Монографії

Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, Нац. бі-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. : Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. – Київ : НБУВ, 2020. – 632 c. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003837

Зі змісту: Президенти Національної академії наук України у бібліографічних покажчиках / Тетяна Добко. – С. 161–180.

Видання «Життя в науці» присвячене Любові Андріївні Дубровіній, члену-кореспонденту Національної академії наук України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Перший розділ «Час, події, творчі орієнтири» висвітлює життєвий та творчий шлях ученої. Другий складають історичні студії з актуальних питань сучасної історичної науки.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2019) : [колект. монографія]  /  в. і. Попик, Т. В. Добко, С. С. Кіраль [та ін. ] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 251 с.

Зі змісту: Розвиток довідково-бібліографічної та науково-бібліографічної діяльності / Т. В. Добко. – С. 69–126; Створення національної бібліографії України та ретроспективного бібліографічного репертуару української книги / Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський, Г. М. Юхимець. – С. 292–309.

У монографії досліджено розвиток біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж 2002–2018 рр. Проаналізований досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – науково-інформаційного центру національної бібліографії України та української бібліографістики. Розкрито багатоаспектну довідково-бібліографічну діяльність в галузі обслуговування широкого кола користувачів. Увага приділяється теоретико-методологічним засадам формування бібліографічного та біографічного ресурсу, основним концепціям національної бібліографії, виданню фундаментальних праць, що розкривають основні напрями бібліографічної інформації з актуальних питань сучасного соціокультурного, освітнього та наукового процесу. Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів та всіх, хто цікавиться історією української біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, В. М. Горовий, Т. В. Добко [та ін.] ; ред. Л. А. Дубровіна ; бібліогр. редагування: А. М. Колесніченко, П. М. Штих. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – Київ : НБУВ, 2019. – 452 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003589

Зі змісту:  Довідково-бібліографічна діяльність / Т. В. Добко. – С. 176–187;  Створення національної бібліографії України та ретроспективного бібліографічного репертуару української книги / Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський, Г. М. Юхимець. – С. 292–309.

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

Монографію підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)», що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК6541230).

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О. М., Добко Т. В., ‎Зайченко Н. Я., Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 410 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Informatsiino-komunikatsiina%20diialnist%20naukovykh%20bibliotek%20v%20umovakh%20rozvytku%20suspilstva.pdf

Зі змісту: Довідково-бібліографічна діяльність у системі комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування / Добко Т. В. – С. 230–257.

Монографію присвячено дослідженню сучасних тенденцій, інновацій та перспектив в інформаційно-комунікаційній діяльності наукових бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань.

Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек, розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід інтенсифікації процесів інтеграції наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури в науково-комунікаційному просторі України, розроблено пріоритетні напрями формування національних наукових ресурсів та надання інтелектуального доступу до інформації та знань – важливого чинника забезпечення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / авт. кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чуприна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 332 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf

Зі змісту: Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі / Т. В. Добко. – С. 67–87.

У монографії розглядаються проблеми функціонування бібліотек у системі сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності на основі комп’ютеризації, шляхи піднесення суспільної значущості в умовах розвитку інформатизації українського суспільства. Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться проблемами інформатизації.

Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 с.

У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших наукових бібліотек України; розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-бібліографічного обслуговування, формування його як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліотечних комунікацій; визначено спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань. Автором розглянуто традиційний та сучасний понятійний апарат цієї сфери бібліотекознавства, запропоновано концептуальні підходи до організації довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек відповідно до змін інформаційного середовища та інформаційно-технологічних комунікацій, потреб користувачів і суспільних пріоритетів. Проаналізовано зарубіжний досвід довідково-інформаційної діяльності в електронному середовищі, накреслено перспективу розвитку довідково-бібліографічної діяльності в умовах невпинного зростання обсягів інформаційних ресурсів.

Рец.: Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери / Любов Дубровіна // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 54–55 ; Новальська Т. Інноваційне дослідження довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек // Бібл. планета. – 2013. – № 3. – С.34–35 ; Швецова-Водка Г. Нова монографія з історії бібліографічної діяльності в Україні / Г. Швецова-Водка // Вісн. Книжк. палати. – 2013. – № 7. – С. 19–20.

Добко Т. Справочно-библиографическая деятельность научных библиотек НАН Украины: становление и развитие (XX в. – первое десятилетие XXI в.) / Татьяна Добко ; отв. ред. О. С. Онищенко ; НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского. – Киев, 2013. – 376 с. – Укр. яз.

В монографии освещены становление и развитие справочно-библиографической деятельности Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Львовской национальной научной библиотеки имени В. Стефаника и других научных библиотек Украины; рассмотрены методические основы, виды, формы и направления справочно-библиографического обслуживания, формирование его как составляющей научно-информационной деятельности в системе библиотечных коммуникаций, определены преемственность традиций и внедрение инноваций в деятельность библиотек в период трансформации информационного общества в общество знаний. Автором рассмотрены традиционный и современный понятийный аппарат этой сферы библиотековедения, предложены концептуальные подходы к организации справочно-библиографической деятельности научных библиотек в соответствии с изменениями информационной среды и информационно-технологических коммуникаций, потребностей пользователей и общественных приоритетов. Проанализирован зарубежный опыт справочно-информационной деятельности в электронной среде, намечены перспективы развития справочно-библиографической деятельности в условиях постоянного роста объемов информационных ресурсов.

Dobko T. Dovidkovo-bibliohrafichna diyalnist naukovykh bibliotek Natsionalnoi akademii nauk Ukrayiny: stanovlennia ta rozvytok (XX st. – pershe desiatylittia XXI st.) [Information and Reference Services of Scientific Libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine: History and Development (the 20th century and the first decade of the 21st century)] / Tetiana Dobko ; ed. by O. S. Onyshchenko. – Kyiv : V. Vernadsky National Library of Ukraine, 2013. – 376 p. – Ukrainian.

Monograph deals with the history and development of information and reference services at V. Vernadsky National Library of Ukraine, Lviv V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine and other scientific libraries of Ukraine; covering methods, types, forms and various aspects of the information and reference services the author considers them as an integral part of the research and information work of a library communications system; the importance of using traditional methods as well as introducing innovations into library work in the period of transition from information society to knowledge society are emphasized. The author focuses on traditional and modern conceptual principles in this sphere of library science, proposes conceptual approaches to the organization of scientific libraries information and reference services with regard to changes in the information environment, IT communications, users’ demands and social priorities. The issues also highlighted are foreign experience in organizing information and reference services in the electronic environment, ways of further upgrading information and reference services under continuously growing scope of information resources.

 

Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 33 с.

Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 496, [2] арк.

Путівники, каталоги, рубрикатори, бібліографічні покажчики

 1. Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / [уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесниченко ; наук. ред. Т. В. Добко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 208, [2] с. – Текст укр., рос.

  У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації в українських часописах, які виходили українською та російською мовами на території України і поза її межами з 1844 по 2018 р. Хронологічні рамки видання покажчиків – з 1870 по 2019 р.

  Рец.: Шумілова А. Метабібліографічний посібник "Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" Рец. на кн.: Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; вступ. ст. Т. В. Добко, В. А. Шкаріної ; наук. ред. Т. В. Добко. Київ, 2019. 211 с. / А. Шумілова, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 5. – С. 49-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_5_9

 2. Хронологічний покажчик друкованих праць М. М. Боголюбова; Література про життя і діяльність М. М. Боголюбова / Т. В. Добко (керівник), Л. А. Білименко, С. В. Блиндарук, О. А. Вакульчук, Т. А. Гришина, С. В. Дригайло, А. О. Жабін, О. С. Залізнюк, А. М.  Колесніченко,  Ю. Л. Фіх, П. М. Штих, А. В. Шумілова // Творець теоретичної і математичної фізики : до 110-річчя від дня народж. акад. М. М. Боголюбова / Д. В. Аносов [та ін.] ; редкол.: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2019. – С. 433–518.

 3. Література про життя та діяльність Б. Є. Патона / Т. В. Добко (керівник), С. В. Блиндарук, О. А. Вакульчук, Т. А. Гришина, О. Я. Дуднік [та ін.] // Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона: до сторіччя від дня народження / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, О. К. Маковецька [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 171–252.

 4. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ “У Економіка. Економічні науки”. Підрозділ “У052 Облік Аудит” / А. М. Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера, наук. ред.. Т. П. Павлуша ; Нац. акад.. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. − Київ, 2017. − 111 с. − Назва обкл.: Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ “У Економіка. Економічні науки”. − Бібліогр. : с. 109−110.

 5. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201802_basicpage_files_mat/dobko_catalog17_copipdf.pdf.

 6. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 с.

  У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що ви­світлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціаль­но-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено докумен­ти, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською, росій­ською та іншими мовами.

  На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.

  Електронна версія покажчика представлена в «Науковій електронній бібліотеці» на веб-порталі НБУВ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF0000072

  Shid i Pivden Urainy: chas, prostir, sotcium [The East And South Ukraine: Time, Space and Society] : Vol. 2 / National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine, Vernadsky National Library of Ukraine ; compilers: Dr. of Sciences T.V. Dobko (Head), O. Ya. Dudnik, A. M. Kolesnichenko, L. S. Novoselova, V. Yu. Radchenko, V. A. Shkarina [et al.] ; editorial staff: Dr. of Sciences V. A. Smoly (Head), G. B. Boriak, Ya. V. Vermemich, T. V. Dobko, L. A. Dubrovina [et al.] ; science ed. V.I. Popyk. – Kyiv, 2016. – 944 p. – Ukrainian.

  The Index comprises monographs, conference proceedings, reference books, cartographic and bibliographic publications that cover the processes of the state building, social-political, social-economic development of the East and South regions of Ukraine as well as data on the evolution in the sphere of science, education and culture. Particularly, it covers the regions of Dnepropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Lugansk, Mykolayiv, Odessa, Kherson and Crimea.

  It is worth mentioning that the Index includes documents that have been published in the period from the end of the 18th century up to 2015 in Ukrainian, Russian and other languages.

  Рец.: Верменич Я. В. Круглий стіл «Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)» / Я. В. Верменич, Т. В. Добко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – С. 217–220. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_3_20Гирич І. [Рецензія] / Ігор Гирич // Сіверян. літопис. – 2017. – № 6 (138). – С. 195–201. – Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2017/06_17.pdfКовалевська О. О. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. – Т. 2 : Матеріали до бібліографії / О. О. Ковалевська // Укр. іст. журн. – 2017. – № 2. – С. 228–230. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_2_18 ; Шип Н. Актуальне науково-довідкове бібліографічне видання (Рец. на кн.: "Схід і Південь України: час, простір, соціум (ХVІІ – початок ХХІ ст.) : матеріали до бібліографії" : у 2 т. Т. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т історії України. – К., 2016. – 944 с.) / Н. Шип // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 3. – С. 40–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_11.

 7. База даних Web of Science. Версія 5.22 : інструкція користувачу [Електронний ресурс] / А. О. Жабін ; відп. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 24 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201705_basicpage_files_mat/instruction.pdf.

 8. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань,  Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – 552 с.

  Рец.: Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2016. – №.5. – С. 47–48 ; Кулицький С. П. Актуальний бібліографічний покажчик / С.П. Кулицький // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 10. – С. 14–15.

  У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, електронні ресурси з питань подолання кризових явищ в економіці України та інших країн світу. Включено понад 3200 бібліографічних записів, що висвітлюють широке коло проблем сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані українською та російською мовами, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Матеріал викладено у розділах: «Проблеми дослідження причин прояву і шляхи подолання економічної кризи», «Кризові явища у світовій економіці», «Україна і світова економічна криза», «Міждержавні об’єднання та країни світу в період економічної кризи», «Розвиток антикризового управління в економічній сфері». На допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці. Електронна версія покажчика представлена в «Науковій електронній бібліотеці» на веб-порталі НБУВ: http://bit.ly/1n1jO6k

 9. Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посіб. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2015. – 48 c.

 10. Новальська Тетяна Василівна : біобібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; упоряд: Н. А. Бачинська, Т. С. Кудласевич, Ю. В. Новальська, Т. А. Приліпко, П. М. Штих ; наук. ред. Т. В. Добко ; редкол.: З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – 84 с.

 11. Іван-Ярослав Дмитрович Гамкало : біобібліографія / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад. М. Гамкало; бібліогр. ред. Н. І. Моісеєнко; наук. консультант Т. В. Добко. – Київ : Сучасність, 2014. – 199, 56 с.

 12. Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол. : Попик В. І. (голова) [та ін.] ; вступ. ст.: Новальська Т. В., Ляшко С. М. – Київ, 2013. – 104 с. – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 2).

  Покажчик підготовлено до 40-річчя науково-педагогічної діяльності українського бібліотекознавця, книгознавця, бібліографознавця, історика, біографіста, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника культури України Таїсії Іванівни Ківшар.

 13. Бібліографія праць А.П. Александрова, публікації про нього та його зв’язки з Україною (1932–2013) / С.В. Блиндарук, Т.В. Добко, О.С. Залізнюк, А.М. Колесніченко // А.П. Александров та українська наука: до 110-річчя від дня народження вченого / НБУВ, НАН України, НБУВ / редкол.: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] авт.-уклад. О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ: Академперіодика, 2013. – С. 355–375.

 14. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2012 рік / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: С. М. Горбань, Ю. С. Левченко ; ред. Т. В. Добко]. - К. : НБУВ, 2013. - 12 с.

 15. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К. : НБУВ, 2013. –    86 с.

  Біобібліографічний покажчик, підготовлений до 60-річчя від дня народження і 25-річчя наукової діяльності доктора історичних наук, професора, заввідділом стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Ковальчук Галини Іванівни, відбиває основний творчий доробок вченої, а також публікації про її наукову діяльність.Для книгознавців, бібліографів, бібліотекознавців, істориків книжкової культури.

 16. Зінаїда Павлівна Тулуб : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Добко, Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К. : Київ – Париж – Дакар, 2012. – 144, [16] с.

  Рец.: Шкаріна В. Біобібліографія Зінаїди Тулуб / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2013. – № 2. – С. 52–53.

 17. Економіка. Економічні науки : покажч. бібліогр. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; відп. ред. В. М. Горовий. – К., 2012. – 139 с.

 18. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2011 р. / уклад.: С. М. Горбань, Ю. С. Левченко ; ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 20 с.

 19. Штих П. М. Бібліографічний покажчик за темою Конституційне (державне) право зарубіжних країн: історичні традиції і сучасність (1863–2012) [Електрон. ресурс] / П. Штих // Конституційна Ассамблея : електрон. б-ка НБУВ : бібліограф. та реферат. інформ. / НБУВ. – Електрон. дані та прогр. – К., [2012]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/asambleya/bibl_ref.php

 20. Бібліографія праць М. В. Келдиша, публікацій про його зв’зки з Україною (1948-2010) / С. М. Горбань, О. С. Залізняк, Т. В. Добко, А. М. Колесніченко // М. В. Келдиш та українська наука = М. В. Келдыш и украинская наука / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського ; [ред. кол.: Б. Є. Патон (голова) та ін.]. – К., 2011. – С. 253–270.

 21. Алексич О. Матеріали до бібліографії / Алексич Оля, Тетяна Добко, Валентина Матях, Володимир Омельчук // “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смолій; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. НАН України. Ін-т історії України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Держ. архів. служба України, Центр. держ. іст. архів, м. Київ. – Львів : Світ, 2011. – С. 404–424.

 22. Нові надходження довідково-бібліографічних видань [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; упоряд. С. Горбань, В. Кальсін; наук. ред. Т.В. Добко. – К., 2010. – 34 с.

 23. Держава і право: електронні бібліографічні ресурси : путівник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Н. І. Моісеєнко, А. М. Колесніченко ; наук. ред. Т. В. Добко. – К., 2010. – 118 с.

 24. Держава і право: Бібліографічні посібники: анотований каталог Нац. академія наук України, НБУВ; уклад.: В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна; наук. ред., вступ. ст. Т.В. Добко. – К., 2010. – 291 с.

  Рец.: Кресін О. [Рецензія] // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – №2. – С.177–178 ; Моісеєнко Н. Метабібліографічний посібник з правознавства / Надія Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 48–50.

 25. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали, 2001-2009 рр. / Пашкова В.С., Добко Т.В., Дригайло В.Г. – 5- те вид., допов. і перероб. К. : Самміт-Книга, 2010. – 144 с.

 26. Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008 : бібліогр. покажч./ НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж. – К. ; Л., 2010. – 244 с.

