Здоров'я нації: проблеми та державний підхідЗдоров’я людини – здоров’я нації.
Хвора людина страждає не тільки фізично. Ламаючи здоров’я людини, недуга “попутно” зміню і її соціальне становище, уявлення про себе; взаємовідносини з оточенням. Що здоров’я – найбільше багатство людини, ми починаємо розуміти тільки вже шукаючи кращого лікаря і дорогих ліків з етикеткою – made in. Західна медицина розвивається шляхом деталі вужчої спеціалізації розчленовуючи цілу людину на органи і системи. Однак цей природний процес наукового пізнання з часом обертається до нас своєю слабкістю у практичному плані. Спроби ізольованого втручання лікаря вузької спеціальності в організм без урахування складних зв’язків та здатності організму хворого до саморегулювання часом дають небачені побічні ефекти. Особливо, вдаються до інтенсивної лікарської терапії та хірургічних втручань.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Актуальні питання лікування та профілактики захворювань в практиці сімейного лікаря: досвід впровадження та перспектива : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю, присвяченої 10-й річниці створення кафедри сімейної медицини та загал. практики, 25-26 вересня 2008 року / Одес. держ. мед. ун-т ; Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської облдержадміністрації ; Укр. асоціація сімейної медицини Одеського регіону ; Клін. санаторій ім. В. П. Чкалова / В. М. Запорожан (ред.кол.). — О. : Фенікс, 2008. — 220 с. — ISBN 978-964-438-124-3. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА709918
 2. Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 8-9 листопада 2007р. / МОЗ України. Управління охорони здоров'я Донец. обл. держ. адмін. / В. В. Мухін (відп.ред.) — Донецьк : СПД Дмитренко, 2007. — 260 с. — 75-річчю Донецької області присвячується. — Бібліогр.: в кінці розд. — ISBN 978-966-8965-33-0. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА701264
 3. Актуальні проблеми сучасної охорони здоров'я України. Кадри, стан організації, управління, медичні інформаційні системи та медичні інформаційні технології : матеріали [Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті професора С.А.Томіліна] / АМН України ; Київська міська держ. адміністрація ; Голов. управ. охорони здоров'я та мед. забезпечення м. Києва ; Нац. наук. мед. б-ка МОЗ України ; Укр. ін-т громад. здоров'я МОЗ України ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика / В. П. Неділько (голов.ред.) — К., 2007. — 171 с. : рис., табл. — Бібліогр.: в кінці статей. — ISBN 978-966-409-029-9. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС47540
 4. Актуальные проблемы валеологии и реабилитации : материалы всеукр. науч.-практ. конф., 15-16 апр. 2010 г., Симферополь / Таврич. нац. ун-т 
  им. В. И. Вернадского [и др.] ; редкол.: Буков Ю. А. [и др.]. — Симф. : Предприятие Феникс, 2010. — 171 с. — ISBN 978-966-1551-46-5. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА729159
 5. Амосов, М. М.   Здоров'я. — К. : Нива, 1997. — 142 с. — ISBN 966-7013-09-X. 
  Шифр зберігання в НБУВ:ВА575352
 6. Амосов, Н. М. 
  Моя система здоровья. — К. : Здоров'я, 1997. — 56 с. — ISBN 5-311-02742-8. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА576647
 7. Аналіз виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2001-2005 роки : звіт, 13-24 лютого 2006 р. / Мін-во охорони здоров'я України / 
  А. Барбова (робоча група). — К., 2007. — 56 с. — ISBN 966-7016-38-2. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС43986
 8. Бевз, Г. М.  Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник ; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді ; Укр. ін-т соціальних досліджень ; Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я-2" / О. О. Яременко (ред.). — К., 2005. — 176 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; Кн.1). — Авт. зазнач на звор. тит. арк. — ISBN 966-8435-12-5. 
