Історичні постаті в процесах державотворення України

Історично становлення нашої країни відбувалося протягом багатьох віків. За цей час не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на вільне і незалежне життя. Сьогодні ж 1991 рік вписано в новітню історію України, як час, з якого почалася нова сторінка розвитку державності. Проте важливо пам’ятати історичні постаті та події для того, щоб не забувати про шлях, який довелося подолати українській державі в своєму становленні.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Андрухів, І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859 - 1941): монографія / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. — Надвірна: Надвірнян. друк., 2009. — 104 с. — ISBN 978-966-7524-68-5. — укp.
  Проаналізовано культурно-просвітницьку та громадсько-політичну, наукову й адвокатську діяльність видатного галицького політика, першого голови уряду ЗУНР К.А. Левицького на підставі документальних і архівних джерел. Висвітлено питання підготовки української національно-демократичної революції 1 листопада 1918 р., участі у державотворчих процесах ЗУНР, історі ї політичної та національно-визвольної діяльності українців Галичини.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА723170
 2. Богуславський, О. В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : монографія / О.В. Богуславський. — Запоріжжя: Просвіта, 2008. — 452 c. — ISBN 978-966-653-217-9. — укp.
  На підставі дослідження джерельного газетно-журнального матеріалу комплексно проаналізовано особливості становлення та функціонування преси української міжвоєнної еміграції в Європі 1919 - 1939 рр., а також розвиток політичної полеміки та дискусії як форм публіцистики. Охарактеризовано публіцистику М.Грушевського, В.Винниченка, В.Липинського, Є.Чикаленка. Розкрито тенденції та специфіку державотворчих концепцій різних політичних груп, основні суперечності між ними, а також їх вплив на еміграційне суспільство.Обоснованы организационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВА698045
 3. Бойко, М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д.Донцова, М.Драгоманова) : монографія / М. П. Бойко ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2008. — 260 с. — Бібліогр.: с. 251-260. — ISBN 978-966-8551*-57-4. — укp.
  Наведено результати історико-філософського дослідження філософських і політичних поглядів членів Кирило-Мефодіївського товариства. Визначено об'єктивні та суб'єктивні закономірності формування їх ідей. Висвітлено концептуальний зміст їх ідеологічних розробок в контексті перспектив формування національної ідеології та психології українців. Проаналізовано розвиток ідей національної самосвідомості, культури, українського державотворення в працях М.Костомарова, Т.Шевченка, П.Куліша, Г.Андрузького, М.Драгоманова, Д.Донцова.ганизационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА701706
 4. Бойко, М. П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення : монография. / М. П. Бойко ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2006. — 451 с. — ISBN 966-8551-31-1. — укp.
  Розглянуто питання становлення національної самосвідомості українського народу. Висвітлено духовно-культурний аспект розвитку національного відродження в Україні. Проаналізовано теоретичні джерела становлення слов'янської ідеології в філософських ідеях членів Кирило-Мефодіївського товариства, культурно-історичні умови створення слов'янської федерації. Визначено перспективи формування громадянського суспільства в країні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА676201
 5. Боярська, З. І. Історія держави і права України: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / З. І. Боярська ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 278 с. — ISBN 966-574-251-5. — укp.
  Висвітлено процеси виникнення державності на території України, починаючи з рабовласницької доби, до сучасного періоду державотворення. Розглянуто процеси інституалізації державних структур і простежено історичну еволюцію норм інститутів права. Досліджено загальні закономірності державно-правових явищ, визначено їх особливості за різних історичних умов.основаны организационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА612642
 6. Вегеш, М. М. Михайло Грушевський: деякі аспекти наукової і політичної діяльності / М. М. Вегеш, Л. В. Горват ; Ужгород. держ. ун-т. — Ужгород, 1998. — 38 с. — укp.
  Простежено еволюцію політичних поглядів М.Грушевського (автономія, федерація в складі Росії, проголошення незалежності України), розглянуто його концепцію української державності. Проаналізовано основні праці М.Грушевського, в яких вчений піднімав аспекти державотворення ("Про українську мову й українську справу", "Хто такі українці і чого вони хочуть?", "На порозі нової України", "Універсали Центральної Ради" та ін.). Висвітлена проблема дослідження питань історії Закарпаття в працях М.Грушевського "Ілюстрована історія України", "Угорська Україна" та ін.основаны организационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р85151
 7. Вегеш, М. Ю. Карпатська Україна на шляху державотворення : монографія / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар. — Ужгород: Карпати, 2009. — 448 с. — Бібліогр.: с. 410-444. — ISBN 978-966-671-201-4. — укp.
  Наведено результати комплексного дослідження суспільно-політичних проблем розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Проаналізовано перспективи державотворення в контексті участі місцевого населення в суспільному житті краю впродовж 1918 - 1939 рр. і його участі в політичних процесах. Увагу приділено зарубіжній історіографії Карпатської України, проведенню Хустського конгресу, виникненню політичних партій української орієнтації, пошуку шляхів консолідації українських політичних сил наприкінці 1930-х рр., збройним силам Карпартської України - Організації Народної Оборони Карпатська Січ.основаны организационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО28983
 8. Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк [и др.]. - 2.вид., доп., доопрац. - К. : Наукова думка, 2005. - 718 с.: іл. - ISBN 966-00-0465-6
  Довідник є найповнішим зібранням фактографічного матеріалу історії України, впорядкованого за хронологічним принципом. Він відтворює декілька тисяч визначних подій українського минулого від архаїчних часів до сучасності. Читач знайде в ньому інформацію про археологічні культури, розселення слов'янських племен, політичне життя, розвиток економічних відносин та культури України. Особливу увагу приділено подіям пов'язаним з процесами українського державотворення, Київській та Галицько-Волинській державам, Визвольній війні під проводом Б. Хмельницького, Українській Народній Республіці, Українській державі, Західноукраїнській Народній Республіці. Автори відстежують найголовніші події історії УРСР, сучасне України, пов'язане із здобуттям нею незалежності.снованы организационно-экономические механизмы формирования региональной инновационной энергетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС41837
 9. Видатні постаті України : біографічний довідник / голов. ред. Г. В. Щокін ; Міжрегіональна академія управління персоналом ; Книжкова палата України. - К. : МАУП, 2004. - 872 с.: іл. - ISBN 966-608-519-4.
  Унікальна пам’ятка про життя і творчість понад 400 видатних осіб, які своїми науковими, політичними та громадськими здобутками сприяли розвитку нашої держави (Іван Мазепа, Пилип Орлик, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Володимир Винниченко та інші).
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА567263
 10. Винар, Л. . Михайло Грушевський: історик і будівничий нації : статті і матеріяли / НАН України ; ІУАтаД ім. М. С. Грушевського. — К. : Фундація ім.О.Ольжича, 1995. — 304с. : іл. — ISBN 5-7707-7675-7. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС30485
 11. Винниченко, В.Відродження нації : історія української революції. Март 1917 р. - грудень 1919 р. / В. Винниченко. - К. : Дзвін1920. Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1920. - 328 с. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Гнатишин А./Ч.1- 2
 12. Винниченко й українська соціал-демократія : [зб. док. та матеріалів] / Центральний держ. архів громадських об'єднань України / В. С. Лозицький (упоряд. та авт. передм.). — К. : Парламентське видавництво, 2008. — 248c., [14]арк. іл. — ISBN 978-966-611-6*18-8. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА698684
 13. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка / ред.: М. І. Обушний. — К., 2008. — 61 с. — (Українознав.; Вип. 12). — укp.
