Публікації співробітників відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів

Стрішенець Надія Володимирівнаа – заввідділу, старший науковий співробітник
Солоіденко Галина Іванівна – вчений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН
Сокур Олена Леонідівна – молодший науковий співробітник
Смусь Софія Григорівна – головний бібліотекар
Полякова Олена Володимирівна – головний бібліотекар

Стрішенець Надія Володимирівна –  старший науковий співробітник

Окремі видання

 1. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема : бібліотекознавчий аспект : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 501.
 2. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець ХХ – початок ХХI ст.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 39.
 3. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – 329 с.
 4. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 144 с.
 5. Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка : автореф. дис. ... канд. іст. наук / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1996. – 24 с.
 6. Юрій Олексійович Меженко (1892–1969) : матеріали до біографії / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського; Ін-т укр. археографії. – К., 1994. – 175 с. – Наук.-довід. вид. з історії України. – Вип. 31 (у співавтор. з Т. А. Ігнатовою, Н. В. Козаковою).
 7. Ред. та співавтор: Англо-український тлумачний словник з бібліотечної справи та інформатики : підготовлений членами Бібліотечного англомовного клубу / За ред. Воскресенської Г., Заваліної О., Стрішенець Н. – Київ, 1999. – 57 с.
 8. Ред.: Гранатович Л., Михальський Є., Михед П. Гоголь: Бібліографічні посібники і джерела: Анотований покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Гоголівський науково-метод. центр; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя; Наук. ред. Стрішенець Н.В. – Ніжин; Київ, 1998. – 77 с.
 9. Уклад., ред.: «І тільки незмінна книга!» : зб. статей до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., відп. ред. Н. В. Стрішенець. – К., 2013. – 120 с.
   
  Статті:
   
  2015
   
 10. Національна медична бібліотека США : традиції та сучасність // «Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій» : матеріали наук.-практ. конф. з міжн. участю, Чернівці, 14–15 травня 2015 р. / Нац. наук. мед. б-ка України, Б-ка Буковин. держ. мед. ун-ту. – К., 2015. – С. 118–126.
 11. Каталоги электронного поколения // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы конф., central asia – 2015, 22–24 april. – ташкент, 2015. – с. 132–134.
 12. Діалог бібліографів // Бібл. вісн. – 2015. – № 1. – С. 64–66. – Рец. на кн.: Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; упорядн. Р. Дзюбан, Г. Сварник. – Львів, 2009. – 372 с. : іл.
   
  2014
   
 13. Упровадження нового міжнародного стандарту каталогування «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») у бібліотеках світу // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права – К., 2014. – Вип. 8. – С. 198–202.
 14. Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») та перспективи його впровадження в Україні // V Львівський бібліотечний форум  «Бібліотека – відкритий світ» : зб. матеріалів [Електронне видання] / Укр. бібл. асоціація. – К. : УБА, 2014. – С. 87–93.
 15. Новый международный стандарт каталогизации // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – К. : Нац. б-ка Украины им. В. Вернадского, 2014. – Вып. 12. – С. – С. – 201–209.
 16. Авторитетний контроль : необхідність координованого підходу // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 12–15.   
   
  2013
   
 17. Исследователь и созидатель : к 120-летию со дня рождения Ю. А. Меженко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – Москва, 2013. – № 1. – С. 84–87.
 18. Перехресні дороги Юрія Меженка : (передмова) // «І тільки незмінна книга!» : зб. статей до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969) / Нац. Академія наук України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., відп. ред. Н. В. Стрішенець. – К., 2013. – С. 5–12.
 19. Особливості термінології нового стандарту каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права – К., 2013. – Вип. 7. – С. 102–105.
 20. Особливості формування фонду та його організації в Німецькій національній бібліотеці // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжн. наук.-практич. конф. – Львів, 11–12 верес., 2013. – С 30–33.
 21. Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. К., 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 64–73.
   
  2012
   
 22. Контрольовані словники та їх види в зарубіжному бібліотекознавстві // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжн. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – С. 194–199.
   
  2011
   
 23. Сучасний бібліографічний контроль // Вісн. Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 48–52.
 24. Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Надія Стрішенець, Тетяна Клочок, Євгенія Білько, В. Лобода // Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України. – К., 2011. – С. 81–95.
 25. Еволюція термінології бібліотечно-інформаційної галузі під впливом комп’ютерних технологій // Жінка в науці та освіті : минуле, сучасність, майбутнє : матеріали П’ятої Міжн. науково-практ. конф. «Жінка в науці та освіті : минуле, сучасність, майбутнє», Київ, 3–5 лист. 2011 р. – К., 2011. – С. 190– 192.
   
