Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2014 році

У 2014 р. на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ видано 32 наукові праці загальним обсягом 635,91 обл.-вид. арк., зокрема 11 колективних та індивідуальних монографій, один збірник документів і матеріалів, сім збірників наукових праць, десять бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, одне науково-методичне видання; опубліковано 831 статтю загальним обсягом 386,47 обл.-вид. арк.

Монографії

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Академперіодика, 2014. – 359 с.
(28,80 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-360-252-3

Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990-2010-х рр. Крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні тенденції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної сфери, аналізуються здобутки у галузі наукового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності визначеного періоду, простежується генезис фахового уявлення шляхів розвитку вітчизняної бібліотечної системи, розглядаються стратегічні орієнтири розвитку провідних бібліотек світу, обґрунтовується перспективна модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційних установ.

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами : політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 с.
(12,51 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7136-4

У монографії висвітлено участь бібліотек та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвитком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах, обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб’єкта політичної комунікації.

Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі : біографічний нарис / Н. Марченко. — Тернопіль : Навч. книга – Бог¬дан, 2014. — 432 с.
(25,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 500.
ISBN 978-966-10-2212-5

Із позицій новітньої біографістики видання висвітлює основні етапи життя, презентує світогляд та простежує історію виданих до сьогодні творів видатного українського дитячого письменника, лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка Володимира Григоровича Рутківського. Книга містить ґрунтовний аналіз творчої спадщини митця, його епістолярій (листи та спогади), що вводиться до наукового та культурно-мистецького обігу вперше, та добірку висловлювань письменника щодо специфіки дитячої літератури та особливостей письма для дітей. Історико-біографічні коментарі автора нарису розкривають відомості про інтелектуальне оточення Володимира Рутківського у різні періоди життя, а також широко представляють джерела його біо- та бібліографії.

Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. –  314 с.
(14,63 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7496-9

У монографії висвітлено особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у забезпеченні інформаційних потреб органів державної влади. У зв’язку з цим проаналізовано розвиток інформаційної функції сучасних бібліотек та її трансформацію в інформаційно-аналітичну під впливом реалізації запитів владних структур, узагальнено організаційно-методичні засади бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади відповідними структурами бібліотек. Розглянуто перспективи інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сприянні вдосконаленню інформаційно-комунікативної взаємодії органів державної влади всіх рівнів і суспільства, що є важливою умовою розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні.

Філіпович М. А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI – XVI століть /М. А. Філіпович ; відп. ред.: Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ НАНУ, 2014. – 204 с.
(16,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 200.
ISBN 978-966-02-7287-3

Монографію присвячено дослідженню історії нестандартного міста (землі) в складі Давньоруської держави та Великого князівства Литовського. В монографії крізь призму давньоруських зводів, білорусько-литовських літописів та полоцьких актових пам’яток розглянуто принципи творення образу Полоцької землі в літописному наративі та актах. Особливу увагу приділено дослідженню «Повісті про Полоцьк» у легендарній частині другого літописного зводу Великого князівства Литовського. На матеріалах полоцьких актових джерел здійснено спробу реконструювати соціально-політичну модель Полоцької землі в складі Великого князівства Литовського.

Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 208 с.
(9,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7260-6

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.

Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. — К. : Ін Юре, 2014. — 564 с. — Бібліогр. : с. 500–557.
(26,2 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-313-510-6

Монографію присвячено проблемам протидії корупційній злочинності в Україні як одній з найбільш небезпечних загроз національній безпеці держави. У праці здійснено аналіз розвитку антикорупційного законодавства за часів незалежності України. Розкрито характеристику сучасного стану корупції в правоохоронних органах та органах судової влади в Україні. Висвітлено основні проблеми протидії корупційній злочинності в сучасних умовах. Акцентовано увагу на проблемах корупційної злочинності в окремих сферах суспільного життя України, вдосконалення заходів протидії корупції на державній службі в Україні. Визначені основні шляхи протидії корупційній злочинності в державі.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія / Л.Й. Костенко [та ін.] ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ НАНУ, 2014. – 211 с.
(10,73 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7198-2

Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.

Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 218 с.
(11,91 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7419-8

У монографії розглянуто загальні тенденції процесу виробництва, комплектування, організації зберігання нових, введення в суспільний обіг і ефективного використання наявних в інформаційних фондах ресурсів в інтересах національного розвитку, формування, таким чином, загальнонаціонального інформаційного комплексу в Україні – важливого чинника координації національного розвитку, удосконалення міжнародних інформаційних обмінів.

