Положення про довідково-бібліографічне обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) у Бібліотеці здійснюється на основі «ПОЛОЖЕННЯ про систему довідково-бібліографічного обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського» (Затверджено Вченою радою НБУВ від 12 квітня 2011 р.).
ДБО здійснюється на основі взаємодії структурних підрозділів НБУВ, координації бібліотечно-інформаційної роботи в Україні, взаємодії національних бібліотек, державних галузевих бібліотек, науково-інформаційних центрів та бібліотек мережі НАН України для задоволення інформаційних потреб користувачів.
Координуючим органом системи ДБО є Відділ довідково-бібліографічного обслуговування. Складовими Системи є довідково-бібліографічні служби структурних підрозділів НБУВ, які здійснюють безпосереднє бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки і ДБО відповідно до своїх функцій і профілю діяльності.
ДБО передбачає виконання й надання користувачам:

 • разових бібліографічних і фактографічних довідок з усіх галузей знання в усній, письмовій і електронній формах;
 • бібліографічних і методичних консультацій (індивідуальних і групових).

Прості усні бібліографічні довідки і консультації надаються користувачам безоплатно.
Складні бібліографічні довідки і консультації, додаткові бібліографічні послуги виконуються на платній основі відповідно до Положення про платні послуги та «Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського».

Підрозділи, які надають довідково-бібліографічні, бібліотечно-інформаційні послуги:

Загальні положення

1.1. Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) – один з важливих напрямів діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), складова системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

1.2. Довідково-бібліографічне обслуговування – це сукупність процесів прийняття разових запитів, зумовленого ними пошуку та передання користувачам інформації про документи, а також отримані з джерел інформації різноманітні факти.

1.3. Основним змістом ДБО є виконання бібліографічних і фактографічних довідок в усній та письмовій (документальнофіксованій) формах, надання бібліографічних та методичних консультацій.

1.4. ДБО здійснюється на основі взаємодії структурних підрозділів НБУВ, координації бібліотечно-інформаційної роботи в Україні, взаємодії національних бібліотек, державних галузевих бібліотек, науково-інформаційних центрів та бібліотек мережі НАН України для задоволення інформаційних потреб користувачів.

1.5. Ресурсною базою ДБО є довідково-бібліографічний апарат (ДБА), фонди НБУВ, персонал довідково-бібліографічних служб.

1.6. Положення розроблене відповідно до законодавства України, Статуту НБУВ, чинної системи стандартів у галузі інформаційної, бібліотечної і видавничої справи, «Загальних правил користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського», Правил обслуговування у спеціалізованих читальних залах, «Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського».

Принципи функціонування системи

2.1. Система ДБО НБУВ є сукупністю довідково-бібліографічних служб НБУВ, об'єднаних спільністю завдань щодо забезпечення ДБО; використання інформаційних ресурсів і комунікаційних систем, які забезпечують доступ до інформації та її передання.

2.2. Cистема ДБО спрямована на оптимізацію процесів ДБО для забезпечення:

 • якості, повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб користувачів;
 • єдності методики й технології ДБО;
 • уніфікації процесів обліку, звітності й планування ДБО.

2.3. Функціонування Системи ґрунтується на принципах:

2.3.1. Координації й кооперування діяльності окремих структурних підрозділів у єдиній Системі на основі чіткого розмежування їхніх функцій і напрямів роботи:
а) координація здійснюється з урахуванням місця, завдань і ролі підрозділу в загальній організаційній структурі НБУВ, відповідно до змісту наявних бібліотечно-бібліографічних ресурсів;
б) кооперування будується на основі взаємного використання довідково-бібліографічного апарату (ДБА), фондів НБУВ, що включають документи на різних носіях інформації, враховуючи можливості доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів, а також на основі співпраці та узгодження технологічних принципів виконання довідок;
в) диференційований підхід до прийняття запитів і рівня виконання довідок – залежно від характеру інформаційних потреб і категорій користувачів (див. перелік категорій користувачів, обслуговування яких здійснюється на пріоритетних засадах, дод. 4);
г) доступність ДБО для всіх категорій користувачів НБУВ, створення рівних можливостей для реальних і віддалених користувачів Бібліотеки у задоволенні їхніх інформаційних потреб.

