Тематичний інтернет-навігатор

УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 Відлуння віків

Відлуння Віків - український пам'яткоохоронний інтернет-ресурс, віртуальне представництво найбільших вітчизняних пам’яткоохоронних структур: Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) і Центру пам’яткознавства Національної академії наук України та УТОПІК. Водночас сторінки наповнені найрізноманітнішою культурологічною інформацією.


 Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України

На сайті Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України розміщені: історія установи, напрямки наукових досліджень, журнали та видання обсерваторії, конференції, бібліотека обсерваторії тощо.

 Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України"

Сайт Державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України"

 Донецький фізико-технічний інститут імені А.А. Галкіна Національної академії наук України

Сайт знайомить з історією інституту, його відділами, розробками. На сайті представлено електронний архів журналу інституту "Физика и техника высоких давлений" з 2007 року.


 Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України

Сайт Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України - місця існування значної кількості рідкісних рослин та тварин з Червоної книги України та міжнародних червоних списків.

 Інститут археології Національної академії наук України

На сайті Інституту археології Національної академії наук України висвітлюються проблеми давньої та середньовічньої історії та культури України, розміщена інформація про наукову діяльність Інституту.

 Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка Національної академії наук України

Сайт Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка Національної академії наук України.

 Інститут біології клітини Національної академії наук України

На сайті Інститут біології клітини Національної академії наук України публікуються матеріали з вивчення молекулярно-генетичних і біохімічних механізмів гомеостазу органел; регуляції метаболізму у дріжджів та створення нових біотехнологічних процесів і продуктів на основі цих мікроорганізмів; дослідження молекулярних механізмів регуляції сигналізування, проліферації, диференціації та апоптозу у нормальних та пухлинних клітин тварин і людини.

 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України. Інститут об'єднує учених різних спеціальностей, які присвятили себе дослідженням в областях біоорганічної хімії, органічної хімії та нафтохімії.

 Інститут біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України

Сайт Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України. На сайті розміщено інформацію про історію, структуру, діяльність та публікації інституту.

 Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук України

Сайт Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук України. На сайті можна ознайомитися з історією, структурою, діяльністю, публікаціями інституту.

 Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України

Сайт Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України, який займається дослідженнями з інтенсифікації розвитку та впровадження в країні сучасних технологій генерації теплової та електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії. На сайті розміщено інформацію про структуру, діяльність та публікації Інституту.

 Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України

Офіціійний сайт Державної установи "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України", яку було створено для проведення фундаментальних і прикладних досліджень проблем динаміки всесвітньо-історичного процесу, вивчення історичних зв’язків України з країнами і народами світу, актуалізації та впровадження передового світового цивілізаційного досвіду у практику суспільно-політичного і культурного життя.

 Інститут газу Національної академії наук України

Сайт Інституту газу Національної академії наук України. На сайті представлено інформацію про діяльність та публікації Інституту.

 Інститут географії Національної академії наук України

Сайт Інституту географії Національної академії наук України - провідної науково-дослідної установи з природничо-географічних, суспільно-географічних та картографічних досліджень в Україні.

 Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України

Сайт Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України. В інституті започатковано новий науковий напрямок - геохімічне дослідження мінералоутворювальних флюїдів. Інститут має значні досягнення в галузі стратиграфії, літології, тектоніки, нафтогазоносності Карпатського регіону, Дніпровсько-Донецької западини, Донецького та Львівсько-Волинського кам'яновугільних басейнів. Розробляються теоретичні та прикладні питання нафтогазової геології, геохімії і технології. Вивчається геологія метано-вугільних родовищ з метою використання попутнього газу-метану.

 Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту геологічних наук Національної академії наук України - провідної геологічної установи України з фундаментальних і прикладних розробок за більшістю основних наукових напрямів наук про Землю. Інститут геофізики імені С. I. Субботіна Національної академії наук України

Сайт Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Національної академії наук України. Наукові напрямки Інституту: вивчення глибинної будови, тектоніки, структури, геодинаміки континентальної та океанічної літосфери методами геофізики; розробка теорії, методики, апаратури, автоматизованих систем забезпечення геофізичних досліджень, обробки та інтерпретації їх результатів; проведення геофізичних досліджень навколишнього середовища з метою вивчення і прогнозу сейсмічної небезпеки та інших загрозливих природних явищ.

 Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України

Офіційний сайт Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" (ІГНС) - провідної наукової установи країни в галузі екологічної та радіаційної безпеки.

 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України

На сайті Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України представлена інформація про історію, діяльність, публікаціїї Інституту.

 Інститут гідробіології Національної академії наук України

Сайт Інституту гідробіології Національної академії наук України - одного із провідних наукових центрів з дослідження прісноводної біоти серед інших установ подібного профілю на теренах СНД.

 Інститут гідромеханіки Національної академії наук України

На сайті Інституту гідромеханіки Національної академії наук України розміщено інформацію про роботу інституту, надавані послуги, наукові розробки, конференції тощо. Також Ви можете ознайомитись з повнотекстовими статтями з представлених журналів Інституту.

 Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України

Сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України.

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

На сайті можна ознайомитися з діяльністю та структурою Інституту.

 Інститут еволюційної екології Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту еволюційної екології Національної академії наук України, який здійснює розробку наукових основ і практичних заходів щодо охорони, збереження та відновлення біорізноманіття, зокрема різноманіття рослинних угруповань та фауністичних комплексів в межах мегаполісу на прикладі м. Києва.

 Інститут екології Карпат Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту екології Карпат Національної академії наук України. Інститут здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з метою одержання нових наукових знань у галузях екології, екосистемології, геосоціосистемології, ботаніки, зоології, охорони природи, екоморфогенезу рослин і популяційної екології.

 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, головними завданнями якого є фундаментальні і прикладні дослідження економіки природокористування, спрямовані на забезпечення економічного обґрунтування формування та реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів і сталого розвитку України.

 Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

На сайті Інституту економіки промисловості Національної академії наук України розміщено інформацію про структуру, діяльність, публікації Інституту.

 Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, діяльність та публікації Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці тощо.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

На сайті представлена інформація про структуру, діяльність та публікації Інституту.

 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України.

 Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту електродинаміки Національної академії наук України, який проводить дослідження з перетворення і стабілізації параметрів електромагнітної енергії; систем та комплексів електромеханічного перетворення енергії; режимів енергетичних об’єктів та систем керування ними; інформаційно-вимірювальніих систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці.

 Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, діяльність та публікації Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України.

 Інститут електронної фізики Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність Інституту електронної фізики Національної академії наук України.

 Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України

Сайт Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України - провідної науково-дослідної установи в Україні, що вивчає питання розвитку енциклопедичної справи, розробляє наукові та методичні засади створення різних типів енциклопедичних видань та здійснює їх фахову експертизу.

 Інститут загальної енергетики Національної академії наук України

Сайт Інституту загальної енергетики Національної академії наук України, головним завданням якого є якісне та оперативне вирішення ключових проблем розвитку і функціонування національної енергетики в умовах інтеграції України до світового енергетичного ринку і підвищення енергетичної та економічної безпеки. На сайті представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність Інституту.

 Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної Академії Наук України

На сайті Інституту загальної та неорганiчної хiмiї iмені В. I. Вернадського Національної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність Інституту.

 Інститут зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України

Сайт Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України - головної установи в Україні і однієї з провідних установ Європи з вивчення біорізноманітності тваринного світу та виконання проекту по розробці та веденню кадастру тваринного світу України.

 Інститут Івана Франка Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту Івана Франка Національної академії наук України - літературознавчої установи, яка представляє академічне літературознавство у Львові й у якій, крім франкознавства, розвиваються інші напрямки: шевченкознавчі, кулішезнавчі, славістичні, германістичні, теоретико-літературні та компаративістичні дослідження, вивчення літературного процесу в Галичині, української еміграційної літератури, інших творчих індивідуальностей, проблем поезієзнавства, літературної критики.

