Енергетичний потенціал України

Характерною прикметою сучасної енергетики України є рух в напряму розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Досить швидким темпам її розвитку сприяє науковий та практичний доробок в цій галузі, набутий на протязі останніх 20 років в Київському політехнічному інституті і в Інституті електродинаміки НАН України. Значний вклад в розвиток нетрадиційної енергетики внесли Інститут загальної енергетики та Інститут теплофізики НАН України, МНТЦ вітроенергетики, ДНДІ нетрадиційної енергетики Міненерго України.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Антикризисные стратегии развития региональной енергетики : моногр. / Е. В. Оборина, Д. В. Волошин, С. Г. Ажнакин, К.Э. Шурда ; НАН Украины. Ин-т проблем рынка и экономико-эколог. исслед. - О.: Фенікс, 2010. - 283 с. - ISBN 978-966-438-170-0.
  Освещены проблемы развития в Украине антикризисных стратегий региональной энергетики. Проанализирован потенциал возобновляемых энергетических ресурсов отечественных приморских регионов, в частности ресурсы морской среды. Рассмотрены проблемы развития производства твердого биотоплива в виде пеллет и брикетов на основе отечественного опыта (ООО "Ньюэнерджи"). Проведена сравнительная экономическая оценка использования различных видов энергетических ресурсов, включая нетрадиционные виды углеводородного топлива. Обоснованы организационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА729324
 2. Алхасов, А. Б. Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии : моногр. / А. Б. Алхасов ; ред. Э. Э. Шпильрайн. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 375 с.: рис. - Библиогр.: в конце разд. - ISBN 978-5-9221-0976-5 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:: ВА707407
 3. Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання: моногр./ ред.: В. І. Ладика; Сум. облдержадмін., Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми: Унів. кн., 2009. - 304 с. - Бібліогр.: с. 269-280. - ISBN 978-966-680-443-6.
  Наведено результати комплексного дослідження сучасного стану біоенергетичного потенціалу лісостепової та поліської зон України на прикладі Сумської області. Розглянуто основні технології одержання та використання біоенергетичних ресурсів. Запропоновано методики визначення економічної ефективності та проаналізовано екологічні наслідки промислового виробництва біоенергії. Висвітлено перспективи енергоспоживання та розвитку біоенергетичного потенціалу Сумського регіону.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС48353
 4. Дев'яткіна, С. С. Альтернативні джерела енергії : навч. посіб. / С. С. Дев'яткіна, Т. Ю. Шкварницька ; Нац. авіац. ун-т. - К., 2006. - 92 с. - Бібліогр.: с. 83.
  Викладено основні теоретичні положення використання альтернативних джерел енергії, зокрема, енергії біомаси, сонця, вітру, морів і океанів, теплоти Землі, біологічного фотосинтезу. Наведено приклади та принципи дії електроенергетичних установок, що використовують АДЕ. Висвітлено основні екологічні проблеми, пов'язані з використанням АДЕ. Охарактеризовано потенціал АДЕ на території України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА679551
 5. Дудолад А. С.Энергетика качества жизни : моногр. / А. С. Дудолад., Ю. П. Колбушкин, Ю. Д. Костин ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Х. : ИНЖЭК, 2008. - 207с. - Библиогр.: с. 140-153. - ISBN 978-966-392-169-3. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА696493
 6. Енергетичні ресурси та потоки / А. К. Шидловський та ін.; НАН України. П-во "Укренергозбереження". - К.: Укр. енциклопед. знання: Вид-во ТОВ "Дреднаут", 2003. - 469 с.: табл. - (Енергетика України на початку XXI ст. Т.1). - Бібліогр.: с. 381-383. - ISBN 966-7579-12-3.
  Проаналізовано загальний стан економіки України на початку ХХІ ст., зокрема, вугільної промисловості. Надано прогноз розвитку видобутку та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Охарактеризовано нафтогазовий комплекс держави. Висвітлено особливості розвитку атомної енергетики, а також формування ринку поновлюваних джерел енергії. Наведено перспективи формування єдиного енергетичного простору на Європейському континенті, а також методику оцінки паливно-енергетичного потенціалу. Визначено передумови трансформації енергетичного сектора української економіки.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО25868
 7. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії/ С. М. Бевз та ін.; НАН України. - К.: Укр. енциклопед. знання, 2007. - 560 с. - (Енергетика України на початку XXI ст. Т. 4). - Бібліогр.: 533 назв. - ISBN 978-8578-08-3.
  Проаналізовано енергоекологічний чинник розвитку економіки України, її енергетичну ефективність та особливості розвитку паливно-енергетичного комплексу. Визначено пріоритетні напрямки та обсяги енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Висвітлено стан ресурсного забезпечення української енергетики, технологічного ресурсо- та енергозбереження в гірничому комплексі України. Описано високоефективні системи живлення і керування енергоємними установками гірничо-металургійного комплексу, особливості технологічного переозброєння теплової енергетики. Особливу увагу приділено проблемам підвищення енергоефективності алгоритмів центрального якісного регулювання відпуску тепла від заміської ТЕЦ, ресурсозбереженню в електроенергетиці, а також технологічному переозброєнню систем керування режимами об'єднаної електроенергетичної системи України. Наведено загальну характеристику використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано особливості використання вітрової, сонячної, геотермальної енергії, а також енергії біомаси, малих річок, позабалансових джерел енергії та енергетичних ресурсів довкілля. Подано методи підвищення ефективності освоєння енергії нетрадиційних і відновлюваних джерел, а також відповідне законодавчо-правове та нормативне забезпечення.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:СО29769
 8. Жолонко, М. М. Практична енергоекологія. Ч. 1. Альтернативні джерела енергії - сонце і вітер / М. М. Жолонко. - Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2008. - 84 с. - (Збережемо рідну природу!). - Бібліогр.: с. 79. - ISBN 978-966-353-086-4.