  Рец.: Бойко М. Українсько-бельгійські літературні взаємини / Марія Бойко // Літ. Україна. – 2011. – 5 трав. – С.2 ; Граб С. [Рецензія] / Святослав Граб // Вісник НТШ. – 2010. – Ч.44: Осінь–Зима. – С.72-73 ; Чистяк Д. Копіткий шлях до бельгійської літератури / Дмитро Чистяк // Всесвіт. – 2012. – № 3–4. – С. 256–259 ; Чистяк Д. Перша ґрунтовна праця з українсько–бельгійських літературних зв’язків / Дмитро Чистяк // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 9. – С. 13–14 ; Шкаріна В. Україна – Бельгія: взаємодія культур / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – С. 43–44.

 27. Нові надходження довідково-бібліографічних видань [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; упоряд. Л. П. Мацкевич; наук. ред. Т. В. Добко. – К., 2009. – 142 с.

 28. Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч. / упоряд. : Т. В. Добко, І. П. Бондаренко, Д. В. Близнюк та ін. ; гол. ред. : Бондаренко І. П. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 380 с.

 29. Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко. – К. : НБУВ, 2006. – 86 с.

 30. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях : матеріали до бібліографії / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. І. Моісеєнко та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін. – К. : НБУВ, 2005. – 265 с.

  Рец. : Захаркін С. [Рецензія] // Критика. – 2007. – Ч. 115, трав. – С. 31 ; Почесними відзнаками УБА нагороджені. Бібліографічний посібник року Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837–2004 : матеріали до бібліографії… К., 2005 // Бібліотекар України :інформ. листок Укр. бібл. асоц. – 2005. – № 9, 30 верес. – С. 1.

 31. Добко Т. В. Бібліографічна довідка у системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж М. А., О. М. Василенко ; наук. ред. : В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2004. – 92 с.

 32. Міжнародний тероризм у сучасному процесі глобалізації : (Список літератури, 1995-2003 рр.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Служба інформаційно-бібліографічного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) ; [уклад. : М. В. Матвійчук, Н. С. Дацькова, О. В. Карплюк та ін. ; ред. : Т. В. Добко]. – К. : НБУВ, 2004. – 50 с.

 33. Шемета Ю. М. Науково-освітня діяльність М. Ф. Владимирського-Буданова : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Шемета Юлія Михайлівна, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 15 с.

 34. В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : пр. вчен. та л-ра про нього з фондів Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / НАН України, НБУВ ; уклад. : Л. В. Бєляєва, Л. С. Новосьолова, за участю Н. С. Дацькової, О. В. Карплюк ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2003. – 260 с.

 35. Моісеєнко Н. І. Петро Могила (1596-1647) : бібліогр. покажч. / Н. І. Моісеєнко, П. В. Голобуцький, З. І. Хижняк ; Редкол. : О. С. Онищенко (голова), Т. В. Добко, Л. А.Дубровіна та ін. ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського , Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". – К. : НБУВ, 2003. – 248 с.

  Рец. : Чиж М.А. Петро Могила у бібліографії // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 55–56.

 36. Олексій Семенович Онищенко : матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, А. Л. Панова ; голова редкол. І. Ф. Курас ; вступ. ст. П. Т. Тронька. – К. : НБУВ, 2003. – 112 с.

 37. Павло Богацький, 1863-1962 // Архіви = Archives / М. А. Чиж, І. М. Архіпова, Н. С. Дацькова, Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко. – Sydney (Australia), 2003. – С. 423–425.

 38. Василь Степанович Бабич : біобібліографія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / уклад. Т. В. Добко. – К. : НБУВ, 2002. – 91 с. : іл.

 39. Добко Т.В. Вістник : Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933–1939 : сист. покажч. змісту / Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Бібліотека конгресу США ; Наук. т-во ім. Шевченка / О. С. Онищенко (наук. ред.). – К. : Вашингтон ; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. – 340 с.

  Рец. : З епохи Дмитра Донцова / Інф. "УК" // Укр. культура. – 2003. – № 1. – С. 32 ; Жданова Р. Другий безцінний подарунок українським науковцям // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 12. – С.10–11 ; Крок до пізнання Дмитра Донцова / Ред. // Незборима нація. – 2003. – Ч. 3, берез.; [Захаркін С. Рецензія] // Критика. – 2003. – Трав. (№5). – С. 16 ; Рог В. Перлини націоналістичної думки // Шлях перемоги. – 2002. – 21–27 листоп. – С. 6 ; Солонська Н. Покажчик "Вісника" // Пам'ять століть. – 2003. – № 2. – С. 157–160 ;  Чишко В. С. Важливе бібліографічне джерело наукових досліджень // Слово і Час. – 2003. – № 4. – С. 78-80 ; Романовський Р. Непересічне явище сучасної української бібліографії // Cтудії з архівної справи та документознавства – К., 2004. – Т. 13.

 40. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України, 1996-2001 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. І. М. Архіпова ; ред. Т. В. Добко, М. А. Чиж. – К., 2002. – 34 с.

 41. Роль жінок України в суспільно-політичному розвитку : бібліографія / НДІ "Проблеми людини" , Нац. рада жінок України ; Політ. Рада при Президентові України ; уклад. : Т. В. Добко, І. М. Архіпова, Н. С. Дацькова, Н. І. Моісеєнко, А. В Руденко, М. А. Чиж // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі : міжвід. наук. зб. – К., 2001. – Т. 23. Жінка в Україні. – С. 631–645.

 42. Шкаріна В.А. Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM : система пошуку / В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 52 с.

 43. Пошукова система WinSPIRS : інструкція користувача / авт.-склад. В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Від. довідково-бібліогр. обслуговування. – Київ, 2000. – 52 с.

 44. Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Т. 14. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура : аналіт. розробки, пропоз. наук. та практ. працівників / Наук.-дослід. ін-т “Проблеми людини”. – К., 1999. – 625 с.
  Зі змісту : Розд. 6. Бібліографія / уклад. : Л. В. Беляєва, О. М. Василенко, Е. П. Євженко, Н. І. Моісєєнко, Г. Г. Нежубірда, П. В. Кавицька, А. В. Руденко, М. А. Чиж, Ю. М. Шемета, В. А. Шкаріна. – С. 608–623.

 45. Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Т.15. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства : аналіт. розробки, пропоз. наук. та практ. працівників / Наук.-дослід. ін-т “Проблеми людини”. – К., 1999. – 630 с.
  Зі змісту : Розд. 7. Бібліографія / уклад.: Л. В. Беляєва, О. М. Василенко, Е. П. Євженко, Н. І. Моісєєнко, Г. Г. Нежубірда, П. В. Кавицька, А. В. Руденко, М. А. Чиж, Ю. М. Шемета, В. А. Шкаріна. – С. 608–627.

 46. Добко Т. В. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. покажч. / Т. В. Добко ; М-во культури і мистецтв України ; НПБУ. – К., 1997. – 43 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 9).

 47. Добко Т. В. Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. кат. / Т. В. Добко ; НАН України ; НБУВ. – К.,1996. – 20 с.

 48. Добко Т. В. Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Добко Тетяна Василівна, НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1994. – 20 с.

 49. Методы защиты окружающей среды от радиоктивных загрязнений : Список информ. и библиогр. изд. / АН УССР. ЦНБ ; сост. : М. А. Маева, Н. М. Исаева. – К.,1986. – 18 с.

 50. Героїчний шлях комсомолу Києва : бібліогр. покажч. / ЦНБ АН УРСР ; уклад. : Т. В. Бабич, Т. Ж. Баркова, Н. В. Бурмистенко, Т. В. Глеза, Н. О. Доброштан. К., 1982. – 49 с.

 51. Системы управления промышленным транспортом : библиогр. указ. (1961-1976 гг.) / АН УССР, ЦНБ ; сост. : З. А. Врублевская, В. С. Петрова, Н. А. Шемец ; отв. ред. : В. И. Гриценко, В. М. Мирошниченко. – К. : Наук. думка, 1981. – 344 с.

 52. Інформаційний покажчик бібліографічних праць, виконаних бібліотеками та установами системи АН УРСР у 1977 році / АН УРСР. ЦНБ ; уклад. : З. О. Врублевська, Р. С. Жданова ; відп. ред. : С. К. Гутянський. – К., 1979. – 74 с.

 

Реферативні огляди нових надходжень до відділу науково-бібліографічної інформації

2020

 1. Головащук А. М. Нові надходження біобібліографічних покажчиків до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. М.  Головащук // Україна: події, факти, коментарі. – 2020. – № 12. – С. 111–129. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/12.pdf

2019

 1. Блиндарук С. В. Нові надходження довідкових видань до фондів НБУВ / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 2. – С. 104–110. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/2.pdf.

 2. Блиндарук С. В. Нові надходження довідкових видань до відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 14. – С. 96–107. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/14.pdf.

 3. Головащук А. М. Нові надходження біобібліографічних покажчиків до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. М.  Головащук // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 3. – С. 96–114. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/3.pdf.

 4. Головащук А. М. Нові надходження біобібліографічних покажчиків до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. М.  Головащук // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 13. – С. 109–125. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/13.pdf.

 5. Шумілова А. В. Реферативний огляд нових надходжень довідково-бібліографічних видань до відділу науково-бібліографічної інформації / А. В. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 4. – С. 90–99. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/4.pdf.

2018

 1. Блиндарук С. Біобібліографічні покажчики у фондах відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ: нові надходження // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 12. – С. 87–98. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/12.pdf.

 2. Блиндарук  С. Славна плеяда українських учених: до 100-річчя НАН України / С. Блиндарук,  А. Шумілова //  Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 21. – С. 87–98.

 3. Блиндарук С. Статистика в Україні. Довідкові видання у фондах НБУВ (1994–2017 рр.) / С. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі: інформ.-аналіт. журн. – 2018. – № 2. – С. 75–87;  № 3. – С.85–93.

 4. Головащук А. 85 роковини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні / А. Головащук, О. Дуднік  Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 21. – С. 99–108.

 5. Головащук А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / А. Головащук // Україна: події, факти, коментарі: інформ.-аналіт. журн. – 2018. – № 6. – С. 110–115.

 6. Головащук А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / А. Головащук // Україна: події, факти, коментарі: інформ.-аналіт. журн. – 2018. – № 22. – С. 82–88.

 7. Мацкевич Л. Біобібліографічні покажчики у фондах відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ: нові надходження у 2018 році / Мацкевич Л. // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 14. – С.75–86.

 8. Радченко В. Ю. Бібліографічні видання  відділу науково-бібліографічної інформації у системі інформаційного забезпечення науки, освіти, культури / В. Ю. Радченко, А. М. Колесніченко //  Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 598–602.

  2017

 9. Блиндарук С. В. Нові надходження біобібліографічних покажчиків до фондів НБУВ / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 20.  – С. 93–97. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/20.pdf ; № 21.  – С. 99–105. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/21.pdf.

 10. Гришина Т. А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 15.  – С. 83–92. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/15.pdf.

 11. Шумілова А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / А. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 22. – С. 89–96. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/22.pdf.

 12. Шумілова А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / А. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 14.  – С. 64–68. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/14.pdf.

 13. Шумілова А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / А. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 11.  – С. 91–98. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/11.pdf.

 14. Шумілова А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / А. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2017.– № 6. – С. 85–91. Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/6.pdf.

  2016

 15. Гришина Т. А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2016.– № 3. – С. 114–117. Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr03.pdf.

 16. Гришина Т. А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – №4. – С. 99–102. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr4.pdf.

 17. Гришина Т. А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – №.21. – С. 90–94. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr21.pdf.

 18. Гришина Т. А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – № 22. – С. 101–104 . – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr22.pdf.

 19. Коновалова Є. П. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до НБУВ / Є. П. Коновалова // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – №15. – С. 84–86. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr15.pdf.

 20. Шумілова А. В. Нові надходження до ВДБО довідково-бібліографічних видань / А. В. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – № 23. – С.81–86. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr23.pdf.

  2015

 21. Гришина Т. А. Нові надходження довідково-бібліографічних видань / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2015. – № 17. – С. 66–71. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr17.pdf.

 22. Шумілова А. Нові надходження біобібліографічних покажчиків до НБУВ / А. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 23. – С. 79–89. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr23.pdf.

  2014

 23. Блиндарук С. В. Нові надходження НБУВ / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2014. – № 2. – С. 72–77. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2014/ukr2.pdf.

  2013

 24. Блиндарук С. В. Нові надходження НБУВ / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 13. – С. 77–82. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr13.pdf.

 25. Мацкевич Л. П. Нові надходження літератури до відділу ДБО / Л. П. Мацкевич // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 12. – С. 72–74. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr12.pdf.

 26. Семенченко С. А. Нові надходження літератури до відділу ДБО / С. А. Семенченко // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 11. – С. 66–71. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr11.pdf.

 27. Семенченко С. А. Нові надходження літератури до НБУВ / С. А. Семенченко // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 16. – С. 71–73. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr16.pdf.

  2012

 28. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Громадська думка про правотворення : бюл. оператив. матеріалів на базі аналізу правової електр. інформації. – 2012. – № 8. – С 59–63.

 29. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2012. – № 9. – С. 68–72.

 30. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2012. – № 13. – С. 75–79.

 31. Семенченко С. А. Нові надходження до НБУВ / С. А. Семенченко// Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2012. – № 14. – С. 70–73.

 32. Семенченко С. А. Нові надходження до НБУВ / С. А. Семенченко// Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2012. – № 18. – С. 70–73.

  2011

 33. Горбань С. Нові надходження до НБУВ / С. Горбань // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – № 6. – С. 77–79.

 34. Моісеєнко Н. Нові надходження до НБУВ / Н. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – № 11. – С. 71–74.

 35. Моісеєнко Н. Нові надходження до НБУВ з юридичних наук / Н. Моісеєнко // Громадська думка про правотворення. – 2011. – № 3. – С. 94–98.

 36. Шкаріна В. А. Юридична література / В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – № 23. – С. 73-75.

  2010

 37. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2010. – № 2. – C. 68-70.

 38. Кузьменко Ю., Кульчицька В., Штих П. Нові надходження до НБУВ // Україна: події, факти, коментарі. – 2010. – №7. – С. 70-78.

 39. Левченко Ю. Нові надходження до НБУВ / Ю. Левченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2010. – № 24. – C. 76-78.

 40. Мацкевич Л.П. Нові надходження до НБУВ / Л.П. Мацкевич // Україна: події, факти, коментарі. – 2010. – №12. – С. 69-71.

 41. Мацкевич Л.П. Нові надходження до НБУВ / Л.П. Мацкевич // Україна: події, факти, коментарі. – 2010. – №23. – С. 69-70.

 42. Шкаріна В.А. Бібліографічні посібники з економіки / В.А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2010. – №15. – С. 68-70.

 43. Шкаріна В.А. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2010. – № 3. – C.62-65.

  2009

 44. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – № 8. – C. 91-93.

  2008

 45. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 1. – С. 79-81.

 46. Карплюк О. Нові надходження до НБУВ / О. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 2. – С. 113-115.

 47. Левченко Ю. С. Нові надходження до НБУВ / Ю. С. Левченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 5. – С. 83-85.

 48. Мацкевич Л. Нові надходження до НБУВ / Л. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2008.– № 23. – С. 115-117.

 49. Радченко В. Нові надходження до НБУВ / В. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 7. – C. 102-104.

 50. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 9. – C. 95-97.

 51. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. № 11. – C. 92-94.

 52. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 16. – C. 75-78.

  2007

 53. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 1. – С. 111-114.

 54. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 12. – С. 70-73.

 55. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 2. – С. 95-97.

 56. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 4. – C. 114-116.

 57. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 9. – С. 95-97.

 58. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 23. – С. 106-109.

 59. Матвійчук М. В. Нові надходження до НБУВ / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 11. – С. 85-87.

 60. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 6. – C. 103-106.

 61. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 18. – C. 76-78.

 62. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 21. – C. 86-88.

 63. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 8. – C. 79-81.

 64. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 22. – С. 76-79.

 65. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 16. – C. 86-88.

 66. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 17. – C. 106-108.

 67. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ з питань суспільних наук / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 10. – С. 115–117.

 68. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ з питань суспільних наук / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. –№ 20. – С. 76 – 77.

 69. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 7. – C. 106-108.

 70. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 19. – C. 94-97.

  2006

 71. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 5. – С. 80-82.

 72. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 14. – С. 81-83.

 73. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 3. – С. 93-95.

 74. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 13. – С.89-91.

 75. Добко Т. В. Нові надходження української літератури до НБУВ (2002-2005) / Т. В. Добко // Библиофилъ : альманах. – Нью-Йорк, 2006. – Вып. 13. – С. 57-58.

 76. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 1. – С. 79-81.

 77. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 11. – С. 84-87.

 78. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 21. – C. 96-98.

 79. Матвійчук М. В. Нові надходження до НБУВ / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 7. – С. 90-92.

 80. Матвійчук М. В. Нові надходження до НБУВ / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 16. – С. 78-80.

