Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2016 році

У 2016 р. на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки видано 28 наукових видань загальним обсягом  646,71 обл.-вид. арк., 776 наукових публікацій загальним обсягом  375,11 друк. арк. (521 стаття у вітчизняних виданнях, 26 статей у зарубіжних виданнях, 229 тез та матеріалів конференцій:  222 – вітчизняних, 27 – зарубіжних).

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського видаються такі фахові періодичні видання :

Журнали:

  1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник» (з 1993 р.).
  2. Український реферативний журнал «Джерело» (з 1999 р.).
  3. Журнал «Україна: події, факти, коментарі»  (з 1998 р.).

      Збірники наукових праць:

1. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.).

2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.).

3.  «Українська біографістика» (з 1996 р.).

4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.).

5. «Українсько-македонський науковий збірник» (з 2005 р.).

6. «Слов’янські обрії. Міждисциплінарний збірник наукових праць» (з 2006 р).

Характеристика основних видань:

Галузь:  історичні науки; соціальні комунікації

Монографії

 

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : монографія / В. Попик (керівник проекту), О. Онищенко, В. Горовий  [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 247 с. (11,70 обл.-вид. арк.). — Тираж  – ISBN 978-966-02-8010-6(друк.) ISBN 978-966-02-8111-0 (електрон.) 

У монографії розглядаються проблеми розвитку національного консенсусу в Україні в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного інформаційного простору, зростаючого впливу цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни.

 

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : монографія / В. Горовий (керівник проекту), О. Онищенко, В. Попик  [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 240 с. (10,85 обл.-вид. арк.). — Тираж  – ISBN 978-966-02-8108-0 (друк.) ISBN 978-966-02-8109-7 (електрон.)             

У монографії розглядаються актуальні питання інформаційної сфери розвитку українського суспільства, що мають стати основою взаєморозуміння і толерантності, сприятимуть поверненню територій Донбасу та Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України та консолідації українців.

 

Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : монографія / Т. Гранчак, В Бондаренко, С. Горова [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 324 с. (17,19 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7909-4

У монографічному дослідженні розкриваються напрями і форми участі бібліотечних установ та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у здійсненні державотворчої політики в умовах інтенсифікації інформаційно-комунікаційних процесів та загострення інформаційного протистояння. Окреслюється участь бібліотек в організації електронного урядування, інформаційному забезпеченні потреб економічного розвитку, формування інформаційної основи здійснення ефективної регіональної політики. З урахуванням наявних інформаційних викликів висвітлюються підходи і напрями управління інформаційно-комунікаційними потоками та особливості використання у зв’язку з цим бібліотечно-інформаційного потенціалу.

    Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 272 с. (14,27 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-8011-3, ISBN 978-966-02-8011-0      

Колективна монографія присвячена аналізу історичного досвіду розвитку біографічних досліджень  в Україні та формуванню їх сучасної дослідницької парадигми; висвітлює питання функціонування біографічного знання в українському суспільстві; окреслює проблеми та перспективні завдання діяльності бібліотек як провідних центрів інтеграції, опрацювання і поширення друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації.

 

Іванова О. А. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней / О.А. Іванова; відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К., 2016. – 226 с. (15,11 обл.-вид. арк.). — Тираж 200  – ISBN 978-966-02-8150-9 (друк.) ISBN 978-966-02-8151-6 (електрон.)

Запропонована книга є узагальнюючим дослідженням корпусу рукописних книг XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В монографії розглядається репертуар рукописних книг на тлі історико-культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., аналізується комплекс питань, пов’язаних із атрибуцією рукописів, встановленням міста виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів в тієї чи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо, досліджується зовнішнє оформлення рукописів та їхнє художнє оздоблення, розглядаються характеристики записів та їх роль як історичного джерела. Висвітлюється історія створення бази даних «КОДЕКС : Рукописні книги», призначеної для зберігання структурованого кодикологічного опису, та спроби її використання в кодикологічних дослідженнях. У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. з фондів ІР НБУВ.

 

         Система комплектування та обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: створення електронного інтегрованого ресурсу / І. С. Корчемна ; відп. ред. Л. А. Дубровіна : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 255 с. (14,88 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN  978-966-02-8165-3 (друк.) ISBN 978-966-02-8166-0 (електрон.)

