Рекреаційна екологія в Україні

Рекреаційна екологія - наука про взаємодію рекреанта з довкіллям. Виникла на стику двох наукових напрямів: рекреації, рекреаційної географії (індустріально-орієнтованої) та екології людини (науки про взаємодію людини з живою природою).

Рекреантособа, яка відновлює у визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних територій

  Книжки представлені на виставці:

 1. Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали II регіон. студ. наук. конф., 10-11 жовтня 2007 р. / відп.ред. А. О. Корнус ; Сум. держ. педагог. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища Сум. обл. ; Україн. геогр. т-во. Сум. відділ. — Суми : СумДПУ, 2007. — 96 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА713219
 2. Амоша О. І.  Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробництва / О. І. Амоша. — К.: Наук. думка, 2002. — 306 с. — (Проект "Наукова книга"). — Бібліогр.: с. 281-303. — ISBN 966-00-0035-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА630560
 3. Бейдик О. О.  Рекреаційно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик; КНУ ім. Тараса Шевченка. — К. : Київ. ун-т, 2001. - 395 с. : табл. — Бібліогр.: с. 341-372. — ISBN 966-594-260-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА636158
 4. Бейдик О. О.  Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географія туризму): Роздавальний матеріал для студ. географ. фак. / О. О. Бейдик; КНУ ім. Тараса Шевченка. — К., 1993. — 56 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА581524
 5. Бейдик, О. О.  Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О. О. Бейдик; КНУ ім. Тараса Шевченка. — К. : РВЦ "Київ. ун-т", 1997. — 305 с.
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА588769
 6. Бобкова, А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова; НАН Украины. Ин-т экон.-прав. исслед., Донец. гос. ун- т. — Донецк: Юго-Восток, 2000. — 308 с. — ISBN 966-7277-59-3.
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування правового забезпечення рекреаційної діяльності. Комплексно розглянуто господарські та екологічні відносини в сфері рекреації, які потребують правового регулювання. Окрему увагу приділено основним характеристикам рекреаційної діяльності та ролі правового регулювання у розвитку рекреаційного господарства України.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА599394
 7. Васюта, О. А.   Екологічна політика України на зламі тисячоліть / О. А. Васюта. — К. : КиМУ, 2003. — 306 с. — Бібліогр.: с. 284-305. — ISBN 966-8299-02-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА644891
 8. Васюта, О. А.   Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку / О. А. Васюта. — Т. : Гал-Друк, 2001. — 599 с. — Бібліогр.: с. 543-593. — 
  ISBN 966-02-2091-Х. 
  Шифр зберігання НБУВ: ВА613056
 9. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Ред.: В.А. Гурин. — Рівне, 2008. — 280 с. — (Економіка; Вип. 3(43)).
  Висвітлено методологічні основи еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів України. Проаналізовано тенденції використання природно-ресурсного потенціалу, зокрема, рекреаційного використання лісів. Визначено вплив промислового виробництва на стан навколишнього природного середовища міст. Розглянуто питання залучення досвіду Великобританії та Німеччини щодо управління охороною довкілля та стимулювання природоохоронної діяльності в Україні.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж70434/Ек
 10. Воробйова, О. А.   Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері [Текст] : монографія / О. А. Воробйова, І. М. Дишловий, С. К. Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О. : [ІПРЕЕД НАН України], 2009. — 374 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 350-371. — ISBN 978-966-02-5395-7. 
  Шифр зберігання НБУВ: ВА736558
 11. Гоблик, В. В.  Кластери в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпаття : монографія / В. В. Гоблик ; Закарпат. держ. ун-т. Навчально-науковий Ін-т філос. та євроінтеграц. досліджень. - Ужгород : Ліра, 2009. — 232 с. — Бібліогр. : с. 215-231. — ISBN 978-966-219 І. С. 5-74-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА721242
 12. Гулич О.І.  Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний стан його освоєння / О.І. Гулич; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2004. — 56 с. — Бібліогр.: 
  29 назв. — ISBN 966-02-3465-1.
  Наведено характеристику рекреаційного потенціалу українських Карпат, зокрема, бальнеологічних, лісових, водних, спелеоресурсів, природних заповідних територій, історико-культурних ресурсів. Проаналізовано розвиток бальнео- та кліматолікування, різноманітних видів туризму: гірськолижного, пішохідного, екологічного, водного, велосипедного, кінного, спелеотуризму, сільського зеленого туризму у контексті розвитку курортів, туристичних центрів та місцевостей регіону. Визначено перспективні напрями та запропоновано проекти освоєння незадіяних резервів рекреаційного потенціалу українських Карпат.
  Шифр зберігання НБУВ: ВА660865
 13. Довкілля — ХХІ : матеріали 4-ої міжнар. молодіж. наук. конф., 9-10 жовтня 2008, Дніпропетровськ, Україна / голов.ред. А.Г. Шапар ; Від-ня наук про землю НАН України ; Дніпропетров. обл. держ. адмін.; Придніпровський наук. центр НАН та МОН України ; Ін-т пробл. природокористування та екології НАН України — Д. : [Моноліт], 2008. — 
  179 с. — Присвяч. 90-річчю НАН України. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА721413
 14. Довкілля — ХХІ. Перехід до сталого розвитку : матеріали Другої міжнар. наук. конф., 12-13 жовтня 2004 р., м. Дніпропетровськ / голов.ред. А. Г. Шапар ; Ін-т пробл. природокористування та екології НАН України. — Д., 2004. — 200 с. — Бібліогр. : в кінці статей. — ISBN 966-7455-33-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА663648
 15. Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні : зб. наук. праць / голов.ред О. М. Адаменко; Акад. наук технолог. кібернетики України; Ін-т еколог. моніторингу. — К. : Манускрипт, 1994. — 187 с. — ISBN 5-12-003461-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС30323
 16. Дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні : зб. матеріалів / ВР України ; Ком. з питань еколог. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. — К. : Парламентське вид-во, 2003. — 300 с. — ISBN 966-611-242-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА643974
 17. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. ст. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 8 - 12 верес. 2008 р., Алушта : у 2 т. Т. 1 / М-во охорони навколиш. природ. середовища України. НАН України. Республік. ком. АР Крим охорони навколиш. природ. середовища, УкрНДІ екол. пробл. — Х., 2008. — 409 с. — ISBN 978-966-1511-03-2.
  Висвітлено проблеми, пов'язані з регіональною екологією, охороною атмосферного повітря та водних об'єктів, переробкою промислових і побутових відходів, моніторингом навколишнього природного середовища, радіоекологічною безпекою. Розроблено методику комплексного оцінювання рекреаційного потенціалу територій для проведення літнього стаціонарного відпочинку. Визначено причини виникнення аварій у глибоких шахтах Донбасу за даними мінералого-геохімічних досліджень. Запропоновано можливі шляхи вирішення проблеми забруднення грунтів і водного басейну Краматорська стічними водами та покращання екологічного стану земельних угідь Сумщини та підвищення їх ефективності. Розкрито особливості екологізації землеробства у південно-східному промисловому регіоні. Проаналізовано актуальні проблеми коксохімічного виробництва, обгрунтовано комплексний підхід щодо детоксикації Cd, Pb і Zn у грунті. Зроблено реконструкцію динаміки глобального забруднення атмосфери свинцем у XX ст. Досліджено стан та основні проблеми екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу. Обгрунтовано необхідність радіаційного обстеження територій, призначених для будівництва. Розглянуто екологічні проблеми й охарактеризовано стан розвитку атомної енергетики України. Наведено рекомендації щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення роботи очисних споруд. Розкрито можливості використання модифікованих глин для очищення стічних вод від нафтопродуктів.
