Правила користування послугами відділу міжбібліотечного абонемента Hаціональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

1. Загальні положення

Дані правила встановлюють порядок користування послугами Відділу міжбібліотечного абонемента і визначають відповідальність.

1.1. Відділ міжбібліотечного абонемента (ВМБА) здійснює міжбібліотечне та персональне обслуговування абонентів-науковців згідно із “Загальними правилами користування НБУВ” та даними правилами.

1.2. Основним завданням ВМБА є забезпечення наукових та інформаційних потреб віддалених користувачів на основі міжміського, міжнародного міжбібліотечних (МБА,ММБА) абонементів і доставки документів (ДД) та користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців).

1.3. Міжбібліотечний абонемент (МБА) є однією з форм колективного обслуговування користувачів (бібліотек різного відомчого підпорядкування) бібліотечними документами, що видаються на визначений термін для користування поза межами НБУВ.

1.4. Обслуговування користувачів НБУВ (персональних абонентів-науковців) здійснюється документами з фонду основного зберігання НБУВ, із спеціалізованого підсобного фонду наукових видань ВМБА, сформованого згідно з інформаційними потребами науковців, та документами, що надходять за замовленнями користувачів за МБА від інших бібліотек.

1.5. Надання споживачам інформації (користувачам НБУВ) бібліотечних  послуг за допомогою використання служби електронної доставки документів (ЕДД).

1.6. Особи, які тимчасово зареєстровані у місті Києві, мають право користуватися послугами ВМБА за міським, міжміським, міжнародним МБА і ДД через бібліотечні установи.

1.7. При оформленні користування послугами ВМБА фізичні особи (суб’єкти персональних даних) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI надають згоду на обробку своїх персональних даних.

1.8. За систематичне порушення даних правил користувачі НБУВ позбавляються права користування послугами ВМБА.

Порядок обслуговування за міським МБА

2.1. Право користування міським МБА надається бібліотекам організацій, установ, підприємств та вищих навчальних закладів (ВНЗ) Києва незалежно від їхнього виду, призначення та відомчого підпорядкування.

2.2. Для оформлення міського МБА відповідальна особа – штатний працівник бібліотеки-абонента – подає:

 • реєстраційну картку встановленого зразка за підписами керівника, головного бухгалтера та завідувача бібліотеки і завірену печаткою установи;
 • паспорт та фотокартку (розміром 3х 4 см).

2.3. Для установ, організацій, підприємств та ВНЗ недержавних  форм власності та інших, що не мають бібліотеки або відділів НТІ, користування міським МБА здійснюється на платній основі та оформлюється на підставі таких документів:

 • листа-клопотання на ім'я генерального директора HБУВ;
 • свідоцтва про юридичну реєстрацію організації (установи, підприємства, закладу тощо);
 • довідки Держкомстату України” Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та рганізацій України”;
 • паспорта та фотокартки (розміром 3х4 см) відповідальної за МБА особи, копії платіжного доручення.

2.4. Користувачі міського МБА для одержання бібліотечних документів заповнюють бланки-замовлення встановленого зразка. Для одержання документів із спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА – бланки-замовлення заповнюються у двох примірниках.

2.4.1. Одноразово приймається не більше 10 замовлень від одного користувача.

2.5. Одночасно у користуванні бібліотеки-абонента може бути не більше 20 виданих документів.

2.6. Документи, що зберігаються в НБУВ в одному примірнику, видаються за МБА на термін, визначений НБУВ (від трьох до десяти днів).

2.7. Встановлений термін користування документами (крім документів, що зберігаються в одному примірнику) на прохання бібліотеки-абонента може бути продовжений за умови відсутності на них замовлень від інших користувачів.

2.7.1. Продовження терміну користування документами є платною  послугою згідно з “Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського” (“Перелік платних послуг”);

2.7.2. Для продовження терміну користування документами необхідно пред’явити черговому бібліотекарю видані документи та сплатити встановлену “Переліком платних послуг” суму.

2.8. У разі заборгованості  бібліотеки-абонента замовлення  на документи не виконуються.

2.9. Документи, одержані за міським МБА, додому замовникам не видаються.

Порядок обслуговування за міжміським МБА

3.1. Користувачем міжміського МБА може бути будь-яка бібліотечно-інформаційна установа України.

3.2. Міжміський МБА оформлюється на підставі заповненого бланка-замовлення встановленого зразка, підписаного відповідальною за МБА особою та завіреного печаткою бібліотеки-абонента, що надсилається поштою, факсом, е-mail.

3.3. Виконання замовлень за міжміським МБА здійснюється протягом двох тижнів і надсилається за рахунок НБУВ.

3.4. Термін користування документами становить 10 – 30 днів.

3.5. Замовлення бібліотек, що порушили терміни користування надісланими документами, не приймаються на виконання та повертаються замовнику.