  Шифр зберігання в НБУВ:ВА662231
 9. Бєлєнька, Г. В.   Здоров'я дитини від родини: Як виховувати в сім'ї здорову дитину від народження до повноліття / Бєлєнька Г. В., О. Л. Богініч, М. А. Машовець / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Ін-т педагогіки і психології. Кафедра дошкільної педагогіки. Відкрита педагогічна школа. - К. : СПД Богданова А.М., 2006. — 220 с. : іл. — Бібліогр.: 
  с. 207-218. — ISBN 966-96547-4-2.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС42224
 10. Биченко, С. І.   Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров'я в Україні / С. І. Биченко, Н. Є. Буркат, В. М. Войцехівський та ін. ; В. М. Лехан (ред.). — К. : Сфера, 2001. — 174 с. — (Ініціативи в галузі охорони громадського здоров"я). — ISBN 966-7841-22-7. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС35569
 11. Богатирьова, Р.   Здоров'я дітей та жінок в Україні / Р. Богатирьова, О. Бердник, Б. Ворник та ін. — К., 1997. — 152 с. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС32610
 12. Богучарова, О. І.  Здоров'я особистості у психологічній перспективі / О. І. Богучарова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т післядипломної освіти. — К. : Геопринт, 2004. — 282 с. — Бібліогр.: с. 228-249. — ISBN 966-7863-37-9. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА659167
 13. Булич, Э. Г.  Здоровье человека: биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / 
  Э. Г. Булич, И. В. Муравов. — К. : Олимпийская литература, 2003. — 424 с. — Библиогр.: в конце глав. — ISBN 966-7133-63-Х. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС38501
 14. Валеологічна освіта як шлях до формування здоров'я сучасної людини : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / Полтавський держ. Педагог. ін-т ім. В. Г.Короленка / В.О. Пащенко (ред.кол.) — Полтава, 1999. — 235 с. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА590010
 15. Васильєва, В. Л.  Вірусні інсектициди (безпека для здоров'я людини та довкілля) / И. Л. Васильєва, А. Л. Гураль А. Л. — К., 2009. — 450 с. — Бібліогр.: в кінці розділів. — ISBN 5-224-04565-7. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА718754
 16. Ващенко, О.   Як створити школу сприяння здоров'ю / О. Ващенко, С. Свириденко. — К. : Шкільний світ, 2008. — 111 c. — (Б-ка "Шкільного світу"; Здоров'я та фізична культура.Бібліотека; Завуч.Бібліотека). - Бібліогр.: с. 111 (13 назв). — ISBN 978-966-451-0*00-1 (б-ка "Шк. світу"). — ISBN 978-966-4*51-143-5. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА696618
 17. Вплив фітотерапії на організм людини: Методи захисту здоров'я населення від наслідків аварії на ЧАЕС / Г. П. Кузнецов (уклад.), Н. І. Мельник (уклад.). — Б.м. : Прометей, 1997. — 33 с. — (Методично- інформац. вісник "Вплив фітотерапії на організм людини"; 1). 
  Шифр зберігання в НБУВ: Р84475
 18. Гориславський, К. О.  Право людини на самозахист життя і здоров'я від протиправних посягань / К. О. Гориславський, В. В. Конопльов / Кримський юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. — Сімф. : СГТ, 2007. — 160 с. — Бібліогр.: с. 144-159. — ISBN 978-966-2913-23-1. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА687231
 19. Гриценко, В. И.  Биоэкомедицина. Единое информационное пространство: Экология здоровья - в ХХІ век / В. И. Гриценко, М. И. Вовк, А. Б. Котова та ін. ; НАН Украины ; Междунар. научно-учеб. центр ЮНЕСКО информац. технологий и систем / В. И. Гриценко (ред.). — К. : Наукова думка, 2001. — 319 с. : ил. — Библиогр.: с.303-314. — 
  ISBN 966-00-0768-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА620746
 20. Грузєва, О. В.  Здоров'я людини та його зв'язок з факторами і умовами життя / О. В. Грузєва, М. П. Донець. — К. : ФАДА, ЛТД, 2004. — 142 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 127-142. — ISBN 966-7625-86-9. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА675608
 21. Державна політика з охорони громадського здоров'я в Україні : Навч. посіб. / І.М. Солоненко, Л.І. Жаліло, М. Андрейко та ін. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 116 с. — Бібліогр.: с. 109-115. — ISBN 966-619-139-3.