  Проаналізовано вплив визначного діяча українського культурного відродження другої половини ХІХ ст. на становлення світогляду В. Вернадського в українознавчому вимірі. Висвітлено науково-педагогічну діяльність Д. Дорошенка та його внесок у формування українського освітнього простору. Визначено релігійний чинник інтеграції українського суспільства в оцінці В. Липинського та сучасних дослідників, еволюцію концепції українського державотворення в його історико-політологічній спадщині, розкрито роль української національної ідеї в творчості дослідника.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28079/україн
 14. Володимир Винниченко; Грицько Григоренко : Штрихи до портретів / О. Д. Гнідан та ін. — К. : Вищ. школа, 1995. — 224с. — ISBN 5-11-004235-7. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА564168
 15. Володимир Кирилович Винниченко (1880-1951) ) : бібліографічний покажчик / Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка / ред. С. М. Миценко.— Х., 1995. — 110с. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА567378
 16. В'ячеслав Липинський в історії, теорії і практиці українського державотворення : матеріали Міжнар. конф., 26 - 27 квіт., 2007 р., Луцьк / уклад.: А. Г. Шваб ; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк: Вежа, 2007. — 569 c. — ISBN 978-966-600-2*95-5. — укp.
  Наведено результати дослідження науково-теоретичної, теоретико-політологічної й історичної спадщини В.Липинського - видатного українського вченого, історика, політичного та державного діяча. Висвітлено його погляди щодо української політичної нації, політичної еліти, побудови самостійної української держави, ролі партій у суспільно-політичних процесах України. Проаналізовано внесок ученого у розвиток монархічного напряму українського консерватизму.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА695817
 17. Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. / ред.: В. Кононенко ; НАН України. Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ: Плай; Галич, 1998. — 349 с. — ISBN 966-7365-30-1. — укp.
  Розкриваються різні аспекти складної історії Галичини від найдавніших часів до наших днів, розвитку її культури, освіти, мистецтва, інших галузей матеріальної і духовної діяльності галичан у нелегких умовах тривалого іноземного поневолення. Серед розглянутих питань - галицько-польські відносини ХІ-ХІІ ст.; розвиток української державності в період Галицько-Волинського князівства; вплив візантійського мистецтва на культуру стародавнього Галича; риторика Галицько-Волинського літопису; перші українські часописи Галичини про українську мову та національне відродження краю; формування та розвиток господарсько-економічної культури в Галицько-Волинській державі та ін.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА586628
 18. Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвіт. краєзн. часоп. Чис. 14 / ред.: М. Кугутяк ; Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника, Ін-т історії і політол. — Івано-Франківськ, 2008. — 580 с. — укp.
  Висвітлено проблеми методології та історії національно-визвольного руху ХІХ - ХХ ст. Проаналізовано громадсько-політичну та державотворчу діяльність головного командира УПА - Р. Шухевича, роль греко-католицького духовенства Східної Галичини в міжвоєнний період. Розкрито правові засади державотворчої концепції українських націоналістів у 1920 - 1930 рр., ідеологічні засади українського національно-визвольного руху 1930 - 1950 рр. Розглянуто питання тероризму в оцінці митрополита А. Шептицького в контексті етико-моральної доктрини християнства. Висвітлено діяльність українських націоналістів на початку окупації Києва (вересень - грудень 1941 р.), політичну стратегію українського визвольного підпілля в 1944 р., радянську політику депортації учасників українського націоналістичного руху та їх сімей у 1945 - 1953 рр.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69453
 19. Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р./ Укр. ін-т нац. пам'яті, Інститут історії України Нац. акад. наук України ; відп. ред. д-р іст. наук В. Ф. Верстюк. - К. : Вид-во Олени Теліги, 2008. - 320 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 1000 экз. - ISBN 978-966-355-021-3 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА731468
 20. Головко, М. Л. Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія : монографія / М.Л. Головко ; Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України. — К.: Олан, 2004. — 112 с. — Бібліогр.: 237 назв. — ISBN 966-7984-12-5. — укp.
  На широкому історіографічному матеріалі досліджено погляди вітчизняних і зарубіжних учених, публіцистів і військових діячів щодо політичної активності громадських організацій і національно-визвольних рухів України у період Другої світової війни 1939 - 1945 рр. Проведено порівняльний аналіз домінуючих тенденцій світової історіографічної науки на громадсько-політичну діяльність українського суспільства. З'ясовано основні напрями сталінської політики, а також форми, методи та джерела масової громадської активності населення та політичних організацій. Наведено комплексну оцінку опозиційного націоналістичного руху. Проаналізовано націо- й державотворчі погляди засновників ОУН та УПА за обставин, що виникли внаслідок розгалуження військових дій. На підставі результатів наукового дослідження обгрунтовано значення громадського сектору у формуванні концепції соціогуманітарного розвитку українського суспільства.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА659823
 21. Громадянське суспільство як здійснення свободи: Центрально-східноєвропейський досвід досвід : зб. наук. пр. / ред.: В. П. Мельник ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Філос. ф-т. — Л., 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-018-1. — укp.
  Висвітлено актуальні проблеми теорії громадянського суспільства у застосуванні до практики соціального розвитку у посткомуністичних суспільствах: Болгарії, Грузії, Польщі, Румунії, України. Розглянуто проблему ідентичності як кризу самоповаги у посткомуністичному просторі та питання збереження релігійної ідентичності за умов відкритого суспільства. Значну увагу приділено історії українського державотворення, проблемам української ментальності у контексті становлення громадянського суспільства, засадам соціального життя у поглядах українських просвітників тощо
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА575774
 22. Грушевський, М. С. Вільна Україна: Статті з останніх днів (берез.-квіт. 1917) / М. С. Грушевський. — К., 1917. — 16с. — Конв. 1. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА629036(конв. 1-3)
 23. Грушевський М.С. - державотворець, громадський діяч, вчений, публіцист : матеріали II Регіон. наук.-практ. конф., 28 верес. 2006 р., Київ - Вінниця - Кам'янець-Подільський - Бар / ред.: І. Б. Гирич ; Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облрада, Ін-т історії України НАН України, Ін-т укр. археографії і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — К.: Кн.-Вега, 2006. — 232 с. — ISBN 966-621-312-5. — укp.
  Висвітлено різноманітні аспекти життя, діяльності й увіковічнення пам'яті видатного вітчизняного історика М.С. Грушевського. Проаналізовано історичну спадщину, державницьку діяльність вченого, зокрема, його погляди на сутність історичного процесу, оцінку Переяславсько-Московської угоди 1654-го р., періодизацію історії українського козацтва, проблеми культурно-національного відродження України XIX - початку XX ст. Увагу приділено родині вченого, а також ролі Поділля та поділлєзнавства у формуванні творчих поглядів М.С. Грушевського.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА708472
 24. Грушевський, М. С. Українська Центральна Рада й її Унїверсали. Перший і другий / М. С. Грушевський. — К., 1917. — 16с. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА600811
 25. Грушевський, М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації / М. С. Грушевський. — К., 1917. — 16с. — Конв. 2. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА629036(конв. 1-3)
 26. Гуз, А. М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі : навч. посіб. / А. М. Гуз. — К.: КНТ, 2007. — 69 с. — Бібліогр.: с. 68-69. — ISBN 966-373-181-8. — укp.
  На підставі дослідження 16-ти писемних джерел періоду Київської Русі, зокрема "Повісті минулих літ", "Устава князя Ярослава Володимировича", "Статутної грамоти князя Мстислава Романовича", проаналізовано найважливіші етапи державотворення в Україні зазначеного історичного періоду.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА691663
 27. Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення : наук. зб. / ред.: В. Смолій ; Ін-т історії України НАН України, Каф. історії України та зарубіж. країн Київ. нац. лінгвіст. ун-ту, Берд. ін-т підприємництва. — К., 2003. — 434 с. — ISBN 966-02-3284-5. — укp.