У монографії вперше на основі дослідження історії формування комплексу науково-методичної та облікової документації архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з’ясована специфіка сучасного правового та нормативного забезпечення комплектування та державного обліку рукописних фондів, охарактеризовані основні облікові документи, що створюються в процесі їх опрацювання та комплектування, а також репрезентовано інформаційний інтегрований ресурс – база даних «Електронна справа рукописного фонду», досвід підготовки якої синтезує діяльність рукописного підрозділу НБУВ щодо організації фондів та оперативного контролю за їх станом.

 

Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В.°I.°Вернадського, Інститут рукопису. – Kиїв, 2016. – 507 c. (31,38 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7489-1 (друк.)ISВN 978-966-02-7490-7 (електрон.)

У монографії вперше в кириличній палеографії системно репрезентовано теоретично-методологічні підвалини палеографічно-орфографічного напряму дослідження української кириличної рукописної книги, його основні методологічні та методичні засади. Палеографічно-археографічна атрибуція визначається як новий міждисциплінарний напрям палеографії, кодикології та кодикографії.

В еволюції та «революції» розвитку середньовічної української книжної писемності простежено використання букв в орфограмах на фонетико-орфографічному та позафонетичному рівнях за уставними та півуставними кодексами кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. Виділені атрибуційні орфограми на рівні графічного буквеного узгодження в дублетних опозиціях у хронології їхнього функціонування в книжній графіко-орфографічній системі й представлено їх у палеографічно-орфографічних формулах. Подано комплексні дослідження кодексів.

 

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с. (28,79 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7916-2

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з розвитком дисертаційних досліджень книги і періодики в період незалежності України, коли відбулося звільнення від ідеологічних обмежень. З урахуванням аналізу дисертацій, присвячених  книзі і періодиці як модельному об’єкту соціальних комунікацій, розглядається проблема створення консолідованого ресурсу науки на базі наукових бібліотек як сучасних комунікаційних установ, запропоновано інтегровану модель інформаційно-аналітичної експертної системи соціокомунікаційного простору науки, що виконує експертні та прогностичні функції розвитку науки.

 

Закіров М. Б.  Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М. Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с.  (30,69 обл.-вид. арк.). — Тираж  – ISBN  978-966-02-81-39-4 (друк.) ISBN 978-966-02-81-40-0 (електрон.)

У монографії досліджено ідейно-теоретичну спадщину російського зарубіжжя. Здійснено узагальнення накопиченого мислителями російської післяреволюційної еміграції досвіду осмислення процесів державотворення у контексті проблем становлення української державної ідентичності. Аналізується сутність пропонованих вченими-емігрантами моделей посттоталітарного розвитку держави і суспільства. Розкрито поняття пореволюційності, досліджено загальні тенденції і відмінні риси різних теоретичних напрямів і ідейно-політичних течій російської пореволюційної політичної думки. З’ясовується роль мислителів-емігрантів у збереженні ідейно-політичної спадщини, відновленні традиційних форм соціально-політичної комунікації, розвитку традицій державної ідентичності. Підкреслено ідеологічну наступність російської суспільно-політичної думки. Розкриваються спроби перекрутити ключові положення політичних теорій мислителів-емігрантів на догоду сучасним геополітичним амбіціям.

 

Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 205 c. (9,6 обл.-вид. арк.). – ISBN 978-966-02-8104-2 (друк. ) ISBN 978-966-02-8105-9 (електрон.) Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF0000080

            У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з реалізацією бібліотечних цифрових проектів оцифруванням історико-культурного та наукового надбання, організацією бібліотечних цифрових технологічних комплексів. Проведено узагальнення міжнародного досвіду реалізації масштабних проектів оцифрування полідокументних бібліотечних фондів та організації цифрових колекцій. Розглянуто особливості організації наукових цифрових бібліотек, їх пошукового інтерфейсу та доступу до національної спадщини у цифровому форматі. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямі реалізації цифрових бібліотечних проектів.

 

Збірники документів

 

Чернухін Є. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу : першоджерела з історії греків Криму та Надазов’я ХУІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2016. – 320 с. (18,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 200  – ISBN  978-966-02-8021-2

У науковому дослідженні представлені археографічні описання та тексти рукописних матеріалів, що належали протоієреєві Трифілію Карацоглу, одному з духовних керманичів греків, які були переселені з Криму до Надазов’я в 1778-1780 рр. Документи, складені новогрецькою, тюркськими та російською мовами, розкривають особливості духовно-релігійного життя кримських греків ХУІІІ ст., а також церковної організації та побуту мешканців Маріупольської округи в перші десятиліття після переселення.