  Висвітлено проблеми державної політики з покращання громадського здоров'я та медичної допомоги в Україні. Проаналізовано основні положення міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 — 2011 рр., а також договірні відносини як ефективний механізм державного управління охороною здоров'я.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА657819
 22. Жилка, Н. Я. Аналітичний огляд законодавчого забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в Україні / Н. Я. Жилка. — К.: Вид-во Раєвського, 2005. — 96 с. — Бібліогр.: с. 96. — ISBN 966-7016-31-5. 
  Здійснено аналітичний огляд міжнародних та вітчизняних законодавчо-правових актів, положень та законопроектів у сфері забезпечення здорового способу життя, репродуктивного здоров'я, планування сім'ї та профілактики ВІЛ/СНІД. Обгрунтовано необхідність створення в Україні належного політичного середовища, яке відповідає міжнародним нормам, для реалізації населенням репродуктивної функції та планування сім'ї, що сприяє оптимальному розвитку суспільного потенціалу, збереженню та відтворенню народу, нації, держави. Наведено перелік законодавчих і нормативних актів України, що стосуються репродуктивного здоров'я, висвітлено питання охорони материнства у правовому полі України. Розглянуто стратегічні державні та національні програми, спрямовані на збереження та поліпшення здоров'я жінок та дітей, зокрема "Концепцію державної сімейної політики" та "Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності в суспільстві на 2001 — 2005 рр." Висвітлено сучасні досягнення у сфері охорони репродуктивного здоров'я та планування сім'ї в Україні.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА668041
 23. Завгородня, О. В.  Психологічне здоров'я людини: теоретичні та прикладні аспекти / О. В. Завгородня, Л. О. Курганська ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2008. — 167 с. — Бібліогр.: с. 164-167. — ISBN 978-966-2142-24-2. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА698537
 24. Заремба, Є. Х.  Сімейна медицина : Зб. тестів комп'ют. контролю знань лікарів-інтернів зі спец. "Сімейна медицина" / Є. Х. Заремба, М. Р. Гжегоцький, Б. Т. Білинський та ін. ; Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького; Київська держ. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Л., 2000. — 305 с. — ISBN 966-573-211-0.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС34718
 25. Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 
  2010 року / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т" . — Х. : НТУ "ХПІ", 2010. — 189 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-593-828-6 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА731768
 26. Здоров'я працюючих / [під ред. В. В. Мухіна]. — Донецьк : [Дмитренко ], 2010. — 378 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці ст. — 
  ISBN 978-966-8965-74-6 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА735329
 27. Здоров'я та поведінкові орієнтації української молоді: соціологічний вимір : за результатами нац. соц. опитування підлітків та молоді 10-22 років / О. Балакірєва, Ю. Галустян, Р. Левін та ін. / Укр. ін-т соціальних досліджень; Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я-2". — К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. — 256 с. : рис., табл. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; Кн.14). — Бібліогр.: с. 198. — ISBN 966-8435-24-9. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА672803
 28. Капранов, С. В.   Автотранспорт, воздух и здоровье. — Луганск : Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1998. — 196 с. : рис. — Бібліогр.: с.190-195. — ISBN 966-590-080-3. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА597813
 29. Капранов, С. В.  Вода и здоровье / С. В Капранов, О. Н. Титамир. — Луганск : Янтарь, 2006. — 184 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 172-181. — ISBN 966-678-182-4. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА676070
 30. Капранов, С. В.  Почва, отходы и здоровье человека / С. В. Капранов, В. М. Шулика. — Луганск : Янтар, 2010. — 488 с. : рис., табл. — Бібліогр.: 
  с. 450-475. — ISBN 978-966-678-303-8 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА733056
 31. Лебеда, А. П.   Здоров'я ділової людини: Практ. посібник фітотерапії і гомеопатії / А. П. Лебеда, В. Д. Осетров ; НАН України ; Нац. бот. сад 
  ім. М. М. Гришка. — К. : Академперіодика, 2002. — 174 с. : рис. — Бібліогр.: с. 167-173. — ISBN 966-8002-24-5. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА627060
 32. Лібанова, Е. М.   Смертність населення України у трудоактивному віці / Е. М. Лібанова, Н. М. Левчук, Н. О. Рингач та ін. ; Фонд народонаселення ООН ; Ін- демогр. та соц. досліджень ; Держ. комітет статистики України ; Укр. центр соц. реформ / Е.М. Лібанова (ред.). — К., 2007. — 211 c. — ISBN 978-966-2142-01-3. 
