Геологія і геофізика в сфері наукових досліджень

Геологія (від грец. γῆ — земля, і грец. λογος — наука) — комплекс наук про Землю, її історію та процеси, що її створили.
Геологія — це велика галузь науки. Вона об'єднує велику кількість наук. Але геологія, незважаючи на корінь гео в назві, не обмежується вивченням Землі. В нашій країні проблеми геології вивчають установи НАН України, а саме Інститут геологічних наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин, відповідні кафедри вузів, відомчі установи - Інститут нафти і газу, Інститут мінеральних ресурсів та інші.

  Журнали представлені на виставці:

 1.  Адаменко О. М, Квятковський Г. Й. Екологічна геофізика: підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / О. М. Адаменко, Г. Й. Квятковський; Ін-т менедж. та економіки. - Івано-Франківськ: Полум'я, 2003. - 426 с. - ISBN 966-7327-50-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА641849
 2. Адаменко О. М, Квятковський Г. Й. Екологічна геофізика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Адаменко, Г. Й. Квятковський; Ін-т менедж. та економіки. - "Гал. акад". - 2-е вид. - Івано-Франківськ. - 2005. - 464 с. - ISBN 966-7768-52-Х. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА671753
 3. Аспекти геологічної науки на рубежі тисячоліть: мат. молодіж.наук.конф.присвяч. 75-річчю Ін-у геол. наук / Ред.: П. Ф. Гожик; НАН України. Ін-т геол. наук. - К., 2001. - 106 с. - ISBN 966-02-1394-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА606337
 4. Бизов В. Ф.,Паранько І. С.Основи динамічної та прикладної геології. Динамічна геологія: підруч. / В. Ф. Бизов, І. С. Паранько. - Т. 1 . - Кривий Ріг: Мінерал, 2000. - 205 с. - (Б-ка гірн. інженера;). 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС34462
 5. Бизов В. Ф.,Паранько І. С.Основи динамічної та прикладної геології. Динамічна геологія: підруч. для студ./ В. Ф. Бизов, І. С. Паранько. - Т.2. - Кривий Ріг: Мінерал, 2000. - 138 с.: іл. - (Б-ка гірн. інженера;). - ISBN 966-7103-44-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС34569
 6. Географія, екологія, геологія:перший досвід наукових досліджень: тези наук. дослідж. студ. і асп./ Ред.: Л. І.Зеленська; Дніпропетр. нац. ун-т. Геол.-геогр. ф-т. - Д.: ВКФ "Оксамит-Текс", 2004. - 68 с.: рис. - ISBN 966-8363-01-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  : ВА654883
 7. Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: мат. міжвуз. наук. конф. студ. і асп., 28 - 29 квіт. 2005 р. / Ред.:Л. І. Зеленська; Дніпропетр. нац. ун-т. Геол.-геогр. ф-т. - Д.,2005.- 124 с. - ISBN 966-8363-03-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА662330
 8. Геологія, буріння та експлуатація родовищ нафти і газу: зб. наук. пр. Ред.: В. К. Мельничук; ВАТ "Укр. нафтогаз. ін-т". - К.,1999. - 119 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  : ВА595063
 9. Геологія для металургів: навч. посіб. / Ю. П. Шубін; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ: ТВО "ЛАДО", 2005. - 164 с.: рис. - ISBN 966-310-081-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА661274
 10. Геологія вугільних родовищ: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Нагорний, В. М. Нагорний, В. Ф. Приходченко; Нац. гірн. ун-т. - Д.:НГУ, 2005. - 338 с. - с. 331-333. - ISBN 966-350-003-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА667833
 11. Геологія і магматизм докембрію Українського Щита: зб. ст. / Ред.: М. П. Щербак; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. - К.,2000. - 250 с. - ISBN 966-02-1537-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА598029
 12. Геологія в XXI столітті: шляхи розвитку та перспективи / Ред.: П. Ф. Гожик; НАН України. Ін-т геол. наук. - К.: Т-во "Знання" України, 2001. - 352 с. - ISBN 966-618-157-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА606298
 13. Геологія з основами мінералогії: навч. посіб. для підгот. фахівців агроном. спец. в аграр. вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов., М. А. Щуковський та ін. / Д.Г.Тихоненко (ред.) - К.: Вища освіта, 2003. - 287с.:рис.,табл. - ISBN 966-8081-09-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА642657
