6-- Блок визначення тематики

Визначення та призначення полів

Блок містить дані, призначені для розкриття змісту твору. Дані наводяться як у кодованій, так і у текстовій формі відповідно до правил предметизації та класифікації, а також ведення файлів авторитетного контролю. Якщо джерелом даних є загальноприйняті системи предметизації та класифікації, перелік яких наводиться у Додатку G КОДИ СИСТЕМ ПРЕДМЕТИЗАЦІЇ, відповідні поля блоку 6- - мають містити підполе $2. Такі дані можуть брати участь у міжнародному обміні. Якщо джерелом предметних чи класифікаційних даних є локальна система (наприклад, робочі таблиці класифікації бібліотеки, неавторизований переклад рубрик загальноприйнятої системи предметизації тощо), відповідні поля блоку 6- - мають містити підполе $9. Такі поля не призначені для міжнародного обміну, проте можуть використовуватися для обміну в національному інформаційному просторі.

У 6- - блоці визначаються наступні поля:

ПОЛЯ ПРЕДМЕТНИХ ДАНИХ

600 ІМ’Я ОСОБИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
601 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
602 РОДОВЕ ІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
605 НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗІВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
608 ФОРМА, ЖАНР, ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ПРЕДМЕТНИЙ ЗАГОЛОВОК
610 НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ПРЕДМЕТНІ ТЕРМІНИ
615 ПРЕДМЕТНА КАТЕГОРІЯ (ПОПЕРЕДНЄ)
616 ТОВАРНИЙ ЗНАК ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА

ПОЛЯ ДОДАТКОВИХ ТОЧОК ДОСТУПУ

620 МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ
626 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
629 ШИФР НАУКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ

ПОЛЯ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ

660 КОД ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ
661 КОД ПЕРІОДУ ЧАСУ
670 PRECIS

ПОЛЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ

675 УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИІКАЦІЯ
676 ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЬЮЇ
680 КЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США
686 ІНДЕКСИ ІНШИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

Наявність

Усі поля блоку 6-- є факультативними.

Примітки щодо вмісту полів

Пунктуація вводиться відповідно до вимог джерел предметних або класифікаційних даних.

600 Ім'я особи як предметна рубрика

Поле містить ім’я особи, що використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної факультативною інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені. Індикатор вказує на порядок запису повного імені особи.
0: Запис імені починається з особистого імені (EX. 3, 4)
1: Запис імені починається з прізвища (EX. 1, 2, 5)
пробіл (не визначено): Не можливо визначити, з імені чи прізвища починається запис імені


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, використовуваний як початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, що вноситься до впорядкованих списків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 600 наявне в записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $a відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$b Решта імені, що відрізняється від початкового елементу заголовку рубрики. Частина імені, що залишилася, за умов, що початковим елементом заголовку рубрики є прізвище (EX. 1, 2, 5). Підполе призначено для запису особистих імен, ініціалів та інших іменних атрибутів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «1».
Структура підполя відповідає структурі підполів $b відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$c Доповнення до імені (крім дат). Будь-які доповнення до імені (крім дат), що не є його невід'ємною частиною, включаючи титули, епітети, посади тощо.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для другого та подальшого наведення додаткової інформації
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $c відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$d Римські цифри. Підполе містить римські цифри, які пов’язуються з іменами римських пап, членів королівських родин, духовних осіб та ін. Якщо епітет (або доповнення до імені) пов’язується з нумерацією, він також може включатися до цього підполя (EX. 4).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «0».
Структура підполя відповідає структурі підполів $d відповідних полів блоку 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$f Дати. Дати, що стосуються імен осіб, разом зі скороченнями або іншими визначеннями цих дат. Усі характеристики типу дати (тобто «мав успіхи», «народився», «помер» тощо) також можуть заноситися до цього підполя у повній або скороченій формі (EX. 5). Сюди заносяться усі дати, які стосуються зазначеної в полі особи.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $f відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$g Розкриття ініціалів особистого імені. Повна форма особистого імені, коли до підполя 600$b занесено ініціали як форма, якій надається перевага, та вимагається також повна форма запису особистого імені.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $g відповідних полів блоку 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$j Підзаголовок форми. Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$p Установа/адреса. Підполе містить відомості про установу, у якій працювала особа під час створення документа
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 600$a для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 5).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком. (EX. 3, 5).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначене для запису предметних рубрик для імен осіб. Їх заголовки структуруються у тій же формі, що й відповідні заголовки 7- - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Підполя $a, $b, $c, $d і $f мають ту ж саму форму, що й їх відповідники у полі 700, тому детальне викладення сфери їх застосування та змісту знаходиться саме там.

На відміну від поля 700, дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної системи предметизації або тезауруса.

Для зв’язку особистого імені з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕД¬МЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше назва організації, ніж особисте ім’я, використовується поле 601

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж особисте ім’я, використовується поле 602

604 АВТОР І НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
600 #1$aBurroughs$bEdgar Rice$21c

EX 2
600 #1$aShakespeare$bWilliams$f564-1616$jQuotations$21c

EX 3
600 #0$aJesus Christ$xNativity$21c
600 #0$aJesus Christ$xTrial$21c
The record for Son of God : birth and trial of Jesus containing two subject headings.