 

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

 

Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 19 «Ч-Я» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2014. – 439 с. – (Національна бібліографія України). (16,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. ISBN 978-966-02-7926-1

Дев’ятнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери «Ч-Я»), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 4989 позицій.

 

Газети України 1956–1960 років у фондах Національної бібліотеки України імені     В. І. Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник), С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. –  1030 с. (64,38 обл.-вид. арк.). — Тираж 150 – ISBN 978-966-02-8077-9

Каталог «Газети України 1956–1960 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 6216 біліографічних описи, з них – 4343 газет різного типу: республіканські, обласні, міські, районні та низові газети (фабрично-заводські, шахтні, освітянські, будівельні та ін.). У каталозі вперше описано колгоспні багатотиражки. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки.

 

Шаповал А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознавче дослідження : науковий каталог [Електронне видання] / А. І. Шаповал; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2016. – 352 с. (28,6 обл.-вид. арк.). – Тираж 200. — ISBN 978-966-02-8045-8 (друк. ) ISBN 978-966-02-8046-5 (електрон.)

У виданні відображена і проаналізована документна спадщина видатного українського зоолога, історика, літературознавця, поета та письменника С.Я. Парамонова, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, яка дає змогу висвітлити життєвий та творчий шлях вченого.

 

 

Схід і Південь України: час, простір. соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В.І. Попик. – Київ, 2016. – 944 с. (49,9 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. – ISBN 978-966-02-7375-7(заг.)ISBN 978-966-02-7980-3

            У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця ХУІІІ ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.

           

 

Науково-методичні видання

 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році : інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт. : О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2016. – Вип. 21. –  265 с. (9,8 обл.-вид. арк.). — Тираж 120 – ISBN 978-966-02-8169-1                         

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в… р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 94 наукових установ НАН України. Вміщено також нові законодавчі й нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список нових надходжень до читального залу бібліотекознавства НБУВ. Враховуючи запити працівників бібліотек наукових установ, подано положення про роботу з дарами, консультації з питань списання бібліотечних фондів та пошукових можливостей реферативної бази даних «Україніка наукова».

 

Лобузіна К. Корпоративна бібліотечна база знань : науково-методичний посібник / Катерина Лобузіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 100 c. (4,4 обл.-вид. арк.). – ISBN 978-966-02-8106-6  (друк.) ISBN 978-966-02-8107-3 (електрон.)

Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF0000081

У науковому посібнику розглядається коло питань, пов’язаних із організацією управління знаннями у бібліотеках, створенням корпоративних баз знань та накопиченням інтелектуального капіталу у наукових бібліотеках. Проведено узагальнення міжнародного досвіду технологій управління знаннями та створення проблемно-орієнтованих корпоративних баз знань, визначено їх основні компоненти (електронна бібліотека, інституційний репозиторій, професійні веб-ресурси, науковий довідковий апарат, онлайнові методичні сервіси). Розглянуто особливості створення бібліотечних баз знань. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямі формування професійних бібліотекознавчих ресурсів.

 

Збірники наукових праць

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред. В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2016. –– Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – 612 с.

(32,4 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 2224-9516

            До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені розкриттю особливостей функціонування сучасної бібліотеки в структурі соціокомунікативного середовища, виствітленню специфіки змістовного наповнення та аналізу документних комунікацій, науковому осмисленню і висвітленню бібліотечних трансформацій в умовах розвитку електронних інформаційних технологій. Розкрито особливості впровадження у бібліотечну діяльність мультимедійних та мобільних технологій, напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа, участь ббліотечних установ у розвитку інформаційної суспільної взаємодії в електронному середовищі, трансформацію бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 44 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2016. – 704 с. (38,53 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-9516

            Черговий збірник наукових праць містить наукові статті з різних проблем, якими займаються сучасні бібліотеки і які свідчать про розширення функцій бібліотек, напрямів роботи, про нові можливості, які створює для бібліотечної галузі цифрова культура. Випуск присвячено питанням інноваційного розвитку бібліотечної справи, а саме: інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек, завданням інтеграції з галузями освіти, науки, культури, книгознавчим дослідженням бібліотечних фондів, електронним бібліотекам і автоматизації бібліотечних технологій, бібліотечним покажчикам у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів.

