Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2015 році

У 2015 р. на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ видано 37 наукових праць загальним обсягом 877,76 обл.-вид. арк., 786 наукових публікацій загальним обсягом  312,4 обл.-вид. арк. (536 статей у вітчизняних виданнях, 39 статей у зарубіжних виданнях, 211 тез та матеріалів конференцій).

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського видаються такі фахові періодичні видання :

Журнали:

  1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник» (з 1993 р.).
  2. Український реферативний журнал «Джерело» (з 1999 р.).
  3. Журнал «Україна: події, факти, коментарі»  (з 1998 р.).

      Збірники наукових праць:

1. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.).

2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.).

3.  «Українська біографістика» (з 1996 р.).

4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.).

5. «Українсько-македонський науковий збірник» (з 2005 р.).

6. «Слов’янські обрії. Міждисциплінарний збірник наукових праць» (з 2006 р).

Постановою Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України від 24. 05. 2015 р. № 4  було затверджено нові склади редакційних колегій фахових періодичних видань НБУВ: «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», «Української біографістики», науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник». Наукові фахові періодичні видання НБУВ у 2015 р. пройшли перереєстрацію та відповідно до наказу МОН України від 07.10.2015 р. включені до Переліку наукових фахових видань України.

Характеристика основних видань:

Галузь:  історичні науки; соціальні комунікації

Монографії

Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 332 с.

(16,43 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7612-3

У монографії розглядаються перспективи й основні шляхи розвитку націй в умовах посилення глобалізаційних впливів на інформаційному етапі розвитку суспільства.

 

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : монографія / В. Горовий (керівник проекту), О. Онищенко, В. Попик  [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 228 с.

(12,38 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7723-6

У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.

 

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : монографія / О. Онищенко (керівник проекту), В Горовий, В. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 296 с.

(15,74 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7736-6

У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов’язані з утвердженням інформаційного суспільства в глобалізованому світі, їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізуються можливості вдосконалення організації захисту національного інформаційного простору в контексті цього протистояння.

 

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / В. Попик (кер. проекту), В Горовий, О. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 202 с.

(16,28 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7793-9

У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв’язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним інформаційним впливам, що здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922 – 1936) / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Видавничий дім «Академперіодика». — К. : Академперіодика, 2015. — 688 с. (51,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 320. – ISBN 978-966-360-299-8

Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників.

 

 

Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) / Таїсія Ківшар; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 2015. – 532 с.

(29,12 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7384-9

Монографія присвячена вивченню бібліотекознавчого, книгознавчого, бібліографознавчого та бібліографічного доробку визначного українського бібліолога С. О. Сірополка, висвітленню його книжкової та бібліотечної діяльності. Досліджено роль ученого у формуванні теоретико-методологічних засад вітчизняної бібліології, проаналізовано внесок у розбудову книжкової та бібліотечної справи України.

 

Сохань С. В. Микола Петров: Життя серед книг і рукописів : Монографія / С.В. Сохань; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: НБУВ, 2015. – 254 с.

(14,8 обл.-вид. арк.). — Тираж 150 – ISBN 978-966-02-7807-3

У монографії комплексно досліджено наукову діяльність філолога, історика, археографа, книгознавця, професора Київськoї духовної академії, завідуючого Церковно-археологічним музеєм, академіка ВУАН М.І. Петрова. Архів та бібліотека вченого розглядаються в контексті вивчення історії писемної та книжкової спадщини України. Використавши широку джерельну базу, розглянуто внесок М.І. Петрова у розвиток польової, камеральної та едиційної археографії, формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань Церковно-археологічного музею, бібліотеки КДА, організації власного бібліотечного зібрання та архіву, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У виданні проаналізовано інтелектуальне оточення М.І. Петрова, його наукові контакти. Досліджено науково-організаційну роботу вченого у Церковно-археологічному товаристві, участь в археологічних з’їздах, наукових товариствах, архівно-археографічних комісіях.

 

Горєва В. В. Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) : монографія / В. Горєва : відп. ред. : С. Г. Кулєшов. – К. : НБУВ, 2015. – 160 с. (9,53 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7785-4

У монографії комплексно висвітлено діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві в сфері економічних та інформологічних напрямів документознавчих досліджень, здійснених на прикладі державних наукових установ, підприємств, організацій УРСР у 1964-1986 роках. На основі проведеного історіографічного аналізу наукової продукції цієї інституції репрезентуються розвідки фахівців філії з організації діловодства та його механізації, дослідження питань уніфікації та стандартизації управлінської документації, розроблення та удосконалення ними класифікаторів з питань діяльності апаратів управління та документування управлінської документації.

