Україна та НАТО: "ТАК" чи "НІ"

Організація Північноатланти́чного до́говору, НАТО, або Північноатлантичний Альянс (англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO, фр. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord — OTAN) — міжнародна політично-військова організація, створена 4 квітня 1949. Сьогодні 28 держав є членами НАТО. Головним принципом організації є система колективної оборони, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони.
НАТО народилася як результат нездатності ООН того часу забезпечити мир у світі, тоді, коли СРСР ветувало багато постанов Ради безпеки цієї організації. Для легітимізації нової організації скористалися 51-м пунктом Статуту ООН, у частині 5 у рамках легітимного колективного захисту.
Створений у 1955 році так званий Варшавський договір став фактично геополітичною противагою НАТО, і конфронтація між цими блоками (а також активна пропаганда СРСР проти НАТО) сформувала упереджене ставлення населення як України, так і інших пострадянських країн до цілей і засобів діяльності організації Північноатлантичного договору.

  Книжки представлені на виставці:

 1.  Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки : зб. наук.-аналіт. матеріалів / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України / В.П. Горбулін (ред.). — К. : Євроатлантикінформ, 2005. — 224 с. — (Сер. "Досліждення і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України"; Вип.4, ч.1). — ISBN 966-8809-01-7.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА662520
 2. Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки : зб. наук.-аналіт. матеріалів / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України / В.П. Горбулін (ред.). — К. : Євроатлантикінформ, 2005. — 208 с. — (Сер. "Дослідження і розробка у сфері євроатлантичної інтеграції України"; Вип. 4, ч.2). — ISBN 966-8809-02-5.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА662519
 3.  Бази НАТО в Україні: реалії і домисли / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Наук.-дослід. центр правової інформатики Акад. правових наук України / С.В. Кондратюк (підгот.). — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 22-23. — ISBN 978-966-618-2*38-1.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р109988
 4. Безпека поширюється на євроатлантичний регіон: Роль НАТО і країн-партнерів Альянсу. — 1994. — 27 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р86361
 5. Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії : Матеріали міжнар. наук. семінару, Чернівці / О.В. Добржанський (ред.). — Чернівці : Золоті литаври, 2003. — 129 с. — ISBN 966-8029-35-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС40018
 6. Безчасний Л.К. Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у воєнно-економічне співробітництво країн Альянсу: висновки для України // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 8. — С. 42-49.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж23291
 7. Бертрам Кристоф. Чому НАТО має розширюватись / НАТО. — Б. м., [1997]. — 8 c. — Цю ст. передрук. з "Огляду" НАТО, № 2, берез. 1997 р.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: НАТО/4 (Фонд публ. ООН)
 8. Біла К.О. Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема національної та європейської безпеки : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 16 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА321702
 9. Брежнєва Т.В. Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.):сучасне бачення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2002. — 18 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА319230
 10. Будаков М.О. Організаційно-правові засади діяльності спеціальних служб держав НАТО / СБУ. Науковий координаційний центр. Національна акад. — К. : Вид-во АН СБ України, 2004. — 188 с. — ISBN 966-95784-4-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА656064
 11. Використання нормативних документів НАТО в навчальному процесі : посіб. / Національний авіаційний ун-т / О.Г. Водчиць (уклад.). — К. : НАУ, 2005. — 108 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА665797
 12.  Військово-технічна політика країн — членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України / В.П. Горбулін (голов. ред.). — К. : Євроатлантикінформ, 2005. — 232 с. — (Сер. " Дослідженяя і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України" ; Вип.10). — ISBN 966-8809-07-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА667972
 13. Власенко В.І.Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2000. — 24 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА311621