  2010
   
 26. Каталог у епоху Google та Amazon // Бібл. вісн. – 2010. – № 3. – С. 16–27.
 27. Поняття «каталогізація» у компаративному контексті // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 15–26.
 28. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США // Вісн. Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 45–49; № 8. – С. 48–52.
 29. Класифікація у електронному середовищі // Бібл. вісн. – 2010. – № 5. – С. 34–43.
 30. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані – нове чи старе поняття? // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 4–11.
 31. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві // Бібл. планета. – 2010. – № 2. – С. 12–16.
 32. «Хайдеггер чи Гайдеггер» або поняття авторитетного контролю  // Студії з архівної справи та документознавства. – 2010. – Т. 18. – С. 175–182.
 33. Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – К. : Нац. б-ка Украины им. В. Вернадского, 2010. – Вып. 8. – С. 251–263.
 34. Функціональні вимоги до бібліографічних записів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 158–175.
 35. Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 191–201.
 36. «Опис та доступ до ресурсу» – новий стандарт каталогізації сучасної бібліотеки: зміст поняття // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника : історія і сучасність : доповіді та повідомлення Міжн. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. / НАН України; Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2010. – С. 83–87
 37. MARC у XXI столітті: чи є шанси вижити? // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства». Львів, 23 вересня 2010 р. / М-во освіти і науки України; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2010. – 105–113.
   
  2009
   
 38. Відбір при комплектуванні : мистецтво чи наука? // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – С. 7–15.
 39. Поняття «комплектування» в американській бібліотечній термінології // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 23–26.
 40. Критерії відбору документів в процесі комплектування бібліотек : американський досвід // Бібл. планета. – 2009. – № 2. – С. 6–11.
 41. Від управління фондом до управління знаннями // Бібл. вісн. – 2009. – № 2. – С. 19–25.
 42. Розвиток фонду у часи змін // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 5. – С. 21–26.
 43. Координація комплектування у американському бібліотекознавстві // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 2. – С. 49–54.
 44. Наукова комунікація як елемент управління фондом // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 3. – С. 66–69.
 45. Сучасні напрями розвитку зарубіжного термінознавства // Наукові записки : Філологічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2009. – Кн. 1. – С. 57–60.
   
  2008
   
 46. Відбір видань, розвиток фонду чи управління фондом? // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : межд. конф. "Крым 2008". – Судак, 2008.  
   
  2007
   
 47. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 20–25.    
 48. Американська бібліотечно-інформаційна термінологія : (огляд публікацій) // Термінологія документознавства та суміжних галузей : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – С. 97–104.
 49. Полісемія бібліотечних термінів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. – Київ, 21–23 травня 2007 р. – К., 2007. – С. 89–92.  
 50. Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 5. – С. 19–21.
 51. Национальные особенности и интернационализация библиотечно-информационной терминологической лексики (на материалах англоязычных исследований) // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – К.: Нац. б-ка Украины им. В. Вернадского, 2007. – Вып. 5. – С. 287–297.
   
  2005
   
 52. Англо-украинский словарь библиотечной терминологии: опыт подготовки. – Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – М., 2005. – № 1. – С. 62–66.
 53. Депозитарій ООН в Україні // Дипломат. вісник. – К., 2005. – С. 159–163.
 54. Депозитарій ООН в Україні // Пам’ять століть. – 2005. – № 5. – С. 80–83.
 55. Вивчення досвіду зарубіжних університетських бібліотек: питання термінології // Покликання університету : зб. наук. пр. / Відп. ред. О. Гомілко. – К., 2005. – С. 163–167.
 56. Англо-украинский словарь библиотечной терминологии // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – К.: Нац. б-ка Украины им. В. Вернадского, 2005. – Вып. 3. – С. 250–258.
 57. Библиотеки XXI века : Зальцбургский семинар–2004 // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – К.: Нац. б-ка Украины им. В. Вернадского, 2005. – Вып. 3. – С. 347–352.
   
  2004
   
 58. Бібліотеки ХХI століття // Бібл. форум України. – 2004. – № 4. – С. 39–41.
 59. Досвід підготовки англо-українського словника бібліотечної термінології // Вісн. Книжкової палати України. – 2004. – № 5. – С. 20–24.
 60. Вивчення досвіду зарубіжних університетських бібліотек: питання термінології // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. / Харків. Нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 11. – С. 189–194.   
 61. Президентские библиотеки США // Научные и технические библиотеки. – М., 2004. – № 6. – С. 43–53.
 62. Англо-українська бібліотекознавча лексикографія // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 503 : Проблеми української термінології / Відп. ред. Л. Полюга. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – С. 144 – 145.
 63. Угорський інститут бібліотекознавства // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. – С. 37–40.
   
  2003
   
 64. Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. – К., 2003. – Вип.11. – С. 51–58.
 65. Епістолярна спадщина Ю.Меженка // Бібл. вісник. – 2003. - № 5. – С.56–58. – Рец. на кн.: Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923-1969) / Упоряд., передмова, примітки М.А.Вальо. – Львів, 2002. – 324 с.; іл.
   