 81. Матвійчук М. В. Нові надходження до НБУВ / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 21. – С. 86-88.

 82. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 6. – С. 70-73.

 83. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 12. – С. 75-79.

 84. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 18. – С. 68-70.

 85. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 8. – C. 80-82.

 86. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 20. – C. 117-119.

 87. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 2. – С. 79-81.

 88. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 12. – С. 79-81.

 89. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ з питань суспільних наук // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 12. – С. 79-81.

 90. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 9. – C. 62-64.

 91. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 17. – C. 69-72.

  2005

 92. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 5. – С. 73-75.

 93. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 23. – С. 74-77.

 94. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ: Європейська інтеграція / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 13. – С. 74-77.

 95. Горбань С. М. Нові надходження до НБУВ / С. М. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 19. – С. 77-80.

 96. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 4. – С.89-91.

 97. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 14. – С. 88-91.

 98. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 15. – С.80-82.

 99. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 20. – С. 71-73.

 100. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 4. – С. 100-102.

 101. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 16. – С. 71-73.

 102. Матвійчук М. В. Нові надходження до НБУВ / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 7. – С. 90-92.

 103. Матвійчук М. В. Нові надходження до НБУВ / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 21. – С. 86-88.

 104. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 6. – С. 81-84.

 105. Мацкевич Л. П. Нові надходження до НБУВ / Л. П. Мацкевич // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 12. – С. 75-79.

 106. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 15. – С. 70-72.

 107. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 22. – С. 93-96.

 108. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 1. – С. 64-67.

 109. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 10. – С. 69-72.

 110. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 18 – С. 94-96.

 111. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 3. – С. 67-69.

 112. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 11. – С. 73-75.

 113. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ з питань суспільних наук / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 17. – C. 84-86.

 114. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2005. – № 2. – С. 85-87.

 115. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ : Україна в Другій світовій війні / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 8. – С. 77-79.

  2004

 116. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 6. С. 75-78.

 117. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 12. – С. 55-58.

 118. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 17. – С. 111-113.

 119. Дацькова Н. С. До уваги держслужбовця / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 1 – С. 95-98.

 120. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 8 – С. 67-70.

 121. Дацькова Н. С. Нові надходження до НБУВ / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 21 – С. 71-73.

 122. Добко Т. В. Найбільша книгозбірня України: нові надходження / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – № 8. – С. 40-43.

 123. Добко Т. В. Нові надходження до НБУВ / Т. В. Добко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 5. – С. 74-79.

 124. Добко Т. В. Пропонує найбільша книгозбірня України / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – № 6. – С. 40-41.

 125. Карплюк О. В. Нові надходження до НБУВ / О. В. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 19. – С. 79-81.

 126. Моісеєнко Н. І. До уваги держслужбовця / І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 1. – С. 93-95.

 127. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 7. – С. 75-78.

 128. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 15. – С. 70-72.

 129. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 20. – С. 78-81.

 130. Моісеєнко Н. І. Нові надходження до НБУВ І. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі. – 2004. – № 22. – С. 93-96.

 131. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2004. – № 2. – С. 107-111.

 132. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 9. – С. 76-79.

 133. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 15. – С. 69-72.

 134. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 1. – С. 64-67.

 135. Радченко В. Ю. Нові надходження до НБУВ / В. Ю. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 10. – С. 69-72.

 136. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 3. – С. 105-107.

 137. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 4. – С. 96.

 138. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 13. – С. 85-87.

 139. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 18. – С. 103-105.

 140. Шемета Ю. М. До уваги держслужбовця / Ю. М. Шемета // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 14. – С. 104-105.

 141. Шемета Ю. М. Нові надходження до НБУВ / Ю. М. Шемета // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 4. – С. 94-95.

 142. Шкаріна В. А. До уваги держслужбовця / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – №11. – С. 89-91.

 143. Шкаріна В. А. Нові надходження до НБУВ / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 16. – С. 117–119.

  2003

 144. Архіпова І. М. Нові надходження до НБУВ довідково-бібліографічних видань / І. М. Архіпова // Україна : події, факти. коментарі. – 2003. – № 22. – С. 93-95.

 145. Чиж М. А. Нові надходження до НБУВ довідкових видань з права та юридичних наук / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2003. – № 21. – С. 57-70.

  2000

 146. Добко Т. В. Пропонує найбільша бібліотека України [Довідкові видання з фінансів та банківської справи] / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 2000. – № 6. – С. 62-64.

  1998

 147. Добко Т. В. Пропонує найбільша книгозбірня України : [Нові видання з фінансів та банківської справи] / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 1998. – № 11. – С. 62-64.

  1997

 148. Добко Т. В. Пропонує найбільша книгозбірня України [Довідкові видання з фінансів та банківської справи] / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 1997. – № 4. – С. 61-63.

  1996

 149. Добко Т. В. Банки. Банківська дільність: реферат. огляд вид. із фондів ЦНБ ім.В. І. Вернадського НАН України / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 1. – С. 84-85.

 150. Добко Т. В. Пропонує найбільша книгозбірня України[Нові видання з фінансів та банківської справи] / Т. В. Добко // Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 3. – С. 91; № 4. – С. 91-92.

 151. Зайченко Н. Я. Пропонує найбільша книгозбірня України [Нові видання з фінансів та банківської справи] / Н. Я. Зайченко // Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 2. – С. 89.

Статті з серіальних видань, енциклопедій, збірників відділу науково-бібліографічної інформації

2020

 1. Головащук А. М. Головна її любов – книги / А. М.  Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 48–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_2_13

 2. Головащук А. М. Різнобарвна палітра наукового доробку М. І. Туган-Барановського / А. М.  Головащук // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2020 р.). НБУВ : веб-сайт. 2020. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1059

 3. Гришина Т. А.  Азербайджанська література в українських перекладах : матеріали до бібліографії / Т. А. Арсеєнко, Т. А. Гришина, А. М. Колесніченко, А. В. Шумілова, Ю. Л. Фіх // Східні традиції державотворення. – Київ, 2020. – Вип. 9 : наук. зб. на честь 150-ї річниці від дня народж. А. Кримського. – С. 710–724.

 4. Гришина Т. А. Бібліографічні покажчики змісту українських літературознавчих часописів 1990-х – 2000-х років як історико-літературне джерело / Т. А. Гришина // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – № 56. – С. 356–372.

 5. Гришина Т. А. Роль літературознавчих бібліографічних покажчиків у міжкультурній комунікації / Т. А. Гришина // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 321–323. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 6. Добко Т. Бабич Василь Степанович [Електронний ресурс] / Т. Добко // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2020. – Режим доступу:  http://ube.nlu.org.ua/article/Бабич Василь Степанович

 7. Добко Т. Джерельна база українознавчих досліджень в покажчиках змісту періодичних видань / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 31–48.

 8. Добко Т. В. Довідково-бібліографічний апарат [Електронний ресурс] / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/Довідково-бібліографічний%20апарат

 9. Добко Т. В. Мистецька вітальня Феодосія Гуменюка / Т. В. Добко // Дивослово: укр. мова і літ. в шк. – 2020. – № 6. – 3 с. обкл.

 10. Добко Т. В. Міжвідомча координація бібліотечно-бібліографічної діяльності в УРСР:1960-1970-ті рр. / Т. В. Добко // Суб’єкт. Пам’ять. Символічне : зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами  дистанц. Міжнар. наук.-теор. конф. та наук. круглого столу «Культурна спадщина радянського періоду в сучасній Україні: від ностальгії – до переосмислення», Київ, 28 травня 2020 р. – Київ : ІК НАМ України, 2020. – С. 117–122. https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/Conference-Abstract_2020_05_28.pdf

 11. Добко Т. Національна бібліографія України : здобутки, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Тетяна Добко, Лариса Пономаренко // Науково-пед. студії. – 2020. – № 4. – С. 110–122. – Режим доступу:   http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222508/222654

 12. Добко Т. В. Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині / Т. В. Добко // Рукописна і книжкова спадщина України. – 2020. – Вип. 25. – С. 220–232. – Режим доступу:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2020_25_17

 13. Дуднік О. Я. Азербайджансько-грузинські міждержавні відносини в контексті формування національних і регіональних систем безпеки / О. Я. Дуднік // Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління. Вип. 9: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / ред. рада вип.: Бондар Ю.В. (ред.), Мищак І. М. (наук. ред.), Омельчук В. В. (кер. авт. кол., вступ), Орєхов С. М. (переднє слово) [та ін.]. – Київ : Пріоритет, 2020. – С.  217–224.

 14. Дуднік О. Я. Бібліографічна винниченкіана (ХХ – початок ХХІ ст.) / О. Я. Дуднік // Бібл. вісн. – 2020. – № 2. – С. 17–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_2_5

 15. Дуднік О. Я. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання / О. Я. Дуднік // Бібл. вісн. – 2020. – № 1. – С. 23–32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_1_6

 16. Дуднік О. Бібліографія Дмитра Донцова / О. Дуднік // Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : зб. тез  ХVІ наук. семінару, приуроч. 180-й річниці від дня народж. М. П. Старицького / Музей видат. діячів укр. культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького ; упоряд. : О. Гураль, А. Пузиркова, О. Мокану. – Київ, 2020. – С. 23–25.

 17. Дуднік О. Витоки і причини міждержавних конфліктів на пострадянському просторі (на прикладі вірмено-азербайджанського та російсько-українського) / О. Я. Дуднік // Матеріали міжнародної наукової конференції «Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення», Київ, 27 трав. 2020. – Київ, 2020. – С. 77–89.

 18. Дуднік О. “ЛІГА:ЗАКОН” як універсальна інформаційно-правова система відображення співпраці України у міжнародних організаціях / О. Дуднік, А. Колесніченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 144–158. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2020_58_13

 19. Жабін А. Міжнародні проекти LIBER: поточний стан та перспективи / А. Жабін  // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 173–183. – Режим доступу:  http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/58.pdf

 20. Жабін А. О. Бібліометрія у країнах Європи / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 656–658. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 21. Радченко В. Ю. Мітюков Ігор Олександрович / В. Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2020. – Т. 21. – С. 181.

 22. Радченко В. Ю. Морозов Микола Олександрович / В. Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2020. – Т. 21. – С. 578–579.

 23. Тарасенко Н. Організація консультаційних послуг у залі каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 121–124. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 24. Шкаріна В. А. Бібліографічна школа Тетяни Добко / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 6. – С. 35–42.

 25. Шкаріна В. А. Проблематика формування персональної бібліографії академіка П. А. Тутковського / В. А. Шкаріна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 525–528. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

 26. Штих П. Соціальні мережі як засіб просування довідково-бібліографічних продуктів та послуг у системі національних комунікацій / П. Штих // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 469–478. – Режим доступу:  http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/58.pdf

 27. Шумілова А. В. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як особливий вид творчості і масової комунікації / А. В.  Шумілова // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 1. – С. 48–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_1_13

2019

 1. Головащук А. М. Бібліографічні посібники з економіки – важлива складова інформаційного забезпечення користувачів / А. М. Головащук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 225–232. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_17

 2. Головащук А. М. Гідна пошана книгознавцю Віктору Іваницькому: рецензія на книгу / А. М. Головащук // Бібл. вісн. – Київ, 2019. – № 3. – С. 36–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_3_7.

 3. Головащук А. М. Творчість М. В. Гоголя у бібліографічних посібниках кінця XIX – початку XX ст. / А. М. Головащук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 345–355. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_27

 4. Гришина Т. Бібліографічні покажчики змісту українських літературознавчих часописів 1990-х – 2000-х років як історико-літературне джерело / Т. Гришина // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 356–372. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_30

 5. Гришина Т. А. Відображення розвитку українського письменства (1917–1943 рр.) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань / А. М. Головащук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 290–308. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_23

 6. Гришина Т. А. Педагогічна наука і практика в сучасних університетських бібліографічних посібниках / Т. А. Гришина // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 7 листоп. 2019 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 62–63. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 7. Добко Т. В. Бібліограф Зофія Врублевська / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 357–367. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_27

 8. Добко Т. В. Бібліографічні джерела з воєнної історії Української революції (1917–1921 рр.) / Т. В. Добко, О. Я. Дуднік //  Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. Вип ІІ. Українська військова звитяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні уроки : зб. наук. пр. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ ; Ніжин : Вид. ПП Лисенко М. М., 2019. – C. 57–79. – Режим доступу: http://nizhen.com.ua/uploads/files/KRUTY_2019_pravleno.pdf

 9. Добко Т. В. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2019. – № 5. – С. 50–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_5_9

 10. Добко Т. Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства / Т. Добко, В. Шкаріна, В. Радченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 373–390. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_29

 11. Добко Т. В. Живопис Леоніда Гопанчука: проблеми дослідження творчої спадщини / Т. В. Добко // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – 2019. – № 2. – С. 290–294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_63

 12. Добко Т. В. Мистецькими стежками Леоніда Гопанчука / Т. В. Добко,  Н. Струк // Образотворче мистецтво. – 2019. – № 3. – С. 110–111.

 13.  Добко Т. В. Мошуренко Василь Петрович / Т. В. Добко,  А. В. Горовий // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 702–703.

 14. Добко Т. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження / Т. Добко, І. Хемчян // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 90–110. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_8

 15. Добко Т. В. Основні результати виконання наукової теми «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища» / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019.  – C. 16–19. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 16. Добко Т. В. Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 3. – С. 6–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_3_3

 17.  Добко Т. В. Приклад високого служіння бібліотечній справі: [Ніна Іванівна Малолєтова] / Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 51–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_4_11

 18. Добко Т. В. Співпраця Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.,, 7 листоп. 2019 р., 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 41–42. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 19. Дуднік О. Я. Визвольні змагання українського народу (1917–1921) : відображення в бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань / О. Я. Дуднік // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 243–255. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_19

 20. Дуднік О. Я. Герої національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.): відображення у бібліографічних виданнях / О. Я. Дуднік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2019. – № 4. – С. 47–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_4_8

 21. Дуднік О. Я. Україна на міжнародній арені: відображення у довідково-бібліографічних виданнях  / О. Я. Дуднік // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. – Warszawa ; Toruń : Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. – S. 81–86.

 22. Жабін А. О. Впровадження когнітивних практик у наукометрії / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовт. 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; редкол. : Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 433–436. – Режим доступу:  http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003400

 23. Жабін А. О. Україна у наукометричних системах «Scopus» та «Web of Science» / А. О. Жабін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 336–356. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_26

 24. Колесніченко А. М. Інформаційно-пошукова система «Ліга : Закон» у забезпеченні потреб науки та освіти / А. М. Колесніченко // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.,, 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 38–39. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 25. Шумілова А. Метабібліографічний посібник «Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» Рец. на кн.: Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; вступ. ст. Т. В. Добко, В. А. Шкаріної ; наук. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2019. – 211 с. / А. Шумілова, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2020. – № 5. – С. 49–51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_5_9

 26. Шкаріна В. А. Покажчики змісту українських часописів освітньої галузі / В. А. Шкаріна // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 77–78. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

 27. Штих П. М. Дослідження життя української еміграції крізь призму покажчиків змісту українських часописів / П. М. Штих // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 267–277. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_21

 28.  Штих П. Москаленко Федір Якович / П. Штих, О. Чорний // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 635.

 29. Шумілова А. В. Відбиток епохи у кіноплакатах 1947–1994 рр. Рец. на кн.: Гутник Л. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с., 104 с. іл. / А. В. Шумілова // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 41–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_4_8.

 30. Шумілова А. Відображення творчості репресованих українських письменників у бібліографічних покажчиках / А. Шумілова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56. – С. 416–434. – Режим доступу:  http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_56_32

 31. Шумілова А. В. Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту / А. В. Шумілова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 278–289. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2019_51_22

2018

 1. Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2018. – № 6. – С. 57–59. – Режим доступу: : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_6_16

 2. Добко Т. В. Організаційні і науково-методичні розробки із забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти України [Електронний ресурс]  : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 27 груд. 2018 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І Страйгородська (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відп. секретар) [та ін.]. – С. 53–55. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/abstracts_collection_2018.pdf  

 3. Штих П. М. Видано бібліографічний покажчик часопису «Нові дні» / П. М. Штих // Свобода [Електронний ресурс]. – 2018. – 28 верес. – Режим доступу: http://svoboda-news.com/svwp/Видано-бібліографічний-покажчик-час Фундація ім. І. Багряного

 4. Головащук А. Бібліографічне відображення банківської справи в Україні / А. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 25–27. – Рец. на кн.: Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту. 1994–2016 / авт.-уклад. Д. Крохмалюк. – Київ : ДВНЗ «Ун-т банків. справи», 2017. – 480 с.: іл.

 5. Головащук А. Бібліографічний покажчик змісту журналу «Вісник Національного Банку України» як джерело пошуку інформації з питань банківської справи // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 595–598.

