Президент України Віктор Ющенко

Віктор Андрі́йович Ющенко — український політик, голова партії «Наша Україна», засновник та Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка «Стратегічні ініціативи». Третій Президент України (2005–2010), голова Національного банку України (1993–2000), прем'єр-міністр України (1999–2001), лідер Помаранчевої революції. Почесний громадянин Тернополя.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Ющенко В. А., Панченко В. Історія української гривні / Національний ун-т ім. Т. Шевченка / В. П. Терпило (ред.). - К. : Б-ка українця, 1997. - 96с. : рис. - (Бібліотека українця).
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА578770
  Ця невелика книжка розповідає про історію виникнення української національної валюти з найдавніших часів. Срібняки, злотники й гривні князів Київської Русі, денари та квартники їхніх литовсько-руських наступників, проекти карбування "козацької монети" українськими гетьманами у XVII столітті, гривні та карбованці доби визвольних змагань 1917-1920 років - усе це є попередники сучасних грошей України. Про минуле грошового обігу в нашій країні, про те, як її фінансова система змінювалася в залежності від історичних умов, йдеться в першій частині книжки.
  Друга її частина є коротким життєписом видатних державних і культурних діячів, чиї портрети з'явилися на купюрах Національного банку України. І це цілком зрозуміло, адже без діяльності Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Грушевського неможливо уявити собі виникнення в Україні державницького духу, піднесення національної свідомості нашого народу, що врешті стало причиною проголошення України незалежною державою, одним із найголовніших атрибутів якої є власна валюта. Поки що в Україні ще немає ґрунтовних розвідок про минуле й сучасне української валюти. Але в періодиці, наукових та енциклопедичних збірниках, популярних виданнях уже з'явилися статті численних істориків та правознавців з цього надзвичайно цікавого й актуального сьогодні питання. Однією з перших "ластівок" у висвітленні цього питання широкому загалові читачів, будемо сподіватися, стане й ця невелика книжка.
 2. Ющенко В. А., Савченко А. С., Цокол С. Л., Новак І.М., Страхарчук В. П. Платіжні системи: Навч. посіб. для студ. вузів / Національний банк України. - К. : Либідь, 1998. - 416с. - ISBN 966-06-0052-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА591190
  Це видання - перше в Україні повне, фундаментальне дослідження, присвячене послідовному й детальному викладу теорії платіжних систем. Матеріал подано в історичному аспекті, але основну увагу приділено ролі та місцю платіжних систем у сучасному світі, у суспільно-господарських системах з ринковою економікою.
  Книга містить огляд найпоширеніших різновидів платіжних інструментів та їх використання, визначення загальних вимог до платіжних систем та їх класифікацію за різними критеріями. Розглянуті основні елементи платіжних систем і організація розрахунків, аналізуються їх технічні інфраструктури та правові основи. Чільне місце відведене питанням безпеки платіжних систем, висвітлені шляхи реалізації захисту інформації та управління ризиками у платіжних системах. Окремий розділ присвячений проблемам проектування і розробки сучасних платіжних систем. Зроблений ґрунтовний огляд провідних зарубіжних платіжних систем з їх порівняльним аналізом. Особлива увага приділена історії, сучасному стану та перспективам розвитку платіжної системи України.
  Навчальний посібник призначений для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що спеціалізуються за фахом фінанси та кредит, економіка тощо. Водночас це видання буде корисним як практичний посібник для кваліфікованих фахівців, що працюють у відповідних сферах.
 3. Ющенко В. А., Лисицький В. І. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К. : Скарби, 1998. - 285с. - (Добробут нації). - ISBN 966-95038-1-7.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС32612
  У книзі відомих економістів розглядаються найзлободенніші проблеми сучасного стану економіки України через призму взаємодії банківської системи держави з іншими її економічними суб'єктами у сфері монетарної (грошово-кредитної) політики.
  Автори переконливо доводять, що стабільність цін, як одного з основних результатів ефективного монетаризму, забезпечується насамперед гнучким, адекватним поточній економічній ситуації регулюванням попиту та пропозиції на національні гроші. На основі аналізу перебігу реальних макроекономічних процесів авторам удалось розробити власну модель попиту на гроші, спираючись на своє бачення їх природи та суті монетарної політики.