 14. Геологія з основами геоморфології: підруч. для студ. екол. і геогр. спец. вищ. навч. закл. / Г. І. Рудько , О. М. Адаменко,О. В. Чепіжко та ін.; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. - Чернівці : Букрек, 2010. - 398 с. : іл. - ISBN 978-966-399-288-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА726179
 15. Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: мат. наук. конф., присвяч. 55-річчю геолог. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 27 - 28 жовт. 2000 р. / Ред.: Р. Лещук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НАН України. Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. - 162 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА604144
 16. Геолого-геофизическая модель Немировско-Кочеровской шовной зоны Украинского щита:моногр./ А. В. Анциферов, Е. М. Шеремет, К. Е. Есипчук,та ін.; НАН Украины, Укр. гос. науч.-исслед. и проект.-конструкт. ин-т гор. геологии, геомеханики и маркшейдер. дела. - Донецк: Вебер, Донец. отд-ние, 2009. - 253 с. - ISBN 966-335-267-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС47675
 17. Геолого-геофизическая модель Криворожско-Кременчугской шовной зоны Украинского щита: моногр./ Н. Я. Азаров, А. В. Анциферов, Є. М. Шеремет, та ін.; Укр. ГНИПКИ горн. геологии, геомеханики и маркшейдер. дела НАН Украины. - К.: Наук. думка, 2006. - 197 с. - ISBN 966-00-0700-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС43053
 18. Геолого-геофизическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита:моногр. / А. В. Анциферов, Е. М. Шеремет, Е. Б. Глевасский та ін.; НАН Украины. Укр. ГНИПИКИ горн. геологии, геомеханики и маркшейдер. дела. - Донецк: Вебер (Донец. отд-ние), 2008. - 306 с. - ISBN 978-966-335-162-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС45788
 19. Геофизика и математика: мат. второй всерос. конф., Пермь, 10-14 декабря 2001 г. / РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта; Горный ин-т Уральского отделения / В. Н. Страхов (ред.). - Пермь : Горный ин-т УрО РАН, 2001. - 405с. - Конференция посвящена 90-летию со дня рождения А. К. Маловичко.- ISBN 5-201-11909-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС36922
 20. Горовий А. Ф. та ін. Геологія та розвідка вугільних родовищ: навч.посібник./ А. Ф. Горовий, В. В. Кирюков.,А. М. Брижаньов. - К.:ІСДО, 1994. - 232с. - ISBN 5-7763-1853-Х*. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА562082
 21. Гошовський С. В. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист території від зсувів / С. В. Гошовський, Г. І. Рудько, П. В. Блінов; Держ. ком. природ. ресурсів України, НАН України. Ін-т геол. наук. - Л.: ЗУКЦ, 2004. - 150 с. - ISBN 966-8445-14-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА659945
 22. Дмитрук Ю. М. Геологія екзогенних процесів: навч. посібник. / Ю. М. Дмитрук.; Чернівець. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2000. - 52с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА600438
 23. Днепровско-Донецкая впадина (геофизика, глубинные процессы): моногр. / В. В. Гордиенко, И. В. Гордиенко, О. В. Завгородняя,та ін.; НАН Украины. Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. - К.: Корвін пресс, 2006. - 144 с. - ISBN 966-8193-18-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС43381
 24. Загальна та історична геологія: метод. вказівки до проведення лабораторних занять / Чернівець. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича / П. І. Чернега (уклад.). - Чернівці. Ч. 1 - 1998 - 28с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В342658/1
 25. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямком "Будівництво" / М. Л. Зоценко (ред.)., Коваленко В. І., Яковлєв О. О. та ін. - 2.вид., перероб. і доп. - Полтава.: ПНТУ, 2004. - 568с.: рис. - ISBN 966-616-031-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА656501