  Показано роль П.Скоропадського у державотворчих процесах доби національно-визвольної боротьби 1917 - 1921 рр. Охарактеризовано еволюцію поглядів лідерів українського руху на військове будівництво у період правління Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.). Визначено історичні передумови європейського вибору України. У контексті боротьби за національну державність (перша половина ХХ ст.) проаналізовано діяльність українських церков. Висвітлено ідею української державності у працях С.Шелухіна, а також проблеми вдосконалення управління та мотивації праці.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС39869
 28. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918-1920 : документи і матеріали : У 2 т., 3 ч. / відп. ред. і кер. упоряд. В. Ф. Верстюк ; Інститут історії України НАН України, Центральний держ. архів вищих органів влади і управління України, Дослідний ін-т сучасної української історії (Філадельфія). - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006 . - (Серія "Джерела до вивчення історії Української революції"). - ISBN 966-7601-77-3.
  Наведено результати комплексного дослідження суспільно-політичних проблем розвитку
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349399/Т. 1
 29. Жулинський, М. Г. Вірю в силу духа: Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної свідомості української людини. — Луцьк : Медіа, 1999. — 103с. — (Бібліотека "Волинського земляцтва"; Т.1). — ISBN 966-95522-6-5. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА591427
 30. Захарчук, А. С. Державотворчі пошуки в Україні періоду Центральної Ради: політико-правовий аспект / А.С. Захарчук. — Суми: ВАТ "СОД": Коз. вал, 2003. — 215 с. — Бібліогр.: 345 назв. — ISBN 966-589-624-5. — укp.
  Описано політико-правові процеси становлення української державності в добу Центральної Ради. Проведено порівняльний аналіз державницьких доктрин у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій філософії, висвітлено процес їх практичної реалізації у діяльності мас, партій, державницьких інституцій у найбільш складний період історії українського народу.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА643816
 31. Історична спадщина у світлі сучасних досліджень: Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський / Ю. А Пінчук., А. В. Санцевич., Н. О. Герасименко., В. О. Нерод ; НАН України. Інститут історії України. — К., 1995. — 190с. — ISBN 5-7702-0895-3. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА562385
 32. Історія України: Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / ред.: П. Т. Тронько ; НАН України. Ін-т історії України, Донец. нац. ун-т. — К.: Рід. край; Донецьк, 2001. — Вип. 15. — 227 с. — ISBN 966-02-0598-8. — укp.
  Розглянуто актуальні проблеми громадсько-політичного, культурного та релігійного життя України у XVIII - ХХ ст. Описано особливості соціально-економічного розвитку міст і сіл. Проаналізовано внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури. Висвітлено питання формування та функціонування радянської тоталітарної системи в УРСР. Особливу увагу приділено актуальним проблемам державотворення в незалежній Україні у 1990 - 2001 рр.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В342281
 33. Історія українського парламентаризму: Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення = The history of Ukrainian parliamentarism. From pre-parliament forms of the political life organization fill modern times : [у 3 т.] / Ін-т історії НАН України ; [кер. авт. кол. Смолій В. А.]. - К. : Дніпро, 2010. - 635 с. : фотоіл., табл. - Текст парал. укр., англ. - ISBN 978-966-578-201-8 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО29977
 34. Кам'янець-Подільський - остання столиця Української Народної Республіки : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам'янець-Подільський, 6-7 жовт. 2009 р. / Ін-т історії України НАН України, Кам'янець-Поділ., нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2009. - 384 с. - Бібліогр. у кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-966-2187-20-5 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА725933
 35. Капелюшний, В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 - 1921 рр.)/ В. П. Капелюшний ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Олан, 2003. — 607 с. — Бібліогр.: 1611 назв. — ISBN 966-95837-1-3. — укp.
  Висвітлено історію українського державотворення доби національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. Розкрито методологічні засади історіографії української державності, правові засади української держави гетьмана П.Скоропадського. Проаналізовано становлення Західно-Української Народної Республіки, описано процеси культурно-національного відродження України за революційної доби. Розглянуто основні напрями європейської політики країни в 1917 - 1921 рр.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА647264
 36. Конта, Р. М. Історіографія державотворчої ідеї в масонських ложах в Україні в першій чверті XIX століття / Р. М. Конта. — К.: Поліграф Центр, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: 41 назв. — укp.
  Розглянуто проблеми розвитку масонства в Україні у першій половині ХІХ ст., зародження та розвитку державотворчої ідеї в масонських ложах.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р100221
 37. Костомаров М. І. Історичні постаті / пер. з рос. І. С. Голуб. — Д. : Січ, 2008. — 735с. — ISBN 978-966-511-353-4. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА721459
 38. Костомаров, Н. И. Гетман Иван Степанович Мазепа / подгот. А. А. Олейников. — К. : Радуга, 2005. — 64с. : ил. — (Серия "Уроки истории"). — ISBN 966-8325-53-2. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672016
 39. Костомаров, Н. И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н. И. Костомаров ; Украинская Академия русистики. — К. : Радуга, 2007. — 208 с. — (Серия "История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников". — ISBN 978-966-8325-78-6. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА717754
 40. Кучер, В. І. Володимир Винниченко про політичні події міжвоєнної доби: погляд із "Закутка" / В. І. Кучер ; НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. — К., 2008. — 68c. — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 978-966-02-4852-6. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА703510
 41. Лукашевич, О. А. "Конституція" Пилипа Орлика - історико-правова пам'ятка XVIII ст. / О. А. Лукашевич, К. В. Манжул. - Х. : Основа, 1996. - 52 с. - ISBN 5-7768-0501-5 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО29102
 42. Луняк, Є. М. З плеяди творців націй: Мішле, Костомаров, Грушевський. Видатні історики в романтичних життєписах : / Є. Луняк ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 168 с. : іл. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА726193
 43. М.С.Грушевський - визначний український історик, літературознавець, вчений-правознавець, академік АН УРСР та АН СРСР, громадський діяч, Голова Центральної Ради в 1917 - 1918 рр.: матеріали наук.-практ. конф., 30 верес. 2006 р., присвяч. 140-й річниці від дня народж. М.С.Грушевського / ред.: В. П. Шкварець ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. ін-т. — Миколаїв, 2006. — 152 с. — ISBN 966-8073-25-8. — укp.
  Висвітлено життєвий шлях М.С.Грушевського, його діяльність у державотворчій, науковій і громадській сферах. Проаналізовано вплив теоретичних концепцій ученого на формування "західної" доктрини в українській політичній географії, його провідних історичних ідей схеми-моделі історії України на історичну творчість І.Л.Борщака. Викладено питання національного самовизначення та національно-історичної ідентичності українського народу у контексті ідей історика. Охарактеризовано австрійські урядові документи про призначення М.Грушевського професором Львівського університету.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА683251
 44. Михайло Грушевський - перший президент України, академік : біобібліографія, (1885-2000 рр.) / уклад.Б. В. Грановський. — К., 2001. — 384с. — ISBN 966-7863-01-8 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА613220
 45. Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність / ред. О.О. Шубін ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського.— Донецьк : Каштан, 2007. — 356с. — ISBN 966-427-028-8. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС43475
 46. Масненко, В. В. Історична пам'ять і сучасне державотворення - погляд із Черкащини : політол. нариси / В. В. Масненко. — Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001. — 117 с. — (На межі тисячоліть ХХ. Див. влас. очима). — ISBN 966-7331-73-3. — укp.
  Розглянуто проблеми суспільно-політичного життя: розвиток науки, культури, функціонування державної української мови, діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій та окремих політиків. Увагу приділено особливостям перебігу на Черкащині парламентської (1998 р.) та президентської (1999 р.) виборчих кампаній. Наведено результати соціологічних опитувань щодо масових політичних настроїв, громадської думки черкащан з актуальних питань суспільно-політичного життя, оцінок історичного минулого, традиції та сучасності.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА610247
 47. Масненко, В. В. Історичні концепції М.С.Грушевського та В.К.Липинського. Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років / В. В. Масненко ; Ін-т політ. та етнонац. дослідж. НАН України. — К.; Черкаси: Брама-ІСУЕП, 2000. — 284 с. — Бібліогр.: 641 назв. — ISBN 966-7759-12-1. — укp.