  Поглиблено розглянута проблема заборгованості ("незадоволеного попиту на гроші"), запропоновані конкретні шляхи її подолання, виходячи з доведення її "негрошової" природи. Автори аналізують розвиток пропозиції грошей в країні та його вплив на демонетизацію економіки, з'ясовують причини "нестачі" грошей в Україні, доводять необхідність швидкого здійснення справжніх глибоких інституціональних реформ.
  Окремо розглядається політика курсоутворення та її вплив на "наповнення грішми" економіки України.
  Книга розрахована на економістів і політиків, банкірів і керівників підприємств та організацій, науковців, аспірантів і студентів старших курсів вищих економічних навчальних закладів, а також на всіх, кому небайдужа доля економіки України.
 4. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. - К. : Знання, 1998. - 444с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 441-443. - ISBN 966-7293-29-7.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА585688
  Автори навчального посібника - добре знані в Україні і за її межами фахівці у галузі банківської діяльності Віктор Андрійович Ющенко - Голова Національного банку України та Володимир Іванович Міщенко - перший проректор Української академії банківської справи, доктор економічних наук, професор.
  Спираючись на дослідження світової практики використання нових фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками, автори посібника аналізують перший досвід використання цих інструментів з метою хеджування валютних ризиків в Україні, розкривають перспективи його розвитку. Детально розглядаються основні поняття і категорії, методики необхідних розрахунків. Наводяться численні конкретні приклади розрахунків, вправи і завдання для самостійного вивчення матеріалу, словник основних термінів, а також найважливіші нормативні та інструктивні документи з питань управління валютними ризиками.
  Розраховано на працівників банківських установ, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми функціонування та розвитку банківської системи і валютного ринку України.
 5. Ющенко В. А. Розвиток попиту та пропозиції на гроші в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. - Суми, 1998. - 17с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА309061
  Обгрунтовано концепцію формування попиту та пропозиції грошей в Україні, а також розроблено економіко-математичну модель прогнозування попиту на гроші. Наведено систему показників грошових агрегатів, визначено основні чинники, які формують попит і пропозицію грошей та взаємозв'язки динаміки внутрішнього валового продукту з динамікою грошових агрегатів. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення прогнозування попиту та пропозиції грошей, а також управління процесом демонетизації економіки.
 6. Ющенко В. А. Розвиток попиту та пропозиції на гроші в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. - Суми, 1998. - 160л. - Бібліогр.: л. 139-150.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ДС61674 1999
 7. Ющенко В. А., Панченко В. Історія української гривні / Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Бібліотека українця, 1999. - 112с. - ISBN 966-7419-16-9.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА588593
  Ця невелика книжка розповідає про історію виникнення української національної валюти з найдавніших часів. Срібняки, злотники й гривні князів Київської Русі, денари та квартники їхніх литовсько-руських наступників, проекти карбування "козацької монети" українськими гетьманами у XVII столітті, гривні та карбованці доби визвольних змагань 1917-1920 років - усе це є попередники сучасних грошей України. Про минуле грошового обігу в нашій країні, про те, як її фінансова система змінювалася в залежності від історичних умов, йдеться в першій частині книжки.
  Друга її частина є коротким життєписом видатних державних і культурних діячів, чиї портрети з'явилися на купюрах Національного банку України. І це цілком зрозуміло, адже без діяльності Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Грушевського неможливо уявити собі виникнення в Україні державницького духу, піднесення національної свідомості нашого народу, що врешті стало причиною проголошення України незалежною державою, одним із найголовніших атрибутів якої є власна валюта. Поки що в Україні ще немає ґрунтовних розвідок про минуле й сучасне української валюти. Але в періодиці, наукових та енциклопедичних збірниках, популярних виданнях уже з'явилися статті численних істориків та правознавців з цього надзвичайно цікавого й актуального сьогодні питання. Однією з перших "ластівок" у висвітленні цього питання широкому загалові читачів, будемо сподіватися, стане й ця невелика книжк
 8. Івасів Б. С., Савлук М. І., Ющенко В. А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська академія народного господарства; Київський національний економічний ун-т / Богдан Степанович Івасів (ред.). - К., 1999. - 403с. - ISBN 966-574-042-3.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА592859
  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". У ньому висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи. Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, звітів банківської системи.
  Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників.
 9. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вищих навч. закладів/ Національний банк України. - К.: Знання, 1999. - 359с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 357-359. - ISBN 966-7293-94-7.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА593391
  У навчальному посібнику вперше в Україні в систематизованому вигляді викладено теоретичні й практичні основи організації валютного регулювання та валютного контролю. Розглянуто найважливіші нормативні та інструктивні документи, наведено тести, вправи і завдання для контролю і самостійної роботи.
