Публікації співробітників Центру консервації і реставрації

Укладачі: Муха Л.В., Омельченко М.М., Затока Л.П.
Комп'ютерний набір: Затока Л.П.

Патент України

Патент України
№ 54538

 1. Затока Л. Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження /  Л. Затока // Бібл. вісн. – К., 2014. – № 1. – С. 34 – 36.
 2. Затока Л.П. Экспериментальные исследования дезинфектантов для восстановления документов, поврежденных микромицетами / Л.П. Затока, Н.Б. Баляница, А.Г. Суббота, О.П. Довгун // Материалы VІI междунар. науч. – практ. конф. «Обеспечение сохранности библиотечных фондов: научные, экономические и практические аспекты» (Санкт-Петербург, 21 – 22 окт. 2013 г.), СПб.: РНБ, 2014. – С. 86 – 99.
 3. Затока  Л. Ефективність використання сучасних матеріалів для відновлення раритетних  документів у ЦКР НБУВ / Л.Затока //  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. К.; 2013. – Вип. 37. – С.296 – 305.
 4. Затока Л.П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів : поєднання  традиційних та новітніх технологій / Л.П. Затока, Л.В. Муха // Рукописна та книжкова спадщина України. – К.: НБУВ, 2012. – Вип. 16. – С.515 – 542.
 5. Затока Л.П.  Технології та матеріали наукової  реставрації сьогодення / Л.П. Затока, Л.А. Сорокіна // Рукописна та книжкова спадщина України.– К.: НБУВ, 2011. –  Вип. 14. – С.377 – 389.
 6. Затока Л.П. Исследования и консервация коллекционных собраний НБУВ в процессе внедрения инновационных технологий сохранения библиотечных фондов / Л.П. Затока // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Науч.- практ. и теоретический сборник.– К., 2011. – Вып. 9. – С.239–251.
 7. Затока Л.П. Сучасні технології та нові матеріали для консервації фондів (консультація)/ Л.П. Затока // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2005 році: інформаційно - аналітичний огляд./ Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського.– К., 2011. – Вип. 16. – С. 55 – 64.
 8. Затока Л.П. Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали / Л.П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України.– К.: НБУВ, 2009. – Вип.13. – С. 420–448.
 9. Затока Любов. Старіння матеріальної основи документа / Любов Затока // Українська архівна енциклопедія. –  К.; 2008. – С.742 – 743.
 10. Затока Любов. Целюлоза / Любов Затока // Українська архівна енциклопедія. –  К.; 2008. – С.815.
 11. Затока Л.П. Науково – прикладні обстеження колекцій НБУВ – базова складова планування і реалізації консерваційних заходів / Л.П. Затока, Л.М. Волосатих // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К.; 2008. – Вип. 22. – С.193 – 201.
 12. Затока Л.П. Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях (бібліографічний огляд) // Рукописна та книжкова спадщина України. –К.; 2007. – Вип. 11.– С.226 – 246.
 13. Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи (рекомендаційний бібліографічний список) / Л.П. Затока // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. – С. 151 – 162.
 14. Затока Л.П. Екологічний аспект збереженості бібліотечних документів (за результатами обстеження бібліотек України)/ Л.П. Затока, Л.М. Волосатих // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези V міжнар. наук.- практ. конф. – К., 2005. – С. 105 – 108.
 15. Затока Л. П. Організація роботи з консервації документів / Л.П. Затока // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2005 році: інформаційно-аналітичний огляд. – НБУВ., 2006. – №11. – С. 44 – 68.
 16. Затока Л. Особливості консерваційних заходів для фотодокументів на  паперовій основі, що потерпіли в аварійній ситуації (з досвіду НБУВ)/ Л.Затока, Л. Волосатих  // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. – С. 126 – 131.
 17. Ковальчук Г. Програма ЮНЕСКО "Пам'ять світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання/ Г. Ковальчук, Л. Муха  // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 42 – 47.
 18. Корчак Г. И. Воздействие экологии помещений на сохранность библиотечных и архивных фондов / Г. И. Корчак., Е. В. Сурмашева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – К., 2005. – Вып.3.– С. 201 – 211.
 19. Крікова Т. Досвід відновлення температурно-вологісного режиму зберігання фондів Філії №1 НБУВ у поставарійний період / Т. Крікова // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць/ НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. – С. 145 – 147.
 20. Муха Л. Збереження  унікальних документів НБУВ під час експонування: дослідження та практика / Л.Муха, Л.Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 18. – К.: НБУВ, 2014. – С. 570 – 582.
 21. Муха Л.В. Нові моделі індивідуального зберігання бібліотечних документів з ослабленою матеріальною основою / Л.В. Муха, М.М. Омельченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи» (Харків, 23–26 квітня 2013 р.) – Х., 2014. – С. 151–159.
 22. Муха Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів / Л.Муха, Л.Затока // Бібл. вісн. – К., 2012. – № 6. – С.67 – 69.
 23. Муха Л.  Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів  / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. –К., 2011. – № 6. –  С. 60 – 62.
 24. Муха Л. Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів / Л. Муха, Л. Затока// Бібл. вісн. –  К., 2010. – № 6. – С. 67 – 69.
 25. Муха Л.В. Оптимізація доступу до рукописних і  книжкових пам’яток : превентивні заходи зі збереження та оцифрування / Л.В. Муха, Л.П. Затока// Бібл. вісн. –  К., 2009.– № 6. –   С.25 – 29.