  Шифр зберігання НБУВ:   В352158/1
 18. Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 грудня 2007 р. / ред. Ю. П. Битяк ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України ; Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харків. обл. — Х. : Право, 2008. — 184 с. — ISBN 978-966-458-067-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА699629
 19. Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині. Науково-практична конференція в рамках VI Гуцульського фестивалю, 13 вересня 1996 року : тези доп. / відп. ред. В. М. Клапчук ; Карпат. націон. природ. парк та ін. — Яремче, 1996. — 110 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА569974
 20. Екологічні проблеми регіонів України : матеріали ХІ Всеукр. наук. конф. студ., магістрантів і асп., 21 - 25 квіт. 2009 р., Одеса / ред. Т. А. Сафранов ; Одес. держ. екол. ун-т МОН України. — О., 2009. — 378 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА724941
 21. Екологічні проблеми Чорного моря : міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 29-30 жовтня 2009 р.: зб. наук. ст. / Г.П. Толоконнікова (відп.ред.); Держ.управління охорони навколишнього природного середовища в Одес. області ; Одеська обласна рада ; Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря ; Управління екологічної безпеки Одеської міської ради ; Південний науковий центр НАН та МОН України ; Одеський держ. екологічний ун-т ; Український науковий центр екології моря ; Одеський інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ". — О. : Інноваційний-інформ. центр "ІНВАЦ", 2009. — 272с. : рис., табл. — Бібліогр.: в кінці статей. — 
  ISBN 978-966-8885-37-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА721135
 22. Екологія і раціональне природокористування : зб. наук. пр. 2007 / Ред.: Б.М. Нешатаєв; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми, 2007. — 158 с.
  Викладено геоекологічні підходи до оптимізації систем природокористування. Проаналізовано ерозійні процеси поблизу с.Зелений Гай Сумського району даної області. Визначено водорегулюючі функції грунтів як чинник стійкості ландшафтів. Розглянуто питання розвитку та відтворення рослинництва у Придніпровському географічному районі, трансформації складу дощових опадів кронами дібровних лісів Лісостепу Сумщини. Проведено оцінку функціонування та розвитку санаторно-курортної рекреації в Запорізькій області, природоохоронних об'єктів Кролевецького району Сумської області для використання їх в екотуризмі. Наведено результати біогеохімічних досліджень екосистем в індустріально навантажених регіонах степового Придніпров'я. Описано раритетні види рослин заповідника "Михайлівська цілина" Сумської області.
  Шифр зберігання НБУВ: Ж73361
 23. Екологія і суспільство : зб. наук. пр. Вип. 3 / Ред.: І.С. Шелестович; Одес. держ. наук. б-ка ім. М.Горького, Ун-т екол. знань. — О.: Друк. дім, 2008. — 264 с.
  Проанализирована проблема экологической безопасности функционирования топливно-энергетического комплекса в береговой зоне Придунавья. Проведены сравнительная оценка современной украинской и мировой практик берегоукрепления в зоне рекреации Одесской области, мониторинг состояния гидробионтов прибрежных акваторий Одессы. Рассмотрены вопросы развития фундаментальных идей В.И. Вернадского в исследованиях по биологии и экологии Черного моря. Освещены проблемы подтопления территорий в Украине. Изучено влияние транспорта на биосферу, определена экологическая доминанта формирования общества ноосферного типа.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж73134
 24. Екологія кризових регіонів України : тези доп. міжнар. конф., Дніпропетровськ, 17-20 вересня 2001 р. / голов.ред. М. В. Поляков ; Дніпропетр. нац. ун-т /. — Д. : РВВ ДНУ, 2001. — 172 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС35395
 25. Екологія міст та рекреаційних зон : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 2008, 17-18 квітня / відп.ред. В. М. Небрат ; Держ. упр. екол. та природних ресурсів в Одес. обл. ; Одес. міська рада ; Державна екологічна інспекція в Одес. обл. ; Упр. екологічної безпеки Одес. міської ради ; Південний науковий центр НАН та МОН України ; Одес. інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ". — О. : ІНВАЦ, 2008. — 385 c. — ISBN 978-966-8885-12-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА696835
 26. Екологія міст та рекреаційних зон : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4 - 5 черв. 2009 р., Одеса / ред. В. М. Небрат ; Держ. упр. екології та природ. ресурсів в Одес. обл., Одес. міськрада, Держ. екол. інспекція в Одес. обл., Упр. екол. безпеки Одес. міськради. — О.: [Іннов.-інформ. центр "ІНВАЦ"], 2009. — 347 с. — ISBN 978-966-8885*-28-0.
  Приведены методы диагностики ветрового подпора в Одесском регионе, эффективные методы решения экологических проблем в морских рекреационных зонах Украины. Раскрыты экологические основы биотехнических и информационно-поисковых задач в сфере охраны биосферы. Исследованы экологические последствия изменения уровня Черного моря. Проанализировано влияние загрязнителей окружающей среды на здоровье человека. Дана кадастровая оценка некоторых пляжей Севастопольского региона Крыма. Рассмотрены кровососущие комары как переносчики арбовирусных инфекций в рекреационных зонах дельты Днестра.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА713854
 27. Екологія міст та рекреаційних зон: всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 черв. 2010 р., Одеса: Текст] : тези докладів та виступів / Одес. обл. рада [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Небрат. — О. : ІНВАЦ, 2010. — 418, [14] с. : табл., рис. — Бібліогр. у кінці ст. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА731981
 28. Екологія та природні багатства України: Загальноукраїнський проект. — К. : Новий світ, 2004. Вип. 1 — К. : Новий світ, 2004. — 320 с. : іл. — 
  ISBN 966-8296-04-4.
  Шифр зберігання НБУВ:  С10420
 29. Еколого-енергетичні проблеми початку XXI століття : студ. міжвузівська наук.-техн. конф., Україна, Одеса, 24 квітня 2001 року : зб. наук. праць / ред. В.Б. Владімірова, В.Ф. Гаврик ; Науково-методичний центр вищої освіти; Одеська держ. академія холоду. — О. : Видавництво ОДАХ, 2001. — 66 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА619874
 30. Екосередовище і сучасність / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. — К. : Кондор, 2006. Т. 1 : Природне середовище у сучасному вимірі. — К. : Кондор, 2006. — 424 с. : рис. — ISBN 966-351-055-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   В349297/1
 31. Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження : матеріали Міжнар. наук. конф., 18-22 вересня 2007 р. Асканія-Нова, Україна / УААН ; Наукова рада заповідної справи від-ня загальної біології НАН України ; М-во охорони навколишнього природного середовища України ; Держ. служба заповідної справи ; Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Херсон. обл. ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е.Фальц-Фейна УААН / В. С. Гавриленко (голов.ред.). — Асканія-Нова, 2007. — 123 с. — ISBN 978-966-96880-0-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   СО28956
 32. Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність / Ред.: Т. Гардашук; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття. — К.: Хімджест, 2003. — 119 с. — (Біорізноманіття; N 4). — ISBN 966-96124-2-X.