EX 4
600 #0$aGustavus$dII Adolphus,$cKing of Sweden$21c

EX 5
600 #1$aEinstein$bAlbert$f1879-1955$xHomes and haunts$yGermany$yBerlin$2lc

601 Найменування колективу як предметна рубрика

Поле містить найменування колективу (організації/установи, заходу), яке є одним з предметів змісту документа, в формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор постійного/тимчасового колективу
Вказує, чи є колектив тимчасовим, чи ні.
0: Постійний колектив
1: Тимчасовий колектив
Якщо неможливо визначити, постійним чи тимчасовим є колектив, позиція індикатора має містити символ заповнення.

Індикатор 2: індикатор форми найменування
0: Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується при необхідності формування заголовку під прийнятнішим для пошуку словом.
1: Найменування, що записується під місцем знаходження або адміністративно-територіальною одиницею.
Використовується для найменувань колективів, що відносяться до державних і урядових установ та інших колективів, які записуються під найменуванням їх місцеперебування (EX. 9).
2: Найменування, що записується в прямому порядку
Використовується для інших типів найменувань колективів (EX. 1 8, 10).


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент найменування колективу, використовуваний як початковий елемент заголовка рубрики. Та частина найменування, яка вводить його до впорядкованих списків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 601 наявне в записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Підрозділ або найменування, якщо воно записане під місцезнаходженням.

 1. Найменування нижнього рівня ієрархії при найменуванні колективу з ієрархічною структурою;
 2. Найменування тимчасового колективу як підрозділу постійного колективу
 3. Найменування організації, коли воно вводиться, починаючи з місця розташування.

Підполе не допускає наведення додаткової інформації до найменування, складеної каталогізатором, на відміну його від інших колективів, що мають таке ж саме найменування (див. 601$c, 601$g, 601$h).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ у разі наявності понад одного нижнього рівня ієрархії.

$c Доповнення до найменування або уточнення. Будь-які зроблені каталогізатором доповнення до найменування колективу, окрім номера, місця або дати існування тимчасового колективу (EX. 4, 5, 7, 8).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Номер тимчасового колективу та/або номер частини тимчасового колективу. Порядковий номер тимчасового колективу, коли він є частиною нумерованої групи заходів (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Місце знаходження тимчасового колективу. Місце знаходження тимчасового колективу (проведення наради, виставки тощо), якщо воно необхідне як частина заголовку (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати існування тимчасового колективу. Дати проведення заходу (конференції, наради, виставки тощо), якщо вони необхідні як частина заголовку (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Інверсований елемент. Будь-яка частина найменування колективу, яка перенесена з початку найменування з метою формування початкового елементу заголовку рубрики.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Частина найменування, що відрізняється від початкового елемента заголовку рубрики й інверсованого елемента. У заголовку з інвертованим елементом — частина найменування, яка наводиться після інверсії.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальна підрубрика. Термін, який додається до предметного заголовку для визначення виду документу, жанру твору (EX. 2, 3).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми (EX. 2, 3, 5, 6, 8).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX. 2)

$y Географічна підрубрика. Термін, який додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з даним заголовком (EX. 6).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком (EX. 9).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначене для запису найменування колективу, який є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, що й заголовки колективів з інтелектуальною відповідальністю. Підполя $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g і $h мають ту ж саму форму, що й відповідні їм у полях 710, 711, 712 тому детальне викладення сфери їх застосування та вмісту знаходиться саме там.

На відміну від полів 710, 711, 712 це поле може містити не тільки інформацію щодо найменування колективу, а й доповнення до нього. Як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Для зв’язку найменування колективу з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше особисте ім’я, ніж назва організації, використовується поле 600

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж назва організації, використовується поле 602

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА, ВИКОРИСТОВУВАНА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Політична юрисдикція, представлена географічним іменем, вводиться до поля 607, оскільки вона зустрічається тільки окремо підрозділяється тільки тематичними термінами.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
601 02$aHardy Heating Co Ltd$21c
A subject heading assigned to the record for Hardy Developments Ltd : test and cases in management accounting.

EX 2
601 02$aChurch of England.$xClergy.$jBiography$21c
A subject heading assigned to the record for Charles Lowder and the ritualistic movement (punctuation is retained in the example).

EX 3
601 02$aStrategic Arms Limitation Talks$xJuvenile literature$21c
A subject heading assigned to the record for a book for children entitled The nuclear arms race.

EX 4
601 02$aBeagle Expeditions$c1831-1836$21c
A subject heading assigned to the record for The adventures of Charles Darwin : a story of the Beagle voyage.

EX 5
601 02$aEgba$cAfrican tribe$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for Lugard and the Abeokuta uprising : the demise of Egba independence.

EX 6
601 02$aCatholic Church$yScotland$xGovernment$2 1c
A subject heading assigned to the record for Scotia pontificia: papal letters to Scotland before the Pontificate of Innocent III.