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В.І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с.
(16,36 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7417-4

У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 260 с.
(13,49 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7363-4

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур.

Збірники документів і матеріалів

Шевченко Федір. Історичні студії : збірка вибраних праць і матеріалів : до 100-річчя від дня народж. / редкол. : В. Смолій (голова), Г. Боряк, В. Попик, О. Удод ; упоряд. і комент. : С. Батуріна, С. Блащук, І. Корчемна, О. Ясь ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НАН України. Ін-т історіі України, 2014. — 700 с.
(57,04 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7445-7

У збірці історичних праць визначного історика, члена-кореспондента НАН Укра¬їни Федора Павловича Шевченка (1914—1995) вміщені вибрані студіі з різних галузей і дисциплін української історичної науки, підготовлені та видані за радянських часів. Вперше публікується низка праць, матеріалів і документів, зокрема кандидатська дисертація вченого — «Русские воеводы на Украине. Очерки взаимоотношении Украины и Московского государства во второй половине XVII столетия», хроніка діяльності М. С. Грушевського, укладена у грудні 1945 р., стаття «Про деякі питания історіі України», заборонена радянською цензурою 1951 р., неопублікований розділ із докторської дисертації, листування Ф. П. Шевченка з М. П. Ковальським та ін.

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

Тарас Григорович Шевченко : бібліографія видань творів, 1840-2014 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. І. Попик (заст. голови) [та ін.] ; авткол.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко, Т. Б. Корольова, Л. С. Новосьолова, О. О. Фіклістова. К., 2014. – 546 с.
(23,03 бл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7080-0

Книга містить бібліографічні відомості про видання творів Т. Шевченка мовою оригіналу та мовами народів світу з 1840 р. по 2014 р. Науково-бібліографічний апарат представлено системою з 11 покажчиків, що сприятиме повнішому розкриттю змісту, зручності пошуку та користування.

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 17 "У" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2014. – 699 с. – (Національна бібліографія України).
(23,62 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7079-4

Сімнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "У"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 6683 позиції.

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 18 "Ф, Х,Ц" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали : С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2014. – 439 с. – (Національна бібліографія України).
(16,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7288-0

Вісімнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Ф, Х, Ц"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3085 позицій.

Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / Є. К. Чернухін; Т. С. Горбач, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. Лось ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014.
(14,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7470-9

Пропонований каталог репрезентує архівну спадщину видатних українських філологів-елліністів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У виданні представлені археографічні описання документів, що відображають життєвий та творчий шлях фондоутворювачів, їхній науковий доробок, листування тощо. Подано також описання документів, що стосуються діяльності інших осіб, які формували наукове, культурне та літературне тло епохи. Документи фонду можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних досліджень в галузі лінгвістики, епіграфіки, топоніміки, історії мови та літератури, зокрема греків південно-східної України.

Степченко О. П. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, НБУВ, 2014. – 461 с.
(37,46 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7109-8

Каталог уперше реконструює в одному виданні всю архівну спадщину видатного громадського, політичного та культурного діяча України П. Я. Стебницького, що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ. Залучені до нього документи особового фонду діяча, а також ті, що розпорошені по різних архівах Інституту є грунтовною джерельною базою для вивчення постаті П. Я. Стебницького. Каталог містить описання документальних комплексів, що надають інформацію про наукову та творчу працю знаного українця, його біографію, участь в українському національному русі.

Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліогр. : О. О. Стиркул, І. М. Швець ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К. : НБУВ, 2013. –  436 с.
(19,64 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7457-0

Каталог «Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917-1920 рр.

Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014.

Вип. 1 : Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Т. Галькевич, О. Донець ; відп. ред. : Г. М. Юхимець. - 2014. - 421, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 367-372.  
(21,68 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний)  
ISBN 978-966-02-7148-7 (вип. 1)

Каталог презентує понад 3800 назв українського друкованого плаката ХХ ст. Розкрито тематику та окреслено особливості розвитку цього виду мистецтва, його художньо-образної системи в умовах тогочасного соціокультурного простору.

Науково-методичні видання

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році : інформ.-аналіт. огляд /  НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт. : О. В. Полякова, Н. І. Смаглова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – Вип. 19.  – К., 2014. – 220 с.
(7,98 обл.-вид. арк.). — Тираж 150.
ISBN 978-966-02-7303-0

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України         в ..... році", підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність 103 бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи, література, що надійшла до читального залу бібліотекознавства НБУВ. Враховуючи запити працівників бібліотек НДУ, подано консультації з питань представлення наукових фахових видань в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» та одержання НБУВ обов’язкових примірників видань наукових установ.