 26. Муха Л.В. Обследование и консервация коллекционных собраний Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского в целях обеспечения сохранности национального достояния / Л.В. Муха, Л.П. Затока // Сохранность и доступность культурних и исторических  памятников. Современные подходы :материалы VІ междунар. науч. – практ. конф. (Санкт-Петербург, 20 - 22 окт. 2009 г.)./ СПб.: РНБ, 2010. – С. 22 –  30.
 27. Муха Л.В. Колекційні фонди національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблеми збереженості та перспектива її вирішення/Л.В.  Муха // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2008. – № 1. – С.38 – 42.
 28. Муха Л.В. Научно-прикладные исследования коллекций Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского – базовая составляющая планирования и реализации консервационных мероприятий / Л.В. Муха, Л.П. Затока // Матэрыялы Чацвертых Міжнародных Кнігазнаýчых чытанняý “Новыя тэхналогіі ý захаванні дакументальных помнікаý”: (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік А.А.Капырына. – Мінск, 2008. — С.167 – 178.
 29. Муха Л. Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних  фондів/ Л. Муха, М. Омельченко, Л. Затока // Архіви України. –  2008. – №1 – 2. – С.194 – 199.
 30. Муха Л.В.  Некоторые аспекты деятельности Центра консервации и реставрации Национальной  библиотеки Украины имени В.И. Вернадского по обеспечению сохранности библиотечных фондов / Л.В. Муха, Н.М.Омельченко, Л.П. Затока // Сохранение культурного наследия  библиотек, архивов и музеев: материалы науч. конф. (14 – 15 февраля ). –СПб. : БАН, 2008. – С.136 – 141.
 31. Муха Л.В. Програма ЮНЕСКО “Пам’ять світу”: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання / Л.В. Муха, Г.І. Ковальчук  // Бібл. вісн. – 2007. – № 2.– С.42 – 47.
 32. Муха Л. Використання та збереження документальних фондів в системі бібліотечно-інформаційної діяльності / Л. Муха, Л. Затока // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ.–  К., 2007. – Вип.17. –  С. 39 – 46.
 33. Муха Л.В. Реализация консервационных мероприятий для обеспечения сохранности рукописно – книжных памятников Востока в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского / Л.В. Муха, Л.П. Затока //Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока : материалы 1-ой междунар. науч.- практ. конф. (17 – 19 апреля 2007г.). – М., 2007. – С. 155 – 162.
 34. Муха Л. Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів / Л.Муха, Л.Затока // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 21 – 25.
 35. Муха Л.В. Центр консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского: достижения, задачи, перспективы ( к 15 – летию создания) / Л.В. Муха, Л.П. Затока // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Научно – практический и теоретический сборник. – К., 2007. – Вып.5. – С.247 – 264.
 36. Муха Л.В. Развитие исследований в области изучения, описания, сохранения совместного украинско-белорусского наследия (на примере родовой библиотеки Хрептовичей)/ Л. В. Муха // Программа ЮНЕСКО "Память мира: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия": материалы междунар. конф. /Национальная библиотека Белоруси; (30 ноября – 1 декабря 2006г.). – Минск, 2007. – С.163 – 167.
 37. Муха Л. Аварійна ситуація в бібліотеці: досвід і проблеми запобігання та ліквідації наслідків / Л. Муха, М. Омельченко  //Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ.– К., 2007. – Вип.17. – С. 99 – 111.
 38. Муха Л.В. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи / Л.В Муха, С.О. Добрусіна, Л.П. Затока // Бібл. вісн. – 2007. – № 6. – С. 39 – 41.
 39. Муха Л.В. Экологические аспекты сохранности документов научных библиотек Украины / Л.В. Муха, Л.П.Затока // Обеспечение сохранности памятников культуры: традиционные подходы – нетрадиционные решения: материалы V междунар. конф. (24– 26 октября 2006 г.). – СПб., 2006. – С.73 – 82.
 40. Муха Л. Впровадження системи збереження бібліотечних фондів в умовах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Л. Муха, М. Омельченко // Збереження бібліотечно – інформаційних ресурсів України : нова політика і нові технології : матеріали Всеук.наук-практич.конф.( 20 – 22 листопада 2006 р.). – Харків, 2006. – С.37 – 45.
 41. Муха Л. Інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів / Л. Муха, З. Савіна, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 32 – 34.
 42. Муха Л. В. Перший європейський семінар із проблем запобігання катастрофам та збереження архівів / Л.В. Муха, М.М. Омельченко // Бібл. вісн. – 2005. – № 3. – С. 56 – 58.
 43. Муха Л.В. Екологічна безпека пам яток культури та превентивні заходи щодо її забезпечення / Л.В. Муха, А.Г. Бровкін, М.М. Омельченко // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези доп.V міжнар. наук.- практ. конф.(24 – 27 травня 2005 р.). – К., 2005. – С. 227 – 228.
 44. Муха Л.В. Інноваційні технології збереження фондів / Л.В. Муха, Л.П.Затока // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 24 – 26.
 45. Муха Л.В. Технології захисту та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів у процесі їх використання / Л.В. Муха // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 23 – 26.
 46. Муха Л.В. Бібліотекар – хранитель і носій історичної пам'яті / Л.В. Муха, Т.Є. Мяскова// Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 17 – 21.
 47. Муха Л.В. Перспективи інтеграції діяльності у питаннях законодавчого захисту та державної реєстрації документальної спадщини в бібліотечній та архівній справі / Л.В. Муха //Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. (19 – 20 листопада 1996 р.). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 371 – 374.
 48. Муха Л.В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: паспортизація фондів для Державного реєстру Національного культурного надбання України / Л.В. Муха // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 3 – 7.