 6. Головащук А. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у майбутнє, шануємо минуле / А. Головащук // Бібл. вісн. - 2018. - № 5. - С. 22-27.

 7. Гришина Т. А. Бібліографічні покажчики змісту книгознавчих часописів України у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. А. Гришина // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 591–595.

 8. Гришина Т. А. Медична гідрологія та реабілітація / Т. А. Гришина // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.10.

 9. Гришина Т. Перший український бібліографічний часопис / Т. Гришина // Бібл. вісн. – 2018. – № 3. – С. 41–42. – Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917–1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_3_8.

 10. Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 34-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_8

 11. Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2018. – № 2. – С. 10–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_2_4.

 12. Добко Т. В. Впровадження УДК і ББК у практику роботи бібліотек України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Тетяна Василівна Добко // Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018). – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип.1. – С. 114–115.

 13. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ, 2018. – С. 50–64.

 14. Добко Т. В. Інформаційно-бібліографічне обслуговування учасників навчально-виховного процесу / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 грудня 2017 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відповідальнийсекретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 51–53.

 15. Добко Т. В. Мезьєр Августа Володимирівна / Т. В. Добко //  Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.19. – С.61.

 16. Добко Т. В. Минка Олександр Федорович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.464–465.

 17. Добко Т. В. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 грудня 2017 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відповідальнийсекретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50–51.

 18. Добко Т. В. Новий етап впровадження УДК у бібліотеках України / Т. В. Добко // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч.55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури и мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 142-147. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf

 19. Добко Т. В. Онлайнове довідково-бібліографічне обслуговування в наукових бібліотеках України / Т. В. Добко // Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів, 20–21 верес. 2017 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2018. – С. 21–32.

 20. Добко Т. Творча зустріч з Сергієм Козаком / Тетяна Добко, Еліна Алієва // Літ. Україна. – 2018. – 8 лют.

 21. Добко Т. Творча зустріч з Сергієм Козаком / Т. Добко, Е. Алієва // Свобода. – Parsippani, NJ (США) 2018. – Ч. 15, 13 квітня. – С. 15. – Режим доступ: http://svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2018-15.pdf

 22. Добко Т. Універсальне довідкове видання символів України / Тетяна Добко, Лідія Мацкевич // Вісн. Кн. палати України. – 2018. – № 1. – С. 31–33. – Рец. на кн.: Енциклопедичний словник символів України / за ред.: О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. – Вид. 7-ме, доп. і випр. – Корсунь-Шевченківський, 2017. – 688 с.

 23. Добко Т. В. Формування довідково-бібліографічних ресурсів у Національній бібліотеці України імені в. І. Вернадського: історія та сучасні тенденції / Т. В. Добко // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 566–570.

 24. Дуднік О. Головування України в ОБСЄ 2013 року: перспективи і проблеми урегулювання «Нагірно-Карабаського питання» / О. Дуднік // Кавказознавчі читання: зб. матеріалів наук.-практ. семінару / упоряд. О. Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 33–58.

 25. Дуднік О. Історія визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) : бібліогр. джерела / Олександр Якович Дуднік // Бібліотека. Книга. Наука: матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018). – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип.1. – С. 67–68.

 26. Дуднік О. Українська революція 1917–1921 рр. у покажчиках змісту періодичних видань / О. Дуднік // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 566–570.

 27. Жабін А. О. Україна у бібліометричних системах Scopus та Web of Science / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 612–615.

 28. Колесніченко А. М. Мейлер Норман / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.19. – С.64.

 29. Колесніченко А. М. Мистецтво та освіта" науково-методичний журнал (1995) / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 522.

 30. Колесніченко А. М. Митрофан (Абрамов Микола Іванович) / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 544.

 31. Колесніченко А. М.  Митрофан (Русинов Євлампій Володимирович) / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 545.

 32. Колесніченко А. М. Міжнародна асоціація академій наук / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.637–638.

 33. Колесніченко А. М. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології" / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 649–650.

 34. Шкаріна В.  Покажчики змісту періодичних видань як жанр бібліографічного посібника / В. Шкаріна //  Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 579–582.

 35. Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні / В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 3–9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_1_3.

 36. Штих П. Важливий складник вивчення української еміграційної періодики. Рец. на кн.: Козак С. "Нові дні" на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. "Нові дні” (1950 – 1997. Канада) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 588 с. – (Часописи української діаспори) / П. Штих // Бібл. вісн. – 2018. – № 5. - С. 33-34.

 37. Штих П. Микола (Ільницький ) / П. Штих // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 20. – С. 386.

 38. Штих П. Митрофан (Нікітін Андрій Вікторович) / П. Штих //  Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 545.

 39. Штих П. Митрофан (Юрчук Михайло Іванович) / П. Штих //  Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 546.

 40. Штих П. Покажчики змісту українських часописів як джерело дослідження життя української еміграції / П. Штих //  Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 586–591.

 41. Шумілова А. В. Персональні покажчики в системі біобібліографії  / А. В. Шумілова // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 603–606.

 42. Шумілова А. В. Медичний журнал" часопис / А. В. Шумілова // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.22.

 43. Шумілова А. В. Мессак Тимофій (справжнє прізвище Місяць) / А. В. Шумілова // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С. 234-235.

 44. Шумілова А. В. Металеві конструкції" / А. В. Шумілова // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т.20. – С.241.

 45. Шумілова А. В. Фонд плакатів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського – невичерпне джерело унікальної інформації / А. В. Шумілова // Вісник Кн. палати. – Київ, 2018. – №9. – С.10–12.

  2017

 46. Добко Т.  Мистецька вітальна Тетяни Максимової / Т. Добко // Дивослово. – 2017 – № 2. – 2 с. обкл.

 47. Верменич Я. В., Добко Т. В. Круглий стіл «Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)» / Я. В. Верменич, Т. В. Добко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – C. 217–220. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_3_20.

 48. Головащук А. М. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі економіки сільського господарства / А. М. Головащук // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення Нац. наук. с.-г. б-ки Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2017. – С. 402–404.

 49. Головащук А. М. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації / А. М. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 8. – С. 11–15.

 50. Головащук А. М. Довідково-бібліографічний апарат: використання та популяризація у сучасному інформаційному просторі / А. М. Головащук // Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка: від витоків до сьогодення : наук.-практична конференція з нагоди 140-річчя від часу заснування. – Чернігів, 2017. – С. 402–404.

 51. Гришина Т. А. Людина і політика / Т. А. Гришина // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2017. – Т. 18. – С. 331. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59903.

 52. Добко Т. В. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової / Т. В. Добко // Вісн. Кн. Палати України. – 2017. – № 11. – С. 33–37.

 53. Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 29–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_6_7

 54. Добко Т. В. Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень / Т. В. Добко, О.Я. Дуднік // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: матеірали V Міжнарод. наук. конф. «Українська енциклопедистика». – Київ, 2017. – С. 34–43.

 55. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_45_10.

 56. Добко Т. В. Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища / Т. В. Добко // Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Л. І. Страйгородська та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 2017.

 57. Добко Т. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 50-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_6_14.

 58. Добко Т. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 60–62. – Рец. на кн: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_12.

 59. Дуднік О. Я. Азербайджанская диаспора в общественно-политической и гуманитарной среде Украины (2010–2015) / О. Я. Дуднік // Україна – Азербайджан на перехрестях історії та культури: наук. зб. – Ніжин : Вид. Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 2017. – С. 82–91.

 60. Дуднік О. Бібліографічні покажчики як джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік // Укр. іст. зб. – 2017. – Вип. 19. – С. 408–424.

 61. Дуднік О. Я. Внешняя политика России в отношении государств ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) Европейского Союза и НАТО (1991–2014 гг.) / О. Я. Дуднік // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в Європейській перспективі – минуле і сучасність.– Тогun ; Київ, 2017. – Т. 1. – С. 160–181.

 62. Дуднік О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (ХІX – початок XX ст.) / О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2017. – №.4. – С. 20–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_6.

 63. Жабін А. О. Бібліометрія в менеджменті електронних ресурсів бібліотек / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 591–593.

 64. Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 13–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_5.

 65. Колесніченко А. М. Людина і влада [Електронний ресурс] / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2017. – Т.18. – С. 331. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59902.

 66. Шкаріна В. Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 20–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_5_5.

 67. Шкаріна В. А. Метабібліографічна складова національної бібліографії України / В. А. Шкаріна // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 420–423.

 68. Шкаріна В. Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: реалії та перспективи / В. Шкаріна // Наук. пр. НБУВ. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 190–202. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_45_19.

 69. Штих П. М. Людина і світ [Електронний ресурс] / П. М. Штих // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2017. – Т.18. – С. 331. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59904.

 70. Шумілова А. В. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. В. Шумілова // Вісн. Кн. палати України. – 2017. – № 4. – С. 22–27 ; № 5. – С. 24–28.

  2016

 71. Горбань С. М. Лахман Ґізелла Сиґізмундівна / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 588. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53449.

 72. Горбань С. М. Ліпкін Семен Ізраїльович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 410. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55585.

 73. Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. Добко // Наук. пр. НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 499–513. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_41.

 74. Добко Т. Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 44–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_6_16.

 75. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія / уклад. В.М. Медведєва. – Київ, 2016. – С. 31–45.

 76. Добко Т. Енциклопедія Визвольної боротьби "“Подєбрадський полк” Армії УНР" / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 54–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_12.

 77. Добко Т. Кущ Олег Павлович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 354.

 78. Добко Т. Лісовський Микола Михайлович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 467.

 79. Добко Т. «Літературна бібліотека» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 498.

 80. Добко Т. «Літопис авторефератів дисертацій» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 531.

 81. Добко Т. «Літопис книг» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 532.

 82. Добко Т. «Літопис рецензій» / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 534.

 83. Добко Т. «Не хочем вірить, що її нема…" [Пам’яті Надії Моісеєнко] / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 59–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_14.

 84. Дуднік О. Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік, А. Колесніченко // Наук. пр. НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 544–561. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_44.

 85. Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2016. – №5. – С. 47–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_5_10.

 86. Дуднік О. Я. Національна безпека України в контексті проблем транспортно-енергетичної співпраці з Азербайджаном на рубежі ХХ–ХХІ ст. /  Дуднік О. Я. // Київські історичні студії: Зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. О. О. Салата та ін. – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-53.

 87. Дуднік О. Я. Регіональна політика в Азербайджанській Республіці: активізація напередодні президентських виборів 2013 року / Дуднік О. Я. // Київські історичні студії: зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2016. – № 3. – С. 103–110.

 88. Дуднік О. Україна на міжнародній арені: довідково-бібліографічні видання / О. Дуднік // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформативного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). – С. 585–588.

 89. Дуднік О. Україна на міжнародній арені – реферативний огляд довідково-бібліографічних видань / О. Дуднік, Л. Мацкевич. // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – №19. – С. 67–75. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr19.pdf

 90. Колесніченко А. М. Кукоба Анатолій Тихонович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 26.

 91. Моісеєнко Н. І. Лайне Ніколай / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 491.

  2015

 92. Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічного обслуговування / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2015. – № 6. – С.48–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_6_18.

 93. Добко Т. Бібліографічний покажчик в системі довідково-бібліографічного обслуговування / Т. Добко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С.237–240.

 94. Добко Т. Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання / Т. Добко, П. Штих // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. Вернадського.– 2015. – Вип. 42. – С. 223–232.

 95. Добко Т. Мистецький Світовид Василя Копайгоренка / Тетяна Добко // Енциклопед. вісн. України. – 2015. – Ч. 6/7. – С. 23–27. – Режим доступу: http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/visnyk-6-7.pdf

 96. Добко Т. Обрії світовиду Василя Копайгоренка / Т. Добко // Київ. – 2015. – № 7–8. – С. 187–189.

 97. Добко Т. Під знаком Ярила / Тетяна Добко // Митець. – 2015. – № 11/12. – С. 6.– Режим доступу: http://kdidpmid.edu.ua/new/wp-content/uploads/2015/07/Newspaper11_2015.pdf

 98. Добко Т. В. Послесловие. Люди, які творять легенди, або Мрії збуваються / Т. В. Добко // Анатолий Петрович Кончаковский : библиогр. указ. / сост. О. И. Ковальчук ; послесл. Т. В. Добко. – Киев, 2015. – С.86–90.

 99. Дуднік О. Я. Геополітичні й суб’єктивні чинники в історії українсько-словацьких міждержавних взаємовідносин періоду незалежності / О. Я. Дуднік // Київські історичні студії: Зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол.: О. О. Салата [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С.25–30.

 100. Дуднік О. Я. Геополітичні розклади у внутрішньополітичному протистоянні щодо «аверсного» запуску нафтопроводу «Одеса-Броди» (2007–2009 рр.) / О. Я. Дуднік // Nad Wіsla і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszlosc і teraznіejszosc. – Torun-Saragossa : International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 18–36.

 101. Жабін А. О. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. О. Жабін // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23.

 102. Жабін А. О. Соціальні медіа як засіб підвищення рейтингу бібліотеки / А. О. Жабін // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С.237–240.

 103. Шкаріна В. А. Покажчики змісту серіальних видань у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / В. А. Шкаріна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 270–271.

 104. Штих П. М. Використання соціальних медіа для популяризації довідково-бібліографічних видань / П. М. Штих // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6–8 жовт. 2015 р.). – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 272–273.

  2014

 105. Горбань С. Король Віктор Миколайович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 599.

 106. Горбань С. Костенко Юрій Іванович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 708.

 107. Горбань С. Костинюк Богдан Іванович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 717.

 108. Горбань С. Коханенко Климентина Дем'янівна / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 49.

 109. Горбань С. Круковець Овсій Вольфович / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 558.

 110. Горбань С. Кужель Олександра Володимирівна / С. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 654.

 111. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / І. Антоненко, Т. Добко, Н. Моісєенко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21.

 112. Добко Т. Довідково-інформаційне обслуговування в електронному середовищі / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 46–47.

 113. Добко Т. Знана майстриня бібліотечної справи / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 51–52.

 114. Добко Т. Колесник Євгенія Олексіївна / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 21–22.

 115. Добко Т. Коломиєць Юрій Іванович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 80–81.

 116. Добко Т. Кончаковський Анатолій Петрович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 406.

 117. Добко Т. Корнєйчик Ігор Іванович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 516.

 118. Добко Т. Королевич Нінель Федорівна / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 553.

 119. Добко Т. Костенко Леонід Йосипович / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 701.

 120. Добко Т. Справочно-библиографическая деятельность в библиотеках НАН Украины: тенденции и перспективы развития / Т. Добко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – М., 2014. – № 3. – С. 65–71.

 121. Добко Т. Тенденції і пріоритети довідково-бібліографічного обслуговування у наукових бібліотеках / Т. В. Добко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнарод. наук. конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). / НАН України; Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – С. 481–485.

 122. Добко Т. В. Українська енциклопедія в електронному середовищі / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України; Ін–т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – С. 45–50.

 123. Жабін А. О. Синергетика інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеках / А.О. Жабін // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – 45–50.

 124. Колесніченко А. Корвін-Піотровський Володимир Львович / А. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 454.

 125. Левченко Ю. Коліушко Ігор Борисович / Ю. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 56.

 126. Левченко Ю. Коломойський Ігор Валерійович / Ю. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 100-101.

 127. Моісеєнко Н. Коновалюк Валерій Ілліч / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 289.

 128. Моісеєнко Н. Кононенко Віктор Іванович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 293.

 129. Моісеєнко Н. Кононенко Віталій Іванович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 294.

 130. Моісеєнко Н. Корж Віктор Петрович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 485.

 131. Моісеєнко Н. Корж Віталій Терентійович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 484–486.

 132. Моісеєнко Н. Корзаченко Василь Григорович / Н. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 493.

 133. Шкаріна В. А. Бібліографія проблематики світової економічної кризи / В. А. Шкаріна // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнарод. наук. конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). / НАН України; Київ : Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – С. 506–508.

  2013

 134. Горбань С. М. Киевская искра / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 150.

 135. Горбань С. М. Киевскій курьеръ / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 152.

 136. Горбань С. М. Кириленко В'ячеслав Анатолійович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 41.

 137. Горбань С. М. Кисельов Василь Олексійович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 83.

 138. Горбань С. М. Кінах Анатолій Кирилович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 169–170.

 139. Горбань С. М. Кір'яков Павло Олексійович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 243.

 140. Горбань С. М. Климпуш Орест Дмитрович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 322–323.

 141. Добко Т. Бібліографія в електронному середовищі / Тетяна Добко, Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 42–43.

 142. Добко Т. В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т.В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.

 143. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 36. – С. 417–428.

 144. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність як чинник науково-інформаційного забезпечення / Т. В. Добко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 373–375.

 145. Добко Т. В. Книгознавець Галина Ковальчук / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2013. – № 2. – С. 35–37 : портр.

