Публікації співробітників Відділу бібліометрії та наукометрії і співробітників підрозділів, на основі яких він був створений

Монографії, автореферати, препринти
 1. Антоненко І.П. Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу: автореф. дис...канд. іст. наук: 05.25.03 / НАН України; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. — К., 1994. — 23 с.
 2. Блажкевич А.Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. — 30-ті рр. XX ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К.: НБУВ, 2003. — 199 с.
 3. Блажкевич А.Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. — 30-ті рр. XX ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К.: НБУВ, 2003. — 19 с.
 4. Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : [монографія] / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 198 c.: рис. — Бібліогр.: с. 181-197. — ISBN 978-966-02-5432-9.
 5. Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. — поч. XXI ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 21 с.
 6. Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. — поч. XXI ст.) : дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 228 с.
 7. Костенко Л.Й. Створення національних реферативних ресурсів / Л.Й. Костенко // Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий та ін.]. – К. : НБУВ, 2011. – 224 с. – С. 135-153.
 8. Лобузіна К.В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 18 с.
 9. Основные направления развития Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского АН УССР / Н.И. Сенченко, Л.А. Дубровина, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В. И. Вернадского. — К., 1989. — 12 с.
 10. Павлуша І.А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX — початок XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 20 с.
 11. Самохіна Н.Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 18 с.
 12. Сербін О.О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : [монографія] / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / О.С. Онищенко (наук.ред.). — К. : НБУВ, 2009. — 139 с.
 13. Сербін О.О. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського — К., 2008. — 16 с.
 14. Соловяненко Д.В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. — початок XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 20 с.
 15. Соловяненко Д.В. Формування електронного ресурсу наукової періодики – джерела міжнародних інформаційних обмінів / Д.В. Соловяненко // Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий та ін.]. – К. : НБУВ, 2011. – 224 с. – С. 153-187.
 16. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 209 с.
 17. Сорока М.Б. Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991-2000 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук (07.00.08) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2001. — 19 с.
 18. Чекмарьов А.О. Національна система електронних бібліотек / А.О. Чекмарьов, Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К., 1998. — 50 с.
 19. Яковлєва Ю.В. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 18 с.
   
  Статті з серіальних видань
  2011
   
 20. Жабін О.І. Оцінка інтегрованості наукових фахових видань у систему мережевих комунікацій / О.І. Жабін // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. — К., 2011. — С. 207-209.
 21. Копанєва Є.О. Бібліопсихологічні витоки когнітивно-орієнтованих ресурсів / Є.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. — К., 2011. — С. 182-184.
 22. Копанєва Є.О. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації / Є.О. Копанєва // Бібл. вісник. — 2011. — N 5. — С. 10-13.
 23. Копанєва Є.О. Ранговий розподіл видань у депозитарії електронних копій наукової періодики України / Є.О. Копанєва // Вісник книжкової палати. — 2011. — N 2. — С. 24-26.
 24. Костенко Л.И. Обобщенная модель ранговых распределений в информационных коммуникациях [Электронный ресурс] / Л.И. Костенко // Міжнар. наук. конф. MegaLing'2011 "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій", Київ, 26-30 верес. 2011 р. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2011/11klivik.pdf. — Назва з екрану.
 25. Костенко Л.Й. Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі / Л.Й. Костенко, О.І. Жабін // Бібл. вісник. — 2011. — N 6. — С. 59-61.
 26. Костенко Л.Й. Наукові бібліотеки та перспективні Інтернет-технології / Л.Й. Костенко, Д.В. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2011. — N 6. — С. 45-47.
 27. Костенко Л.Й. Рангові закономірності соціальних комунікацій і усталені закони розподілу ймовірностей / Л.Й. Костенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. — К., 2011. — С. 178-180.
 28. Кузнецов А.В. Участь у міжнародних корпоративних проектах як засіб розкриття бібліотечних фондів / А.В. Кузнецов // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. — К., 2011. — С. 83-85.
 29. Кузнецов А.Ю. Информометрические исследования докладов конференций Крым / А.Ю. Кузнецов // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: 18-я Междунар. конф. "Крым 2011": Тр. конф. — Электрон. дан. — М., 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
 30. Симоненко Т.В. Репозитарій "Наукова періодика України" як засіб антиплагіату / Т.В. Симоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 трав. 2011 р. — К., 2011. — С. 205-206.
 31. Симоненко Т.В. Технология формирования репозитария «Научная периодика Украины» [Электронный ресурс] / Т.В. Симоненко // Міжнар. наук. конф. MegaLing'2011 "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій", Київ, 26-30 верес. 2011 р. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2011/11stvnpu.pdf. — Назва з екрану.
 32. Соловяненко Д.В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки / Д. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2011. — N 1. — С. 8-24.
 33. Соловяненко Д.В. Галузь наукометрії в умовах конкуренції основних наукометричних платформ / Д.В. Соловяненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 трав. 2011 р. — К., 2011. — С. 180-182.
 34. Соловяненко Д.В. Модель общегосударственной платформы научной периодики на базе Open Journals System [Электронный ресурс] / Д.В. Соловяненко // Міжнар. наук. конф. MegaLing'2011 "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій", Київ, 26-30 верес. 2011 р. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2011/11sdvojs.pdf. — Назва з екрану.
 35. Шерепа Т.А. Інтерактивна технологія формування тематичних зібрань бібліотечних науково-інформаційних ресурсів / Т.А. Шерепа // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. — К., 2011. — С. 190-192.
 36. Якимчук Л.С. Популяризація знань як напрям розвитку репозитарію "Наукова періодика України" / Л.С. Якимчук // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. — К., 2011. — С. 194-195.
 37. Яковлєва Ю.В. Сканований каталог дисертацій на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Ю.В. Яковлєва // Вісник книжкової палати. — 2011. — N 9. — С. 25-27.
   