 49. Муха Л.В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція: дис. канд. іст. наук : 07.00.08 / Л.В. Муха – К., 1997. – 50 с.
 50. Муха Л.В. Основні напрями вивчення історії комплектування бібліотечних колекцій та історичних зібрань НБУВ / Л.В. Муха // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: тези доп. міжнар. наук. конф. (8 – 10 жовтня 1996 р.). – К., 1996. – С. 115 – 116.
 51. Муха Л. В. Проблема створення зведеного обліково-довідкового апарату на ретроспективні книжкові та рукописні фонди ЦНБ / Л.В. Муха // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно - пошукові системи: тези доп. міжнар. наук. конф. (10 –- 12 жовтня 1995 р.). – К., 1995. – С. 87 – 88.
 52. Муха Л. В. Исторические коллекции книг и библиотечных собраний и совершенствование их организации и хранения / Л.В. Муха, Л.А. Дубровина // Прогрессивные библиотечные технологии: организация и управление: Сб. науч.тр. / АН УССР. – Киев, 1989. – С. 127 – 133.
 53. Новікова Г. М. Дезінфекція документів: термінологічні та технологічні аспекти / Г. М.  Новікова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. пр. – К., 2003.– Вип. 6. – С. 13.
 54. Halina Nowikowa. Dokumentacja systemu dozoru ekologicznego magazynow bibliotecznych// Notesu konserwatorskiego Nr. 7, pt." Konserwacja XXI wieku".– Warzawa: BN, 2003. – S. 97 – 106.
 55. Новікова Г.М. Звіт про міжнародну наукову конференцію "Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ ст." / Г.М.  Новікова // Бібл. вісн. – 2001. – № 1. – С. 37 – 39.
 56. Новікова Г.М. Паспорт для екологічного моніторингу книгосховищ / Г.М.  Новікова // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – С. 27 – 33.
 57. Новікова Г.М. Комплексна наукова експертиза фізичного стану бібліотечних фондів / Г.М. Новікова, І.Є. Скобець // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( 22 – 24 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 109 – 110.
 58. Новікова Г.М. Система мікологічного нагляду за станом бібліотечних і архівних фондів / Г.М. Новікова, А.Г. Суббота // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (22 – 24 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 111 – 112.
 59. Новікова Г. М. Стратегія збереження документальних фондів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Г. М.  Новікова // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 59 – 61.
 60. Новикова Г.М. Пятилетний опыт работы Центра консервации и реставрации Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского: проблемы и перспективы/ Г.М. Новикова,  Л.В. Муха // Проблемы сохранности документального письменного наследия библиотек и архивов: Документы и материалы Первой казахстанской конф. (Алматы, 1 – 3 октября 1997 г.). – Алматы, 1998. – С.149 – 156.
 61. Новикова Г.М. Сохранность фоноцилиндров в условиях библиотечного хранения / Г.М. Новикова, И.Е. Скобец // Проблемы сохранности документального письменного наследия библиотек и архивов: Документы и материалы Первой казахстанской конф. (Алматы, 1 – 3 окт.1997 г.). – Алматы, 1998. – С.209 – 213.
 62. Новікова Г. До проблеми збереження документних фондів ( за матеріалами конференції " Українське архівознавство, історія, сучасний стан та перспективи") / Галина Новікова, Ірина Скобець, Антоніна Суббота // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 30 – 32.
 63. Новикова Г.М. Организация сохранности библиотечных фондов: контрольно-профилактическое направление / Г.М.  Новикова, Л.В. Муха // Консервация памятников культуры: прошлое, настоящее, будущее: тезиси докл. междунар. конф. (28 – 30 октября 1997 г.). – СПб., 1997. – С. 77.
 64. Новікова Г.М. Деякі аспекти організаційно-методичного та технологічного забезпечення фізичного збереження документів фондів / Г.М. Новикова // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. (19 – 20 листопада 1996 р.). – Ч. 2. – К., 1997. – С. 216 – 220.
 65. Новікова Г. М.  Кількісна оцінка стану фізичного збереження бібліотечних фондів (з використанням прикладної статистики) / Г.М. Новікова, І.Є. Скобець // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 15 – 18.
 66. Новікова Г. До питання впровадження системи збереження фондів (в НБУ імені В. І. Вернадського) / Галина  Новікова // Бібл. вісн. – 1996. – № 5 – С. 9 – 11.
 67. Новикова Г.М. Микологическое состояние книгохранилищ ЦНБ им. В.И. Вернадского НАН Украины / Г.М. Новикова, А.Г. Суббота // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: доп. та повідомл. наук. конф. (15 – 16 березня 1995 р.). – К., 1996. – С. 182 – 183.
 68. Новікова Г.М. Микодеструкция произведений графики / Г.М. Новікова // Рукописна та книжкова спадщина України. – К.; 1996. – Вип. 3. –С.232 – 238.
 69. Новікова Г. До питання про збереження фонографічних воскових циліндрів ( у НБУ імені В.І. Вернадського) / Галина Новікова, Ірина Скобець // Бібл. вісн. – 1996.– № 6. – С. 10 – 12.
 70. Новікова Г. М. Проблема екології книгосховищ / Г.М. Новікова // Бібл. вісн. – 1995. – № 5. – С. 27 – 29.
 71. Новикова Г.М. Микологический показатель экологического состояния книгохранилищ Центральной научной библиотеки им. В.И.Вернадского НАН Украины/  Г.М. Новикова, Э.З. Коваль., А.Г. Суббота // Новые направления в консервации памятников культуры на бумаге и пергамене : тезисы докл. (25 – 27 октября 1994 г.). – СПб., 1994. – С.32 – 33.