 14. Вступ України до НАТО: реалії та перспективи : Матеріали міжнар. конф., Дніпропетровськ, 8 черв. 2006 р. / А.І. Шевцов (ред.) ; Національний ін-т стратег. дослідж., Регіон. філ. Національного ін-ту стратег. дослідж. в Дніпропетровську; Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. — Д. : ДФ НІСД, 2006. — 183 с. — ISBN 966-554-088-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА684075
 15.  Гансер Даниэль.НАТО. Секретные армии в Европе / И. Фридман (пер. с англ.). — М. : Европа, 2006. — 104 с. — (Сер. "Войны"). — На обл. авт.: Ganser, Daniel. — ISBN 5-9739-0063-0.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА687653
 16. Горячие точки планеты: при чем или не при чем тут НАТО?. — [Б. м.] : [б. и.], [2008]. — 14 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Табачник Д.В./Р157
 17. Губський Б.В.Євроатлантична інтеграція України / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. — К. : Логос, 2003. — 328 с. — ISBN 966-581- 415-Х.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА640098
 18. Демократичні трансформації в процесі підготовки до членства в НАТО. Досвід країн-кандидатів для України : аналіт. доп. / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України / О. Сушко, С. Сегеда (ред.), О. Сушко (авт.-упоряд.). — К., 2002. — 53 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА634537
 19. Джердж С.Ф.Україна-НАТО: співробітництво заради безпеки / Т-во "Знання" України. Центр "Українознавство". — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — 96 c. — (Б-ка українознавця). — Бібліогр.: с. 84-95. — ISBN 978-966-618-233-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА689329
 20. Для чого Україні вступ до НАТО? / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Н.-д. центр правової інформатики Акад. правових наук України / О.В. Палій (підгот.). — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — 24 с. — ISBN 978-966-618-2*44-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р110010
 21.  Довідник НАТО / Організація Північноатлантичного договору. — К. : Молодь, 1999. — 543 с. — Вид. присвяч. 50-й річниці Альянсу. — ISBN 966-7615-03-0.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: АО260225
 22.  Довідник НАТО — Б. м., 2006. — 384 с. — ISBN 92-845-0184-9.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682814
 23. Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : зб. наук. пр. / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ" / В.П. Горбулін (заг. ред.). — К. : Євроатлантикінформ, 2007. - Вип. 3. Взаємодія України з НАТО: соціологічний та експертний аналіз. — 284 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В350175/3
 24. Економічні аспекти реструктуризації оборонно-промислового комплексу України з використанням потенціалу НАТО та її країн-членів / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, Г.Ф. Курочкін ; Національна акад. управління. — К., 2004. — 71 с. : рис.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р102955
 25. Економічні аспекти розширення НАТО / Українська Академія державного управління при Президентові України ; Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів / Б. Лессер, І. Розпутенко (ред.). — К. : К.І.С., 2002. — 82 с. : іл. — (Книгозбірня державного управлінця). — Бібліогр.: в кінці ст. — ISBN 966-8039-04-1.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА633255
 26. Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : зб. наук. пр. / Ред.: Ф.Г. Ващук, І. В. Артьомов ; Закарпатський державний ун-т, Навч.-наук. ін-т філос. та євроінтеграц. дослідж. — Ужгород : Ліра, 2008. — 374 с. — (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 10). — ISBN 578-966-2195-19-4.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА704936ВА704936
 27. Європейський Союз і НАТО — випробування для України : зб. наук. ст. — К. : УНІСЕРВ, 2002. — 91 с. — ISBN 966-95788-7-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ЕС/11 (Фонд публікацій ООН)
 28.  Исследование по вопросу о расширении НАТО / НАТО. — Б. м., 1995. — [28] с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: НАТО/3 (Фонд публікацій ООН)
 29. Константинов В. Ю.Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО (90-ті роки) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т міжнародних відносин. — К., 2000. — 19 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА311603
 30. Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав — членів Альянсу : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України / В.П. Горбулін (заг. ред.). — К. : Євроатлантикінформ, 2005. — 208 с. — (Сер. "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України" ; Вип. 11). — ISBN 966-8809-08-4.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА672388