EX 7
601 02$aSpray$cShip$21c
A subject heading assigned to the record for In the wake of the Spray (the qualifier 'Ship' has been added since the name Spray is not distinctive).

EX 8
601 02$aTemplars$cOrder of chivalry$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for The Knights Templar.

EX 9
601 01$aGreat Britain$bManpower Services Commission$z1981-1985$21c
A subject heading assigned to the record for MSC corporate plan 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.

EX 10
601 02$aUnited Nations$bConference on the Law of the Sea$d3rd$f1973-1975$eNew York, etc.$21c
A subject heading assigned to the record for documents on the third UN Conference on the Law of the Sea.

602 Родове ім'я як предметна рубрика

Поле містить родинне ім'я, яке використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно. До поля заноситься інформація про родини, династії, роди тощо.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Родинне ім'я у формі точки доступу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 602 наявне в запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Дати, пов’язані з родинним іменем, коли у них є потреба, як у частині заголовка (EX. 2).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДАНИХ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальна підрубрика. Термін, який додається до родинного імені для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для характеристика періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначено для запису родинного імені, котре є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, заголовки родинного імені з інтелектуальною відповідальністю.

Дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи у підполі $a, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної каталогізаційним агентством системи предметних рубрик.

Для зв’язку родинного імені з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА,

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
602 ##$aSwinnerton (Family)$jPeriodicals$21c
A subject heading assigned to a document entitled Swinnerton family history : heraldic and genealogical studies of the Swinnerton family.

EX 2
602 ##$aArchaemenid dynasty,$f559-330 B.C.

604 Автор і назва як предметна рубрика

Поле містить ім'я чи найменування автора та назву твору, які є однією з предметних рубрик для даного документа. Поле структуроване подібно до полів 4-- БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ОПИСІВ відповідно до техніки вставлених полів. Поле пов’язує поля 500 або 501 з полями блоку 7- -.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$1 Ім’я чи найменування автора та назва твору, що зв'язуються.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Див. 4-- БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ОПИСІВ.


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується для запису назви твору, розглядуваного як предметна рубрика, що подається заголовкком автор/назва. Першим пов’язуваним елементом є автор, другим — назва. Назва документа заноситься до включеного поля 500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ або 501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ. Код використовуваної системи предметизації $2 або $9 , номер авторитетного запису $3, будь-яка інша необхідна тематична підрубрика $ј, $x, $y, $z також повинні міститися у включених полях 500 і 501. Ім'я чи найменування автора міститься у включених полях блоку 7- - БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

4-- БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ОПИСІВ

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА,

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

605 НАЗВА, ВИКОРИСТОВУВАНА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.     
Коли ім’я особи, найменування організації, родове ім’я чи сама назва є предметною рубрикою, використовуються відповідні поля.

7- - БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
604 ##$1700#1$aBeethoven,$bLudwig van,$f1770-1827.$150000$aSymphonies, $sno. 5, op. 67,
$uC minor$2lc

EX 2
604 ##$1700#0$aOvid$f43B.C.-17 or 18.$4070$150001$aMetamorphoses$hLiber 2$2lc

EX 3
604 ##$171001$aUnited States.$150010$aConstitution.$h1st Amendment.$21c

EX 4
604 ##$1700#1$aCervantes Saavedra$bMiguel de$f1547-1616$150001$aDon Quixote$jIllustrations$21c

605 Назва як предметна рубрика

Поле містить назву, яка використовується як предметна рубрика для каталогізованого документа. Назва може стосуватися твору в будь-якій фізичній формі (наприклад, сценарій, радіопрограма тощо).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Уніфікована форма назви чи загальна уніфікована форма назви.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 605 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Номер розділу або частини. Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору назву якого записано в підполе $a (EX. 3).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для частин, які підрозділяються (EX. 3)

$i Назва розділу або частини. Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви чи загальну уніфіковану форму назви, є лише частиною твору, назву якого записано в підполе $a (EX 3).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для частин, які підрозділяються (EX 3).

$j Формальний підзаголовок. Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$k Дата публікації. Дата публікації документа, якщо її необхідно додати до уніфікованої форми назви для уточнення.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$l Підзаголовок форми (підназва форми). Стандартизована фраза, що додається  до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Мова (як частина предметної рубрики). Мова документа, якщо вона використовується як частина предметної рубрики. Мова документа заноситься до підполя в текстовій формі мовою документа на відміну від поля 101 МОВА документа, куди вона записується в кодованій формі. Якщо документ складений більш ніж однією мовою, то всі мови перелічуються в одному підполі $m.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Змішана інформація. Будь-яка інформація, не призначена для жодного з інших підполів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Містить загальне позначення матеріалу, що додається до назви (EX. 4, 5)

$q Версія (або дата версії). Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути визначенням або датою створення версії (EX. 6).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Засоби виконання (для музичних творів). Інструментовка тощо надана в документі.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Числове визначення (для музичних творів). Номер, привласнений композитором або іншими особами для ідентифікації твору. Номер може бути серіальним, опусним або номером у тематичному покажчику чи датою, використовуваною як номер.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Ключ (для музичних творів). Музичний ключ, використовуваний як складова частина уніфікованої форми назви.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$w Відомості про аранжування (для музичних творів). Відомості, що музичний твір є аранжуванням.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 605$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 3, 6, 7)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 6, 7)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле зазвичай містить уніфіковану форму назву чи загальну уніфіковану фому назви, оскільки більшість інших назв, використовуваних як предметні рубрики, записуються в поле 604 ІМ'Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Будь-який анонімний твір, назва якого є предметною рубрикою, заноситься до цього поля.