2.3.2. ДБО передбачає виконання й надання користувачам:

 • разових бібліографічних довідок з усіх галузей знання в усній та документальнофіксованій формах;
 • бібліографічних і методичних консультацій (індивідуальних і групових).

Прості усні бібліографічні довідки і консультації надаються користувачам безоплатно.
Складні бібліографічні довідки і консультації, додаткові бібліографічні послуги виконуються на платній основі відповідно до Положення про платні послуги та «Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського».

2.3.3. Не приймаються до виконання запити, пов’язані з вирішенням кросвордів, вікторин, які потребують суцільного перегляду великої кількості джерел і вузькоспеціальних знань з предмета запиту. Не здійснюється пошук цитат. У цих випадках користувачам надається консультаційна допомога у доборі джерел для самостійного пошуку.

Структура системи, функції підрозділів

3.1. Складовими Системи є довідково-бібліографічні служби структурних підрозділів НБУВ, які здійснюють безпосереднє бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, а також підрозділи, пов'язані з ними технологічно, що забезпечують їхнє функціонування.

3.2. Структурні підрозділи НБУВ здійснюють ДБО відповідно до своїх функцій і місця підрозділу в структурі Бібліотеки.

3.3. Відповідно до участі у ДБО виділяються 2 групи:

 • першу групу становлять підрозділи, безпосередньо пов’язані з обслуговуванням користувачів: Відділ комплексного бібліотечного обслуговування, Відділ довідково-бібліографічного обслуговування, Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу, Відділ технологій дистантного обслуговування; Відділ обслуговування основними фондами, Відділ бібліотекознавства, Національна юридична бібліотека, Культурно-просвітницький центр, Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків, Відділ фонду ООН, Фонд Президентів України, Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій, Відділ газетних фондів, Відділ зарубіжної україніки, Відділ образотворчих мистецтв, Відділ стародруків і рідкісних видань, Відділ формування музичного фонду, Інститут архівознавства, Інститут рукопису, Філія №2;
 • другу групу становлять підрозділи, безпосередньо не пов’язані з обслуговуванням користувачів, але які сприяють виконанню функцій ДБО: Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Інститут біографічних досліджень, Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, Відділ систематизації, Відділ каталогізації, Відділ наукової організації основних фондів, Відділ національної бібліографії, Служба реферування української наукової літератури, Відділ обмінно-резервних фондів, Планово-економічний відділ, Бухгалтерія, Науково-видавничий центр.

3.4. Структурні підрозділи, що здійснюють безпосереднє обслуговування користувачів:

3.4.1. Відділ довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) здійснює пріоритетне довідково-бібліографічне обслуговування органів державної влади і управління України, виконує бібліографічні довідки і надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) читачам у читальному залі Відділу та віддаленим користувачам за документами, виданими українською, російською, основними іноземними європейськими мовами з усіх галузей знання, на базі ДБА ВДБО та НБУВ, доступу до внутрішніх і зовнішніх електронних інформаційних ресурсів (ЕІР) інших бібліотек та інформаційних центрів.

3.4.2. Відділ комплексного бібліотечного обслуговування (ВКБО) виконує бібліографічні довідки і надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) за документами суспільно-політичного, гуманітарного циклу, природничого та технічного профілів, з медицини, сільського господарства, виданими українською, російською, іноземними мовами на базі ДБА ВКБО та НБУВ, доступу до зовнішніх ЕІР інших бібліотек та інформаційних центрів.

3.4.3. Сектор запису читачів та контролю відвідувань знайомить з правилами користування Бібліотекою, надає інформацію про структуру, режим роботи, послуги, фонди НБУВ, надає орієнтуючі довідки в усній формі .1

3.4.4. Черговий адміністратор ознайомлює користувачів з правилами користування Бібліотекою, надає інформацію про її структуру, режим роботи, склад фондів, послуги, довідково-бібліографічний апарат, напрями діяльності НБУВ і функції структурних підрозділів; про культурно-масові заходи (конференції, семінари, виставки, екскурсії), що проводяться у Бібліотеці, надає в усній формі довідки про адреси інших бібліотек та інформаційних центрів тощо.

