Політична культура нації

Політична культура — сукупність соціально-психологічних настанов, цінностей і зразків поведінки соціальних верств, окремих громадян, які стосуються їх взаємодії з політичною владою. Політична культура охоплює рівень знань та уявлень про політику, емоційне ставлення до неї, що мотивує політичну поведінку громадян.

Політична культура – сукупність цінностей, знань, ставлень, орієнтації того чи іншого соціального суб’єкту, що фіксує рівень розвитку їх політичної свідомості, політичної діяльності і поведінки.

Книжки представлені на виставці:

 1. Белебеха І.О. Українська еліта. - Х. : "Березіль", 1999. - 346 с. - ISBN 966-95620-3-1.
  Шифр зберігання: ВА591741
 2.  Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процессів : моногр. - Чернівці : Рута, 2004. - 328 с. - ISBN 966-568-685-2.
  Шифр зберігання: ВА653774
 3.  Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 412 с. - ISBN 966-611-427-5.
  Шифр зберігання: ВА672392
 4.  Демчук П.О., Мандрагеля В.А. Російська політична культура. Філософсько-політологічний трактат. - К. : Молодь, 2009. - 312 с. - ISBN 978-966-7615-90-1.
  Шифр зберіганняВА708462
 5. Золотухіна С.Т., Рацул О.А. Громадянське виховання студентів вищих навчальних закладів України в другій половині XIX ст. - на поч. XX ст.- Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. - 252 с. - ISBN 978-966-7406-40-0.
  Шифр зберігання: ВА697583
 6.  Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства : моногр. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. - 280 с. - ISBN 966-336-005-4.
  Шифр зберігання: ВА659013
 7. Іова В.Ю., Люріна Т.І. Формування громадянської культури особистості : навч. метод. посіб. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. - 172 с. - ISBN 966-682-083-8.
  Шифр зберігання: ВА650794
 8. Климова А.В. Интеллигенция как проводник и созидатель культурной традиции : моногр. - Днепродзержинск : ДГТУ. 2006. - 392 с. - ISBN 966-8551-37-0.
  Шифр зберігання: ВА684664
 9.  Лук'яненко Л. Національна ідея і національна воля. - К. : МАУП. 2003. - 296 с. - ISBN 966-608-309-4.
  Шифр зберігання: ВА645165
 10. Лук'янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : моногр. - Х. : Право, 2007. - 320 с. - ISBN 978-966-458-025-7.
  Шифр зберігання: ВА698105
 11.  Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. - К. : Стилос, 1998. - 278 с. - ISBN 966-7321-07-Х.
  Шифр зберігання: ВА584332
 12. Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів : компаративні нариси. - Донецьк : ЦГО НАН України, УКЦентр, 1999. - 184 с. - ISBN 966-7517-12-8.
  Шифр зберігання: ВА593360
 13.  Пилипенко В.Є. Владна еліта у контексті суспільного розвитку / В.Є. Пилипенко, Ю.О. Привалов, В.М. Ніколаєвський. - К. : ПЦ " Філіант", 2008. - 158 с. - ISBN 978-966-8474-46-0.
  Шифр зберігання: ВА696944
 14. Политическая культура зарубежных стран / Сост. Г.А. Пикалов. - СПб., БГТУ. - 2001. - 131 с.
  Шифр зберігання: ВА634293
 15. Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 лют. 1998 р. - К . : Гнозис, 1998. - 226 с. - ISBN 996-95339-0-2.
  Шифр зберігання: ВА601089
 16. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні : аналіт. звіт. / І. Жадан та ін. - К. : Тандем, 2004. - 80 с.
  Шифр зберігання: ВА654323
 17. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI - перша половина XVII ст.) : навч. посіб. - К. : "Либідь", 1998. - 296 с. - ISBN 966-06-0040-20.
  Шифр зберігання: ВА592930
 18. Тезінг Й., Гофмайстер В. Політичні партії в демократичному суспільстві. - К., 2001. - 126 с. - ISBN 966-7272-07-9.
  Шифр зберігання: ВА706212
 19. Тимченко С.М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні: моногр. - Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України. 2002. - 193 с. - ISBN 966-7552-13-6.
  Шифр зберігання: ВА636048
 20. Формування громадянського суспільства в Україні: Стан. Проблеми. Перспективи : зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України / За ред. В.І. Лугового. - К. : Вид-во УАДУ. 2001. - 252 с. - ISBN 966-619-025-7.
  Шифр зберігання: ВА607378
 21. Бабенко Ю.В. К вопросу о роли интеллигенции в современном обществе // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. обл. держадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад.- Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 22-23. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВА45559
 22. Безпалько О.П. "Національна аристократія" як визначальний фактор творення нації і держави за В. Липинським // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій : Матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. м. Суми. - Суми, 2008. - С. 43-45.
  Шифр зберігання: В350942/1
 23. Васильев Г.Ю., Васильева И.Г. Роль интелигенции в формировании политической культуры современного украинского общества // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. обл. держ. адмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 26-28. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВС45559
 24. Дідух Г.Я. Управління вищим навчальним закладом як чинник формування політичної еліти // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій : Матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. м. Суми. - Суми, 2008. - С. 46-47.
  Шифр зберігання: В350942/1
 25. Добіжа В.В. Політична культура владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації // Держава і право: Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2007. - № 38. - С. 726-732.
  Шифр зберіганняЖ69395/3
 26. Звірковська В. Парламентська культура в Україні: чинники, рівень і тенденції розвитку // Людина і політика. - 2001. - № 4. - С. 115-127.
  Шифр зберігання: Ж16653
 27. Зубарєв М.Ю. Роль соціалізації особистості в формуванні політичної культури // Демократичні цінності. Громадянське суспільство і держава : Матеріали XIII Харків. міжнар. Сковородинівських читань. - Х. : ТОВ " ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС". - 2005. - С. 63-65.
  Шифр зберігання: ВА669160
 28. Іванов М.С. Що таке " громадянська" і що таке " політична освіта"? // Політ. менеджмент. - 2003. - № 2. - С. 41-49.
  Шифр зберігання: Ж24488