 26. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист території від зсувів / С. В. Гошовський, Г. І. Рудько, П. В. Блінов; Держ. ком. природ. ресурсів України, НАН України. Ін-т геол. наук. - Л.: ЗУКЦ, 2004. - 150 с. - ISBN 966-8445-14-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА659945
 27. Інститут геології і геохімії горючих копалин / Ред.: Д. В. Сидор; Ін-т геології і геохімії горюч. копалин НАН України. - Л.: ТзОВ "Артес" Лтд, 2006. - 92 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА677821
 28. Кратенко Л. Я. Загальна геологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. з напрямку підгот. 0903 "Гірництво" / Л. Я. Кратенко. - Д.: НГУ, 2003. - 184с.: рис., табл. - ISBN 966-8271-25-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА639867
 29. Латиш І. К., Падалка І. О. Геологія і ми / І. К. Латиш, І. О. Падалка.; за ред. канд. геол. наук А. І. Радченко; НАН України. - К.: Академперіодика, 2010. - 178 с. - (Наука для всіх). - ISBN 978-966-360-131-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА726669
 30. Лукієнко О. І. Структурна геологія: підруч. для студ. геол. спец. ВНЗ. Лукієнко О. І.- К.: КНТ, 2008.- 350с.: рис., табл. - ISBN 978-966-373-434-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  : ВА701587
 31. Матвеева Л. В. Отто Юльевич Шмидт 1891-1956 / Л. В. Матвеева. - К., 2006. - 229 с. - (Науч.-библиограф. лит). - ISBN 5-02-002280-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА686122
 32. Нафтогазова геологія та геофізика України- погляд у нове тисячоліття: міжнар. наук. конф. молодих вчених та спец., 20-21 червня 2000 р.:Зб.робіт конф. / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т (УкрДГРІ). - Чернігів, 2000. - 162с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА603860
 33. Нафтогазоперспективні об'єкти України. Теоретичне і практичне обгрунтування пошуків нафти і газу в акваторіях України:монографія / П. Ф. Гожик, І. І. Чебаненко,В. П. Клочко,М. І. Євдощук,В. О. Краюшкін, В. Г. Франчук, Б. Л. Крупський, В. В. Гладун, П. Я. Максимчук, Т. М. Галко; Ін-т геол. наук НАН України. - К.: ЕКМО, 2010. - 200 с. - ISBN 978-966-2153-37-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС49413
 34. Нові дані з геології та нафтогазоносності України: зб. наук. пр. / Ред.: С. С. Круглов; Ком. України з питань геології та використання надр, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т (УкрДГРІ). - Л., 1999. - 223 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА599103
 35. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / В.А.Сминтина,В.І.Медінець,Є.І.Газєтов,І.О.Сучков,Н.О.Федорчук, Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський, В.М. Морозов; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О.: Астропринт, 2008. - 172 с. - ISBN 978-966-190-058-4 (проект). - ISBN 978-966-190-062-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС48502
 36. Пазинич В. Г. Геофізика явища еолової акумуляції. / В. Г. Пазинич. - К.:Геопрогноз,1994. - 47с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р78688
 37. Паранько І. С. та ін. Геологія з основами геоморфології: [навч. посібник]./ І. С. Паранько, А. О. Сіворонов, О. І. Мамедов. - Кривий Ріг : Мінерал, 2008. - 373с. - ISBN 966-8224-01-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА713576
 38. Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр:слов.-справ./ Ред.: В. О.Соловьев; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Укр. НИИ природ. газов (УкрНИИГаз), Укр. НИИ инж. изысканий (УкрНИИНТИЗ), Укр. НИИ экол. пробл. (УкрНИИЭП), Укр. гос. НИКТИ водоснабжения, водоотведения, гидротехн. сооружений, инж. гидрогеологии и экологии (УкрВОДГЕО), НИИ основ. химии (НИОХИМ), Бур. упр. "Укрбургаз". - Х.: Тарбут Лаам, 2005. - 248 с. - ISBN 966-7950-23-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА670300
 39. Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат: тези доп. міжнар. наук. конф., 26 - 27 верес., 2006 р., м.Львів / Ред.: М. І. Павлюк; Ін-т геології і геохімії горюч. копалин НАН України. - Л.: ТзОВ "Проман", 2006. - 292 с. - ISBN 966-02-4109-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА677800
