Звіт про роботу Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у 2014 році

Логотип

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України (далі – ІБР, Рада) впродовж 2014 р. здійснювала науково-організаційну координацію роботи бібліотечно-інформаційної сфери з інформаційного забезпечення наукових досліджень в НАН України. На наукових конференціях, семінарах, стажуваннях і практикумах, які організовувалися для бібліотек НДУ, основна увага приділялась висвітленню питань щодо ролі й місця бібліотек, науково-інформаційних центрів в реалізації національної та міждержавної інформаційної політики; світових тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери та їх відображення в науково-інформаційному просторі України.

Питання про стан та розвиток бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України докладно обговорювались під час семінару «Бібліотека науково-дослідної установи: підсумки, завдання та пріоритети діяльності»  (Київ, 22 травня 2014 р.). В рамках роботи семінару йшлося про основні підсумки і завдання діяльності бібліотек НДУ з бібліотечно-інформаційного забезпечення наукових досліджень, про обмінний фонд НБУВ як одне з надійних джерел комплектування бібліотек; про роботу бібліотек НДУ з малозапитуваною літературою; про стан надходження обов’язкового примірника документів. Акцентувалася увага на необхідності формування фондів на електронних носіях та важливості використання онлайнових ресурсів провідних постачальників наукової інформації, на проблемах взаємообміну бібліографічною інформацією, на необхідності надання відомостей про біобібліографічні покажчики для підготовки видання «Українські персональні біографічні покажчики». Працівники бібліотек НДУ отримали кваліфіковану консультацію заввідділу ЦК профспілок працівників НАН України Є. І. Меркулова.

Низка тематичних семінарів була присвячена окремим важливим напрямам діяльності бібліотек:

 • «Запозичення бібліографічних записів до електронних каталогів» (Київ, 16 квітня 2014 р.);
 • «Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до наукової інформації» (Київ, 16 травня 2014 р.) ;
 • «Ведення описів книжкових пам’яток в БД на платформі ІРБІС-64» (Київ, 12 червня 2014 р.);
 • «Особливості систематизації наукових публікацій в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України за таблицями УДК» (Київ, 19 вересня 2014 р.).

Для бібліотек Західного наукового центру проведено комплекс заходів в рамках V-го Львівського бібліотечного форуму «Бібліотек@ – відкритий світ» (Львів, 10–13 вересня 2014 р.). Зокрема, секція «Інформаційні технології та електронні ресурси у бібліотеках» проведена на базі Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та круглий стіл «Міжнародні стандарти у бібліотечно-інформаційній діяльності» на базі Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника були організовані за участі фахівців НБУВ. Бібліотечні працівники брали участь у інших заходах Бібліотечного та Книжкового форуму, зокрема, семінарі з програмного забезпечення «УФД/Бібліотека», який провів Національний університет «Львівська політехніка».

Два семінари було організовано Відділом міжнародних зв’язків НБУВ з метою надання допомоги академічним установам у пошуку інформації в передплатних зарубіжних базах даних. Зокрема, на семінарі «Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях» (Київ, 20 листопада 2014 р.) була організована презентація інформаційних продуктів Elsevier та  Thomson Reuters, представлена методика та практика їх  використання.

Семінар «Ефективність діяльності бібліотек: нові пріоритети, послуги та показники роботи» (Київ, 26 листопада 2014 р.) організований для бібліотек НДУ НАН України ставив за мету познайомити фахівців з новими вимогами  бібліотечної статистики, надати допомогу в організації бібліотечного обліку різних видів документів, проконсультувати стосовно заповнення звітно-статистичної форми на 2015 рік.

Бібліотеки НДУ НАН України брали участь у роботі міжнародної наукової конференції НБУВ «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Київ, 22 жовтня 2014 р.) її п’яти секцій, двох круглих столів та двох семінарів. Зокрема на Секції 5. «Каталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі» з інформацією «Відображення ресурсів бібліотек НДУ на сайтах установ» виступила головний бібліотекар  НБУВ О. В. Полякова, інформацією «Копіювання е-записів у АБІС ІРБІС» провідний бібліограф бібліотеки Інституту археології І. В. Чорновол.