  Проаналізовано світовий досвід підтримки традиційних екологічних знань та збереження біорізноманіття. Розкрито соціально-економічні аспекти впровадження традиційних форм природокористування в Україні. Розглянуто питання правового регулювання традиційного природокористування та господарювання, збереження та підтримки етнокультурних традицій природокористування засобами туристсько-рекреаційної діяльності, степового біорізноманіття та відродження традицій природокористування.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА65158
 33. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівнен. природ. заповідника, 11 - 13 черв. 2009 р., Сарни / Ред.: М.Д. Будз; Держ. ком. ліс. госп-ва України, Рівнен. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва, Рівнен. природ. заповідник. — Рівне: Рівнен. друк., 2009. — 936 с. — ISBN 978-966-403-056-1.
  Наведено результати досліджень з актуальних питань організації та функціонування природно-заповідних територій і об'єктів, моніторингу стану біорізноманіття природних і антропогенних систем, ведення лісового та сільського господарства, оцінки якості природного середовища, еколого-просвітницької діяльності. Увагу приділено проблемам збереження біорізноманіття Центрального Полісся України, особливостям рекреаційної дигресії в межах екологічної стежки "Світязянка", адвентивним видам рослин у складі урбанофлори міст Волинського Полісся, принципам вибору параметрів і об'єктів фітомоніторингу для оцінки антропогенних змін біорізноманітності фітобіоти. Вивчено польський досвід збереження, відтворення та використання мисливської фауни. Розкрито особливості вирощування кормових культур на меліорованих радіоактивно забруднених грунтах Західного Полісся.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС47831
 34. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам'янець-Подільського державного університету / Ред.: М.Д. Матвєєв. — Кам'янець-Поділ., 2006. — 62 с. — (Природн. науки; Вип. 1). Розглянуто питання про використання лікарських рослин у процесі оздоровлення людини.
  Наведено еколого-економічну характеристику основних медоносних рослин середнього Придністров'я, рекреаційну оцінку природно-територіальних комплексів верхів'я Південного Бугу. Визначено видовий склад і біотопічний розподіл мікромамалій у лісах кам'янецького Придністров'я. Проаналізовано еколого-фітоценотичні особливості степових угруповань заповідника "Мукшанський" Кам'янець-Подільського району Хмельниччини.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж73271
 35. Ільїна, О. В.  Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни / О. В. Ільїна; Луцький ін-т розвитку людини Відкритого міжнарод. ун-ту розвитку людини "Україна". — Луцьк : Терен, 2004. — 104 с. — Бібліогр.: с. 95-97. - ISBN 966-8575-18-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА654333
 36. Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: перспективи культурного та економічного розвитку : другий Міжнар.конгрес, Трускавець, 6-9 жовтня=Second International Congress "Informatization of Recreation and Tourist Activity: Perspectives of Cultural and Economic Development", Truskavets, October 2003 : праці / голов.ред. В. В. Грицик. — Трускавець, 2003. — 234 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці ст.
  Шифр зберігання НБУВ:   СО25832
 37. Кобанець, Л. О.  Концепція управління розвитком рекреаційної діяльності: [монографія] / Л. О. Кобанець ; НАН України; Ін-т економіки пром-ті. — Донецьк, 2007. — 192 c. — Бібліогр.: с. 157-173. — ISBN 978-966-02-4482-5.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА703712
 38. Козловський, О. Ю.  Весняні квіти потребують охорони: посіб. для студ. та громад. екол. організацій / Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища в Житомир. Обл.; Держ. агроеколог. ун-т. — Житомир : Котвицький, 2007. — 31 с., 2 арк. фотоіл. — Бібліогр.: с. 23. — 
  ISBN 978-966-96815-0-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Р109526
 39. Колотуха, О.В.  Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області / О.В. Колотуха; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2002. — 67 с. — Бібліогр.: 17 назв. — ISBN 966-7232-14-Х.
  Описано географічні особливості Кіровоградщини, природні, соціально- економічні умови та особливості розселення, екологічний стан території області. Висвітлено соціально-економічні фактори та рекреаційно- туристські ресурси. Розглянуто особливості спортивно-туристських походів.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА634234
 40. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). — К., 1998. — 76 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА585749
 41. Концепція екологічної конституції Землі — правова основа стратегії сталого розвитку / Ред.: Д. Л. Дудюк. — Л., 2002. — 215 с. — (Зб. наук.-техн. пр. Укр. держ. лісотехн. ун-ту; Вип. 12.7).
  Викладено теоретичні та прикладні аспекти глобальної та регіональної екологічної безпеки. Висвітлено проблеми глобалізації, сталого розвитку, керування та методологічні проблеми екологічної конституції Землі, розкрито сутність її ідей та концептуальні засади. Проаналізовано роль громадськості у формулюванні концепції екологічної конституції Землі, біогеохімічну роль лісових екосистем у біосфері та завдання національного законодавства і міжнародних конвенцій їх збереження. Розглянуто актуальні проблеми удосконалення економічного механізму природокористування, еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів, соціальні питання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів. Наведено оцінку екологічного стану лісів.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 42. Костицький, В. В.  Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / В. В. Костицький; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. — К. : УСП МСБ "Eusmeu", 2003. — 772 с. — (Серія "Екологічна бібліотечка"; №5). — Бібліогр.: 
  с. 759-770. — ISBN 966-7996-35-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС38093
 43. Кравченко, Н. О.  Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку. — Ніжин : МІЛАНІК, 2007. — 172 c. — Бібліогр.: 
  с. 151-154. — ISBN 978-966-96794-1-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА689840
 44. Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (1 - 3 жовт. 1998 р., м.Херсон) / Ред.: В. М. Бойко; Ін-т змісту і методів навчання. Херсон. держ. пед. ун-т. — К.: Реформа, 1998. — 264 с. — ISBN 966-95275-6-2.
  Розглядаються психолого-педагогічні умови формування екологічної культури студентів педвузів засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. Вивчаються особливості еколого-естетичного виховання в екологічних таборах, проблеми підготовки кадрів для дитячо-юнацького туризму, а також особливості краєзнавчої та туристичної роботи в процесі вивчення географії рідного краю. Відображається роль краєзнавчих досліджень у прогнозуванні розвитку та оптимізації соціоекологічного середовища різних регіонів України. Аналізуються туристсько-краєзнавчі та рекреаційні ресурси України, проблеми їх використання, краєзнавча робота в педінститутах тощо.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА591428
 45. Курорт Коктебель: Природные ресурсы и урбоэкологический прогноз / А. А. Вронский, Е. М. Кривобоков, Н. С. Костенко и др; НАН Украины. Ин-т биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского. Карадаг. фил. — К.: Наук. думка, 1997. — 134 с. — Библиогр.: 75 назв. — ISBN 966-00-0034-0.
  Наведено дані про рекреаційні ресурси кримського курорту Коктебель та його архітектурно- планіровочну організацію. Розглянуто кількісні та якісні характеристики рекреаційних ресурсів, наведено ландшафтне зонування території і побудову функціонально-планувальної структури. Запропоновано заходи з побудови елементів природного та антропогенного ландшафту. Охарактеризовано фактори, які обмежують розвиток курорту. Розроблено пропозиції з оптимізації використання ресурсів курорту, які мають виражену екологічну спрямованість. Обгрунтовано концепцію розвитку екокурорту.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА585681
 46. Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку / Ред.: Д.Л. Дудюк. — Л., 2008. — 288 с. — (Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України; Вип. 18.12).
