Звіт про роботу Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у 2010 році

Логотип

Упродовж 2010 р. на наукових конференціях, семінарах, стажуваннях і практикумах, які проводила ІБР разом з НБУВ, Асоціацією бібліотек України (АБУ), Радою директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук — членів МААН обговорювався світовий досвід організації інформаційного забезпечення потреб науки в умовах зростання обсягів інформації; роль і місце бібліотек, науково-інформаційних центрів в реалізації національної та міждержавної інформаційної політики; світові тенденції розвитку бібліотечно-інформаційної сфери і їх відображення в науково-інформаційному просторі України.

Результати вивчення стану та розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів представлено в підготовлених за дорученням ІБР інформаційно-аналітичних матеріалах: в щорічному звіті про науково-інформаційну діяльність НАН України; інформаційно-аналітичному огляді "Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2009 році" (Вип. 15), додатку про надходження обов'язкових примірників видань НДУ до НБУВ та ЛННБ до постанови Президії НАН України "Про доставляння обов'язкових примірників видань" № 118 від 21.04.2010. Статистичні дані про діяльність НБУВ та мережі бібліотек НДУ НАН України подано для щорічника "Бібліотечна Україна в цифрах", який видає Міністерство культури і туризму України та Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України".

Питання щодо розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України докладно обговорювалась під час семінару "Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: проблеми, досвід, перспективи" (травень 2010 р.), організованого для керівників бібліотек. У роботі семінару, крім фахівців НБУВ, взяли участь офіційний представник в Україні "АВЕ Marketing" Г. А. Чернов та директор передплатного агентства "Укрінформнаука" Т. М. Яцків.

Предметом поглибленого дослідження стало вивчення електронних інформаційних ресурсів, представлених на веб-сайтах НДУ НАН України. Зокрема, було проаналізовано 78 сайтів, представлених на інформаційному порталі НБУВ. Результати дослідження детально викладено у статті "Інформаційно-бібліотечна складова сайтів науково-дослідних установ НАН України" (В. Здановська Бібл. вісн, 2010, № 3), довідці "Про відображення монографічних та інших видань співробітників НДУ на веб-сайтах цих установ". Також досліджувалися персональні сторінки науковців установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, за результатами якого опубліковано статтю "Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації" (В. Здановська Наукові праці НБУВ, 2010, Вип. 27).

НБУВ як головна установа зі створення загальноакадемічного центру онлайнових науково-інформаційних ресурсів продовжувала надавати користувачам послуги з мережевого доступу до ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації. За даними моніторингу упродовж десяти місяців 2010 р. науковцями було проведено понад 80 тис. користувацьких сесій середньою тривалістю 11 хв., у ході яких здійснено 155 тис. пошуків, одержано 100 тис. рефератів і 470 тис. повних текстів публікацій. Підвищеним попитом користувалися інформаційні ресурси електронної бібліотеки ScienceDirect та журнальна колекція Американського хімічного товариства. Найбільш активно ресурси використовували НБУВ, Інститут металофізики, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії, НТК "Iнститут монокристалiв" та ННЦ "Харкiвський фiзико-технiчний інститут". Пасивно використовували передплачені науково-інформаційні ресурси у 2010 р. установи Відділення літератури, мови та мистецтвознавства.

Методику та результати вивчення стану використання власних загальноакадемічних та передплачених наукових зарубіжних інформаційних ресурсів було обговорено з керівниками бібліотек НДУ на семінарі "Організація роботи сучасної бібліотеки" (січень 2010 р.).

Центром бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ щомісячно здійснювався комплекс наукометричних досліджень щодо стану представлення української науки у базі даних Scopus, публікаційної активності та показників цитованості вітчизняних суб'єктів системи наукових комунікацій. Результати дослідження оперативно представлялися на веб-сторінках "Рейтинг установ НАН України", "Рейтинг установ АМН України", "Рейтинг установ УААН", "Рейтинг ВНЗ України", та "Рейтинг науковців України".

Продовжувалася робота НБУВ зі створення загальнодержавного депозитарію "Наукова періодика України". Нині до депозитарію подано біля півтори тисячі наукових професійних видань з середньою трьох-річною ретроспективою та започатковано зібрання електронних наукових фахових часописів, що не мають друкованих аналогів (біля 30 видань).