 Інститут імпульсних процесiв i технологiй Національної академії наук України

На сторінках сайту представлено інформацію про Інститут імпульсних процесiв i технологiй Національної академії наук України і його сучасні розробки, а також матеріали з розвитку наукового напрямку, який об'єднує техніку й електрофізику імпульсних високих напруг, процеси й технології фізико-технічної обробки матеріалів і матеріалознавство.

 Інститут іоносфери Національної академії наук та Мінестерства освіти і науки України

Сайт Інституту іоносфери Національної академії наук та Мінестерства освіти і науки України.

 Інститут історії України Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту історії України Національної академії наук України - науково-дослідної установи, що вивчає широкий спектр проблем вітчизняної історії.

 Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

На сайті Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність Інституту.

 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України

На сайті Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність Інституту.

 Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та державного космічного агенства України

На сайті Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агенства України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність Інституту тощо.

 Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України - науково-дослідної установи літературознавчого профілю.

 Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

Офіційний сайт Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, який поєднує в собі науково-дослідний інститут і вищий навчальний заклад для розв’язання актуальних фундаментальних і прикладних проблем у галузі магнетизму, екології та підготовки наукових кадрів.

 Інститут математики Національної академії наук України

Сайт Інституту математики Національної академії наук України, який спеціалізується на проведенні фундаментальних досліджень та підготовці висококваліфікованих наукових кадрів.

 Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова Національної академії наук України

Сайт Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова Національної академії наук України - найбільшого в Україні та Європі центру фундаментальних досліджень в галузі фізики металів.

 Інститут механіки імені С. П. Тимошенка Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук України, наукова діяльність якого спрямована на розробку фундаментальних питань механіки твердого тіла, що деформується, і загальної механіки.

 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського Національної академії наук України

На сайті Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М. Т. Рильського Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України, який займається вивченням вірусів рослин, мікроорганізмів і аденовірусів людини і тварин. На сайті представлений повнотекстовий МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ, який входить до бази даних SCOPUS та реферується в PubMed. МЖ − українське наукове рецензоване видання, яке приймає до розгляду оригінальні експериментальні статті та аналітичні огляди з мікробіології та вірусології, а також персоналії, огляди останніх наукових подій (конгресів, симпозіумів, конференцій, тощо) та рецензії на наукові видання. МЖ висвітлює найбільш актуальні дослідження в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології тощо.

 Інститут мовознавства iмені О. О. Потебнi Національної академії наук України

На сайті Інституту мовознавства iм. О. О. Потебнi Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, новини, бібліотеку, корисні посилання Інституту. Також представлений повнотекстовий архів журналу "Мовознавство" з 2009 року.

 Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

На сайті Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України представлена інформація про структуру, наукову діяльність та видання Інституту.

 Інститут надміцних матеріалів імені В.Н. Бакуля Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про видання, напрями наукової діяльності Інституту надміцних матеріалів ім. В. Н. Бакуля Національної академії наук України.

 Інститут народознавства Національної академії наук України

На сайті Інституту народознавства Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність та новини Інституту.

 Інститут органічної хімії Національної академії наук України

Сайт Інституту органічної хімії Національної академії наук України, пріоритетним напрямком сучасних досліджень якого є супрамолекулярна хімія.

 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, який займається дослідженням сучасної динаміки політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідності вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері тощо.

 Інститут прикладних проблем фізики і біофізики Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту прикладних проблем фізики і біофізики Національної академії наук України. Основними науковими напрямками Інституту є фізика лазерів і оптичних процесів в речовинах; фізичні явища в біологічних структурах; фізика біотехнічних структур.

 Інститут прикладної фізики Національної академії наук України

Сайт Інституту прикладної фізики Національної академії наук України - провідного наукового центру з прикладних і фундаментальних проблем застосування ядерних технологій при дослідженні структури і складу речовини (в тому числі біооб'єктів), в медицині та інших галузях.

 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

На сайті Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут проблем математичних машин та систем Національної академії наук України

На сайті Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України представлена інформація про історію організації, напрямки діяльності Інституту, публікації співробітників, конференції та семінари тощо.