  Висвітлено проблеми сталого розвитку урбоекосистеми великих міст України. Проаналізовано особливості ландшафтно-планувальної структури Голосіївського парку ім. М.Т.Рильського в Києві, інтродукційної оптимізації рекреаційного ландшафту на території санаторію "Квітка Полонини" на Закарпатті. Наведено результати дослідження порушених ландшафтів північно-східної частини Хмельниччини методами дистанційного зондування Землі. Розглянуто питання охорони та збереження культурних ландшафтів екологічної мережі Поділля в контексті збалансованого розвитку. Розкрито еколого-лісівничі причини та наслідки пожежі в лісових масивах Херсонщини. Описано геоінформаційні системи та технології дистанційного зондування Землі та проектування ландшафтно-рекреаційних районів Шацького національного природного парку. Визначено шляхи заростання штучних озер, які утворилися внаслідок торфорозробок у східній частині Малого Полісся. Висвітлено особливості відновлення насаджень та реконструкції територій Хустського замку, історичні аспекти формування садово-паркових насаджень Умані. Наведено еколого- морфологічну характеристику деревно-чагарникової рослинності парків Дніпропетровська. Проаналізовано фізико-хімічні властивості грунтів і перегорілих порід на териконах Нововолинського гірничопромислового району.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 47. Лисиченко, Г. В.  Природний техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Г. А. Хміль; НАН України ; Ін-т геохімії навколишнього середовища. — К. : Наукова думка, 2008. — 542 с. — (Проект "Наукова книга"). — Бібліогр.: с. 520-537. — ISBN 978-966-00-0798-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА709281
 48. Ліси зеленої зони м. Рівне та їх еколого-захисні функції : наук. вид. / В. П. Ворон, С. В. Івашинюта, І. М. Коваль, М. А. Бондарук; Держ. ком. ліс. госп-ва України, НАН України, Укр. ордена "Знак пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х.: Нове слово, 2008. — 224 с. — Бібліогр.: с. 193-223. — ISBN 978-966-2046-56-4.
  Проаналізовано екологічні проблеми лісів зеленої зони Рівного, виявлено особливості трансформації компонентів лісових екосистем за умов антропотехногенного навантаження. Визначено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон РВАТ "Азот" і "Волиньцемент", зокрема, за умов зниження аеротехногенного навантаження. Вперше досліджено особливості рекреаційної дегресії різних компонентів соснових екосистем і розроблено регіональну систему діагностичних показників визначення ступеня рекреаційної дегресії соснових лісів зеленої зони Рівного. Проаналізовано особливості лісовідновлення, узагальнено досвід створення лісових культур, проведення санітарних рубок за умов аеротехногенного забруднення. Запропоновано заходи щодо підвищення стійкості лісів зеленої зони Рівного та виконання ними екологічних функцій.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА715890
 49. М'ягченко, О.П.  Екологія Північного Приазов'я / О.П. М'ягченко. — Бердянськ: ВПК "Запоріжжя", 1999. — 207 с. — Бібліогр.: 139 назв. — ISBN 966-95545-4-3.
  Наведено геоекологічну характеристику Північного Приазов'я. Висвітлено біо- та соціоекологічні проблеми регіону. Проаналізовано сучасну екологічну ситуацію в акваторії Азовського моря. Викладено еколого-економічні засади рекреаційної, бальнеологічної, туристичної діяльності Північного Приазов'я.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА616983
 50. Навколишнє природне середовище-2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки : тези доп. другої міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 75-річчю Одеського держ. екологічного ун-ту (26-28 вересня 2007 р.) / К.О. Родюшкіна (уклад.); Одеський держ. екологічний ун-т. — О., 2007. — 324 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА692511
 51. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Вип. 16.2 / Ред.: Д.Л. Дудюк. — Л., 2006. — 330 с.
  Висвітлено особливості покращення рекреаційного використання лісових ландшафтів Прикарпаття. Наведено результати концептуальних досліджень екологічного стану природних водних середовищ рекреаційних зон України. Розглянуто еколого-економічні умови відтворення лісових ресурсів, питання нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності у лісовому господарстві. Визначено роль лісу у подоланні глобальних змін клімату.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 52. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Вип. 19.2 / Ред.: Д.Л. Дудюк. — Л., 2009. — 312 с.
  Розкрито екологічне і рекреаційне значення гірських лісів Криму. Розглянуто питання поширення шпилькових деревних порід в захисних насадженнях степової частини Криму. Описано культури дуба звичайного і аборигенних та інтродукованих швидкорослих лісових порід у Передкарпатті. Проаналізовано особливості дендрофлори Левандівського парку Львова. Висвітлено роль і місце багаторічних зелених насаджень у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості України. Викладено еколого-біологічні основи відновлення ландшафтів, порушених звалищами та полігонами твердих побутових відходів. Наведено характеристику процесів прогнозування та оптимізації якості природних екосередовищ. Описано методи визначення тривалості сушіння пиломатеріалів понижених товщин, основні методи виготовлення композиційних матеріалів на основі деревинних відходів і термопластичних полімерів.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 53. Наукові дослідження на об'єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Карпат. нац. природ. парку, м. Яремче, 20 жовт. 2005 р. / Ред.: О.І. Киселюк; Карпат. нац. природ. парк. — Яремче, 2005. — 255 с. — ISBN 966-7524-50-7.
  Висвітлено загальнотеоретичні, методологічні та практичні проблеми становлення та розвитку національних природних парків та інших заповідних об'єктів, а також моніторингу, стану біорізноманіття на природно-заповідних територіях. Розглянуто питання розвитку науки, екологічної освіти, рекреації у природно-заповідній галузі. Показано роль транпірації в гідрологічному режимі екосистем Українських Карпат, проаналізовано стан популяцій рідкісних макроміцетів у Криму та проблеми їх охорони.)
  Шифр зберігання в НБУВ:   ВА667049
 54. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: Г.І. Денисик. — Вінниця, 2005. — 156 с. — (Географія; Вип. 9).
  Розглянуто питання зональності антропогенних ландшафтів, антропогенної перетвореності ландшафтів Середньодністровської долинно-річкової системи. Проаналізовано туристсько-рекреаційний ландшафт як клас антропогенних ландшафтів. Викладено конструктивний підхід до регіоналізації глобальної зміни клімату на території України. Висвітлено екологічні основи формування ландшафтних комплексів Східного Поділля. Розкрито вплив екологічних чинників на розвиток агропромислового виробництва Придніпровського суспільно-географічного району.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69898/Геогр.
 55. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського / Ред.: Г.І. Денисик. — Вінниця, 2008. — 205 с. — (Географія; Вип. 17).
  Розглянуто аналітичні методи визначення кислотності грунтів Полтавщини. Проаналізовано перспективи розбудови єдиної системи заповідних об'єктів Середнього Побужжя, умови та вікові зміни руслоформування річок Центрального Передкарпаття, прояв руслових процесів на р. Білий Черемош. Наведено флористичну характеристику заплав малих річок Східного Поділля, класифікацію лісових антропогенних ландшафтів за ступенем їх антропогенізації. Описано історико-культурні ландшафти Печеро-Стрільчинецького ландшафтно-рекреаційного парку. Висвітлено історію досліджень похідних процесів та явищ в ландшафтах зон техногенезу, особливості еколого-геоморфологічного картографування урбанізованих геосистем. Визначено зональний чинник у розвитку сільських селитебних ландшафтів Поділля, висотну диференціацію та різноманіття даних ландшафтів Вінницького Придністер'я, територіальний розподіл рекреаційних ландшафтів Запорізької області. Розглянуто методи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:   Ж69898/Геогр.