Збірники наукових праць

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол. : О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Вип. 39. – К., 2014.– 488 с.
(27,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких аналізується специфіка розвитку соціально-комунікаційної сфери суспільства на сучасному етапі, висвітлюються різні аспекти функціонування бібліотечних інституцій як впливових суб’єктів інформаційно-комунікаційної взаємодії, трансформації бібліотечно-інформаційного середовища, пов’язані із широким впровадженням у практику бібліотечної діяльності інтернет-технологій. Окрему увагу приділено питанням формування і безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі, особливостям продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол. : О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Вип. 40. – К., 2014.– 450 с.
(21,36 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-9516

До збірника наукових праць включено статті, в яких розкриваються питання світового досвіду і українських перспектив бібліометрії у бібліотеках; висвітлюється роль бібліотек та інформаційних центрів у формуванні національного розподіленого ресурсу; досліджуються історико-культурні фонди бібліотек.

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського,  Ін-т рукопису; редкол.: Л.А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.] – Вип. 18. – К. : НБУВ, 2014. – 636 с.
(40,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.    
ISBN 978-966-02-7468-6

До чергового випуску збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад рукописних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Центрального державного історичного архіву України в м. Львові, а також – у контексті наукових та культурних зв’язків – Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі та Центральної наукової бібліотеки імені Я. Коласа (Білорусь). Це, зокрема, студії, присвячені дослідженню базельських стародруків XV–XVI ст., паперу вільнюського Євангелія 1600 р. друкарні Момоничів, оправ та обкладинок кириличних стародруків з друкарні Почаївської лаври. Історія бібліотечних колекцій та книжкових зібрань репрезентована в роботах про приватну бібліотеку барона Ф. Р. Штейнгеля, книгозбірню Віцинського василіанського монастиря. Низка публікацій приурочена до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Науково-прикладною статтею репрезентована праця співробітників НБУВ по збереженню унікальних фондів під час експонування їх на виставках.

Українська біографістика=Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол. : Т. І. Ківшар (голов.ред.) [та ін.] – Вип. 11. — К., 2014. – 450 с.
(23,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.

Ювілейний випуск збірника наукових праць присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, впливу його особистості, ідей і творчості на формування патріотичної свідомості, громадянської активності, інтелектуальне самоствердження багатьох поколінь співвітчизників. Опубліковані у збірнику статті і матеріали засновуються на позиціях біографістики як спеціальної історичної дисципліни та спираються на теоретичні та методичні засади вивчення та висвітлення ролі особистості в історичному поступі, формуванні та передачі національних традицій.

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН України, Нац.  б-ка им. В.И.Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] – Вып. 11. – К., 2014. – 370 с.
(17,87 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-1825

Дванадцятий випуск містить статті, в яких аналізується трансформація сучасної бібліотеки як системи в цілому та окремих напрямів її діяльності, узагальнюються результати наукових досліджень бібліотек, розглядаються інноваційні аспекти їх науково-практичної діяльності. П'ятий розділ випуску присвячено 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. У ньому вміщено статті українських та казахських дослідників про життя і творчість Кобзаря.

Українсько-македонський науковий збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Македон. акад. наук і мистецтв. – Вип. 6.  – К., 2014. – 443 с.
(33,17 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7146-3

Збірник містить статті за підсумками Днів науки Македонії в Україні (Харків, 10-14 вересня 2012 р.). Висвітлюються актуальні проблеми етногенезу і формування модерних української та македонської націй, теоретичні і практичні питання історико-культурних зв’язків України і Македонії, результати дослідження у галузі україністики і македоністики, а також загальні проблеми екології, вплив конкретних технологій на зміни в природних явищах і їх застосування у збереженні довкілля і здоров’я людини.

Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору  : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; редкол. : В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУВ, 2014. – 544 с.
(30,01 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7337-5

Матеріали міжнародної наукової конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (21-23 жовтня 2014 р.), що була організована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, висвітлюють питання інтеграції і кооперації у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності, теоретичні і прикладні аспекти формування та використання інформаційних ресурсів, зокрема рукописної та книжкової спадщини, інформаційно-аналітичної діяльності, розвитку нових форм обслуговування користувачів, трансформації системи бібліотечно-інформаційної освіти. Формування національного інформаційного простору представлено як головний напрям стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України.

Видано журналів:

Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів –  30,65 обл.-вид. арк. (гол. редактор – д- іст. наук В. І. Попик).  

Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери – 1025,99 обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);

Журнал «Україна: події, факти, коментарі», 23 випуски – 165,0 обл.-вид. арк.