  2001
   
 66. Історія Британської бібліотеки // Бібл. вісник. – 2001.- № 4. – С.3 – 5.
 67. Президентські бібліотеки США: історія та досвід функціонування // Бібл. вісн. – 2001. – № 6. – С.31 – 39.
 68. Бібліотекознавчі читання, присвячені Британській бібліотеці // Бібл.вісн. – 2001. – № 3. – С.46.
   
  2000
   
 69. Бібліотека Конгресу США : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. – 2000. – № 5. – С. 42–47. – 0,7
 70. Бібліотечно-інформаційні ресурси Депозитарію ООН Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в галузі освіти // Освіта для демократії / IREX. – К.: Альтерпрес, 2000. – С. 55–56.
 71. Депозитарій ООН Національної бібліотеки України ім.Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип.5. – С. 55–59.
 72. Депозитарій ООН в Україні // Бібліотека і влада : зб. статей до Міжн. наук.-практич. конф. / Укр. бібл. асоціація; Публ. б-ка ім. Л.Українки м. Києва. – К., 2000. – С.80–82.
 73. До 200-ліття Бібліотеки Конгресу // Бібл. вісн. – 2000. – № 4. – С.46-48. – 0,2
 74. Документи ООН про релігійну, етнічну (расову) та політичну терпимість // Формування політичної свідомості в Україні : Статус, проблеми та перспективи : матеріали конф., Київ, 21 квіт. 2000 / IREX . – К., 2000. – С.47–48.  
   
  1999
   
 75. Ярослав Стешенко: «...Чекати на мене... божевільна і марна вигадка» // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. – К., 1999. – Вип.2. – С. 95–106.        
 76. Бібліотечно-інформаційні ресурси депозитарію ООН Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в галузі освіти // Освіта для демократії : матеріали конф. Київ, 11 лист. 1999 р. / IREX. – 1999. – С. 29–30.      
 77. Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ // Бібл. вісн. – 1999. – № 3. – С. 56.  
   
  1998
   
 78. Степан Постернак // Бібл.  вісн. – 1998. – № 5. – С. 29–37. – 1,0
 79. Юрій Меженко та бібліографія російської періодики: [публікація, передмова та коментарі до спогадів Ю.Меженка «Пресса, 1901–1916» (Pro doma sua)] // Вісн. Книжкової палати. – 1998. – № 9. – С. 5–8; № 10. – С.10; № 11. – С. 5.
 80. Історія Президентських бібліотек США // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практич. конф., 20-22 жовтня 1998 р. / Укр. бібл. асоціація; Нац. парламент. б-ка України. – К., 1998. – С. 242–244.
 81. Президентські бібліотеки США // Sapienti [електрон. журн.] / IREX; IATP. – 1998. – Груд. – http://sapienti.kiev.ua/3/articles.html
   
  1997
   
 82. Ярослав Стешенко – бібліограф української книги // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали міжн. наук. конф. Київ, 14–17 жовт. 1997 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – С.133–134.
   
  1995
   
 83. Роль Ю.О.Меженка в запровадженні УДК в Україні // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи: Тези доп. міжн. наук. конф. Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – К., 1995. – С. 20–21.  
   
  1993
   
 84. Роль Ю.О.Меженка в становленні української бібліографії // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. міжн. наук. конф. КиЇв, 12–15 жовт. 1993 р. – Ч.2. – С.169–170.  
 85. Для чого вирощувати "плоди незнання"? : До відома Кабінету міністрів України // Культура і життя. – 1993. – 6 лист. – С. 1.
   
  1992
   
 86. Взірець справжнього професіонала : (До 100-річчя з дня народження Ю. О. Меженка) // Укр. культура. – 1992. – № 6. – С.10–11.
   
  1991
   
 87. Каталізатор цивілізації : До питання про Національну бібліотеку України // Укр. культура. – 1991. – № 7. – С. 12–13.
 88. Прогалини на полицях : Бібліотека і національне відродження // Культура і життя. – 1991. – 6 квітня. – С. 3.
 89. І вас чекають відкриття // Культура і життя. – 1991. – 16 берез.
   
  1990
   
 90. Бібліографічна модель ядра фонду ЦБС з питань українського мовознавства, літературознавства та мистецтва / Держ. респ. біб-ка УРСР ім. КПРС. – К., 1990. – 36 с. (у співавторстві).
   
  1989
   
 91. Бібліографічна модель ядра фонду ЦБС з української літератури / Держ. респ. біб-ка УРСР ім. КПРС. – К., 1989. – 6 с.
 92. Республіканська "Бібліотечна серія" через 16 років // Соц. культура. – 1989. – № 6. – С.28–29.
   
  1981
   
 93. Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1980 році / Держ. респ. біб-ка УРСР ім. КПРС. – К., 1981. – 47 с. (у співавторстві).
   