 146. Добко Т. В. Коваль Роман Миколайович / Т.В. Добко, В. М. Ханко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 475.

 147. Добко Т. В. Ковальчук Галина Іванівна / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 535.

 148. Добко Т. Мистецька вітальня Василя Копайгоренка / Тетяна Добко // Дивослово: Укр. мова і літ. в навч. закладах. – 2013. – № 4. – 3 с. обкл. : іл.

 149. Добко Т. В. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек : історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19–28.

 150. Жабін А. О. Вебометричний аналіз бібліотечних блогів / А. О. Жабін // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 334–335.

 151. Жабін А. О. Віртуальна лабораторія в структурі бібліотеки 2.0. / А. О. Жабін // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери : зб. матеріалів IV міжнар. конф. молодих учених (Київ, 16 трав. 2013 р.). – К., 2013. – С. 61–63.

 152. Колесніченко А. М. «Ковчег» – місячник / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 578.

 153. Колесніченко А. М. Козицький Павло Олександрович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 562.

 154. Левченко Ю. С. Ківшар Таїсія Іванівна / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 147–148.

 155. Левченко Ю. С. «Книгарь» / Ю. С Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 376.

 156. Левченко Ю. С. Кожара Леонід Олександрович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 601.

 157. Моісеєнко Н. І. Кирик Віктор Андрійович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 38.

 158. Моісеєнко Н. І. «Кіевское слово» / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 153.

 159. Моісеєнко Н. І. Козлов Іван Андрійович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 668.

 160. Солонська Н. Г. «Книжний вістник» / Н. Г. Солонська, Ю. С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2013. – Т. 13. – С. 382.

 161. Шкаріна В. Біобібліографія Зінаїди Тулуб / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2013. – № 2. – С. 52–53.

 162. Шкаріна В. А. Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки / В. А. Шкаріна // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 380–382.

 163. Штих П. М. Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників у НБУВ / П. М. Штих // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – С. 383–384.

  2012

 164. Добко Т. В. Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика : матеріали Другої міжнар. наук. конф. (Київ, 17 черв. 2011 р.) : зб. ст. / НАН України, Ін-т енцикл. дослідж. – К., 2012. – С. 134–143.

 165. Добко Т. В. Інноваційні технології довідково–інформаційного обслуговування / Добко Т. В. // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.). – К., 2012. – C. 113–115.

 166. Добко Т. В. Каспрук Арсен Арсенович / Добко Т. В. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 430.

 167. Добко Т. В. Кадри довідково–бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 35–44.

 168. Добко Т. В. Кауфман Ісак Михайлович / Т. В. Добко, М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 478–479.

 169. Добко Т. Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика / Т. Добко // Бібл. планета. – 2012. – № 4. – С. 18–22.

 170. Добко Т. В. Справочно–библиографическое обслуживание: традиции и новации / Т. В. Добко // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт–Петербург 21–23 сент. 2010 г.). Ч. 2: Библиография в помощь научным исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и использования. Информационно–библиографическое обслуживание. – Санкт–Петербрг, 2012. – С. 301–309.

 171. Жабін А. О. Наукова мережева комунікація та юзабіліті / Андрій Жабін // Наук. пр. НБУВ. – К., 2012. – Вип. 33. – C. 498–504.

 172. Жабін А. О. Особливості науковї комунікації в Інтернеті / Жабін А. О. // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.). – К. , 2012. – C.15–16.

 173. Колесніченко А. М. Камишев Сергій Олексійович / Колесніченко А. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 117.

 174. Колесніченко А. М. Каракай Юрій Васильович / Колесніченко А. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 287.

 175. Колесніченко А. М. Карпачова Ніна Іванівна / Колесніченко А. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 372.

 176. Левченко Ю. С. Кальченко Валерiй Михайлович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 89.

 177. Левченко Ю. С. Караваєва Ганна Олександрівна / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 278.

 178. Левченко Ю. С. Кармазін Юрій Анатолійович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 278.

 179. Моісеєнко Н. Бібліографічні посібники в електронному середовищі (тези доповіді) / Н. Моісеєнко, А. Колесніченко // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2012. – № 23. – С. 69–71.

 180. Моісеєнко Н. І. Каменкович Златослава Борисівна / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 107.

 181. Моісеєнко Н. І. Капітал («Капитал») журнал / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 244.

 182. Моісеєнко Н. І. Капто Олександр Семенович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 263.

 183. Моісеєнко Н. І. Касьяненко Анатолій Іванович / Моісеєнко Н. І.// Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 439.

 184. Моісеєнко Н. І. Катеринчук Микола Дмитрович / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 461.

 185. Моісеєнко Н. І. «Київський вісник» / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12. – С. 691.

 186. Онищенко О. С. Романтик бібліотечної справи / О. С. Онищенко, Т. В. Добко // Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. – К., 2012. – С. 9–28.

 187. Онищенко О. С. Ювілей Павли Рогової / О. С. Онищенко, Т. В. Добко // Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. – К., 2012. – С. 32–37.

 188. Шкаріна В. Економічна метабібліографія в системі інформаційного забезпечення розвитку економіки / В. Шкаріна, В. Радченко // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.). – К. , 2012. – C. 15–16.

  2011

 189. Горбань С. М. Іванченко Олександр Семенович / Горбань С. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С.146.

 190. Горбань С. М. Інбер Віра Михайлівна / Горбань С. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т.11. – С. 362–363.

 191. Горбань С. М. Зубовський Юрій Миколайович / Горбань С. М. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т.11. – С. 32.

 192. Добко Т. Високе мистецтво маленьких міст / Т. Добко // Освіта. – 2011. – №15/16, 23-30 берез. – С.14 : фото.

 193. Добко Т. XII Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 61-64.

 194. Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Тетяна Добко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С.13-16.

 195. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С.11-23.

 196. Добко Т. З творчої спадщини Олександра Шеремета / Т. Добко // Дивослово : Укр. мова і літ. в навч. закладах. – 2011. – №4. – 3 с. обкл.: іл.

 197. Добко Т. Прикарпатські візерунки: [виставка живопису Михайла Яремківа у НБУВ] / Тетяна Добко // День. – 2011. – 24 берез. – С. 7.

 198. Добко Т. Реалії та перспективи української енциклопедистики / Т. Добко // День. – 2011. – 1-2 лип. – С. 23.

 199. Моісеєнко Н. Бібліографічні ресурси з питань правознавства та державотворення в електронному середовищі / Надія Моісеєнко, Аліна Колесніченко // Наук. пр. НБУВ. – К., 2011. Вип. 32. – С. 88–94.

 200. Моісеєнко Н. І. Известия отделения русского языка и словесности Академии наук Союза Советских Социалистических Республик / Моісеєнко Н. І. // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 216–217.

 201. Радченко В. Ю. Метабібліографія з проблем держави і права / В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Наук. пр. НБУВ. – К., 2011. – Вип. 32. – С. 95–102.

  2010

 202. Горбань С. М. Засулич Віра Іванівна / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 354.

 203. Горбань С. М. Зелінський Корнелій Люціанович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т.10. – С. 517-518.

 204. Горбань С. М. Зенкевич Михайло Олександрович / С. М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 553.

 205. Добко Т. В. Бібліографічне видання з питань реформування освіти у незалежній Україні // Бібл. вісн. – 2010. - №1. – С. 53-54. – Рец. на кн: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 рр.: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Пед. думка, 2008. – 487 с.

 206. Добко Т. В. Бібліографія українських літературних зв’язків із зарубіжними літературами як джерело національної бібліографії / Т. В. Добко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність": Доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф. Львів, 28-30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. - С.98-103.

 207. Добко Т. В. Бібліографія права і юридичних наук – важливий інформаційний ресурс / Т. В. Добко // Держава і право: Бібліографічні посібники: анотований каталог. – К., 2010. – С.8-19.

 208. Добко Т. В. Залеський Михайло Дмитрович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 177-178.

 209. Добко Т. В. Здобнов Микола Васильович / Т. В. Добко, В. С. Бабич // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 479.

 210. Добко Т. В. Малолєтова Ніна Іванівна / Т. В. Добко // Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. – К., 2010. – Вип.2. – С. 30-33.

 211. Добко Т. В. Моісеєнко Надія Іванівна / Т. В. Добко // Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. – К., 2010. – Вип.2. – С. 56-57.

 212. Добко Т. В. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 27-40.

 213. Добко Т.В. Ясінський Богдан Дмитрович / Т. В. Добко // Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. – К., 2010. – Вип.2. – С. 224-225.

 214. Колесніченко А. М. Задера Григорій Пантелеймонович / А. М. Колесніченко, О. І. Іонов // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 96.

 215. Колесніченко А. М. Задорнов Микола Павлович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 100–101.

 216. Колесніченко А. М. Залеський Станіслав–Стефан Йосипович / А. М. Колесніченко, С. Ф. Фоміних // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 178.

 217. Колесніченко А. М. Захаржевський Микола Миколайович / А. М. Колесніченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С.171.

 218. Левченко Ю. С. Згурський Валентин Арсентійович / Ю. С. Левченко, В. О. Коржов // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 475.

 219. Левченко Ю. С. Зільберштейн Ілля Самійлович / Ю. С. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 588–589.

 220. Левченко Ю. С. Златовратський Микола Миколайович / Ю. С. Левченко, [Маєвська Т. П.] // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2010. – Т. 10. – С. 614.

 221. Моісеєнко Н. І. Зіньківський Костянтин Максимович / Н. І. Моісеєнко, Л. Ф. Ноздріна // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т.10. – С. 605.

 222. Моісеєнко Н. І. Зіскінд Яків Маркович / Н. І. Моісеєнко, М. Ю. Костриця // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2010. – Т.10. – С. 612.

 223. Шкаріна В. А. Україна – Бельгія: взаємодія літератур // Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – С. 43–44. – Рец. на кн.: Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол.: О. Онищенко, Т. Арсеєнко, В. Горовий [та ін.]. – Київ ; Львів, 2010. – 244 с. – Покажч.: с. 221–241.

  2009

 224. Горбань С. М. Ейхенбаум Борис Михайлович / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 28-29.

 225. Горбань С. М., Бажинов І.Д. Ерн Володимир Францович / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 235-236.

 226. Горбань С. М. Єлачич Євген Олександрович / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 385.

 227. Горбань С. М. «Жизнь замечательных людей» / С.М. Горбань // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 385.

 228. Добко Т. Библиофил, библиограф, врач Михаил Грузов / Т. В. Добко, А. П. Кончаковский // Библиофильские известия / Организация рос. библиофилов. – М., 2009. – № 3. - С. 71-83.

 229. Добко Т. Бібліограф, бібліофіл лікар Михайло Грузов / Т. В. Добко, А. П. Кончаковський // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 4. – С. 39-43.

 230. Добко Т. Бібліограф, просвітник, педагог [Богдан Ясінський] / Олексій Онищенко, Тетяна Добко // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк; Київ, Івано-Франківськ, 2009. – Т.3. – С. 796-802.

 231. Добко Т. Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві / Добко Т.В., Моісеєнко Н. І. // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 23. – С.30-43.

 232. Добко Т. В. Відгук на видання «Григорій Сковорода (1722-1794) : бібліогр. покажч. – Переяслав-Хмельницький, 2006 // Григорій Сковорода (1722-1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С. 8-9.

 233. Добко Т.В. ЄНІНА Віра Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С.414.

 234. Добко Т.В. Журба Павло // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 692-693.

 235. Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Україна: події, факти, коментарі. – 2009. – №. 24. – С. 51-58.

 236. Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 67-75.

 237. Добко Т. Зиновій Грицуляк – поет, лікар, громадянин / Анастасія Візенко, Тетяна Добко // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк; Київ, Івано-Франківськ, 2009. – Т.3. – С. 662-666.

 238. Добко Т. Лікар, книгознавець, бібліограф, бібліофіл / Т. В. Добко, А. П. Кончаковський // М. А. Грузов. Дещо з родоводу. Пам’ять. – К., 2009. – С. 316-334.

 239. Добко Т. В. Нове видання з бібліографічної cухомлиністики / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – C. 28-30.

 240. Добко Т. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / Рогова П.І., Лутовинова В.І., Добко Т.В. // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вип.1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – К., 2008. - С.16-36.

 241. Добко Т. Семимовний словник прислів’їв і приказок / Добко Т. // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 11. – С. 7-9. – Рец. на кн.: Пирогов В. Л. Словник японських прислів’їв і приказок з відповідниками шістьма мовами: українська, російська, англійська, німецька, французька, латинська / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К. ; Х. : Торгсінг плюс, 2009. – 272 с.

 242. Колесніченко А.М. Жураковський Євген Жмитрович / А.М. Колесніченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 690.

 243. Левченко Ю.С. Жданов Іван Миколайович / Ю.С. Левченко, І.Д. Бажинов // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 518.

 244. Левченко Ю.С., Бажинов І.Д. Жемчужников Олексій Михайлович / Ю.С. Левченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 539.

 245. Моісеєнко Н.І. Електронні бібліографічні ресурси з питань державотворення та правознавства / Н.І. Моісеєнко // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 217-227.

 246. Моісеєнко Н.І. Еко Умберто / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 35-36.

 247. Моісеєнко Н.І. Еренбург Ілля Григорович / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 231.

 248. Моісеєнко Н.І. Євлахов Олександр Михайлович / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 315.

 249. Моісеєнко Н.І. Євневич Григорій Миколайович / Н.І.Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 317.

 250. Радченко В.Ю. Єфимов Леонід Юхимович / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 470.

 251. Радченко В.Ю. Єфимов Олександр Миколайович / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 471.

 252. Радченко В.Ю. Жданов Лев / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 518.

 253. Радченко В.Ю. Жигалко Сергій Йосипович / В.Ю. Радченко // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С. 557.

 254. Шкаріна В.А. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у XX ст. / В.А. Шкаріна // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 261-272.

  2008

 255. Добко Т. В. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / Рогова П.І., Лутовинова В.І., Добко Т.В. // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вип.1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – К., 2008. - С.16-36.

 256. Добко Т. Бабич Василь Степанович / Т. Добко // Українські бібліографи : біогр. відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 14-16.

 257. Добко Т. Бібліографія / Т. Добко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; В. Г. Кремень (голов. ред.). – К., 2008. – Т. 1. – С. 51-52.

 258. Добко Т. Восьма загальноросійська науково-практична конференція «Сучасні користувачі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем : проблеми обслуговування, вивчення та навчання» / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 38-39.

 259. Добко Т. Врублевська Зофія Олександрівна / Т. Добко // Українські бібліографи : біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 64-65.

 260. Добко Т. Довгопола Олена Павлівна / Т. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 177.

 261. [Добко Т.] Дубровіна Любов Андріївна / Т. Добко // Українські бібліографи : біо-графічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 121-123. – Без. підп.

 262. Добко Т. Колесник Євгенія Олексіївна // Українські бібліографи : біогр. відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ». – К., 2008. – С. 182.

 263. Добко Т. Люди, які творять легенди / Т. Добко // Легенды и были Дома Турбиных. – К., 2008. – С. 5-18.

 264. Добко Т. Розвиток інформаційного забезпечення користувачів як умова суспільного розвитку / Т. Добко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 4. – С. 90-93.

 265. Добко Т. Современное состояние информационного обслуживания в электронной среде : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского / Т. Добко // Информационно-библиографическое обслуживание : сб. ст. / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2008. – Вып. 2. – С. 38-45.

 266. Колесніченко А. М. Бібліографічні покажчики: огляд електронних ресурсів // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 4. – С.51-56.

 267. Колесніченко А. М. Доппельмайр Володимир / А. М. Колесніченко, А. М. Подолинний // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 177.

 268. Моісеєнко Н. І. Аксьонов Іван Олександрович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 606.

 269. Моісеєнко Н. І. Ашкіназі Михайло Олександрович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 625.

 270. Моісеєнко Н. І. Дорошевич Влас Михайлович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. – Т. 8. – С. 336.

 271. Моісеєнко Н. І. Питання демократичних перетворень у поточних державних бібліографічних покажчиках та електронних ресурсах / Н. І. Моісеєнко, М. А. Чиж // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 21. – С. 60-73.

 272. Онищенко О. Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко, Т. Добко // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 46-48.

  2007

 273. Архіпова І. Гроссман Олександр Соломонович / І. Архіпова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 94.

 274. Архіпова І. Гроссман Юда Соломонович / І. Архіпова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – C. 94.

 275. Добко Т. Ґавдяк Ігор-Юрій / Т. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 8.

 276. Добко Т. Ґольденберг Лев Ізраїльович / Т. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 65.

 277. Добко Т. Давидзон Яков Борисович / Т. Добко, Ю. Левченко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 118.

 278. Добко Т. Даллас Євгенія // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 183.

 279. Добко Т. «Детская література» // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 505.