 

Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – 469 с. – (Сер. «Джерела української біографістики» ; вип. 3).

(58,75 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7591-1

У публікації досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці біобібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографічних покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні процесів їх підготовки та видання.

 

Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. –388 с. (20,12 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7816-5

У монографії розв’язується проблема забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації у синхронно-диахронному вимірі – від історіографії теоретичних та організаційних засад до основних тенденцій еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом розвитку загроз періоду інформатизації. Наскрізною лінією в роботі є розгляд у взаємозв’язку сучасних тенденцій процесу трансформації інформаційної безпеки в комплексне явище організації безпеки суверенних інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам нейтралізації загроз в інформаційній сфері розвитку українського суспільства, у тому числі організації правового гарантування безпеки. Детально обґрунтовано і запропоновано шляхи правового вдосконалення інформаційної безпеки, а також правових механізмів формування системи безпеки та захисту інформаційних ресурсів у контексті розвитку інформаційної сфери суспільства.

Збірники документів і матеріалів

Історія Національної академії наук України. 1956-1960 : Частина 1. Документи і матеріали / редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]; упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – К., 2015. – 872 с.

(60,62 обл.-вид. арк.) — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7684-0 (Ч. 1)

Дане видання продовжує публікацію документів і матеріалів з історії НАН України, зокрема 1956-1960 рр. У першій частині до наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, матеріали періодичних видань, що характеризують науково-дослідну та науково-організаційну діяльність АН УРСР в означений хронологічний період, та вміщено наукові коментарі до них.

 

Історія Національної академії наук України. 1956-1960 : Частина 2. Додатки  / редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]; упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – К., 2015. – 1064 с.

(73,52 обл.-вид. арк.) — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7685-7 (Ч. 2)

ISBN 978-966-02-7683-3(загальний)

Дана книга є другою частиною видання. До неї включено наукові розробки колективу Інституту архівознавства НБУВ, які інформативно доповнюють джерельну базу з історії НАН України, документально висвітлену в першій частині.

 

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.]; уклад.: О. С. Боляк, С. О. Булатова, О. М. Гальченко [та ін.]. – К., 2015. – 300 с. (24,3 обл.-вид. арк.).– Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7805-9

Путівник є продовженням серії науково-довідкових видань, що розкривають склад та зміст багатопрофільних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Він присвячений колекційним фондам світських та релігійних установ, організацій, навчальних закладів, установ культури, просвітницьких товариств, документи яких з тих чи інших причин були передані на зберігання до НБУВ. Описові статті передбачають інформацію про власне фондоутворювачів, історію надходження колекцій до Бібліотеки, склад та зміст документів колекційного фонду, літературу про фонд. Розрахований на всіх, хто цікавиться вітчизняною та світовою історією, наукою та культурою.

 

Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажчик (2008-2012) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, Ю. С. Левченко : редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – 552 с.

(22,47 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7790-8

 

У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, що висвітлюють широке коло питань сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані в Україні та Російській Федерації, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Фоменко Д. Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець ; редкол. : О. Онищенко (голова) та ін ; авт. передм. Д. Степовик ; авт. вступ. ст. : І. Цинковська, Г. Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 324-337.

(49,50 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-360-276-9

До наукового каталогу увійшли мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. з фондів НБУВ, що є рідкісними і цінними пам’ятками української культури та мистецтва, які ще ніколи не були опубліковані.

 

Бугаєва О. В. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931): біографічний словник : наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – (Із історії музичної спадщини України).  (24,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 150 – ISBN 978-966-02-7511-9  ISBN 978-966-025159-5 (серія)

Довідкове видання є однією з перших спроб у вітчизняній гуманітаристиці створення колективного портрета окремої мистецької організації – Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), як цілісного об’єкта біографічного дослідження. Персоналізований формат репрезентації відкрив можливості для поіменного переліку всіх його членів із числа вже відомих, маловідомих і взагалі незнаних постатей (не тільки музикантів), які входили до цього угрупування. Створення 450 біографічних «портретів» діячів МТЛ дало можливість окреслити узагальнений образ Товариства як культурно-мистецького і соціального явища епохи.

 

Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії : анотов. бібліог. покажчик / авт.-уклад. : О. А. Вакульчук (керівник), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2015. – 384 с.

(16,30 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7646-8

Анотований бібліографічний покажчик включає 2704 бібліографічні анотовані описи 155 газетних видань різного політичного спрямування, котрі містять публікації, в яких згадується прізвище С. Петлюри.