  Переклади:
   
 94. Касинець Е. Юрій Іванів-Меженко (1892–1969). Бібліографічна діяльність київського періоду, 1919–1933 / Пер. з англ. Н.Стрішенець // Книжник. – 1992. – № 4. – С. 37–43.  
 95. Барретт Д. Провідна роль Бібліотеки Конгресу в системі бібліотек США: вплив та взаємодія / Пер. з англ. Н.Стрішенець // Бібл. вісн. – 2000. – № 6. – С.30–32.
 96. Каллістер П. Майбутнє бібліотек / Пер. з англ. Н.Стрішенець // Бібл. форум України. – 2005. – № 2. – С. 46.      
 97. Бенз С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / Пер. з англ. Н.Стрішенець // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С.11–13

Солоіденко Галина Іванівна – провідний науковий співробітник  

2015

 1. Взаємодія бібліотек як важливий чинник  розвитку бібліотечної галузі // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних  технологій  :  матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14-15 травня 2015 р. / Нац. наук. мед. бібліотека України; Б-ка Буковин. держ. мед. ун-ту. – К.иїв : Вид-во БДМУ, 2015. – C. 73–82.
 2. Академические библиотеки: формирование базовых ценностей в эпоху информатизации // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе // Материалы междунар. конф. –Central Asia-2015, 22-24 апреля 2015 г., Ташкент;  С. 126-131.
   
 3. 2014
   

 4. Науково-інформаційне забезпечення.// Звіт про діяльність НАН України у 2013 році /  НАН України. – К., 2014. – С. 467–471.
 5. Научно-сследовательская работа украинских библиотек: направления, приоритеты, эффективность // Вестник БАЕ. – 2014. – № 1. – С. 52-57.
 6. Роль библиотек НАН Украины в формировании общества знаний // Книга в информационном обществе. Материалы XIII Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 г.) / Отв. ред. В. И. Васильев; Сост.: Д. Н. Бакун, М. А. Ермолаева; В 4 ч. – М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – С. 214–215.
 7. Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2013 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського; Авт.: О. В. Полякова, Н. І. Смаглова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко. – К., 2014. – Вип. 19. –  С. 3–18.
 8. Международная деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: основные направления и приоритеты // Библиотеки национальных академий наук:  проблемы функционирования, тенденции развития: научн.-практ. и теорет. сборник. Вып. 12. –  К., 2014. – С.
   
  2013
   
 9. Учений зі світовим ім’ям // Бібл. вісн. – 2013,  № 2. – С. 54–56.
 10. Совету директоров научных библиотек и информационных цент-ров академий наук – членов МААН 20 лет // Румянцевские чтения – 2013. Ч. 2 : материалы междунар. науч. конф. (16-17 апр. 2013) / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2013. –С. 182-187.
 11. Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України ; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська;  відп. ред. О. С. Онищенко. – К., 2013. –  142 с.
 12. Ефективність роботи академічних бібліотек // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 вересня 2013 р., Львів / Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С.154-163.
 13. Роль библиотек в национальном возрождении  Украины, сохранении ее культурного наследия // Научное и культурное взаимодействие  на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге. К 285-летию академического книгоиздатель-ства в России: Материалы Международной научной конфе-ренции (Москва, 6-8 ноября 2013 г). –  М.: ФГБУ науки НИЦ «Науки» РАН, 2013. –  С. 192–196.
 14. Раді директорів  наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН – 20 років // Бібл. вісн. – 2013. – № 5. – С. 51–56.
 15. Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів; Збереження бібліотечних фондів // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2012 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. – К., 2013. – Вип. 18. –  С. 5–26.
 16. Електронні інформаційні ресурси бібліотек НДУ НАН України: проблеми інтеграції. // Наук. праці НБУВ. Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 38. –  К., 2013. – С. 90-103.
 17. Розділ 4. Ефективність інформаційної діяльності  бібліотек системи НАН України // Підвищення ефективності  інформаційної діяльності наукової бібліотеки: Звіт про наукову роботу № ДР 0110U006904 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського..  К., 2013. – С.  118–138.
   
  2012
   
 18. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуаль-ного і духовного потен-ціалу українського суспільства  / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – К.: НБУВ, 2011. – 248 с.
 19. Библиотеки НАН Украины и перспективные Интернет-технологии // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международной научной конференции (Москва, 24-26 октября 2012 р.). – М.: Наука, 2012. – Ч. 2. – С. 243– 247.
 20. Библиотечное знание на страницах украинских энциклопедий // Научная книга: спец. выпуск. – 2012. – № 1. – С. 87–90.
 21. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского / Г. И. Солоиденко // Национальные библиотеки стран СНГ: 2005–2010 : информ.-справ. изд. / Рос. гос. б-ка, БАЕ, отд-ние библиотековедения Междунар. акад. информатизации ; [уклад.: Н. П. Ігумнова, М. В. Дьяченко]. – М., 2012. – С. 92–99.
 22. Роль Совета директоров научных библиотек и информацонных центров академий наук – членов  МААН в обеспечении библиотечно-информационного сотрудничества // Научная книга: спец. выпуск. – 2012. – № 1. – С. 94–96.
 23. Роль бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації і збереженні культурної спадщини // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2012 р., Львів / Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С.186-193.
 24. Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів; Збереження бібліотечних фондів // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2011 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. – К., 2011. – Вип. 17. –  С. 4–27.
 25. Видові та термінологічні особливості періодичних видань // Наук. праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 35. –  К., 2013. – С. 88–100.
 26. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [укл.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, І. Г. Лобановська, С. М. Зозуля]. − К., 2012. – 258 с. (рецензія)
   