           

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 13 / НАН України, Нац.  б-ка им. В.И.Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] – К., 2016. – Вип. 13. – 245 с. (10,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-1825 (серія)

            У статтях даного випуску збірника розглядаються актуальні для наукових бібліотек проблеми. Особливу увагу приділено бібліометричним дослідженням, створенню фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка», розкриттю особливостей використання бібліотеками можливостей соціальних мереж в розвитку електронного уряду, онлайновому інформаційному сервісу в науковій бібліотеці. Для фахівців представляють інтерес статті, присвячені сучасним проблемам каталогізації. Ювілейна рубрика присвячена 90-річчю ЦНБ НАН Білорусі.

 

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 14 / НАН України, Нац.  б-ка им. В.И.Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] – К., 2016. – Вип. 14. – 246 с. (обл.-вид. арк.). — ISBN 2224-1825 (серія)

            Автори статей даного випуску, спираючись на підсумки проведених досліджень, практичний досвід реалізації наукових проектів, представляють досягнення бібліотек національних академій наук Азербайджану, Білорусі, Росії, України. Особливу увагу приділено ролі бібліометрії в системі соціальних комунікацій, розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, інноваційним аспектам організації доступу до інформації в науковій бібліотеці. Ювілейна рубрика присвячена 20-річчю Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів національних академій наук – членів МААН.

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 20 / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського,  Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін. – К. : НБУВ, 2016. – 536 с. (36,01 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. – ISBN 966-02-2780-9 (серія)  ISBN 978-966-02-8118-9 (вип. 20)

Черговий  збірник  продовжує  презентацію  наукових  студій, що  розкривають архівну та бібліотечну спадщину України через залучення нових джерельних матеріалів. Зокрема, це статті про досі невідомі науці фотографії давньоєгипетського папірусу з фондів ІР НБУВ, які дозволили з’ясувати власника та місце зберігання сувою; про рукописну книгу XVIIІ ст. з історії старопольської кухні; про грецький манускрипт із зібрання КДА з хронікою подій в Польщі 1766–1767 рр. Історію книжкових зібрань та колекцій висвітлено в матеріалах з історії бібліотеки Одеського Рішельєвського ліцею та в огляді видань та рукописів з астрономії в книжкових зібраннях України XVIII ст. Спеціальні історичні дисципліни представлені дослідженням документів зі слов’янської тематики з фондів ІР НБУВ та аналізом матеріалів німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля у зв’язку з долею бібліотек України періоду  ІІ Світової війни. Запропоновано характеристику бібліотек, архівів та музеїв як соціальних інститутів, репрезентовано Український дипломатичний архів як джерело досліджень з  історії консульської служби. Аналітичному осмисленню рукописної та книжкової спадщини сприятимуть публікації Літописця Видубицького монастиря початку XVIII ст., документів київських монастирів XVII–XVIII ст., автографів св. Ігнатія Маріупольського. Науково-прикладною статтею репрезентовано засоби захисту документів від руйнівної дії мікроміцетів. У повідомленнях надається інформація стосовно історії та сьогодення славістики.

           

Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно—інформ. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2016. – 420 с. (24,4 обл.-вид. арк.). — Тираж 150 – ISBN 978-966-02-7914-8

            Збірник містить тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур» (до Дня слов’янської писемності і культури). Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології та історичної славістики. Окремий підрозділ складають наукові розвідки, присвячені історіографії славістичних досліджень.

           

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол. : В. І. Попик (гол. ред.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 13. – 336 с. (19,10 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

 

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – 640 с. (37,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 200. – ISBN 978-966-02-8016-8

          Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору», організованою Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4-6 жовтня 2016 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти інтенсифікації процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; формування ірозбудови національних інформаційних ресурсів тощо.

 

Видано журналів:

Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів35, 77 обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В. І. Попик). 

Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери обсягом 788,48  обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В. В. Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);

            Журнал «Україна: події, факти, коментарі», 24 випуски, 120,0 обл.-вид. арк.