Докладніша інформація про зміст підполів для уніфікованих назв і заголовків знаходиться в полях 500 і 501. Основна назва, яку потрібно записувати у поле 605$a, супроводжується будь-якою необхідною інформацією про неї.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
605 ##$aNSBThe NSEreporter$21c
The Library of Congress subject heading assigned to the record for Concerned about the planet : 'The reporter' magazine and American liberation, 1949-1968 by Martin K Doudna.

EX 2
605 ##$aBible$xAbstracting and indexing$21c
A subject heading assigned to a book about abstracting and indexing the Bible. For an item
which is an index see EX 7.

EX 3
605 ##$aBible$iN.T.$iJohn XIIIXVII$jCommentaries$21c
A subject heading assigned to Love revealed : meditations on chapters 13-17 of the Gospel by John by George Bowen.

EX 4
605 ##$aNSBThe NSEArchers$n(Radio program)$21c
A subject heading assigned to a book entitled Forever Ambridge : thirty years of the Archers, dealing with the history of a serialized radio programme.
 

EX 5
605 ##$aEmpire strikes back$n(Motion picture)$21c
A subject heading assigned to the record of Once upon a galaxy : a journal of the making of 'The Empire Strikes back". The cataloguing agency omits leading articles (c.f. EX 4).

EX 6
605 ##$aAngloAmerican cataloguing rules$q2nd ed.$jCongresses$21c
The subject heading refers specifically to a particular edition of the work. The record in which the subject heading occurs is for Seminar on AACR 2 : proceedings of a seminar organised by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association. A topical subdivision is added.

EX 7
605 ##$aVariety$jIndexes$21c

606 Найменування теми як предметна рубрика

Поле містить найменування теми, використовуване як предметна рубрика.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор рівня предмета документа
Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних рубрик. Рубрика розглядається як головна (значення «1»), якщо вона відповідає головному аспекту змісту документа. Рубрика, яка відповідає менш значимим аспектам, є другорядною (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головною чи другорядною є рубрика.
1 Головна рубрика
2 Другорядна рубрика
0 Рівень рубрики не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Термін у формі, яку вимагає система предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 606 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 606$a для визначення виду документа, жанру твору. (EX. 6, 7) Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX. 8)

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 3)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 5)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Поле 607 використовується замість поля 606, коли предметним заголовком є географічна назва


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
606 ##$aPulmonary artery$xCatheterization$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHemodynamic monitoring$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xhandbooks$2mesh
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xnurses' instructions$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xhandbooks$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xnurses' instructions$2mesh
Both Library of Congress and Medical subject headings have been assigned to the record for Memory bank for hemodynamic monitoring : the pulmonary artery catheter. The record predates the use of $j for form subdivisions.

EX 2
606 0#$aScaffolding$xSafety measures$21c
606 0#$aConstruction equipment$yGreat Britain$21c
Subject headings assigned to the record for Safety in construction work, scaffolding by the Health and Safety Executive.

EX 3
606 0#$aRadioactivity$xSafety measures$21c

EX 4
606 0#$aTrees$yUnited States$21c

EX 5
606 0#$aArts, Modern$z20th century$21c

EX 6
606 1#$aBiology$xPeriodicals$21c
The item is about periodicals on biology.

EX 7
606 1#$aBiology$jPeriodicals$21c
The item is a periodical on biology.

EX 8
606 0#$aVocal music$jBibliography$jUnion lists$21c

EX 9
606 0# $aХудожньо-ігрове кіно$xІсторія$yУкраїна$z60-70 рр. 20ст.$9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Тематична предметна рубрика для документа:
Капельгородська, Нонна Михайлівна.
   Ренесанс вітчізняного кіно: Нотатки сучасниці.- К.: ТОВ "АВДІ", 2002.- 167с.: іл.
ISBN 966-7785-02-5  Щ373(4УКР)62

EX 10
606 0# $aНаукове пізнання$jНавчальні видання для вищої школи $xФілософія $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Предметна рубрика для документа:
Білецький, Ігор Павлович.
   Філософія і методологія наукового пізнання: Конспект лекцій/ Харківський держ. економічний ун-т.- Х.: ХДЕУ, 2001.-104с.
   Ю225 я73-2

607 Географічна назва як предметна рубрика

Поле містить географічну назву, котра використовується як предметна рубрика.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Географічна назва у формі, яку вимагає використовувана система предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 607 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 607$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 5, 6)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком. (EX. 5)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком. (EX. 1, 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.