У центрі постійної уваги ІБР були питання збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів, контролю за веденням облікової документації, дотриманням графіків проведення перевірок бібліотечних фондів. НБУВ, як координаційний центр з цього напряму діяльності, постійно надавала методичну та практичну допомогу в питаннях збереження фондів бібліотекам і архівам України. Зокрема, у зв'язку з неврегульованістю та розбіжністю у трактуванні в бібліотечних і бухгалтерських документах питань обліку та оцінки книжкових фондів, списання літератури, термінів проведення перевірок та ін. у звітному році було надано понад 300 індивідуальних консультацій, у т.ч. працівникам бухгалтерій установ щодо оформлення документації за підсумками перевірок бібліотечних фондів.

Питання збереження цінних та рідкісних видань стали предметом обговорення багатьох міжнародних заходів, активну участь у роботі яких брали фахівці бібліотек різних систем і відомств, зокрема, круглих столів: "Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам'яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування" (Київ, жовтень 2010) та "Особливості збереження пам'яток писемності та друку" (Львів, жовтень 2010) організованих НБУВ та ЛННБ в рамках міжнародних конференцій.

Багатоаспектний аналіз стану бібліотечно-інформаційної діяльності НДУ НАН України здійснено в рамках наукової теми "Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки", яка виконувалася Інститутом бібліотекознавства впродовж 2008-2010 рр. Результати дослідження викладено у четвертому розділі "Організація бібліотечно-інформаційної діяльності науково-дослідних установ НАН України" та у ряді публікацій фахівців НБУВ вміщених у збірнику праць НБУВ.

За активної підтримки ІБР установ бібліотеки НДУ, що входять до складу науково-інформаційних відділів, традиційно беруть участь у розробці дослідницької планової тематики. Це бібліотеки інститутів археології, біохімії, історії України, літератури, народознавства та ін. Зокрема, завершили у 2010 р. наукову тему "Українська книга у фондах бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (1808-1923)" працівники науково-інформаційний відділу Інституту літератури. Бібліотека Інституту археології продовжує дослідження цінних та рідкісних видань, які зберігаються у фонді бібліотеки, проводить наукове дослідження та реконструкцію книжкового зібрання Федора Вовка.

Потреби бібліотечних практиків у методичному забезпеченні різних напрямів діяльності сучасної бібліотеки обумовили проблематику та змістове наповнення шостого випуску збірника "Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України", що готується до друку у 2011 р. До цього випуску розроблено інструктивно-методичні документи, консультації з досвіду роботи, складено списки документів якими має послуговуватися сучасна бібліотека в організації своєї діяльності.

У звітному році Радою здійснено комплекс заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня працівників бібліотечно-інформаційної системи НАН України. Так, міжнародна наукова конференція "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій" (жовтень 2010 р.) запропонувала до розгляду фахівцям найактуальніші проблеми розвитку бібліотечної галузі, які було виголошено у 200 доповідях, інформаціях та повідомленнях. Матеріали конференції (у скороченому викладі) надруковані у "Бібліотечному віснику" № 6 за 2010 р., а повні тексти доповідачів будуть видані у збірнику праць НБУВ у 2011 р.

Міжнародна наукова конференція "Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність", присвячена 75-річчю бібліотеки зібрала понад 180 працівників бібліотечних установ України та близького зарубіжжя, які висвітлили широке коло питань бібліотекознавчої, бібліографознавчої, книгознавчої та пресознавчої тематики. Доповіді та інформації фахівців знайшли відображення у збірнику матеріалів конференції виданому в 2010 році.

Під егідою ІБР у 2010 р. проводжував працювати лекторій з інформатики та інтернет-технологій організований НБУВ спільно з Науково-учбовим центром прикладної інформатики НАН України. Як і минулого року, прикладну спрямованість мав цикл занять, пов'язаних із впровадженням САБ "ІРБІС-64", які були проведені співробітниками та зав. відділу програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж НБУВ К. В. Лобузіною. На тренінг-семінарі "Електронні ресурси в бібліотеках: створення та використання" (квітень 2010 р.) організованому для бібліотек НДУ НАН України на базі Національної наукової медичної бібліотеки України було продемонстровано модель корпоративної каталогізації медичних бібліотек. Крім вищезгаданого семінару для керівників бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ було проведено практичне заняття за системою ІРБІС на базі бібліотеки Інституту проблем міцності (листопад 2010 р.).

Також проводилися заняття для інших груп працівників: практикум для систематизаторів і каталогізаторів — працівників бібліотек НДУ гуманітарного профілю, з питань систематизації літератури за ББК був організований на базі НБУВ у жовтні 2010 р.

