Монографії, наукові збірники

Монографії, наукові збірники

2011

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб./ НАН Украині, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко [и др.]. Киев, 2011. – Вып. 9. – 302 с.

Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : [монографія] / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. - 157 с. - Бібліогр.: с. 130-142 300 экз. (Шифр ВА742025)

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ./ НАН Україниі, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: А. Онищенко [та ін.]. Киев : НБУВ, 2011. – Вып. 29. – 258 с.

Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2011. - 502 с.

2012

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденцииразвития: науч.-практ. и теорет. сб./ НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко [и др.]. Киев, 2012. – Вып. 10. – 360 с.

2013

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденцииразвития: науч.-практ. и теорет. сб./ НАН Украины, Нац. б-ка Украині им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко [и др.]. Киев, 2013. – Вып. 11. – 322 с.

Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. Онищенко О. С.]. - К., 2013. - 140 с 300 экз. (Шифр ВС55042)

"І тільки незмінна книга!" [Текст] : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [упоряд., відп. ред. Н. В. Стрішенець]. – Київ, 2013. - 117 с.

2014

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2014. - 359, [1] с.

Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін. ; відповід. за випуск О. М. Василенко]. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. - 531 с

2015

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін. ; відп. за випуск О.М. Василенко]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2015

Ч. 1. - 2015. - 356 с

Ч. 2. - 2015. - 303 с.

2016

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. Київ : НБУВ, 2016. - 640 с.

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; О.М. Василенко, Т.В. Добко, Н. Ю. Калі берда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна ; наук. керівн. О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2016. – 410 с.

2017

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / редкол. : В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; наук. ред. Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору. – 230 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / редкол. : В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; наук. ред. Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – 380 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / редкол. : В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; наук. ред. О. М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – 870 с.

Автореферати

2011

Дем'янюк Л. М. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дем'янюк Людмила Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2011. - 19 с. (Шифр РА385650)

2012

Стрішенець Н. В. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Стрішенець Надія Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 39 с.

2013

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994 - 2012) [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Литвинова Лариса Анатоліївна, 2013. - 16 с.

2014

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця XX ст. - 10-х років XXI ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О.В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім.. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. - 36 с.

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

2011

Блаже Ристовски. Каталог книжно-информативната изложба од Националта библиотека на Украина "В. И. Вернадски" : по повод 80-годишнината од рагањето / Националта академиjа на науките на Украина, Национална библиотека на Украина "В. И. Вернадски" ; [уклад. І. А. Прокошина ; вступ. ст. та наук. ред. Н. Г. Солонська]. - К. : НБУВ, 2011. - 25 с. : портр. - Нава обкл. : Блаже Ристовскі. Каталог книжково-інформаційної виставки із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 60 ex. экз. (Шифр Р118059)

2012

Шевченко Ірина Олександрівна : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. ; [уклад.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко]. - К. : НАКККіМ, 2012. - 75 с.

2013

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, В. С. Кабкова, Т. В. Коваль ; відп. ред. О. П. Бодак. – Київ

Вип. 1. – 2013.- 104 с.

Вип. 2. - 2013.- 110

2017

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: довідник / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; уклад.: Ю.Л. Фіх, Т. В. Добко, Л. Коновал, О. Ткаченко, відп. ред.. Т. В. Добко. – Київ : НБУВ, 2017. - 72 с.

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2017 році / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, С. Ю. Брянцева, О. Ю. Кірданова, В. С. Кабкова, М. Ю. Кузнєцова, І. М. Смелік ; відп. ред. Т. П. Павлуша. – Київ, 2017. – 162 с.

Науково-методичні видання

2011

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009-2010 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. С. Стрішенець, канд. іст. наук]. - К. : НБУВ НАНУ, 2011. - 257 с

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2010 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України. Авт.: В. П. Здановська, А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода. — К., 2011. — Вип. 16. — 215 с.

2012

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України. Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. — К., 2012. — Вип. 17. — 204 с.

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "И гірнича справа" / [О. О. Сербін, С. В. Галицька, О. К. Коваленко ; голов. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад.наук Украни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 387 с. - Назва обкл. і корінця : Розділ "И гірнича справа".

2013

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011-2012 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій та ін. ; відп. ред. О. П. Бодак]. - Київ : НБУВ, 2013. - 255, [1] с

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; Відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. – К., 2013. – Вип. 18. – 287с.

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Таблиця мовних типових поділів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: І. І. Багрій (авт.-уклад.), О. О. Сербін (кер. проекту) ; голов. ред. В. І. Попик]. - К. : НБУВ, 2013. - 544 с. - Назва корінця : Таблиця мовних типових поділів.

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [авт. кол.: О. О. Сербін (керівник) та ін. ; голов. ред. В. І. Попик]. - Київ, 2013. - 159, [1] с. - Назва обкл. : Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка".

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [авт. кол.: О. О. Сербін (керівник) та ін. ; голов. ред. В. І. Попик]. - Київ, 2013. - 159, [1] с. - Назва обкл. : Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка

2014

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; Відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. – К., 2014. – Вип. 19. – 206с.

2015

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій та ін. ; відп. ред. О. П. Бодак]. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 236 с

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : метод. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [ уклад.: Г.А. Кузьменко, Т.П. Медвідь, відп. ред. Т. В. Добко]. – Київ : НБУВ, 2015. - 47 с.

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, О.В. Полякова, О.Л. Сокур ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішинец. – Київ, 2015. – Вип. 20. – 246с.

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки". Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець]. - Київ : НБУВ, 2015. - 104, [1] с. - Назва обкл. : Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина"

Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Текст] : технол. інстр. / [О. М. Василенко та ін. ; відп. ред. канд. пед. наук Т. П. Павлуша], Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім.. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. - 87 с.

2016

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2015 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: Г. І. Солоіденко, О.В. Полякова, О.Л. Сокур ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішинец. – Київ, 2016. – Вип. 21. – 272с.

Арсенко Т. І. Світові наукові інформаційні ресурси у забезпеченні інформаційно-знаннєвих потреб користувачів наукової бібліотеки : Електронний ресурс / Т.І. Арсенко, Г. І. Безпала, Л. М. Демянюк ; наук. керівн. О. М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім.. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 167 с.

2017

Новини на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості створення: метод.порадник / Нац. б-ка України ім.. В. І. Вернадського, Інститут бібліотекознавства ; [уклад.: В. П. Здановська, Л. А. Поперечна]. – Київ : НБУВ, 2017. – 32 с.

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2016 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: Г. І. Солоіденко, О.В. Полякова, О.Л. Сокур ; відп. ред.: О.С.Онищенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2017. – Вип. 21. – 244с.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)