 40. Радзівілл А. Я. та ін. Геологія вуглегазових басейнів (провінцій) України: [моногр.] А. Я.Радзівілл, А. В.Іванова, Л. Б. Зайцева./ НАН України; Ін-т геолог.наук. - К.: Логос, 2007. - 179с.: рис. - ISBN 978-966-171-143-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА721895
 41. Свинко Й. М.,Сивий М. Я. Геологія з основами палеонтології: підручник для студ. біол. спец. вищ. навч.закладів. / Й. М. Свинко.,М. Я. Сивий. - К.: Вища школа, 1995. - 255с. - ISBN 5-11-004380-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА563814
 42. Смирнов В. І. Геологія корисних копалин: підручник для студ. геолог. спец. вищ. навч. закладів / В. І. Смирнов. / В. І. Шевченко (пер. з рос.), Г. П. Стрельчук (пер.з рос.). - К.: Вища школа, 1995. - 295с. - ISBN 5-11-004439-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА568529
 43. Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології: В 2т.Т.1 / Ред.: П. Ф. Шпак; НАН України.Ін-т геол. наук, Укр. нафтогаз. акад.. - К., 2000. - 356 с. - ISBN 966-02-1787-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В343909/1
 44. Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології: В 2т. Т.2 / Ред.:П. Ф. Шпак; НАН України. Ін-т геол. наук, Укр. нафтогаз. акад. - К., 2000. - 314 с. - ISBN 966-02-1787-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В343909/2
 45. Форум гірників - 2006: Технологія підземного видобутку корисних копалин: Геологія: мат. міжнар. конф., 11 - 13 жовт. 2006 р., Дніпропетровськ / Нац.гірн.ун-т. - Д.,2006. - 252 с. - ISBN 966-350-050-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС42916
 46. Шелепов В. В. Геолого-геофизические основы поисков, разведки и разработки залежей углеводородов в нижнемеловой покровно-клиноформной формации Западной Сибири: (на примере Когалымского региона). - Пермь, 2000. - 187с.: рис. - ISBN 5-88151-272-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА608023
 47. Шабатин В. С., Костюченко М. М. Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія України: підруч. / В. С.Шабатин, М. М. Костюченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.,2004. - 127 с. - ISBN 966-594-388-Х. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА687279
 48. Юровский Ю. Г., Юдин В. В. Эколого-геологическое районирование прибрежной зоны Украины / Ю. Г. Юровский , В. В. Юдин ;// Геологія в XXI// Міжнародний рік океану: (проблеми, пошуки, здобутки) International Year of the Ocean / Ред.: О. Ю. Митропольський; НАН України. Ін-т геол. наук. - К.: Т-во "Знання" України, 2000. - С. 99-101. - ISBN 966-618-118-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА605158
 49. Яковлев Є. О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI ст. / Є. О. Яковлев // Геологія в XXI столітті: шляхи розвитку та перспективи / Ред.: П. Ф. Гожик; НАН України. Ін-т геол. наук. - К.: Т-во "Знання" України, 2001. -с. 344- 352. - ISBN 966-618-157-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА606298
 50. Агаркова Н. Г. та ін. Геолого-геофизическая модель Михайловского рудопроявления золота / Н. Г. Агаркова, В. С. Зверев, Л. А. Новгородцева, В. В. Сухой // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 1998. - № 4. - С. 103-108. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж60337
 51. Анализ тектонических и геолого-геофизических условий в пределах платформенной части территории Украины с целью размещения сейсмологических станций / А. А. Трипольский, А. В. Кендзера, Л. В. Фарфуляк, С. В. Мычак // Геофиз. журн. - 2009. - 31, № 5. - С. 115-127. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 52. Владимирский Б. М., Конрадов А. А. Космическая физика, геофизика и внутрисуточные биологические ритмы / Б. М. Владимирский, А. А. Конрадов // Уч. зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Биология, химия. - 2007. - 20, № 1. - С. 92-100. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж70795/Биол.