 72. Новікова Г.М. Екологічні аспекти збереження документальних фондів / Г.М. Новікова// Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті: тези доп. міжнар. наук. конф. (12 – 15 жовтня 1993 р.). – К.,1993. – С.234 – 235.
 73. Новикова Г.М. Проблемы сохранности книжных фондов в условиях загрязнения атмосферы промышленными отходами / Г.М. Новикова,  Э.З. Коваль // Биоповреждения в промышленности: тезисы докл. (27 – 28 апреля 1993 г.). – Пенза, 1993. – С.6 – 8
 74. Новікова Г.М. Шляхи забезпечення фізичного збереження документальних фондів / Г.М. Новікова // Дослідження фондів в наукових бібліотеках України. Сучасний стан та перспективи розвитку: тези доп. першої  наук. сесії Інституту бібліотекознавства  (29 жовтня 1992 р.). – К. 1992. – С.35 – 36.
 75. Galina M. Novikova, Ludmila W. Mucha Organizacja ochrony zbirow bibliotecznych. Ukierunkowanie kontrolno-profilaktyczne// W Obliczu katastrofy; Biblioteka Narodowa. Dzial Ochrony i konserwacji Zbirow Bibliocznjch. Вип. 3. Warszawa: BN, 1999. – Notes Konserwatorski; 2). p.51 – 63.
 76. Novikova G.M. Mycodestraction of Drawings //Paper of the Conference on book and paper conservation. (Budapest, 4 – 7 September, 1990), Budapest, 1992. – р. 515 – 532.
 77. Омельченко Н.М. Разработка индивидуальных защитных приспособлений для хранения раритетных документов в Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского / Н.М.Омельченко, Л.А.Сорокина //  Материалы VІI междунар. науч. – практ. конф. «Обеспечение сохранности библиотечных фондов: научные, экономические и практические аспекты» (Санкт-Петербург, 21 – 22 окт. 2013 г.), СПб.: РНБ, 2014. –  С. 178 – 186.
 78. Омельченко Н.М. Обеспечение сохранности библиотечных документов на бумаге машинного способа  производства / Н.М. Омельченко, Н.Б. Баляница // Сохранность и доступность культурных и исторических  памятников. Современные подходы : материалы VІ междунар. науч.-  практ. конф.( 20 – 22 окт. 2009 г.). – СПб.: РНБ, 2010.– С. 138 – 144.
 79. Омельченко Микола. Безкислотний папір (картон) / Микола Омельченко // Українська архівна енциклопедія. –  К., 2008. –  С.173 – 174.
 80. Омельченко Микола. Гербовий папір / Микола Омельченко // Українська архівна енциклопедія. –  К., 2008. –   С. 240 – 241.
 81. Омельченко Микола.  Кислотність паперу / Микола Омельченко // Українська архівна енциклопедія. –  К., 2008. – С.503 – 504.
 82. Омельченко М. Пітер Уотерс і фазова консервація бібліотечних документів / Микола Омельченко, Любов Затока // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 17 – 19.
 83. Омельченко М.М. Основні етапи висушування документів після консервації у морозильній камері / М.М. Омельченко // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. –  С. 132 – 137.
 84. Омельченко М. Системність у роботі зі збереження документів на паперовому носії / Микола Омельченко, Любов Затока // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : Зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ.– К., 2007. – Вип.17. – С. 92 – 97.
 85. Омельченко М. М. Інноваційні проекти збереження і консервації бібліотечних фондів у Російській державній бібліотеці / М.М. Омельченко, Л.П. Затока // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 45 – 47.
 86. Омельченко Н.М. Материаловедческие исследования по сохранности библиотечных фондов: практика прошлого — поиски нового / Н.М. Омельченко, Л.П.Затока//Обеспечение сохранности памятников культуры: традиционные подходы — нетрадиционные решения: материалы V междунар. конф. (24 – 26 октября 2006 г.). – СПб. – 2006. – С. 35 – 41.
 87. Омельченко Н.М. К вопросу сохранности библиотечных фондов (на примере коллекции "Дидо" из фондов Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского)/ Н.М. Омельченко, И.Е.Скобец , Л.П.Затока // Библиотеке академии наук 290 лет: материалы науч. конф. (25 – 26 ноября 2004 г.). – СПб., 2006. – С.178 – 182.
 88. Омельченко М.М. Міжнародна наукова конференція "Консервація пам'ятників культури у єдності та багатоманітті" / М.М.Омельченко // Бібл. вісн. – 2004. – № 2. – С. 49 – 51.
 89. Омельченко М.М. Експериментальні дослідження та консервація книжок із колекції товариства приятелів України / М.М.Омельченко, Л.П. Затока // Реставрація музейних пам'яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення: тези IV міжнар. наук.- практ. конф. (20 – 23 травня 2003 р.). – К., 2003. – С. 107 – 108.
 90. Омельченко М.М. Применение приборов контактного действия для контроля бумажного носителя информации / М.М. Омельченко // Консервация памятников культуры в единстве и многообразии : материалы IV междунар. науч. конф. (21 – 24 октября 2003 г.). – СПб., 2003. – С. 21 – 22.
 91. Омельченко М. М. Про використання паперу в діловодстві часів Козацької Держави / М.М. Омельченко // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збір. наук. ст./ Центр пам'яткознавства НАНУ. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 212 – 214.
 92. Омельченко М.М.До проблем старіння бібліотечних документів у шкіряних оправах / М.М. Омельченко, Л.П. Затока  // Палітpа дpуку. – 2002. – № 2. – C. 75 – 76.