3.4.5. Читальний зал нових надходжень (ЧЗНН) виконує бібліографічні довідки й надає бібліографічні консультації в усній формі за новими надходженнями документів за поточний рік (книги, продовжувані видання), виданими українською, російською та іноземними мовами з усіх галузей знання, на базі виставки нових надходжень, ДБА ЧЗНН, а також ЕІР сайту Бібліотеки.

3.4.6. Загальний читальний зал Відділу комплексного бібліотечного обслуговування виконує бібліографічні довідки в усній та письмовій формах і надає бібліографічні та методичні консультації (у тому числі в автоматизованому режимі) за документами гуманітарного, природничого та технічного профілів на базі ДБА ВКБО та НБУВ, доступу до зовнішніх довідково-бібліографічних ресурсів інших бібліотек та інформаційних центрів.

3.4.7. Читальні зали обслуговування періодичними виданнями (ЧЗОПВ) виконують усні бібліографічні довідки, надають бібліографічні консультації за фондом поточної періодики, ДБА ЧЗОПВ, ЕК НБУВ, електронними інформаційними ресурсами.

3.4.8. Читальний зал картографічних видань виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах за спеціалізованим фондом сектору (карти та атласи, починаючи з XVI ст., література з географії, геодезії, геології, інших наук про Землю), ДБА до нього, ЕК НБУВ, іншими інформаційними ресурсами.

3.4.9. Читальний зал дисертацій і документів на мікроносіях виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі – в автоматизованому режимі) з усіх галузей знання на базі спеціалізованого фонду дисертацій та мікроносіїв, ДБА, спеціалізованих каталогів.

3.4.10. Відділ технологій дистантного обслуговування забезпечує оперативний доступ до електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки, зовнішніх мережевих ресурсів, комунікативних сервісів Інтернет та локальних електронних документів на оптичних компакт-дисках, виконує усі типи бібліографічних довідок за запитами віддалених користувачів в автоматизованому режимі. Формує архів виконаних довідок та запитів, галузеві, тематичні та довідково-інформаційні блоки з забезпечення запитів віддалених користувачів. Надає консультативну допомогу користувачам залу електронних ресурсів щодо пошуку електронної інформації з усіх галузей знання та використання пошукових систем, здійснює пошук електронної інформації за замовленням користувачів.

3.4.11. Сектор обслуговування індивідуальних та колективних дистантних користувачів виконує усі типи бібліографічних довідок з усіх галузей знання українською, російською мовами у традиційному та автоматизованому режимах. Здійснює шифрування і бібліографічне доопрацювання замовлень користувачів Бібліотеки та замовлень надісланих за МБА, СМБА і ДД, ММБА, надає бібліографічні й методичні консультації, що орієнтують у системі довідково-бібліографічного апарату НБУВ.

3.4.12. Відділ обслуговування основними фондами надає інформацію про структуру, режим роботи, послуги, фонди Бібліотеки, надає орієнтуючі довідки, адресні бібліографічні довідки.

3.4.13. Відділ наукової організації основних фондів (ВНООФ) надає бібліографічні довідки і консультації в усній і письмовій формах за фондами документів основного зберігання, у тому числі призначених для службового користування, архівним фондом, колекціями, зокрема дисертаціями, ДБА ВНООФ, з урахуванням типо-видової структури фонду.

3.4.14. Відділ бібліотекознавства (ВБ) виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) на базі спеціалізованого фонду документів з теорії, методики, історії бібліотечної справи, бібліографії й книгознавства, ДБА ВБ, електронних інформаційних ресурсів, локальних та віддаленого доступу.

3.4.15. Читальний зал "Австрійська бібліотека" виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі з використанням електронних ресурсів і технологій) на базі спеціалізованого фонду документів та ДБА з питань історії, науки, культури Австрії, Європейського Союзу, підтримує веб-сторінку МЗС Австрії у розділі «Зарубіжна Австріяка», формує базу даних (БД) «Переклади та наукові дослідження «Австріяка в Україні».

3.4.16. Читальний зал "Іранська бібліотека" виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах з питань, що стосуються Ірану, країн Близького Сходу на базі спеціалізованого фонду документів та ДБА, доступних електронних ресурсів українською, російською, англійською, перською мовами.