  2010
   
 38. Жабін А.О. Рейтингування сайтів українських бібліотек / А.О. Жабін // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 175-177.
 39. Копанєва В.О. Інтернет і авторське право / В.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 171-173.
 40. Копанєва Є.О. Рейтингування видань у депозитарії електронних копій наукової періодики України / Є.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 177-179.
 41. Корнілова Є.О. Концептуальні засади формування корпоративних каталогів і картотек / Є.О. Корнілова, Л.Є. Корнілова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 36-37.
 42. Костенко Л.Й. Загальнодержавний портал "Наукова періодика України" / Л.Й. Костенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 162-165.
 43. Костенко Л.Й. Система ІРБІС в українських бібліотеках / Л.Й. Костенко, О.І. Жабін // Бібл. вісник. — 2010. — N 6. — С. 65-66.
 44. Петров В.В. Формирование баз данных реферативной информации — путь к оперативному обмену результатами научных исследований / В.В. Петров, А.А.Крючин, Л.И. Костенко, Н.Н. Минина, Н.Я. Зайченко // Библиотеки национальных академий наук: поблемы функционирования, тенденции развития. — 2010 — Вып. 8. — С. 103-109.
 45. Симоненко Т.В. Наукометричний напрям розвитку депозитарію "Наукова періодика України" / Т.В. Симоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 165-166.
 46. Соловяненко Д.В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець / Д. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2010. — N 4. — С. 3-14.
 47. Соловяненко Д.В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів / Д. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2010. — N 5. — С. 3-15.
 48. Соловяненко Д.В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина третя. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ / Д. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2010. — N 6. — С. 3-17.
 49. Соловяненко Д.В. Рівень міжнародного співробітництва України в соціогуманітарній галузі: наукометричний аналіз / Д.В. Соловяненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. — К., 2010. — С. 144-146.
 50. Струнгар А.В. Ергономічність і основні помилки при створенні веб-сторінок / А.В. Струнгар // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 181.
 51. Чекмарьов А.О. Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості / А.О. Чекмарьов, Д.В. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2010. — N 6. — С. 51-54.
 52. Яковлєва Ю.В. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського на шляху до Європейської бібліотеки / Ю.В. Яковлєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 166-168.
   
  2009
   
 53. Копанєва В.О. Бібліотекознавство та інтернет / В.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 69-71.
 54. Копанєва В.О. Закони Ранганатана та Інтернет / В.О. Копанєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — N 2. — С. 64-72.
 55. Копанєва Є.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернет / Є.О. Копанєва, В.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 105-107.
 56. Корнілова Є.О. Аналіз інтегрованості фахових видань у систему наукової комунікації / Є.О. Корнілова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 267-268.
 57. Костенко Л. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива / Л. Костенко, Д. Соловяненко // Бібл. вісник. — 2009. — N 6. — С. 29-32.
 58. Костенко Л.Й. Реферативна база даних "Україніка наукова": стан, перспективи використання / Л.Й. Костенко // Сучасний стан та перспективи наукового реферування: Матеріали міжнар. семінару-практикуму, Київ, 29 травня 2009 р. — К.: ННЦ ІАЕ, 2009. — С. 53-57.
 59. Костенко Л.Й. Система мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Л.Й. Костенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 161-163.
 60. Сербін О.О. Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 31–34.
 61. Сербін О.О. Класифікаційна система наук Аристотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 3. – С. 39–44.
 62. Сербин О.О. Эволюция классификаций наук, как предпосылка и мотивация развития информационно-поисковых языков систематизации книг (в аспекте генезиса древнегреческих мыслителей) // Наука о книге. Традиции и инновации : к 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы» : материалы XII Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2009 г.) : В 4 ч. – М., 2009. – Ч. 1. – С. 283-285.
 63. Сербин О.О. К вопросу о классификации наук в учении стоиков и схоластов // Ноосфера и цивилизация. Випуск 7(10). – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С. 28-37.
 64. Сербін О.О. «Таблиці…» Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук // Бібл. вісн. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 65. Сербін О.О. Систематизація читання, як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 66. Сербін О.О. Еволюція схоластичної класифікації наук в рамках еманації теологічного вчення // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – № 23. – С. 27–34.
 67. Сербин О.О. Классификации наук Демокрита, Платона и Аристотеля с позиции трилогичности древнегреческой систематизационной мысли // Культура народов Причерноморья. – 2009. – N. 170 – С. 45-73.
 68. Сербін О.О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 11. – С. 31–34.
 69. Симоненко Т.В. Депозитарій електронних копій наукової періодики України // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. форуму, Львів, 7-9 жовтня 2009 р. / VI міжнар. наук.-практ. конф. "INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ"; XIII міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" — К.: УкрІНТЕІ, 2009. — С. 75-80.
 70. Симоненко Т.В. Наукова періодика України в електронному середовищі / Т.В. Симоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 188-190.
 71. Симоненко Т.В. Проект "відкритого доступу" — портал "Наукова періодика України" / Т.В. Симоненко // Бібліотечний вісник. — 2009. — N 1. — С. 3-6.
 72. Соловяненко Д.В. Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus / Д.В. Соловяненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 175-176.
 73. Соловяненко Д. Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI): «ISBN суспільства знань» / Денис Соловяненко // Бібл. вісник. — 2009. — N 4. — С. 3-15.
 74. Шерепа Т.А. Предметно-орієнтовані зібрання бібліотеки: формування та використання / Т.А. Шерепа // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. — К., 2009. — С. 122-123.
 75. Чекмарьов А.О. Інтернет-технології та управління знаннями в бібліотечних комплексах і мережах / А.О. Чекмарьов, О.І. Жабін // Бібл. вісник. — 2009. — N 4. — С. 11-15.
   