  Висвітлено можливості комплексного використання в малій енергетиці променевої енергії Сонця, енергії вітру та води шляхом їх акумулювання в тепловий, механічний й електричний види енергії низького потенціалу та промислової частоти з метою поступової відмови від використання дорогих традиційних невідновлюваних джерел енергії. Наведено інформацію про сонячні колектори, елементи геліотехніки, особливості розрахунку повітряного гвинта.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В351266/1
 9. Забарний, Г. М. Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України / Г. М. Забарний, А. В. Шурчков ; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. - К., 2002. - 210 с.: рис. - Бібліогр.: 74 назв. - ISBN 966-02-2470-2.
  Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Запропоновано методику оцінки перспективи та технічно доступного потенціалу найбільш поширених в Україні нетрадиційних джерел енергії. На підставі розробленої методології розраховано перспективний та технічно доступний потенціал цих джерел енергії, очікувану потужність тепло- та електрогенерувальних установок, економію палива, яку можна одержувати за умов їх використання, а також збільшені техніко-економічні показники енергогенерувальних установок, які використовують нетрадиційні джерела енергії.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА624221
 10. Зб. матер. Другої наук.-практ. конференції "Енергозбереження при термічній переробці відходів - значний потенціал енергоресурсів". Досвід, досягнення та перспектива : 23 - 26 верес. 2002 р., Крим, м. Алушта / ред.: А.А. Процко; Центр "Технології екології довкілля та медицини" {Київ}, Нац. центр поводження з небезпеч. відходами Мінекоресурсів {Київ}. - К.: Т-во "Знання" України, 2002. - 64 с.
  Освещены основные направления использования альтернативных источников энергии в Харьковском регионе, а также перспективные направления получения нетрадиционных источников энергии при утилизации твердых бытовых и других опасных отходов. Рассмотрен аэрозольный катализ как альтернатива сжигания отходов производства мононитрохлорбензолов. Предложена методика экономической оценки потенциала энергосбережения утилизации осадка сточных вод. На основе метода низкотемпературного крекинга рассмотрены особенности комплексной переработки обмасленной прокатнгой окалины. Освещен опыт эксплуатации установок для экологически безопасного термического уничтожения и обезвреживания отходов.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА631167
 11. Информационные технологии в управлении энергетическими системами : Междунар. конф. ИТУЭС - 2005, 18 - 19 окт. 2005 г. / Ин-т пробл. моделирования в энергетике им. Г. Е.Пухова НАН Украины. Nat. Inform. Center for Ukraine-ec S&T Coop. Щецин. техн. ун-т. - К., 2005. - 100 с.
  Разработан метод определения величины риска функционирования потенциально опасных технологических объектов. Рассмотрена проблема информатизации системы организационного управления топливно-энергетическим комплексом Украины. Обоснованы средства повышения производительности при имитационном моделировании сложных технологических систем. Представлены результаты испытания программных средств для обработки критической информации в энергетических системах. Предложены быстродействующие алгоритмы численной реализации неявных интегральных динамических моделей. Сформулирована информационно-ресурсная концепция моделирования энергоактивных систем со стохастической структурой. Проанализированы системные проблемы синтеза моделей объектов и стратегий энергоактивного управления.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА668173
 12. Інженерна екологія. Аспекти енергозбереження: навч. посіб. / В. В. Снітинський, М. А. Саницький, О. Т. Мазурак, А. В. Мазурак; Львів. нац. аграр. ун-т. - Л.: Апріорі, 2008. - 221 c. - Бібліогр.: с. 200-204. - ISBN 978-966-8256-94-3.
  Висвітлено інженерно-технологічні аспекти екологізації виробництва, розкрито роль інженерної екології в реалізації концепції сталого розвитку. Наведено характеристику сучасних маловідходних і безвідходних технологій, визначено пріоритетні завдання щодо підвищення енергоефективності економіки України. Розглянуто питання широкомасштабного використання відновлюваних енергоресурсів (потенціалу сонця та вітру, гідроресурсів, біомаси) як сучасних способів вирішення складних екологічних проблем і реальної перспективи зростання енергоефективності економіки України. Проаналізовано екологічні проблеми традиційної енергетики, переробки й енергетичного використання відходів. Розглянуто екологічну політику та проблеми забезпечення енергетичної безпеки України. Визначено тенденції розвитку світових енергоощадних технологій і перспективи становлення вітчизняної альтернативної енергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА704759
 13.  Логвиненко, В. И. Развитие энергосбережения в регионе : моногр. / В. И. Логвиненко ; Акад. технолог. наук Украины, Донецк. регион. отд. - Донецк : Юго-Восток, 2005. - 121 с. - ISBN 966-8168-90-9. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА663999
 14. Лут, М. Т. Основи технічної експлуатації енергетичного обладнання АПК : підруч./ М. Т. Лут, О. В. Мірошник, І. М. Трунова. - Х.: Факт, 2008. - 438 c. - Бібліогр.: с. 431-437. - ISBN 978-966-637-575-2.