 29. Іванов М.С. Деякі аспекти формування громадянської культури молоді засобами громадянської і політичної освіти в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. - Л. : Вид-во НУ "Львівська політехніка". 2003. - Вип. 14. - С. 47-51.
  Шифр зберіганняЖ71870
 30. Іванов М.С. Деякі проблеми формування політико-правової культури учасників виборчого процесу засобами політичної освіти // Держава і право: Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 20. - С. 472-477.
  Шифр зберігання: Ж69395
 31. Іванов М.С. До проблеми з'ясування змісту громадянської і політичної освіти в умовах демократизації сучасного українського суспільства // Нова парадигма, 2003. - Вип. 30. - С. 139-146.
  Шифр зберігання: Ж69541
 32. Іванов М.С. Сучасна концепція політичної освіти і формування громадянської культури в Україні // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. - Д., 2003. - Вип. 20. - № 5. - С. 148-151.
  Шифр зберігання: Ж69893
 33. Калінічева Г.І. Інтелігенція і влада : український варіант взаємодії // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.- семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. облдержадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 178-182. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВС45559
 34. Кравченко Ю.І. Політична культура та політична свідомість як детермінанти розвитку демократично орієнтованої держави // Українська політична нація : генеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. - К. : НІДС, 2004. - С. 319-329.
  Шифр зберігання: ВА661079
 35. Крюков О.І Політико-управлінська еліта України як чинник побудови демократичної держави: проблема становлення та функціонування // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій : Матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. м. Суми. - Суми, 2008. - С. 52-54.
  Шифр зберігання: В350942/1
 36. Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 4/5. - С. 5-20.
  Шифр зберігання: Ж16127
 37. Мельник В.О. Особливості масової політичної культури та її роль у формуванні зрілого громадянського суспільства в Україні // Нова парадигма. - 2007. - Вип. 72. - С. 145-157.
  Шифр зберіганняЖ69541
 38. Мельник В.О. Історичні умови становлення й еволюції політичної культури як фактора формування громадянського суспільства в Україні // Держава і право: Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр.- 2007. - Вип.. 38. - С. 760-766.
  Шифр зберігання: Ж69395
 39. Михайлева Е.Г. Политическая элита в современном украинском обществе: фактор конфликтности или стабильности? // Вчені зап. Харків. гум. ін-ту "Народна українська академія". - 2000. - № 6. - С. 153-162.
  Шифр зберіганняЖ69505
 40. Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість // Політ. менеджмент. - 2007. - № 5. - С. 126-137.
  Шифр зберіганняЖ24488 / 2
 41. Олійник А.М., Краснянська Н.Д. До питання формування політичної еліти в сучасній Україні // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. облдержадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 84-86. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВС45559
 42. Остапенко М.А. Політична культура студентів у суспільстві перехідного типу // Держава і право : Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - Вип. 4. - К., 1999. - С. 372-382.
  Шифр зберігання: Ж69395
 43. Перспективи і напрямки формування високої політичної культури українського суспільства як чинник його демократизації // Політолог. вісн. : зб. наук. пр. - К. : "ІНТАС", 2007. - Вип. 27. - С. 198-206.
  Шифр зберіганняЖ 68683
 44. Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной науке // Политическая наука. Теоретико-методологические и историко-культурные исследования : сб. обзоров. - М., 1996. - С. 6-46.
  Шифр зберігання: ВА576076/2
 45. Погорілий Д.Є. Політична еліта як основний суб'єкт влади у суспільно-політичному процесі // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. облдержадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 89-90. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВС45559
 46. Политическая культура // Гаджиев К.С. Политическая наука : учеб. пособие. - 2-е изд. - М. : Междунар. отношения, 1995. - Гл. 14. - С. 334-356. - ISBN 5-7133-0843-X.
  Шифр зберігання: ВА565687
 47. Політична культура // Кафарський В. Нація і держава: Культура. Ідеологія. Духовність. - Івано-Франківськ : Нова зоря. - 1999. - Розд. ІІІ, 3.14. - С. 265-279.
  Шифр зберіганняВА629671
 48. Політична культура українців // Лісовий В. Культура - ідеологія - політика. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1997. - С. 116-136. - ISBN 966-7018-14-8.
  Шифр зберігання: ВА581937/4
 49. Прокопенко І.Ф. Інтелігенція у владі // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.- дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. облдержадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 192-194. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберіганняВС45559
 50. Руденко Ю. Політична свідомість: визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної політичної науки // Людина і політика. - 2001. - № 4. - С. 107-114.
  Шифр зберігання: Ж16653
 51. Степанова Н. Є. Електоральна культура сучасної політичної еліти України // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій : Матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. м. Суми. - Суми, 2008. - С. 50-52.
  Шифр зберігання: В350942/1
 52. Черевко О.І. Студентство - інтелігенція - влада : трикутник взаємодії // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. Конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. облдержадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 96-99. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВС45559
 53. Ярмак Т.В. Виховання патріотичної свідомості сучасної української інтелігенції // Інтелігенція та влада : Матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.-семінару кер. вищих навч. закл. учен.-дослідників і представників владних структур із пробл. сучас. інтелігенції, 14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Харк. облдержадмін. ; Рада ректорів Харк. регіону ; Нар. укр. акад. - Х. : Вид-во НУА, 2008. - С. 59-61. - ISBN 978-966-8558-70-2.
  Шифр зберігання: ВС45559