3.4.17. Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу (ВМНІС) здійснює науково-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування (у тому числі в автоматизованому режимі) фізичних і юридичних осіб, які є користувачами МБА і ММБА. Забезпечує якісне виконання запитів користувачів (колективних міських, міжміських і міжнародних абонентів та персональних абонентів-науковців) на документи з вітчизняних бібліотек та бібліотек інших держав, з фондів основного зберігання НБУВ та підсобного фонду ВМНІС на різних носіях інформації. Здійснює пошук джерел інформації для користувачів МБА і ММБА з використанням електронних ресурсів Інтернет та БД інших бібліотек, інформаційних центрів. Надсилає за координацією замовлення користувачів на видання, що відсутні в основних фондах зберігання НБУВ або взагалі у документній системі України, до бібліотек інших держав поштою, факсом, електронною поштою. Співпрацює, координує та кооперує свою діяльність із суміжними відділами Бібліотеки, службами МБА бібліотек різних відомств і рівнів України, інших держав. За виконаними запитами користувачів формує БД виготовлених цифрових копій оригіналів документів власної Бібліотеки та електронних інформаційних ресурсів, відсутніх в основних фондах зберігання НБУВ. Надає усні та письмові довідки за запитами користувачів МБА, ММБА. ВМНІС є методичним центром з питань функціонування служб МБА, СМБА і ДД та ММБА мережі наукових бібліотек НАН України. В усній формі надає довідки у разі безпосереднього звернення користувача до відділу особисто або телефоном.

3.4.18. Відділ фонду ООН виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмових формах (у тому числі – в автоматизованому режимі) користувачам НБУВ на базі фонду та ДБА відділу: документів і публікацій Організації Об'єднаних Націй і її спеціалізованих установ, а також на основі використання можливостей електронних, онлайнових ресурсів системи ООН (ВООЗ, МАГАТЕ, МОП, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Всесвітній банк тощо).

3.4.19. Національна юридична бібліотека забезпечує акумуляцію документально-інформаційних ресурсів, які містять правову інформацію, здійснює систематизацію та аналіз матеріалів, які містять правову інформацію, підготовку інформаційно-аналітичних продуктів; формує довідково-інформаційні фонди та банки даних документально-інформаційних ресурсів, які містять інформацію з питань держави і права; надає довідково-консультаційну допомогу, здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів з питань держави і права; бере участь у внутрішньодержавному та міжнародному обміні інформацією з правових питань; надає в установленому порядку організаційні, методичні, консультаційні та інші послуги (в тому числі платні); здійснює забезпечення правовою інформацією працівників органів державної влади, спеціалістів-правників, науковців, студентів, представників дипломатичного корпусу і міжнародних неурядових організацій та поширення правових знань серед населення.

3.4.20. Фонд Президентів України (ФПУ) виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі – в автоматизованому режимі) на базі спеціалізованих фондів відділу, електронних ресурсів ФПУ, документальних матеріалів, з питань, що відображають державну, наукову, суспільно-політичну і творчу діяльність, життя президентів України; історичні форми організації державної влади на території України; процеси становлення та функціонування інституту президентства в Україні; вибори президента України; діяльність громадських організацій і осіб, які так чи інакше пов'язані з реалізацією ідеї президентської влади в Україні, у тому числі президентів України, обраних політичними об'єднаннями діаспори, президентів Західноукраїнської Народної Республіки, Карпато-Української Республіки, кандидатів у президенти України; функціонування інституту президентства за кордоном; діяльність президентів іноземних держав.

3.4.21. Культурно-просвітницький центр надає довідки в усній формі – про заходи (конференції, семінари, виставки, екскурсії), що проводяться в НБУВ, виконує бібліографічні довідки на основі тематичних виставок, їх каталогів, архіву та довідково-пошукового апарату до них.

3.4.22. Черговий бібліотекар пункту запису Філії №1, який поєднує функції Сектора пункту запису читачів, контролю відвідувачів та Чергового адміністратора, консультує читачів щодо правил користування Бібліотекою, надає інформацію про її структуру, режим роботи, склад фондів, послуги, довідково-бібліографічний апарат, напрями діяльності НБУВ і функції її структурних підрозділів, при потребі безпосередньо зв’язуючись з відповідними підрозділами НБУВ.