  Визначено ресурсний потенціал паливно-енергетичного комплексу України, висвітлено питання законодавчого забезпечення функціонування та розвитку енергетики. Розглянуто терміни та визначення теорії експлуатації техніки, а також обов'язки та відповідальність електротехнічного персоналу. Наведено правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, електричних і теплових станцій і мереж, встановлено норми випробування електрообладнання.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА706398
 15. Маковський, А. М. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики : навч. посіб. / А. М. Маковський, Ю. Ю. Філіпович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2010. - 128 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 126.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА734024
 16. Малкін, Е. С. Енергетичний стан в Україні та енергозбереження / Е. С. Малкін, В. Є. Пісарев; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2001. - 16 с. - Бібліогр.: 7 назв.
  Розглянуто питання енергетичної безпеки України, її енергетичного потенціалу. Висвітлено стан енерговикористання та енергоощадження в будівництві, промисловості будівельних матеріалів, у житлово-комунальному секторі, побуті. Висвітлдено основні положення про комплексної державної програми енергоощадження.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:Р90158
 17. Муніципальна енергетика: проблеми, рішення : тези II міжнар. наук.-техн. конф., 18 - 19 груд., 2007 р., Миколаїв / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2007. - 76 c. - ISBN 978-966-321-087-2.
  Висвітлено актуальні науково-технічні, організаційні, екологічні проблеми проектування, виготовлення й експлуатації муніципальних систем енергозабезпечення. Розкрито питання енергоаудиту й енергетичного менеджменту підприємств, екологічного страхування енергетичних об'єктів. Проаналізовано можливості застосування електрохімічної водопідготовки в теплоенергоцентралях і теплових электростанціях, полімерних матеріалів в геліосистемах муніципальної енергетики, біореакторів для енергозабезпечення сільських котеджів і фермерських господарств. Розглянуто енергетичний потенціал твердих побутових віходів малих міст.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА697935
 18. Новітні технології в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії / ред.: Г. М. Бабієв; НАН України. Держ. ком. з енергозбереження України. - К., 1999. - 100 с.
  Містяться останні новітні українські розробки, технології та обладнання в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Розглянуто потенціал і основні напрямки енергозбереження за рахунок нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Запропоновано нормативно-правові та економічні стимули енергозбереження та механізми фінансування реалізації Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплотехніки.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69940
 19. Обухов, Є. В. Використання відновлюваних джерел енергії : навч. посіб. / Є. В. Обухов; Одес. гідрометеорол. ін-т. - О., 1999. - 254 с. - Бібліогр.: 121 назв. - ISBN 966-7654-07-9.
  Викладено потенційні види та перспективи комплексного використання відновлюваних екологічно чистих джерел енергії: гідроенергії, енергії океанів, вітрової, сонячної та геотермальної енергії. Наведено схеми перетворення й акумулювання енергії, основні енергетичні установки. Розглянуто економіко-екологічні аспекти сучасного використання відновлюваних джерел енергії.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА595934
 20. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / ред.: А. К. Шидловський; НАН України. П-во "Укренергозбереження". - К.: Укр. енциклопед. знання, 2001. - 400 с.: іл. - Бібліогр.: 70 назв. - ISBN 966-7579-09-3.
  Розглянуто особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України в контексті глобальних енергетичних перетворень у світі. Оцінено ресурсний потенціал окремих паливно-енергетичних галузей, рівні енергозабезпеченості та енергоефективності економіки нашої країни. Детально охарактеризовано стан і перспективи розвитку нафтогазової та вугільної промисловості, а також атомної енергетики й енергоощадження в Україні. Визначено напрямки підвищення рівнів самоенергозабезпечення регіонів та енергоефективності окремих галузей економіки за рахунок впровадження енергоощадних технологій та обладнання, нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії. Наведено інформацію про основні типи паливно-енергетичного та електротехнічного обладнання.

  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС35076
 21. Паранчич, С. Ю. Відновлювальні джерела енергії: навч.посіб. / С. Ю. Паранчич; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2002. - 68 с.: рис. - Бібліогр.: с. 66-67.
  Розглянуто різні види відновлювальних джерел енергії. Охарактеризовано енергію океанів і морів, зокрема, хвиль, океанських течій, водних потоків, а також припливну, океанічну, геотермічну. Висвітлено екологічні проблеми використання даної енергії. Розглянуто історію розвитку вітроенергетики в Україні, охарактеризовано її екологічні аспекти. Наведено класифікацію вітрів, визначено потенціал вітрової енергії.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА626983
 22. Подгуренко, В. С. Нетрадиційні джерела енергії: навч. посіб. / В. С. Подгуренко; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2007. - 116 с.
  Викладено навчальну програму з курсу "Нетрадиційні джерела енергії". Розкрито роль енергії в житті суспільства, світове споживання енергоресурсів, визначено загальні тенденції розвитку вітрової, сонячної, біо- та геотермальної енергетики, визначено їх енергетичний потенціал та перспективи розвитку в Україні. Визначено переваги та недоліки різних типів нетрадиційних джерел енергії (НДЕ) у порівнянні з традиційними енергетичними станціями. Описано принципові й технологічні схеми вироблення енергії нетрадиційними джерелами. Розглянуто питання проектування та впровадження відновлюваних джерел енергії в енергетичні системи промислових підприємств і житлово-комунальне господарство. Викладено основи конструювання та виготовлення пристроїв для використання НДЕ. Проаналізовано досвід розвинутих країн щодо впровадження НДЕ.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА691018
 23. Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy: наук. зб. Вип. 1 / ред.: М. М. Кулик ; НАН України.Ін-т заг. енергетики - К., 1999. - 80 с.