 53. Галабуда М. І., Скачедуб Є. О. Нафтогазоносні проблеми у світлі геологічної циклічності / М. І. Галабуда, Є. О.Скачедуб // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - № 2. - С. 11-18. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 54. Геворкьян В. Х. Геоэкологическая концепция мониторинга и охраны морской среды Черноморского бассейна / В. Х. Геворкьян // Геол. журн. - 2006. - № 1. - С. 47-50. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22224
 55. Геологія. Географія. Екологія / Ред.: К. А. Нємець. - Х.: Основа, 1998. - 226 с. - (Вісн. Харк. ун-ту; № 402). 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж29137
 56. Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія: Держ. міжвід. наук.-техн. зб. / Ред.: Є. І. Крижанівський; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. - Вип. 35, Т. 1. - Івано-Франківськ, 1998. - 136 с. - (Розвідка і розробка нафт. і газ. родовищ; ). 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж61863/геол. та розв.
 57. Геологія та радіологічний вік тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров'я) Геология и радиологический возраст тоналитов Сурского массива (Среднее Приднепровье) / О. Б. Бобров, Л. М. Степанюк, В. М. Скобелєв, С. Л. Пресняков, С. А. Сергеєв, Л. В. Ісаков // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2008. - № 3. - С. 17-32. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71494
 58. Геолого-геофизическая модель Михайловского рудопроявления золота / Н. Г. Агаркова, В. С. Зверев, Л. А. Новгородцева, В. В. Сухой // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 1998. - № 4. - С. 103-108. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 59. Геолого-технологічні передумови виділення першочергових об'єктів з видобутку метану в межах північної зони дрібної складчастості Донбасу / М. Павлюк, І. Наумко, І. Рибчич, В. Сморщок, С. Бик, І. Зінчук, А. Булат, В. Баранов, В. Лукінов, А. Крамаренко, Г. Задара, В. Овчаренко // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2006. - № 3-4. - С. 38-57. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 60. Геофізика / Ред.: Я. Сапужак. Т.8. - Л.,2002. - 188 с. - (Пр. Наук. т-ва ім. Шевченка;). 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69824
 61. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції. Ч. 2 / В. Колодій, Г. Медвідь, М. Спринський, В. Гарасимчук, Р. Паньків, Н. Величко, М. Добущак // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2007. - № 1. - С. 65-84. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 62. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції. Ч. 1 / В. Колодій, Г. Медвідь, В. Гарасимчук, Р. Паньків, Н. Величко, М. Добущак // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2006. - № 3-4. - С. 140-159. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 63. Дригант Д. М. Геологічний розвиток Волинсько-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи і Передкарпатського прогину у середньому палеозої / Д. М. Дригант // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - № 2. - С. 39-50. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 64. Дорохов М. В., Шарапова С. О. Особливості геологічної будови та газоносність Казантипської площі Азовського моря / М. В.Дорохов,С. О.Шарапова // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2006. - № 4. - С. 141-146. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71494
 65. Ємельянов В. О. Морська геоекологія та теоретико-методологічні основи диференціації морських геоекосистем / В. О. Ємельянов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2003. - № 2. - С. 29-36. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж23889
 66. Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки / Л. Л. Залізняк // Археологія. - 2005. - № 3. - С. 3-12. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14310
 67. Іванишин В. А. Геологічний розвиток Панасівсько-Берестівської групи структур / В. А. Іванишин // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. - 2008. - № 2. - С. 43-50. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж24005