3.4.23. Інститут архівознавства надає консультаційну та практичну допомогу установам НАН України з питань документування їх діяльності, формування архівних фондів та роботи діловодних, архівних підрозділів; задовольняє соціально-правові запити користувачів на основі документних масивів архівних фондів Президії та відділень НАН України, її установ, організацій-попередників НАН України та їх установ, громадських організацій при установах НАН України, документів особового походження видатних вчених НАН України, ДБА та інформаційних ресурсів наявних і доступних в ІА.

3.4.24. Інститут рукопису (ІР). Відділ зберігання та використання фондів виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах про рукописну спадщину видатних діячів минулого, освітніх та культурних установ ХVIII–ХХ ст. за фондом рукописів (грецькою, латинською, арабською, слов'янськими та іншими мовами) і ДБА ІР, а також за фондами інших архівосховищ, відбитих у джерелах інформації, наявних у НБУВ, електронними інформаційними ресурсами.

3.4.25. Інститут рукопису. Відділ фонду юдаїки виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах за фондами юдаїки, ДБА відділу, локальними та віддаленими спеціалізованими ЕІР.

3.4.26. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій (ВБЗІК) виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) на базі фонду бібліотечних зібрань та історичних колекцій, ДБА ВБЗІК, БД «Зібрання та колекції», ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.27. Відділ зарубіжної україніки (ВЗР) виконує бібліографічні й фактографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) на базі спеціалізованого фонду документів українського зарубіжжя, ДБА ВЗР, бібліографічної БД "Зарубіжна україніка", ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.28. Відділ образотворчих мистецтв (ВОМ) виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах за профілем діяльності відділу з широкого кола питань теорії та історії образотворчого, декоративно-прикладного та народного мистецтва, дизайну, документальної та художньої фотографії тощо на базі спеціалізованого фонду образотворчих видань, ДБА ВОМ, ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.29. Відділ стародруків і рідкісних видань на базі власних фондів і ДБА відділу виконує бібліографічні довідки, надає консультації в усній і письмовій формах з історії стародруків (видань XV cт. – 1830 р.) та рідкісних і цінних видань ХІХ–ХХ ст., книгознавства.

3.4.30. Відділ формування музичного фонду (ВФМФ) виконує бібліографічні довідки, надає консультації в усній і письмовій формах за профілем діяльності відділу з широкого кола питань музичного мистецтва і музичного фольклору за фондами відділу, ДБА ВФМФ, зведеними каталогами, ЕК НБУВ, іншими спеціалізованими інформаційних ресурсами.

3.4.31. Відділ газетних фондів (ВГФ) виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній і письмовій формах (у тому числі в автоматизованому режимі) з усіх галузей знання на базі спеціалізованого фонду вітчизняних та іноземних газет, ДБА ВГФ, бібліографічної БД "Газети України" (1818–1922 рр.), ЕК НБУВ, інших спеціалізованих інформаційних ресурсів.

3.4.32. Філія № 2 виконує бібліографічні довідки, надає бібліографічні консультації в усній та письмовій формах з усіх галузей знання на базі універсального фонду книг, журналів, бібліографічної періодики та комплектів газет, ДБА філії № 2, електронних інформаційних ресурсів.


1 Крім того, забезпечення користувачів Бібліотеки інформацією, яка допомагає орієнтуватися у розташуванні відділів і читальних залів, здійснюється через наочні стенди, відеомонітори, офіційний сайт НБУВ, а також на всіх пунктах обслуговування користувачів.

Підрозділи, що сприяють функціонуванню системи ДБО

4.1. Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів здійснює комплектування фонду НБУВ виданнями довідково-бібліографічного характеру українською та іноземними мовами, забезпечує передплату бібліографічної періодики, онлайнових довідково-бібліографічних ресурсів, готує бібліографічні покажчики надходжень зарубіжних довідково-енциклопедичних та періодичних видань до фондів бібліотек НДУ НАН України, виконує бібліографічні довідки про нові надходження документів та наявність видань у фондах НБУВ, видавців та видавничі організації.