  Розраховано на працівників банківських установ, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми функціонування та розвитку банківської системи і валютного ринку України. 2000
 10. Ющенко Віктор Андрійович, Лисицький Віктор Іванович. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - 2. вид., перероб. та доп. - К. : Видавничий дім "Скарби", 2000. - 336с. - (Добробут нації). - ISBN 966-95038-7-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС34519
  Розглядаються актуальні проблеми сучасної економіки України крізь призму монетарної (грошово-кредитної) політики, яка проводиться в державі. Аналізується один з основних результатів ефективного монетаризму - стабільність цін, яка забезпечується насамперед гнучким регулюванням попиту на гроші та їх пропозиції. На основі вивчення проблеми заборгованості підприємств доведено її негрошову природу та запропоновано шляхи подолання. Досліджується розвиток пропозиції грошей та його вплив на демонетизацію економіки, а також курсоутворення та його вплив на "наповнення" економіки грішми. Для економістів і політиків, банкірів і керівників господарчих організацій, науковців, аспірантів і студентів економічних факультетів вузів.
  Підтримка цього проекту була здійснена Фондом Євразія за рахунок коштів, наданих Агентством з Міжнародного Розвитку Сполучених Штатів Америки (AID). Точка зору, відображена в цьому виданні та самими авторами, може не співпадати з точкою зору Агентства з Міжнародного Розвитку Сполучених Штатів Америки чи Фонду Євразія.
 11. Ющенко В. А., Лисицкий В. И. Деньги: развитие спроса и предложения в Украине. - 2.изд., испр. и доп. - К.: Издательский дом "Скарбы", 2000. - 336с. - (Благосостояние нации). - ISBN 966-95038-7-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС34587
  Рассматриваются актуальные проблемы современной экономики Украины сквозь призму проводимой монетарной политики. Анализируется один из основных результатов эффективного монетаризма -- стабильность цен, которая обеспечивается гибким регулированием спроса на деньги и их предложения; разработана оригинальная модель определения спроса. На основе изучения проблемы задолженности доказана ее неденежная природа и предложены пути преодоления. Исследуются развитие предложения денег и его влияние на демонетизацию экономики, а также курсообразование и его влияние на наполнение экономики деньгами. Обоснована необходимость быстрых глубоких институциональных реформ.
  Для экономистов, политиков, научных работников, руководителей хозяйственных организаций, работающих в странах СНГ, а также аспирантов и студентов экономических факультетов вузов.
 12. Yushchenko Victor, Lysytskyi Viktor. Money: demand and supply development in Ukraine. - Kyiv : Skarby, 2000. - 336, 16 p.: ill. - (Wealth of a nation). - ISBN 966-95789-2-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: iB198163
  Topical problems of the contemporary economy of Ukraine are considered through the prism of the monetary policy carried out by the state. One of the main results of efficient monetarism, stability of prices - ensured first of all by a flexible regulation of the demand for money and its supply - is analyzed. The nonmonetary nature of the problem of enterprise debts is proved and ways to solve this problem are proposed. The development of money supply and its effect on demonetization of the economy as well as the formation of interest rates and their influence on the "filling" of the economy with money are investigated.
  This edition is suitable for economists, politicians, bankers, directors and managers of economic organizations, scientists, post-graduates and students of economic faculties of universities.
 13. Івасів Б. С., Савлук М. І., Ющенко В. А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська академія народного господарства / Богдан Степанович Івасів (ред.). - Т. : Карт-бланш, 2000. - 512с. - ISBN 966-583-308-5.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА602956
  Підручник повністю відповідає типовій програмі навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи.
  Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій звітів банківської системи.
  Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників. 2003
 14. Ющенко В. А. 28 тижнів української історії. - Рівне, 2003. - 88с., 12 арк. фотоіл. : фотоіл., портр. - На обкл. тит. арк. авт. не зазн.. - ISBN 966-7358-54-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА645405
  Рец.: Ющенко В. 28 тижнів української історії (Рівне, 2003) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. Випуск 1 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол.: М. Вегеш (гол. Ред.), В. Денисенко, Ф. Кирилюк та ін. - Ужгород: СМП „Вісник Карпат", 2004. - С. 242-245.
