Публікації співробітників відділу систематизації

2012 рік

 1. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ“И Гірнича справа / О. О. Сербін, С. В. Галицька, О. К. Коваленко // НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Голов. ред. О. С. Онищенко. – К., 2012 – 387 с.
 2. Вакуленко М. О. О научной транслитерации украинских названий / М. О. Вакуленко // Славянские языки и культуры в современном мире : II Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 21 24 марта 2012 г.): Труды и материалы / Составители О. В. Дедова, Л. М. Захаров, К. В. Лифанов; Под общим руководством М. Л. Ремнёвой. – М. : Изд во Московского университета, 2012. – 408 с. – С. 356 357.
 3. Вакуленко М. О. Визначення українських відповідників до фонем /g/ і /h/ в англійській та інших мовах / М. О. Вакуленко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – 562 с. – С. 502 512.
 4. Вакуленко М. О. Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних / М. О. Вакуленко // Бібл. вісник, 2012, № 2. – С. 15 21.
 5. Вакуленко М. О. Проблеми вживання українських паронімів і псевдосинонімів при перекладі російських фахових термінів / М. О. Вакуленко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія «Міжмовна та міжкультурна комунікація». – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2012. – Т. 2, № 1. – С. 36–44.
 6. Вакуленко М. О. Реалізація наукового підходу щодо вживання „ґ”, „г” та „х” в новозапозичених словах / М. О. Вакуленко // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики. Мюнхен, 3 6 листопада 2011 року, KUBON & SAGNER, Мюнхен, 2012. – 475 с. – С. 34 42.
 7. Вакуленко М. О. Дослідження інваріантних акустичних характеристик українських приголосних / М. О. Вакуленко // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики. Мюнхен, 3 6 листопада 2011 року, KUBON & SAGNER, Мюнхен, 2012. – 475 с. – С. 224 239.
 8. Вакуленко М. О. Про наукові засади формування української латиниці як міжнародного коду (On scholarly principles of forming the Ukrainian latin alphabet as an international code) / М. О. Вакуленко // Мова і суспільство : Зб. наук. праць (Language and society : Scholarly journal). – Л. : Львівський нац. ун т ім. Івана Франка, 2012 (L. : Ivan Franko Nat. Univ. of Ljviv, 2012). – Вип. 3. – 351 с. – С. 333 343.
 9. Вакуленко М. О. Дослідження голосних звуків української мови методом акустичних інваріантів / М. О. Вакуленко // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MegaLing 2011 : Зб. наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд; редкол.: В. А. Широков [та ін.]. – К. УМІФ, 2012. – 447 с. : іл. – С. 81 100.
 10. Галицька С. В. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки / С. В. Галицька К. В. Лобузіна, В. А. Якушко // Біл. вісник. – 2012. – № 2 (208). – С. 21–25.
 11. Галицька C. В. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / C. В Галицька, О. О. Сербін // Наукові праці НБУВ. К., 2012. – Вип. 33 С. 341–357.
 12. Головащук А. М. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій / А. М. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 8 (193) – С. 16–19.
 13. Костиря Б. М. Видання українських символістів 1910–1920-х років у фондах НБУВ як джерело організації ефективної наукової роботи / Б. М. Костиря // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012р.) / НБУВ. – К., 2012. – С. 45–47.
 14. Медвідь Т. П. Розвиток таблиць класифікації НБУ‎В: історичний аналіз в інноваційності сьогодення / Т. П. Медвідь // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів  міжнародної української конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) НБУВ –  К., 2012. – 130 с.
 15. Медвідь Т. П. Систематизація бібліотечно-інформаційних баз даних з питань сільського господарства як можливість відображення нових знань галузі / Т. П. Медвідь // Біл. вісник. – 2012. – № 2 (208). – С. 26–29.
