Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2017 році

У 2017 р. Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського видано 38 наукових видань загальним обсягом 893,46 обл.-вид. арк. (8 колективних та індивідуальних монографій, 7 збірників документів і матеріалів, 10 збірників наукових праць, 12 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, 1 науково-методичне видання); опубліковано 791 наукову публікацію загальним обсягом 365,13 друк. арк. (473 статті у вітчизняних виданнях, 17 статей у зарубіжних виданнях, 37 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що входять до міжнародних баз даних; 294 тез до конференцій). 

Перелік опублікованих книжкових видань

Монографії

Інформаційні технології (соціальні комунікації)

Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст : монографія / В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, Ю. Половинчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 212 с.

(11,33 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8374-9

         У монографії розглядаються процеси вдосконалення організації інформаційного ресурсу для ефективного використання в суспільній еволюції, зростаючого значення наративних інформаційно-аналітичних продуктів, у тому числі і тих, що пов’язані із застосуванням у протистояннях між державами в інформаційному просторі.

Інформаційні технології  (соціальні комунікації)

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : монографія / О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, Ю. Половинчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 252 с.

(13,69 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8372-5

У монографії розглянуто проблеми розвитку інформаційної культури постіндустріального суспільства, деструктивний вплив на цей процес гібридної війни, розв’язаної РФ проти України, та шляхи нейтралізації негативних інформаційних впливів на вітчизняний інформаційний простір, пов’язані з удосконаленням організаційних, правових та технологічних аспектів сучасної інформаційної діяльності.

Книгознавство, бібліотекознавство (соціальні комунікації)

Горова С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 452 с.

(26,27 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8322-0

У монографії розглядаються проблеми адаптації людини до стрімкого розвитку інфосфери, аналізуються механізми вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення ефективності їх використання в суспільній практиці.

Книгознавство, бібліотекознавство (соціальні комунікації)

Бондаренко В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та преспективи : монографія / В. І. Бондаренко ; наук. ред. Т. Ю. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 276 с.

(16,04 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8141-7

У монографії комплексно досліджено зміст, специфіку та основні сучасні тенденції розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем. Висвітлено досвід використання форм інтернет-обслуговування користувачів у діяльності провідних бібліотек світу й України на сучасному етапі.

Історія

Горбач Т. С. Inter pacem et bellum : Польща і Німецький орден у ХІІІ – на початку ХV ст. / Тимур Горбач ; відп. ред. М. О. Рудь ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 200 с.

(16,3 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8163-9

Пропонована книга є першим україномовним синтезом з історії військово-дипломатичних відносин Польщі і Німецького ордену в ХІІІ – на початку ХV ст. У монографії на основі широкого комплексу наративних та актових джерел послідовно розкрито причини та передумови, що призвели до польсько-орденського політичного та збройного протистояння в ХІV – першому десятилітті ХV ст., з’ясовані його наслідки для подальшого розвитку обох держав.

Політологія

Закіров М. Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М. Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с. 

(30,69 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN  978-966-02-81-39-4

У монографії досліджено ідейно-теоретичну спадщину російського зарубіжжя. Здійснено узагальнення накопиченого мислителями російської післяреволюційної еміграції досвіду осмислення процесів державотворення у контексті проблем становлення української державної ідентичності. Аналізується сутність пропонованих вченими-емігрантами моделей посттоталітарного розвитку держави і суспільства. Розкрито поняття пореволюційності, досліджено загальні тенденції і відмінні риси різних теоретичних напрямів і ідейно-політичних течій російської пореволюційної політичної думки. З’ясовується роль мислителів-емігрантів у збереженні ідейно-політичної спадщини, відновленні традиційних форм соціально-політичної комунікації, розвитку традицій державної ідентичності. Підкреслено ідеологічну наступність російської суспільно-політичної думки. Розкриваються спроби перекрутити ключові положення політичних теорій мислителів-емігрантів на догоду сучасним геополітичним амбіціям.

Книгознавство, бібліотекознавство (соціальні комунікації)

Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності: монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. М. Горовий ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 365c.

(11,70 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8383-1

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур.

