Склад Інформаційно-бібліотечної ради НАН України

логотипДодаток 
до постанови Президії НАН України
від 05.07.2017 № 203

СКЛАД
Інформаційно-бібліотечної ради НАН України
Бюро Ради
Онищенко
Олексій Семенович
радник Президії НАН України, академік НАН України (голова)
Попик
Володимир Іванович

генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, член-кореспондент НАН України (заступник голови)

Солоіденко
Галина Іванівна
провідний науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, кандидат історичних наук (відповідальний секретар)
Андон
Пилип Іларіонович
директор Інституту програмних систем НАН України, академік НАН України
Боряк
Геннадій Володимирович
заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України
Гончарук
Владислав Володимирович
директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, академік НАН України
Гриценко
Павло Юхимович
директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук
Крівцун
Ігор Віталійович

за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра Ін­сти­ту­ту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, академік НАН України

Хіміч
Олександр Миколайович
за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра Ін­сти­ту­ту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, член-кореспондент НАН України
Крючин
Андрій Андрійович
заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН України
Платонов
Олександр Дмитрович
директор Центру практичної інформатики НАН України, кандидат технічних наук
Сніцарчук
Лідія Віталіївна
заступник генерального ди­ре­к­тора Львів­сь­кої на­ціо­на­ль­ної на­у­ко­вої бібліо­те­ки України ім.В.Стефа­ни­ка, доктор наук із соціальних комунікацій
Широков
Володимир Анатолійович
ди­ре­к­тор Укра­ї­н­сь­ко­го мо­в­но-ін­фо­р­ма­цій­но­го фо­н­ду НАН Укра­ї­ни, академік НАН Укра­ї­ни
Яцків
Ярослав Степанович
ди­ре­к­тор Головної ас­т­ро­но­мі­ч­ної обсерваторії НАН України, академік НАН України

 

Члени Ради
Алексєєнко
Ігор Ростиславович
ди­ре­к­тор Державного підприємства "Науково-виробниче підприємство "Ви­да­в­ни­ц­т­во "На­у­ко­ва ду­м­ка" НАН України, ка­н­ди­дат біо­ло­гі­ч­них  на­ук
Антонович
Валерій Павлович
завідувач відділу Фізико-хімічного ін­сти­ту­ту ім.О.В.Богатського НАН Укра­ї­ни, доктор хімічних наук
Вакаренко
Олена Геннадіївна
ди­ре­к­тор Ви­да­в­ни­чо­го до­му "А­ка­де­мпе­рі­о­ди­ка" НАН України, ка­н­ди­дат  біо­ло­гі­ч­них  наук
Василенко
Ольга Миколаївна
директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, кандидат історичних наук
Гуляєв
Кирило Дмитрович

за­ві­дувач відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, кандидат тех­ні­ч­них на­ук 

Зіньковський
Анатолій Павлович
за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра Ін­сти­ту­ту проблем мі­ц­но­с­ті ім.Г.С.Пи­са­ре­н­ка НАН  Укра­ї­ни, до­к­тор технічних на­ук
Іванова
Ганна Пилипівна
за­ві­ду­ва­ч бі­б­лі­о­те­ки Ін­сти­ту­ту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
Колєснікова
Вікторія Анатоліївна
за­ві­ду­ва­ч бі­б­лі­о­те­ки Ін­сти­ту­ту археоло­гії  НАН Укра­ї­ни, ка­н­ди­дат істо­ри­ч­них на­ук
Коваленко
Лідія Григорівна
за­ві­ду­ва­ч бі­б­лі­о­те­ки Ін­сти­ту­ту клітинної біології та генетичної інженерії  НАН Укра­ї­ни
Ковальчук
Галина Іванівна
директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, доктор історичних наук
Корвін-Піотровський
Олексій Генріхович
учений секретар Ін­сти­ту­ту археології НАН України, кандидат історичних наук
Костенко
Леонід Йосипович
завідувач відділу бібліометрії та наукометрії Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, ка­н­ди­дат тех­ні­ч­них на­ук
Костерін
Сергій Олексійович
за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра Ін­сти­ту­ту біо­хі­мії ім.О.В.Пал­ла­ді­на НАН України, академік НАН Укра­ї­ни
Кучмій
Степан Ярославович
завідувач відділу Ін­сти­ту­ту фі­зи­ч­ної хі­мії ім.Л.В.Пи­са­р­жев­сь­ко­го НАН Укра­ї­ни, член-ко­ре­с­по­н­дент НАН Укра­ї­ни
Лавриненко
Олена Миколаївна
за­ві­ду­ва­ч бі­б­лі­о­те­ки Ін­сти­ту­ту еле­к­т­ро­зва­рюван­ня ім.Є.О.Па­тона НАН Укра­ї­ни
Ластікова
Людмила Михайлівна
за­ві­ду­ва­ч бі­б­лі­о­те­ки Ін­сти­ту­ту зоо­ло­гії ім.І.І.Шмальгаузена НАН Укра­ї­ни
Лобузіна
Катерина Вілентіївна
директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, доктор наук із соціальних комунікацій
Мриглод
Олеся Ігорівна
старший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України, кандидат технічних наук
Нагребельний
Володимир Петрович
за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра Ін­сти­ту­ту держави і пра­ва ім.В.М.Ко­ре­ць­ко­го НАН Укра­ї­ни, член-кореспондент Національної академії правових на­ук України
Печерога
Наталія Василівна
за­ві­дувач бі­б­лі­о­те­ки Го­ло­вної астрономі­ч­ної об­се­р­ва­то­рії НАН Украї­ни
Рибачук
Віктор Павлович
старший науковий співробітник Державної установи "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України", кандидат хімічних наук
Хахула
Любомир Ігорович
за­сту­п­ник ди­ре­к­то­ра Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук
Шевера
Мирослав Васильович
керівник відділу науково-технічної інформації Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, кандидат біологічних наук
Штолько
Марина Анатоліївна
керівник науково-інформаційного відділу Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Головний учений секретар
Національної академії наук України,
академік НАН України

В. Л. Богданов