Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика наукометричних баз)

Рубрика: 
Інформаційні джерела та методичні матеріали
Науково-інформаційні та реферативні бази даних

Вісн. НАН України, 2013, № 8

Ю.Б. ЧАЙКОВСЬКИЙ, Ю.В. СІЛКІНА, О.Ю. ПОТОЦЬКА
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ТА ЇХ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ (Частина І. Порівняльна характеристика наукометричних баз)

Набуття наказами МОН України № 1111 та № 1112 чинності зумовлює необхідність порівняльної оцінки наявних міжнародних наукометричних баз з позиції вітчизняних авторів, редакторів і керівників наукових установ. У статті розглянуто найбільші бібліометричні платформи (Web of Science, Scopus та РИНЦ) і кількісні показники, за якими проводять оцінювання, наведено їхні переваги та недоліки. Серед обговорюваних систем найоптимальнішою за співвідношенням рівня якості та можливості інтеграції вітчизняних наукових статей і видань до світового наукового простору можна вважати наукометричну базу Scopus. Окрему увагу приділено системі Google Scholar та спеціалізованій пошуковій системі PubMed.