Інформаційні технології

Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 205 c. (9,6 обл.-вид. арк.). – Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8104-2

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з реалізацією бібліотечних цифрових проектів оцифруванням історико-культурного та наукового надбання, організацією бібліотечних цифрових технологічних комплексів. Проведено узагальнення міжнародного досвіду реалізації масштабних проектів оцифрування полідокументних бібліотечних фондів та організації цифрових колекцій. Розглянуто особливості організації наукових цифрових бібліотек, їх пошукового інтерфейсу та доступу до національної спадщини у цифровому форматі. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямі реалізації цифрових бібліотечних проектів.

Збірники документів

Історія науки

Історія Національної академії наук України. 1956–1960 : Частина 1. Документи і матеріали / редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2016. – 872 с.

(60,62 обл.-вид. арк.). – Тираж 300. — ISBN 978-966-02-7681-9

Дане видання продовжує публікацію документів і матеріалів з історії НАН України, зокрема 1956-1960 рр., і складається з двох частин. У першій частині до наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, матеріали періодичних видань, що характеризують науково-дослідну та науково-організаційну діяльність АН УРСР в означений хронологічний період, та вміщено наукові коментарі до них.

Історія Національної академії наук України. 1956-1960 : Частина 2. Додатки / редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Л.М. Яременко, Г.В. Індиченко, С.В. Старовойт [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2016. – 1064 с.

(73,52 обл.-вид. арк.). – Тираж 300. — ISBN 978-966-02-7682-6

До другої частини видання включено наукові розробки колективу Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, які інформативно доповнюють джерельну базу з історії НАН України, документально висвітлену в першій частині.

Архівознавство

Документознавство

Бойко Ю. О., Брязкало Т. В. Архівна спадщина академіка Георгія Степановича Писаренка / Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало ; редкол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 382 с.

(30,96 обл.-вид. арк.). – Тираж 100. — ISBN 978-966-02-8292-6

Наукове видання вперше комплексно представляє реконструйовану архівну спадщину видатного вченого в галузі механіки, організатора науки, педагога, академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка, що зберігається у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України.

Архівознавство

Документознавство

Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : збірник нормативних та методичних документів / авт. та упоряд.: Л.М. Яременко (кер.), О.В. Січова (заст. кер.), О.В. Березовська [та ін.] ; редкол.: В.І. Попик (гол. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 312 с.

(13,04 обл.-вид. арк.). — Тираж 500 – ISBN 978-966-02-8290-2   

До збірника увійшли нормативні та методичні документи, що регламентують питання організації архівної справи і діловодства в НАН України.

Книгознавство

Лікарство на оспалый оумыслъ чоловічїй / підгот. до вид.: В.М. Мойсієнко, Н.П. Бондар, О.Ю. Макарова, С.П. Радомська ; НАН України, Ін-т укр. мови, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2017. – (Серія конфесійної літератури «Пам’ятки української мови XVII ст.).

[Т. 1 : Факсимільне видання «Лікарства…» 1607]. – [189] арк.

(30,88 обл.-вид. арк.). – Тираж 100.

T. 2. – VII с., 179 арк. : іл. – 

(30,22 обл.-вид. арк.). – Тираж 100. – ISBN 978-617-7483-92-1

Т. 3. – 227 с.

 (13,25 обл.-вид. арк.). – Тираж 100. – ISBN 978-617-7483-93-8

Книга є першим в Україні виданням збірника релігійних творів (Острог, 1607), який упорядкував Дем’ян Наливайко. До збірника увійшли передмова, післямова, вірші упорядника, два слова Івана Золотовусого та заповіт царя Василія І Македонянина сину Левові. Усі три твори перекладені Д. Наливайком із церковнослов’янської тогочасною староукраїнською писемно-літературною мовою. Видання містить три томи:

1 – факсимільне видання;

2 – метаграфований текст;

3 – лінгвістичне книгознавче дослідження та словопокажчики.

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Книга в Україні, 1861-1917: Матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 20 «А-Я» / зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров; наук. ред. В.Ю. Омельчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2017. – 499 с. – (Національна бібліографія України).

(18,73 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-8250-6

Двадцятий випуск покажчика містить бібліографічні описи видань (літери «А-Я»), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3662 позиції.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2017 році : бібліогр. покажч. / уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, С.Ю. Брянцева, О.Ю. Кірданова, В.С. Кабкова, М.Ю. Кузнецова, І.М. Смелік ; відп. ред. Т.П. Павлуша; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 162 с.

