Інститут бібліотекознавства

Інститут бібліотекознавства є координуючим науково-дослідним та науково-методичним центром НБУВ, бібліотечно-інформаційної системи НАН України у галузі бібліотекознавства та бібліотечно-інформаційної діяльності. Інститут розробляє теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку бібліотечної справи і бібліотекознавства, організує спеціалізований фонд як базову основу проведення науково-дослідної роботи у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформацієзнавства і суміжних галузей, створює довідково-пошуковий апарат, надає можливість користування спеціалізованими інформаційними ресурсами Інституту.


Завдання
 • Організація та проведення наукових досліджень з актуальних питань бібліотекознавства та бібліотечної справи в Україні.
 • Науково-організаційна робота в сфері реалізації наукових, науково-інформаційних, соціокультурних проектів, популяризації, упровадження результатів НДР Інституту в бібліотечну практику.
 • Науково-інформаційне забезпечення бібліотекознавчих досліджень та професіоналізації бібліотечних кадрів.
 • Науково-методичне забезпечення організації діяльності НБУВ, мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України, інших систем і відомств за профілем діяльності підрозділів Інституту.

Діяльність
 • Науково-дослідна робота
  • Здійснення наукових досліджень із пріоритетних напрямів бібліотекознавства та бібліотечної справи в Україні. Теоретико-методологічне розроблення сучасних напрямів бібліотекознавства.
  • Розвиток законодавчої та нормативної бази в галузі бібліотечної справи та інформаційної діяльності: аналіз та рецензування проектів нормативних документів, що надходять до НБУВ у встановленому порядку; участь у підготовці проектів законодавчих та нормативних документів, національних стандартів із бібліотечної та інформаційної діяльності.
  • Аналіз досягнень світового бібліотекознавства, моніторинг розвитку діяльності вітчизняних та зарубіжних бібліотек і розробка рекомендацій щодо їх упровадження у практику роботи наукових бібліотек.
  • Розробка теоретичних і прикладних проблем забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ, мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України, її структурних і організаційно-технологічних складових.
  • Сприяння науковому забезпеченню розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукових бібліотек держави.
  • Вивчення, аналізування і рецензування наукових, науково-методичних видань та рукописів науково-дослідних робіт бібліотекознавчої тематики.
  • Розроблення програм дослідження відповідно до теми науково-дослідної роботи, координація виконання і впровадження результатів НДР.
 • Нуково-організаційна робота:
  • Координація та проведення наукових досліджень у рамках відомчих тем, організація моніторингів та заходів за дорученням дирекції з питань бібліотечно-інформаційної діяльності, які знаходяться у компетенції Інституту.
  • Вироблення методичних рекомендацій з упровадження результатів науково-прикладних розробок у діяльність НБУВ і наукових бібліотек.
  • Розроблення стратегій і заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу НБУВ та популяризацію бібліотечної професії.
  • Розроблення заходів із популяризації інформаційних ресурсів і бібліотечно-інформаційних послуг НБУВ (реклама, публікації, анонси тощо).
  • Підготовка до видання монографій, збірників наукових праць, що узагальнюють результати досліджень, здійснених Інститутом, матеріалів конференцій НБУВ.
  • Організація та проведення конференцій, семінарів, нарад, наукових сесій за тематикою досліджень Інституту.
  • Підготовка публікацій, оприлюднення результатів наукових досліджень на вітчизняних, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, інших фахових зібраннях.
  • Науково-організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення управління бібліотечно-інформаційною діяльністю НБУВ: підготовка аналітико-статистичних документів; узагальнення планово-звітної документації підрозділів; укладання зведених планів і звітів з бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ.
  • Забезпечення взаємодії з провідними бібліотеками країни та зарубіжжя, закладами освіти, культури, бібліотеками галузевих академій наук України, бібліотеками – членами Міжнародної асоціації академій наук із питань, що належать до компетенції  Інституту.
 • Науково-інформаційне забезпечення бібліотекознавчих досліджень та професіоналізація бібліотечних кадрів:
  • Організація роботи читальної зали бібліотекознавчої літератури, комплексне обслуговування користувачів документами фонду, спеціалізованими електронними інформаційними ресурсами, зокрема – в режимі віддаленого доступу.
  • Формування інформаційного ресурсу з бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, документознавства, соціальних комунікацій та суміжних галузей, організація довідково-пошукового апарату.
  • Інформаційне забезпечення заходів із підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців НБУВ та мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
  • Організація науково-інформаційних заходів із популяризації нових надходжень, розкриття спеціалізованих бібліотечно-інформаційних ресурсів.
  • Організація і проведення практики студентів за профілем діяльності Інституту.
 • Науково-методичне забезпечення:
  • Участь у розробленні та аналізуванні проектів інструктивно-методичних документів, які регламентують діяльність бібліотечно-інформаційної галузі.
  • Розроблення інструктивно-методичних документів із питань організації роботи НБУВ та мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
  • Координація роботи з підготовки інструктивно-методичної документації, яка регламентує основні робочі процеси за основними напрямами діяльності НБУВ.
  • Організація досліджень та аналізування діяльності мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України, підготовка інформаційно-аналітичних документів, вироблення рекомендацій.
  • Надання методичної допомоги структурним підрозділам НБУВ, мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України, бібліотечно-інформаційним закладам і відомствам за профілем діяльності підрозділів Інституту.
  • Популяризація нового і багаторічного досвіду в сфері бібліотечно-інформаційної діяльності.
  • Розвиток системи підвищення кваліфікації спеціалістів НБУВ та мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
 • Видавнича діяльність спрямована на впровадження у науковий обіг результатів наукових досліджень Інституту, науково-методичне забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ і бібліотечно-інформаційних підрозділів системи НАН України і здійснюється на базі редакційно-видавничого центру НБУВ. Інститут видає монографії, збірники наукових праць і науково-методичних матеріалів.
 • Наукові дослідження Інституту бібліотекознавства
  • За результатами виконання тем наукових досліджень Інституту захищено 24 кандидатських і 4 докторських дисертації за спеціальністю «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Структура

 

Директор Інституту бібліотекознавства Ольга Василенко.

+38 (044) 524-23-14

 

Контактна інформація

Головний корпус по
просп. Голосіївський 3,
к. 333-335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92