Коли географічна предметна рубрика складається тільки з заголовку або заголовку, доповненого тематичними підзаголовками, то вона заноситься до поля 607 (EX. 2, 4). Якщо предметна рубрика включає назви підпорядкованих організацій, вона заноситься до поля 601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Політичні юрисдикції, що підрозділяються за назвами підпорядкованих організацій, заносяться до поля 601.

660 КОД ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ. Відомості про регіон, котрому присвячено роботу, в кодованій формі заносять ся до поля 660.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
607 ##$aEurope$xHistory$z476-1492$21c
607 ##$aEurope, Western$xHistory$21c
Geographical subject headings assigned to the record for Froissart's Chronicles.

EX 2
607 ##$aGreat Britain$xPolitics and government$z1660-1714$21c
A geographical subject heading assigned to the record for Macaulay's History of England.

EX 3
607 ##$aExmouth, Eng.$xSocial life and customs$21c
A geographical subject heading assigned to the record for Mrs Beer's house, by Patricia Beer.

EX 4
607 ##$aRome$xPolitics and government$z510-30 B.C.$21c
A geographical subject heading assigned to the record for A short guide to electioneering : Quintus Cicero's 'Commentariolum petitionis'.

EX 5
607 ##$aUnited States$xBoundaries$yCanada$jPeriodicals$21c

EX 6
607 ##$aEurope$jRoad maps$21c

608 Форма, жанр, фізичні характеристики як предметний заголовок

Поле містить термін або терміни, які відображають ôîðìàëü³ îçíàêè êàòàëîã³çîâàíîãî документа (форму, жанр та/або фізичні характеристики).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку. Термін у формі, яку вимагає застосована система предметних заголовків
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 608 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до формального заголовку в 608$a для визначення виду документа, жанру твору, фізичних характеристик. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 6)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до заголовку в 608$a для додаткової характеристики теми, представленої даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до заголовку в 608$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до формального заголовку в 608$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметного заголовку. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Ідентифікація у кодованій формі системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Організація, до якої застосовується поле. Кодована форма назви установи, до якої застосовується поле. Оскільки не існує єдиного міжнародно прийнятого переліку кодів організацій, рекомендується до використання USMARC Code List for Organization, який містить коди багатьох бібліотек світу. Інакше може бути використано повне найменування агентства чи національний код. Якщо установа зберігає більш ніж один примірник, підполе також має містити шифр зберігання після двокрапки.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Поле містить найменування теми як предметної рубрики;


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
608 ##$aEmblem books$yGermany$zl7th century$2rbgenr
A form heading constructed according to Genre terms : thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.

EX 2
608 ##$aDictionaries$xFrench$zl8th century$2rbgenr
The item is a French dictionary published in 1770.

EX 3
608 ##$aBritish marble papers (Paper)$yGermany$zl7th century$2rbpap
The term indicating physical characteristics of the item constructed according to Paper terms : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.

EX 4
608##$aVellum bindings (Binding)$yItaly$zl6th century$2rbbin

EX 5
608##$aArmorial bindings (Provenance)$2rbprov$5UkCU
The term indicating physical characteristics of the copy in Cambridge University Library.

EX 6
608 ##$aChildren's stories$jPictorial works$21c

EX7
608 ##$aDetective and mystery stories$2gsafd

EX8
608 ## $a $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України

610 Неконтрольовані предметні терміни

Поле використовується для запису предметних термінів (лексичних одиниць), не запозичених з контрольованих списків предметних заголовків (Додаток G) та національних локальних систем.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор рівня предметного терміна
Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних предметних термінів. Предметний термін розглядається як головний (значення «1»), якщо він відповідає головному аспекту змісту документа. Предметний термін, який відповідає менш значимим аспектам, є другорядним (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головним чи другорядним є предметний термін.
1 Головний предметний термін
2 Другорядний предметний термін
0 Рівень предметного терміна не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Предметний термін.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 610
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли документу присвоюється більш як один неконтрольований предметний термін.


 • ПРИМІТКИ

Терміни, взяті зі структурованого тематичного тезауруса, повинні кодуватися в полях 600 — 607 у відповідності до системи, зазначеної $2 Код системи чи $9 Визначення локальної системи.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 — 607 поля предметних рубрик


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
610 1#$afuel cells$amolten carbonate$apower

EX 2
610 1#$amicrographics$aCOM$adata capture$acomputer-assisted retrieval

EX 3
610 2#$aKing, Donald W.$aWilliams, James G.$aNetworks, Topology$aPublic corporation

EX 4
610 1#$aCorporation for Open Systems$aOSI

615 Предметна категорія вищого рівня (тимчасове)

Поле містить предметну категорію вищого рівня в кодованій та/або текстовій формі.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст елемента предметної категорій. Термін у формі, котру вимагає застосована система предметних категорій. (EX. 3, 4)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 615
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Текст підрозділу предметної категорії. Термін, що додається до предметної категорії для додаткової характеристики предметної категорії в 615$a.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Код предметної категорій. Предметна категорія в кодованій формі (EX. 1, 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Код підрозділу предметної категорії. Підрозділ предметної категорії в кодованій формі (EX. 2)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних категорій.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 — 607 поля предметних рубрик