 280. Добко Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи : можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 154-163.

 281. Добко Т. В. Люди, які творять легенди або Мрії збуваються : [Про літературно-меморіальний музей М. Булгакова у Києві] / Т. В. Добко // Легенды Дома Турбиных. – К., 2007. – С. 5-18.

 282. Добко Т. В. Людинознавець із фотоапаратом : До фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського надійшла колекція робіт Леоніда Левіта / Т. В. Добко // День. – 2007. – 22 трав.

 283. Добко Т. В. Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани/ Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – C. 9–13.

 284. Добко Т. В. Українсько-монгольські літературні зв`язки / Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко, Ю. С. Левченко // Україна – Монголія: 800 років в контексті історії / НАНУ. НБУВ. – К., 2007. – С. 11-30.

 285. Добко Т. В. Японістика в Україні: історія та сучасність / Т. Добко, І. Бондаренко, К. Комісаров // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Східні мови та л-ри. – 2007. – № 12. – С. 4-14.

 286. Моісеєнко Н.І. Ґроно, літературно-мистецька група / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 91.

 287. Моісеєнко Н. І. Ґроно, літературно-мистецький збірник / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 91.

 288. Моісеєнко Н. І. Давидова Євгенія Денисівна / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 124.

 289. Моісеєнко Н. І. Дикий Антін Васильович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 579.

 290. Чиж М. А. Ґольденберґ Абрам Маркович / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 65.

 291. Чиж М. А. Ґроссман Леонід Петрович / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 13.

 292. Чиж М. А. Далекий Микола Олександрович / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 181.

 293. Чиж М. А. Динник Михайло / М. А. Чиж // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 597.

 294. Шкаріна В. А. Концепція ДБА бібліотеки / В. А. Шкаріна // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 5. – C. 73-82.

 295. Шкаріна В. А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату б-ки / В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 34-43.

  2006

 296. Дацькова Н. С. Годкевич Михайло Абрамович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 20.

 297. Дацькова Н. С. Горенський Борис Борисович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 254.

 298. Дацькова Н. С. Горлецький Лук'ян Петрович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 267.

 299. Дацькова Н. С. Городецький Михайло Борисович / Н. С. Дацькова // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 288.

 300. [Добко Т. В.] Бібліограф Зофія Врублевська / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С.59.

 301. Добко Т. В. Войнов Володимир Іванович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 41.

 302. Добко Т. В. Волосенко Володимир Володимирович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 114.

 303. Добко Т. В. Волощак Андрій Васильович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 130.

 304. Добко Т. В. Вольфсон Семен Якович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 142.

 305. Добко Т. В. Воскрекасенко Сергій Іларіонович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 191.

 306. Добко Т. В. Гемінґвей Ернест-Міллер / Т. В. Добко, Г. О. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 448.

 307. Добко Т. В. Глазов Григорій Соломонович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 660.

 308. Добко Т. В. Голос Друку / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 95.

 309. Добко Т. В. Гринько Дмитро Федорович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 467.

 310. Добко Т. В. Грицуляк Зиновій Никифорович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 467.

 311. Добко Т. В. Грінченка Б., видавництво / Т. В. Добко, М. Г. Железняк // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 508.

 312. Добко Т. В. Губін Леонід (Олексій) Іванович // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 581.

 313. Добко Т. Ключ до пізнання часопису “Кіевская старина” / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 49–51. – Рец. на кн.: Палієнко М. "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (1882–1906). – К. : Темпора, 2005. – 384 с. ; Палієнко М. "Кіевская старина" (1882–1906) : Хронологічний покажчик змісту журналу. – К. : Темпора, 2005. – 480 с. ; Палієнко М. "Кіевская старина" (1882-1906) : Систематичний покажчик змісту журналу. – К. : Темпора, 2005. – 606 с.

 314. Добко Т. В. Питання македонсько-українських літературних зв’язків в українській бібліографії / Т. В. Добко // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України, НБУВ, МАНМ. – К., 2006. – Вип. 2 – С. 92-105.

 315. Добко Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. – К., 2006. – Вып. 4. – С. 295-308.

 316. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обеспечние потребностей науки в Украине / Т. В. Добко // Наука в странах СНГ : сб. cт. : к первому форуму творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Москва, апр. 2006 г.) / под ред. Н. А. Платe и А. О. Чубарьяна. – М. : Наука, 2006. – С. 91-93.

 317. Матвійчук М. В. Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 216.

 318. Матвійчук М. В. Гарін-Михайловський Микола Георгійович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 399.

 319. Матвійчук М. В. Гацак Віктор Михайлович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 421-422.

 320. Матвійчук М. В. Герсеванов Микола Михайлович Михайлович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 567.

 321. Матвійчук М. В. Герсеванов Михайло Миколайович Михайлович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 568.

 322. Матвійчук М. В. Городниця – смт. Новоград-Волинський район. Житомирська область / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – C. 294.

 323. Матвійчук М. В. Гуров Леонід Симонович / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 662.

 324. Моісеєнко Н. І. Вундт Вільгельм-Макс / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 236.

 325. Моісеєнко Н. І. Гаїті / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 293-294.

 326. Моісеєнко Н. І. Гуртовенко Валерія Андріївна / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – C. 665.

 327. Моісеєнко Н. І. Гусєв Віктор Євгенович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – C. 674.

 328. Моісеєнко Н. І. Інформаційні ресурси Бібліотеки Бундестагу ФРН / Н. І. Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С.39-42.

 329. Чиж М. А. “Вчені записки Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія” / М. А. Чиж // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 239.

 330. Чиж М. А. “Вопросы химии и химической технологии” / М. А. Чиж // Енциклопедія сучасної України. – К., 2006. – Т. 5. – С. 151.

 331. Шкаріна В. А. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. А. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – Вип. 16. – C. 163-178.

 332. Шкаріна В. А. Концепція ДБА бібліотеки / В. А. Шкаріна // Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень : матеріали для учасників секції № 3 Міжнар. наук. конф. “Інформ.-аналіт. структури б-к в умовах демократ. перетворень”. – К., 2006. – С. 146-158.

  2005

 333. Архіпова І. М. Бібліотечно-інформаційне обслуговування органів державної влади в Японії / І. М. Архіпова // Україна: події, факти, коментарі. – 2005. – № 17. – С. 80-84.

 334. Архіпова І. М. Обслуговування органів державної влади в Японії / І. М. Архіпова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 132-137.

 335. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 2. – С. 77-84.

 336. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 83-92.

 337. Добко Т. В. “В мире книг”, щомісячний журнал / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 5.

 338. Добко Т. В. Вакулич Володимир Михайлович / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 38.

 339. Добко Т. В. “Ватра”, українське товариство / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 156.

 340. Добко Т. В., Гнатенко В. І. Вовк-Карачевський Василь Васильович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 683.

 341. Добко Т. В. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 20. – № 4. – С. 95-99.

 342. Добко Т. В. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 61-66.

 343. Добко Т. В. Презентація видань НБУВ / Т. В. Добко, Н. Г. Солонська // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 51.

 344. Добко Т. В. Система інформаційно-бібліографічного забезпечення екологічних проблем у Національній бібліотеці України ім. В. І Вернадського / Т. В. Добко // Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек : матеріали Всеукр. конф. для працівників б-к 24-25 берез. 2004 р., м. Чернігів / Всеукp. екол. ліга. – К., 2005. – С. 21-29.

 345. Добко Т. В. Система інформаційно-бібліографічного забезпечення екологічних проблем у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Еколог. вісн. – 2005. – Листоп.-груд. – С. 20-22.

 346. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обеспечние потребностей науки в Украине / Т. В. Добко // Роль книгоиздания в развитии международных научных и культур-ных контактов : материалы междунар. науч. конф. (Москва, 21–23 сент. 2005 г.). – М. : Наука, 2005. – C. 107-109.

 347. Матвійчук М. В. Вентурі Франко / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 243.

 348. Матвійчук М. В. “Відродження” Франко / М. В. Матвійчук // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 508.

 349. Моісеєнко Н. І. Бібліотека бундестагу ФРН: новий етап інформаційного розвитку / Н. І. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі. – 2005. – № 3. – С. 61-66.

 350. Моісеєнко Н. І. Вільний Володимир Микитович / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 548.

 351. Моісеєнко Н. І. “Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР”/ Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4 – С. 596.

 352. Моісеєнко Н. І “Вісник Академії правових наук України” / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4 – С. 596.

 353. Моісеєнко Н. І “Вісник Національної академії наук України” / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4 – С. 606.

 354. Чиж М. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь / М. А. Чиж // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 75-83.

 355. Шкаріна В. А Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 5. – С. 35–38 ; № 6. – С. 34-36.

 356. Шкаріна В. А. Нові шляхи до розширення інформативності довідково-бібліографічного фонду / В. А. Шкаріна // Бібліотечна планета. – 2005. – № 2. – С. 18-20.

 357. Шкаріна В. А. Становлення та розвиток принципу колективного автора у вітчизняній каталогізації / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 7. – С. 36-41.

  2004

 358. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 2. – С. 77-84.

 359. Дацькова Н. С. Інформаційне забезпечення державного управління в Російській Федерації / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – C. 83-92.

 360. Добко Т. В. Бойко Іван Захарович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 191.

 361. Добко Т. В. Бойко Максим Семенович / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 193.

 362. Добко Т. В. Булавицька Марія Василівна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 570.

 363. Добко Т. В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення екології / Т. В. Добко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 93-95.

 364. Добко Т. В. Книжный мир Анатолия Кончаковского / Т. В. Добко // Кончаковский А. “… и книги в моем кабинете”. – К., 2004. – С. 5-7.

 365. Добко Т. В. СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. В. Добко // Библиография. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-16.

 366. Моісеєнко Н. І. Бібліотека бундестагу ФРН : новий етап інформаційного розвитку / Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 3. – С. 61-66.

 367. Моісеєнко Н. І. Будовіц Ісак Урієльович / Н. І. Моісеєнко, П. В. Голобуцький // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 543-544.

 368. Чиж М. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь / М. А. Чиж // Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек : напрями, структури, продукти : матеріали для учасн. секції №1 Міжнар. наук. конф. “Б-ки та інформ. центри в системі наук. супроводу сусп. реформ”.– К., 2004. – С. 98-104.

 369. Чиж М. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 21. – С. 64-70.

  2003

 370. Архіпова І. М. Імідж бібліографа довідкової служби / І. М. Архіпова, Н. І. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 177-183.

 371. Архіпова І. М. Інноваційні технології в підвищенні ефективності роботи із забезпечення довідково-бібліографічних запитів користувачів бібліотеки / І. М. Архіпова // Україна : події, факти. коментарі. – 2003. – № 22. – С. 88-92.

 372. Дацькова Н. С. Особливості запитів бібліографічної інформації з економіки в НБУВ / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 184-189.

 373. Добко Т. В. Бібліографія в сучасному електронному середовищі / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 58.

 374. Добко Т. В. Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 625-627.

 375. Добко Т. В. Бібліографія права і юридичних наук / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 634-636.

 376. Добко Т. В. Бібліографія філософська / Т. В. Добко, Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 639-641.

 377. Добко Т. В. Бібліографознавство / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 641-644.

 378. Добко Т. В. Бібліотека Конгресу / Т. В. Добко, Б. Я. Ясінський // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 682-683.

 379. Добко Т. В. Бібліотека української літератури в Москві / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 716.

 380. Добко Т. В. “Бібліотека українця”, видавництво / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 717.

 381. Добко Т. В. Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 145-152.

 382. Добко Т. В. Бібліотечна освіта / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 730-731.

 383. Добко Т. В. “Бібліотечна планета” / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 732.

 384. Добко Т. В. "Бібліотечний вісник" / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 733.

 385. Добко Т. В. "Бібліотечний збірник" / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 734.

 386. Добко Т. В. "Бібліотечний порадник" / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 734.

 387. Добко Т. В. Бібліотечні асоціації / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 734-735.

 388. Добко Т. В. “БІБЛОС” / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 738-739.

 389. Добко Т. В. Біобібліографія / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 863-854.

 390. Добко Т. В. Вечір пам'яті Дмитра Донцова / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 1. – С. 286-287.

 391. Добко Т. В. Використання електронних інформаційних ресурсів в довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. В. Добко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 25-28.

 392. Добко Т. В. Виставка "Сакральне мистецтво з колекції "Студіон" / Т. В. Добко // Молода нація : Альманах. – 2003. – № 1. – С. 287.

 393. Добко Т. “Дванадцять років незалежності : інноваційний потенціал України” / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 3 – С. 276-279.

 394. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 2-8.

 395. Добко Т. В. Електронні інформаційні ресурси літературознавства: огляд, класифікація, проблеми використання / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2003. – № 4.

 396. Добко Т. Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т. Добко, Н. Каліберда, Т. Коваль // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 13-17.

 397. Добко Т. В. Інформаційно-бібліографічні ресурси культурології / Т. В. Добко // Вісн. Кн. палати . – 2003. – № 7. – С. 24-27 ; № 9. – С. 25-27.

 398. Добко Т. В. Огляд довідкових видань з нумізматики Видавничого дому “Одигітрія”/ Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 2. – С. 241-244.

 399. Добко Т. В. [Рецензія на кн. : Листи ло Приятелів : Сист. покажч. змісту. Кн.1-176 (1953-1968). К., 2002] / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 1. – С. 194-197.

 400. Добко Т. В. [Рецензія на кн. : Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. Львів, 2000] / Т. В. Добко // Молода нація : альманах. – 2003. – № 2. – С. 239-240.

 401. Моісеєнко Н. І. Бібліографія технічна / Н. І. Моісеєнко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 637-639.

 402. Польовик Л. П. Бібліографія мистецтвознавча / Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 628-629.

 403. Шемета Ю. М. Суперекслібрис Анни-Алоїзи Острозької у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ / Ю. М. Шемета // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 157-171.

  2002

 404. Добко Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 21-25.

 405. Добко Т. З історії видання бібліографічних покажчиків / Т. Добко, [І. Гирич І.] // Молода нація : альманах. – 2002. – № 2. – С. 304-310.

 406. Добко Т. В. Інформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт / Т. В. Добко, Н. С. Дацькова, Н. І. Моісеєнко // Наук. пр. НБУВ. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 322-359.

 407. Добко Т. В. Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ / Т. Добко, Т. П. Павлуша // Бібл. вісн. – 2002. – № 5. – С. 52-53.

 408. Добко Т. В. Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика / Т. В. Добко, М. А. Чиж // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 115-125.

 409. Добко Т. Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939" / Т. Добко, Н. Солонська // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 56-59.

 410. Добко Т. Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуго-вування електронними інформаційними ресурсами" / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 42-44.

 411. Шемета Ю. М. М. Ф. Владимирський-Буданов : до історії наукової кар’єри / Ю. М. Шемета // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Історія. – 2002. – Вип. 63-64. – С. 110-112.

 412. Шемета Ю. М. Київський та Ярославльський періоди в житті і творчості М. Владимирського-Буданова : (1857 – 1875) / Ю. М. Шемета // Вісн. Київ. ін-ту “Слов’янський ун-т”. – 2002. – Вип. 12 : Історія. – С. 282-296.

 413. Шемета Ю. М. Особовий архівний фонд М. Владимирського-Буданова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Центральному державному історичному архіві в м. Києві / Ю. М. Шемета // Наук. зап.: зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Подільський осередок. – 2002. – Т. 8, ч. ІІ. – С. 64-75.

 414. Шемета Ю. М. Університет Св. Володимира у працях М. Ф. Владимирського-Буданова / Ю. М. Шемета // Наук. зап. з української історії Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – 2002. – Вип. 13. – С. 194-206.

 415. Шемета Ю. М. Хмельниччина в розвідках М. Ф. Владимирського-Буданова (на матеріалах Інституту рукопису НБУВ) / Ю. М. Шемета // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – 2002. – Вип. 9. – С. 413-427.

 416. Шкаріна В. А. Бази даних EBSCO Publishing в Internet та CD-ROM : аспекти використання / В. А. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського – К., 2002. – Вип. 8. – С. 360–371.

  2001

 417. Архіпова І. М. Неопубліковані бібліографічні покажчики та списки як важливий інформаційний ресурс / І. М. Архіпова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 477-481.

 418. Василенко О. М. Україніка в базах даних ИНИОН / О. М. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 455-462.

 419. Дацькова Н. С. Друковані та електронні каталоги бібліотек як джерело бібліографічного пошуку / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 492-497.

 420. Добко Т. Альманах УНС / Т. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – C. 412.

 421. Добко Т. Звіт про Міжнародну наукову конференцію “Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття”: [Про роботу секції “Новітні технології використання інформаційних ресурсів”] / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2001. – № 1. – С. 26-28.

 422. Добко Т. Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Добко , Н. Солонська // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 43-44.