 31. Кордон М. В.Україна — НАТО: історія та сьогодення : навч.-метод. посіб. — Житомир : Полісся, 2008. — 148 c. — Бібліогр.: с. 139-146. — ISBN 978-966-655-353-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА703267
 32. Крючков Г. К.Похищение Украины. Вступление в НАТО угрожает нашей независимости. — К. : Оріяни, 2006. — 112 с. — ISBN 966-8305-66-3.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА680235
 33. Крючков Г. К. До питання про членство України в НАТО: політичні, правові і моральні аспекти / Громадський проект "Безпека України: геополітичний вимір". — К. : ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2008. — 47 с. — ISBN 978-966-1517-07-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Табачник Д.В./Р169
 34. Кудрявцев В. Б. Подход стран НАТО к проблеме сокращения вооруженных сил и обычных вооружений ОВД и НАТО в Европе. 1985-1989 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Дипломатическая акад. МИД СССР. Каф. истории внешней политики СССР и международных отношений. — М., 1990. — 16 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА341437
 35.  Ліпкевич С. Я. Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2007. — 19 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА354731
 36. Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки / Г.М. Перепелиця, Л.С. Голопатюк, М.Т. Гончаренко та ін. ; Національний ін-т стратег. дослідж. при Адмін. Президента України ; Королівський ін-т міжнар. справ. — К. : Стилос, 2002. — 313 с. — ISBN 966-8009-14-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА622775
 37. Місце України в НАТО: матеріали опитування експертів / Фонд "Демократичні ініціативи". — К. : Центр "Демократичні ініціативи", 2006. — 251 с. — ISBN 966-96606-2-9.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС42436
 38. Мовчан М. П.Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичному просторі у 1991-2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА329595
 39. Молодь за Україну в об'єднаній Європі та НАТО: за результатами реалізації проекту "Майбутнє України в об'єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь" / Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодіжний Рух" / А. Вітренко (упоряд.). — К., 2006. — 130 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682279
 40.  Моренчук А. А., Федонюк С. В.НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи : метод. рек. / Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодіжний Рух" / А. Вітренко (упоряд.). — К., 2006. — 130 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р111423
 41. НАТО — военный оплот современного империализма / Л.В. Гладкая (ред.). — О., 2006. — 28 с. — (Б-чка патриота ; № 7).
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р108171
 42.  НАТО в Украине. Секретные материалы / М. Крисань (пер. с укр.), В. Васильев (предисл.). — М., 2006. — 119 с. — ISBN 5-9739-0007-Х
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682219
 43. Новиков Е. Б. Україна — НАТО: необхідність та перспективи військово-економічного співробітництва // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 12. — С. 138 — 147.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж23291
 44. Новиков Е.Б.Розвиток продуктивних сил України як фактор інтегрування України у євроатлантичні структури // Внесок академіка В.І. Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил : Матеріали наук.-практ. конф., 12-13 берез. 2003 р. / С.І. Дорогунцова (ред.) ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К. : РВПС України, 2003. — Ч. 1. — С. 282-286.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: А637271 — 1
 45. План дій Україна — НАТО / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Н.-д. центр правової інформації Акад. правових наук України. — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — Ч. 1. План дій Україна — НАТО та його імплементація у 2007 році. — 27 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В350189
 46. План дій Україна — НАТО / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Н.-д. центр правової інформації Акад. правових наук України. — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — Ч. 2. Результати імплементації Плану дій Україна — НАТО у першому півріччі 2007 року. — 35 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В350189
 47. Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО : Матер. наук.-практ. семінару, Чернівці, 9 листоп. 2000 р. / Буковинський політол. центр ; Центр інформації та документації НАТО в Україні. — Чернівці : Букрек, 2001. — 120 с. — ISBN 966-7854-11-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА614836