 • ПРИМІТКИ

Поле може містити дані, введені відповідно до вимог застосовуваної системи предметних категорій. У ньому може знаходитися предметна категорія як у текстовій або кодованій формі, так і у текстовій і кодованій формі одночасно.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
615 ##$nK800$2agris

EX 2
615 ##$nZ1$m.630$2mesh

EX 3
615 ##$aFuture$2liv

EX 4
615 ##$aComputer programming and software$n7372

616 Товарний знак як предметна рубрика

Поле містить знак для товарів і послуг (торговельна марка, товарний знак), використовуваний як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Найменування товарного знаку у формі, яку вимагає застосована система предметних заголовків
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Юридичні дати права дії товарного знаку (наприклад, в Україні право на товарний знак надається на термін від 6 місяців до 20 років залежно від умов реєстрації товарного знаку).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Характеристики. До підполя заноситься клас товару чи послуги відповідно до використаної класифікації товарних знаків
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до найменування товарного знаку в 616$a для визначення виду товару чи послуги.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для додаткової характеристики теми, представленої даним товарним знаком
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для уточнення місця, пов'язаного з даним товарним знаком, наприклад, місця виготовлення товару (коростенська порцеляна) чи географічне зазначення виготовлення товару (миргородська мінеральна вода, розлита у Києві, Миргороді або іншому місці)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним товарним знаком
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Знак для товарів і послуг – це позначення, за допомогою якого споживач може відрізнити товари виготовлені одним виробником від однорідних товарів (тобто товарів того ж виду, які мають одну й ту ж саму видову назву) вироблених іншим виробником: наприклад, горілку Гетьман від горілки Немирів. Характерно, що одним і тим же товарним знаком можуть бути позначені зовсім різні за призначенням та природою товари. Наприклад, позначення Гетьман можна зустріти не тільки на пляшці з горілкою, але і на коробці цукерок.

Власник товарного знаку може втратити право на нього, якщо він стає родовою назвою, наприклад, аспірин, нейлон тощо.

Ознакою товарного знаку є загальноприйнятий в світі символ ®, використання якого свідчить про додаткові властивості товару (послуги), зокрема, про його особливий, фірмовий статус, притаманний товарам високої якості.

Знаки товарів і послуг класифікуються відповідно до міжнародно прийнятих систем класифікацій, наприклад USPTO або Nice Agreement, котра складається з 34 класів товарів (1 34) та 11 класів послуг (35 45).

620 Місце як точка доступу

Поле містить місце видання, виробництва тощо у формі точки доступу. Може включати найменування країни, області/штату/провінції, округу/графства або міста.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)
 


 • ПІДПОЛЯ

$a Країна
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Автономна республіка/область/штат/провінція тощо
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Рфйон/графство/округ/повіт тощо
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Місто
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі заголовків. (EX. 1)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Зміст поля може мати ієрархічну форму (наприклад, країна, область і місто) або не мати її (приміром, місто), що залежить від практики агентства.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
620 ##$398-8685$aUnited States$bAlabama$dMontgomery
An item published in the city of Montgomery, Alabama. The field is in hierarchical form. There is a record for Montgomery in the authorities file, with an 001 of 98-8685.

EX 2
620 ##$dRoma
An item published in Rome. The field is in non-hierarchical form.

EX 3
620 ##aUnited States$bVirginia$cPrince William County$dHaymarket
An item published in Haymarket, Virginia. The field is in hierarchical form. County is also recorded.

626 Технічні характеристики як точка доступу: електронні ресурси

ВИЙШЛО З УЖИТКУ: ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПОЛЕ 337 З КОНТРОЛЬОВАНИМ СЛОВНИКОМ.

Поле містить точки доступу для типів комп'ютерів, операційних систем забезпечення та мов програмування, використовуваних для електронних ресурсів. Точки доступу можуть застосовуватися при on-line-доступі або для вибору і класифікації записів при створенні друкованих покажчиків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Марка та модель комп'ютера. Тип комп'ютера, на якому працює програмне забезпечення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Мова програмування. Мова програмування, на якій створене програмне забезпечення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Операційна система. Найменування та версія операційної системи, в середовищі якої працює програмне забезпечення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

EX1
626 ##$aIBM PC$bPascal$cDOS 1.1
An access point for a microcomputer software program intended to run on an IBM PC under DOS operating system version 1.1; it was written in the Pascal programming language.

EX2
626 ##$aApple II$cDOS 3.3
An access point for a microcomputer software program intended to run on an Apple II computer under DOS operating system version 3.3.