  2011
   
 27. Роль громадських та самоврядних органів в управлінні бібліотечною діяльністю // Наук. праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 29. –  К., 2011. – С. 21–33.
 28. Внесок ІБР НАН України в розбудову академічних науково-інформаційних  систем / Г. І. Солоіденко у співавторстві //  Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – С. 34–42.
 29. Библиотечное знание на страницах украинских энциклопедий // Историко-культурное взаимодей-ствие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания книгообмена и науки о книге: мат-лы междунар. науч. конф. (Киев, 4-6 октября 2011 г.); М.: Наука, 2011. – С. 160–165
 30. Сучасні критерії та показники оцінювання якості роботи бібліотеки // Мат. третьої науково-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (Львів, 29 вересн. 2011). – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 155–160.
 31. Науково-дослідницька робота бібліотек: нап-рями, пріоритети, ефективність // Вісник Кн. палати. –  2011. – № 11. – С. 12–17.
 32. Роль Национальной биб-лиотеки Украины имени В. И. Вернадского в коор-динации  библиотечно-информационной   дея-тельности // Материалы VII международных книговедческих чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям» г. Минск 10-11 ноября 2011 г. / Министерство культуры Беларуси. Национальная библиотека Беларуси. – Минск., 2011. –  С. 308-313.
 33. Формування бібліотечно-інформаційних  ресурсів // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2010 році: Інформаційно-аналітичний огляд. – К., 2011. –  Вип. 16. – С. 5–20.
   
  2010
   
 34. Формування бібліотечно-інформаційних  ресурсів // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2009 році: Інформаційно-аналітичний огляд.– К., 2010. –  Вип. 15. – С. 1–15.
 35. Наукова конференція «День науки–2010» в НБУВ // Бібл. вісн. – 2010. – № 5. – С. 47–52.
 36. Українська бібліотечна термінологія: становлен-ня та основні етапи розвитку / моногр. // НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – К., 2010. – 204 с.
 37. Терминологическая деятельность украинской эмиграции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научн.-практ. и теорет. сборник. Вып. 8. –  К., 2010. – С. 237–248.
 38. «День науки 2010» в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского // Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве СНГ: мат-лы междунар. науч. форума (Москва, 24-25 ноября 2010 г.). – М.: Наука, 2010. – С.  89–92.
 39. Эффективность использо-вания ресурсов и услуг библиотеки – базовое направление современ-ных  библиотековедчес-ких  исследований НБУВ // Библиотечное дело – XXI век: научно-практический сборник вып. 1 (19), 2010 / Рос. гос. б-ка. – М., 2010. – С. 72–82.
   
  2009
   
 40. Украинская библиотечная терминология: основные этапы становления и развития // Наука о книге. Традиции и инновации: К 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы»: Материалы XII междунар. науч. конф. по пробл. книговедения: (28-30 апр. 2009 г., Москва,): В 4 ч. / РАН. Науч. совет «История мировой культуры»; Ред. Васильев В. И. – М.: Наука, 2009. – Ч. 2. – С. 59–62.
 41. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи НАН України // Збірник документів і матеріалів / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України. – К., 2009. –  Вип. 5. – 130 с.
 42. Научно-методическая  деятельность НБУВ и её влияние на развитие сети библиотек научно-иссле-довательских учреждений НАН Украины // Информационное обеспечение науки новые технологии: сб. науч. тр. / Каленов Н.Е. (ред.). – М.: Научный Мир, 2009. – С. 27–41.
 43. Бібліотечне знання на сторінках  фахових енциклопедій // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інфор-маційного суспільства: Мат. наук.-практ. конф. (Львів, 12 лист. 2009). – Л., 2009. – С. 258–262.
 44. Російська бібліотечна енциклопедія – ще один крок в теорії і практиці бібліотекознавства // Вісник Кн. палати. –  2009. – № 11. – С. 9–12.
 45. Международная конфе-ренция НБУВ «Библио-течно-информационный комплекс в контексте развития общества зна-ний» // Вестник БАЕ. – 2009. – № 4. – С. 50–55.
 46. Формування бібліотечно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек.// Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2008 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 14.– К., 2009. –  С. 5–16; С. 50–55.
 47. Назрілі завдання у сфері книговидання, бібліо-течної та інформаційної справи // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь К., 2009. – С. 551–564.
 48. Роль НБУВ в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій //  Вісник Львівського університету Сер. Книгознавство, бібліо-текознавство, інформаційні тех-нології. Львів, 2009. – Вип. 4. –  С.136–140.    
   