  Розглянуто процес розвитку історичних концепцій видатних українських учених і громадсько-політичних діячів М.Грушевського та В.Липинського від Першої світової війни до початку 1930-х рр. Простежено як під впливом власного та суспільного державотворчого досвіду змінювались їх конкретно-історичні дослідження, теоретично-методологічні підходи. Особливу увагу приділено фундаментальним працям, присвяченим добі Хмельниччини, яка була визначальною для подальшого розвитку української нації. Висвітлено аналогії, проведені вченими між сучасною їм українською революцією та кардинальними змінами середини XVII ст. Досліджено взаємовпливи історичної науки та політики, зокрема, можливість використання політичної практики як критерію продуктивності історичних концепцій. Визначено загальний рівень розвитку української історичної думки у 1920-х рр.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА603574
 48. Микита Шаповал - видатний державний діяч, вчений, патріот : матеріали наук.-практ. конф. з нагоди 125-річчя від дня народж., 5 квіт. 2007 р., Донецьк / ред.: В. Білецький ; Донец. облдержадмін., Донец. ін-т післядиплом. пед. освіти, Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культур. центр . — Донецк: Укр. культур. центр, 2007. — 132 с. — (Донец. віст. наук. т-ва ім. Шевченка; Т. 19). — укp.
  Охарактеризовано постать М.Шаповала як філософа та соціолога, державотворця, видатного просвітителя та педагога. Висвітлено авангардистські тенденції в його творчій діяльності. Викладено історію вірша Ю.Дарагана, присвяченого митцю. Увагу приділено його журналістським здобуткам, ідіостилю вченого в аспекті психопоетики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж71995
 49. Міжнародна науково-теоретична конференція "М. І.Туган-Барановський та державність України "19-20 березня 2004 р. : запрошення і програма / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І.Тугана-Барановського. Кафедра українознавства ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка. Кафедра економіки України ім. М.І.Тугана-Барановського ; Інститут економіко-правових досліджень НАН України / О. О. Шубін (ред.кол.). — Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. — 273с. — 140-річчю від дня народження М. І.Туган-Барановського присвячується. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА649932
 50. На вітрилах державності. Особливості становлення та розквіту української державності в добу Національної революції середини XVII ст.: політичний та соціально -економічні аспекти : монографія / М. І. Бушин, В. М. Лазуренко, І. Ю. Мащенко. — Черкаси: Черкас. ЦНТЕІ, 2004. — 160 с. — ISBN 966-8120-19-1. — укp.
  Досліджено особливості формування державно-політичного устрою України в епоху національно-визвольних змагань другої половини XVII ст. Проаналізовано соціально-економічні та політичні умови даного історичного періоду, особливості формування та розвитку українського козацтва. Особливу увагу приділено вивченню соціально-економічного становища Черкаського краю та перетворення Чигирина на центр козацько-селянських повстань проти кріпосницького та національно-релігійного гніту. Висвітлено військову та політичну діяльність гетьмана Б.Хмельницького та його роль у формуванні нових державотворчих традицій, відновленні української незалежності та встановленні демократичних відносин з сусідніми країнами.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА659512K
 51. Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2-х т. / НАН України. Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Міжнародний фонд Пантелеймона Куліша — К. : Український письменник, 2007. — 462с., [16]арк. іл. — ISBN 966-579-201-6 . 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В350012
 52. Нове державницьке воскресіння України : зб. наук. ст. / ред.: Р. П. Іванченко-Іванова ; Ін-т історії України НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ ім. М.Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Київ. міжнар. ун-т. — К., 2008. — 679 с. — укp.
  Висвітлено наукові оцінки державотворчих процесів у період революційних подій 1917 - 1920 рр. Проаналізовано проблеми відродження Українського державного управління, формування революциійних демократичних інститутів політичної системи України 1917-го р., становлення дипломатичної служби УНР, питання церковного оновлення за умов Національно-визвольної революції. Увагу приділено історії Української держави часів гетьманату та Директорії, міжпартійній боротьбі в українському русі 1919-го р., аграрній політиції білогвардійських урядів А. Денікіна та П. Врангеля, розвитку преси національно-визвольного руху України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА710776
 53. "Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. . : зб. док. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня [та ін.] ; упоряд.: Ярослав Дашкевич, Василь Кук ; редкол.: Владислав Гриневич [та ін.]. - Л. : Піраміда, 2010. - 594 с. - Текст укр. та рос. мовами. - ISBN 978-966-441-169-8 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС50171
 54. Остафійчук, В. Ф. Історія України: Сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - К. : Знання-Прес, 2002. - 352 с. - Бібліогр.: с. 348. - ISBN 966-7767-58-2
  Ця книга — одна із вдалих спроб осмислення історичного поступу українського народу з прадавніх часів до сьогодення без міфів і фальсифікацій. Спираючись на нову методологічну основу, досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки, архівні та інші матеріали, автор висвітлює найважливіші періоди, події і факти історії України, які не знайшли правдивого відображення в радянській історіографії. Відтворено незаслужено забуті яскраві історичні постаті, котрі відіграли помітну роль у долі нації.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА629511
 55. Пантелеймон Куліш і українське національне відродження : доповіді та повідомлення наук. конф., присвяч. 175-м роковинам від дня народження письменника / Харківський держ. ун-т. — Х., 1995. — 96с. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА574193
 56. Папакін, Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : іст.-арх. нариси / Г. В. Папакін ; Держ. ком. арх. України, Центр. держ. іст. арх. — К., 2003. — 281 с. — ISBN 966-8225-10-4. — укp.
  Уперше наведено дані комплексного дослідження сторінок життя і діяльності видатного державного та громадського діяча, останнього гетьмана України та козацьких військ Павла Петровича Скоропадського (1873 - 1945 рр.) у контексті епохи Української революції 1917 - 1921 рр. та стосунків з іншими історичними діячами - М.С.Грушевським, К.Г.Маннергеймом. П.П.Скоропадського представлено не лише як політичну постать, а й як культурного діяча, нащадка славетного гетьмансько-старшинського роду, відомого в історії України з другої половини XVII ст.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС37829
 57. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О. Г. Аркуша [та ін.] ; ред. кол. В. М. Литвин [та ін.] ; НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. - К. : Ніка-Центр, 2008. - 988 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-521-487-8 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА706742
 58. Проблеми державотворення України: історія і сучасність : зб. ст. Вип. 2 / ред. В. П. Бурмака ; Харк. ін-т сходознавства та міжнар. відносин "Харк. колегіум". — Х.: Велес, 2001. — 111 с. — укp.
  Висвітлено основні етапи розвитку української державності. Детально проаналізовано особливості кримінального права Київської Русі. Охарактеризовано земельні реформи та державну політику в галузі культурно-просвітницької роботи в Україні за часів гетьмана П.Скоропадського. Всебічно досліджено участь інтелігенції у державотворчій діяльності Центральної Ради 1917 - 1918 рр. Значну увагу приділено становленню сучасної партійної системи України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В345515
 59. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю незалеж. України / ред.: В. А. Смолій ; НАН України. Ін-т історії України, Укр. акад. іст. наук. — К., 2002. — 262 с. — (Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Зб. наук. пр.; Спец. вип.). — укp.
  Проаналізовано етапи становлення нової структури влади в незалежній Україні. Розглянуто особливості формування політичних партій у першій половині 1990 рр., а також аграрного ринку за умов утвердження нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві держави. Описано динаміку змін у складі населення країни за період 1991 - 2001 рр. Обговорено особливості формування студентських колективів у вищих навчальних закладах країни.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68307
 60. Путро, О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.) .) : монографія : в 2 ч. Ч. 1 / О. І. Путро ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2008. — 239 с., [8]арк. іл. — Бібліогр.: с. 209-230. — ISBN 978-966-8683*-99-2 . — укp.