629 Шифр/найменування наукової спеціальності як точка доступу

Шифр/найменування номенклатури спеціальності наукових працівників для дисертацій і авторефератів дисертацій з зазначенням країни захисту.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли на документі наявні декілька шифрів


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Шифр/найменування наукової спеціальності
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Учений ступінь. Заноситься інформація на здобуття якого ступеня подано дисертацію з зазначенням спеціальності без скорочень, наприклад «доктор історичних наук»
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Назва країни, де було подано дисертацію на здобуття вченого ступеню
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі шифрів наукових спеціальностей
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Дисертації, захищені в Україні, та їх автореферати можуть мати тільки один шифр наукової спеціальності.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
690 ##$a04.00.01$bкандидат геологічних наук$cУкраїна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук (в Україні).

EX 2
690 ##$a12.03.00$bкандидат юридических наук$cКазахстан
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (в Казахстані).

660 Код географічного регіону

Поле містить позначення регіону в кодованій формі згідно з переліком кодів географічних регіонів Бібліотеки Конгресу США.
Код географічного регіону привласнюється твору, коли його зміст має географічну орієнтацію.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного зазначеного регіону


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код. Код географічного регіону. Перелік кодів див. Додаток D. Коди регіонів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 660
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Коди регіонів розроблені в Бібліотеці Конгресу США з метою полегшення пошуку записів згідно з географічною ознакою.

Схема кодування складається з 7 рядкових літер та/або дефісів, і, в разі необхідності, надає можливість аналізу структурної ієрархії географічних та адміністративних назв.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Код географічного регіону не замінює географічну назву, що використовується як предметна рубрика, але може включатися в запис як доповнення до неї.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
660 ##$an-us-md
A geographic area code for a book entitled Crabs in the United States, concentrating on the state of Maryland.

EX 2
660 ##$ae-gx--
A geographic area code for a book entitled Popular songs of working-class culture relating to Germany.

EX 3
660 ##$aa-np---
A geographic area code for a book entitled Buddha and Buddhism about Buddhism in Nepal.

EX 4
660 ##$an-uso--
660 ##$an-usm--
Geographic area codes for a book entitled Collection of steamboat records relating to steamboats operating in the Ohio and Mississippi Valleys concentrating on both the Ohio and Mississippi rivers. Field 660 is repeated for code for each river.

EX 5
660 ##$an-us---
660 ##$ae-fr---
660 ##$aa-ja---
Geographic area codes for a book entitled Comparative studies of national libraries relating to the United States, France, and Japan. Field 660 is repeated for each region.

661 Код періоду часу

Поле містить позначення періоду часу в кодованій формі, так званий Код хронологічного охоплення (перелік див . у Додатку E).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного періоду часу, якщо зміст твору стосується декількох різних періодів.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код періоду часу. Складається з 4-х абеткових символів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 661
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

За умов відсутності єдиної міжнародно прийнятої системи кодування періоду часу використовується схема, застосовувана у форматі MARC21 (див. Додаток E).

Код не використовується для доісторичних дат, тобто геологічних ер.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ, ОХОПЛЮВАНИЙ ДОКУМЕНТОМ. Поле містить позначення періоду часу, охоплюваного змістом документу. До нього заносяться більш деталізовані дані (наприклад, точна дата і час події).


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
661 ##$aw3x0
661 ##$ad5d3
The codes (the 19th century and Greek eras) for "The Victorians and Ancient Greece" by Richard Jenkyns.

EX 2
661 ##$ad6d6
The codes for ca 300 B.C. As only one date is involved, the code is repeated to create the four characters.

EX 3
661 ##$ax-x-
The codes for a book on the 20th century.

670 PRECIS

Поле використовується для предметних індексних даних, побудованих відповідно Preserved Context Index System (PRECIS).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$b Номер індикатора предмета. Номер індикатора предмета (Subject Indicator Number (SIN)) — це номер фіксованої довжини, який закінчується кінцевою контрольною цифрою, обчисленою за модулем 11. Унікально ідентифікує адресу предметного пакета в файлі.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Рядок. Рядок —це послідовність термінів предметного покажчика, кожному з яких передує код, який визначає, як вона має з’являтися в генерованих комп’ютером записах в друкованих покажчиках, COM*  вихідних даних, карткових каталогах тощо.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Код індикатора посилання. Код індикатора посилання (Reference Indicator Number (RIN)) — це число фіксованої довжини, яке закінчується кінцевою контрольною цифрою, обчисленою за модулем 11. Він ідентифікує адресу терміна в підтримуваному комп’ютером тезаурусі, використовуваному як вихідний для конструювання посилань див. і див. також у друкованому покажчику.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова терміна. Трьохсимвольний код мови терміна, застосованого в рядку. Перелік кодів див. Додаток A.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Набір даних PRECIS складається з рядка та RIN, які ідентифікуються за допомогою SIN і визначають предметний пакет. Використання даних для генерації записів друкованих покажчиків залежить від особливої можливості програмного забезпечення підтримувати кодові маніпуляції відповідно до визначеного набору правил.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
670 ##$b0479322$c*z11030*atimber*z21030*adamage*vby*wto*z31030*atermites $e0236536$e0236551$zeng


*COM (computer output microfilm) — комп’ютерний мікрофільм

675 Універсальна десяткова класифікація

Поле містить індекс класифікації, привласнений документу відповідно до Універсальної десяткової класифікації із зазначенням використаного видання УДК.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс. Індекс класу відповідно до використаної таблиці УДК.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 675
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Видання. Номер використаного видання УДК
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності в записі поля 675.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова видання. Код мови використаного видання УДК. Перелік кодів див. Додаток  A.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності в записі поля 675.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
675 ##$a633.13-155 (410) "18"$v4$zeng
The class number constructed from the schedules of the 4th English edition of UDC for Machinery for harvesting oats in Great Britain in the 19th century.