(5,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 50 – ISBN 978-966-02-8273-5

У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.

Книгознавство

Галькевич Т. Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : каталог : Вип. 2 / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; авт. вступ. ст. О. Донець ; відп. ред. Г.М. Юхимець. – Київ, 2016. – 924 с.

 (42,91 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-7979-7

Каталог є наступним етапом роботи над продовжуваним виданням «Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського» у трьох випусках. У каталозі міститься бібліографічна інформація про український друкований плакат зазначеного періоду (6572 назви), а також ілюстрації до окремих позицій бібліографічного опису. Довідково-пошуковий апарат каталогу складають іменний покажчик, покажчик імен художників плаката.

Книгознавство

Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 350 с. (16,3 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-966-02-7750-2

Видання є результатом наукового дослідження книг із колекцій рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У каталозі вперше представлено зображення та описи екслібрисів різних видів, які засвідчують власність приватних осіб або різних приватних і державних установ на книги, які нині входять до названої колекції.  Хронологічно каталог охоплює книжкові знаки  ХVІІ-ХХ ст., переважно ХІХ – початку ХХ ст.

Книгознавство, бібліотекознавство

Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / уклад.: Ю.Л. Фіх, Т.В. Добко ; за участю Л.В. Коновал, О.П.  Ткаченко ; наук. ред. Т.П. Павлуша ; відп. ред. Т.В. Добко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 72 с. (3,70 обл.-вид. арк.). — Тираж 100 – ISBN 978-966-02-8340-4     

Довідник характеризує систему каталогів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ). Подано інформацію про карткові, друковані, електронні, цифрові імідж-каталоги і картотеки НБУВ. Вміщено інформацію про книжкові багатства НБУВ, про склад бібліотечних фондів, представлених рідкісними виданнями і колекціями.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, І.М. Швець ; ред.-бібліографи: Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова; комп. технологія К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 568 с. (13,31 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-8341-1 

Каталог містить 992 назви періодичних видань і складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. Опис газет здійснено мовою оригіналу.

Архівознавство

Документознавство

Шаповал А. І. Документи С.Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : джерелознавче дослідження : науковий каталог  / А.І. Шаповал; редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2016. – 352 с. (28,6 обл.-вид. арк.). – Тираж 200. — ISBN 978-966-02-8045-8

У виданні відображена і проаналізована документна спадщина видатного українського зоолога, історика, літературознавця, поета та письменника С.Я. Парамонова, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, яка дає змогу висвітлити життєвий та творчий шлях вченого.

Правознавство

Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. Право інтелектуальної власності: Термінологічний словник – К.: Освіта України,2017. – 284 с.

(18,68 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 978-617-7480-52-4

В словнику на основі чинного законодавства розкривається термінологія права інтелектуальної власності. Довідник містить близько 1000 визначень. Систематизація понятійного апарату в сфері інтелектуальної власності має на меті підвищення ефективності правового регулювання, сприяння поширенню правової культури та правової свідомості.

Архівознавство

Документознавство

Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / авт. та упоряд.: С.В. Старовойт, А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков [та ін.] ; редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 710 с.

(61,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 300. — ISBN 978-966-02-8358-9

У Путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення та хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Солонська Н. Г., Борисович Г.О. Українська канадіана : анотований покажчик видань з фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н.Г. Солонська, Г.О. Борисович ; наук. ред.: Г.І. Ковальчук ; відп. за вип. Т.Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2017. – 212 с.

До бібліографічного покажчика включено книги українською та англійською мовами з історії поселення українців у Канаді.

Книгознавство, бібліотекознавство

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Розділ «Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва». Підрозділ «Л8/9  Харчові виробництва» / Н.О. Артюшенко, С.В. Галицька, П.І. Шекера ; голов. ред. Н.В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 385 с. (3,25 обл.-вид. арк.). — Тираж 50 – ISBN 978-966-02-8120-2

«Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» – робочі таблиці класифікації НБУВ, які використовуються у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки.