Ряд працівників бібліотек брали участь і в міжнародних заходах, організованих бібліотечно-інформаційними установами країн СНД. Зокрема у міжнародній науковій конференції "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу" "Крим-2010"; "Международном библиографическом конгрессе" (Санкт-Петербург, вересень 2010); VI міжнародній науковій конференції з проблем книгознавства "Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследовательского института книговедения в Петрограде" (Москва, 24-25 листопада 2010), яка проходила під егідою МААН.

НБУВ ввійшла до Європейської бібліотеки (TEL), брала участь у реалізації проекту FUMAGABA (2008-2009 рр.), за результатами якого повністю інтегровані в TEL реферативна база даних НБУВ і зібрання електронних версій авторефератів дисертацій (40 тис. документів). На сайті НБУВ є посилання на Європейську бібліотеку і програмне забезпечення Google Analytics для забезпечення збору статистичних відомостей про взаємодію сайтів НБУВ і TEL, розроблено "План розвитку Європейської бібліотеки в Україні".

У 2010 р. НБУВ як потенційний і перспективний партнер проекту Світової цифрової бібліотеки (WDL) брала участь у робочій нараді бібліотек та інших організацій — учасниць даного проекту (США, Вашингтон). Упродовж року НБУВ створювала цифрову колекцію найцінніших видань, які становлять національне надбання для відображення у Європейській бібліотеці, Світовій цифровій бібліотеці та в проекті Некомерційного партнерства "Бібліотечна Асамблея Євразії" "Золотая коллекция Евразии".

Досвід роботи Інформаційно-бібліотечної ради НАН України висвітлювався у професійних збірниках як України, так і країн СНД. Стаття "Роль Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій" (ученого секретаря ІБР Г. Солоіденко) опублікована у "Віснику Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології" (Вип. 4. 2009 р.). Завідуюча бібліотекою Інституту біохімії В. В. Редіна опублікувала спогади про колишнього голову Бібліотечної ради інституту академіка А. Г. Халмурадова в присвяченій вченому монографії, що вийшла друком у ташкентському видавництві "Akademnashr".

У 2010 р. ІБР традиційно активно співпрацювала з Асоціацією бібліотек України в організації ювілейних заходів, зокрема: міжнародній науково-практичній конференції "Державній науково-технічній бібліотеці України — 75 років: історія, сучасність, перспективи"; урочистому засіданні з нагоди 80-річчя заснування Національної наукової медичної бібліотеки України; проведенні "Дня науки — 2010". За програмою "Дня науки" було виголошено низку теоретичних доповідей про стан бібліотечної науки в Україні та організовано серію презентацій наукових видань, підготовлених бібліотеками різних систем і відомств у 2009 р. Участь у "Дні науки — 2010" взяла учений секретар Науково-видавничої ради НАН України Г. І. Радченко, яка проінформувала присутніх про видавничу діяльність академічних установ за проектом "Наукова книга".

У центрі уваги ІБР НАН України постійно були питання, пов'язані з управлінням, організацією праці, соціальним захистом працівників бібліотек. На заходах з підвищення кваліфікації працівників НДУ НАН України було організовано консультації зав. відділу з економічних і правових питань Київського регіонального комітету профспілок працівників НАН України Д. О. Ткач стосовно змін у зарплаті, введенні доплат бібліотечним працівникам (травень 2010 р.). Нарада для керівників бібліотек НДУ НАН України з питань підготовки планово-звітної документації за 2010 р. була проведена на базі НБУВ (грудень 2010 р.).

Інформаційно-бібліотечною радою НАН України на 2011 р. планується: взяти участь у реалізації Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека — ХХІ" (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р.); виконанні меморіального проекту "Наукова спадщина України" для надання суспільству інформації про видатних українських учених, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, і повних текстів опублікованих ними найбільш значущих робіт; формуванні електронних колекцій наукових публікацій світового репертуару, БД з історії і культури українського народу, етнічних меншин.

У 2010 р. ІБР буде продовжувати дослідження ефективності використання зарубіжних періодичних видань у бібліотеках НДУ; планує поновити положення "Про Інформаційно-бібліотечну раду НАН України" і "Про науково-методичну раду НАН України"; розробити: "Інструкцію про придбання колекцій, особових бібліотек учених бібліотеками НДУ"; провести низку семінарів та практикумів з бібліотечно-інформаційної діяльності та опанування нових технологій, в т. ч. за програмою ІРБІС; видати Інформаційно-аналітичний огляд "Робота бібліотек НДУ НАН України в 2010 році" (вип. 16) та збірник "Організація роботи бібліотеки НДУ НАН України" (вип. 6.).

Голова Інформаційно-бібліотечної
ради НАН України,
академік НАН України

О. С. Онищенко