Відділ стародруків та рідкісних видань

виставкаВідділ стародруків було проголошено у складі Бібліотеки із самого початку її існування, в 1918 р. У перші роки йшов лише відбір стародрукованих видань із загальних фондів та деяких історичних книгозбірень минулого. Стабільна робота відбувалася з травня 1926 р., коли було затверджено проф. С. І. Маслова завідувачем відділу і розпочалося активне комплектування основних колекцій відділу, їх опис і дослідження.

Відділ неодноразово змінював назву: 1950 р. його було перейменовано у відділ рідкісної книги; через рік — у відділ рідкісної та цінної книги, і сюди були передані фонди Кабінету революційної преси; 1973 р. — відділ теорії та методології культури, історії книги і бібліотечної справи, а через рік — відділ книгознавства; з 1990 р. — відділ стародруків та рідкісних видань.

В різні роки відділ очолювали В.Ф. Іваницький, М.М. Марковський, С.І. Маслов, Б.І. Зданевич, І.П. Крип’якевич, С.Й. Петров, О.В. Молодчиков, Ф.З. Шимченко, М.П. Рудь, М.П. Кодак, Є.П. Демченко, Г.І. Ковальчук. З 2015 р. завідувач відділу - Н.П. Бондар.

Напрями діяльності

Сьогодні Відділ стародруків та рідкісних видань — це науковий підрозділ, який здійснює дослідження в галузі історії книги та книговидання, історії бібліотечної справи та книжкового пам’яткознавства, готує відповідні монографії, статті, наукові каталоги, посібники. Інші напрями діяльності:

 • збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання стародруків (видань з XV cт. і до 1830 р.);
 • збирання, зберігання та бібліотечно-бібліографічне опрацювання рідкісних і цінних видань (книжкових пам’яток) ХІХ—ХХ ст.;
 • збирання книгознавчої, історико-культурологічної, довідкової літератури;
 • обслуговування користувачів фондом стародруків та рідкісних видань, а також відповідними інформаційними джерелами та довідковою літературою;
 • науково-методична діяльність в галузі вироблення критеріїв комплектування спеціалізованих відділів книжковими пам’ятками, організації відповідних колекцій, їх належного зберігання, опису та використання;
 • підготовка різноманітних каталогів для забезпечення пошуку книжкових пам’яток;
 • підготовка ювілейних виставок, книгознавчих читань;
 • надання консультацій, довідок, методичних порад за профілем роботи.
Результати діяльності
 1. Наукові видання відділу

 2. Наукові видання, підготовлені спільно з іншими установами

  • Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах / Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Товариство дослідників Центрально-Східної Європи, Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell’ Universita di Milano. – К., Л., 2009–2011.
  • Шамрай М. А. Альдини в бібліотеках України: Каталог / Маргарита Шамрай; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; заг. ред. Г. І. Ковальчук. — К.: Академперіодика, 2008. — 144 с.
  • Шамрай М. А. Маргіналії зі стародруків кириличного шрифту XV—XVII ст. з фонду НБУВ / Шамрай М. А.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; — К.: НБУВ, 2005. — 334 с.
  • Братковський Д. Світ, по частинах розглянутий : Фототипичне видання. Переклад. Джерела. Студії / Данило Братковський; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, Волинський краєзнавчий музей, Волинське крайове братство св. ап. Андрія Первозваного. — Луцьк, 2004. — 464 с.
  • Словник книгознавчих термінів / Буран В. Я., Медведєва В. М., Ковальчук Г. І., Сенченко М. І. / Книжкова палата України. — К., 2003. — 160 с.
  • Бібліологічні вісті (1923—1930): Систематичний анотований покажчик / Укл. Г. І. Ковальчук; Нац. парламентська б-ка України. — К.: Абрис, 1996. — 160 с.
 3. Підготовка та захист дисертацій

  • Ковальчук Галина Іванівна. Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — К., 2005. — 485 арк. — Бібліогр.: арк. 369–480.
  • Заболотна Наталія Валентинівна. Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII – I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії): Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 291 арк. — Бібліогр.: арк. 164–209.
  • Кисельов Роман Євгенович. Лексика української мови в Почаївських виданнях XVIII – першої половини ХІХ ст.: Дис. … канд. філол. н.: 10.02.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. – 257 арк.
  • Римарович Ірина Олегівна. Родові книгозбірні Правобережної України XVIII ст. у фондах НБУВ: історія та бібліографічна реконструкція: Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К., 2001. — 361 арк.
  • Дениско Людмила Михайлівна. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819—1919): Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К., 1997. — 247с.
  • Рукавіцина Є. В. Бібліотека і архів митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова): Дис. … канд. іст. наук: 05.25.04 – книгознавство / НАН України; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. –150 с.
 4. Впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність Відділу стародруків та рідкісних видань

  • Провадяться роботи з адаптації робочого місця та розробки робочих листів з відповідним довідковим апаратом для каталогізатора стародруків.
  • Розроблено технологію підготовки електронних колекцій стародруків на основі окремих оцифрованих копій видань з відповідною прив'язкою до бібліографічних баз даних.
  • Закладено основи автоматизованої підготовки електронної публікації наукових каталогів стародруків на основі бібліографічних баз даних.
  • Започатковано роботи із створення баз даних екслібрисів, автографів, елементів декору і оформлення стародруків та рідкісних видань.
 5. Створення електронних інформаційних ресурсів

  • укладання баз даних до Державного реєстру книжкових пам’яток України
   • інкунабул (видань XV ст.);
   • палеотипів (видань першої половини XVІ ст.);
   • кириличних стародруків;
   • видань гражданським шрифтом XVІІІ — першої третини ХІХ ст.;
  • укладання бази даних національної бібліографії стародруків
  • укладання електронних каталогів колекцій
   • колекції рідкісних видань ХІХ—ХХ ст.;
   • колекції листівок кінця ХІХ — І-ї половини ХХ ст.;
   • фонду історико-книгознавчих видань.
  • Створення електронних колекцій стародруків та рідкісних видань:
   • почаївські стародруки;
   • пам’ятки вітчизняної історико-культурної спадщини;
   • унікальні першодруки;
   • стародруки з історії науки та техніки;
   • прижиттєві видання класиків української літератури.
 6. Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