  2008
   
 49. Інноваційні процеси та їх відбиття у бібліотечній термінології // Наук. праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 20. –  К., 2008. – С. 16–28.
 50. Роль Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН в обеспечении библио-течно-информационного сотрудничества // Книжная культура. Особенности становления и развития: Мат. Российско-Украинского форума (Киев, 11 июня 2008 г.) – М.: Наука, 2008. – С. 74–78.
 51. Наукова книга на пострадянському прос-торі // Бібл. вісн. – 2008. – № 4. – С. 54–55.
 52. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2007 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 13.– К., 2008. –  С. 4¬–15, С. 54–55.
 53. Личные библиотеки и их роль в формировании духовного потенциала нации // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности. – М.: Наука, 2008. –  C. 351–356;
   
  2007
   
 54. Бібліотечна термінологія як наукова проблема і виклик часу // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 травня 2007 р. –  К., 2007. – С. 87–89.
 55. Петро Стебницький – оборонець української книги та української мови // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. –  С. 29–33.
 56. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2006 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 12.– К., 2007. –  С. 9–17.
 57. Петр Стебницкий и украинская книга // Научная книга. – 2007. – № 1–4. – С. 108–109.
 58. Бібліотечна термінологія: проблеми упорядкування // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – С. 87–97.
 59. Українська бібліотечна термінологія як об’єкт бібліотекознавчих досліджень // Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – C.30–33.
 60. Словнику Грінченка – 100 років // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 40–44.
 61. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність // Збірник статей / НАН України. Нац. б-ка України ім.. В. І. Вернадського; Асоціація бібліотек України; Редкол.: О. С. Онищенко (гол) та ін. – К., 2007. –  253 с.
 62. Петр Стебницкий и украинская книга // Научная книга на постсоветском пространстве: Материалы II междунар. науч. конф. (Москва, 19–21 сент. 2007 г.): в 2 ч. – М.: Наука, 2007. – С.175–179.
 63. Термінологічні дослідження в галузі бібліотекознавства у другій половині XX століття // Наук. праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 19. –  К., 2007. – С. 665–675.
 64. Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні  електронного середовища наукових бібліотек // Бібл. вісн. – 2007. – № 6. – С. 42–46.
 65. Международная научная конференция НБУВ // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 4. – С. 51–52.
   
  2006
   
 66. сторія створення та організація діяльності бібліотечних об’єднань та асоціацій в Україні // Наук. праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України Вип. 15. Бібліотеки Національної академії наук України історія і сучасність.  К., 2006. – С. 48–63.
 67. Наукові праці Національної бібліотеки України // Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ; Редкол.: О. С. Онищенко (гол) та ін. – К., 2006. – Вип. 15. – 365 с.
 68. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині XX століття // Автореферат дисертації К., 2006. – 20 с.
 69. Надійні та незмінні довідники у праці практика і науковця // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 10. – С. 11–15.
 70. Міжнародна діяльність бібліотек у формуванні єдиного простору / Г. І. Солоіденко у співавторстві //  Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 37–42.
 71. Деякі аспекти формування бібліотечної термінології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 13–19.
 72. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2005 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 11.– К., 2006. –  С. 8–18.
 73. Положення про бібліотечно-інформаційну систему НАН України; Інструкція з проведення перевірки фонду бібліотеки НДУ НАН України // Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи НАН України: Зб. док.  і матеріалів Вип. 4. – К., 2006. – 153 с. С. 36–41, С. 51–58.
   
  2005
   
 74. Міжнародна термінологічна діяльність у галузі бібліотечної справи: словникові проекти та довідково-енциклопедичні видання бібліотек // Бібл. вісн. – 2005. – № 2. –  С. 23–31.
 75. Презентація англо-українського словника бібліотечної термінології //  Бібл. форум. – 2005. –  № 2. – С. 48–49.
 76. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2004 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 10.– К., 2005. –  С. 9–23.
 77. Проблемы и перспективы развития библиотечной терминологии в Украине // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научн.-практ. и теорет. сборник. Вып. 3. –  К., 2005. – С. 231–240.
   
  2004
   
 78. Ассоциация библиотек Украины: этапы становления и развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2003. – № 1. – С. 20–22.
 79. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2003 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 9. НБУВ, 2004. – 144 с.
 80. Стандартизація як ефективний засіб упорядкування бібліотечної термінології // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 2. – С. 30–36.
 81. Роль професійних асоціацій в інноваційному розвитку бібліотечної справи  // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. –  С. 15–19.
 82. Становлення термінології бібліотекознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 травня 2004 р. –  К., 2004. – С. 76–78.
 83. Термінотворча  діяльність в галузі бібліотечної справи в Україні //  Проблеми української термінології: зб. наук. праць учасників 8 міжнар. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт-2004» Львів 7-9 вересня 2004 р. – Л., Ліга-прес. – 2004. – С.189–192.
 84. Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки  // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. – С. 21–29.
 85. Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного – 60 років // Бібл. вісн., 2004. – № 3. – С. 39 – 40.
 86. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво:  перспективи розвитку // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 45–47.
 87. Бібліотечна термінологіч-на діяльність 1930–1990-х років  // Вісн. Кн. палати. 2004. – № 8. –  С. 41–47;
   
  2003
   
 88. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек. // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2002 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 8 НБУВ, 2003. – 109 с.
 89. Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20 – 30-ті роки ХХ ст.) // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. –  С. 23–32.
   