 93. Омельченко М.М. Папір – основа книговидання. Проблема бібліотек [електронний ресурс] /М.М. Омельченко // Електронне видання Державної науково-технічної бібліотеки України. – 2002. – Режим доступу :  http://www.ntbu.ru/sb/ сont02_td.htm. omelchenko.rtf
 94. Омельченко М.М. Проблема зберігання бібліотечних фондів / М.М. Омельченко // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 11. – C. 30 – 31.
 95. Омельченко М.М. Види та формати паперу з архіву Коша Hової Запоpожської січі / М.М.Омельченко  // Hові дослідження пам'яток козацької доби в Укpаїні: зб. наук. ст. / Центр пам'яткознавства НАНУ. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 204 – 207.
 96. Омельченко М.М. Вивчення паперу недатованих пам'яток друку – складова частина атрибуції / М.М. Омельченко // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези доповідей ІІІ міжнар. наук.- практ. конф. ( 22 – 24 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 113 – 115.
 97. Омельченко М.М. Актуальні питання збереження книжок у шкіряній оправі  / М.М.Омельченко, Л.П.Затока  // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( 22 – 24 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 115 – 116.
 98. Омельченко М.М.Особливості збереження бібліотечних фондів із залу нотних видань / М.М.Омельченко, Л.П. Затока // Наук. праці Нац. б-ки. України імені В.І. Вернадського.– К., 2001. – Вип. 7.  – С. 99 – 106.
 99. Омельченко М.М. Про папір Літопису Самійла Величко / М.М.Омельченко //Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. ст./ Центр пам'яткознавства НАНУ. – К., 2000. – Вип. 9. – С.169 – 172.
 100. Омельченко М.М. Бібліотеки і архіви – підходи до стратегії збереження і збільшення фондів  / М.М. Омельченко // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України : тези доп. та повідомл. міжнар. наук.- практ. конф. – К., 2000. – С. 79– 82.
 101. Омельченко М.М. Особливості паперу львівського Апостола Івана Федорова / М.М. Омельченко // Наук. праці Нац. б-ки. України імені В.І. Вернадського. – К., 2000. – Вип.4. – С. 194 – 199.
 102. Омельченко Н.М. Материаловедение в системе сохранности документов библиотеки / Н.М. Омельченко, Л.П. Затока // Теория и практика сохранения памятников культури: сб. науч.тр. /РНБ. – СПб, 2000. – Вып. 20. – С. 155 – 159.
 103. Омельченко Н.М. Форзацная бумага: аспекты сохранности книг / Н.М. Омельченко, Л.П. Затока // В новый век – с новыми технологиями: тез. докл. 3-ей междунар. конф. (17 – 20 окт. 2000 г.). – СПб.: РНБ, 2000. – С. 17 – 19.
 104. Омельченко М.М. Папір для документів архівного призначення : підходи у використанні та збереженні / М.М.Омельченко, Л.П. Затока // Студії з архівної справи та документознавства. – К.: УДНДІАСД, 2000. – Т. 6. – С. 77 – 79.
 105. Омельченко М.М. Застосування паперу для відновлення бібліотечних та архівних фондів / М.М. Омельченко, Л.П. Затока  // Паперовий вісник. – 2000. – № 2. – С. 8.
 106. Омельченко Н.М. Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации / Н.М. Омельченко, Л.П. Затока // Науч.-практ. и теор. сб. "Библиотеки Национальных академий наук". – К., 2000. – Вып. 1. – С. 136 – 141.
 107. Омельченко М. М. Зв'язок фізичного стану картону для оправи і збереження книжок / М.М. Омельченко, Л.П. Затока, С.Ф. Пилипенко // Палітра друку. – 1999. – №1. – С. 75.
 108. Омельченко М. М. Папір та папірні Київщини та Чернігівщини часів козацької доби / М.М. Омельченко // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збір. наук. статей / Центр пам'яткознавства НАНУ. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 179 – 183.
 109. Омельченко М.М. З історії паперу машинного способу виготовлення першої чверті ХІХ століття / М.М. Омельченко // Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні: матеріали наук.- практ. конф. (14 – 15 жовтня 1999 р.) – К.,1999. – С. 86 – 90.
 110. Омельченко Н. М. Обязательный экземпляр на офсетной бумаге с фабрик банкнотной бумаги / Н.М. Омельченко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: материалы 6-й междунар. конф. "Крым 99" (7 – 11 июня 1999 г.). – Судак, 1999. – Т. 2. – С. 148 – 151.
 111. Омельченко М. М. Відображення козацької доби в Україні на ділових паперах / М.М. Омельченко, Л.П. Затока // Нові надходження пам'яток козацької доби в Україні: збір. наук. ст. / Центр пам'яткознавства НАНУ. – К., 1998. – Вип. 7. – С. 35 – 39.
 112. Омельченко М. М. Консервація рухомих пам'яток культури / М.М. Омельченко, Л.П. Затока // Бібл. вісн. – 1998. – № 3. – С. 49 – 50.
 113. Омельченко М. М. Фізичний стан паперу українських газет 1917 – 1919 рр. / М.М. Омельченко, Л.П. Затока,  Т.О. Борисенко //Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1919 рр.) : збір. наук. праць / УДНДІ архівної справи та документознавства, Нац. парлам. б-ка України. – К., 1998. – С. 146 – 148.
 114. Омельченко М. М. Особливості паперу документів з відділу "зарубіжна україніка" періоду 1917 – 1921 рр. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / М.М. Омельченко, Л.П. Затока, Л.А. Дегтяренко // Студії з архівної справи та документознавства. –  К.: УДНДІАСД, 1998. – Т. 3. – С. 63 – 64.