  Висвітлено суть комплексних, системних та аналітичних досліджень українських і зарубіжних фахівців у галузі енергетики щодо прогнозів розвитку вітчизняної енергетики та рівнів енергоспоживання на національному, галузевому та регіональному рівнях; аналізу та оптимізації ключових напрямів структурного розвитку енергокомплексу, у то му числі його галузеві та регіональні системи, з урахуванням енергетичних та екологічних вимог енерговиробництва та енерговикористання. Проаналізовано питання формува ння паливно-енергетичних балансів та оптимізації обсягів експорту - імпорту паливно-енергетичних ресурсів із забезпеченням рівноваги попиту та пропозиції, підвищення енергоефективності та реалізації потенціалу енергозбереження в Україні, управління енергетикою за нових економічних умов, формування нормативно-правової бази та ек номічного середовища функціонування енергетики та входження України у світові енергетичні ринки. Запропоновано шляхи надійності експлуатації та безпеки функціонуван ня енергетичних об'єктів і систем, а також оптимізації технологічних об'єктів і систем енергетики тощо.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70419
 24. Рудыка В. И. Энергосбережение в базовых отраслях промышленности: теория, технология : моногр. / В. И. Рудыка ; НАН Украины. Науч.-исследовательский центр индустриальных проблем развития. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2007. - 304с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 299-303. - ISBN 978-966-392-139-6. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В351732
 25. Сиротюк, М. І. Поновлювані джерела енергії: навч. посіб. / М. І. Сиротюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2008. - 248 с. - Бібліогр.: с. 238-239.
  Розкрито природу й особливості поновлюваних джерел енергії, наведено їх класифікацію. Проаналізовано основні тенденції розвитку поновлюваної енергетики у світі та в Україні. Розглянуто енергетичні закони геосистем, визначено роль енергії у геосферних процесах. Проаналізовано географічні аспекти освоєння та раціонального використання поновлюваних енергетичних ресурів окремих територій у взаємозв'язку з природоресурсним потенціалом. Висвітлено світовий і вітчизняний досвід і перспективи розвитку геліо-, гідро-, вітро- та біоенергетики. Проаналізовано еколого-географічні проблеми практичного використання поновлюваних джерел енергії та запропоновано шляхи їх вирішення, зокрема, розроблено енергетичну парадигму сталого розвитку. Проведено огляд нормативно-правової бази поновлюваної енергетики в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА715894
 26. Стратегія енергозбереження в Україні: аналіт.-довідкові матер.: У 2-х т. Т. 1. Загальні засади енергозбереження / А. А. Долінський та ін.; НАН України. Ін-т газу, Ін-т заг. енергетики. - К.: Академперіодика, 2006. - 508 с. - ISBN 966-360-047-0 .
  Висвітлено системні питання енергоощадження, зокрема, історію проблеми, динаміку показників енергоємності національної економіки України, напрями потенційних енергоощадних заходів у галузях економіки та показники їх ефективності, а також особливості ПЕК України, її паливно-енергетичного балансу й енергетичного забезпечення. Розглянуто основні інструменти державного управління енергоощадженням, зокрема, наведено державні програми у даній сфері, питання стандартизації та нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, характер здійснення контрольних функцій органами Державної інспекції з енергоощадження, а також особливості проведення енергоощадження на регіональному рівні. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення енергоощадження та перспективні напрями його розвитку. Наведено матеріали щодо методичного забезпечення визначення обсягів втрат енергоресурсів і заходів щодо їх зменшення. Розглянуто особливості проведення енергоощадної політики в бюджетній і комунально-побутовій сферах.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349411
 27. Сухин, Е. И. Энергетическая утилизация отходов в контексте антикризисной политики государства / Е. И. Сухин, А. И. Сухоруков. - К.: Знания Украины, 2005. - 140 с. - Библиогр.: с. 125-131. - ISBN 966-316-068-3.
  Освещены проблемы, связанные с преодолением энергетической зависимости государства за счет использования потенциала энергетической утилизации отходов хозяйстве нного и бытового происхождения в интересах повышения уровня его экономической безопасности. Рассмотрено данное направление как форма противодействия трансферу кри зисов, обусловленному современным развитием процессов глобализации. Приведены данные о ресурсной обеспеченности технологий утилизации, изложены принципиальные ме тодологические вопросы числовой оценки стабилизационных решений, предполагающих использование отходов для покрытия расходной части топливно-энергетического балан са Украины.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА665953
 28. Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины: науч.-концепт. альм.: в 7 кн. Кн. 3, ч. 1. Технологии общественного научного признания / ред.: А. Ф. Булат, В. А. Ткаченко ; Междунар. акад. биоэнерготехнологий, НИИ развития экономики и о-ва, Днепропетр. ун-т экономики и права, Нац. центр аэрокосм. образования молодежи Украины. - Д.: Монолит, 2010. - 256 с. - ISBN 978-966-2252-21-7 .
  Изложены основы проектирования нанотехнологий. Внимание уделено теоретическим и экспериментальным исследованиям по созданию новых источников энергообеспечения.