 

Клименко І. В. Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження : науковий каталог / І. Клименко ; відп.ред. : С. В. Сохань. – К., 2015. – 464 с. : 50 іл.

(37,7 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7599-7

Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського, що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ. У каталозі представлені документи особового фонду вченого, які висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність Б. С. Бутника-Сіверського і є важливим джерелом для вивчення історії українського образотворчого мистецтва, зокрема народного декоративного мистецтва, агітаційно-масових форм мистецтва, історії монументального мистецтва, мистецької спадщини Т. Г. Шевченка, художньої критики тощо.

 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки». Підрозділ «П 8 Ветеринарна медицина» / Т. П. Медвідь, П. І. Шекера (керівник) ; наук. ред. Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 106 с.

(3,25 обл.-вид. арк.). — Тираж 50 – ISBN 978-966-02-7630-7

«Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – робочі таблиці класифікації НБУВ, які використовуються у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки.

 

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Р. Л. Красій, І. А. Лавриненко, Н. І. Малолєтова, В. Ф. Яновська, А. К. Ятченко, О. С. Гур’янова, М. В. Кошарська ; відп. ред. О.П. Бодак. – К. : НБУВ, 2015. – 238 с.

(22 обл.-вид. арк.). — Тираж 100 – ISBN 978-966-02-7778-6

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування у 2013-2014 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.

 

Псалтир: переклад новою українською мовою П. С. Морачевського (1865) / підготовка вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. академія наук України, Український комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т української мови. – К. : НБУВ, 2015. – 200 с. (Пам’ятки української мови ХІХ ст., Серія канонічної літератури). (11,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7487-7

Уперше публікується текст Псалтиря в перекладі П. С. Морачевського українською літературною мовою.

Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог / авт.-уклад.: О. С. Залізнюк ; ред.- бібліограф: І. М. Швець ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 608 с.

(27,37 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7830-1

Каталог «Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1778 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено чотири допоміжні покажчики – іменний та словник псевдонімів і криптонімів до нього, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видань.

 

Бєляєва Л. В. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознавче та бібліографічне дослідження / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – 994 с. (45,34 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7558-4

У книзі представлено результати дослідження всіх примірників «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Подано науково-бібліографічний опис 387 видань мовою оригіналу  та в перекладах 21-ю мовою світу з колекції НБУВ, а також 6-ти рукописних «Кобзарів» з фонду Інституту рукопису НБУВ. Проведено реконструкцію бібліографічного опису дефектних примірників, представлено відомості щодо історії видання та побутування книжок.

 

Новальська Тетяна Василівна : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; упоряд. : Н. А. Бачинська, Т. С. Кудласевич, Ю. В. Новальська, Т. А. Приліпко, П. М. Штих ; наук. ред. : Т. В. Добко. – Київ, 2015. – 84 с. (3,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 100

Покажчик висвітлює внесок професора кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського університету культури і мистецтв, доктора історичних наук Т. В. Новальської у розвиток бібліотечної справи за тридцятирічний період (1985-2015 рр.)

 

Обмінний фонд Національнаої бібліотеки України імені В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, С. Ю. Брянцева, Т. В. Коваль, В. С. Кабкова, М. Ю. Кузнецова ; наук. ред. О. П. Бодак. – Київ : НБУВ, 2015. – Вип. 1. – 149 с. (5,2 обл.-вид. арк.). — Тираж  50.

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, С. Ю. Брянцева, Т. В. Коваль, В. С. Кабкова, М. Ю. Кузнецова ; наук. ред. О. П. Бодак. – Київ : НБУВ, 2015. – Вип. 2. – 148 с. (5,2 обл.-вид. арк.). — Тираж  50.

У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ по документообміну.

 

Науково-методичні видання

 

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році : інформ.-аналіт. огляд /  НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; авт. : О. В. Полякова, Н. І. Смаглова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – К., 2015. – Вип. 20. – 246 с.  (9,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 120. – ISBN 978-966-02-7663-5

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в ..... році", підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 94 НДУ НАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності. Враховуючи запити працівників бібліотек НДУ, подано консультації з питань використання світових наукових е-ресурсів та організації роботи з обмінним фондом. Для фахівців бібліотек, що знаходяться в інших містах України, представлено інформацію про семінар «Основні тенденції розвитку бібліотек в новому електронному середовищі» та список нових надходженя до читального залу бібліотекознавства НБУВ.