 68. Іванців О. Є. та ін. Нові підходи до перспектив підземної газифікації вугільних родовищ України / О. Є. Іванців, 3. Я. Кухар, Д. В. Брик // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - № 2. - С. 129-135. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 69. Історія вивчення геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Волино-Поділля / М. Галабуда, Ю. Крупський,О. Павлюк, П. Чепіль // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2007. - № 3. - С. 5-18. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 70. Киев: геология и геофизика окружающей среды и факторы, неблагоприятно на нее влияющие / В. И. Старостенко, П. И. Баран, Н. Е. Барщевский, Б. А. Горлицкий, М. Г. Демчишин, Е. П. Иванченко, А. В. Кендзера, В. П. Коболев, В. В. Кутас, С. П. Левашов, В. И. Лялько, Г. Ф. Нестеренко, В. Д. Омельченко, В. П. Палиенко // Геофиз. журн. - 2001. - 23, № 4. - С. 3-38. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 71. Коболев В. П. Геология морей и океанов / В. П. Коболев // Геофиз. журн. - 2006.-28,№3. - С.167-174 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 72. Колодій В. В., Бойчевська Л. Т. Історія геологічного розвитку водонапірних систем Карпатського регіону і його нафтогазоносність / В. В. Колодій, Л. Т. Бойчевська // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - № 2. - С. 63-74. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 73. Комплексная геофизическая модель земной коры северо- западной части Днепровского бассейна / В. В. Гордиенко, И. В. Гордиенко, О. В. Завгородняя, И. М. Логвинов, В. Н. Тарасов, О. В. Усенко // Геофиз. журн. - 2003. - 25, № 1. - С. 79-91. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 74. Кузьменко Г. И. Геофизика и механика / Г. И. Кузьменко // Геофиз. журн. - 2004. - 26,№ 6. - С. 14-40. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14768
 75. Кузьменко Е. Д., Аникеев С. Г. Об интерпретации данных гравиметрии по Игнатовскому месторождению углеводородов (Днепровско-Донецкая впадина) / Е. Д. Кузьменко, С. Г. Аникеев // Геофиз. журн. - 2001. - 23, № 2. - С. 80-86. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 76. Куровець І. М. та ін. Геолого-геофізична характеристика візейських карбонатних відкладів селюхівського нафтового родовища / І. М. Куровець, П. С. Чепусенко, О. В. Шеремета // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - N 1. - С. 36-46. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 77. Куровець І. М. Стан і проблеми вивчення петрофізичних властивостей порід-колекторів нафти і газу / І. М. Куровець // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - № 2. - С. 136-147. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 78. Лукин А. Е. Проблемы нафтидосинергетики - нелинейной геологии нефти и газа / А. Е. Лукин // Геол. журн. - 2004. - № 1. - С. 21-39. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22224
 79. Максимчук П. Я. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря / П. Я. Максимчук // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2004. - № 3. - С. 37-54. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 80. Мітько О. П. Геолого-економічні та екологічні питання при геолого-економічній оцінці родовищ нерудних корисних копалин / О. П. Мітько, В. В. Лисенко, В. М. Озерко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2009. - № 3. - С. 71-74 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж23889
 81. Ольшанецька Н. С. Історія вивчення геологічної будови зони Кросно Українських Карпат, як перспективної території нафтогазовидобутку / Н. С. Ольшанецька // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2003. - № 2. - С. 28-33. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 82. Освоєння ресурсів газу і нафти українського сектора акваторії Чорного і Азовського морів / М. П. Деркач, Б. Л. Крупський, В. В. Гладун, М. Й. Марухняк, П. Я. Максимчук, П. М. Мельничук, В. П. Клочко // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2001. - № 1. - С. 3-20. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 83. Особливості геологічної будови та нафтогазоносність Львівсько-Люблінського прогину / М. Павлюк, Б. Різун, А. Медведєв, І. Побігун, Г. Гривняк // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2009. - № 1. - С. 5-17. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 84. Парак Т. Ю. Інженерно-геологічний прогноз виникнення надзвичайних ситуацій у зоні впливу Каховського водосховища / Т. Ю. Парак // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2006. - № 3. - С. 125-132. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71494