Результати вивчення стану та розвитку бібліотечно-інформаційних  ресурсів представлено в підготовлених під егідою ІБР інформаційно-аналітичних матеріалах:

 • інформаційно-аналітичному огляді «Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2013 році» Вип. 19. (К, 2014);
 • «Звіті про діяльність НАН України у 2013 році», розділі «Науково-інформаційне забезпечення» (К., 2014);
 • щорічнику «Бібліотечна Україна в цифрах» (К., 2013), який видає Міністерство культури України та Державний заклад «Національна парламентська бібліотека України».

Зростаючі високими темпами масиви інформації зумовлюють необхідність організації їх ефективного освоєння через кооперацію діяльності науково-дослідних установ. Найбільшими та найзапитуванішими в НАН України є бази даних: реферативна БД «Україніка наукова» та БД «Наукова періодика України». Система реферування української наукової літератури, яка підтримується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України, НБУВ, Національною науковою медичною бібліотекою України та Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського нині нараховує 536,9 тис. записів. Шість разів на рік виходить Український реферативний журнал «Джерело», у чотирьох серіях. За 2014 р. кількість записів вміщених у виданнях збільшилась майже вдвічі, а її обсяг склав 1025,9 облікових друкованих аркушів.

Потужним інформаційним ресурсом, доступним для вітчизняних та зарубіжних користувачів у мережі Інтернет є БД «Наукова періодика України», який представляє 276 тис. повних текстів наукових статей, внесених до 2300 періодичних видань (з них 500 електронних аналогів нових назв, а також 57 журналів, що існують лише в електронній формі). В БД «Наукова періодика України» представлено 238 журналів НАН України. Запитуваним зібранням є й електронна бібліотека авторефератів дисертацій, захищених в Україні, успішно реалізується проект створення електронного ресурсу «Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ», забезпечено онлайновий доступ до баз даних спеціалізованих колекцій НБУВ.

Поряд з міжнародними наукометричними системами нині створюються і національні індекси наукового цитування. За результатами бібліометричних досліджень науковців НБУВ створено інформаційно-аналітичну систему «Бібліометрика української науки», в якій станом на кінець 2014 р. представлено бібліометричні портрети 4 тис. вітчизняних учених, профілі 50 наукових колективів (кафедр, відділів, лабораторій) і 40 наукових періодичних видань. Темі «Бібліотека та бібліометрія: світовий досвід, українська перспектива» був присвячений семінар, проведений в рамках міжнародної конференції НБУВ. Серед учасників семінару були наукові співробітники Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Державного фонду фундаментальних досліджень, Інституту програмних систем та Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Із року в рік зростають обсяги мережевих ресурсів академічних установ. Друга найбільша серед академічних бібліотек – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника – активно нарощує свої електронні ресурси: веде 18 баз даних, загальний обсяг яких становить біля 600 тис.  бібліографічних записів, формує електронний каталог, який нині нараховує 430 тис. записів, базу даних авторитетних записів обсягом 25 тис. записів. З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення з електронними ресурсами на базі Бібліотеки проведено чотири веб-тренінги за участю співробітників, працівників бібліотек Львова та студентів Львівського національного університету  ім. Івана Федорова. У 2014 р. ЛННБ України ім. В. Стефаника стала однією з переможців конкурсу електронних каталогів, проведеного Українською Бібліотечною Асоціацією.

Найбільший за обсягом електронний ресурс створює  Інститут історії України, зокрема в мережі представлено 35 тис. бібліографічних записів та 19,5 тис. повнотекстових статей,  що включають електронну енциклопедію історії України, повнотекстовий електронний архів «Українського історичного журналу» за 1998-2013 рр., 22 томи хронологічного довідника  «Україна. Хроніка XX ст.» (2004–2010) у вигляді бази даних зі зручною системою навігації тощо.

Підрозділи НБУВ – базової організації Інформаційно-бібліотечної ради  активно співпрацюють з бібліотеками НДУ НАН України шляхом організації книгообміну, обслуговування академічних установ за міжбібліотечним абонементом та інформування про нові надходження до НБУВ через електронну пошту. Науково-дослідні установи передавали свої видання для міжнародного книгообміну. У 2014 р. від редакцій НДУ НАН України було отримано 9520 прим. журналів, за міжнародним книгообміном до бібліотек НДУ було передано 3603 прим., в т. ч. 361 видання НБУВ.