  Проаналізовано образ гетьмана К. Розумовського як визначного діяча українського державотворення середини та початку другої половини XVIII ст. в контексті політико-правового, військово-адміністративного й соціально-економічного становища української автономної держави в досліджуваний період.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В350797/1
 61. Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990: an encyclopedia : енцикл. довідник / Осип Зінкевич [та ін.] ; гол. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". - К. : Смолоскип, 2010. - 804 с. : фото. - 2000 экз. - ISBN 978-966-2164-14-5 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВС49943
 62. Симон Петлюра в історії та національній пам'яті : матеріали Всеукр. наук. конф. (20-22 травня 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін.] ; [відп. ред. В. Ф. Верстюк]. - К. : Фоліант, 2009. - 163 с. - ISBN 978-966-8474-74-3 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА734497
 63. Смолій, В. А. Микола Костомаров: віхи життя і творчості : енцик. словн. / В. А Смолій, Ю. А Пінчук., О. В. Ясь. — К. : Вища школа, 2005. — 544с. : іл. — ISBN 966-642-295-6. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672508
 64. Солдатенко, В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби / НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. — К. : [Світогляд], 2007. — 621с., [8]арк. фотоіл. — ISBN 978-966-8837-17-3. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС48771
 65. Степан Бандера в українському національно-визвольному русі ХХ століття : матеріали Міжнар. наук. конф., 11 груд. 2008 р., Івано-Франківськ / ред.: М. Кугутяк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 774 с. — (Галичина: всеукр. наук. і культ.-просвіт. краєзн. часоп.; Ч. 15/16). — укp.
  Висвітлено українську національну ідею в Галичині в контексті польсько-українського протистояння за виборчу реформу 1900 - 1914 рр. Розглянуто питання організації та становлення російської окупаційної адміністрації в Галичині та Буковині в 1914 - 1915 рр., українського повстанського руху на Кубані в 1918 - 1920 рр., особливості національно-визвольного руху (НВР) українців Буковини та Бессарабії в міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.). Проаналізовано проблеми взаємовідносин української соціал-демократії та інтегрального націоналізму у Другій Речі Посполитій в 1920 - 1930 рр. Розкрито "Бессарабське питання" в 1921 - 1924 рр. і статус українських етнічних територій в європейській системі міжнародних відносин, проблему взаємовідносин українських і польських націоналістів у Галичині в першій половині 1930-х рр., польську проблему в державотворчій діяльності ОУН в 1940 - 1941 рр. Висвітлено історію німецької національної політики та українське питання в 1944 - 1945 рр., міжнародне співробітництво українського НВР в спадщині С. Бандери, його громадсько-політичну та державотворчу діяльність. Проведено політичну оцінку діяльності ОУН у процесі польсько-українського примирення. Проаналізовано роль ОУН у громадсько-політичній діяльності українських емігрантів у Великобританії в 1940 - 1950 рр. Розглянуто питання розвитку ідей С. Бандери у творчості пропагандистів ОУН у повоєнний період у Західній Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69453
 66. Стрельський, Г. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г. Стрельський, А. Трубайчук. — К. : Четверта хвиля, 1996. — 192с. — (ХХ століття). — ISBN 966-529-025-8. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА570371
 67. Таирова-Яковлева, Т. Г. Мазепа.. — М. : Молодая гвардия, 2007. — 270с., [16]л. ил. — (Жизнь замечательных людей; вып.1241 (1041)). — Библиогр.: с. 268-270. — ISBN 978-5-235-029*66-8. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В301469/1241 (1041)
 68. Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Голови Директорії та Голов. Отамана військ УНР С.Петлюри. Київ, 20 трав. 2004 р. / ред.: В. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Центр українознав., Фундація ім. О.Ольжича. — К., 2005. — 240 с. — ISBN 966-7060-96-9. — укp.
  Висвітлено життєвий шлях Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки С.Петлюри в наукових працях його дослідників. Охарактеризовано постать воєнного діяча на сторінках української преси (1917 - 1920 рр.), висвітлено проблеми його військової діяльності в українській історіографії. Проаналізовано його вплив на формування особистості С.Скрипника, а також діяльність Комітету вшанування пам'яті С.Петлюри в Україні та за кордоном.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА673662
 69. Тіменик, З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). 1882-1972 : життєво-бібліогр. нарис / З. Тіменик ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. — Л., 1997. — 227 с. — (Визнач. діячі НТШ; 6). — Бібліогр.: с. 193-222. — укp.
  Наведено короткі відомості про життя і діяльність Івана Огієнка. Досліджується його вклад у світову науку як історика церкви, богослова, філософа, перекладача Біблії і богослужбових книг, палеографа, культуролога, редактора і видавця, мовознавця, публіциста, літературного критика, бібліотекознавця. Висвітлюється державотворча діяльність І.Огієнка, якій прагнув до співпраці (також і в громадській сфері) з різними суспільно-політичними напрямами, течіями, партіями, рухами. Окремі питання присвячені його педагогічній, художній, фольклорно-етнографічній і мистецтвознавчій спадщині, а також його діяльності як дійсного члена НТШ. Представлена бібліографія його творів, які були видані протягом 1907-1972 рр.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА587597
 70. Тюрменко, І. І. Державницька діяльність Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) / І. І. Тюрменко ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 280 с. — Бібліогр.: с. 208-243. — ISBN 5-8238-0617-5. — укp.
  Досліджується наукова спадщина, державницька та культурно-громадська діяльність І.Огієнка як в Україні, так і в еміграції, а також реконструюється його теоретично-практична концепція щодо історії державотворчого процесу в Україні та визначається її місце в українській науці. З'ясовуються світоглядні витоки та умови формування державницької свідомості, визначається роль і місце вченого в українській історії та культурі. Аналізуються погляди І.Огієнка на головні етапи боротьби за Українську державу за часів Б.Хмельницького та Української революції 1917-1920 рр. Висвітлюється творча спадщина, недосліджені та малодосліджені періоди діяльності вченого.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА588362
 71. Україна: антологія пам'яток державотворення, Х - ХХ ст. : у 10 т. Т. 1. Києворуська держава: суспільно-політична та художня спадщина доби Середньовіччя (X - XIII ст.) / уклад.: О. Сліпушко. — К.: Вид-во С.Павличко "Основи", 2009. — 439 с. — укp.
  Висвітлено проблеми історичної пам'яті українського народу. Розкрито особливості суспільного, політичного та культурного розвитку Київської Русі. Наведено визначальні суспільно-політичні та художні пам'ятки доби Києворуської держави (X - XIII ст.), які репрезентують зародження та становлення державного та літературного мислення в епоху Середньовіччя, зокрема літопис "Повість врем'яних літ", твори Володимира Мономаха, "Слово о полку Ігоревім", Києво-Печерський Патерик, Галицько-Волинський літопис.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В351841/1
 72. Україна: антологія пам'яток державотворення, Х - ХХ ст. : у 10 т. Т. 8. Розстріляне відродження України (1920 - 1930) / ред.: І. М. Дзюба. — К.: Вид-во С.Павличко "Основи", 2009. — 776 с. — ISBN 978-966-500-291-8 . — укp.