 85. Петрофізичні моделі складнопобудованих колекторів вуглеводнів / І. Куровець, Г. Притулка, О. Шеремета, О. Зубко, В. Осадчий, І. Грицик, О. Приходько, Г. Кос'яненко, П. Чепусенко, А. Шира, З. Кучер, К. Олійник // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2006. - № 3-4. - С. 119-139. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 86. Про роль дегазації у формуванні земної кори, гідросфери та покладів нафти і газу / М. І. Павлюк, С. О. Варичев, Б. П. Різун, О. З. Савчак // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2004. - № 3. - С. 5-15. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 87. Рєзвая О. П. Перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів складчастих Карпат у районі Тарасівської структури з урахуванням оцінки ризиків/ О. П. Рєзвая // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2008. - № 4. - С. 166-172. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71494
 88. Старостенко. В. И. та ін.Геофизика в Национальной академии наук Украины: исторический очерк к 80-летию Академии / В. И. Старостенко, О. М. Харитонов, В. Г. Гутерман // Геофиз. журн. - 1998. - 20, № 6. - С. 3-17. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14768
 89. Старостенко В. И., Исиченко Е. П. Геофизика в Национальной академии наук Украины до создания Отделения наук о Земле (1918 - 1963) / В. И. Старостенко, Е. П. Исиченко // Геофиз. журн. - 2006. - 28, № 3. - С. 128-163. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 90. Старостенко В. И. та ін. Геофизика в Национальной академии наук Украины: исторический очерк к 80-летию Академии / В. И. Старостенко, О. М. Харитонов, В. Г. Гутерман // Геофиз. журн. - 1998. - 20, № 6. - С. 3-17. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14768
 91. Сухотеріна Л. І. Геофізик М. А. Аганін / Л. І. Сухотеріна // Наука та наукознавство. - 2005. - № 3. - С. 117-121. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14597
 92. Стовба. С. Н. Днепровско-Донецкая впадина: особенности поздневизейской и серпуховской фаз активизации тектонических движений / С. Н. Стовба // Геофиз. журн. - 1998. - 20, № 4. - С. 9-21. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 93. Таранік О. О. та ін. Аспекти генезу горючих газів у вугільних шахтах Донбасу / О. О. Таранік, В. О. Канін, О. В. Ємець, О. М. Тихолиз // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2008. - № 4. - С. 173-178. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71494
 94. Тиркель М. Г. Прогноз опасных физико-геологических процессов геофизическими методами / М. Г. Тиркель, А. И.  Компанец, Я. М. Юфа // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 1998. - № 4. - С. 19-24. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж60337
 95. Тіхоненков Е. П. та ін. Еколого-геологічне районування та оцінка екологічного стану морської берегової зони України / Е. П. Тіхоненков, А. А. Пасинков, Є. Г. Тіхоненкова // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2006. - № 1. - С. 10-14. 
  Шифр зберігання НБУВ:  
 96. Чебаненко І. І. До подолання екологічної кризи у Криворізькому регіоні: вагомий внесок вчених-геологів / І. І. Чебаненко // Геол. журн. - 2007. - № 1. - С. 7-11. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22224
 97. Шаров Н. В. та ін. Геолого-геофизическая модель строения земной коры Онежской структуры / Н. В. Шаров, Б. Н. Клабуков, Д. В. Рычанчик // Геофиз. журн. - 2008. - 30, № 3. - С. 132-139. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153
 98. Шовкопляс В. М., Христофорова Т. Ф. Стратиграфія і хронологія геологічних подій середнього неоплейстоцену / В. М. Шовкопляс, Т. Ф. Христофорова // Геол. журн. - 2008. - № 4. - С. 60-66. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22224
 99. Шмуратко В. И. Принцип симметрии Кюри, строение тектоносферы и экологическая геология / В. И. Шмуратко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2005. - № 4. - С. 57-66. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж23889
 100. Шнюков Е. Ф. та ін.Важное событие в геолого-геофизических исследованиях Черного моря / Е. Ф. Шнюков, В. И. Старостенко, П. Ф. Гожик // Геофиз. журн. - 2002. - 24, № 4. - С. 119-125. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14153