 423. Добко Т. Календарі й альманахи Українського Народного Союзу (1897-2000) / Т. Добко, Б. Ясінський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 3 : Джерелознавчі дисципліни. – С. 163-178.

  Рец. : Овечко І. Слово про цікавий Альманах // Свобода. – Нью Джерсі, США, 2001. – №10. – С.3.

 424. Добко Т. Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика / Т. Добко, М. Чиж // Міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний сервіс" : Матеріали Секції "Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування" / НБУВ. – К., 2001. – С. 31–37.

 425. Добко Т. Презентація видання "Літературно-науковий вістник : Покажчик змісту" // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 47-49.

 426. Добко Т. Презентація покажчика до "Літературно-наукового вістника" у Національній Бібліотеці України імени В. Вернадського / Т. Добко // Америка. – Філядельфія, ПА, 2001. – 5 лют.

 427. Добко Т. Презентація покажчика до "Літературно-наукового вістника" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Т. Добко // Національна трибуна. – Нью-Йорк, 2001. – 1 квіт.

 428. Добко Т. Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : Наук.-бібліогр. вид.: [рецензія] / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2001. – № 6. – С. 54-55.

 429. Добко Т. Цінна частка нашої спадщини / Т. Добко, Б. Ясінський // Альманах Укр. Народ. Союзу. – Парсиппані ; Нью-Йорк, 2001. – С. 214-225.

 430. Карплюк О. В. Повнотекстові бази даних сучасного законодавства України: порівняльний аналіз / О. В. Карплюк // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 482-491.

 431. Моісеєнко Н. І. Використання баз даних Інституту наукової інформації США (для задоволення інформаційних потреб користувачів) / Н. І. Моісеєнко // Бібл. вісн. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 511-515.

 432. Соціальне партнерство : список л-ри, 1990–2001 рр. / уклад.: М. А. Чиж, В. А. Шкаріна, Н. С. Дацькова // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Т. 24 : Соціальне партнерство – механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. – К., 2001. – С. 687–696.

 433. Шкаріна В. А. Досвід використання баз даних SILVERPLATTER INFORMATION / В. А. Шкаріна // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 6. – С. 21-23.

  2000

 434. Василенко О. М. Електронні ресурси як чинник оптимізації довідково- бібліографічного обслуговування / О. М. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 204-210.

 435. Дацькова Н. С. Українська літературна бібліографія 20-30-х рр. : проблеми ретроспективного докомплектування ДБФ / Н. С. Дацькова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 260-267.

 436. Добко Т. В. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 30-36.

 437. Добко Т. В. З особистої бібліотеки Богдана Ясінського [Довідкові і бібліографічні видання] / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 3. – С. 42-43.

 438. Добко Т. В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 128-136.

 439. Духовність, як основа консолідації суспільства // Аналітичні розробки і пропозиції наукових та практичних працівників / уклад. : М. А. Чиж, Н. С. Дацькова, А. В. Руденко, О.О. Фіклістова, Ю. М. Шемета; НДІ “Проблеми людини”. – К., 2000. – Т. 15. – С. 608-627.

 440. Польовик Л. П. Проблеми комплектування та використання довідково-бібліографічного фонду / Л. П. Польовик // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 137-149.

 441. Шемета Ю. М. Персональний склад шляхетського прошарку Подільського воєводства XVIII ст. (можливості пошуку в довідково-бібліографічному апараті бібліотеки) / Ю. М. Шемета // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НБУВ. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 249-259.

 442. Шкаріна В.А. База даних “Zentralblatt MATH” / В. А. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 21.

  1999

 443. Добко Т. В. Міжнародна наукова конференція “Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток”: Про роботу секції “Бібліографічні ресурси сучасної бібліотеки. / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1999. – № 6. – С. 19-20.

 444. Добко Т. В. Міжнародний науковий конгрес 125 років НТШ / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1999. – № 2. – С. 48-49.

 445. Добко Т. В. Російський біографічний словник / Т. В. Добко // Українська біо-графістика : зб. наук. праць. – К.,1999. – С. 266-273.

 446. Добко Т. В. Цінна спадщина – альманахи УНС / Т. В. Добко, Б. Ясінський // Свобода. – Нью Джерсі, США, 1999. – 31 груд.

 447. Духовність і художньо-естетична культура // Аналітичні розробки і пропозиції наукових та практичних працівників / М. А. Чиж, О. М. Василенко, Н. І. Моісеєнко, А. В. Руденко, О.О. Фіклістова, Ю. М. Шемета, В. А. Шкаріна ; НДІ “Проблеми людини”. – К., 1999. – Т. 14. – С. 608-623 ; Т. 17. – С. 616-633.

  1998

 448. Василенко О. М. Статистичний аналіз як фактор удосконалення довідково-бібліографічного обслуговування / О. М. Василенко // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.- практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р. – К.,1998. – С. 200-206.

 449. Добко Т. В. Внесок бібліотек України у відродження національної самосвідомості, культури народу (на основі досвіду 80-90-х років) / Т. В. Добко // Публічні бібліотеки : сучасне і майбутнє : зб. ст. міжнар. наук. конф. – К.,1998. – С. 74-81.

 450. Добко Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування у Національній бібліотеці ім. В. Вернадського : нові можливості бібліографічного пошуку / Т. В. Добко // Вісн. Кн. палати України. – 1998. – № 1. – С.15-17.

 451. Добко Т. В. Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського / Т. В. Добко // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р. – К.,1998. – С. 185-190.

 452. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обслуживание в Национальной библиотеке им. В. Вернадского / Т. В. Добко // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: Нові технології та нові форми співробітництва : матеріали конф., Судак, 6-14 черв. 1998 р. – Т. 1. – С. 286-289.

 453. Третяк С. А. БД на компактних оптичних дисках у наукових бібліотеках / С. А. Третяк // Бібл. вісн. – 1998. – № 11. – С. 13-17.

  1997

 454. Добко Т. В. Діяльність бібліотек України на допомогу духовному розвитку та піднесенню національної самосвідомості народу (Аналіз досвіду 80-90-х років) / Т. В. Добко // Публічні бібліотеки : сучасність і майбутнє : зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 79-87.

 455. Добко Т. В. Електронні каталоги та бази даних як фактор оптимізації довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14-17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 84-85.

 456. Добко Т. В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання / Т. В. Добко // Бібліографознавство : теорія і практика. – К., 1997. – С. 46-56.

 457. Добко Т. В. Комп’ютерна правова бібліотека / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 36-37.

 458. Добко Т. В. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Наше життя. – Н.-Й., 1997. – № 3. – С. 7-8.

 459. Добко Т. В. Обеспечение доступа к информации на компактных оптических дисках посредством локальной сети в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / Т. В. Добко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы конф. / 4-я Междунар. конф. “Крым-97”. – Судак, 1997. – Т. 1. – С. 292–293.

 460. Добко Т. В. Про визначних осіб / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 4. – С. 28.

 461. Добко Т. В. Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 3–4.

 462. Добко Т. В. Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку: від традиційних джерел – до сучасних інформаційних технологій) / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 20–21.

 463. Третяк С. А. Електронний путівник баз даних на CD-ROM наукової бібліотеки / Т. В. Добко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 95–97.

  1996

 464. Архіпова І. М. Використання повнотекстових баз даних з сучасного законодавства України для задоволення інформаційних потреб / І. М. Архіпова // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тез. доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / Редкол. Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко, В. Г. Попроцька, М. С. Слободяник та ін. ; НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. – К., 1996. – С. 71–72.

 465. Добко Т. В. Використання бази даних “Science Citation Index” при визначенні індексу цитувань учених України / Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – К., 1996. – С. 68–69.

 466. Добко Т. В. День аспіранта / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1996. – № 4. – С. 35.

 467. Добко Т. В. Засідання бібліографічної секції Української бібліотечної асоціації / Т. В. Добко, В. В. Загуменна // Бібл. вісн. – 1996. – № 5. – С. 31–32.

 468. Добко Т. В. Информационное обеспечение предпринимательства в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского / Т. В. Добко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы конф., Форос, Ялта, 1–9 июня 1996. – 1996. – Т. 2. – С. 70–72.

 469. Добко Т. В. [Текст выступления] / Т. В. Добко // Материалы рабочего совещания директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов Международной ассоциации академий наук и академий наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 г. / НАН Украины , НБУВ. – К., 1996. – С. 42–43.

 470. Добко Т. В. Формування довідково-бібліографічного фонду наукової бібліотеки / Т. В. Добко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – К., 1996. – С. 68–70.

 471. Зайченко Н. Я. Використання бібліографічних БД на CD-ROM у інформаційному обслуговуванні читачів / Н. Я. Зайченко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – К., 1996. – С. 70–71.

 472. Третяк С. А. Спрямованість комплектування бібліотек базами даних на оптичних дисках // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996. р. / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол. : Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко, В. Г. Попроцька [та ін.] – К., 1996. – С. 65–66.

  1995

 473. Добко Т. В. Використання баз даних у довідково-бібліографічному обслуговуванні (з практики роботи ЦНБ ім. В. І. Вернадського) / Т. В. Добко // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : Міжнар. наук. конф., Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – К.,1995. – С. 71–72.

 474. Добко Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування органів державної влади та управління України в ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України / Т. В. Добко // Бібліотека у демократичному суспільстві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листоп. 1995 р., м. Київ. – К., 1995. – С. 156–157.

 475. Добко Т. В. Использование баз данных в справочно-библиографическом обслуживании (на примере работы ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) / Т. В. Добко // Научно-техническая информация в странах Центральной и Восточной Европы, IV Междунар. семинар, 18-20 сент. 1995. – Варшава, 1995. – С. 22–23.

 476. Добко Т. В. Створення та використання бази даних з питань ринкової економіки у ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України / Т. В. Добко // Бібліотека у демократичному суспільстві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 21-23 листоп. 1995 р., Київ. – К., 1995. – С. 117–118.

 477. Третяк С. А. Бази даних “Science Citation Index” у практиці довідково-бібліографічного обслуговування / С. А. Третяк // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : тези доп. міжнар. наук. конф., Київ, 10-12 жовт. 1995 р. – К., 1995. – С. 52–53.

  1994

 478. Добко Т. В. Книжкові фонди – основа задоволення читацьких запитів / Т. В. Добко // Тези XXV звітної наукової конференції проф.-викл. складу і аспірантів ф-ту бібліотечно-інформаційних систем за 1993-1994 навч. рік / КДІК. – К., 1994. – С. 14–17.

 479. Добко Т. В. Бібліотеки і національно-культурне відродження / Т. В. Добко // Наук. бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., 12-15 жовт. 1993 р., Київ. – К., 1993. – Ч. 1. – С. 24–25.

  1993

 480. Добко Т. В. Бібліотечно-бібліографічне обслуговування працівників сільського господарства / Т. В. Добко // Інститут культури на сучасному етапі : тези доп. викладачів та аспірантів наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю КДІК, 2-5 лют. 1993 р. – К., 1993. – С. 91–92.

  1990

 481. Добко Т. В. Удосконалення роботи бібліотек Української РСР по задоволенню духовних потреб населення та відродженню національної культури / Т. В. Добко // Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури : респ. наук.-теорет. конф. : тези доп. – Рівне, 1990. – С. 216–217.

  1989

 482. Добко Т. В. Библиотеки в помощь патриотическому и интернациональному воспитанию трудящихся / Т. В. Добко // Актуальные вопросы патриотического и интернационального воспитания средствами культуры и искусства на современном этапе : респ. науч.-теорет. конф. – Х.,1989. – С.134–135.

  1988

 483. Добко Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування в науковій бібліотеці / Т. В. Добко // Бібліотекознавство і бібліогр. : респ. міжвід. наук.-метод. зб. – Х., 1988. – Вип. 28. – С. 73–80.

 484. Добко Т. В. Роль профессиональной подготовки библиотечных кадров в совершенствовании деятельности библиотек по повышению общественно-политической активности трудящихся / Т. В. Добко // Актуальные проблемы подготовки кадров в области искусства и культуры в свете перестройки высшего и среднего специального образования : респ. науч.-теорет. конф. Секция 4 : Библиотековедение и библиогр. – Николаев, 1988. – С. 25–27.

  1987

 485. Добко Т. В. Организация справочно-библиографического обслуживания целевых комплексных научно-технических программ в ЦНБ АН УССР / Т. В. Добко // Актуальные вопросы развития культуры и искусства : тез. докл. респ. науч.-теорет. конф. проф.-преп. состава и аспирантов вузов культуры и искусства, 24-26 марта 1987 г. – Одесса, 1987. – Ч. 1. – С. 188.

 486. Добко Т. В. VI научно-практическая конференция молодых специалистов Центральной научной библиотеки АН УССР, 1-5 апр. 1987 г. / Т. В. Добко // Сов. библиогр. – 1987. – № 4. – С. 88.

  1980

 487. Співробітництво бібліографів і вчених / Н. О. Шемець, В. С. Петрова, З. О. Врублевська, М. К. Погребняк // Вісн. АН УРСР. – 1980. – № 6. – С. 100–102.

 

 

 

Тематичні бібліографічні списки відділу науково-бібліографічної інформації

2020

 1. Гришина Т. А. Міжкультурний діалог: тенденції розвитку : (огляд джерел з фондів НБУВ) / Т. А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2020. – № 13. – С. 75–92. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/13.pdf

 2. Колесніченко А. М. Спадщина реабілітованого українського письменника В. Винниченка (1880–1951) / А. М.  Колесніченко, Ю. Л. Фіх  // Україна: події, факти, коментарі. – 2020. – № 10. – С. 96–114. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/10.pdf ; № 11. – С. 80–98. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/11.pdf

 3. Фіх Ю. Дистанційна освіта та дистанційне навчання : список літератури : за фондами та електронними ресурсами НБУВ (1999–2019) / Ю.  Фіх // Україна: події, факти, коментарі. – 2020. – № 11. – С. 98–117. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/11.pdf  ; № 12. – С. 79–110. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/12.pdf

 4. Фіх Ю.  Євроінтеграційний вектор економіки України : список літератури з фондів НБУВ (2001–2019 рр.)  / Ю.  Фіх // Україна : події, факти, коментарі. – 2020. – № 4. – С. 87–91. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/4.pdf ; № 7. – С. 98–107. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/7.pdf  ; № 12. – С. 79–110. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/12.pdf

 5. Фіх Ю.  М. Дочинець у фондах НБУВ : список літератури   / Ю.  Фіх // Україна : події, факти, коментарі. – 2020. – № 14. – С. 67–95. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/14.pdf

2019

 1. Блиндарук С. В. 33-річчя Чорнобильської трагедії («Не згасне пам’яті свіча») / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 10. – С. 88–97. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/10.pdf.

 2. Блиндарук С. В. Нові надходження довідково-бібліографічних видань до фондів НБУВ / С. В. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 25. – С. 96–107. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/25.pdf.

 3. Блиндарук С. В. Коцюбинський Михайло Михайлович (05.09.1864, Вінниця – 12.04.1913, Чернігів): до 155-річчя з дня народження / С.В. Блиндарук, А. М. Головащук, А. М. Колесніченко, П. М. Штих, А. В. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 21. – С. 101–105. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/21.pdf ; № 22. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/22.pdf.

 4. Мацкевич Л. П. Історія Києва у бібліографічних покажчиках та довідкових виданнях (з фонду відділу науково-бібліографічної інформації) / Л. П. Мацкевич, П. М. Штих // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 12. – С. 121–126. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/12.pdf.

 5. Мацкевич Л. П. Надбання української національної культури як складова світової культури: реф. огляд довід. видань від. наук.-бібліогр. інформації НБУВ / Л. П. Мацкевич, П. М. Штих, А. В. Шумілова // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 1. – С. 97–109. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/1.pdf.

  2018

 1. Блиндарук С. Статистика в Україні. Довідкові видання у фондах НБУВ (1994–2017 рр.) / С. Блиндарук // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 2. – С. 75–87.  Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/2.pdf ;  № 3. – С.85–93.  Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/2.pdf.

 2. Гришина Т. Актуальні питання етнонаціональної політики в Україні (за фондами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2012–2017 рр.) / Т. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 4. – С. 81–88. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/4.pdf ; № 5. – С. 100–112. – Режим доступу:   http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/5.pdf ; № 9. – С. 126–133. – Режим доступу:   http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/9.pdf.

 3. Колесніченко А. Історія України в мемуарах, щоденниках українських  державних, громадських, політичних, релігійних діячів і діячів науки й культури / А. Колесніченко, А. Шумілова //  Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 10. – С. 79–92. – Режим доступу:http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/10.pdf

 4. Тарасенко Н. Інформаційний консалтинг: список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів (1999–2017 рр.) / Н. Тарасенко // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 7. – С. 90–102. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/7.pdf ;  № 8. – С. 70–81. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/8.pdf.