  Шифр зберігання в НБУВ: СО27730
 33. Малиновський, Г. Т.  Випромінювання землі, психічна енергія і здоров'я людини: Як вибрати місце для житла, роботи і відпочинку. Який вести спосіб життя, щоб не хворіти. Форма та інтер'єр житла / Г. Т. Малиновський, Н. В. Мовчун. — К. : Логос, 2002. — 302 с. : рис. — Бібліогр.: с.299-302. — ISBN 966-581-316-1. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА621971
 34. Методика оцінки якості життя Всесвітньої організації охорони здоров'я: українська версія: Рекомендації по використанню / Всесвітня організація охорони здоров'я. Відділ псих. здоров'я ; Дніпропетр. асоціація якості життя людини / С. В. Пхіденко (наук.ред.), С. В. Пхіденко (упоряд.), О. П. Моторіна (пер.). — Д. : Пороги, 2001. — 60 с. — ISBN 966-525-231-3. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА604412
 35. Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали міжнар. наук. конф., м. Кам'янець-Подільський, 18-20 листопада 2008 р. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. 
  Івана Огієнка; Нац. прир. парк "Подільські Товтри" / М.Д. Матвєєв (відп.ред.). — Кам'янець-Подільський, 2008. — 276 с. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА714529
 36. Наукові засади міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" / АМН України ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України" / А. М. Сердюк (ред.). — К. : Фірма "Деркул", 2007. — 288 с. Вип. 1. — К. : Фірма "Деркул", 2007. — 288 с. — ISBN 978-966-651-5*06-6. 
  Шифр зберігання в НБУВ: В350569/1
 37. Наукові засади міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" / АМН України ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України" / А. М. Сердюк (ред.). — К. : Фірма "Деркул", 2007. — 371с. Вип. 2. — К. : Фірма "Деркул", 2009. — 371 с. — ISBN 978-966-2374-27-8. 
  Шифр зберігання в НБУВ: В350569/2
 38. Панорама охорони здоров'я населення України / А. В. Підаєв [та ін.] ; ред. А. В. Підаєв [та ін.]. — К. : Здоров'я, 2003. — 396 с. — Бібліогр.: с. 381-395. — ISBN 5-311-01253-6. 
  Шифр зберігання в НБУВ:ВС38101
 39. Право людини на охорону здоров'я, медичну допомогу та відповідальність закладів охорони здоров'я і медичного персоналу за його порушення : зб. нормат.- правових актів України / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я; Львів. обл. організація профспілки працівників охорони здоров'я України / В. В. Рудень (упоряд.), Ю. В. Білий (упоряд.) — Л., 2004. — 152 с. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА660492
 40. Проблеми та перспективи розвитку культури здоров'я особистості в соціальному контексті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку культури здоров'я особистості в соціальному контексті", 21-22 квітня 2010 р., м. Стаханов / ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т фіз. виховання і спорту, Стахан. навч. комплекс (коледж-факультет) ; ред. кол.: Горащук В. П. (голов. ред.) [та ін.]. — Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2010. — 155 с. — Бібліогр. в кінці ст. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА730564
 41. Протидія соціально небезпечним хворобам: вивчення українського досвіду / [за ред. Семигіної Т. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. — К. : [НаУКМА], 2010. — 119 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-2171-84-6. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА735302
 42. Рабинков, И. М.   История медицины Шосткинщины : исторический очерк / И. М. Рабинков. — Шостка : Северянщина, 2004. — 66 с.: ил. — Библиогр.: с. 65. — 
  ISBN 996-95563-0-9. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА653598
 43. Рудиченко, В.  Природні харчові сорбенти як чинник здоров'я сучасної людини. — К. : Вища школа, 1997. — 367с. — ISBN 5-11-004638-7. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА592956
 44. Сенюта, І. Я.   Медичне право: право людини на охорону здоров'я. — Л. : Астролябія, 2007. — 223 с. — Бібліогр.: с. 213-218. — ISBN 966-8657-12-8. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА720499
 45. Сердюк, А. М.   Здоров'я населення України: вплив навколишнього середовища на його формування / А. М. Сердюк, О. І. Тимченко. — К. ; Сімф. : [б.в.], 2000. — 34 с. — ISBN 996-7204-03-0.