  2008
   
 76. Зайченко Н.Я. Наукова періодика у реферативних ресурсах НБУВ / Н.Я. Зайченко // Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2007 році: інформ.-аналіт. огляд. — К., 2008. — Вип. 13. — С. 44-52.
 77. Копанева В.А. Архивирование сетевых ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / В.А. Копанева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 6 / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. — К., 2008. — С. 183-191.
 78. Копанєва В.О. Архівування "мережевої україніки" / В.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. — К., 2008. — С. 153-154.
 79. Копанєва В.О. Концепція архівування "мережевої україніки" / В.О. Копанєва // Вісник книжкової палати. — 2008. — N 4. — С. 29-34.
 80. Копанєва Є.О. Наукова спадщина України: концепція мережевої бібліотеки / Є.О. Копанєва // Вісник книжкової палати. — 2008. — N 3. — С. 32-33.
 81. Копанєва Є.О. Меморіальне зібрання "Наукова спадщина України" / Є.О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2008 р. — К., 2008. — С. 147-148.
 82. Костенко Л.Й. Електронне середовище наукової бібліотеки / Л.Й. Костенко, О.І. Жабін // Бібл. вісн. — 2008. — N 6. — С. 25-27.
 83. Костенко Л.Й. Завдання комп'ютеризація Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2008-2010 роки / Л.Й. Костенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. — К., 2008. — С. 113-114.
 84. Симоненко Т.В. Когнітивний напрям розвитку інформаційно-бібліотечних систем / Т.В. Симоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. — К., 2008. — С. 19-20.
 85. Сербін О.О. Класифікація наук Демокрита в аналітичному представленні структури атомістичного вчення // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 8. – С. 32–36.
 86. Сербін О.О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 3–10.
 87. Сербін О.О. "Рубрикатор НБУВ": історія започаткування та структурний аналіз // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 1. – С. 17–20.
 88. Сербін О.О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
 89. Чекмарьов А.О. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці / А.О. Чекмарьов, Д.В. Соловяненко // Бібл. вісн. — 2008. — N 6. — С. 12-14.
 90. Шерепа Т.А. Гармонізація ієрархічних і предметних класифікацій у електронних бібліотеках / Т.А. Шерепа // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. — К., 2008. — С. 149-150.
 91. Яковлєва Ю.В. Ретроконверсія каталогу дисертацій із фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / Ю.В. Яковлєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. — К., 2008. — С. 157-158.
   
  2007
   
 92. Зайченко Н.Я. Реферативні ресурси для фахівців медичної галузі України: стан та перспективи розвитку // Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань: матеріали наук.-практ. конф., Львів, 2007. — К., 2007. — С. 78-87.
 93. Копанєва В.А. Формирование интранет-ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2007. — N 4. — С. 36-38.
 94. Копанєва В.О. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації // Бібл. вісн. — 2007. — N 5. — С. 3-10.
 95. Копанєва В.О. Бібліотека та мережева інформація // Вісник книжкової палати. — 2007. — N 2. — С. 31-36.
 96. Копанєва В.О. "Відкритий контент" в інтернеті: становлення, проекти, правові засади // Бібл. вісн. — 2007. — N 3. — С. 3-9.
 97. Копанєва В.О. Інформаційні ресурси Інтранет/Екстранет-середовища Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 161-163.
 98. Копанєва Є.О. Загальноакадемічний портал наукової періодики // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 158-160.
 99. Копанєва Є.О. Портал наукової періодики: від загальноакадемічного до загальнодержавного // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — N 3. — С. 49-52.
 100. Корнілова Є. Корпоративні технології у наукових бібліотеках // Бібл. вісн. — 2007. — N 4. — С. 7-12.
 101. Костенко Л.Й. Розвиток комп'ютерно-телекомунікаційних технологій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 156-158.
 102. Протченко С.М. Напрями розвитку Інтранет-середовища Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 160-161.
 103. Сербін О.О. Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 21–25.
 104. Сербін О.О. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – № 19. – С. 77–83.
 105. Сербін О.О. Міжнародна децимальна бібліографічна класифікація // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 8. – С. 19–22.
 106. Сербін О.О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 107. Сербін О.О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
 108. Соловяненко Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління // Бібл. вісн. — 2007. — N 5. — С. 10-21.
 109. Соловяненко Д. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет // Вісн. Кн. палати. — 2007. — N 10. С. 38-42.
 110. Соловяненко Д.В. Досвід передплати онлайнових науково-інформаційних ресурсів для установ НАН України // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 171-173.
 111. Соловяненко Д.В. Ключевые принципы Веб 2.0 // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №100. — Т. 2. — С. 147-151.
 112. Соловяненко Д.В. Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України // Бібл. вісн. — 2007. — N 1. — С. 6-19.
 113. Шерепа Т.А. Концепція побудови пошукового апарату архіву мережевих ресурсів наукової бібліотеки // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 194-196.
 114. Шерепа Т. Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки // Бібл. вісн. — 2007. — N 4. — С. 3-7.
   
