Відділ стародруків та рідкісних видань

виставкаВідділ стародруків було проголошено у складі Бібліотеки із самого початку її існування, в 1918 р. У перші роки йшов лише відбір стародрукованих видань із загальних фондів та деяких історичних книгозбірень минулого. Стабільна робота відбувалася з травня 1926 р., коли було затверджено проф. С. І. Маслова завідувачем відділу і розпочалося активне комплектування основних колекцій відділу, їх опис і дослідження.

Відділ неодноразово змінював назву: 1950 р. його було перейменовано у відділ рідкісної книги; через рік — у відділ рідкісної та цінної книги, і сюди були передані фонди Кабінету революційної преси; 1973 р. — відділ теорії та методології культури, історії книги і бібліотечної справи, а через рік — відділ книгознавства; з 1990 р. — відділ стародруків та рідкісних видань.

В різні роки відділ очолювали В.Ф. Іваницький, М.М. Марковський, С.І. Маслов, Б.І. Зданевич, І.П. Крип’якевич, С.Й. Петров, О.В. Молодчиков, Ф.З. Шимченко, М.П. Рудь, М.П. Кодак, Є.П. Демченко, Г.І. Ковальчук.

Напрями діяльності

Сьогодні Відділ стародруків та рідкісних видань — це науковий підрозділ, який здійснює дослідження в галузі історії книги та книговидання, історії бібліотечної справи та книжкового пам’яткознавства, готує відповідні монографії, статті, наукові каталоги, посібники. Інші напрями діяльності:

 • збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання стародруків (видань з XV cт. і до 1830 р.);
 • збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання рідкісних і цінних видань (книжкових пам’яток) ХІХ—ХХ ст.;
 • збирання книгознавчої, історико-культурологічної, довідкової літератури;
 • обслуговування користувачів фондом стародруків та рідкісних видань, а також відповідними інформаційними джерелами та довідковою літературою;
 • науково-методична діяльність в галузі вироблення критеріїв комплектування спеціалізованих відділів книжковими пам’ятками, організації відповідних колекцій, їх належного зберігання, опису та використання;
 • підготовка різноманітних каталогів для забезпечення пошуку книжкових пам’яток;
 • підготовка ювілейних виставок, книгознавчих читань;
 • надання консультацій, довідок, методичних порад за профілем роботи.
Результати діяльності
 1. Наукові видання відділу

 2. Наукові видання, підготовлені спільно з іншими установами

  • Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах / Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Товариство дослідників Центрально-Східної Європи, Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell’ Universita di Milano. – К., Л., 2009–2011.
  • Шамрай М. А. Альдини в бібліотеках України: Каталог / Маргарита Шамрай; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; заг. ред. Г. І. Ковальчук. — К.: Академперіодика, 2008. — 144 с.
  • Шамрай М. А. Маргіналії зі стародруків кириличного шрифту XV—XVII ст. з фонду НБУВ / Шамрай М. А.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; — К.: НБУВ, 2005. — 334 с.
  • Братковський Д. Світ, по частинах розглянутий : Фототипичне видання. Переклад. Джерела. Студії / Данило Братковський; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, Волинський краєзнавчий музей, Волинське крайове братство св. ап. Андрія Первозваного. — Луцьк, 2004. — 464 с.
  • Словник книгознавчих термінів / Буран В. Я., Медведєва В. М., Ковальчук Г. І., Сенченко М. І. / Книжкова палата України. — К., 2003. — 160 с.
  • Бібліологічні вісті (1923—1930): Систематичний анотований покажчик / Укл. Г. І. Ковальчук; Нац. парламентська б-ка України. — К.: Абрис, 1996. — 160 с.
 3. Підготовка та захист дисертацій

  • Ковальчук Галина Іванівна. Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — К., 2005. — 485 арк. — Бібліогр.: арк. 369–480.
  • Заболотна Наталія Валентинівна. Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII – I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії): Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 291 арк. — Бібліогр.: арк. 164–209.
  • Кисельов Роман Євгенович. Лексика української мови в Почаївських виданнях XVIII – першої половини ХІХ ст.: Дис. … канд. філол. н.: 10.02.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. – 257 арк.
  • Римарович Ірина Олегівна. Родові книгозбірні Правобережної України XVIII ст. у фондах НБУВ: історія та бібліографічна реконструкція: Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К., 2001. — 361 арк.
  • Дениско Людмила Михайлівна. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819—1919): Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К., 1997. — 247с.
  • Рукавіцина Є. В. Бібліотека і архів митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова): Дис. … канд. іст. наук: 05.25.04 – книгознавство / НАН України; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. –150 с.
 4. Впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність Відділу стародруків та рідкісних видань

  • Провадяться роботи з адаптації робочого місця та розробки робочих листів з відповідним довідковим апаратом для каталогізатора стародруків.
  • Розроблено технологію підготовки електронних колекцій стародруків на основі окремих оцифрованих копій видань з відповідною прив'язкою до бібліографічних баз даних.
  • Закладено основи автоматизованої підготовки електронної публікації наукових каталогів стародруків на основі бібліографічних баз даних.
  • Започатковано роботи із створення баз даних екслібрисів, автографів, елементів декору і оформлення стародруків та рідкісних видань.
 5. Створення електронних інформаційних ресурсів

  • укладання баз даних до Державного реєстру книжкових пам’яток України
   • інкунабул (видань XV ст.);
   • палеотипів (видань першої половини XVІ ст.);
   • кириличних стародруків;
   • видань гражданським шрифтом XVІІІ — першої третини ХІХ ст.;
  • укладання бази даних національної бібліографії стародруків
  • укладання електронних каталогів колекцій
   • колекції рідкісних видань ХІХ—ХХ ст.;
   • колекції листівок кінця ХІХ — І-ї половини ХХ ст.;
   • фонду історико-книгознавчих видань.
  • Створення електронних колекцій стародруків та рідкісних видань:
   • почаївські стародруки;
   • пам’ятки вітчизняної історико-культурної спадщини;
   • унікальні першодруки;
   • стародруки з історії науки та техніки;
   • прижиттєві видання класиків української літератури.
 6. Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)