  Шифр зберігання в НБУВ: Р89547
 46. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів ; Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища. — Вид. офіц. — К. : Мінрегіонбуд України, 2008. — 22 с. — (Держ. будівельні норми України). 
  Шифр зберігання в НБУВ: СТ3814
 47. Система збереження та зміцнення здоров'я нації / В. В. Волков, В. П. Корнійчук, Л. А. Корнійчук та ін. — К. : МП Леся, 2007. — 
  120 с. — ISBN 966-8126-77-7. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА686517
 48. Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті / Ф. Месле [та ін.] ; пер. з фр. Є. Марічева ; за ред. С. Пирожкова ; Нац. ін-т демогр. дослідж. [та ін.]. — К. : Стилос, 2008. — 416 с. : рис., табл. — (Криза здоров'я у країнах колишнього СРСР ; зошит № 152). — Бібліогр. у кінці розд. — ISBN 978-966-8518-98-0. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС49642
 49. Стан демографічних процесів на територіях України, що зазнали впливу радіоактивних викидів внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції : стат.- аналіт. довідник / Акад. мед. наук України ; Наук. центр радіац. медицини (НЦРМ) / М. І. Омельянець (уклад.). — К., 2000. Вип. 4 : Смертність (1996- 1998 роки). — К., 2001 — 54 с. : мал. 
  Шифр зберігання в НБУВ: В343476/4
 50. Створення здоров'язберігаючого освітнього середовища — основна умова якісної освіти : матеріали наук.-дослід. та експерим. роботи / ДНУ "Ін-т інновац. технологій і змісту освіти" [та ін.] ; [кер. проекту Кириленко С. В.]. — Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2010. — 264, [10] с. : рис., табл. — ISBN 978-966-2311-35-8. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА733331
 51. Стовп'юк, М. М.   Бізнес і здоров'я (Альтернативна медицина на сторожі здоров'я бізнесмена, фінансиста, менеджера) : альтернативна медицина на сторожі здоров'я бізнесмена, фінансиста, менеджера / М. Стовп'юк, В. Осетров. — Коломия ; Спас : Смерека, 2008. — 236 с. — Бібліогр.: с. 226-232. — ISBN 978-966-2995-11-4. З дарчим написом авторів. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА736050
 52. Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 вересня 2010 р. / Упр. охорони здоров'я Запоріз. обл. держ. адмін. [та ін.] ; ред. кол.: О. С. Никоненко (голов. ред.) [та ін.]. — Запоріжжя : Агентство Орбіта-ЮГ, 2010. — 192 с. : табл. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА732410
 53. Сучасні підходи у сфері охорони здоров'я та його популяризації : метод. матер. для тренера / упоряд. Н. В. Зимівець, В. В. Крушельницький, Т. І. Мірошниченко ; ред. І. Д. Зверєва. — К. : Науковий світ, 2006. — 95 с. : іл. — (Б-чка соц. працівника / соц. педагога. Серія "Благополуччя дітей та молоді: можливості роботи" ( у рамках проекту "Соціальна освіта України"). — ISBN 966-675-195-Х. Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА729457
 54. Трагедія, якої можна уникнути: Подолання в Україні кризи здоров'я людини. Досвід Європи / [підгот.: Рекха Менон [та ін.] / Менон (Підгот.) Озалтін (Підгот.)Понякіна (Підгот.)Фрогнер (Підгот.)Олійник (Підгот.). — К. : Версо-04, 2009. — 72 с. : a-рис. — (Здоров'я людини та демографія). — ISBN 978-966-8869-21-1. 