  2006
   
 115. Гриценко Н. О. Визначення пріоритетних розділів медицини та динаміки їх розвитку (на базі реферативних ресурсів НБУВ) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 116-118.
 116. Зайченко Н.Я. Періодичні та продовжувані видання у реферативних ресурсах НБУВ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 113-115.
 117. Копанєва В.А. Формування ресурсів Інтранет-середовища Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 146-147.
 118. Костенко Л.Й. Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — N 1. — С. 23-28.
 119. Костенко Л.Й. Комп'ютерні системи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 130-131.
 120. Сербін О.О. Основні класифікаційні системи XIX – ХХ ст. // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 11. – С. 33–38.
 121. Симоненко Т.В. Науково-інформаційні ресурси порталу бібліотеки: формування, використання // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2006. — Т. 8. — N 3. — С. 67-73.
 122. Симоненко Т.В. Науково-інформаційний портал НАН України: становлення, напрями розвитку // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 147-149.
 123. Симоненко Т.В. Розвиток системи інформаційно-бібліотечного забезпечення науки // НТІ. — 2006. — № 3. — С. 58-62.
 124. Самохіна Н.Ф. Використання інформаційних технологій як напрям розв'язання суперечностей бібліотечної системи // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 105-107.
 125. Самохіна Н.Ф. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек // Бібл. вісн. — 2006. — N 1. — С. 5-8.
 126. Шерепа Т.А. Інформометричний аналіз CDS/ISIS-сумісних баз даних засобами пакета прикладних програм IDAMS // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 149-150.
 127. Яковлєва Ю.В. Розвиток методів адаптації пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 142-143.
   
  2005
   
 128. Баркова О.В. Комплектування електронної бібліотеки: досвід НБУВ та проблеми розвитку // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 137-139.
 129. Баркова О.В. Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вип. 3.
 130. Гах І.П. Перспективи впровадження мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечне середовище // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 155-158.
 131. Жабін О.І. Інтернет-портал як розвиток сайта бібліотеки // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 153-155.
 132. Зайченко Н.Я. Організація кооперативної співпраці у процесі формування наукової електронної бібліотеки / Н.Я. Зайченко, О.В. Баркова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 142-144.
 133. Зайченко Н.Я. Реферативні ресурси — інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки // Бібл. вісн. — 2005. — N. 1. — С. 28-35.
 134. Копанєва В.А. Архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернет: основні концептуальні положення // Бібл. вісн. — 2005. — N 2. — С. 14-19.
 135. Копанєва В.А. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 161-164.
 136. Копанєва В.А. Публічні бібліотеки м. Києва: від пілотного проекту інформатизації ЦБС до єдиного інформаційного простору // Бібл. вісн. — 2005. — N 6. — С. 48-49.
 137. Корнілова Є.О. Агрегація інформаційних ресурсів бібліотек на порталі НБУВ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 147-149.
 138. Костенко Л.Й. Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 12-ї міжнародної конференції "Крим-2005": / Л.Й. Костенко, А.Г. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 2005. — N 5. — С. 59-66.
 139. Костенко Л.Й. Наукова електронна бібліотека України // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 134-137.
 140. Костенко Л.Й. Нові інформаційні технології електронних бібліотек // Бібл. вісн. — 2005. — N 6. — С. 25-28.
 141. Онищенко А.С., Широков В.А., Костенко Л.И., Костышин А.М. Организация всеукраинского библиографического диалога на основе виртуальной библиографической лаборатории // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вип. 3.
 142. Сербін О.О. Лабораторія комп’ютерних видавничих систем, як навчально-виробнича база для підготовки спеціалістів видавничої галузі / Олег Сербін, Олександр Миколюк // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 1. – С. 25–28.
 143. Соловяненко Д.В. Проблеми впровадження та розвитку інтернет-проектів у бібліотеках України // Наук. праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 14. — К.: НБУВ, 2005.
 144. Соловяненко Д.В. Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі Інтернет // Бібл. вісн. — 2005. — N 3. — С. 26-37.
 145. Самохіна Н.Ф. Аналіз ефективності бібліотечно-інформаційного сервісу з використанням новітніх технологій // НТІ. — 2005. — N 1. — С. 44 — 47.
 146. Самохіна Н.Ф. Використання інформаційних ресурсів корпоративних бібліотечних систем // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 169-170.
 147. Самохіна Н.Ф. Розвиток процесів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів // Бібл. вісн. — 2005. — N 2. — С. 20-22
 148. Шерепа Т.А. Використання електронних колекцій бібліотек на сайтах і компакт-дисках // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 158-160.
 149. Шерепа Т.А. Інформаційна технологія виділення та обробки знань у CDS/ISIS-сумісних базах даних // Бібл. вісн. — 2005. — N 5. — С. 8-13.
 150. Яковлєва Ю.В. Принципи організації інтерфейсу інформаційно-пошукової системи наукової бібліотеки // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 травня 2005 р. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 164-165.
   