 115. Омельченко М. М. Використання паперу для карткових каталогів та проблеми їх збереження у наукових бібліотеках / М.М. Омельченко, Л.П. Затока // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (14 – 17 жовтня 1997 р.). – К., 1997. – С. 61– 62.
 116. Омельченко М. М. Материаловедение в системе сохранности документов библиотеки / М.М. Омельченко, Л.П. Затока // Консервация памятников культуры: прошлое, настоящее, будущее: тезисы докл. междунар. конф. (28 – 30 октября 1997 г.). – СПб., 1997. – С. 41.
 117. Омельченко М. М. Відновлення книжки: етика, науковий підхід, фактор часу / М.М. Омельченко, А.Г. Фролов //Архіви України. – 1997. – № 1– 6. –  С. 26 – 28.
 118. Омельченко М. М. Оцінка стану паперу архівних документів та прогнозування можливого терміну їх експлуатації / М.М. Омельченко, Ю.Я. Полулях,  Л.П. Затока//Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: тези доп. та повідомл. наук. конф.(15 – 16 березня 1995 р.). – К., 1996. – С. 160 – 163.
 119. Омельченко М. Реставрація пам'яток культури з застосуванням матеріалів паперових фабрик / Микола Омельченко, Любов Затока //Охорона історико-культурної спадщини: історія та сучасність: тези доп. наук.- практ. конф. (18 грудня 1996 р.). – К., 1996. –  С.116 – 117.
 120. Омельченко М. М. Вивчення властивостей паперу документів / М.М. Омельченко, Л.П.Затока, Ю.Я. Полулях //Архіви України. – 1995. – № 1 – 3. – С. 107 – 109.
 121. Омельченко М. М. Фізичні, фізико-механічні та хімічні дослідження реставраційних матеріалів / М.М. Омельченко //Архіви України. – 1995. – № 1 – 3. – С. 109 – 111.
 122. Омельченко М. М Архівна справа в Україні: проблема розвитку / М. М. Омельченко , Ю.Я. Полулях // Бібл. вісн. – 1995. – № 3. – С. 18 – 19.
 123. Полулях Ю.А. Изучение деструкции материалов документов методом регистрации спонтанной хемилюминесценции / Ю.А. Полулях // Новые направления в консервации памятников культуры на бумаге и пергамене: тезисы докл. междунар. конф.(25–27 октября 1994 г.). – СПб., 1994. – С.30 – 31.
 124. Скобець І.Є. Загальні підходи до програм збереження рідкісних і особливо цінних документів в бібліотеках / І.Є. Скобець  // Реставрація музейних пам'яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення: тези IV міжнар. наук.- практ. конф. (20 – 23 травня 2003 р.). – К., 2003. – С. 146 – 147.
 125. Скобець І. Наукова експертиза фізичного стану бібліотечних фондів та її значення для програм збереження / Ірина Скобець, Галина Новікова  // Наук. праці Нац. б-ки. України імені В.І. Вернадського.– К., 2001. – Вип. 7.  – С. 63 – 77.
 126. Скобець І.Є. Копіювання в бібліотеках як засіб поширення і збереження інформації / І.Є Скобець, Г.М. Новікова //Студії з архівної справи та документознавства. – К.: УДНІАСД, 2000. – Т. 6. – С. 81 – 83.
 127. Скобец И.Е. Задачи экспертизы физического состояния документов в системе обеспечения сохранности библиотечных фондов / И.Е. Скобец, Г.М. Новикова // В новый век – с новыми технологиями: тез. докл. 3-й междунар. конф. (17 – 20 октября 2000 г.). – СПб.: РНБ, 2000. – С. 65 – 68.
 128. Скобец И.Е. К вопросу оценки сохранности книжных фондов / И.Е.Скобец, Г.М. Новикова // Теория и практика сохранения памятников культури: сб. науч. тр. /РНБ. – СПб., 2000. – Вып. 20. – С 131 – 136.
 129. Скобець І. Із досвіду обстеження фізичного стану документних фондів / Ірина Скобець, Галина Новікова // Студії з архівної справи та документознавства – К.: УДНДІАСД, 1998. – Т. 3. –  С. 64 – 69.
 130. Скобець І.Є. Наукова організація обстеження фізичного стану документних фондів / І.Є. Скобець, Г.М. Новікова // Реставрація музейних пам'яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення: тези та матер. доповідей міжнар. наук.- практ. конф. (27 – 29 травня 1998 р.). – К., 1998. – С. 142 – 144.
 131. Скобец И.Е. Статистический подход к оценке физической сохранности библиотечных фондов / И.Е. Скобец, Г.М. Новикова //Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: доп. та повідомл. наук. конф. (15 – 16 березня 1995р.). – К., 1996. – С. 180 – 181.
 132. Скобець І. Паспорт фізичного збереження бібліотечного документу як розділ програми по охороні писемної історико-культурної спадщини України / Ірина Скобець, Антоніна Суббота // Охорона історико-культурної спадщини: історія та сучасність: тези доп. наук. – практ. конф.( 18 грудня 1996 р.). – К., 1996. – С.121 – 122.
 133. Скобець І.Є. Прогнозування довговічності паперу при його зберіганні в бібліотеках і архівах / І.Є. Скобець, Г.М. Новікова // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. (19 –20 листопада 1996 р.). – Ч. 2. – К., 1997. – С. 254 – 255.