  Подано документальні матеріали та художні твори одного з найяскравіших і водночас найтрагічніших періодів історії України - 1920 - 1930 рр., відомих в інтелектуальній гуманістиці як "червоний ренесанс" або "розстріляне відродження". Ці документи різнобічно висвітлюють неоднозначні та складні процеси українського державотворення в добу утвердження соціалістичного тоталітарного режиму, особливості тодішнього національного самоусвідомлення, а також роль інтелігенції в спробі реалізації ідеї самостійної та незалежної Української держави. У передмові Р. Мовчан проаналізовано проблеми й особливості політичного та духовного націобуття українців упродовж даного періоду.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В351841/8
 73. Україна - козацька держава : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упоряд.,керівник проекту, худож., фото., ілюстратор В. В. Недяк ; наук. ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.: фотосвітлини. - Альтернативна назва : Ucraina - Terra Cosacorum. - Бібліогр.: с. 1214-1215. - ISBN 966-95841-6-7 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Д3237
 74. Україна: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали обл. міжвуз. конф., присвяч. 10-й річниці незалежності України. Житомир, 30 трав. 2001 р. / ред.: М. А. Козловець ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. — Житомир: "Полісся", 2001. — 172 с. — ISBN 966-655-013-Х. — укp.
  Висвітлено історичний шлях політичного самовизначення українського народу з часів Київської Русі до сьогодення. Розглянуто проблеми формування ідеології державотворення, суспільної трансформації України за доби незалежності, різні аспекти утвердження національної свідомості, духовності українства, проблеми історико-педагогічного краєзнавства.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА614292
 75. Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ століття / В. Баран [та ін.] ; ред. В. А. Смолій, Ю. А. Левенець ; НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. - К. : Парламентське видавництво, 2007. - 1028 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-611-588-4 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС45528
 76. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії : монографія. Т. 2 / М. І. Михальченко, В. П. Андрущенко ; АН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф.Кураса. — К., 2009. — 458 с. — ISBN 978-966-02-5031-4 . — укp.
  Охарактеризовано політичне та соціально-економічне становище України у період перебування Л.Д. Кучми на посаді Президента України. Проаналізовано політичні пріоритети української влади в 1994 - 1999 рр. Розкрито роль інтеграції та дезінтеграції як факторів політичної стабільності держави. Висвітлено внесок президента Л.Д. Кучми у формування української еліти, досліджено його державотворчу діяльність. Наведено національну доктрину розвитку освіти у XXI ст., розглянуто структуру й етапи формування національної ідеї, політико-правові та моральні засади демократичної організації та самоорганізації суспільства. Проаналізовано історію розвитку європейської політики України та її стратегічних партнерських відносин з Росією та США.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В351373/2
 77. Україна соборна : зб. наук. ст. Вип. 2, ч. 1. Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні / ред.: О. П. Реєнт ; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 415 с. — укp.
  Висвітлено проблеми гармонізації національної правової демократичної держави та відкритого громадянського суспільства, соборності України в контексті її цивілізаційного поступу. Розглянуто питання самосвідомості та самоідентифікації в процесі сучасного творення соборної держави. Проаналізовано ідею соборності України у спадщині М.Грушевського в історіографічному та політичному аспектах, ставленння австрійських соціал-демократів до проблеми соборності України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., національну ідею в політичній програмі та діяльності Української радикальної партії в 1918 - 1939 рр., а також ідею державотворення в політичних концепціях ОУН. Розкрито конституційно-правові засади державної влади в Україні в сучасний період. Визначено особливості формування політичної свідомості в країні за умов трансформації політичної системи, а також громадянських цінностей в демократичному суспільстві.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72936
 78. Україна Соборна : матеріали Сум. наук. конф., присвяч. 85-й річниці проголошення Акту Злуки (11 лют. 2004 р.) / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми, 2004. — 63 с. — укp.
  Проаналізовано громадсько-політичну діяльність визначного українського політика В.Винниченка в контексті становлення соборної України. Висвітлено історію створення Західно-Української Народної Республіки, концепцію державотворення М.С.Грушевського, процес формування правового статусу соборної України як суб'єкта міжнародного права. Наведено етнолінгвістичний коментар документа Акту Злуки ЗУНР і УНР.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА655394
 79. Українська державність в 20 - 90-х рр. : навч. посіб. / Р. П. Іванченко ; Міжнар. ін-т лінгв. і права. — К., 2000. — 255 с. — Бібліогр.: 46 назв. — ISBN 966-7005-30-5. — укp.
  Розглянуто головні етапи державотворчої історії народу, питання боротьби українських визвольних сил напередодні і в часи Другої світової війни, а також у післявоєнні десятиліття. Висвітлено аспекти внутрішньої політики союзного уряду в 1950 - 1980 рр. щодо України, зокрема її економічних та культурних потреб, механізмів партійного керівництва і системи партійної номенклатури. Приділено увагу проблемам та найважливішим подіям останніх років XX ст.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА652887
 80. Українська державність: історія та сучасність / А. П. Коцур. — Чернівці: Золоті литаври, 2000. — 350 с. — Бібліогр.: с. 308-350. — ISBN 966-7577-36-VІІІ. — укp.
  Висвітлено основні етапи історії Української державності від найдавніших часів до сучасності. Проаналізовано державотворчу діяльність українського народу в ході його історичного розвитку. Охарактеризовано державницьку ідею, на яку спиралось українство в боротьбі за створення власної держави, а також її роль у формуванні суспільно-політичної думки в України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА598356
 81. Українська еліта та її роль в державотворенні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18 - 19 трав. 2000 р.) / ред.: М. І. Пірен, Л. А. Ріпа, М. Л. Чепа. — К., 2000. — 385 с. — (Зб. наук. пр. Військ. гуманіт. ін-ту Нац. акад. оборони України; N 1 - 2(14)). — укp.
  Досліджено історію становлення української еліти, її участь у визвольних змаганнях і внесок у розвиток визвольного прогресу. Детально проаналізовано діяльність Г.Сковороди, В.Симоновича, М.Лозинського, І.Шмальгаузена, П.Скоропадського, Ф.Терещенка та ін. Проаналізовано соціокультурну та соціально-психологічні проблеми формування енвайронментальності елітарної культури особистості. Значну увагу приділено типології внутрішньоособистісних конфліктів у психологічній літературі, соціально-педагогічним аспектам кар'єри офіцера тощо.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69517
 82. Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань, [24 січня 2008 р., м. Ніжин] / відп. ред. В. Ф. Верстюк ; Український ін-т національної пам'яті, Інститут історії України НАН України, Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. - 176 с. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 978-966-355-019-0
  Наведено результати комплексного дослідження суспільно-політичних проблем розвитку.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА706191
 83. Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / О. М. Мироненко [и др.]. - К. : Либідь, 1997. - 559 с. - ISBN 5-325-00767-X
  У словнику-довіднику на основі архівних документів, які протягом тривалого часу перебували у спецсховищах, висвітлюється складний і суперечливий процес визрівання національно-державницької ідеї, чималий позитивний і негативний досвід наших пращурів у спробах формування власної держави — від Київської Русі до здобуття Україною незалежності. Аналізуються першовитоки національного права, еволюція вітчизняної державно-правової думки.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА579873
 84. Федорів, І. О. Мирон Кордуба в історії України (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) / І. О. Федорів. — Т., 2001. — 128 с. — Бібліогр.: 161 назв. — ISBN 966-528-134-8. — укp.
  Висвітлено місце та роль історика Мирона Кордуби у громадсько-політичному житті Галичини. Простежено процес становлення його як вченого. Проаналізовано творчі взаємини та співпрацю між М.Грушевським та М.Кордубою. Теоретично обгрунтовано державотворчу концепцію історика. Досліджено наукову спадщину вченого.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВА606731
 85. Формування української державності у добу середньовіччя : монографія / В. М. Бодрухин, А. В. Д'яконіхін, Н. Д. Кальніцька ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 158 с. — Бібліогр.: с. 139-142. — укp.