  2004
   
 151. Антоненко І.П. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення / І.П. Антоненко, О.В. Баркова // Бібл. вісн. — 2004. — N 2. — С. 11-22.
 152. Антоненко І.П. Термінологічні аспекти каталогізації електронних ресурсів / І.П. Антоненко, О.В. Баркова // Бібл. форум України. — 2004. — N 3 (5). — С. 17-24.
 153. Баркова О.В. Електронні ресурси: аспекти типології // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С.  147-149.
 154. Баркова О.В. Использование технологических возможностей АБИС для создания распределенной электронной библиотеки (на примере ИРБИС) // Науч. и техн. б-ки. — 2004. — N. 3. — С. 113-120. —
  То же: // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1. — С. 177-180.
 155. Башкатова О.П. Представлення рукописів і стародруків НБУВ в мережі Internet // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 158-159.
 156. Жабін О.І. Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів / О.І. Жабін, Л.Й. Костенко // Бібл. вісн. — 2004. — N 6. — С. 17-22.
 157. Жабін О.І. Структуризація інформаційних ресурсів бібліотечного сайту // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 160-161.
 158. Корнілова Є.О. Практика та перспективи представлення інформаційних ресурсів академічного інституту на корпоративних сайтах // Бібл. вісн. — 2004. — N 1.
 159. Корнілова Л.Є. Бібліографічно-інформаційне обслуговування фахівців медичної галузі / Л.Є. Корнілова, Є.О. Корнілова // Демографічна та медична статистика України у XXІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці: Матеріали конф. — К., 2004. — С. 203-205.
 160. Костенко Л.Й. Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004" / Л.Й. Костенко, А.Г. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 2004. — N 4. — С. 39-45.
 161. Костенко Л.Й. Програма розвитку комп'ютерних технологій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 130-132.
 162. Самохіна Н.Ф. Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу до потреб користувачів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 111-113.
 163. Самохіна Н.Ф. Коригування топології зберігання фондів: алгоритми та технології // НТІ. — 2004. — N 4. — С. 54-57.
 164. Самохіна Н.Ф. Модель обігу документів у бібліотечному фонді на основі закону Бредфорда // НТІ. — 2004. — N 3. — С. 23-26.
 165. Самохіна Н.Ф. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання // Бібл. вісн. — 2004. — N 5. — С. 17-20.
 166. Самохіна Н.Ф. Перспективи адаптації системи бібліотечного обслуговування читачів // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — T. 6, N 2. — С. 75-80.
 167. Сербін О.О. Висококваліфіковане обслуговування покупців книжок, як запорука становлення і розвитку сучасної української книгарні // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 7. – С. 44–50.
 168. Сербін О.О. Маркетингові підходи до формування асортименту в книготорговельному підприємстві // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 24–27.
 169. Сербін О.О. Матеріально-технічна та інформаційна база роздрібних книготорговельних підприємств: короткий огляд // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 8. – С. 21–24.
 170. Сербін О.О. Сучасна книгарня в Україні, як модель прогресивного інформаційно-торгівельного підприємства // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 9. – С. 22–28.
 171. Симоненко Т.В. Стан та перспективи розвитку Веб-порталу "Наука України" // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 151-153.
 172. Соловяненко Д.В. Стратегія забеспечення онлайнового бібліотечного сервісу // Наук. праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 13. — К.: НБУВ, 2004.
 173. Чекмарев А.А. Государственная программа развития Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского на 2005-2010 гг. [Электронный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Материалы конф. "Крым 2004". — М.: ГПНТБ России, 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 174. Шерепа Т.А. Електронні видання бібліотек у системі розповсюдження документів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 154-156.
 175. Шерепа Т.А. Система галузевих серій електронних видань: основні концептуальні положення // Бібл. вісн. — 2004. — N 1. — С. 26-29.
 176. Яковлєва Ю.В. Методика ранжирування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах бібліотек // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — К., 2004. — Т. 6, N 3. — С. 66-73.
 177. Яковлєва Ю.В. Оцінка інформативності документів у пошукових системах наукових бібліотек // НТІ. — К., 2004. — № 4 — С. 52-54.
 178. Яковлєва Ю.В. Ранжирування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах бібліотек // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 115-117.
   