 29. Тополов, В. С. Угольная отрасль Украины: энергоресурсы, ретроспектива, состояние, проблемы и стратегия развития / В. С. Тополов [и др.]. - Донецк : ООО "Алан", 2005. - 408 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 396-404. - ISBN 966-7918-54-8.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671096
 30. Туяхов, А. И. Возобновляемые и альтернативные источники энергии : учеб.-метод. пособие / А. И. Туяхов. - Донецк : Вебер, Донец. отд-ние, 2007. - 184 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 180-183. - ISBN 978-966-335-062-2.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА722962
 31. Шевченко, В. І. Енергетика України. Який шлях обрати, щоб вижити? (Незалежне дослідження електроенергетики) / В. І. Шевченко, Л. З. Півень. - К.: Просвіта, 1999. - 186 с. - Бібліогр.: 191 назв. - ISBN 966-7551-15-6.
  Наведено характеристики паливно-енергетичних ресурсів України, стану використання встановлених потужностей електростанцій та потенціалу поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії, а також впливу енергооб'єктів на довкілля і показники здоров'я населення до і після Чорнобильської катастрофи. Подано незалежний аналіз очікуваних у наступні 8-10 років: динаміки валого внутрішнього продукту (ВВП), питомної електроємності ВВП і обсягів заощадження електроенергії, переваг і технологічних можливостей переорієнтації галузі з імпортованих енергоносіїв на власне викопне і нетрадиційне паливо та поновлювані джерела енергії. Обгрунтовано концепцію і сценарій реформування структури енергетичних потужностей, які сприятимуть екологічному відродженню й економічній стабілізації галузі, зниженню рівнів економічного й екологічного ризиків за рахунок стабілізації та поступового зменшення частки потужних вугільних блоків без сучасних систем газоочищення, атомних блоків із "радянськими" реакторами.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА592761

Статті:

 1. Білодід, В. Д. Використання геологічних даних та інфраструктури нафтогазових промислів для потреб геотермальної енергетики / В. Д. Білодід, Г. О. Білодід, Т. В. Павлюченко // Відновлюв. енергетика. - 2007. - N 4. - С. 83-97. - Бібліогр.: 11 назв.
  Розглянуто потенційні можливості використання геотермальної теплоти в процесах видобування нафти та газу шляхом її вилучення на родовищах. Зроблено економічні оцінки ефективності системи теплопостачання на прикладі використання попутних нафтових вод одного з нафтових родовищ.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 2. Буравлев, Е. П. Устойчивое развитие энергетики / Е. П. Буравлев, В. С. Стогний // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2002. - N 2. - С. 3-8. - Библиог р.: 9 назв.
  Розглянуто можливості та умови стійкого розвитку енергетики України з урахуванням світових тенденцій. Показано переваги розвитку на основі використання сучасних технологій переробки вугілля, потенціалу енергоощадження, відновлюваних і вторинних ресурсів. Запропоновано оцінювати перспективи розвитку енергетики з урахуванням прямих і зворотніх еколого-економічних зв'язків. Обгрунтовано необхідність розробки довгострокової концепції розвитку енергетики України. Визначено основні її пріоритети.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28350
 3. Васько, П. Ф. Мала гідроенергетика України: реалії сьогодення та аспекти подальшого розвитку / П. Ф. Васько, Ю. О. Віхорєв // Відновлюв. енергетика. - 2008. - N 2. - С. 62-65. - Бібліогр.: 8 назв.
  Визначено енергетичний потенціал; надано оцінку сучасного стану й основних аспектів подальшого розвитку малої гідроенергетики в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:Ж25096
 4. Васько, П. Ф. Сучасний стан, потенційні можливості та передумови подальшого розвитку малої гідроенергетики в Україні / П. Ф. Васько // Відновлюв. енергетика. - 2006. - N 1. - С. 60-65. - Бібліогр.: 12 назв.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 5. Возняк, О. Т. Енергетичний потенціал сонячної енергетики та перспективи його використання в Україні / О. Т. Возняк, М. Є. Янів // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Теорія і практика буд-ва. - 2010. - N 664. - С. 7-10. - Бібліогр.: 8 назв.
  Розглянуто проблему енергетичного потенціалу сонячної енергетики. Вказано на фактичну структуру сукупного споживання первинної енергії в Україні за роки її становлення як незалежної держави, а також загальний, технічний та економічний потенціал сонячної енергії по областях України. Наведено переваги використання сонячних установок і доцільність використання сонячного енергетичного потенціалу на території України. Вказано на найперспективніші сьогодні напрями використання сонячної енергії.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29409/А
 6. Гелетуха, Г. Г. Концепция развития биоэнергетики в Украине / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, З. А. Марценюк // Пром. теплотехника. - 1999. - 21, N 6. - С. 94-102. - Библиогр.: 15 назв.
  На основі досвіду розвитку біоенергетики у ряді зарубіжних країн, оцінки потенціалу біомаси в Україні та техніко-економічного аналізу різних технологій отримання енергії з біомаси запропоновано концепцію розвитку біоенергетики в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 7. Гелетуха, Г. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Ч. 1 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Пром. теплотехника. - 2010. - 32, N 3. - С. 73-79. - Бібліогр.: 5 назв.