Книгознавство, бібліотекознавство

Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / К.В. Лобузіна, С.В. Галицька, Н.Я. Зайченко, Т.С. Медвідь, Н.В. Орєшина, І.П. Перенесієнко, О.Г. Сандул ; відп. ред. К.В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2016. — 570 с. — (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)

(20,58 обл.-вид. арк.). – Тираж 50 – ISBN 978-966-02-8102-8

«Рубрикатор НБУВ» — робочі таблиці класифікації НБУВ, які використовують у технологічному циклі наукового опрацювання документів в НБУВ в умовах паралельного функціонування традиційних і комп’ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки. «Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант» призначений для систематизації документів з усього спектру природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук. Випуск складається з двох частин: систематичної та алфавітної.

Науково-методичні видання

Книгознавство, бібліотекознавство

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналіт. огляд / О.В. Полякова, О.Л. Сокур, Г.І. Солоіденко ; відп. ред. О.С. Онищенко, Г.І. Солоіденко, / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 22. –  244 с.

(7,98 обл.-вид. арк.). — Тираж 150 – ISBN 978-966-02-8356-5

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в … р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 105 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, в т.ч. короткі відомості про 10 бібліотек, які знаходяться на території м. Донецька, підконтрольного терористам, та в анексованому Росією Криму. Подано також нові законодавчі й нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, список нових надходжень до читального залу бібліотекознавства НБУВ. Розділ консультації вміщує приклади оформлення використаних джерел відповідно до Національного стандарту України та про вільне використання бібліотеками об’єктів авторського права.

Збірники наукових праць

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору : зб. наукових праць  / редкол.: В. Попик (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2017. –– Вип. 45 – 220 с. (11,37 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-9516

Збірник підготовлений за результатами виконання наукової теми «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору» (2014–2016 рр.), висвітлює широке коло питань, пов’язаних з організацією ресурсів, інформує про теоретичні та практичні аспекти бібліотечної діяльності, визначальними чинниками яких стали комп’ютерні технології.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; ред. втипуску Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2017. –– Вип. 46: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології. – 528 с. (25,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 – ISBN 2224-9516

До збірника увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стратегій функціонування. Розкрито особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій та розвитку сучасних інформаційних центрів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як фактора еволюції соціально-політичних відносин.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 47 / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2017. – 380 с.

(20,43 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-9516

До збірника увійшли статті, у яких висвітлюються актуальні проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ через поглиблення інтеграційних процесів наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури; досліджуються теоретичні та прикладні аспекти книгознавства та книжкової культури України, розкриття науково-інформаційного потенціалу історико-культурної архівної спадщини; визначаються сучасні тенденції розвитку наукових бібліотек, зокрема маркетингової комунікаційної діяльності. представлено результати науково-історичних розвідок, присвячених пам’яті професора М.С. Слободяника.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / редкол. : А.С. Онищенко (пред.) [и др.]  ; НАН України, Нац.  б-ка им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – К., 2017. – Вип. 14. – 244 с.

(12,71 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-1825 (серія)

Автори статей даного випуску, спираючись на підсумки проведених досліджень, практичний досвід реалізації наукових проектів, представляють досягнення бібліотек національних академій наук. Особливу увагу приділено ролі бібліометрії в системі соціальних комунікацій, розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, інноваційних аспектів організації доступу до інформації в наукових бібліотеках. Ювілейна рубрика присвячена 20-річчю Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів національних академій наук – членів МААН.

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / редкол. : А.С. Онищенко (пред.) [и др.] ; НАН України, Нац. б-ка им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – К., 2017. – Вип. 15. – 204 с. (11,86 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 2224-1825 (серія)

У цьому випуску збірника містяться матеріали, представлені фахівцями академічних бібліотек Азербайджану, Білорусі, Росії, України. У статтях збірника розглядаються шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення наукових досліджень. Великий розділ присвячений сучасним проблемам каталогізації та систематизації. Особливу увагу приділено впровадженню нових технологій оперативного інформування, сучасним проблемам збереження фондів і організації обслуговування читачів.

Літературознавство

Мовознавство

Мистецтвознавство

Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2017. – 404 с.