  2003
   
 179. Бабич Ю.Н. Опыт создания электронных картотек академического института / Ю.Н. Бабич, Е.А. Корнилова, О.В. Баркова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1. — С. 205-207.
 180. Бардієр К.В. Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек // Бібл. вісн. — 2003. — N 3. — С. 11-16.
 181. Баркова О.В. Использование технологических возможностей АБИС для создания распределенной электронной библиотеки (на примере ИРБИС) // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1. — С. 177-180.
 182. Баркова О.В. Модель объекта универсальной электронной библиотеки // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2003: IV Междунар. науч.-техн. конф., 7-8 октября 2003 г., г. Киев. — К.: УкрИНТЭИ, 2003. — С. 20-22.
 183. Баркова О.В. Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, N3 — С. 81-90.
 184. Баркова О.В. Організація фонду онлайнових документів // Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 8-17.
 185. Баркова О.В. Путь онлайнового документа в библиотечном технологическом процессе // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 209-216.
 186. Баркова О.В. Establishment of the Multimedia Historical and Cultural Resources of Multipurpose Electronic Library = Створення мультимедійних історико-культурніх ресурсів універсальної електронної бібліотеки // Electronic Imaging & the Visual Arts: EVA Conferences International, 12-14 November 2003 р., Berlin. — Berlin, 2003. — P. 184-188. (у співавторстві).
 187. Зайченко Н.Я. Выявление приоритетных направлений развития науки путем анализа публикаций, прореферированных в УРЖ "Джерело" в 1999-2002 гг. // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 49-59.
 188. Костенко Л.Й. Бібліотека і доступність інформації в сучасному світі: електронні ресурси — науці, культурі та освіті: підсумки 10-ї ювілейної міжнародної конференції "Крим 2003" / Л.Й. Костенко, А.Г. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 43-48.
 189. Костенко Л.Й. Бібліотечні електронні інноваційні технології // Бібл. вісн. — 2003. — N 6. — С. 36-38.
 190. Костенко Л.И. Компьютерные технологии в Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1. — С. 217-219.
 191. Костенко Л.Й. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання // Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 13-17.
 192. Самохіна Н.Ф. Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування // Бібл. вісн. — 2003. — N 2. — С. 27-29.
 193. Сербін О.О. Відділ оперативної поліграфії в книгарні: об’єктивна необхідність в умовах адаптації до ринку // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 11. – С. 23–26.
 194. Сербін О.О. Самвидав // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 1. – С. 12–14.
 195. Симоненко Т.В. Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні // Бібл. вісн. — 2003. — N 5. — С. 20-22.
 196. Соловяненко Д.В. Концептуальна модель системної архітектури онлайнового бібліотечного сервісу // Бібл. вісн. — 2003. — N 5. — С. 31-37.
 197. Соловяненко Д.В. Онлайновий бібліотечний сервіс як один из видів бібліотечного сервісу // Наук. праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 11. — К.: НБУВ, 2003. — С. 200-222.
 198. Чекмарев А.А. Корпоративные проекты Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 2. — С. 671-673.
   
  2002
   
 199. Архипчук Ю.В. Алгоритми моніторингу інформаційних потоків в системі бібліотечного обслуговування // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2002. — Вип. 8. — С. 298-303.
 200. Баркова О.В. Електронна бібліотека як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА // Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 47-54.
 201. Баркова О.В. Інформаційна технологія формування фонду електронних документів // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2002. — Вип. 8. — С. 209-220.
 202. Баркова О.В. Напрями розвитку технологiй формування iнформацiйних ресурсiв електронних бiблiотек в Українi // Міжнар. конф. "Електронні зображення та візуальні мистецтва": Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22-24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — C. 115-124.
 203. Баркова О.В. Онлайновые информационные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: технология формирования // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 9-я междунар. конф. "Крым 2002". — М.: ГПНТБ России, 2002. — Т. 1. — С. 253-257.
 204. Вергунов В.А. Створення електронних сільськогосподарських бібліотек / В.А. Вергунов, Л.Й. Костенко // Вісник аграрної науки. — 2002. — N 12. — С. 75-77.
 205. Жабин А.И. Мониторинг использования онлайновых информационных ресурсов библиотеки // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2002: Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. — К.: УкрИНТЭИ, 2002. — С.45-47.
 206. Зайченко Н.Я. Електронний реферативний журнал: яким йому бути? // Наук. пр. НБУВ. — 2002. — Вип. 8. — С. 379-383.
 207. Костенко Л.И. Информационное общество и библиотека / Л.И. Костенко, М.Б. Сорока // Построение информационного общества: ресурсы и технологии: IX междунар. науч.-практ. конф.: Материалы конф. (Киев, 30 — 31 мая 2002 р.). — К., 2002. — С. 49-50.
 208. Костенко Л.И. Информационные ресурсы Вэб-сайта библиотеки // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2002: Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. — К.: УкрИНТЭИ, 2002. — С. 43-45.
 209. Костенко Л.И. Функции и статус библиотеки информационного общества / Л.И. Костенко, М.Б. Сорока // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 9-я междунар. конф. "Крым 2002". — М.: ГПНТБ России, 2002. — Т. 2. — С. 743-746.
 210. Костенко Л.Й. Бібліотека інформаційного суспільства / Л.Й. Костенко, М.Б. Сорока // Бібл. вісн. — 2002. — N. 3. — С. 33-38.
 211. Костенко Л.Й. Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим — 2002" / Л. Костенко, М. Сорока, А. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 47-53.
 212. Костенко Л.Й. Комп'ютерна культура бібліотекаря // Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 36-38.
 213. Костенко Л.Й. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках // Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 16-18.
 214. Костенко Л.Й. Інтеграційна основа наукової інфосфери України / Л.Й. Костенко, М.Б. Сорока // Вісн. Нац. акад. наук України. — 2002. — N. 5.
 215. Костенко Л.Й. Становлення електронних сільськогосподарських бібліотек України // Наукові сільськогосподарські бібліотеки в XXI ст.: Тези доп. наук.-практ. конф. (Київ, 26 — 27 берез. 2002 р.). — К.: Нора-Друк. — 2002. — С. 46-48.
 216. Пономаренко В.М. Інформаційні ресурси бібліотеки як складова глобальної мережі // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2002. — Вип. 8. — С. 371.
 217. Сорока М.Б. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільне використання // Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С.27-30.
 218. Яковлєва Ю.В. Селективний моніторинг використання бібліотечних ресурсів // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2002. — N 1.
   