 5. Фіх Ю. Історія України у виданнях видавництва «Темпора»: список літератури з фондів Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського (2002–2017 рр.) / Ю. Фіх // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 15. – С. 80–92.

 6. Фіх Ю. Виборчі технології та виборчі системи в Україні (2008–2018) / Ю. Фіх // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – №23/24. – С. 101–124.

 7. Штих П. Мемуари зарубіжних державних, громадських і політичних діячів (за фондами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та електронних ресурсів, 1957–2013 рр.) // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 11. – С. 78–85. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/11.pdf.

  2017

 8. Гришина Т. Історія та сьогодення українсько-американських відносин / Т. Гришина, О. Дуднік, А. Колесніченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 5. – С. 92–108. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/5.pdf.

 9. Гришина Т. Наука в Україні: довідкові видання (1919–2016) : з фонду Відділу наук.-бібліогр. інформації Нац. б-ки України ім. В.  І. Вернадського / А. Гришина // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 12.  – С. 85–103. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/12.pdf.

 10. Дуднік О. Євроатлантичний напрям у зовнішній політиці України (2000–2016 рр.) / О. Дуднік // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 1. – C. 73–84. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr01.pdf. – Закінчення, початок у № 24 за 2016 р.

 11. Радченко В. Захист прав людини у сфері охорони здоров’я : список літ. з фондів НБУВ (1999–2017 рр.) / В. Радченко // Громадська думка про правотворення : інформ.-аналіт. бюл. на базі операт. матеріалів. – 2017. – № 19 (144). – С. 70–79. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2017/19.pdf.

 12. Штих П. Захист прав дитини : список літ. з фондів НБУВ (1995–2016) / П. Штих // Громадська думка про правотворення : інформ.-аналіт. бюл. на базі операт. матеріалів. – 2017. – № 15 (140). – С. 44–57. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2017/15.pdf.

 13. Штих П. Консолідація нації : список літ. з фондів НБУВ (1996–2016) / П. Штих // Україна: події, факти, коментарі. –  2017. – № 4. – С. 69–83. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/4.pdf.

  2016

 14. Горбань С. М. Децентралізація влади. Бібліографія / С. М. Горбань // Україна: події, факти, коментарі. 2016. – № 12. – С. 81–100 ; № 13. – C. 97–107 ; № 14. – С. 89–100.

 15. Дуднік О. Євроатлантичний напрям у зовнішній політиці України: бібліографія (2000–2016 рр.) / О. Дуднік // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – № 24. – C. 76–90. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr24.pdf. – Початок, продовження у № 1 за 2017 р.

  2015

 16. Горбань С. Соціальний захист населення в контексті надання соціальних допомог / С. Горбань // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 13. – С. 65–72; № 14. – С. 65–71.

 17. Левченко Ю. С. Біженці та переміщені особи в Україні: правові питання (1992–2015 рр.) / Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 19. – С. 73–85.

 18. Левченко Ю. С. Міжнародний захист біженців. Біженці та вимушені переселенці: зарубіжний досвід (1992–2015 рр.) / Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 18. – С. 61–73

 19. Тарасенко Н. Українська ментальність : список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів (1994–2014 рр.) / Н. Тарасенко // Україна: події, факти коментарі. – 2015. – № 7. – С.72–84; № 8. – С. 66–78.

 20. Тарасенко Н. Українська національна ідея: список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів (2006–2014 рр.) / Н. Тарасенко // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 4. – С. 62–71; № 5. – С. 64–73.

  2014

 21. Горбань С. Збройні конфлікти: література з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2014 рр.) / С. Горбань // Україна : події, факти, коментарі. – 2014. – № 22. – С. 69–88; № 23. – С. 76–88.

 22. Горбань С. Інформаційні війни : список. л-ри з фондів НБУВ // Україна: події, факти, коментарі. – 2014. – № 3. – С. 71–80.

 23. Добко Т. Люстрація: бібліографія (1993–2014 рр.) / Т. Добко, Ю. Левченко // Україна: події, факти, коментарі : інформ.–аналіт. журн. – 2014. – № 19. – С. 72–79; № 20. – С. 73–79; № 21. – С. 65–72.

 24. Кирилко Л. Інформаційне суспільство. Суспільство знань: список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів / Л. Кирилко // Україна: події, факти, коментарі : інформ –аналіт. журн. – 2014. – № 11. – С. 72–83.

 25. Кирилко Л. Інвестиційна діяльність та інвестиційний клімат: список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів (1991–2014 рр.) / Л. Кирилко // Україна: події, факти, коментарі : інформ –аналіт. журн. – 2014. – № 15. – С. 73–77.

 26. Кирилко Л. Інформаційне суспільство. Суспільство знань: список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів / Л. Кирилко // Україна: події, факти, коментарі : інформ -аналіт. журн. – 2014. – № 11. – С. 72-83.

 27. Колесніченко А. Конституційне право України: органи державного управління в контексті прав та свобод людини і громадянина : список л-ри / Аліна Колесніченко // Конституц. Асамблея: політико-правові аспекти діяльності : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2014. – № 1. – С. 78–85.

 28. Моісеєнко Н. Маніпулювання свідомістю: список літератури з фондів НБУВ (1980–2013 рр.) / Н. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі : інформ.–аналіт. журн. – 2014. – № 17. – С. 80–88; № 18. – С. 72–79.

  2013

 29. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 1. – С. 126–127.

 30. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 2. – С. 76 –77.

 31. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 4. – С. 101–103.

 32. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 5. – С. 93–94.

 33. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 6. – С. 92–93.

 34. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 7. – С. 99–100.

 35. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2013. – № 8. – C. 82–83.

 36. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – Вип. 1. – С. 66–77.

 37. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – Вип. 2. – С. 52–56.

 38. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – Вип. 3. – С. 66–76.

 39. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) : бібліогр. список / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – № 9. – С. 75–86.

 40. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) : бібліогр. список / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – № 10. – С. 84–91.

 41. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) : бібліогр. список / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – № 11. – С. 76–86.

 42. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) : бібліогр. список / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2013. – № 12. – С. 121–129.

 43. Левченко Ю. С. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2011–2012 рр.) / Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – №4. – С. 75–77. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr4.pdf

 44. Левченко Ю. С. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2011–2012 рр.) / Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 5. – С. 79–83. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr5.pdf

 45. Левченко Ю. С. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2011–2012 рр.) / Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 6. – С. 67–72. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr6.pdf

 46. Левченко Ю. С. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2011–2012 рр.) / Ю. С. Левченко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 7. – С. 74–78. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr7.pdf

 47. Левченко Ю. С. Україна і Європейський Союз : список л-ри / Ю. С. Левченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 24. – С. 81–95. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr24.pdf

 48. Радченко В. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2010–2012 рр.) / В. Радченко, Ю. Левченко, В. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 4. – С. 75–77.

 49. Радченко В. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2010–2012 рр.) / В. Радченко, Ю. Левченко, В. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 5. – С. 79–83.

 50. Радченко В. Антикризове управління : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2010–2012 рр.) / В. Радченко, Ю. Левченко, В. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 6. – С. 67–72.

 51. Радченко В. Ю. Діяльність підприємств в умовах світової економічної кризи (досвід України та зарубіжних країн) : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2012–2013 рр.) / В. Ю. Радченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 18 – С. 79–84. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr18.pdf

 52. Шкаріна В. А. Банківська криза в Україні: аналіз причин та наслідків: список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2011–2012 рр.) / В. А. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 17. – С. 80–85. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2013/ukr17.pdf

 53. Шкаріна В. Світова економічна криза і Україна. Шляхи подолання : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (2010–2012 рр.) / В. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі : інформ.-аналіт. журн. – 2013. – № 1. – С. 71–80.

  2012

 54. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва / Горбань С. М. // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до жур. “Україна: події, факти, коментарі”). – 2012. – № 1 (39). – С. 100–102.

 55. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва / Горбань С. М. // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до жур. “Україна: події, факти, коментарі”). – 2012. – № 2 (40). – С. 92–93.

 56. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2012. – № 6. – С. 83–84.

 57. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2012. – № 7. – С. 81–83.

 58. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1994–2011 рр.) / С. М. Горбань // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. (Дод. до журн. «Україна: події, факти, коментарі»). – 2012. – № 9. – С. 92–95.

 59. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 8. – С. 120–130.

 60. Добко Т. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Т. Добко, Н. Моісеєнко, Є. Коновалова // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 139–154.

 61. Левченко Ю. С. Пенсійне забезпечення. Зарубіжний досвід : список л-ри (1988–2011) / Ю. С. Левченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2012. – № 1. – С. 56–69.

 62. Моісеєнко Н. І. Бібліографія монографічної літератури, дисертацій та авторефератів за темою Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) [Електрон. ресурс] / Н. І. Моісеєнко, Є. П. Коновалова, Т. В. Добко // Конституційна Ассамблея : електрон. б-ка НБУВ : бібліограф. та реферат. інформ. / НБУВ. – Електрон. дані та прогр. – К., [2012]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/asambleya/arh/Bul_4.pdf

 63. Моісеєнко Н. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Н. Моісеєнко, Є. Коновалова, Т. Добко // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 5. – С. 64–68.

 64. Моісеєнко Н. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Н. Моісеєнко, Є. Коновалова, Т. Добко // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 122–128.

 65. Моісеєнко Н. Конституційне (державне) право України: поняття, характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012) / Н. Моісеєнко, Є. Коновалова, Т. Добко // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 7. – С. 117–123.

 66. Моісеєнко Н. Соціальний захист : список л-ри, наявної у фондах НБУВ (1970–2011) / Н. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – № 24. – С. 82–89.

 67. Моісеєнко Н. Соціальний захист : список л-ри, наявної у фондах НБУВ (1998–2011) / Н. Моісеєнко // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – № 25. – С. 77–86.

 68. Радченко В. Ю. Метабібліографія з проблем держави і права / В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна // Наук. пр. НБУВ. – К., 2011. – Вип. 32. – С. 95–102.

 69. Штих П. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : історичні традиції і сучасність / П. М. Штих, Т. В. Добко // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 2. – С. 144–146.

 70. Штих П. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : історичні традиції і сучасність / П. М. Штих, Т. В. Добко // Конституційна асамблея: політико правові аспекти : бюл. інформ.-аналіт. матеріалів. – К., 2012. – Вип. 3. – С. 119–123.

  2011

 71. Горбань С. М. Бібліографія з питань безпеки підприємництва : Список літератури з фондів НБУВ ( 1994–2011 рр.) // Безпека підприємництва : інформ.-аналіт. бюл. – 2011. – № 4 (37). – С. 75–77. – (Дод. до жур. “Україна: події, факти, коментарі”).

 72. Добко Т. Антикризове управління : список літератури з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1997–2010 рр.) / Добко Т., Радченко В. // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – №12. – С.74-85.

 73. Добко Т. Світова економічна криза і Україна. Шляхи подолання: Список літератури з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2008-2010 рр.) / Добко Т., Шкаріна В. // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. - №2. – С. 67-86.

 74. Добко Т. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання: Список літератури з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1999-2010 рр.) / Добко Т., Шкаріна В. // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – №3. – С. 72-74.

 75. Добко Т. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання: Список літератури з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1999-2010 рр.) / Т. Добко, В. Шкаріна // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – №3. – № 4. – С.68-84.

 76. Добко Т. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання: Список літератури з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1999-2010 рр.) Зарубіжний досвід / Т. Добко, С. Горбань, Ю. Левченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – №5. – С.64-75.

 77. Добко Т. Твори Володимира Короткевича у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т. Добко, Ю. Левченко // Україна: події, факти, коментарі. – 2011. – №8. – С. 66-76.

 78. Добко Т. Фінансова криза в Україні: Бібліографія (2008-2010) / Т. Добко, Л. Мацкевич // Україна: події, факти, коментарі – 2011. – №9. – С. 74-82.

 79. Добко Т. Фінансова криза в Україні: Бібліографія (2008-2010) / Т. Добко, Л. Мацкевич // Україна: події, факти, коментарі – 2011. – № 10. – С.66-74.

  2010

 80. Добко Т.В. Світова економічна криза і Україна. Шляхи подолання: список літ-ри 2008-2010 рр. / Добко Т.В., Горбань С.М. // Україна: події, факти, коментарі. – 2010. – № 16. – С. 63-74 ; № 17. – С. 74-86.

  2009

 81. Горбань С. М. Захист суспільної моралі: Список літератури 1980–2008 рр. / Горбань С. М., Колесніченко А. М. Левченко Ю. С. // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – № 18. – С. 44–53.

 82. Добко Т. Анна Ахматова і Україна / Т. В. Добко, Ю. С. Левченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – №. 12. – С. 76-92.

 83. Добко Т. Захист конституційних прав та свобод громадянина в Україні : список літератури з фондів НБУВ. 1993–2008 рр. / Добко Т., Горбань С., Карплюк О. // Україна: події, факти, коментарі. – 2009. – № 17. – С. 41-59.

 84. Добко Т.В. Національна безпека України: список літератури з фондів НБУВ. 1991–2008 рр. / Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – № 1. – С. 64-83.

 85. Добко Т.В. Патріотизм. Патріотичне виховання : бібліографія (1991–2008) / Т. В. Добко, Ю. С. Левченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – № 7. – С. 77-86. – Режим доступу:

 86. Колесніченко А. М. Електронні довідково–бібліографічні ресурси з історії та права / А.М. Колесніченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – № 14. – С. 66–69.

  2008

 87. Горбань С.М. Бій під Крутами 29 січня 1918 р. : за матеріалами газет 1993–2008 рр. (фонди НБУВ) / С.М. Горбань, Ю.С. Левченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 3. – С. 86-93.

 88. Добко Т. Конституційно-правовий статус коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України та парламентів зарубіжних країн : бібліографія (1999-2007 рр.) / Т. Добко, Н. Моісеєнко, В. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 1. – С. 82-87.

 89. Добко Т. Національні інтереси : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1992–2008) / Т. Добко, Н. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 18. – С. 86-87.

 90. Добко Т. Національні інтереси : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1992–2008) / Т. Добко, Н. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 19. – С.84-93.

 91. Добко Т. Національні інтереси : список л-ри з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського (1992–2008) / Т. Добко, Н. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 20. – С. 90-98 (закінч.).

 92. Добко Т.В. Українська національна ідея : список літератури з фондів НБУВ (1994-2007) / Т. Добко, Н. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 15. – С. 61-79.

 93. Добко Т. Шолохов Михайло Олександрович і Україна : список л-ри 1930-2008 рр. : (до 80-річчя написання роману-епопеї «Тихий Дон») / Т. Добко, Н. Моісеєнко, О. Карплюк // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 7. – С. 105-109. –

 94. Карплюк О. Бій під Крутами 29 січня 1918 р. : бібліогр. 1918-2008 рр. (фонди НБУВ) / О. Карплюк, Н. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 2. – С. 61-68.

 95. Колесніченко А. Бібліографічні покажчики: огляд електронних ресурсів / А. Колесніченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 4. – С. 94-99.

  2007

 96. Дацькова Н.С. Агропромисловий комплекс України і СОТ у бібліографії (2000-2006 р.) / Н. С. Дацькова // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 14. – С. 99-106.

 97. Левченко Ю.С. Розвиток промисловості України та СОТ у бібліографії (2000-2006 рр.) / Ю. С. Левченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2007.– № 15. – С. 75-78.

 98. Матвійчук М.В. Питання вступу України до Світової організації торгівлі в бібліографії / М. В. Матвійчук // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 13. – С. 69-72.

  2006

 99. Чиж М.А. Питання виборчого процесу / М. А. Чиж // Україна : події, факти, коментарі. – 2006. – № 4. – С. 91-94; № 5. – С. 82-84.

  2005

 100. Архіпова І.М. Імідж органів державної влади : бібліографія 2001–2005 рр. / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 17. – С. 86-88.

 101. Архіпова І.М. Імідж політичного та державного діяча : бібліографія 1999–2005 рр. / І. М. Архіпова // Україна : події, факти, коментарі. – 2005. – № 17. – С. 88-90 ; № 18. – С. 97-98 ; № 19 – С. 80-82 ; № 20. – С. 73-75 ; № 21. – С. 88-89.

 102. [Архіпова І.М.] Неопубліковані бібліографічні списки, підготовлені співробітниками відділу довідково-бібліографічного обслуговування за 1993-2003 рр. Архіпова І. М. // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 91993-2003 рр.): наук.-бібліогр. покажч. видань бібліотеки та літератури про її діяльність. – К., 2005. – С. 482-514.

 103. Шемета Ю.М. Переяславська Рада : нові публікації / Ю. М. Шемета // Україна : події, факти, коментарі. – 2004. – № 2. – С. 106-107.