 Інститут проблем матеріалознавства імені I. М. Францевича Національної академії наук України

Сайт Інституту проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича Національної академії наук України – провідного центру науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування, загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування тощо.

 Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України

Сайт Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України) - центру наукових досліджень у галузі енергетики і машинобудування.

 Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка Національної академії наук України

На сайті Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка Національної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова Національної академії наук України

Сайт Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України, основним завданням діяльності якого є проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики.

 Інститут проблем природокористування та екології Національної академії наук України

Сайт Інституту проблем природокористування та екології Національної академії наук України. Інститут займається розробкою та обґрунтуванням методології вибору стратегії сталого розвитку техногенно навантажених регіонів, розробкою наукових основ екологічного моніторингу, оцінкою та прогнозуванням екологічних наслідків застосування технологій. При інституті працюють наукові школи: з проблем екологічної безпеки і сталого розвитку гірничопромислових регіонів; геомеханічних основ технологій видобутку корисних копалин/

 Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

На сайті Інституту проблем реєстрації інформації Націіональної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

На сайті Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. Сьогодні стратегічні орієнтири наукових досліджень і розробок Інституту спрямовані на формування науково-прикладного фундаменту стратегії і тактики сталого соціально-економічного розвитку України, нових системних рішень тактичного та програмного характеру щодо посилення конкурентоспроможності економіки України.

 Інститут проблем штучного інтелекту Національної академії наук України

Сайт Інститу проблем штучного інтелекту Національної академії наук України.

 Інститут програмних систем Національної академії наук України

Сайт Інституту програмних систем Нацiональної Академiї наук України

 Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова Національної академії наук України

На сайті Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України

На сайті Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут соціології Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту соціології Національної академії наук України. Зміст і характер наукових досліджень Інституту направлені, перш за все, на виявлення закономірностей і основних тенденцій соціального развитку українского суспільства, відтворення в наукових концепціях динамічного образу сучасного украинского соціума, аналіз особливостей суспільних перетворень.

 Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

На сайті Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту.

 Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії наук України

Сайт Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії наук України, що займає провідне місце у низці напрямів теорії твердого тіла, теорії ядра та ядерних реакцій, математичних методів у квантовій теорії поля, теорії плазми, статистичної фізики, теорії елементарних частинок та астрофізики, квантової теорії молекул та квантової біофізики.

 Інститут термоелектрики Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України .

 Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агенства України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Інституту технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агенства України.

 Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Сайт Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, який було створено для розвитку і поглиблення теорії і практики раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в теплоенергетиці і теплотехнологіях.

 Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича при Національній академії наук України

На сайті Інституту українознавства імені Iвана Крип'якевича Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, діяльність, видання, новини Інституту.

 Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України (Львівське відділення)

На сайті Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України (Львівське відділення) представлена інформація про історію, публікації, новини, конференції Інституту.

 Інститут української мови Національної академії наук України

Сайт Інституту української мови Національної академії наук України - координаційного центру з питань української мови: її функціонування у суспільстві, розповсюдження, нормативності, структури, історії, національно-культурного значення тощо.

 Інститут фiзики конденсованих систем Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, діяльність, новини, дослідження та публікації Інституту фiзики конденсованих систем Національної академії наук України.

 Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, наукову діяльність, публікації, розробки Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України.

 Інститут фізики Національної академії наук України

Сайт Інституту фізики Національної академії наук України. Інститут займається дослідженнями фізики конденсованого стану, включно з фізикою м’якої речовини; нанофізики та наноелектроніки; фізики лазерів, нелінійної та сингулярної оптики, голографії; фізики поверхні, емісійної та плазмової електроніки.

 Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, діяльність, видання Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського Національної академії наук України.

 Інститут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України

Сайт Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України. Також представлений у повнотекстовому форматі архів журналу "Фізіологічний журнал". Архів номерів представлений з 1999 по 2015 рр.

 Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

На сайті Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України представлена інформація про структуру, історію, розробки, видання Інституту.

 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Офіційний сайт Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України - провідної установи з розвитку філософської науки в Україні.

 Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України

Сайт Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України.

 Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, розробки, публікації Інституту хiмiї високомолекулярних сполук Національної академії наук України.

 Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка Національної академії наук України

Сайт Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України - академічного інституту з вивчення фундаментальних і прикладних проблем хімії, фізики та технології поверхні твердого тіла.

 Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова Національної академії наук України

Сайт Інституту чорної металургії імені З. I. Некрасова Національної академії наук України.

 Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, розробки, публікації Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

 Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача Національної академії наук України

Сайт Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України - провідної наукової установи західного регіону країни з досліджень в галузі математики, математичних проблем механіки та математичного моделювання. На сайті Інституту представлені повнотекстові журнали та збірники.

 Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

Портал Криворізького ботанічного саду Національної академії наук України.

 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

На сайті представлена інформація про історію, функції, напрями діяльності, бібліотеку Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України

Сайт Наукового фізико-технологічного центру Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України.

 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

Сайт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України.

 Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України.


 Науково-технічний центр "ВЕГА" Iнституту iмпульсних процесiв i технологiй Національної академії наук України

На сайті Науково-технічного центру "ВЕГА" Iнституту iмпульсних процесiв i технологiй Національної академії наук України розміщено інформацію про діяльність та розробки Центру.

 Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" Національної академії наук України.

 Національна академія наук України

Портал Національної академії наук України - вищої державної наукової організації України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності, яка полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків. На сайті НАНУ можна ознайомитися з її структурою, діяльністю, ознайомитися з останніми новинами.

 Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук України

Сайт Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка Національної академії наук України.

 Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України

Офіційний сайт Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України.

 Національний історико-археологічний заповідник "Ольвія" Національної академії наук України

Сайт Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" Національної академії наук України.

 Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Сайт Національного науково-природничого музею Національної академії наук України.

 Одеський археологічний музей Національної академії наук України

Сайт Одеського археологічного музею НАН України.

 Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, історію, діяльність, документи Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України.

 Теріологічна школа: наша фауна

Веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ.

 Україна : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - найбільшої бібліотеки та головного науково-інформаційного центру держави, однієї з десяти найбільших національних бібліотек світу.

 Українське теріологічне товариство Національної академії наук України

Сайт Українського Теріологічного Товариства Національної академії наук України.

 Український гідрометеорологічний інститут Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, діяльність, документи Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

 Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук України

Сайт Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук України. Основні напрямки наукових досліджень: геомеханічні дослідження напружено-деформованого і газодинамічного стану масиву гірських порід для забезпечення ефективної та безпечної експлуатації родовищ корисних копалин; дослідження деформацій породного масиву і земної поверхні, впливу гірничих робіт на підземні та наземні споруди і розробка заходів їх захисту; вивчення будови і геодинаміки літосфери геолого-геофізичними методами з метою пошуків родовищ корисних копалин та прогнозу гірничо-геологічних умов їх експлуатації і екологічних змін навколишнього середовища.

 Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

Сайт Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України - спеціалізованого наукового інституту з математичної, прикладної та комп’ютерної лінгвістики, який проводить роботу з розробки та впровадження сучасних наукових методів до мовознавчих досліджень та забезпечення функціонування української мови в системах інформаційно-комп’ютерних комунікацій.

 Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Національної академії наук України

Сайт Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г. М. Висоцького Національної академії наук України.

 Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України

Сайт Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України.

 Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України

Сайт Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України. Надається безкоштовний доступ до архіву наукових журналів інституту.

 Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України

Сайт Фізико-технологічного інституту металів і сплавів Національної академії наук України.

 Харківський фізико-технічний інститут Національної академії наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України.

 Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України

Сайт Центу гуманітарної освіти Національної академії наук України.

 Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва Національної академії наук України

Сайт Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Національної академії наук України.

 Центр з інформаційних проблем територій Національної академії наук України

Сайт Науково-виробничого центру з інформаційних проблем територій Національної академії наук України. Центр займається вивченням українського суспільства із застосуванням математичних моделей, системи штучного інтелекту і соціологічних досліджень.

 Чорноморський біосферний заповідник Національної академії наук України

Сайт Чорноморського біосферного заповідника Національної академії наук України.