  2001
   
 219. Архипчук Ю.В. Модель обігу фондів на основі закону Бредфорда // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2001. — № 4.
 220. Баркова О.В. Застосування технології конвеєрного формування електронних ресурсів в процесі співпраці виробників наукової інформації // Бібліотеки, видавництва, розповсюджувачі друкованих та електронних видань: партнерство і співробітництво: Міжнар. наук.-практ. конф. — К., 2001.
 221. Баркова О.В. [Інформаційні ресурси електронних бібліотек]: Звіт про міжнародну наукову конференцію // Бібл. вісн. — 2001. — N 1. — С. 20-24.
 222. Баркова О.В. Перспективи створення національного наукового порталу в мережі Internet на базі Web-сайта НБУВ // Нові обличчя бібліотек та організацій: від надій до партнерства і профусіоналізму: Фокусний семінар. — Б.м. — 2001. — С. 24-28.
 223. Костенко Л.Й. 8-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" / Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша, А.О. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 2001. — N 6. — С. 44-47.
 224. Сорока М.Б. Национальная система реферирования как сегмент международной информационной инфраструктуры // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3. — С. 1139-1141.
 225. Сорока М.Б. Реферативна складова національних інформаційних ресурсів в системі наукових комунікацій України та світу // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. — К., 2001. — Вип. 1. — С. 180-186.
   
  2000
   
 226. Баркова О.В. Информационная технология формирования электронной библиотеки НБУВ // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. наук.-практ. конф. — К., 2000. — С. 123-129.
 227. Баркова О.В. Інформаційне обслуговування науковців за програмою INTAS (1997 — 1999) // Бібл. вісн. — 2000. — N 3. — С. 49-51.
 228. Баркова О.В. Перший досвід оцифровування раритетів у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 337-345.
 229. Баркова О.В. Сетевая технология кооперативного наполнения базы данных "Рефераты научных изданий Украины" // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. наук.-практ. конф. — К., 2000. — С. 130-136.
 230. Костенко Л.И. Электронная научная библиотека НБУВ / Л.И. Костенко, А.А. Чекмарев // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 147-153.
 231. Костенко Л.Й. 7-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" / Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша, А.О. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 2000. — N 6. — С. 43-46.
 232. Костенко Л.Й. Мережні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського / Л.Й. Костенко, А.0. Чекмарьов // НТІ. — 2000. — N 3. — С. 41-44.
 233. Сорока М.Б. Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу "Джерело" // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 288-295.
 234. Сорока М.Б. Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" як ядро Національної системи реферування // НТІ. — 2000. — N 3. — С. 58-62.
 235. Сорока М.Б. Інформаційне забезпечення науки в Україні (90-ті роки XX ст.). Створення національної системи реферативної інформації // Вісн. Кн. палати. — 2000.
  • N 8. — С. 20-25.
  • N 9. — С. 20-22.
 236. Сорока М.Б. Реферативна база даних "Україніка наукова" в інформаційному забезпеченні науки та техніки // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2000. — 2, N 4. — С. 91-95.
 237. Сорока М.Б. Украинская модель системы реферирования научной литературы // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 1. — К.: НБУВ, 2000. — С. 97-103.
 238. Павлуша І.А. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів // Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 16-19.
   
  1999
   
 239. Бардієр К. Межі предметної галузі комп’ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ // Бібл. вісн. — 1999. — N 5.
 240. Зайченко Н.Я. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н.Я. Зайченко, М.Б. Сорока // Бібл. вісн. — 1999. — N 1. — С. 10-12.
 241. Костенко Л.Й. Використання Internet у бібліотеках // Бібл. вісн. — 1999. — N 2. — С. 6-10.
 242. Костенко Л.Й. Шоста міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва / Л. Костенко, А. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 47-48.
 243. Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" / Н. Солонська, В. Матусевич, Т. Добко, Г. Солоіденко, О. Баркова // Бібл. вісн. — 1999. — N 6. — С. 14-28.
 244. Солонська Н.Г. Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу — 425" / Н. Солонська, Г. Ковальчук, О. Баркова // Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 44-51.
 245. Сорока М.Б. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) // Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 5-7.
 246. Павлуша І.А. Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції // Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 13-24.
 247. Павлуша І.А. Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації // Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 14-21.
   