 134. Скобець І.Є. Моніторинг стану фізичного збереження документів за допомогою неруйнівних методів контактного вимірювання вологоємкості і кислотності / І.Є. Скобець, Г.М. Новікова // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. міжнар. наук. конф. (12 – 15 жовтня 1993 р.). – К.,1993. – С.239 – 240.
 135. Смаглова Н. І. Підвищення кваліфікації працівників НДУ НАН України / Н.І. Смаглова, Л.П. Затока // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 38, 48, 55.
 136. Сологуб В. Аероіонізація повітря та її вплив на фізичне збереження бібліотечних фондів / Володимир Сологуб, Микола Омельченко // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : зб. наук. праць. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. – С. 21 – 25.
 137. Сорокіна Л.А. Досвід сушіння зволожених документів: принципи індивідуального підходу / Л.А.Сорокіна // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17.– С. 138 – 144.
 138. Сорокіна Л.А. Реставрація / Л.А. Сорокіна // Українська архівна енциклопедія.  –  К., 2008.  – С.685 – 686.
 139. Суббота А.Г. Вивчення дії засобу "Септодор" на мікроскопічні гриби і реставраційні види паперу і картону / А.Г. Суббота , Г.М. Новікова, Л.П. Затока // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання: зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17.– С. 73 – 87.
 140. Суббота А.Г. Дослідження фунгіцидних властивостей дезінфікуючого засобу "Септодор" / А.Г. Суббота, Г.М. Новікова, Л.П. Затока // Реставрація музейних пам'яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення: тези IV міжнар. наук.- практ. конф. (20 – 23 травня 2003 р.). – К., 2003. – С. 158 – 162.
 141. Суббота А.Г. Токсиноутворююча здатність ізольованих з книгосховищ мікроміцетів / А.Г. Суббота, Г.М. Новікова // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 – 24 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 170 – 171.
 142. Суббота А.Г. Дослідження мікобіоти, виділеної з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / А.Г. Суббота, Г.М. Новікова // Наук. праці Нац. б-ки. України імені В.І. Вернадського.– К., 2001. – Вип. 7. – С. 82 – 93.
 143. Суббота А.Г. Медицинский аспект сохранности документных фондов: проблемы и перспективы / А.Г. Суббота, Г.М. Новикова // В новый век – с новыми технологиями : тез. докл. 3-й междунар. конф. (17 – 20 октября 2000 г.). – СПб.: РНБ, 2000. – С. 72 – 74.
 144. Суббота А.Г. Проблеми дезінфекції пошкоджених мікроміцетами бібліотечних і архівних документів / А.Г. Суббота  //Студії з архівної справи та документознавства. – К.: УДНІАСД, 2000. – Т. 6. – С. 114 – 116.
 145. Суббота А.Г. Микологический надзор за физическим состоянием документов в Национальной библиотеке Украины им. В.И.Вернадского /А.Г. Суббота //Теория и практика сохранения памятников культури: сб.науч.тр. / РНБ. –  СПб., 2000. – Вып. 20. – С. 127 – 131.
 146. Суббота А.Г. Роль биологического мониторинга в обеспечении оптимальных условий хранения библиотечных фондов / А.Г. Суббота, Г.М. Новикова // Проблеми збереження, консервації та реставрації музейних пам'яток: материали та тези доп. II міжнар. конф. ННДРЦУ. – К.,1999. – С.182 – 183.
 147. Суббота А.Г. Влияние состава питательной среды на рост и токсинообразование Aspergillus fumigatus Fres. / А.Г. Суббота // Современные проблемы микологии, альгологии и фитопатологии: сб. тр. междунар. конф. МГУ. – М.: МГУ, 1998. – С.283.
 148. Суббота А.Г. Визначення ступеня ураження мікроміцетами деякіх видів реставраційного паперу / А.Г. Суббота, Г.М. Новікова, Н.І. Іванова // Реставрація музейних пам'яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення: тези та матер. доп. I міжнар. конф. ННДРЦУ. – Київ, 1998. – С.151 – 153.
 149. Суббота А.Г. Моніторинг мікологічного стану особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / А.Г. Суббота // Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання : зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. – С. 64 – 72.
 150. Суббота А.Г. Мікологічний контроль повітря як профілактика біопошкоджень документних фондів / А.Г. Суббота , Г.М. Новікова // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доповіді Всеукр. конф. (19 – 20 листопада 1996 р.). – К.,1997. – Ч.2. – С. 252 – 254.
 151. Суббота А.Г. Деструктивні властивості мікроміцетів, що вилучені з повітря книго - та архівосховищ Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / А.Г. Суббота, Г.М. Новікова // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доповіді Всеукр. конф. (19 – 20 листопада 1996 р.). – К., 1997. – Ч.2. –  С. 258 – 259.
 152. Суббота А.Г. Микологический надзор за физическим состоянием документов в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского / А.Г. Суббота // Консервация памятников культуры. Прошлое, настоящее, будущее: тез. докл. науч. конф. ( Санкт - Петербург, 28 – 30 октября 1997).–СПб., 1997. – С.51.
 153. Суббота А.Г. Влияние на микромицеты – деструкторы процесса отбеливания бумажной основы памятников / А.Г. Суббота, Е.М. Рыбчинская, Т.А. Кондратюк // Консервация памятников культуры. Прошлое, настоящее, будущее : тез. докл. науч. конф. ( Санкт - Петербург, 28 – 30 октября 1997). – СПб., 1997. – С.55.
 154. Суббота А.Г. До проблеми збереження документних фондів (за матеріалами конференції "Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи") / А.Г. Суббота, Г.М. Новікова, І.Є. Скобець  // Бібл. вісн. – Київ, 1997. – № 5. – С.30 – 32.