 56. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі: спец. видання до 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища "Довкілля для Європи". — К., 2003. — 124 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   СО27586
 57. Національний природний парк "Вижницький": природа, рекреаційні ресурси, менеджмент : монографія / В.П. Коржик (відп. ред.); Нац. природний парк "Вижниця"; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; Чернів. ф-т Національного технічного ун-ту "Харківський політехнічний ін-т" ; Чернівецький краєзнавчий музей. — Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — 356 с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розд. — ISBN 966-8410-34-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА706571
 58. Озеро Світязь: сучасний природно-господарський стан та проблеми : монографія / С.П. Бондарчук, В.О. Волянський, В.А. Голян, М.І. Зінчук, В.В. Іванців. — Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. — 336 c. — Бібліогр.: с. 323-335. — ISBN 978-966-7667-72-6.
  Наведено результати еколого-агрохімічного обстеження озера Світязь і прилеглих територій. Охарактеризовано та оцінено забруднювальні речовини, проаналізовано та виготовлено картограми вмісту рухомих форм калію, фосфору, забруднення пестицидами та важкими металами. Наведено карту кислотності грунтів. Зроблено лісівничо-таксаційну та рекреаційну оцінку лісів і загального рекреаційного потенціалу території. Проаналізовано динаміку мікроклімату та визначено вплив транскордонних чинників. Встановлено видовий склад флори та фауни з метою його оптимізації.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА702258
 59. Ольшанська, О.В.  Економіко-екологічні проблеми Північного Причорномор'я / О.В. Ольшанська; АН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1999. — 35 с. — ISBN 966-0200922*-3.
  Подано оцінку природно-ресурсного потенціалу Північного Причорномор'я, охарактеризовано особливості його використання. Виявлено основні риси розміщення населення і простежено його вплив на довкілля. Розкрито специфіку промислового і сільського господарств. Визначено найважливіші риси рекреаційного природокористування.
  Шифр зберігання НБУВ:   Р88429
 60. Онтогенез рослин в природному та трансформованому середовищі : матеріали міжнародної конф. (1-4 липня 1998 р., Львів) / О.І. Терек (ред.кол.); Львівський держ. ун-т ім. І.Франка та ін. — Львів : Сполох, 1998. — 303 с. — ISBN 966-7445-06-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА584685
 61. Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ сторіччя : п'ята Всеукр. краєзнав. конф. учнів. молоді : матеріали та тези доп. / Ред.: О. В Колесник; О. І Симбірцева; О. Б. Пєнькова-Моруженко; Н. Л Стешенко; Д. М Титаренко; І. А Забавська; Донец. облдержадмін., Упр. освіти і науки, Донец. обл. центр туризму та краєзнавства учнів. молоді. — Донецьк, 2009. — 236 с.
  Висвітлено результати досліджень з археологіЇ та географії Південно-Східної України та суміжних територій, зокрема, щодо скіфських, шестовицьких поселень, Ольвії, особливостей найменування поселень Донецької області, рекреаційних ресурсів даного регіону для розвитку регіонального туризму, сучасних екологічних проблем Донбасу. Значну увагу приділено етнологічним дослідженням краю стосовно особливостей національного складу регіону, форм самоврядування та самооргнаізації українців, обрядовості українців і представників національних меншин, які проживають на території Донецької області. Детально розглянуто питання історії Південно-Східної України за періодами: до 1917 р., 1917 - 1945 рр., з 1945 р. до сьогодення.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА728782
 62. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / Г.Д. Коваленко (голов.ред.); Український НДІ екологічних проблем (УкрНДІЕП). — Х. : Факт, 2004. — 308 с. — Бібліогр.: в кінці статей. — ISBN 966-637-239-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА660212
 63. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали Міжнар. конф., 16-18 груд. 2009 р. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: канд. іст. наук Володимир Величковський (голова) [та ін.]. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. — 376 с. : табл., рис. — ISBN 978-966-2988-20-8.
  Проаналізовано особливості формування організаційного забезпечення державного управління туристичної галузі на Львівщині, проведено оцінку інвестиційної привабливості рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. Висвітлено проблеми та перспективи використання лісів Прикарпаття для розвитку рекреації. Описано регіональні моделі розвитку збалансованого туризму в Україні, територіальну структуру та особливості організації сільського туризму на Івано-Франківщині. Розглянуто питання використання культурно- історичних пам'яток Гуцульщини і Бойківщини як ресурсу пізнавального туризму у дитячо-юнацькому туризмі. Розкрито геоморфологічний аспект оцінки рекреаційного потенціалу (РП) Прикарпаття. Визначено екологічну складову професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму як фактор збереження РП території.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА727136
 64. Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2010 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ред. кол.: Джаман В. О. та ін.]. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. — 207 с. : табл. — Бібліогр. в кінці ст. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА734260
 65. Розбудова екологічної мережі Українського Причорномор'я: стан та перспективи : матеріали наук.-практ. конф., Миколаїв, 15 - 17 жовт. 2002 р. / Ред.: О.М. Деркач; Миколаїв. облдержадмін. Голов. упр. економіки, Держ. упр. екол. та природ. ресурсів в Миколаїв. обл., Регіон. ландшафт. парк "Кінсбург. коса", Нац. екол. центр України. Миколаїв. філ. — Миколаїв: Миколаїв. держ. ун-т, 2003. — 98 с. — ISBN 966-7895-11-4.
  Рассмотрены образовательная работа с населением как элемент охраны герпетофауны, особенности осенней миграции птиц на Кинбурнском полуострове в 2002 г. Определен природоохранный статус Тилигульского лимана и освещены перспективы его туристско-рекреационного использования в пределах Николаевской области. Приведен краткий обзор герпето-батрахофауны растительного ландшафтного парка "Кинбурнская коса". Описаны особенности экологии выдры на Кинбурнском полуострове, использование опыта орнитологического мониторинга при разработке кадастра структурных элементов причерноморской части экологической сети.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА667593
 66. Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон : матеріали міжнар. конф., присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОНУ ім. І.І.Мечнікова / О.М. Слюсаренко (відп.ред.); Рада Ботанічних садів України; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О. : ЛАТСТАР, 2002. — 258 с. — Бібліогр.: в кінці статей. Ч. 1 — О. : ЛАТСТАР, 2002 - 258с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   В347063/1
 67. Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон : матеріали міжнар. конф., присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОНУ ім. І.І.Мечнікова / О.М. Слюсаренко (відп.ред.); Рада Ботанічних садів України; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О. : ЛАТСТАР, 2002. — 221 с. Ч. 2 — О. : ЛАТСТАР, 2002 — 221 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   В347063/2
 68. Руденко, В. П.  Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України / В. П. Руденко, В. Я. Вацеба, Т. В. Соловей; Український ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2001. — 268 с. — Бібліогр.: с. 175-188. — ISBN 966-568-451-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА619837
 69. Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів; Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі / А. Редзюк (розроб.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — IV, 7 с. — (Національний стандарт України). 
  Шифр зберігання НБУВ:   СТ1784
 70. Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства : зб. наук.-техн. пр. / Ред.: Д.Л. Дудюк. — Л., 1999. — 256 с. — (Наук. вісн. / Укр. держ. лісотехн. ун-т; Вип. 9.8).