  Шифр зберігання в НБУВ: СО29450
 55. Українські лікарі Прикарпаття / Наук.-ред. відділ при управлінні культури обласної Ради народних депутатів / П. Арсенич (упоряд.). — 2-ге вид., випр. і доп. — Коломия : Вік, 1995. — 96 с. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА640112
 56. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини / Нац. еколог. центр України ; Центр впровадження міжнар. еколог. проектів. — К., 1996. — 252с. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА570377
 57. Хата, З. И.   Здоровье человека в современной экологической обстановке. — М. : Фаир-пресс ; М. : Гранд, 2001. — 207 с. — (Популярная медицина). — Библиогр.:
  с. 203-204. — ISBN 5-8183-0362-4. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА689362
 58. Хижняк М. І.  Здоров'я людини та екологія : навч. посібник для студ. вищ. та середніх навч. закладів немед. профілю / М. І. Хижняк , А. М. Нагорна ; Міжнар. фонд "Відродження". — К. : Здоров'я, 1995. — 232с. — ISBN 5-311-01031-2. 
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА566015
 59. Чорнобиль. Наслідки для довкілля, здоров'я та прав людини.— Відень, Австрія. — К. : ІВЦ "Енергія майбутнього століття", 1999. — 231 с. — ISBN 3-00-001534-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА589425
 60. Дудіна, О. О.   Деякі проблеми репродуктивного здоров'я населення України / О. О. Дудіна, Р. О. Моісеєнко // Україна. Здоров'я нації. — 2008. — N 3/4. — С. 28-34. — Бібліогр.: 55 назв.
  Проведено дослідження основних тенденцій стану і складових загрози репродуктивного здоров'я населення України у порівнянні з іншими країнами. Проаналізовано фактори, що зумовлюють стан репродуктивного здоров'я, і брак можливостей. Доведено значущість програмно-цільового методу управління формуванням і збереженням репродуктивного здоров'я.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 61. Занфірова, Т.А.  Державне регулювання етичних та правових аспектів медичної діяльності в Україні (вступ до проблеми) // Україна. Здоров'я нації. — 2008. — N 1. — 
  С. 65-68. — Бібліогр.: 10 назв.
  Обгрунтовано актуальність проблеми державного регулювання етико-правових аспектів медичної діяльності в Україні.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 62. Запорожан, В. М.  Генетичні передумови здоров'я нації // Журн. Акад. мед. наук України. - 2007. — 13, N 3. — С. 455-463. — Бібліогр.: 23 назв. 
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж14793
 63. Карамишев, Д. В.  Концепція інноваційних перетворень системи охорони здоров'я в Україні // Медицина сегодня и завтра. — 2006. — N 1. — С. 109-115. — Бібліогр.: 
  7 назв. 
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж16676
 64. Кризина, Н. П.  Державна політика як організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень, основний регулятор життєдіяльності суспільства (теоретико-методологічні засади) / Н. П. Кризина, В. П. Мегедь // Україна. Здоров'я нації. — 2008. — N 3/4. — С. 258-262. — Бібліогр.: 6 назв.
  Проаналізовано державну політику України з позицій розвитку організаційно-правової системи забезпечення життєдіяльності суспільства.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 65. Ліщишина, О. М.   Вимірювання якості медичної допомоги: проблеми імплементації кращої світової практики в Україні / О. М. Ліщишина, Є. Л. Горох // Україна. Здоров'я нації. — 2010. - N 2. — С. 121-127. — Бібліогр.: 16 назв. 