У 2014 р. адресне інформування НДУ, здійснюване за 28 галузями знання, шляхом відбору бібліографічних записів із електронного каталогу про нові щотижневі надходження книжкових видань до НБУВ, було удосконалено шляхом представлення сканованих копій змісту видань. За 2014 р. 76 бібліотек НДУ НАН України отримали 3572 розсилки, в т. ч. секція фізико-технічних і математичних наук за 32 адресами  1504 розсилки; секція хімічних і біологічних наук за 26 адресами 1222 розсилки; секція суспільних і гуманітарних наук за 18 адресами  846 розсилок. У напрямі адресно-цільового інформування академічних установ з червня 2014 р. у тестовому режимі розпочато формування та представлення на порталі НБУВ тематичних реферативних оглядів: «Україна у європейському культурно-цівілізаційному просторі: особистість, національна державність XIX поч. XXI ст.», «Світова проблема питної води»  та «”Зелена” економіка – економіка майбутнього» (загалом 200 джерел).

Тривала робота з формування пакету законодавчих та інструктивних документів у галузі бібліотечної справи. Зокрема, фахівці НБУВ оновили окремі інструктивно-методичні документи: «Правила користування залом електронних ресурсів»; «Інструкція для користувачів комп’ютерної мережі НБУВ»; інструкцію «Робота з незадоволеними замовленнями користувачів», які будуть корисними і для бібліотек НДУ. Про стан нормативного забезпечення бібліотек йшлося на засіданні Міжвідомчої ради  (Київ, 2014 р.), учасниками якого були фахівці найбільших бібліотек м. Києва, члени АБУ і УБА.

У центрі постійної уваги ІБР були питання збереження бібліотечних фондів, контролю за веденням облікової документації, дотриманням графіків проведення перевірок книжкових фондів. НБУВ, як координаційний центр з цього напряму діяльності, постійно надавала методичну та практичну допомогу бібліотекам НДУ та бібліотекам інших відомств. У березні 2014 р. фахівцями Центру консервації та реставрації НБУВ проводилася перевірка стану фондів (після пожеж на вулиці Грушевського, 1) бібліотек інститутів літератури ім. Т. Г. Шевченка, історії України, української мови, мовознавства ім. О. О. Потебні, мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. За результатами перевірки було складено акти та надано методичну допомогу цим бібліотекам. Результати вивчення фізичного стану фондів бібліотек НДУ НАН України знайдуть відображення в наукових темах НБУВ «Екологічні та технологічні питання уповільнення процесів старіння паперових носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища» та ЛННБ ім. В. Стефаника «Оптимальні технології раціонального захисту, збереження та реставрації документних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника», дадуть можливість розкрити визначальні аспекти й сфери впливу основних екологічних чинників на збереження документних фондів бібліотек.

Багатоаспектний аналіз стану бібліотечно-інформаційних ресурсів  здійснюється в рамках наукових тем «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору», «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек, як фактор розвитку суспільства знань» та «Розробка технологічних засад та інфраструктури формування бази знань наукової бібліотеки», які виконуються  НБУВ упродовж 2013–2015 рр. Результати досліджень будуть оприлюднені у колективних монографіях.

ЛННБ у рамках  наукового дослідження «Формування авторитетного файлу Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника» напрацьовано основні організаційно-методичні та концептуально-технологічні підходи, проведено серйозну інформаційно-пошукову роботу, створено основу авторитетного файла «Індивідуальний автор», котрий налічує понад 25 тис. авторитетних записів. Для фахівців наукових бібліотек ЛННБ у 2014 р. видано «Бібліографічний покажчик літератури з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства». Вип. 1, 2.

Великий обсяг інформаційної діяльності академічних установ був пов’язаний з святкуванням 200-річчя ювілею Тараса Шевченка. Вагомим результатом наукових досліджень НБУВ у напрямі створення національної бібліографії є унікальне фундаментальне наукове видання «Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів 1840–2014» (К., 2014), яке  з максимальною повнотою розкриває бібліографічні дані окремих видань творів Шевченка мовою оригіналу і в перекладах 66-ма мовами світу. Вперше створено та представлено на науково-інформаційному порталі НБУВ меморіальну електронну колекцію «Т. Г. Шевченко», яку доповнюють інформаційні ресурси Інтернету (електронні бібліотеки, довідкові ресурси, відомості про музеї, заповідники, пам’ятні місця, фото- та відеоматеріали тощо) та сучасні інтерактивні веб-сервіси.