  Розглянуто питання лісового, садово-паркового господарства та лісоексплуатації, зокрема, деякі особливості вивчення грунтового покриву урбоекосистем, вплив суцільних рубок на збільшення кількості вітровалів лісу, індикаційні рослинні комплекси девастованих ландшафтів. Зроблено еколого-агрохімічну оцінку комплексного використання засобів хімізації в агроценозах кукурудзи, подано характеристику гніздового орнітологічного компонента комплексної зеленої зони Львова. Особливу увагу приділено технологіям та устаткуванню деревообробних виробництв, а також актуальним аспектам планування й управління лісовиробничого комплексу, у т.ч. еколого-економічним механізмам регіонального природокористування, оптимізації виробничих зв'язків лісопромислового комплексу, економічним, екологічним і соціальним питанням ефективного використання лісових рекреаційних ресурсів тощо.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 71. Сучасні проблеми управління землями природно-заповідного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення / В. В. Горлачук, В. Г. В'юн, А. Я. Сохнич, І. С. Качурець. — Л. : НВФ "Українські технології", 2002. — 192 с. : рис. — ISBN 966-666-046-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА637462
 72. Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств : зб. наук. пр. / Ред.: В.К. Мамутов; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк: Юго-Восток, 2008. — 276 с. — ISBN 978-966-374-299-1.
  Проаналізовано інноваційні чинники розвитку курортно-рекреаційних територій, рекреаційних галузей і рекреаторів, які детерміновані глобалізаційним впливом та інтенсивністю інтеграційних процесів. Розглянуто економіко-правові, організаційно-управлінські, фінансові, маркетингові особливості розвитку рекреаційної економіки у курортних містах і регіонах. На підставі економіко-математичних методів та інформаційних технологій проведено моделювання сценаріїв ефективного управління економічними процесами та явищами у сфері рекреації. Розроблено методику еколого-економічного оцінювання природно-ресурсного потенціалу курортної території (на прикладі АР Крим). Наведено рекомендації щодо створення програми розвитку рекреаційно-туристичного господарства міста-курорту. Розкрито методологічні засади формування механізму адаптивного бюджетування на підприємствах санаторно-курортної сфери. Визначено тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні та його роль у світовій економіці. Запропоновано організаційну модель аудиту доходів санаторно-курортних підприємств. Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних проблем формування конкурентоспроможності туристичної галузі України.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА707853
 73. Фальцфейнівські читання : зб. наук. пр. / Ред.: С.В. Шмалей; Херсон. держ. ун-т, Ін-т природознавства. — Херсон: ПП Вишемирський, 2007. — 404 с. — ISBN 966-8912-30-6.
  Висвітлено проблеми екології людини, рослин, тварин, довкілля, екологічної культури й освіти, збереження та розвитку біорізноманіття в Україні й Європі. Розглянуто лісостепові рідкісні види флори Волинського Полісся, рекреаційний потенціал Скадовської курортної зони, склад промислової іхтіофауни Каховського водосховища, поширення фітофагів кукурудзи за умов Одещини, аранеофауну Херсона та його околиць. Наведено інформацію щодо можливостей корекції психічного та фізичного розвитку інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку та стану глухих дітей засобами фізичного виховання. Проаналізовано результати клініко-лабораторних досліджень пацієнтів з гострою променевою хворобою, роль спадкових факторів у формуванні затримки статевого розвитку та опсоменореї, вплив дефіциту ендогенного сурфактанта на патоморфологічні зміни в легенях недоношених новонароджених.
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС44219
 74. Фіторізноманіття Карпат: сучасний стан, охорона та відтворення : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 15-річчю Міжвідомчої наук.- дослідної лабораторії охорони природних екосистем Ужгородського нац. ун-ту, 11-13 вересня 2008 р. / Ужгородський національний ун-т ; Міжвідомча науково-дослідна лабораторія охорони природних екосистем ; Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області ; Національний природний парк "Синевир" ; Ужанський національний природний парк ; Регіональний ландшафтний парк "Зачарований край". — Ужгород : Ліра, 2008. — 196 c. — ISBN 978-966-2195-17-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА704420
 75. Царик, Л. П.  Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу: (На прикладі Тернопільської області) / Л. П. Царик, Г. В. Чернюк; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. — Т. : Підручники & посібники, 2001. — 187с. : рис. — Бібліогр.: с.182-187. — ISBN 966-562-577-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА626748
 76. Черчик, Л. М.  Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України / Л. М. Черчик; Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Видавничий центр ЛДТУ, 2006. — 120 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 88-89. — ISBN 966-7667-63-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА688296
 77. Черчик, Л. М.  Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка : монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда; Луцький національний технічний ун-т. — Луцьк : ЛНТУ, 2008. — 235 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 174-181. — ISBN 966-7667-59-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА707348
 78. Экологические проблемы городов и рекреационных зон : сб. науч. ст. / Ред.: А.М. Андрианов; Юж. науч. центр НАН Украины, Одес. гос. центр науч.-техн. и экон. информ. — О., 1999. — 387 с. — ISBN 966-7635-00-7.
  Містяться статті, які відображають сучасні екологічні проблеми міст і рекреаційних зон, оцінку впливу антропогенних зон на якість компонентів природного середовища і здоров'я народонаселення, а також організаційні нормативно-правові та еколого-економічні аспекти охорони навколишнього середовища. Висвітлюються правотворчі проблеми мисливства і полювання в Україні, сучасні екологічні проблеми Одещини, розглядається річкова система як модель урбанізації територій. Повідомляється про токсичні властивості зворотних вод в системі нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин України, про екологічні пріоритети природно- територіального комплексу Криворіжжя, а також про санітарно-екологічні аспекти при будівництві та експлуатації житла в Україні. Розглядаються медико-біологічні проблеми хімічного забруднення довкілля промислово- міських агломерацій, інформується про медико-біологічні заходи щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та ін.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА590235
 79. Блакберн, А. А. Место и значение региональных ландшафтных парков в процессе формирования национальной экологической сети в Украине / А. А. Блакберн // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. — 2005. — N 1. — С. 323-326. — Библиогр.: 7 назв.
  Обгрунтовано необхідність формування регіональних екологічних мереж як підсистем національної екологічної мережі України, у яких ключову роль відіграють регіональні ландшафтні парки (РЛП). Зроблено висновок, що природоохоронна політика в густозаселених регіонах України повинна базуватися на формуванні рекреаційної інфраструктури, де РЛП були б основними її структурними одиницями та фактором збереження навколишнього природного середовища та стійкого соціально-економічного розвитку регіонів.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69583/Сер.А
 80. Гавій, В. М. Санітарно-екологічний стан лісів як передумова розвитку лісової рекреації (на прикладі Чернігівської області) / В. М. Гавій, І. В. Мирон // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. — 2008. — Вип. 6. — С. 14-20. — Бібліогр.: 4 назв.
  Здійснено оцінку та проведено групування адміністративних районів Чернігівської області за лісорекреаційною активністю населення та санітарно-екологічним станом лісів. На підставі зіставлення даних показників окреслено напрями оптимізації лісової рекреації.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж25471
 81. Гайдин, А. М. Від сірчаних кар'єрів до синіх озер / А.М. Гайдин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2006. — N 2. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв.
  Висвітлено досвід ліквідації сірчаних кар'єрів та перетворення їх в озера для рекреації. Запропоновано методику розрахунку терміну затоплення виїмок, якості озерної води, берегових процесів. Наведено результати спостережень і їх порівняння з прогнозами.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23889
 82. Гетьман, В. І. Курорти Карпат на доленосному перевалі: природні лікувальні ресурси регіону в контексті стану вітчизняної курортної справи / В. І. Гетьман // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2008. — N 2. — С. 19-26. — Бібліогр.: 6 назв.
  Розглянуто питання розвитку курортів у Карпатському регіоні, зокрема: наукове курортно- рекреаційне районування території; екологічно збалансоване використання природних лікувальних ресурсів; корінне поліпшення сервісної інфраструктури тощо; вказано на причини, що стримують такий розвиток. Проаналізовано (за природно-ландшафтними й адміністративними областями) потенційні можливості курортної галузі регіону з погляду її реальних перспектив на підставі ретроспективного аналізу її відносно задовільного стану в недалекому минулому.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23889
 83. Гетьман, В. І. Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів: критерії оцінки / В. І. Гетьман // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Біологія та екологія. — 2007. — Т. 67. — С. 44-49. — Бібліогр.: 6 назв.
