Методичні матеріали для підвищення кваліфікації працівників бібліотек

 1. Законодавчі та нормативні документи у сфері видавничої та бібліотечної справи [Текст] : темат. добірка / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. Жигун Т. Ю. ; відп. ред.: Н. О. Петрова, Г. М. Плиса]. - К. : Кн. палата України, 2011. - 397 с.
 2. Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. Г. М. Плиса]. - К. : Кн. палата України, 2013. - 58 с.
 3. Бібліографічне редагування алфавітного каталогу [Текст] : метод. поради / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; [уклад.: О. А. Поліщук, В. К. Разінкова]. - Х. : Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка", 2012. - 63 с.
 4. Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Текст] : метод. рек. / [авт.-уклад.] О. М. Збанацька. - К. : [б. и.], 2012. - 197 с. : табл. - Бібліогр.: с. 189-192.
 5. Бібліографічний опис електронних видань в АБІС "ІРБІС" [Текст] : метод. поради / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Л. О. Мартовицька, О. А. Поліщук]. - Х. : [б. в.], 2013. - 38 с. : рис.
 6. Методичний посібник з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) [Текст] / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від. наук. бібліогр. ; [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська ; відп. ред. М. М. Романюк]. - Л. : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. - 70 с.  
 7. Методичні рекомендації для авторів "Української бібліотечної енциклопедії" [Текст] / Держ. закл. "Нац. парламент. б-ка України" ; [уклад.: С. Л. Зворський, Л. М. Любаренко, Г. П. Нелипа ; наук. ред. З. І. Савіна]. - К. : [б. в.], 2012. - 27 с.
 8. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях [Текст] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова]. - 3-тє вид. - К. : Книжкова палата України, 2011. - 68 с. - Бібліогр.: с. 64-67.
 9. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій [Текст] / Держ. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. О. М. Устіннікова]. - К. : Кн. палата України, 2012. - 19 с. - 50 экз.
 10. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек [Текст] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: Л. В. Вербицька, О. М. Устіннікова]. - Вид. 3-тє, без змін. - К. : Кн. палата України, 2013. - 47 с.
 11. Розташування бібліографічних записів у бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації : табл. класиф. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [підгот. О. М. Устіннікова]. - К. : Кн. палата України, 2013. - 27 с  50 экз. (Шифр Р122704)
 12. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт [Текст] : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - К. : Жнець, 2013. - 63 с. : табл.
 13. Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК [Текст] : зі змінами та допов. до УДК станом на 2008 рік, ББК - на 1997 рік / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: М. Й. Ахвердова та ін.]. - К. : Кн. палата України, 2013. - 37 с. : табл.
 14. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : метод. рішення для понять з відсутніми прямими індексами / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [наук. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан]. - К. : Кн. палата України, 2013. - 19 с.
 15. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2009) [Текст] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [ наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. з англ. Б. С. Волох ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан]. - К. : Кн. палата України, 2012. - 99 с.
 16. "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства" [Текст] : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф.,  Львів, 25 жовт. 2012 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: Шишка О.В. та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 595 с.
 17. "І тільки незмінна книга!" [Текст] : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., відп. ред. д-р іст. наук Стрішенець Н. В.]. - К. : [б. в.], 2013. - 117 с. : фотогр.
 18. Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання [Текст] / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. Д. Ковальчук]. - Х. : [б. в.], 2012. - 38 с. : рис., табл.
 19. Адреси, телефони, факси провідних бібліотек України [Текст] : [довідник] / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад. Т. М. Кузілова]. - К. : [б. и.], 2013. - 32 с.
 20. Наукові установи України [Текст] : довідник : станом на 1 берез. 2013 р. / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації ; [упоряд.: Д. В. Чеберкус та ін.]. - К. : [б. в.], 2013. - 219 с.
 21. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [підгот.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан ; наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. з англ. Б. С. Волох]. - К. : Кн. палата України, 2013. - 167 с.
 22. Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. І. О. Погореловська]. - К. : Кн. палата України, 2013. - 23 с.
 23. Проведення соціологічного дослідження у бібліотеці : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [авт.-уклад. : О. Б. Петренко, Н. М. Загоруйко]. - К. : [б. в.], 2012. - 20 с.