Загальні правила користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальні правила користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського розроблені  відповідно до  Конституції України, законів України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про інформацію”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних  системах”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про національний архівний фонд і архівні установи”, “Типових правил користування бібліотеками в Україні”, Статуту та інших нормативно-інструктивних документів НБУВ.

1.2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського –  провідна бібліотека держави, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний і культурний центр, державне сховище рукописної спадщини, творів друку та документів на всіх видах носіїв  інформації.

1.3. НБУВ здійснює бібліотечну, бібліографічну, науково-дослідну, науково-методичну, інформаційну, культурно-просвітницьку та освітню діяльність; надає бібліотечні та інформаційні послуги у прямому і віддаленому доступах; задовольняє універсальні інформаційні потреби суспільства і діє з метою розвитку вітчизняної та світової культури, науки та освіти.

1.4.  Фонд НБУВ є національним науковим та культурним надбанням українського народу, невід'ємною складовою культурної спадщини та перебуває під охороною держави згідно з чинним законодавством України.

1.5. Для рідкісних і цінних книг, історичних колекцій, унікальних архівних пам'яток, які зберігаються в НБУВ, встановлюється особливий режим охорони, зберігання та використання згідно з чинним законодавством.

1.6. Фондами та послугами НБУВ можуть користуватися:

  • усі громадяни України, які досягли повноліття, незалежно від соціального й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання;
  • колективні користувачі (у т.ч. зарубіжні) –  установи, організації, заклади та підприємства – через міжбібліотечний абонемент (МБА) та міжнародний міжбібліотечний абонемент (ММБА) та шляхом дистантного використання інформаційних ресурсів електронної бібліотеки, баз даних власної інформаційно-аналітичної продукції бібліотеки та інших форм віддаленого доступу до фондів;
  • іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються фондами та послугами НБУВ на загальних підставах;
  • неповнолітні (школярі,які займаються науковою роботою).

Обмеження в користуванні фондами НБУВ встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що регламентують використання окремих видів документів.

1.7. Юридична адреса: НБУВ, просп. Голосіївський, 3, м. Київ, 03039. Адреса в інтернеті: http://www.nbuv.gov.ua

1.8. Користувачі НБУВ безоплатно можуть користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, в т.ч. інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів НБУВ; одержувати оригінали документів по міжбібліотечному абонементу; замовляти та отримувати у тимчасове користування документи із фондів НБУВ.

1.8.1.Користувачі НБУВ можуть користуватися іншими видами додаткових послуг, що пропонує Бібліотека на платній основі. Види і вартість додаткових послуг встановлено Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського, затверджених генеральним директором НБУВ (на підставі чинного законодавства України).

1.9. Особливості обслуговування і користування галузевими та спеціалізованими фондами НБУВ регламентуються окремими правилами.