  Визначено й обгрунтовано систему критеріїв оцінки ландшафтно-рекреаційних ресурсів природно-заповідного фонду. Одним із різновидів природних рекреаційних ресурсів ландшафту є пейзажні, що забезпечують, насамперед, комфортність відпочинку. Візуально вони сприймаються в образі пейзажного різноманіття (зовнішнього і внутрішнього), критерії якого охарактеризовано.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69184/Біол.н.
 84. Гринів, Л. С. Проблеми екологічного менеджменту в системі сталого розвитку рекреаційних територій українських Карпат / Л. С. Гринів // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 6. — С. 183-192. — Бібліогр.: 3 назв. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69299
 85. Гулич, О. І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій як екосоціосистем рекреаційного типу: аспекти моделювання / О. І. Гулич // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. сусп. системи: Зб. наук. пр. — 2004. - Вип. 3, ч. 1. — С. 351-360. — Бібліогр.: 15 назв. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69299
 86. Гулич, О.І. Основні положення та умови реалізації стратегії сталого екологічно збалансованого розвитку курортно-рекреаційних територій в гірських районах / О.І. Гулич // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 6. — С. 199-205. - Бібліогр.: 4 назв. - укp. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69299
 87. Жуйков,Г. Є.  Еколого-економічна оцінка ефективності захисних лісових насаджень в зонах основних водосховищ степу України / Г. Є. Жуйков, М. М. Куниця // Зрошув. земл-во: Міжвід. темат. наук. зб. — 1998. — N 41. — С. 84-86.
  Наведно результати комплексної еколого-економічної оцінки корисних функцій лісу, що свідчать про переважаючу значимість екологічних та рекреаційних функцій лісів над їх сировинними функціями.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж29307
 88. Карлов, А. А. Рациональное использование рекреационных ресурсов национального природного парка "Святі Гори" / А. А. Карлов, П. Т. Журова // Вісн. ДІТБ. Сер. Підприємництво, менеджмент та маркетинг в турист. сфері. — 2001. — N 5. — С. 235-240. — Бібліогр.: 4 назв.
  Розглянуто рекреаційний потенціал національного природного парку (НПП) "Святі Гори", його природні та культурно-історичні рекреаційні ресурси. Подано екологічну оцінку лісорекреаційних ресурсів парку. Наведено результати вивчення впливу рекреаційних навантажень на природні комплекси. Визначено стадії дигресії. Подано показники бізнес-плану з рекреаційної діяльності НПП "Святі Гори".
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж70115
 89. Кирнос,В. П. Концептуальне обгрунтування формування і розвитку міст рекреаційних приморських територій Криму / В. П. Кирнос, П. В. Кірнос // Актуал. пробл. економіки. — 2010. — N 10. — С. 94-99. — Бібліогр.: 13 назв.
  Розглянуто соціально-екологічні та архітектурно-містобудівні проблеми міст рекреаційно-приморських територій Криму, які полягають у порушенні екологічного балансу територій, перенаселенні міст, техногенному забрудненні довкілля, знищенні природних ландшафтів. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем комплексними засобами.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23291
 90. Кобанець,Л. О.  Економіко-екологічний підхід до визначення припустимого екреаційного навантаження / Л. О. Кобанець // Економіка пром-сті. — 2007. — N 3. — 
  С. 183-189. — Бібліогр.: 13 назв.
  На підставі аналізу впливу рекреаційно-туристичної діяльності на природні території, що охороняються, обгрунтовано доцільність упровадження лінійного підходу до визначення місткості рекреаційної території. На прикладі рекреаційного підприємства інноваційного типу визначено комплексний економічний ефект від його впровадження.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж16378
 91. Коваленко, О. Ю. Використання земель рекреаційного призначення в контексті стратегії сталого розвитку / О. Ю. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2006. — N 6. — С. 41-46. — Бібліогр.: 10 назв.
  Обгрунтовано необхідність використання земель рекреаційного призначення в контексті стратегії сталого розвитку. Досліджено існуючий стан використання цих земель у даному напрямку та висвітлено головні проблеми та недоліки. Внесено пропозиції щодо еколого-безпечного управління рекреаційними територіями та розвитку рекреаційної галузі за рахунок дотримання припустимих норм навантаження на землі рекреаційного призначення, виконання екологічної експертизи норм навантажень та вивчення світового досвіду нормування. Як приклади розглянуто впровадження принципів інтегрованого управління курорту Геленджик, міський кодекс зонування міста Казань (Росія), розвиток індустрії туризму в місті Миколайки (Польща).
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23889
 92. Коваленко, О. Ю. Соціальні та еколого-економічні передумови розвитку заповідних територій та об'єктів / О. Ю. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2007. — N 2. — С. 16-22. — Бібліогр.: 14 назв.
  Проаналізовано соціальні й еколого-економічні передумови розвитку природно-заповідних (ПЗ) територій та об'єктів Миколаївщини. Обгрунтовано необхідність удосконалювання управління землями ПЗ фонду з метою гармонійного поєднання природоохоронної, наукової, рекреаційної, освітньо-виховної діяльності. Надано рекомендації для ефективної практичної реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 рр. та Обласної програми охорони довкілля та раціонального природокористування на 2000 - 2010 рр.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж23889
 93. Коваленко, О. Ю. Удосконалення планувальної організації заповідних територій / О. Ю. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2007. — N 5. — С. 20-27. — Бібліогр.: 5 назв.
  Доведено необхідність розвитку землеустрою з погляду економіки, екології та соціальних питань. Розроблено модель змісту землеустрою, альтернативний варіант проекту організації території природно-заповідного фонду Миколаївщини, який, на відміну від варіанта, запропонованого Миколаївською обласною радою, передбачає створення на площі 182,4 га, що знаходиться в північно-західній частині Кінбурнської коси, зони стаціонарної рекреації. Вдосконалено планувальну організацію заповідних територій, що стабілізує екосистему.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23889
 94. Коржунова,Н.  Курортно-рекреационное хозяйство Причерноморья / Н. Коржунова // Экономика Украины. — 1999. — N 2. — С. 72-76.
  Характеризуються природно-рекреаційні ресурси Причорномор'я. Аналізуються соціально- економічні проблеми подальшого екологічного розширення мережі курортно-рекреаційних закладів у регіоні. Визначаються перспективи розвитку й ефективного використання курортно-санаторних закладів.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж28369
 95. Кубай, Д. Екологічні аспекти сучасного розвитку туризму / Д. Кубай // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. — 2008. — Вип. 24. — С. 142-146.
  Досліджено основні механізми державного управління в туристичній галузі та розвитку курортно-рекреаційного комплексу. Проаналізовано вплив туристичної сфери на навколишнє природне середовище. Досліджено основні джерела залучення інвестицій у розвиток туризму. Подано рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання туристичної галузі.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж28852/міжнар.відн.
 96. Кульчицька, Е. А. Еколого-економічна класифікація рекреаційних навантажень / Е. А. Кульчицька // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. — 2006. — N 7. — С. 143-147. — Бібліогр.: 5 назв.