 16. Медвідь Т. П. Удосконалення систематизації бібліотечно-інформаційної бази даних сільськогосподарського напрямку для покращення пошуку інформації (з досвіду НБУВ)  / Т. П. Медвідь // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VIІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 березня. 2012, м. Київ / НААН, ДНСГБ; ННЦ “Ін-т землеробства НААН”, Панфильська дослідна станція; редкол : В. А. Вергунов та ін. – К., 2012 – Ч. 1. – С. 266–268.
 17. Медвідь Т. С. Диспетчеризація електронних інформаційних ресурсів НБУВ у процесі їх систематизації / Т. С. Медвідь // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) НБУВ – К., 2012 – с.80–82
 18. Медвідь Т. П. Лиш в праці варто і для праці жить / Т. П. Медвідь // Вісн. Кн. палати.  – 2012. – №3 (188). –. 41 с.
 19. Орєшина Н. В. Спеціалізовані каталоги НБУВ в системі організації знань: систематизаційний аспект // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) НБУВ – К., 2012 – С.133 – 135.
 20. Орєшина Н. В. Диспетчеризація проходження документів у процесі їх систематизації: практичні аспекти / Н. В Орєшина, Т. С Медвідь // Бібл. вісник. – 2012. – № 2 (208). – С. 30–34.
 21. Перенесієнко І. П. Антоніо Мальябеккі – внесок у справу систематизації книжкових зібрань / Перенесієнко І.П. // Бібл. вісник. – 2012. – № 2 (208). – С. 34–39.
 22. Перенесієнко І П.: «Школу життя пройшов в мордовських таборах» / І. П. Перенесієнко, І. Г. Фещук // Козацька варта – Число 10(22) за жовтень 2012 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?print=1215713898. Назва з екрану. – Дата перегляду: 16 жовтня 2012 р.
 23. Перенесієнко І. П. Соціальні інтернет-мережі як інструмент систематизаційної організації діяльності сучасної бібліотеки / Перенесієнко І.П. // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) НБУВ – К., 2012 – С.73–75.
 24. Пущук  М. І. Юридичні науки в “Рубрикаторі НБУВ” – розвитку правової галузі / М.І. Пущук // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012р.) / НБУВ. – К., 2012. – С. 47–50.
 25. Сербин О. О. Идея разделения властей в учении Платона и Аристотеля (в аспекте развития классификаций наук) / О.О. Сербин, Л.Н. Галаган // Ноосфера и цивилизация. Випуск 1 (13). – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – С. 11-18.
 26. Сербин О. О. Некоторые аспекты развития дескрипторных информационно-поисковых языков в Украине (на примере информационно-поискового тезауруса Национальной парламентской библиотеки Украины) / О.О. Сербін // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 10. НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадського, МААН, Сонет директоров науч. б-к и информ. центров.  – К., 2012. – С. 200-209.
 27. Сербин О. О. Некоторые аспекты систематизации литературы в Киевской Руси  / О. О. Сербин// Румянцевские чтения-2012. Ч.2: материалы Всероссийской науч. конф. (17-18 апр.2012) [в 2 ч.] / Российская гос. б-ка; [сост.: Е.А. Иванова].– М. : Пашков дом, 2012. – С. 214-219.
 28. Сербін О. О. Індексування інформації як ефективна складова пошукових інструментів / О. О. Сербін // Матеріали третьої міжнародної конференції молодих вчених «Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи». – К., 2012. – С. 13-15.
 29. Сербін О. О. Інновації в науці як чинник розвитку знаннєвого середовища / О. О. Сербін, Л.М. Галаган // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 5. – С. 51-52.
 30. Сербін О. О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / О. О. Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 4. – С. 3-12.
 31. Сербін О. О. Класифікаційна схема основних розділів Енциклопедії Дідро та д’Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / О. О. Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 7. – С.38-43.
 32. Сербін О. О. Систематичність та систематизаційність організації інформації як основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / О. О. Сербін // Бібл. вісн. – 2012. – № 2. – С. 3-10.
 33. Сербін О. О. Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи / О. О Сербін, В.М. Удовик // Бібл. вісник. – 2012. – № 4. – С. 53-55.