(19,79 обл.-вид. арк.). — Тираж 150 – ISBN 978-966-02-8228-5

Збірник містить тези доповідей, студії, присвячені актуальним проблемам комплексного вивчення слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичної славістики та історіографії славістичних досліджень. У збірнику також представлено матеріали круглих столів, присвячених 500-річчю від виходу Біблії Франциска Скорини та 200-річчю від дня народження М.І. Костомарова.

Архівознавство. Документознавство. Книгознавство

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2017. – Вип. 21. – 636 с. (36,9 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.

Черговий випуск збірника, репрезентуючи новітні студії з археографії, джерелознавства, архівознавства, книгознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, залучає до широкого наукового загалу дослідження вітчизняних учених з рукописної та книжкової спадщини України. Зокрема, як джерело вивчення київської агіографії XVII ст. розглянутий рідкісний примірник «Житія святого Володимира» 1670 р.; визначені особливості богослужбового співу Києво-Печерської Лаври; запропонована методика атрибуції дефектних видань; на основі інвентарного опису бібліотеки Золочівського василіанського монастиря кінця 60-х – початку 70-х років XVIIIст. реконструйований книжковий репертуар обителі; за даними покрайніх записів виведений образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні XVIII ст.; актуалізоване питання іконографічного вивчення сюжетних середників на українських шкіряних оправах XVI–XVII ст. До публікації представлені листи М. Драгоманова до М. Водовозова та невідомі науковій спільноті універсали гетьмана Івана Скоропадського з фондів Інституту рукопису НБУВ. Розділ, присвячений 100-річному ювілеєві НАН України та НБУВ, що відзначатиметься наступного року, складається зі статей з історії української науки взагалі та бібліотечної справи зокрема.

Архівознавство. Документознавство. Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2017. – 640 с. (26,33 обл.-вид. арк.). — Тираж 200 – ISBN 978-966-02-8318-3

У збірнику матеріалів конференції порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як важливого чинника прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України, місця і ролі наукових бібліотек у соціокомунікативних процесах сучасності.

Книгознавство, бібліотекознавство. Бібліографознавство

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. / редкол. : В.І. Попик (гол. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2016. – Вип. 14. – 384 с.

(22,29 обл.-вид. арк.). – Тираж 300 – ISSN 2520-2855

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

Книгознавство, бібліотекознавство. Бібліографознавство

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : В.І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2017. – Вип. 15. – 416 с.

(23,48 обл.-вид. арк.). – Тираж 300 – ISSN 2520-2855

Ювілейний випуск збірника присвячений вшануванню 100-річчя Української революції 1917–1921 років, руйнуванню штампів та ідеологічних міфів щодо її провідних діячів, з’ясуванню впливу тих знаменних подій на формування патріотичної свідомості, громадянської активності, інтелектуальне самоствердження наступних поколінь співвітчизників. Опубліковані у збірнику статті й матеріали засновуються на позиціях біографістики як спеціальної історичної дисципліни і спираються на теоретичні та методичні засади вивчення й висвітлення ролі особистості в історичному поступі, формуванні та передачі національних традицій.

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2017 р. видавалися такі журнали:

1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів на рік31,14 обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.І. Попик). 

2. Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери обсягом 741,00  обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.В. Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О.С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);

   Збірники наукових праць:

1. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.). У 2017 р. вийшли: вип. 45 (220 с., 11,37 обл.-вид. арк.), вип. 46 (528 с.,  25,5 обл.-вид. арк.), вип. 47 (380 с., 20,43 обл.-вид. арк.).      

2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.). У 2017 р. вийшов вип. 21 (636 с., 36,9 обл.-вид. арк.).

3.  «Українська біограф істика = Biographistica Ukrainica» (з 1996 р.). 2017 р. вийшли: вип. 14  (384 с., 22,29 обл.-вид. арк.), вип. 15 (416 с., 23,48 обл.-вид. арк.).

4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.). – вип. 14 (244 с., 12,71 обл.-вид. арк.),  вип. 15 (204 с., 11,86 обл.-вид. арк.).

 

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» індексується в міжнародних базах даних: ResearchBib – міжнародній мультидисциплінарній базі даних наукових журналів, що включає опис журналів більше 5400 видавців; Scientific Indexing Services (SIS), що забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію видань для академічного аналізу. 


 

«Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» індексується в базах даних: Index Copernicus, ResearchBib,  Scientific Indexing Services.