  1998
   
 248. Баркова О.В. Он-лайнові публікації НБУВ // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 1998. — Вип. 1. — С. 337-340.
 249. Костенко Л.Й. Проблеми формування електронних бібліотек в Україні // Бібліотека. Наука. Культура Інформація: Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 1998. — Вип. 1. — С. 220-228.
 250. Сорока М.Б. Використання методу контент-аналізу при створенні автоматизованих інформаційних систем / М.Б. Сорока, Н.В. Танатар // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 1998. — Вип. 1. — С. 318-322.
 251. Павлуша І.А. Рукописи і стародруки на WWW-серверах національних бібліотек // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 1998. — Вип. 1. — С. 332-336.
 252. Павлуша І.А. Формування віртуальної бібліотеки пам'яток східнослов'янської писемності й українського друку // Вісн. Кн. палати. — 1998. — N 9. — C. 13-15.
   
  1997
   
 253. Баркова О.В. Путівник по он-лайнових книгах, газетах, журналах на Web-сервері НБУВ // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — C. 116-117.
 254. Жабін О.І. Web-сервер Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С.76-77.
 255. Костенко Л.Й. Децентралізована кооперативна каталогізація (без центру каталогізації) // Бібл. вісн. — 1997. — N 5. — С. 9-10.
 256. Костенко Л.Й. Еволюцiйний пiдхiд до органiзацiї кооперативної каталогiзацiї в Українi // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С. 69-70.
 257. Осипенко О.П. Доступ до рукописів і стародруків НБУВ через Internet // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С. 115-116.
 258. Павлуша Т.П. Интернет для читателей // Науч. и техн. б-ки. — 1997. — N 11. — С. 47-50.
 259. Павлуша Т.П. Національний депозитарій комп'ютерних файлів документів: технологія формування та досвід використання (на прикладі НБУВ) // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С. 113-115.
 260. Пономаренко В.М. Використання гіпертекстових технологій для розкриття історико-культурних фондів бібліотек // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С. 118-119.
 261. Шпига П.С. Локальна комп'ютерна мережа бібліотеки для обробки нових надходжень // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С. 125-126.
   
  1996
   
 262. Костенко Л.Й. 3-тя міжнародна конференція "Бібліотеки й асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва" / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 1996. — N 5. — С. 27-29.
 263. Костенко Л.И. Формирование компьютерного библиотечного центра в Национальной библиотеке Украины им. В.И.Вернадского // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф. — М., 1996. — Т. 1. — С. 222-225.
 264. Павлуша І.А. Пам'ятки писемності та друку України: електронний енциклопедичний довідник / І.А. Павлуша, Т.П. Павлуша // Доп. та повідомл. міжнар. наук. конф. "Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики"; Львів, 25-26 серпня 1995 р. — Львів, 1996. — С. 104-111.
 265. Павлуша Т.П. Електронна енциклопедія з книжкової спадщини України // Бібл. вісн. — 1996. — N 2. — С. 3-7
 266. Павлуша Т.П. Электронная энциклопедия о книжности и книжниках Украины // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф. — М., 1996. — Т. 2. — С. 106-112.
   
  1995
   
 267. Антоненко І.П. Авторитетний контроль бібліографічних записів // Бібл. вісн. — 1995. — N 4.
 268. Костенко Л.Й. Нові технології та нові форми співробітництва / Л.Й. Костенко, В.Д. Навроцька // Бібл. вісн. — 1995. — N 6. — С. 16-19.
 269. Костенко Л.И. Применение формата UNIMARC в универсальной научной библиотеке // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 2-я Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф. — М., 1995. — Т. 2. — С. 163-165
 270. Костенко Л.И. Формирование автоматизированного банка данных универсальной научной библиотеки (на примере ЦНБ им. В.И. Вернандского НАН Украины) // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 2-я Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф. — М., 1995. — Т. 1. — С. 214-218.
 271. Павлуша И.А. Электронный справочник о книжном наследии Украины / И.А. Павлуша, Т.П. Павлуша // Науч. и техн. б-ки. — 1995. — Спец. вып. — С. 38-43.
   
  до 1995 р.
   
 272. Костенко Л.Й. Міжнародна наукова конференція "Автоматизовані системи інформаційно-бібліографічного обслуговування" // Бібл. вісн. — 1994. — N 5-6. — С. 53-54.
 273. Костенко Л.Й. Інформаційно-комунікативні ресурси наукових бібліотек // Бібл. вісн. — 1993. — N 3-4. — С. 4-8.

Комп'ютерні технології в бібліотеці
(добірка публікацій про операційні системи, html, дизайн тощо)


Copyright © 2011, Леонід Костенко,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