3.6. Копії з бібліотечних документів виготовляються за рахунок замовника згідно з “Переліком платних послуг”.

3.6.1. Hе виготовляються копії з рукописів, стародруків, цінних та рідкісних видань, документів із колекцій , дисертацій або матеріалів, що мають високу художню цінність.

3.7. Документи, що відсутні в фондах НБУВ та бібліотеках Києва, можуть замовлятися з інших бібліотек України.

3.7.1. Замовлення на документи, які зберігаються в бібліотеках Києва не приймаються.

3.8. Для замовлення документів за МБА користувачеві необхідно:

 • заповнити бланк-замовлення встановленого зразка із зазначенням повних бібліографічних даних документа, що замовляється та джерела інформації, де вміщено відомості про документ;
 • обов'язковою є помітка про відсутність документа у фондах HБУВ, HПБУ та галузевих бібліотек Києва;
 • заповнити реєстраційну картку абонента МБА.

3.9. Не надсилаються за МБА:

 • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні видання, колекційні матеріали;
 • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча література;
 • документи, що мають високу художню цінність;
 • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети;
 • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
 • газети, вітчизняні та зарубіжні періодичні та продовжувані видання;
 • документи для службового користування;
 • документи з інших спеціалізованих фондів НБУВ.

Порядок обслуговування за міжнародним МБА

4.1. Користувачем міжнародного МБА (ММБА) може бути будь-яка зарубіжна бібліотечно-інформаційна установа.

4.2. ММБА оформлюється на підставі бланка-замовлення встановленого зразка, що надсилається поштою, факсом або е-mail.

4.3. Виконання замовлень за ММБА платне.

4.3.1. Термін виконання до двох тижнів.

4.3.2. Надсилання абоненту - замовнику здійснюється за рахунок НБУВ.

4.4. Термін користування документами становить 10 – 30 днів.

4.5. Копії з бібліотечних документів виготовляються за рахунок замовника згідно з "Переліком платних послуг”.

4.6. Документи, що відсутні у фондах НБУВ, користувачі можуть замовити з бібліотек країн СНД згідно з положенням “Про Систему МБА і ДД держав-учасниць СНД” та інших зарубіжних бібліотек.

4.7. Для замовлення документа користувачеві необхідно заповнити бланк-замовлення встановленого зразка, де зазначити його місцезнаходження.

4.7.1. Замовляння платне, згідно з “ Переліком платних послуг” вартість одного замовлення оригіналу документу або копії до 20 стор. – 55 грн.

4.8. Hе приймаються для замовляння за ММБА:

 • замовлення на документи з небібліотечних фондів;
 • замовлення без повного бібліографічного опису документа;
 • тематичні замовлення.

4.9. Не надсилаються за ММБА:

 • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні видання, колекційні матеріали;
 • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча література;
 • документи, що мають високу художню цінність;
 • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети, дискети;
 • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
 • газети, вітчизняні та зарубіжні періодичні та продовжувані видання;
 • документи для службового користування;
 • документи з інших спеціалізованих фондів НБУВ.

Порядок обслуговування персональних абонентів-науковців

5.1. Право користування персональним абонементом надається:

 • академікам і членам-кореспондентам Національної академії наук України та галузевих академій;
 • особам з науковим ступенем.

5.2. Для оформлення читацького квитка персонального абонемента необхідно:

 • пред’явити паспорт з відміткою про постійну реєстрацію (постійне проживання) в Києві, фотокартку (розміром 3х4 см), диплом про науковий ступінь або звання;
 • ознайомитись з даними правилами, заповнити читацький формуляр встановленого зразка та своїм підписом на зворотньому боці формуляру засвідчити зобов'язання щодо дотримання даних правил.

5.3. Квиток дійсний протягом одного календарного року, з обов'язковою подальшою перереєстрацією.

5.3.1. Користувачі, що є боржниками НБУВ, не обслуговуються.

5.4. Для отримання бібліотечних документів абоненти-науковці оформлюють бланки-замовлення встановленого зразка:

5.4.1. На документи з фонду основного зберігання НБУВ та спеціалізованого підсобного фонду наукових видань ВМБА оформлюється окремий бланк – замовлення;

5.4.2. На кожну назву документа, річний комплект або номер журналу оформлюється окремий бланк - замовлення.

5.5. Одноразово абонент-науковець може одержати не більше п’яти документів.

5.6. Документи, замовлені з фонду основного зберігання НБУВ, бронюються за номером абонента протягом 7 днів.

5.7. Термін користування документами становить:

 • для монографій, брошур – до 30 днів;
 • для періодичних видань – до 10 днів.

5.8. Встановлений термін користування документами на прохання абонента-науковця може бути продовжений за умови відсутності на них замовлень від інших користувачів.