2011 рік

 1. Методично-лінгвістична підтримка розділів Рубрикатора НБУВ (розділи “Ж/О Техніка. Технічні науки”) / Світлана Галицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 117-126.
 2. Сербин, О.О. Библиотечные классификации в Украине: проблемы и их решение / О.О.Сербин // Библиотеки в информационном пространстве : проблемы и тенденции  развития : материалы III Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов (Минск, 1–2 нояб. 2011 г.) [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа ; [ред. кол.: Л.А.Авгуль, Н.Ю.Берёзкина (отв. ред.), О.М.Дрозд, М.П. Лазерко, А.В.Стефанович ; библиогр. ред. Е.А.Бондаренко ; ред. М.М.Лис ; рец.: Р.Б. Григянец, Н.А.Яцевич]. – Электрон. дан. – Минск : Ковчег, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM) ; 12 см. – Систем. требования : IBM- совместимый PC ;  256 Мб RAM ; VGA ; Windows 2000 / xp / Vista ; CD ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. – С. 170-173. – Библиогр.: 3 назв.
 3. Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 11. – С. 24-29.
 4. Бібліотечна класифікація сьогодні, як традиційно-інноваціний механізм систематизації / О. О. Сербін // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 3-ї Науково-практичної конференції з міжнародною участю, 29 вересня 2011 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека;. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 392-397.
 5. Система управління знаннями, як складова наукотворення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – № 32. – С. 349-357.
 6. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об’єктив каталогізаційної мотивації / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С. 26-31.
 7. Концепція змістовності принципів ієрархії та згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая Кузанського / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 4. – С. 39-45.
 8. «Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК», як приклад спроби консолідації різно-структурних класифікаційних систем / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 29-32.
 9. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2011. – № 1. – С. 25 – 36.

До 2011 року

 1. Бібліотечні технології: традиції та інновації / І. Антоненко, І. Зарічняк, В. Матусевич // Бібл. вісн. — 2003. — N 6. — С. 21-23.
 2. Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка. Поліграфічне виробництво / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. — К., 2008. — 195 с.
 3. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка / А.Г. Бровкін, Н.О. Артюшенко, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2009. — 227 с.
 4. "Рубрикатор НБУВ" як пошукова мова АБІС НБУВ / І. Зарічняк, І. Багрій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2001. — Вип. 6. — С. 233-236.
 5. Систематичний каталог у системі інформаційних ресурсів наукової бібліотеки / І.А. Зарічняк, І.І. Багрій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 152-158.
 6. Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування: Розділ [Рубрик. НБУВ] / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; Ред.: О.С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. — К., 2005. — 586 с.
 7. Удосконалення засобів тематичного пошуку наукової інформації для підтримки інноваційного розвитку галузі машино- і приладобудування / А. Бровкін, С. Галицька, І. Зарічняк // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. Вернадського. — 2005. — Вип. 14. — С. 327-334.
 8. Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних каталогів бібліотек / К.В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — 4, N 2. — С. 104-113.
 9. Інформаційна та обчислювальна техніка (ієрархічна структура розділу рубрикатора) / К. Бардієр // Бібл. вісн. — 2000. — N 3.
 10. Кібернетика в політематичному середовищі наукової бібліотеки / К. Бардієр // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2001. — Вип. 6. — С. 313-323.
 11. Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек / К. Бардієр // Бібл. вісн. — 2003. — N 3. — С. 11-16.
 12. Лінгвістичне забезпечення електронних бібліотек / К.В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2001. — 3, N 3. — С. 78-87.
 13. Лінгвістичне забезпечення предметних галузей комп'ютерних наук і кібернетики / К.В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2001. — 3, N 4. — С. 63-72.
 14. Межі предметної галузі комп'ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ / К. Бардієр // Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 22-24.
 15. Розробка доповнень до рубрикатора: система категорій спеціальних типових поділів / К.В. Бардієр // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 167-177.
 16. Службова База Даних Систематизатора / К. Бардієр // Бібл. вісн. — 2000. — N 6. — С. 20-23.
 17. Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів / К. Бардієр // Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 55-61.
 18. Тематично орієнтовані лінгвістичні засоби Інтернету та електронних бібліотек / К.В. Бардієр // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 310-317.
 19. Термінологічні проблеми та методичні засади розробки доповнень до рубрикатора / К.В. Бардієр // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 159-166.
 20. Удосконалення структури та змістового наповнення розділів з прикладної математики й інформатики "Рубрикатора НБУВ" (з метою покращання доступності бібліографічної інформації) / К.В. Бардієр // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 353-356.
Список публікацій Сербіна Олега Олеговича