4.2. Відділ формування і обліку електронних інформаційних ресурсів формує та забезпечує використання зібрання науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів Інтернету.

4.3. Відділ систематизації здійснює систематизацію документів, що надходять до фондів НБУВ, ведення і редагування Генерального систематичного каталогу та ЕК, розробляє «Рубрикатор НБУВ» (Робочі таблиці класифікації), надає методичну і науково-практичну допомогу підрозділам НБУВ, бібліотекам НДУ НАН України, бібліотекам інших систем і відомств з питань систематизації документів, організації і ведення систематичних каталогів, використання таблиць бібліотечної класифікації і розроблення робочих таблиць класифікації.

4.4. Відділ каталогізації здійснює каталогізацію документів, організацію читацьких та службових алфавітних каталогів книг, періодичних видань, дисертацій тощо.

4.5. Відділ бібліотекознавства спільно з підрозділами системи ДБО здійснює наукові дослідження з проблем ДБО, розробляє норми на процеси і операції ДБО, нормативні і методичні документи з питань розвитку ДБО; сприяє впровадженню результатів досліджень у практику.

4.6. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади сприяє вдосконаленню ефективного використання фондів НБУВ, нових інформаційних ресурсів, створених в Україні та за її межами, в тому числі інформаційних потоків електронної інформації, здійснює підготовку наукових інформаційних ресурсів на основі аналізу   періодичної   преси   СНД, загальноукраїнських та регіональних видань, офіційних видань політичних партій, громадських об'єднань, релігійних організацій для продуктивного використання науковими установами при реалізації актуальних суспільно значущих проектів; узагальнює досвід роботи інформаційно-аналітичних структур у системі наукових бібліотек з  ефективного використання довідково-бібліографічних фондів, сприяє удосконаленню довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, активному введенню в обіг наукової та іншої інформації, необхідної для підвищення ефективності діяльності органів державної влади, соціально-економічних та  ринкових перетворень в Україні, сталого розвитку  держави.

4.7. Інститут біографічних досліджень розробляє теоретичні та науково-методичні проблеми української біографістики; здійснює збирання, наукове опрацювання, підготовку до видання матеріалів Українського біографічного словника – багатотомного енциклопедичного видання, що вміщує біографії діячів української землі, представників української діаспори, а також українознавців і прихильників України за її межами з усіх сфер людської діяльності від давнини до сучасності; координацію досліджень з біографістики в Україні, формує бази даних української біографістики, сприяє довідково-бібліографічному обслуговуванню користувачів інформацією біографічного характеру.

4.8. Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків забезпечує координацію й кооперацію бібліографічного обслуговування закордонних користувачів Бібліотеки.

4.9. Відділ національної бібліографії здійснює формування бібліографічних ресурсів ретроспективного характеру, БД національної бібліографії України.

4.10. Служба реферування української наукової літератури здійснює аналітико-синтетичну обробку вхідного документного потоку Бібліотеки, кумуляцію реферативної інформації в загальнодержавній базі даних "Україніка наукова" та підготовку галузевих випусків Українського реферативного журналу "Джерело".

4.11. Центр бібліотечно-інформаційних технологій розробляє стратегічні напрями розвитку комп’ютерних технологій у бібліотеці, координує роботи з кооперативного створення електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів у рамках створення єдиної інформаційної системи «Бібліотека – XXI», сучасного ДБА; забезпечує підрозділи системи ДБО комп’ютерною технікою, обладнанням, програмним забезпеченням, здійснює актуалізацію антивірусних програм.

4.12. Відділ програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж забезпечує налагодження, підтримку автоматизованої бібліотечної інформаційної системи для формування електронних інформаційних ресурсів та надання доступу до них користувачам Бібліотеки.

4.13. Центр реставрації і консервації здійснює контроль за режимом збереження документів довідково-бібліографічних фондів, їх реставрацію, оправлення, оцифрування соціально значущих, рідкісних і найушкодженіших документів.

4.14. Планово-економічний відділ здійснює нормативне та планово-економічне забезпечення діяльності з надання платних бібліографічних послуг у НБУВ.

4.15. Бухгалтерія забезпечує фінансові розрахунки за надання платних послуг, перевіряє їх облік і звітність.