 155. Суббота А.Г. Микологический контроль воздуха книго- и архивохранилищ – гарантия сохранности носителей информации / А.Г. Суббота, Г.М. Новикова //Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Тези доп. та повідомл. наук. конф. (15 – 16 березня 1995 р.). –  К., 1996. – С. 164 – 166.
 156. Суббота А.Г. Повреждение грибами библиотечных и архивных фондов / А.Г. Суббота, Г.М. Новикова, Э.З.Коваль  //Биоповреждения в промышленности: тез. докл. науч. конф. (Пенза, 25 – 26 октября 1994 г.). – Пенза, 1994. – Ч.1. – С.31 – 32.
 157. Суббота А.Г. Микологический показатель экологического состояния книгохранилищ Центральной научной библиотеки им. В.И.Вернадского НАН Украины / А.Г. Суббота, Г.М. Новикова // Новые направления в консервации памятников культуры на бумаге и пергамене: тез. докл. науч. конф. (25 – 27 октября 1994 г.). – СПб., 1994. – С.32 – 33.
 158. Сурмашева Е.В. К вопросу об использовании дезинфицирующего раствора « ПОЛИДЕЗ» для обработки документов, библиотечного оборудования и помещений / Е.В. Сурмашева, Л.М. Волосатих // Українська архівна енциклопедія. –  К., 2008. –  С. 320 –  325.
 159. Сурмашева О.В. Значення мікробіологічного обстеження та заходи боротьби з біологічним фактором забруднення у приміщеннях та фондах бібліотек / О.В. Сурмашева, Г.І. Корчак, Л.П. Затока, А.І. Міхієнкова, Н.О. Ніконова, З.А. Подзерей  // Профілактична медицина. – К., 2008. – № 2. – С. 43 – 47.
 160. Сурмашева О.В Значення мікологічного обстеження приміщень та фондів бібліотек / О.В. Сурмашева, Г.І. Корчак, Л.В. Муха // Інноваційні технології збереження документальних фондів: упередження надзвичайної ситуації у бібліотеці, шляхи подолання: Зб. наук. праць / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. АБУ. – К., 2007. – Вип.17. – С. 64 – 72.
 161. Сурмашева Е.В.  К вопросу о микробиологических исследованиях фондов в условиях Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского / Е.В. Сурмашева, Е.Н. Ворощук, Л.М. Волосатых // Обеспечение сохранности памятников культуры: традиционные подходы – нетрадиционные решения: материалы V междунар. конф. (24–26 октября 2006 г.). – СПб. – 2006. – С.101 – 106.
 162. Сурмашева О.В. Моделі дослідження мікоцидної дії на папері дезінфектанту "Полідез" / О.В. Сурмашева, Г.І. Корчак //Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток: тези V міжнар. наук.- практ. конф. –  К., 2005. –  С.287 – 289.
 163. Фролов А., Шульгіна В. До питання збереження документів нотної колекції Розумовських  / Анатолій Фролов, Валерія Шульгіна // Охорона історико-культурної спадщини: історія та сучасність: тези доп. наук. - практ. конф. (18 грудня 1996 р.). –  К., 1996. –  С.118 –  119.
 164. Ефективність нових матеріалів для зміцнення, стабілізації та реставрації матеріальної основи бібліотечних документів: Заключний звіт / НАН України: Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – УДК 025.7/9; № № ДР 0109U000107; Інв. № 0712U001165.– К., 2011. – 126 с.
 165. Фазова консервація та стабілізація документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях: Заключний звіт / НАН України: Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – УДК 025.7/9; № № ДР 0106U000380; Інв. № 0209U008034. – К., 2008.– 157 с.
 166. Моделі і технології ліквідації наслідків і упередження аварійних ситуацій в бібліотеках: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / НАН України: Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. – УДК 025.7/9; № ДР 0103U000451; Інв. № . – К., 2005.— 103 с.
 167. Система збереження бібліотечних фондів: проблеми та впровадження в умовах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ): Звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / НАН Україні: Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. – УДК 025.7 / 9; № ДР 0100U006607; К., 2002. – 61 с.
 168. Екологія книгосховищ та її вплив на стан фізичного збереження бібліотечних фондів»: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / НАН Україні: Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. – УДК 022.4:577.4:582.288:025.855; № ДР 0195U024752; К., 1995. – 105 с.
 169. Патент України № 54538С.3.14 Підставка для збереження стародрукованих книжок при їх читанні /Омельченко М.М. (Україна) / Промислова власність. Офіц. бюл. — К., 2003, №3. — 2 с.
 170. Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих екологічних умовах: Інструктивно-методичні рекомендації. –  К., 2005. –  33 с. (Автори –  А.Г. Бровкін, Л.В. Волосатих, Л.П. Затока, Т.В. Крікова, Л.В. Муха, М.М. Омельченко).
 171. Про порядок передачі пошкоджених мікроміцетами документів на санітарно-гігієнічну обробку і дезінфекцію: Інструкція. –  К., 2000. –  14 с. (Укладачі –  Г.М. Новікова, А.Г. Суббота).
 172. Санітарно-гігієнічна обробка документів, каталогів та засобів зберігання в Hаціональній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: Інструктивно-методичні рекомендації. –  К., 1997. –  19 с. (Укладачі –  Г.М. Новікова, науковий редактор А.Г. Бровкін).
 173. Забезпечення фізичного збереження документних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАНУ: Інструкція. –  К., 1996. –  16 с.
  (Укладачі –  Г. Новікова, А. Фролов, В. Чергінець, Б. Якушко).