  Проаналізовано сучасний стан розвитку сектору біоенергетики в Україні. Оцінено потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. Розглянуто проблеми формування ринку твердих біопалив і питання стандартизації. Запропоновано концепцію впровадження біоенергетичного обладнання для виробництва теплової та електричної енергії з біомаси в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 8. Гелетуха, Г. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Ч. 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Пром. теплотехника. - 2010. - 32, N 4. - С. 94-100. - Бібліогр.: 2 назв.
  Проаналізовано сучасний стан розвитку сектора біоенергетики в Україні. Оцінено потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. Розглянуто проблеми формування ринку твердих біопалив і питання стандартизації. Запропоновано концепцію впровадження біоенергетичного обладнання для виробництва теплової та електричної енергії з біомаси в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 9. Гнідий, М. В. Шляхи підвищення енергоефективності економіки України за рахунок технологічної перебудови промисловості / М. В. Гнідий, Т. П. Агеєва, І. М. Бондаревська // Пробл. заг. енергетики. - 2005. - N 12. - С. 15-22.
  Наведено результати порівняльного аналізу енергоефективності економіки України й інших країн. Розкрито причини нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів. Визначено напрями технологічної перебудови галузей промисловості, спрямовані на енергоощадження. Надано оцінку потенціалу технологічного енергоощадження у промисловості на період до 2030 р.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70419
 10. Гнідий, М. В. Методи визначення обсягів енергозбереження на рівні економіки, галузі та виробництв на довгостроковий період / М. В. Гнідий, Т. П. Агеєва // Пробл. заг. енергетики. - 2006. - N 13. - С. 12-16.
  Наведено методичні положення визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в економіці регіону, яка базується на різних підходах до галузей виробничої, житлово-комунальної та соціальної сфер.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70419
 11. Качан, Ю. Г. Об оценке потенциала вторичного гидроэнергетического ресурса промышленного предприятия / Ю. Г. Качан, В. Л. Коваленко // Відновлюв. енергетика. - 2009. - N 2. - С. 43-46. - Библиогр.: 4 назв.
  Проведена оценка потенциала гидроэнергетической утилизации и показана его зависимость от применяемых технологий и специфики используемого оборудования. Подтверждена целесообразность использования вторичного гидроэнергетического ресурса в качестве источника дополнительного электроснабжения промышленного предприятия.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 12. Кобилянська, Л. М. Українська енергетика в глобальному середовищі / Л. М. Кобилянська // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. - 2006. - N 1. - С. 123-128. - Бібліогр.: 10 назв.
  Рассмотрено глобальное измерение энергетической составляющей национального потенциала Украины. Базовые методологические подходы современной американской политико-стратегической мысли объединены с подходами международной экономической науки. Рассмотрены основные экономические, технологические, международно- политические проблемы стремления Украины к энергетической независимости.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24005
 13. Ковецкая, М. М. Проблемы и перспективы использования малых и средних ядерных реакторов / М. М. Ковецкая, В. М. Лаврик, В. М. Ковецкий // Пробл. заг. енергетики. - 2003. - N 9. - С. 32-36. - Библиогр.: 16 назв.
  Розглянуто потенціальну роль малих і середніх ядерних реакторів у розвитку ядерної енергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:Ж70419
 14. Количественная оценка влияния внедрения энергосберегающих технологий на экономию природного газа в промышленности и энергетике / И. Н. Карп, Е. И. Сухин // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2007. - N 4. - С. 24-44. - Библиогр.: 11 назв. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28350
 15. Кравченко, І. П. Прогнозна оцінка перспектив промислового використання геотермального теплоносія Монастирищенського нафтового родовища Чернігівської області / І. П. Кравченко // Відновлюв. енергетика. - 2005. - N 2. - С. 81-87. - Бібліогр.: 12 назв.
  Представлено аналіз геолого-гідротермічних передумов і прогнозну оцінку техніко-економічної доцільності промислового використання енергетичного потенціалу геотермаль ного теплоносія Дніпровсько-Донецької западини України для опалення та гарячого водопостачання.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 16. Лінник, М. К. Ресурси поновлюваних джерел енергії / М. К. Лінник, Б. Х. Драганов, А. В. Міщенко // Вісн. аграр. науки. - 2002. - N 5. - С. 57-61. - Бібліогр.: 10 назв.
  Наведено результати узагальнення ресурсів поновлювальних джерел енергії в Україні, зокрема, енергетичного потенціалу біомаси, геотермальної та нетрадиційної енергії. Запропоновано шляхи їх використання.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14378
 17. Лісничий, В. М. Енергетичні ресурси біогазу з відходів тваринництва в Україні / В. М. Лісничий, В. П. Клюс, З. В. Маслюкова // Відновлюв. енергетика. - 2006. - N 1. - С. 88-91. - Бібліогр.: 3 назв.
  Запропоновано методи обчислення перспективного і технічно доступного потенціалу біогазу для електроенергетичних і теплоенергетичних потреб. Виконано розрахунки електро- і теплоенергетичного потенціалу продуктів життєдіяльності тварин на сільгосппідприємствах України за період з 1999 по 2003 рік та очікуваної потужності електро- і теплогенеруючих установок.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 18. Маслюкова, З. В. Энергетический потенциал растительной биомассы Украины и перспективы его использования / З. В. Маслюкова // Відновлюв. енергетика. - 2005. - N 1. - С. 80-85. - Библиогр.: 3 назв.