 48. Санжаревський О. І. Східноєвропейська політика НАТО кінця 80-х — середини 90-х років XX століття (на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини) :автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чернівецький державний ун-т ім. Ю. Федьковича. — Луцьк, 1998. — 17 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА302322
 49. Сідак В. С., Артемов В. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : КНТ, 2007. — 160 с. — Бібліогр.: с. 131-146. — ISBN 978-966-373-301-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА695582
 50. Співробітництво Росії з НАТО / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Наук.-дослід. центр правової інформації Акад. правових наук України / О.В. Семіков, В.М., Фурашев (підгот.). — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — 23 с. — ISBN 978-966-618-2*45-9.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р109997
 51. Суд народов : Материалы четырех заседаний Международного Общественного Трибунала по преступлениям НАТО в СР Югославки, 14 дек. 1999 г. (г. Ярославль) ; 23 янв. 2000 г. (г. Киев) ; 27-29 марта 2000 г. (г. Белград ) ; 1 окт. 2000 г. (г. София) : заявление конф. "Интервенция и права человека" в рамках первого европейского мирного конвента по случаю второй годовщины вторжения НАТО в Югославию, Берлин 23 марта 2001 г. : Европа за мир, 24 марта 2001 г., Берлин / Славянский ком. Украины. — К., 2001. — 80 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА652213
 52. Томашевич О. "Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО" // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2001. — Вип. 30, ч. 2. — С. 58 — 62.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж68200
 53. Томашевич О.Концепція багатонаціональних об`єднаних оперативно-тактичних сил (БООТС) через призму програми "Партнерство заради миру" та перспективи участі України в БООТС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2001. — Вип. 27, ч. 3. — С. 44 — 47.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж68200
 54. Томашевич О.Україна та операції з підтримання миру під егідою НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2001. — Вип. 28, ч. 2. — С. 92 — 99.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж68200
 55. Томашевич О.Участь України в програмах партнерства НАТО // Науковий вісник дипломатичної акад. України. — К., 2002. — Вип. 6. — С. 39 — 46.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж69678
 56. Україна — НАТО: стратегічне партнерство : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Міжнар. наук.-техн. ун-т ; Луцький біотехнічний ін-т ; Центр інформації та документації НАТО в Україні / Ю.М. Бугай (ред.). — Луцьк : Надстир'я, 2001. — Вип. 5 — 360 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 43837
 57. Україна — НАТО. Інтенсифікований діалог. — К., 2006. — 17 с. : іл.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р107380
 58. Україна — НАТО: "за" та "проти"/ Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Наук.-дослід. центр правової інформації Акад. правових наук України / О.А. Палій (підгот.). — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — 23 с. — ISBN 978-966-618-2*41-1.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р109994
 59. Україна — НАТО: майбутнє в руках минулого : зб. матеріалів / Л. Шангіна, Н. Партач (ред. україномов. ч.). — К. : Заповіт, 2004. — 176 с. — (Б-ка Центру Разумкова). — ISBN 966-7272-57-5.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА653033
 60.  Україна — НАТО: проблеми та перспективи розвитку співробітництва : Матеріали регіон. студ. наук.-теорет. конф., 9 квіт. 2008 р. / Упр. освіти і науки Волинської облдержадмін. ; Луцький педагогічний коледж / П.М. Бойчук (ред.). — Луцьк : Твердиня, 2008. — 206 c. — ISBN 978-966-2115*-48-2.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА698683
 61.  Україна і НАТО: органи державної влади, судової та правоохоронної системи як провідні учасники процесу європейської та євроатлантичної інтеграції : моногр. / В.М. Бесчасний, І.Я. Тодоров, В.М. Субботін та ін. — К. : Четверта хвиля, 2008. — 168 с. — ISBN 978-966-529-161-9.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА694965
 62. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства / О.П. Дергачов, В.С. Корендович, С.І. Мітряєва та ін. ; Національний ін-т стратег. дослідж. ; Фонд ім. Ф. Еберта. Представництво в Україні / Г.М. Перепелиця (ред.). — К. : Вид. дім "Стилос", 2004. — 407с. : табл. — ISBN 966-8518-13-6.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА652571
 63. Умови вступу України до НАТО / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; Т-во "Знання" України ; Наук.-дослід. центр правової інформації Акад. правових наук України. — К. : Т-во "Знання" України, 2007. — 19 с. — ISBN 978-966-618-2*43-5.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р109992