  2002
   
 90. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек.//Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2001 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 7. НБУВ, 2002. – 119 с
 91. Асоціація бібліотек України: етапи станов-лення та розвитку // Бібл. вісн.  – 2002. – № 5. –  С. 24–30.
   
  2001
   
 92. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2000 році: Інформаційно-аналітич-ний огляд. Вип. 6 НБУВ, 2001. –  66 с.
 93. Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек  України  // Наук. праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 7.  К., 2001.  С.182-194.
   
  2000
   
 94. Список іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек науково-дослідних установ НАНУ у 1998 р. / Г. І. Солоіденко у співавторстві // НБУВ, 1999. –  55 с.;
 95. Семінар бібліотечних працівників у НБУВ // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С.55–57.
 96. Формування документно-інформаційних  ресурсів; Збереження бібліотечних фондів; Матеріально-технічне забезпечення бібліотек. // Робота  бібліотек  науково-дослідних установ НАН України в  1999 році:   Інформ. бюлетень. Вип. 5 НБУВ, 2000. – 30 с.
 97. Організація роботи  бібліотеки  науково-дослідної установи Національної академії наук України: Зб. док. і матеріалів. Вип. 3 / Г. І. Солоіденко у співавторстві //  НБУВ, 2000. – 70 с.
 98. Бібліотеки та бібліотечне законодавство України // Наукові праці НБУВ / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України – Вип. 5. – К., 2000. –  С. 403 – 415.
 99. Формування правового простору бібліотек  // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Тез. доп. за повідом. Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 49 – 52.
 100. Асоціація бібліотек України: етапи станов-лення та розвитку // Архівіст: Вісн. САУ. – К., 2000. – Вип. 2(5). – С. 23 – 30.
   
  1999
   
 101. Робота з фондами бібліотек НДУ / Г. І. Солоіденко у співавторстві // Робота  бібліотек  науково- дослідних установ НАН України в  1998 році: Інформ. випуск 4 НБУВ, 1999.  – 30 с.
   
  1998
   
 102. Проблеми та перспективи розвитку бібліотечного законодавства України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 235–241.
   
  1997
   
 103. Організація роботи  бібліотеки  науково-дослідної установи Національної академії наук України: / Г. І. Солоіденко у співавторстві //  Зб. док. і матеріалів. Вип.1 // НБУВ, 1997. – 35 с.
 104. Створення довідкового апарату книжкових зібрань, колекцій і бібліотек учених як засіб активізації використання цих збірок // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 14-17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 43–45.
 105. Список періодичних та інформаційних видань Росії та країн СНД (передплата бібліотек НДУ НАН України 1996–1997 років) / Г. І. Солоіденко у співавторстві // НБУВ, 1997. – 44 с.
   
  1996
   
 106. Бібліотеки Національної академії наук України: довідник / Г. І. Солоіденко у співавторстві // НБУВ, 1996. – 96 с.
   
  1993
   
 107. Інформаційно-бібліотечне забезпечення потреб науки / Г. І. Солоіденко у співавторстві // Бібл. вісн. – 1993. – № ¾. – С. 53–55.
 108. Становлення мережі бібліотек наукових установ / Г. І. Солоіденко у співавторстві // Бібл. вісн. – 1993. – № 5–6. – С. 14 – 18.
 109. Мережа бібліотек  АН України: становлення, сучасний стан та проблеми розвитку / Г. І. Солоіденко у співавторстві // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті: Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. – К., 1993. – Ч. 1. –  С. 31–33.
   
  1992
   
 110. Чекали дії, а не дійства // Віче. – 1992. – № 6. – С. 75–77.
   
  1991
   
 111. Некоторые аспекты формирования и исполь-зования фондов биб-лиотек НИУ АН Украины // Библиотека – информация – наука: (Тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. 8-10 окт. 1991 г., г. Киев). – К., 1991. – Ч. 1. – С. 82–84.
   
  1985
   
 112. Положение о библиотеч-ном деле в СССР и вопросы  сохранности фондов //  Методическое письмо / УкрНИИНТИ Госплана УССР; ГРНТБ. – К., 1985. –  19 с.
 113. Использование рекомен-аций методических центров в научно-техни-ческих библиотеках Украины // Научные и технические библиотеки СССР. – 1985. – № 11. – С. 14–18.
   