  Розглянуто суперечливі історичні проблеми, пов'язані з державотворчими процесами у державних утвореннях східних слов'ян у добу середньовіччя. Проаналізовано особливості державотворення окремих земель і кочових народів, що мешкали на теренах середньовічної України. Висвітлено традиції християнської церкви, досліджено її вплив на суспільне життя слов'ян у IX - XI ст., розкрито роль хрещення Русі у процесі формування української державності та культури. Описано державотворчі процеси у Чернігівській землі-князівстві, наведено відомості про формування державності половців та утворення причорноморського улусу Ногая. Досліджено процес ліквідації залишків української автономії правителями Великого князівства Литовського та його наслідки. Охарактеризовано державотворчі процеси в Україні за часів раннього козацтва. Висвітлено боротьбу української політичної та релігійної еліти за незалежність у другій половині XVI - першій половині XVII ст., проаналізовано їх здобутки та поразки.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА707768
 86. Смолій, В. Тисячолітня літописна й книжкова спадщина України та сучасне державотворення / В. Смолій // Бібл. вісн. — 1998. — N 6. — С. 9-10. — укp.
  Дається характеристика основних етапів тисячолітньої історії письма і друку України, місця і ролі рукописних і друкованих скарбів українського народу у вивченні історичного минулого, спадкоємності його матеріальної і духовної культури, розвитку державницьких ідей. Загальнонаціональна і світова значущість літописання як пам'ятки історії держави і концепції державності визначені в історіографіі різних шкіл і епох. Підкреслено, що на етапі створення нової системної концепції національної ідеї як підгрунтя Єдиної України, необхідний аналіз і опрацювання всієї сукупності рукописної та книжкової спадщини - як джерельної бази набудови цієї концепції. Здійсненню цього процесу має допомогти створення національної бібліографії. Рукописна і друкована спадщина повинні залучатся до наукового обліку, активно сприяти розвитку науки, культури, освіти та державотворчим процесам, доноситись до широких кіл українського суспільства. Реалізації цих завдань сприятиме гуманітарна політика Уряду України, який за ініціативою Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського підтримав проект "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України".
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:Ж 14595
 87. Яніцька, С. П. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності / С. П. Яніцька // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки : зб. наук. пр. — 2002. — N Спец. вип. 2. — С. 22-27. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
  Наведено результати комплексного дослідження суспільно-політичних проблем розвитку.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68307

Автореферати дисертацій

 1. Бегей, І. І. Суспільно-політичні погляди Юліана Бачинського : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / І.І. Бегей ; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с. — укp.
  У дисертації на основі першоджерел досліджується генеза політичних поглядів Ю.Бачинського на суспільство, державу, право, владу, партії, національні і міжнаціональні проблеми. Характеризуються основні етапи життєвого шляху, політичної, партійної, державницької, наукової діяльності цієї непересічної постаті в історії української політико-правової думки, розкриваються його стосунки з політичними і громадськими організаціями, відомими сучасниками, вплив продукованих ним ідей на політичну свідомість українців, актуальність теоретичної спадщини мислителя для сьогоднішнього державотворення в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА304155
 2. Білас, Я. І. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.11 / Я.І. Білас ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 23 с. — укp.
  Вперше з позицій історизму та наукової об'єктивності проаналізовано вплив Глави УГКЦ на теорію та практику національно-визвольної боротьби українців. Встановлено, що суспільно-політичні погляди митрополита А.Шептицького формувалися під впливом народовської політичної традиції та були орієнтовані на подолання асиміляційних тенденцій в українському національному житті. З'ясовано, що державотворча концепція митрополита була орієнтована на досягнення української соборності та носила консервативно-клерикальний характер, а також виключала будь-які форми політичного радикалізму. Переглянуто застарілі підходи щодо позиції А.Шептицького у ставленні до німецького окупаційного режиму. Акцентовано увагу на те, що митрополит заклав підвалини національної християнської політичної культури, чітко окреслив поняття патріотизму, принципи громадського та політичного служіння, вказуючи на їх відповідність християнській етичній традиції.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА324229
 3. Бондар, С. В. Історіософія І.Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. В. Бондар ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.
  Проведено дослідження історіософської спадщини І.Лисяка-Рудницького у контексті вивчення проблем формування української нації та державності. Проаналізовано еволюцію та основні підходи щод визначення змісту понять "народ", "нація" та "модерна нація", досліджено історичні умови їх виникнення та розвитку. Реконструйовано процес становлення української нації як прояву загальноєвропейського національного руху. Розглянуто елементи культури, що суттєво вплинули на формування української нації. Проаналізовано концепцію націостановлення І.Лисяка-Рудницького, з'ясовано внутрішні та зовнішні чинники тривалого бездержавного статусу українського суспільства.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339497
 4. Вахула, М. Є. Роман Шухевич - військовий і політичний діяч України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. Є. Вахула ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с. — укp.
  Досліджено діяльність Головнокомандувача УПА Р. Шухевича у контексті українського націоналістичного руху опору 1930 - 1940-х рр., зміст, форми та напрямки даної діяльності. Розглянуто процес еволюції світогляду Р. Шухевича, його визначальні заходи в перебігу діяльності та історії ОУН і УПА. Висвітлено психологію Головнокомандувача УПА, мотивацію його діяльності та перебіг історичних процесів. Визначено місце Р. Шухевича у вітчизняній військовій та політичній історії, державотворчих процесах.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА372596
 5. Гаврик, В. Г. Державницька, суспільно-політична та громадська діяльність Ісака Мазепи (1884 - 1952 рр.) .) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В.Г. Гаврик; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — укp.
  Проаналізовано основні напрямки та форми суспільної активності І. Мазепи у різні історичні періоди, починаючи з часу його вступу до української студентської громади в Санкт-Петербурзі у 1904 р. і закінчуючи державотворчими заходами на посаді голови українського уряду в екзилі на початку 1950-х рр. Акцентовано увагу на особливостях його політичної тактики за різних історичних обставин на стабільній послідовності у реалізації стратегічної мети, зокрема, побудови суверенної, соборної, демократичної української держави. Розкрито, що незмінно надаючи пріоритет вирішенню національного питання, І. Мазепа не вважав його самоціллю, а лише засобом побудови соціально справедливого демократичного суспільства.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА371169
 6. Гелей, С. Д. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку): Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / С. Д. Гелей ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 1999. — 37 с. — укp.
  Досліджено внесок В.Кучабського в розвиток української історіографії консервативної течії в суспільно-політичній думці України. Вперше в українській історіографії розкривається консервативно-політична концепція державотворення, аналізуються спадщина В.Кучабського з історії української державності 1917-1921 рр., українсько-польських та українсько-російських відносин; простежується складний і суперечливий процес формування консервативної ідеології в лоні національної демократії, яка в умовах незалежності пріоритетними визнає ідеї національної держави, приватної власності, національно-культурної ідентичності українського народу, прав людини.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА304342
 7. Гордієнко, М. Г. Сутність та основні засади концепції української державності В'ячеслава Липинського : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / М. Г. Гордієнко ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.
  Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань теоретико-політичної спадщини В.Липинського, які розкривають сутність та основні засади його концепції української державності. З'ясовано ідейно-методологічні основи формування соціально-політичних поглядів Липинського, розкрито місце і роль політичної еліти в державницькій теорії вченого, висвітлено його "хліборобсько-класократичну" версію національного державотворення, а також зроблено аналіз соціокультурних засад державотворчої концепції політолога. Показано роль і значення концепції української державності Липинського в історії вітчизняної політичної думки та відображено її практичну доцільність сучасним національно-державним інтересам України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА304002
 8. Гоцуляк, В. М. Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / В. М. Гоцуляк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
  Досліджено різні аспекти політичної діяльності С. Петлюри у час українських національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр., проаналізовано його роль у реалізації процесів українського державотворення. На підставі вивчення історичної та політичної реальності 1917 - 1921 рр. з'ясовано місце С. Петлюри у боротьбі українського народу за національну державність і незалежність. Політичну діяльність досліджено у контексті визначення головних засад утвердження української держави, сприйняття її як самостійного, повноважного й авторитетного суб'єкта європейської спільноти, дієвого учасника цивілізаційного поступу. Встановлено, що С. Петлюра здійснив значний внесок в організацію легітимної влади в Україні, в процес розбудови національних державних інституцій, у формування української політичної нації.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА366537
 9. Древніцький, Ю. Р. Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878 - 1942): ): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. Р. Древніцький ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — укp.