  Проаналізовано міжнародні підходи до вимірювання якості медичної допомоги за допомогою індикаторів. Сформульовано основні загальні властивості, притаманні провідним зарубіжним системам, які оцінюють якість медичної допомоги. Висвітлено практику рейтингової оцінки стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за допомогою формальних показників, і проблеми, пов'язані з цим. Запропоновано шляхи переходу від практики, яка склалася, до побудови сучасної системи індикаторів якості медичної допомоги шляхом розвитку існуючої системи збору медичної статистичної інформації, та її доповнення первинною інформацією про пацієнтів. Основний акцент зроблено на необхідності адекватного та раціонального використання інформації для підвищення якості медичної допомоги згідно із сучасною міжнародною практикою, недопущення використання індикаторів якості медичної допомоги для прямого порівняльного оцінювання діяльності служби.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 66. Матюха, Л. Ф.   Аналіз діяльності мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. П. Жданова // Україна. Здоров'я нації. — 2009. — N 1/2. — С. 153-159. — Бібліогр.: 4 назв.
  Проаналізовано стан мережі закладів первинної медичної допомоги в Україні на підставі результатів інвентаризації цієї ланки охорони здоров'я, проведеної в 2007 р. і в якій автори брали безпосередню участь. Відображено проблеми первинної ланки медичної допомоги. Запропоновано деякі шляхи їх вирішення.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 67. Орлова, Н. М.   Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров'я України / Н. М. Орлова, В. Л. Корецький // Україна. Здоров'я нації. — 2010. — N 3. — С. 24-28. — Бібліогр.: 6 назв.
  Проаналізовано наслідки реформування вітчизняної системи охорони здоров'я у контексті з територіальними особливостями забезпечення доступності медичної допомоги. Одержані результати можуть бути використані під час прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення доступності медичної допомоги для населення усіх регіонів України.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 68. Поліщук, М. Є.  Зміни середньої очікуваної тривалості життя в Україні за останні 50 років як показник ефективності охорони громадського здоров'я / М. Є. Поліщук, 
  В. С. Красовський, Т. І. Андрєєва // Україна. Здоров'я нації. — 2009. — N 4. — С. 54-61. — Бібліогр.: 25 назв. 
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 69. Пономаренко, В. М.   Десять років на ниві наукового супроводу розвитку національної системи охорони здоров'я населення України / В. М. Пономаренко, Ю. О. Гайдаєв // Україна. Здоров'я нації. — 2007. — N 1. — С. 7-16. 
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 70. Ринда, Ф. Ф.   Актуальні проблеми формування здорового способу життя в Україні // Україна. Здоров'я нації. — 2007. — N 1. — С. 130-136. — Бібліогр.: 12 назв.
  Висвітлена актуальність проблеми формування здорового способу життя (ЗСЖ) в Україні. Визначені пріоритетні питання ЗСЖ, які потребують вирішення.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 71. Ситенко, О. Р.   Деякі результати проведення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" / О. Р. Ситенко, Г. М. Москалець // Україна. Здоров'я нації. — 2008. — N 1. — С. 7-11. — Бібліогр.: 7 назв.
  Надано стислий опис моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 рр., наведено деякі результати першого етапу її виконання.
  Шифр зберігання в НБУВ:Ж25956
 72. Ситенко, О. Р.  Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації": результати виконання в 2009 році / О. Р. Ситенко, В. І. Аксенова, Т. М. Смірнова // Україна. Здоров'я нації. — 2010. — N 3. — С. 89-94. — Бібліогр.: 7 назв.
  Наведено основні результати виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 — 2011 pp. (за 2009 р.).
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956
 73. Таралло, В. Л.   До оцінки людського розвитку в Україні / В. Л. Таралло, П. В. Горський // Україна. Здоров'я нації. - 2008. — N 2. — С. 220-222. — Бібліогр.: 6 назв.
  Висвітлено авторське бачення існуючої на рівні ООН системи оцінки людського розвитку.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956