4.16. Науково-видавничий центр забезпечує ксерокопіювання, мікрофільмування, фотокопіювання документів, відібраних відповідно до запитів користувачів.

Управління системою ДБО

5.1. Управління системою ДБО покладається на заступника генерального директора відповідно до розподілу обов’язків, функцій та напрямів діяльності.

5.2. Координуючим центром системи є Відділ довідково-бібліографічного обслуговування.

5.2.1. Основні функції відділу ДБО як координуючого центру:

 • розроблення загальносистемної нормативно-технологічної документації й методичних рекомендацій; організація впровадження розробленої документації й здійснення контролю за її виконанням у підрозділах системи;
 • організація міжвідділівських науково-методичних нарад з ДБО;
 • проведення заходів щодо підвищення кваліфікації відповідальних за ДБО в підрозділах НБУВ.

5.2.2. Відділ ДБО як координуючий центр реалізує свої функції:

 • безпосередньо, шляхом взаємодії з підрозділами, що здійснюють ДБО;
 • шляхом міжвідділівських науково-методичних нарад, які скликаються для: обговорення принципових положень з метою вдосконалення технології ДБО в НБУВ, вироблення пропозицій за основними показниками результатів діяльності з ДБО: щодо єдиного обліку, звітності, планування; рекомендації до затвердження (уведення в дію) документів з ДБО в НБУВ і в окремих підрозділах системи.

Додаток 1

ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ПІДРОЗДІЛІВ СИСТЕМИ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДРОЗДІЛ

ТИПИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК

ФОРМИ ДОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Платні
пос-
луги

 

Те-
ма-
тич-
ні

Уточ-
ню-
вальні

Ад-
рес-
ні

Фак-
то-
гра-
фіч-
ні

Кон-
суль-
тації

Усна

Пись-
мова

З викорис-
танням
ЕІР та
техно-
логій

 

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ комплексного бібліотечного обслуговування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Черговий адміністратор

 

+

+

+

+

+

 

 

+

Сектор запису читачів та контролю відвідувань

 

+

+

+

+

+

+

 

+

Читальний зал нових надходжень

+

+

+

+

+

+

 

+

+

Загальний читальний зал ВКБО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Читальні зали обслуговування періодичними виданнями

+

+

+

+

+

+

 

+

+

Читальний зал картографічних видань

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Читальний зал дисертацій і документів на мікроносіях

+

+

+

 

+

+

 

 

+

Відділ технологій дистантного обслуговування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сектор обслуговування індивідуальних та колективних дистантних користувачів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ обслуговування основними фондами

 

+

+

 

+

+

 

+

 

Відділ наукової організації основних фондів

 

+

 

 

 

 

+

+

 

Відділ бібліотекознавства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Читальний зал "Австрійська бібліотека"

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Читальний зал "Іранська бібліотека"

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ фонду ООН

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Національна юридична бібліотека

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Фонд Президентів України

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Культурно-просвітницький центр

 

+

+

+

 

+

 

 

 

ФІЛІЯ № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черговий бібліотекар Пункту запису читачів Філії №1

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Інститут архівознавства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Інститут рукопису

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ фонду юдаїки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ зарубіжної україніки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ образотворчих мистецтв

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ стародруків і рідкісних видань

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ формування музичного фонду

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ газетних фондів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Філія №2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Додаток 2

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. ОСНОВНИМИ результатами ДБО є:
1) бібліографічна довідка,
2) бібліографічна консультація.

Визначення термінів

Бібліографічна довідка – відповідь на разовий запит, що містить бібліографічну або фактографічну інформацію, релевантну запиту, із зазначенням бібліографічних відомостей.

Бібліографічна консультація – відповідь на разовий запит, що орієнтує в інформаційних ресурсах, містить поради щодо самостійного використання шляхів, засобів і методів бібліографічного пошуку (у тому числі в електронному середовищі) щодо змісту, структури та використання фондів і ДБА НБУВ, інших бібліотек та інформаційних центрів; містить рекомендації з правил бібліографічного опису документів й складання бібліографічних записів, застосування чинних стандартів, методики оформлення бібліографічного списку документів тощо.