EX 2
675 ##$a681.3.04.071.8:025.3:05:07$v4$zeng
The class number constructed for Data elements essential to the interchange of serials records.

676 Десяткова класифікація Дьюї (DDC)

Поле містить класифікаційний індекс, привласнений документу відповідно до Десяткової класифікації Дьюї (ДКД).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс. Індекс, взятий з таблиць ДКД. Основні знаки вказуються символом «/»
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Видання. Номер використаного видання ДКД. Символ "a" додається до номера для указання на скорочене видання.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова видання. Код мови використаного видання ДКД. Перелік кодів див. Додаток  A.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Підполе може бути використане тільки у тих випадках, коли версія-переклад має розбіжності з вихідним виданням, тобто коли окремі частини таблиць було перероблено з метою врахування місцевих вимог.

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Індекс може містити як основні знаки (які вказують на міжнародно погоджені пункти), помічені символом «/», так і додані до них альтернативні варіанти (призначені для розкриття аспектів, які не мають відповідних індексів у стандартних англомовних виданнях ДКД), котрі при міжнародному обміні можуть бути зрізаними. Індекс не має розширюватися за рахунок включення книжкового знака індивідуального документа.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
676 ##$a943.0840924$v19
The class number for a book entitled Kaiser Wilhelm II : new interpretations, a collection of biographical essays on Wilhelm II, Emperor of Germany, 1890-1917. The item is classified according to the nineteenth edition of the schedules.

EX 2
676 ##$a823.912$v19
The class number for a book entitled Paddington at the station, a children's storybook. The item is classified according to the nineteenth edition of the Dewey Decimal Classification schedules.

EX 3
676 ##$a823/.912$v19
The class number for the same work where the agency uses prime marks.

EX 4
676 ##$a001.64/092/2$v19
A class number for a book entitled "Computer pioneers".

EX 5
676 ##$aA823/.2$v19
The class number for a book of Australian fiction of the period 1890-1945. The use of A823.2 to distinguish it from 823.2 (which indicates British fiction of the period 1400-1558) is allowed by the schedules.

EX 6
676 ##$a629.132$v13a
A class number for a book entitled Pilot's weather: the commonsense approach to meteorology. The item is classified according to the 13th Abridged edition. The 21st, full, edition would class the book at 629.1324.

EX 7
676 ##$a944/.0252$v21$zfre
A class number from the French 21st edition for a book on France at the time of Philip le Bon. The main edition has no subdivisions of 944 beyond 025 (Period of the House of Valois); the French edition has a number for each monarch.

680 Класифікація бібліотеки Конгресу США

Поле містить класифікаційний індекс, присвоєний документу згідно з таблицями класифікації Бібліотеки Конгресу США з факультативним додаванням книжкового знака з метою точної ідентифікації кожної окремої книги у фондах агентства, що здійснює каталогізацію.ЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Класифікаційний індекс. Індекс, взятий з таблиць класифікації Бібліотеки Конгресу США.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 680.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Книжковий знак. Індивідуальний книжковий номер, використовуваний каталогізаційним агентством.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Індекс Бібліотеки Конгресу може використовуватися будь-яким агентством, яке має відповідні таблиці класифікації.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
680 ##$aQL737.C27C723$b.I74
The class number for A proposed delineation of critical grizzly bear habitat in the Yellowstone region : a monograph presented at the Fourth International Conference on Bear Research and Management. A book number has been added.

EX 2
680 ##$aPZ8.3.A6A6
The class number for The adventures of Egbert the Easter egg by Richard Willard Armour.

686 Індекси інших класифікацій

Поле містить індекс з класифікаційних систем, які не використовуються у світовому масштабі, але являють собою поширені друковані таблиці, наприклад, ББК, ГАСНТИ тощо (перелік таких систем див. у Додатку G). Індекси локальних (тобто тих, які не наведені в Додатку G) заносяться до цього поля з обов’язковим заповненням підполя $9.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс класифікації. Індекс класифікації, взятий з класифікаційних схем
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 686.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Книжковий знак. Індивідуальний книжковий знак, який присвоюється документу каталогізаційним агентством.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний підрозділ. Поділ класифікаційного індексу, взятий зі схеми класифікації.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Код класифікаційної схеми, використаної для формулювання індексу. Перелік систем див. у Додатку G.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом класифікаційного індексу. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
686 ##$aW1$bRE359$2usnlm
A U.S. National Library of Medicine class number.

EX 2
686 ##$a281.9$bC81A$2usnal
A U.S. National Agricultural Library class number.