  Выполнены расчеты теплоэнергетического потенциала растительной и древесной биомассы по Украине. Оценены масштабы уменьшения потребления в топливно-энергетическом комплексе Украины традиционного топлива за счет использования энергетической биомассы.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 19. Мхитарян, Н. М. Проблемы развития энергетики Украины. Возобновляемая и нетрадиционная энергетика / Н. М. Мхитарян, В. Ф. Мачулин // Наука та інновації. - 2006. - 2, N 2. - С. 63-75. - Библиогр.: 21 назв.
  Представлены объективные факторы, обуславливающие необходимость развития возобновляемой энергетики (ВЭ) в мире вообще, а также основные причины, определяющие необходимость опережающего развития ВЭ и главные предпосылки для ее развития в Украине: энергетический потенциал возобновляемых источников (ВИ), научная и промышленная база, образование. Представлены основные направления фундаментально-прикладных исследований, проводимых в Институте возобновляемой энергетики НАН Украины, результаты и перспективы дальнейшего развития ВЭ в Украине, научно-технические возможности повышения технико-экономической эффективности систем энергоснабжения на основе энергии ВИ, а также базисное состояние освоения энергии.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25189
 20. Носач, В. Г. Об эффективности производства тепловой и электрической энергии из древесины / В. Г. Носач, А. А. Шрайбер, Е. В. Скляренко // Пром. теплотехника. - 2004. - 26, N 3. - С. 54-57. - Библиогр.: 4 назв.
  Розглянуто можливість та доцільність широкого використання деревини замість дорогого імпортного палива для виробництва теплової й електричної енергії. Показано, що нова технологія двостадійної переробки деревини, розроблена в Інституті технічної теплофізики НАН України, дозволяє найбільш ефективно використовувати деревинний потенціал країни. На підставі техніко-економічного аналізу встановлено, що термін окупності заходів щодо заміни природного газу деревиною під час виробництва теплової й електричної енергії є трохи більшим за рік, а собівартість у даному випадку знижується на 20 %.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 21. Оцінка гідроенергетичного потенціалу водосховищ водогосподарського призначення на території України / П. Ф. Васько, Ю. О. Віхорєв, Д. Ф. Озорін, В. П. Карєв // Відновлюв. енергетика. - 2009. - N 3. - С. 46-49. - Бібліогр.: 3 назв.
  Визначено енергетичний потенціал існуючих водосховищ водогосподарського призначення і надано рекомендації стосовно подальшого їх використання.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 22. Петрук, В. Г. Енергетичний потенціал альтернативної енергетики в Україні / В. Г. Петрук, С. С. Коцюбинська, Д. В. Мацюк // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2007. - N 4. - С. 90-93. - Бібліогр.: 3 назв.
  Розглянуто енергетичний потенціал альтернативної енергетики в Україні, зокрема на Вінниччині, а саме: енергії вітру, сонця, гідроенергії малих річок, біомаси та інших відновлювальних джерел енергії. Обгрунтовано висновок, що використання альтернативної енергії допоможе розв'язати енергетичну кризу України та покращить стан довкілля.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68690
 23. Півняк, Г. Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки України / Г. Г. Півняк // Наука та інновації. - 2006. - 2, N 2. - С. 76-85.
  Розглянуто чинники, що визначають актуальність проблеми енергозбереження для економіки України. Відзначено, що висока (до 96 %) питома вага продукції виробництв третього та четвертого технологічних укладів обумовлює високу енергоємність ВВП держави. У промисловому секторі національної економіки найбільш енергоємними є металургійна, гірничодобувна, машинобудівна та хімічна галузі (понад 50 % від загального енергоспоживання). Тому впровадження наукоємних енергоефективних технологі й та техніки в цих галузях є надзвичайно актуальною проблемою. Потенціал енергозбереження в Україні реалізується через дві складові: структурну та технологічну. Технологічна складова є фактором стратегічних інновацій. Вона дозволяє досягти підвищення ефективності виробництва та споживання енергоресурсів за рахунок впровад ження новітніх енергоефективних технологій. Розглянуто інноваційні проекти в промисловому секторі економіки України, що мають пріоритетне значення для вирішення пр облем енергозбереження.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25189
 24. Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины / В. П. Розен, А. И. Соловей, А. В. Чернявский, М. А. Казмирук // Техн. електродинаміка. - 2006. - N 5. - С. 59-67. - Библиогр.: 27 назв.
  Рассмотрены вопросы планирования оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины. Предложена модель формирования оптимального плана реализации энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях Украины в условиях неопределенности исходной информации.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14164
 25. Примак, А. І. Енергетичний потенціал та перспективи використання відновлюваних джерел енергії у м. Пирятин Полтавської області / А. І. Примак, З. В. Маслюкова // Відновлюв. енергетика. - 2009. - N 1. - С. 17-27. - Бібліогр.: 6 назв.
  Розглянуто методику визначення та проведено оцінку технічно доступного енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії у м. Пирятин Полтавської області.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 26. Применение теплонасосных технологий в энергетике / Ю. Ф. Снежкин, В. С. Шаврин, Д. М. Чалаев, Р. А. Шапарь // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2008. - N 3. - С. 11-15. - Библиогр.: 3 назв.