5.8.1. Продовження терміну користування документами є платною послугою.

5.8.2. Для продовження терміну користування видані додому документи необхідно пред’явити черговому бібліотекарю та сплатити встановлену “Переліком платних послуг” суму.

5.9. За персональним абонементом не видаються:

 • документи, що зберігаються в НБУВ в єдиному примірнику;
 • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні видання, колекційні матеріали;
 • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча література;
 • документи, що мають високу художню цінність;
 • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети, дискети;
 • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
 • газети, вітчизняні та зарубіжні періодичні та продовжувані видання;
 • документи для службового користування;
 • документи з інших спеціалізованих фондів НБУВ.

Електронна доставка документів

6.1. Служба ЕДД приймає замовлення на виготовлення електронних копій статей.

6.2. Замовлення приймаються від віддалених користувачів НБУВ: юридичних (бібліотек та організацій) та фізичних (персональних) користувачів. Можливість виконання замовлення визначається фахівцями Бібліотеки.

6.3. Після отримання замовлення та перевірки наявності/доступу запитуваного видання у фондах НБУВ, замовнику надсилається повідомлення щодо його виконання та вартості. Вартість замовлення визначається згідно з Переліком платних послуг, що надає Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.

6.3.1. НБУВ виконує замовлення з сканування документів (до 25% від  загального обсягу друкованого тексту).

6.3.2. У повному обсязі виготовляються скановані копії невеликих видань (обсягом до 20 сторінок), окремих статей, опублікованих у продовжуваних виданнях (збірниках), газетах та інших періодичних виданнях.

Права користувачів ВМБА

Користувачі мають право:

7.1. Отримувати документи із спеціалізованого підсобного фонду наукових видань ВМБА, фонду основного зберігання НБУВ, за МБА і ДД.

7.2. Одержувати документи для опрацювання поза межами НБУВ, на термін, визначений даними правилами.

7.3. Замовляти документи або копії документів за міжміським та міжнародним МБА і ДД.

7.4. Працювати у читальних залах НБУВ з документами, отриманими за МБА та ММБА і ДД.

7.5. Користуватися довідково-бібліографічним апаратом ВМБА.

7.6. Отримувати консультації та довідки за профілем роботи ВМБА.

7.7. Отримувати додаткові платні послуги згідно з “Переліком платних послуг” НБУВ.

Обов’язки користувачів ВМБА

Користувачі зобов’язані:

8.1. Пред’явити квиток абонента черговому бібліотекарю ВМБА при замовленні та отриманні документів.

8.2. Перевірити фізичний стан бібліотечних документів, отриманих у користування.

8.2.1. У разі виявлення пошкоджень у них, повідомити про це чергового бібліотекаря ВМБА.

8.2.2. Нести відповідальність за отримані бібліотечні документи та своєчасне повернення їх до НБУВ.

8.2.3. За несвоєчасне повернення документів сплатити грошове відшкодування згідно з ”Переліком платних послуг”.

8.3. У разі втрати документа відшкодувати збитки. За домовленістю з НБУВ замінити документ ідентичним, рівноцінним або сплатити його ринкову вартість.

8.4. Здійснювати перереєстрацію у терміни, визначені ВМБА.

8.5. У разі зміни місця реєстрації (місця проживання), абонент повинен повідомити про це чергового бібліотекаря ВМБА.

8.6. У разі втрати квитка абонента, користувач повинен написати заяву на ім’я завідувача ВМБА та в установлений термін отримати його дублікат.

8.7. Дбайливо ставитися до роботи із довідково-бібліографічним апаратом ВМБА: не виймати картки з каталогів і картотек, не робити на них позначки.

Обов’язки ВМБА з обслуговування користувачів

Відділ міжбібліотечного абонемента зобов’язаний забезпечити:

 • права користувачів, встановлені даними правилами;
 • оперативність та якість задоволення запитів користувачів;
 • оперативне інформування про надання послуг згідно з прийнятою номенклатурою;
 • вивчення запитів користувачів з метою удосконалення бібліотечно-бібліографічного та науково-інформаційного обслуговування;
 • оперативною інформацією про зміни режиму роботи та в порядку обслуговування ВМБА.

Режим роботи ВМБА

10.1. Обслуговування користувачів персонального абонемента здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 19. 00. В суботу – з 10. 00 до 17. 45.

10.2. Обслуговування користувачів за міським МБА, міжміським МБА та ММБА і ДД
здійснюється щоденно з 10. 00 до 18. 00 (крім суботи).

10.3. Замовлення на документи з фонду основного зберігання НБУВ виконуються протягом дня за графіком.

10.3.1. За міжміським МБА – до 16. 00.

10.4. Видача документів з спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА
припиняється за 30 хв. до його закриття.

 

 

Правила затверджені на засіданні вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 10.07.12., протокол № 10.