Діяльність бібліотечно-інформаційної сфери НАН України знайшла відображення на сторінках монографії О. В. Воскобойнікової-Гузєвої «Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація» (К., 2014) та колективних монографій НБУВ:  «Національні  інформаційні ресурси як інтегрований чинник вітчизняного соціокультурного середовища»; «Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства»; «Національний інформаційний комплекс і його роль в глобальному інформаційному просторі» (К., 2014).

Темі «Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України»  був присвячений виступ генерального директора НБУВ В. І. Попика на засіданні Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень НАН України (3 грудня 2014 р.). Зокрема, у доповіді зазначалось, що на науково-інформаційній діяльності негативно позначаються розпорошеність та неузгодженість дій бібліотек та інформаційних центрів галузевих академій і, як наслідок, їх багатократне дублювання, відставання від сучасних техніко-технологічних можливостей інформаційного середовища, що швидко змінюється. У ході обговорення доповіді було прийнято рішення  про створення на базі НБУВ Міжвідомчої робочої групи з модернізації бібліотечно-інформаційної справи та підготовку комплексних  пропозицій щодо об’єднання зусиль НАН України, галузевих національних академій наук України, Міністерства освіти і науки України, провідних вишів України та підпорядкованих їм бібліотечних установ для більш дієвого входження української науки і освіти до європейського й світового науково-інформаційного простору.

Працівники НДУ брали участь і в міжнародних заходах, організованих бібліотечно-інформаційними установами інших систем і відомств України та країн зарубіжжя. Зокрема, у заходах, організованих з видавництвом Ельзевір (Київ,  2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції Української бібліотечної асоціації «Бібліотека – територія єдності» (Київ, 27.XI.2013); семінарі «Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту і кризових ситуацій» (організатори Польська Народова Бібліотека та комітет «Блакитний щит» (Київ, 30.X.2014). Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника провела XLV Оссолінські зустрічі на тему: «Курницька бібліотека: історія та колекції» за участю проф. Томаша Ясінського – директора Курницької бібліотеки Польської Академії Наук (Львів, 3 листопада 2014).

Упродовж року ІБР традиційно активно співпрацювала з Науково-видавничою радою НАН України, Українською Бібліотечною Асоціацією, Культурно-просвітницьким центром НБУВ в організації ювілейних та просвітницьких заходів присвячених Дню науки, Дню слов’янської писемності та культури, Дню української писемності та мови, Дню бібліотек; загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна».

Інформаційно-бібліотечною радою НАН України на 2015 р. планується взяти участь  у:

 • формуванні фундаментальної національної книжкової та рукописної колекції – електронної бібліотеки «Україніка», поєднаної системою взаємних посилань з розподіленими ресурсами  бібліотечних установ та інформаційних центрів;
 • створенні НБУВ та бібліотеками НДУ «Державного реєстру національного культурного надбання»;
 • формуванні електронних колекцій наукових публікацій світового репертуару, БД з історії та культури українського народу, етнічних меншин;
 • розробці технологічної  та інструктивно-методичної документації для бібліотек НДУ, які працюють за програмою ІРБІС;
 • розвитку досліджень та формування баз даних  в галузі бібліометрії  та наукометрії, методичного забезпечення створення вітчизняного бібліометрично-наукометричного інформаційного ресурсу;
 • проведенні міжнародної наукової конференції НБУВ «Бібліотека, наука, комунікація».

Триватимуть дослідження бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України в рамках наукових тем  «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформації», «Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини України», «Створення бібліографічних баз даних спеціалізованих фондів НБУВ», «Оптимізація інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інтенсифікації інформаційних обмінів» (2013–2015).

Планується розробити та переглянути окремі організаційно-методичні документи до збірника «Організація роботи бібліотеки НДУ НАН України» вип. 6, в т. ч. методичні рекомендації «Експертиза книжкових пам’яток у бібліотеках», «Положення про дари НБУВ»; провести низку семінарів та практикумів з бібліотечно-інформаційної діяльності та опанування нових технологій (див. додаток 1), в т. ч. за програмою ІРБІС; видати вип. 20 Інформаційно-аналітичного огляду «Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2014 році»

Голова Інформаційно-бібліотечної
ради НАН України,
академік НАН України

О. С. Онищенко