Інформаційне обслуговування в електронному середовищі: сучасні тенденції розвитку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Поєднання можливостей комп’ютерних і комунікаційних технологій, організація дистантного доступу до бібліотечних фондів та інформації розширили географічні межі діяльності бібліотек. Поширення і розвиток інтернету та інших інформаційних технологій і послуг, з яких складається глобальна інформаційна інфраструктура, дали можливість бібліотекам не лише надавати користувачам доступ до власних фондів і ресурсів, а й шляхом корпоративної взаємодії, спільно використовуючи ресурси світової бібліотечної мережі та інших інформаційних інституцій, забезпечувати доступ до інформації, розташованої по всьому світу, що істотно збагатило їхню комунікаційну функцію. Сьогодні поряд з розвитком традиційних форм бібліотечного обслуговування активно впроваджуються нові дискантні форми. Серед них – бібліотечне інтернет-обслуговування, що поєднує в собі як уже традиційний доступ до ресурсів бібліотеки через бібліотечні  веб-сайти, так і нові форми обслуговування, пов’язані з використанням можливостей віртуальних соціальних мереж, мобільних і вікі-технологій.

КНИГИ

1. Бачинська Н. А., Салата Г. В.
Національні бібліотеки світу : Навчальний посібник. / Н. А. Бачинська, Г. В. Салата. – Київ : «Медінформ», 2016. – 232с.
Шифр: ВА813679

2.Бібліотека. Наука. Комунікація : стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) /НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц.б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. –  Київ, 2017. – 639 с.
Шифр: ВА815721

3. Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб. /НАН Украины, Нац. б-ка Україны им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – Київ, 2017. – Вып. 15. – 199с.
Шифр:  Ж70678

4.  Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : монографія / [ Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 324 с.
Шифр:  ВС61468

5.   Бібліотека ХХI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки  України,  М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 237 с.
Шифр:  ВС61102

6.  Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ,  2012. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 
Шифр: ВА761091

7.   Бондаренко, Вікторія.
Бібліотечне інтернет-обслуговування : стан та перспективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Т. Гранчак. – Київ, 2016. – 276 с.
Шифр: ВА811967
                                                                                                                               
8.  Воскобойнікова-Гузєва О.В.                                                           Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія /О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г.І. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2014. -362 с.                                                                                                                                                  
         Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990 – 2010-х рр.
Шифр : ВА780717
                                                                                                                                                                               
9. Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII Міжнар.  наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. О.П. Куніч]. – Харків, 2016. – 181с. 
Шифр: В356436

10. Мар’їна О. Ю.
Бібліотека в цифровому просторі : монографія / О. Ю. Мар’їна. – Харків : ХДАК, 2017. – 326 с.
Шифр: ВА815890

11.Материалы II Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» (Минск, 22-23 октября 2014 г.) / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А. А. Суша. – Минск, 2014. – 347 с.
Шифр:  ВА807242

12.  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] Вип. 46 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 525 c. 
Шифр: Ж70113/2017/46

13. Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 218 с.
Шифр:  ВС58641

14.  «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» [Текст] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф.,  Львів, 11 – 12 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: Шишка О. В. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 620 с.
Шифр: ВА771782

 

СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ

15.  Ворошилов О.
Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С.12 – 17.
Шифр: Ж14595/2015/3

16.   Воскобойнікова-Гузєва О.
Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2016. – №1. – С.12 – 17.
Шифр: Ж14595/2016/1

17.  Дворкина М.
Как библиотеки привлекают пользователей   / М. Дворкина  //Библиотековедение – 2016. – №3. – С. 345 – 349.
Шифр: Ж29530/2016/65.3

18.  Жукова В. 
Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – №3. – С.3 –7.
Шифр: Ж14595/2014/3

19. Коновал Л.
Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування / Л. Коновал // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №3. – С.44 –50.
Шифр: Ж24838/2017/3

20. Коновал Л.
Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної  бібліотеки «Україніка» / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2016. – №2. – С.11 –17.
Шифр: Ж14595/2016/2

21. Копанева В. О.
Наукова комунікація : від відкритого доступу до відкритої науки / В. Копанева // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №2. – С.35 –46.
Шифр: Ж24838/2017/2

22. Легенчук М. В.
Мозговой штурм как инструмент  привлечения молодых сотрудников к решению проблем развития библиотеки  / М. Легенчук //Научные и технические библиотеки – 2017. – №6. – С. 52 – 63.
Шифр: Ж29584/2017/6

23.  Мар’їна О.
Конвент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / О. Мар’їна // Бібліотечний вісник. – 2016. – №4. – С.8 –12.
Шифр: Ж14595/2016/4

24. Онищенко О.
Бібліотека і «цифрове» покоління : нова ситуація – нові форми роботи  / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2016. – №5. – С.3 –7.
Шифр: Ж14595/2016/5

25. Протопопова Е. Э.
Маркетинговые технологии в помощь стратегическому планированию / Е. Протопопова //Научные и технические библиотеки – 2017 – №5. – С. 36 – 49.
Шифр: Ж29584/2017/5

26.  Пшибытко М.
Состояние информатизации библиотек республики Беларусь на современном этапе / М. Пшибытко // Бiбліятэчны свет. – 2016. – №5. – С.5 –8.
Шифр: Ж15925/2016/5

27. Рибачок О.
Європейська цифрова бібліотека (Європіана) : створення та пріоритети розвитку (2000 – 2020) / О.  Рибачок  // Бібліотечний вісник. – 2017. – №2. – С.8 – 16.
Шифр: Ж14595/2017/2

28. Редькина Н.
Эффективные веб-технологии в деятельности библиотеки / Н. Редькина //Научные и технические библиотеки – 2017. – №3. – С. 15 – 25.
Шифр: Ж29584/2017/3

29. Садыгов Т.
Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве / Т. Садыгов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – №3. – С.32 –36.
Шифр: Ж14595/2017/3

30. Свирюкова В.
Инновации в организации справочно-библиографического обслуживания в научной библиотеке / В. Свирюкова //Вестник БАЕ. – 2016. – №2. – С. 25 – 27.
Шифр: Ж69199/2016/2

31. Соколов А.
Библиотека как национальная ценность в эпоху глобализации (элементы библиотечной аксиологии) / А. Соколов  //Библиотековедение – 2016. – №4. – С. 376 – 385.
Шифр: Ж29530/2016/65.4

32. Сукиасян Э. Р.
Какая электронная библиотека нам нужна ? / Э. Сукиасян //Научные и технические библиотеки – 2016 – №9. – С. 19 – 29.
Шифр: Ж29584/2016/9

 

 

Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де експонуєтся розгорнута тематична виставка на  якій представлено 38 найменувань фахових документів.

Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М.

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Відділ теорії та методології бібліотечної справи
просп. Голосіївський, 3, 2-й поверх, кімнати 333–336.
+38 (044) 524-2314
+38 (044) 524-3592 (читальний зал)
+38 (044) 524-3592 (мережа бібліотек НДУ НАН України)
Читальний зал
бібліотекознавчої літератури

9.15 – 18.00 (понеділок – субота)