  Розроблено еколого-економічну (ЕЕ) класифікацію рекреаційних навантажень (РН), що дозволить зосередити увагу підприємств на розвитку рекреаційно-туристичної діяльності у таких напрямках, які є екологічно безпечними та економічно вигідними для лісового господарства. Вказано шлях визначення мінімального та ЕЕ допустимого РН.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69231/екон.
 97. Мандюк, Н. Л. Роль екологічних факторів у формуванні попиту на рекреаційні послуги в контексті сталого розвитку регіону / Н. Л. Мандюк // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. — 2006. — Вип. 5. — С. 187-193. — Бібліогр.: 4 назв. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69299
 98. Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння / В. С. Кравців, Б. М. Матолич, О. І. Гулич, В. О. Полюга // Регіон. економіка. — 2002. — N 2. — 
  С. 134-143. — Бібліогр.: 2 назв.
  Проаналізовано сучасний стан рекреаційного потенціалу Львівської області. Обгрунтовано концептуальні засади розвитку рекреаційно-туристичного комплексу як ефективного засобу еколого та соціально орієнтованої структурної трансформації господарства. Наведено основні положення Програми розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і відпочинку як дієвого механізму реалізації рекреаційної політики в регіоні. Ключ. слова: рекреаційний потенціал, стратегія розвитку рекреаційної сфери, механізм реалізації рекреаційної політики.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж15383
 99. Юровский, Ю. Г. Опасные геологические процессы и водные ресурсы в устойчивом развитии Крыма / Ю. Г. Юровский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2007. — N 6. — С. 19-24. — Библиогр.: 11 назв.
  Отдельные части Крыма склонны к сильным землетрясениям. Сейсмичность их оценивается магнитудой М = 7,5 - 7,7. В Керченско-Таманской зоне развит грязевой вулканизм. Абразия охватывает 80 % побережья. Дефицит пляжей препятствует развитию рекреации. За последними данными на полуострове насчитывается более 1500 оползней. Оползни повредили ряд транспортных магистралей, энергетические, жилые и культурно-исторические объекты. Полуостров ограничен водными ресурсами. Изучен вопрос использования пресных субмаринных источников. Все эти проблемы рассмотрены одновременно с возможностью устойчивого развития Крыма и безопасностью жизнедеятельности.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23889
 100. Юрчишин, Г. М. Теоретичні передумови архітектурної організації рекреаційного простору карпатського регіону / Г. М. Юрчишин // Наук. вісн. Івано- Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. — 2007. — N 1. — С. 168-171. — Бібліогр.: 3 назв.
  Обгрунтовано засади розвитку рекреаційної сфери сільської території, під якими слід розуміти динамічну та зрівноважену суспільно-природну взаємодію, яка забезпечує соціально-еколого-економічний прогрес і добробут на базі досконалої системи просторової організації. Окреслено основні завдання розвитку рекреаційної сфери гірських територій, які полягають у: зміцненні конкурентних позицій рекреаційних територій в межах регіону через розвиток просторового потенціалу; розширенні видів рекреації через пошук нових форм рекреаційної продукції, що виробляється на конкретній території.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж24005

Реферати:

 1. Блага, М. М.  Географічні відмінності та шляхи оптимізації використання рекреаційно-ресурсного потенціалу гірсько-приморських територій Криму : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М. М. Блага; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2000. — 19 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА310195
 2. Ветрова, Н. М.  Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону : автореф. дис... д- ра техн. наук: 21.06.01 / Н. М. Ветрова; Нац. акад. природоохоронного і курортного буд-ва. — Сімф., 2008. — 36 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   РА355972
 3. Воловик, В. М.  Ландшафтознавчий аналіз рекреаційних умов та ресурсів Східного Поділля : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / В. М. Воловик; НАН України; Ін-т географії. — К., 1997. — 24 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА295426
 4. Воробйова, О. А.  Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.06 / О. А. Воробйова ; НАН України; Ін-т проблем ринку та економіко- екологічних досліджень. — О., 2007. — 20 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА352652
 5. Гавран, В. Я.  Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно- туристичній сфері : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.02.03 / В. Я Гавран; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА317852
 6. Дворяшина, Н. С.  Еколого-економічні засади використання і відтворення лісових ресурсів (на прикладі Західного регіону України) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Н. С. Дворяшина; НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2004. — 20 с. : рис. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА329199
 7. Дідик, Я. М.  Економічні методи стимулювання комплексного використання рекреаційних ресурсів лісу (на прикладі Карпатського району) : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.08.01 / Я. М. Дідик; Україн. лісотехн. ун-т. — Львів, 1995. — 24 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА289046
 8. Дудкіна, О. П.  Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О. П. Дудкіна; НАН України; Ін-т регіон. дослідж. — Л., 1999. — 19 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА307665
 9. Дутчак, С. В.  Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / С. В. Дутчак; Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА356301
 10. Живицький О. В.  Наукові основи оцінки соціально-економічної ефективності рекреаційного природокористування : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.08.01 / НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. — О., 1995. — 39 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   РА297437
 11. Коленда, Н. В.  Формування та реалізація стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Н. В. Коленда; Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний ун-т". — Ужгород, 2008. — 20 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   РА360933
 12. Коробейникова, Я. С.  Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат : автореф. дис... канд. геолог. наук: 21.06.01 / Я. С. Коробейникова; НАН України; Інститут геохімії навколишнього середовища. — К., 2002. — 19 с. : рис. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА322382
 13. Кочина, О. В.  Екологічні особливості рекреаційного потенціалу лісів степової зони південного сходу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. В. Кочина; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 21 с.
  Встановлено біогеоценотичну обумовленість рекреаційного лісокористування. Розроблено методику та програмне забезпечення щодо визначення рекреаційного потенціалу лісів степової зони південного сходу України. Виявлено, що для досліджених лісонасаджень характерні більш високі оцінки санітарно-гігієнічних властивостей і стійкості щодо рекреаційних навантажень. Вивчено зміну екоморфної структури видового складу трав'янистого покриву ділянок лісонасаджень з різною стадією рекреаційної дигресії. Визначено зміни геліо- та гігроморфної структур видового складу трав'янистих рослин. Встановлено збільшення видової різноманітності трав'янистого покриву за помірних реакційних навантаженнях і значне збільшення долі рудерантів.
  Шифр зберігання НБУВ:   РА371945
 14. Луців, Н. Г.  Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Н. Г. Луців; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2007. — 19 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА353109
 15. Мандюк Н. Л.  Маркетингове управління розвитком регіональних рекреаційних систем : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Н. Л. Мандюк; НАН України ; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2008. — 20 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА358609
 16. Мельник, В. М.  Екологічна оцінка рекреаційного впливу на природні комплекси зелених зон, їх оптимізація та охорона (на прикладі Волинської області): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / В. М. Мельник; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999. — 19 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   РА307259
 17. Новосельська, Л. І.  Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської області): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Л. І. Новосельська; Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2006. — 20 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   РА343719
 18. Овсяннікова, Н. В.  Удосконалення організаційно-економічного механізму використання рекреаційних ресурсів об'єктів природно-заповідного фонду : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.00.06 / Н. В. Овсяннікова; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 22 с. : рис. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА367252
 19. Петренко, І. М.  Еколого-економічні основи формування та використання рекреаційних територій в умовах міських агломерацій : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / І. М. Петренко; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с. : рис. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА328059
 20. Поколодна, М. М.  Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / М. М. Поколодна; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с. : рис. 
  Шифр зберігання НБУВ:  РА324114
 21. Хромов О. Ф.  Рекреаційне лісокористування в заповідних лісах Південного берега Криму : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / О. Ф. Хромов; Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2004. — 19 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   РА331210