  2004
 15. Ющенко В. Виктор Ющенко: Верю в Украину: Из практики общественной и политической деятельности Виктора Ющенко / Иван... Васюнык (сост.). - Дрогобыч: Коло, 2004. - 89с.+ 12л. фото - ISBN 966-7996-62-X.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА661078 2005
 16. Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова / Олександр Данилович Яневський (упоряд.). - Х. : Фоліо, 2005. - 223с. : фотогр. - ISBN 966-03-3113-4.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА663834
  Існує багато думок, поглядів і позицій на події, які відбувалися в перші 100 днів з моменту інавгурації новообраного Президента України Віктора Ющенка. Саме тому книжка "Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова" вийшла у світ. Вона дає нове сприйняття подій, що відбулися, і новий ґрунт для погляду в майбутнє. На сторінках книжки читач зможе ознайомитися з передвиборною програмою Віктора Ющенка "Десять кроків назустріч людям" та її практичним впровадженням у повсякденне життя. У книжці зібрані проекти указів Віктора Ющенка під час президентських перегонів, його промови, виступи та інтерв'ю вже на посаді Президента України.
  Література про життя та діяльність В.Ющенка
 17. Віктор Ющенко: Вірю! Знаю! Можемо! / Р. І. Чирва (ред.), А. М. Євтушенко (упоряд.). - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2004. - 436с.+ 48 с. кол. вкл. - (Зірки і терни долі).
 18. Сторінки життя і діяльності В. Ющенка очима сучасників.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВС40417
 19. Жулинський Микола Григорович, Сліпушко Оксана Миколаївна. Віктор Ющенко: випробування владою. - Х. : Фоліо, 2005. - 415с. : фотогр. - (Історичне досьє). - ISBN 966-03-3112-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА663837
  Кінець 2004 року... Політичне життя України вибухнуло гарячою хвилею Помаранчевої революції, яка привела до обрання народного Президента. Що ж це за людина - Віктор Ющенко? З якої родини він походить? Як він керував Національним банком України і як став прем'єр-міністром? Якими шляхами йшов він до вершини влади? Чи має він вільний час для творчості та спілкування з членами своєї численної родини? На всі ці питання ви знайдете відповіді у книжці Миколи Жулинського й Оксани Сліпушко "Віктор Ющенко. Випробування владою".
 20. Народний Президент / Г. Бурнашов (Упоряд.). - Івано-Фарнківськ: Симфонія форте, 2005. - 128 с.
  Книга розповідає про життя та діяльність народного Президента України Віктора Ющенка, зображує характерні процеси під час Помаранчевої революції в Україні.
 21. Лисицький В. Виктор Ющенко - лидер рождающейся украинской политической нации. - К.: Скарбы, 2004. - 47 с.
  Эта книга для критически мыслящего, вдумчивого читателя, который привык формировать свое мировоззрение, основываясь не на рекламных слоганах, а на фактах и обоснованных соображениях. Опыт и профессионализм автора - экономиста, политика, в 1999-2001 годах Правительственного секретаря Кабинета Министров Украины Виктора Лисицкого - гарантия информативности и глубины исследования, которое вместе с яркостью изложения заинтересует широкий круг читателей из России и других стран СНГ. Сжатый системный анализ самых значительных достижений и важных аспектов деятельности одной из ключевых фигур современной украинской политики благодаря четкости аргументации побуждает к размышлениям, призывает к полноценному, плодотворному диалогу.
 22. Виктор Ющенко: феномен или фантом? / И.В. Бессмертный (сост.). - К. : Газета "2000", 2004. - 302с. : фото - Дайджест еженедельника "2000". - ISBN 966-507-156-4.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА649477, Табачник Д.В./ВА738
 23. Сліпушко О. М. Віктор Ющенко: банкір і політик. - К. : Криниця, 2000. - 141с. - (Україна). - ISBN 966-7575-19-5.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА599308
  Ця книга - перша спроба дослідити філософію професійної діяльності та динаміку професійного мислення, громадянське і суспільне кредо банкіра, ідеолога, прем'єр-міністра, політика і митця Віктора Ющенка. Книга розрахована на широке коло читачів - публіцистів, науковців, журналістів, урядовців та всіх, хто творить новітню історію України.
 24. Мышина Л. Я хочу, чтобы он вернулся. - Б. м., Б. г.. - 32с. Шифр зберігання книги в НБУВ: Р95188