2010

 1. Тенденции развития классификационных информационно-поисковых языков в Украине (конец ХХ – начало ХХІ ст.) / Олег Сербин // Вісник Одеського національного університету / Серія «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство». – 2010. – Т. 15, Вип. 21.
 2. Класифікація природи Йоана Скотта Еріугени, як систематизаційне представлення діалектичності науки / Олег Сербін // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – 2010. – Вип. 15.
 3. Концепція змістовності принципів ієрархії та згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая Кузанського / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 12.
 4. Исследование эволюции классификационных систем как свидетельство когнитивности науки о книге / Олег Сербин // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследовательского института книговедения в Петрограде: материалы Международной научной конференции (Москва, 24–25 ноября 2010 г.). – М. : Наука, 2010. – С. 293-296.
 5. Аналітичний огляд історії розвитку класифікаційної думки, як свідчення еволюції систематизаційних підходів управління інформацією / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – № 28. – С. 639-649.
 6. Віртуальність науки в науковості віртуального простору / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 7. – С. 43-45.
 7. Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 6. – С. 32-36.
 8. Оптимізація інформації, як передумова індексування та систематизації засобами згортання/розгортання / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2010. – № 5. – С. 16-24.
 9. Згортання/розгортання інформації, як спосіб уніфікації і представлення знання в Веб-орієнтованому середовищі / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – № 28 – С. 22-30.
 10. Теологический характер классификации наук в период Средневековья/ Олег Сербин // Ноосфера и цивилизация. Випуск 8-9(11). – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 66-73.
 11. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – №3. – С. 31–34.
 12. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 37–42.

  2009

 13. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : [монографія] / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / О.С. Онищенко (наук.ред.). — К. : НБУВ, 2009. — 139 с.
 14. Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 31–34.
 15. Класифікаційна система наук Аристотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 3. – С. 39–44.
 16. Эволюция классификаций наук, как предпосылка и мотивация развития информационно-поисковых языков систематизации книг (в аспекте генезиса древнегреческих мыслителей) / Олег Сербин // Наука о книге. Традиции и инновации : к 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы» : материалы XII Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2009 г.) : В 4 ч. – М., 2009. – Ч. 1. – С. 283-285.
 17. К вопросу о классификации наук в учении стоиков и схоластов / Олег Сербин // Ноосфера и цивилизация. Випуск 7(10). – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С. 28-37.
 18. «Таблиці…» Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 19. Систематизація читання, як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 20. Еволюція схоластичної класифікації наук в рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – № 23. – С. 27–34.
 21. Классификации наук Демокрита, Платона и Аристотеля с позиции трилогичности древнегреческой систематизационной мысли / Олег Сербин // Культура народов Причерноморья. – 2009. – N. 170 – С. 45-73.

  2008

 22. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського — К., 2008. — 16с.
 23. Класифікація наук Демокрита в аналітичному представленні структури атомістичного вчення / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 8. – С. 32–36.
 24. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 3–10.
 25. Представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – № 20. – С. 176–184.
 26. «Рубрикатор НБУВ»: історія започаткування та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 1. – С. 17–20.
 27. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 10–16.

  2007

 28. Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 21–25.
 29. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – № 19. – С. 77–83.
 30. Міжнародна децимальна бібліографічна класифікація / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 8. – С. 19–22.
 31. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 32. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.

  2006

 33. Основні класифікаційні системи XIX – ХХ ст. / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 11. – С. 33–38.

  2005

 34. Лабораторія комп’ютерних видавничих систем, як навчально-виробнича база для підготовки спеціалістів видавничої галузі / Олег Сербін, Олександр Миколюк // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 1. – С. 25–28.

  2004

 35. Висококваліфіковане обслуговування покупців книжок, як запорука становлення і розвитку сучасної української книгарні / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 7. – С. 44–50.
 36. Відділ оперативної поліграфії в книгарні: об’єктивна необхідність в умовах адаптації до ринку / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 11. – С. 23–26.
 37. Маркетингові підходи до формування асортименту в книготорговельному підприємстві / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 24–27.
 38. Матеріально-технічна та інформаційна база роздрібних книготорговельних підприємств: короткий огляд / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 8. – С. 21–24.
 39. Сучасна книгарня в Україні, як модель прогресивного інформаційно-торгівельного підприємства / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 9. – С. 22–28.

  2003

 40. Самвидав / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 1. – С. 12–14.

Контактна інформація

просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 219.
+38 (044) 524-4453
+38 (044) 525-8117
3-82 (внутрішній)
2-87 (внутрішній)
2-65 (внутрішній)
vnod@nbuv.gov.ua