  1984
   
 114. В помощь внедрению ГОСТа 7.41-82 «Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов НТИ // Методическое письмо / УкрНИИНТИ Госплана УССР; ГРНТБ. – К., 1984. –  11 с.
   
  1983
   
 115. Внедрение ГОСТ 7.35–81 «Библиотечная документация. Первичные учетные документы. Требования к оформлению бланков» в практику работы НБТ // Методическое письмо / УкрНИИНТИ Госплана УССР; ГРНТБ. – К., 1983. –  6 с.

Сокур Олена Леонідівна – молодший науковий співробітник

 1. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Національною бібліотекою Чеської Республіки: проблеми співробітництва / Сокур О. // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня, 2013 р.). – К.: НБУВ, 2013. – С. 327–330.
 2. Сучасні підходи до міжнародного книгообміну в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Малолєтова, О. Сокур, А. Лямець, В. Яновська, А. Ятченко // Наук. праці НБУВ. – 2013. – Вип. 38. – С. 131–153.
 3. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Слов’янської бібліотеки в Празі / О. Л. Сокур // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. науково-практичної конф. (Львів, 25 жовтня 2012 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 561–564.
 4. Слов’янська бібліотека в Празі – скарбниця україніки в Європі / О. Сокур // До Дня слов’янської писемності і культури: тези Міжнар. наук. конф. (Київ, НБУВ, 24–25 трав. 2012 р.): в 2 т. – К.: НБУВ, 2012. – С. 113–116.
 5. Принципи відбору наукових журналів до фондів бібліотек України / Сокур О. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – 2006. – С. 88–89.
 6. Формування фонду наукових журналів на електронних носіях інформації: проблеми та перспективи / Сокур О. // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 8–14.
 7. Використання Інтернет у формуванні фондів періодичних видань України і Росії / Родзінська О. // Наук. праці НБУВ. – 2004. – Вип. 12. – С. 233–245.
 8. Система комплектування бібліотек періодичними виданнями (з практики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Сокур // Наук. праці НБУВ. – 2001. – Вип. 6. – С. 95–104.

Смусь Софія Григорівна – головний бібліотекар

 1. Перспективи розвитку бібліотек НДУ НАН України у новому електронному середовищі //Бібліотечний вісник. − 2015. − № 4 − С.    
 2. Основні тенденції розвитку бібліотек в новому електронному середовищі // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2014 р. − Вип. 20 − К, 2015 − С. 150 −160.
 3. До питання оптимізації методичного забезпечення наукового опрацювання бібліотечних документів // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.). − К., 2014. − С. 335 − 339.

Полякова Олена Володимирівна – головний бібліотекар

 1. Нові можливості використання світових наукових е-ресурсів для мережі НДУ НАН України / О. Полякова // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2014 р. – К., 2015. – Вип. 20 – С. 58-62.
 2. Розділ 2 «Збереження бібліотечних фондів» / О. Полякова // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2014 р. – К., 2015. – Вип. 20 – С. 18-29.
 3. Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів / О. Полякова // Бібл. вісн. – 2014. –    № 4. – С. 45–48.
 4. Розділ 2 «Збереження бібліотечних фондів» / О. Полякова // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2013 р. – К., 2014. – Вип. 19.– С. 19–26.
 5. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011–2012 рр.): науково-інформаційний  систематичний покажчик / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 2013. – 256 с.
 6. Аналіз комплектування періодичними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Полякова у співавторстві  // Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 38. : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки – С. 116–130.
 7. Комплектування періодичними виданнями мережі бібліотек НАН України / О. Полякова  // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К., 2013. – Вип. 8. – С. 140–146.
 8. Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: іст. огляд / О. Полякова у співавторстві // Бібл. вісн. – 2012. –    № 6. – С. 40–50.
 9. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009–2010 рр.): наук.-інформ. сист. покажч / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 2011. – 257 с.
 10. Комплектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних вимогах / О. Полякова у співавторстві // Наукові праці НБУВ. – 2011. – Вип. 29. – С. 96–107.
 11. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007–2008 рр.): сист. покажч. / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 2009. – 292 с.
 12. Зарубіжні періодичні видання, передплачені Бібліотекою на 2009 рік / О. Полякова // Робота бібліотек науково-дослідних установ національної академії наук України імені В. І. Вернадського в 2008 році. – К., 2009. – Вип. 14.– С. 44–52.
 13. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005–2006 рр.): наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 2008. – 278 с.
 14. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003–2004 рр.): сист. покажч. / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 2006. – 425 с.
 15. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2001–2002 рр.): сист. покажч. / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 2003. – 327 с.
 16. Зарубіжні періодичні видання, замовлені бібліотеками Національної академії наук України шляхом валютної передплати на 1996 рік: сист. покажч. / НАН України, Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського, уклад. О. В. Полякова у співавторстві, – К., 1998. – 145 с.