 

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посібник / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь. – К., 2015. – 48 с. (1,52 обл.-вид. арк.). — Тираж 100 – ISBN 978-966-02-7749-6

У виданні розкрито принципи формування генеральних каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Відображено їх хронологію, структуру наповнення та особливості пошуку видань. Посібник допоможе читачам зорієнтуватися в алфавітному і систематичному каталогах бібліотеки та знайти необхідні документи з визначеної тематики. Видання прислужиться і користувачам сканованих карткових імідж-каталогів НБУВ.

 

Збірники наукових праць

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 41  / редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2015. –– 624 с. (34,22 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 2224-9516

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікаційними процесами в державі, забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних трансформацій. Авторами розглядаються практичні аспекти використання соціальних мереж у науково-інформаційній діяльності, зокрема розкривається специфіка використання інформації мережевого середовища в діяльності бібліотек, виробництві бібліотечно-інформаційної продукції, аналізується вплив розвитку мережевої комунікації на формування сучасних особливостей функціонування бібліотек.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 42  / редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2015. –– 596 с. (32,06 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-9516

До збірника наукових праць включено статті, в яких висвітлюються проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ; розкриваються питання організації бібліотечно-інформаційних ресурсів та сервісів; досліджуються теоретичні і практичні аспекти формування національних електронних ресурсів рукописної та книжкової спадщини; визначаються сучасні тенденції розвитку бібліотечної освіти.

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 19 / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського,  Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін. – К. : НБУВ, 2015. – 600 с.

(36,7 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7468-6

До чергового випуску збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад рукописних і книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Центрального державного історичного архіву України в м. Львові, а також – у контексті наукових та культурних зв’язків – Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі та Центральної наукової бібліотеки імені Я. Коласа (Білорусь). Це, зокрема, студії, присвячені дослідженню базельських стародруків XV–XVI ст., паперу вільнюського Євангелія 1600 р. друкарні Момоничів, оправ та обкладинок кириличних стародруків з друкарні Почаївської лаври. Історія бібліотечних колекцій та книжкових зібрань репрезентована в роботах про приватну бібліотеку барона Ф. Р. Штейнгеля, книгозбірню Віцинського василіанського монастиря. Низка публікацій приурочена до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Науково-прикладною статтею репрезентована праця співробітників НБУВ по збереженню унікальних фондів під час експонування їх на виставках.

 

Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформаційний фонд ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка – К., 2015. – 209 с.

(12,18 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7583-6

Збірник містить тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Науковий потенціал  славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку» (до Дня слов'янської писемності і культури). Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та фольклористики, історії славістики та історичного пам’яткознавства. Окремий підрозділ складають наукові розвідки про життєвий та творчий шлях видатних учених-славістів.

 

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к інформ центрів академій наук – членів МААН. – К., 2015.

Ч. 1. – 355 с.

(21,32 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7706-9

Ч. 2. – 303 с.

(19,50 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7337-5

Збірник містить матеріали одноіменної міжнародної наукової конференції, організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (6-8 жовтня 2015 р.), в яких розглянуто актуальні проблеми системного розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек як важливого чинника глобальних міжнародних комунікацій, що забезпечує додаткові можливості наукового, освітнього, культурного обміну, співробітництва та взаєморозуміння в умовах інтеграційних процесів у формуванні суспільства знання.

Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти формування та розбудови вітчизняних інформаційних ресурсів, зокрема національної рукописної та книжкової спадщини, розвитку електронних сервісів, підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг. Розглядаються питання наукового, методичного, технологічного та кадрового забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів в бібліотеках.

 

Україна: наука і культура : Щорічник. Вип. 36 / ред.: А. Загородній; НАН України, т-во "Знання" України, Мала академія наук України. – К., 2015. – 511 с. (31.94 обл.-вид. арк.). – ISSN 0206-8001

Книга про час, яким його бачать і відчувають автори. Учені ведуть мову про нинішній стан і задачі науки на завтра, її місце у суспільному поступі. Під рубрикою «З творчої лабораторії» друкується нове дослідження д-ра філологічних наук, професора К. Тищенка про мовні витоки козацьких реалій. Також у збірнику подано фрагменти листування Надії Суровцової та Ярослава Дашкевича.

 

Видано журналів:

Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів,  29,4 обл.-вид. арк. (гол. редактор – д- іст. наук В. І. Попик). 

Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери обсягом 947,19  обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);

                Журнал «Україна: події, факти, коментарі», 24 випуски, 120,0 обл.-вид. арк.