  Досліджено діяльність В. Старосольського - відомого громадсько-політичного діяча, адвоката та науковця першої половини XX ст. Простежено формування й еволюцію світогляду В. Старосольського. Охарактеризовано перші його політичні кроки у студентському русі й Українській соціал-демократичній партії. Проаналізовано політичну діяльність у роки Першої світової війни, державотворчу роботу у складі уряду Директорії УНР. Висвітлено адвокатську діяльність у політичних судових справах польської влади над українцями. З'ясовано роль В.Старосольського у партійно-політичному житті, консолідації українських політичних сил Галичини, ставлення до проблеми українсько-польського порозуміння. Проаналізовано юридичні, соціологічні й історичні праці вченого, а також внесок в організацію та розбудову українських освітніх інституцій в еміграції.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА373489
 10. Курило, В. Б. Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20 - 30-х роках XX століття : автореф. дис ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / В.Б. Курило; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 19 с. — укp.
  Зроблено спробу осмислення та систематизації філософських поглядів митрополита В.Липківського. Визначено засади соціально-релігійної філософії мислителя. Проаналізовано основні філософські питання та проблеми, які він досліджував. Розкрито місце духовної спадщини В.Липківського у морально-етичній традиції українського філософування, зокрема його концепції вільного українського національного розвитку та її засадничого принципу - "всенародної соборноправності". Розглянуто виділену мислителем важливу проблему особливої історичної спільності церкви та народу у процесах українського державотворення. Виокремлено значущу роль світської та духовної інтелігенції у формуванні української нації, а також історично вагому роль кобзаря-лірника у контексті збереження та утвердження української національної гідності та свідомості.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА357564
 11. Медвідь, О. В. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / О. В. Медвідь ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — укp.
  Визначено місце Д.Палієва (1896 - 1944 рр.) в українському національно-визвольному русі першої половини XX ст. Простежено процес формування суспільно-політичних поглядів військового на тлі соціально-економічного та політичного життя в Західній Україні досліджуваного періоду. Висвітлено його участь у бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР 1918 - 1920 рр. Досліджено роль Д.Палієва у формуванні праворадикального табору національно-визвольного руху в Західній Україні у міжвоєнний період, його участь у формуванні дивізії "Галичина". Проаналізовано наукові студії Д.Палієва з воєнної історії України XX ст., насамперед революції 1918 р. на західноукраїнських землях. Показано цінність політичного досвіду та творчого доробку військового діяча для сучасного процесу державотворення в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:РА326988
 12. Остапенко, С. В. . Науково-педагогічна та громадська діяльність М. О. МаксимейкаМаксимейка : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / С. В. Остапенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
  Висвітлено науково-педагогічну та громадську діяльність видатного українського правознавця, педагога, науковця та громадського діяча М.О. Максимейка. Визначено чинники впливу на формування світогляду вченого та становлення його громадської позиції, репрезентовано освітню діяльність педагога, розглянуто основні напрямки наукових досліджень. Проаналізовано історико-державотворчі та теоретико-методологічні дослідження науковця. Розкрито значення наукової спадщини М.О. Максимейка для культурно-освітнього та наукового розвитку України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА360738
 13. Рєзнік, В. В. Державницькі теорії Д. Донцова і В. Липинського, порівняльний аналіз : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.01 / В.В. Рєзнік ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2008. — 16 с. — укp.
  Проведено порівняльний аналіз поглядів на державотворення відомих українських політологів, громадських діячів і філософів Д.Донцова та В.Липинського. Досліджено відмінні позиції учених у питанні про взаємозумовленість національних і соціальних основоположних чинників державотворення. Розглянуто теоретичні й ідеологічні джерела формування політичної філософії Д.Донцова та В.Липинського - "інтегрального націоналізму" та національного консерватизму. Простежено еволюцію у поглядах учених на сутність політико-державного устрою майбутньої самостійної України та роль народних мас в історії. Показано відмінність поглядів Д.Донцова та В.Липинського у питані про зовнішньополітичні чинники українського державотворення. Проаналізовано вплив учених на розвиток політичної думки та політичні події. Обгрунтовано можливість використання їх основних ідей у сучасному процесі державотворення в Україні.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА357062
 14. Ситнік, В. П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / В. П. Ситнік ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.
  Досліджено громадсько-політичну діяльність фундатора й ідеолога самостійницької течії в українському національному русі кінця XIX - початку XX ст. М.Міхновського (1873 - 1924 рр.). На підставі широкої джерельної бази та завдяки історіографії здійснено цілісний системний аналіз основних напрямків і форм його суспільної активності, зокрема, його участі у "Братстві Тарасівців" у 1890-х рр., а також державотворчих зусиль у добу УНР. Значну увагу приділено особливостям його тактики за різних історичних обставин та стабільної послідовності у реалізації стратегічної мети самостійницького руху - побудові суверенної, соборної, демократичної Української держави. Показано, що надаючи пріоритет вирішенню національного питання, М.Міхновський не вважав його самоціллю, а лише засобом побудови розвинутого соціально справедливого демократичного суспільства. Наголошено, що радикалізм діяча мав переважно конструктивний характер. Зазначено, що досвід ідеологічної, просвітницько-пропагандистської, практично-організаційної діяльності М.Міхновського повинен бути критично переосмислений і врахований у практиці суспільних трансформацій сучасної України.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА341082
 15. Турчин, Я. Б. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали С.Шелухіна : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Я.Б. Турчин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. — укp.
  Досліджено концепцію відродження та шляхи розбудови української державності С.Шелухіна. Проаналізовано науково-теоретичну спадщину вченого, зіставлено його ідеї з практичною державотворчою діяльністю, а також політичні погляди С.Шелухіна стосовно історико-правових засад української державності, здійснено дослідження кельтської теорії походження України-Русі. Висвітлено основні аспекти його теорії державного будівництва стосовно державної влади, народу, теорії, та визначено принципи їх реалізації - демократизм і республіканські традиції. Розглянуто шляхи реалізації й основні складові української національної ідеї, якими є релігія, мова, право. Простежено генезу самостійницьких ідеалів вченого. Проаналізовано зміст федеративної концепції С.Шелухіна. Досліджено його участь в урядових інституціях та показано причини поразки національно-визвольних змагань 1917 - 1920 рр. З'ясовано, що суспільно-політичні погляди С.Шелухіна є актуальними та можуть бути використані органами державної влади, політичними партіями, громадськими організаціями у процесі розбудови самостійної незалежної України, становлення демократично-правового суспільства.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА337797
 16. Федорів, І. О. Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876 - 1947 рр.) .): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. О. Федорів; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.
  Проведено комплексне дослідження життя та діяльності М.Кордуби (1876 - 1947) у контексті українського національного відродження. Визначено його історичну роль як науковця та громадсько-політичного діяча наприкінці XIX - в першій половині XX ст., узагальнено відомі й введено у науковий обіг маловідомі сторінки біографії історика. Простежено процес становлення М.Кордуби як вченого та громадсько-політичного діяча, розглянуто вплив М.Грушевського на формування наукового світогляду М.Кордуби та проаналізовано їх творчі взаємини та співпрацю. Теоретично обгрунтовано національно-державницьку концепцію історика. Особливу увагу приділено розгляду проблеми етногенезу українського народу в інтерпретації М.Кордуби та його дослідженню традицій українського державотворення. Розкрито найцінніші аспекти наукової спадщини вченого, проаналізовано його історичні, етнографічні та історико-географічні праці. Грунтовно та об'єктивно оцінено внесок М.Кордуби у розвиток національної історіографії та відродження Української держави.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА330347