  Рассмотрены вопросы энергопотребления и перспективы уменьшения энергоемкости внутреннего валового продукта Украины за счет широкомасштабного внедрения термотрансфор маторов и вовлечения в энергооборот возобновляемых и вторичных энергоресурсов. Определены потенциал энергосбережения, источники низкопотенциального тепла, способы е го трансформации и необходимое оборудование, сроки окупаемости и возможные области применения. Проведен анализ внедрения теплонасосного оборудования в мире и оценен а возможность использования мирового опыта в коммунальной энергетике Украины.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28350
 27. Развитие биоэнергетических технологий в Украине / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, С. В. Тишаев, С. Г. Кобзарь // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2002. - N 3. - С. 3-11. - Библиогр.: 11 назв.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28350
 28. Рамазанова, З. У. Методика и результаты долгосрочного прогнозирования ветрового энергетического потенциала территорий Крыма / З. У. Рамазанова, К. А. Скульский, Б. Г. Тучинский // Пробл. заг. енергетики. - 2005. - N 12. - С. 40-43. - Библиогр.: 7 назв.
  Описана методика формирования долгосрочного прогноза ветрового энергетического потенциала территорий региона, необходимого для выработки стратегии развития в регионе ветроэнергетики. Представлены результаты применения предложенной методики для Крымского полуострова.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70419
 29. Резакова, Т. А. Потенциал когенерационного производства электро- и теплоэнергии при использовании ресурсов геотермальных месторождений и некондиционных газовых малых месторождений / Т. А. Резакова, А. В. Шурчков // Пром. теплотехника. - 2005. - 27, N 3. - С. 39-45. - Библиогр.: 4 назв.
  Наведено характеристики малих родовищ природного газу України, балансові запаси природного газу та газонасичених геотермальних вод. На підставі даних про запаси при одного газу та геотермальних вод наведено розрахунки енергетичного потенціалу, тобто можливого виробництва електроенергії та теплоти на базі невикористаних ресурсів природного газу та газонасичених термальних вод.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 30. Розробка енергоефективного палива на торф'яній основі / Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Корінчук, Л. Й. Воробйов, О. О. Хавін // Пром. теплотехника. - 2006. - 28, N 2 . - С. 41-45. - Бібліогр.: 4 назв.
  Проаналізовано можливість розширення потенціалу енергоресурсів за рахунок енергоємних відходів. Наведено результати досліджень в галузі брикетування та калориметр ичних досліджень композиційних палив на торф'яній основі.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 31. Романчик, С. Є. Визначення біогазового потенціалу Одеської області / С. Є. Романчук // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. - 2006. - Вип. 3. - С. 47-51. - Бібліогр.: 10 назв.
  Вирішення проблем запропоновано на прикладі Одещини із використанням біоенергетичного ресурсу (біогазу). Розглянуто еколого-економічні проблеми сучасної України, а саме щорічного зростання об'ємів утворення відходів і задоволення потреб в енергоресурсах. Наведено переваги впровадження на практиці видобутку біогазу та розрахун и потенціалу біогазу, одержаного в результаті анаеробного зброджування твердих побутових і сільськогосподарських відходів Одещини.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25471
 32. Ткаченко, С. Й. Потенційні можливості вироблення енергії методом біоконверсії відходів тваринництва на Вінничині / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2001. - N 1. - С. 20-24. - Бібліогр.: 11 назв.
  Наведено обсяги потенційної ресурсної бази для процесу біоконверсії відходів тваринництва, розраховано орієнтовні економічні показники використання анаеробної перер обки. Проведено аналіз сумісної роботи біогазових установок із централізованою мережею енергопостачання, відзначено шляхи підвищення її ефективності.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68690
 33. Хворов, М. М. Потенціал геотермальної енергетики України в системі управління обсягами викидів парникових газів / М. М. Хворов // Відновлюв. енергетика. - 2005. - N 3-4. - С. 56-60. - Бібліогр.: 9 назв.
  Зазначено, що екологічна чистота використання геотермальних ресурсів у плані зниження обсягів викидів парникових газів є антропогенно детермінованою , а тому повністю залежною від правильності технічних і технологічних рішень у ході експлуатації геотермальних об'єктів.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25096
 34. Шевчук, Е. Н. Разработка автономных энергоустановок с системой внешнего нагрева для утилизации теплоты высокотемпературных газов / Е. Н. Шевчук, Н. М. Фиалко, О. Е. Малецкая // Пром. теплотехника. - 2001. - 23, N 4-5. - С. 122-127. - Библиогр.: 13 назв.
  Розглянуто концепцію розширення можливостей використання відомої конструкції сонячної високотемпературної енергоустановки на базі двигуна Стірлінга та натрієвого ресивера-випарника (РВ) для розв'язання проблем енергоощадження й організації стаціонарного енергопостачання. Наведено результати аналізу впливу потенційних проявів режимних параметрів і деяких фізичних процесів на функціонування натрієвих РВ, подано відповідні рекомендації.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162
 35. Щекин, А. Р. Замена традиционных энергоносителей в народном хозяйстве Украины за счет использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии / А. Р. Щекин, Ю. В. Колесник // Пром. теплотехника. - 2001. - 23, N 6. - С. 113-120.
  Обгрунтовано необхідність поповнення дефіциту традиційних джерел енергії нетрадиційними та відновлюваними джерелами енергії. Оцінено потенціал України щодо вказаних видів джерел енергії. Наведено приклади заміщення в Україні 1999 р. традиційних джерел енергії в різних напрямках використання нетрадиційної енергетики. Накреслено шляхи та перспективи подолання енергетичної кризи в Україні за рахунок використання даних джерел енергії.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14162