Бібліографічний запит – звернення користувача до довідкової служби в усній, письмовій чи електронній формах, яке відображає потребу в бібліографічній інформації.

Бібліографічний пошук – пошук бібліографічної інформації або пошук документів за джерелами бібліографічної інформації згідно із запитом користувача.

Інформаційна послуга – здійснення інформаційної діяльності з доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб.

Користувач – фізична чи юридична особа, яка звертається за послугами до бібліотеки.

Незадоволений запит – відповідь на разовий запит, що містить мотивування неможливості надати користувачеві релевантну запиту інформацію або негативний результат, отриманий після використання усіх джерел пошуку, які потенційно могли містити запитувану інформацію.

ТИПИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК

Адресна довідка – засвідчує наявність або (вказує) місцезнаходження документа у фондах конкретної бібліотеки, науково-інформаційного закладу.

Тематична довідка – бібліографічна довідка, яка містить перелік документів, релевантних тематичному запиту.

Уточнювальна довідка – встановлює або уточнює елементи бібліографічного опису, які відсутні або неточно наведені в запиті користувача.

Фактографічна довідка – відповідь на разовий запит користувача, що містить фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, топографічні, адресні, статистичні), конкретну інформацію про події, процеси, явища тощо з зазначенням джерела інформації.

Додаток 3

ОДИНИЦІ ОБЛІКУ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 1. Основними показниками діяльності НБУВ у сфері ДБО є кількість виконаних довідок і консультацій.
 2. Обліку підлягають і входять до основних показників ДБО НБУВ:
  • довідки (відповідно до класифікації, див. Додаток 2)
  • бібліографічні консультації.
 3. Одиницею обліку є довідка, яка незалежно від позитивного або негативного результату, містить відомості:
  • про одну тему (при виконанні тематичних бібліографічних запитів);
  • про один уточнений бібліографічний запис (при виконанні запитів на бібліографічне уточнення);
  • про одне встановлення місцезнаходження документа (при виконанні адресно-бібліографічних запитів);
  • про один виявлений факт (при виконанні фактографічних запитів);
  • або консультація з одного питання2  .
 4. Одиницею обліку консультації є проведена бібліографічна консультація за одним із видів бібліографічного пошуку або методична консультація за одним запитом.
 5. Позначення визначених видів довідок та консультацій скороченим літерним символом:
  А – адресна довідка;
  Т – тематична;
  У – уточнювальна;
  Ф – фактографічна;
  К – консультація.
 6. Основний показник результативності виконання довідок – задоволення або незадоволення (часткове або повне) інформаційного запиту.
  Реєструючи незадоволені запити користувачів, необхідно вказати джерела ДБА, які використовувалися для пошуку відповіді, та зазначити причину неможливості задоволення запиту.
 7. Негативний результат фіксується за допомогою індексу, який вказує на його причину:
  1 – наведені неповні вихідні дані;
  2 – відсутність у ДБФ відповідних документів;
  3 – незабезпеченість ДБА бібліотеки;
  4 – вузькоспеціальні запити, які потребують використання ДБА інших інформаційних установ.
 8. Обліку підлягають, але не входять до основних показників результатів ДБО, відмови на виконання запитів.
 9. Довідки, виконані в кооперації з іншими підрозділами НБУВ, ураховуються кожним підрозділом, що брав участь у роботі над довідкою.

2 ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика: Взамен ГОСТ 7.20-80, ГОСТ 7.41-82: Введ. 2002-01-01. – Минск, 2001. – П.11.2.1.

Додаток 4

СПИСОК КОРИСТУВАЧІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ПРІОРИТЕТНЕ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

I. Керівники органів державної і виконавчої влади України:

 • Керівництво Верховної Ради (Голова і його заступники, голови комітетів і комісій);
 • Президент України, його помічники, керівники апарату Адміністрації Президента;
 • Прем’єр-міністр, міністри й керівники державних комітетів України, керівники центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, керівники органів судової влади України.

II. Керівники Київської міської державної адміністрації.
III. Президія НАН України, керівники НДУ НАН України, академіки НАН України.
IV. Керівники адміністрації Бібліотеки (генеральний директор, його заступники).

 

Затверджено Вченою радою НБУВ
(протокол № 4 від 12 квітня 2011 р.)