Авторське право та бібліотеки

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсифікацією глобалізаційних процесів і суттєвим зростанням ролі інформаційно-комунікаційних технологій як  каталізаторів соціально-економічних трансформацій. Поширення цих технологій обумовлює необхідність вирішення проблеми знаходження нового балансу інтересів у правах на інтелектуальну власність усіх учасників системи мережених документальних комунікацій, оскільки сучасні засади суспільного використання знань продовжують орієнтуватися на цінності тактичного плану (одержання прибутку від поширення інформації), а не на стратегічну перспективу забезпечення сталого розвитку суспільства.

Бібліотеки опинилися у полі певної напруженості між створенням умов вільного доступу до інформаційних ресурсів та дотриманням прав інтелектуальної власності. З одного боку, реалії сьогодення потребують активного використання засобів електронної комунікації в бібліотечній діяльності  для підтримки та розповсюдження наукового знання. З іншого, постає питання законного використання об’єктів інтелектуальної власності.

Фіксація порушення та захист авторського і суміжних прав – це складна юридична, а у випадку мережених порушень ще й технічна проблема.

Оскільки бібліотеки забезпечують доступ широких верств населення до інформації, реалізують право громадян на освіту, держава повинна створювати відповідні умови для виконання ними своїх функцій.

У світовій юридичній практиці існує проблема регулювання відносин у сфері авторського права. Чинне законодавство, включаючи міжнародні правові акти, застаріло та не враховує бурхливі процеси розвитку інформаційних технологій. Потреба зміни законодавства у сфері авторського права – це вже об’єктивна реальність, не рахуватися з якою не можна.

 

 

 

1. Авторское право, библиотеки и издательства в век электронных коммуникаций : материалы междунар. семинара (25-26.05.1998) / Рос. библ. ассоц., Американский центр, Немецкий культурный центр им. Гете ; сост. А. А. Викулин ; ред. М. Бурсина. – СПб., 1998. –135 с.

Шифр Ва657645

 

2. Авторское право: библиотеки, издательства и потребители информации в XXI веке: материалы науч.-практ. семинара, Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2013 г. / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. ; сост. Е. И. Борисова, В. В. Мещерякова. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2014. – 148 с.

 

3. Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации: сб. нормативных и рек. док. / Рос. нац. б-ка ; сост.: В. К. Григорьев, Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М. : "Либерея", 2002. – 305 с. - (Приложение к журналу "Библиотека" ; 2002, [3]: 1 полуг.).

Шифр Ж13382:прил./2002/3

 

4. Авторське право для бібліотекарів = Copyright for librarians : пер. з англ. : [підручник]. –Київ : ІММ ФРАКСІМ, 2015. – 194 с. – Пер.изд.: Copyright for librarians, 2012  150 экз.

Шифр СО34285

http://libr.rv.ua/data/files/Copyright%20for%20Librarians%20UKR_20160201.pdf

 

5. Директива Европейского Парламента и Совета 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. по гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе : [извлечения] // Библиотека и закон : юрид. журн.-справ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – Вып. 26. – С. 113–122.

Шифр Ж69947/26(1)

 

6. Библиотеки в правовом пространстве. Современные проблемы : сб. статей / Российская библиотечная ассоциация (Санкт-Петербург) ; ред. С. А. Давыдова ; сост.: В. Р. Фирсов, Е. И. Борисова . – СПб. : Российская национальная библиотека, 2008. – 272 с.  

Шифр Ва711327

 

7. Бібліотека. Наука, Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Між нар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН – Київ, 2017. – 640 с.

Шифр Ва815721

 

8. Бібліотеки України проти порушень Закону про авторське право та суміжні права // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 2. – С.6

Шифр Ж24517/2013/2

 

9.  Бойкова О. Ф.  Библиотечная практика и авторское право : науч.-практ. пособ. / О. Ф. Бойкова. – Москва : "Либерея", 2004. – 114 с. – (Библиотекарь и время ; Вып. 1).

Шифр Ва654080

 

10. Бойкова О. Ф.  Библиотечно-информационные ресурсы в электронной форме в законодательстве об авторском праве / О. Ф. Бойкова / / Библиотековедение. – 2012. – № 6. – С.34-38

Шифр Ж29530/2012/6

 

11. Бойкова О. Ф.  Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности : науч.-практ. пособ. / О. Ф. Бойкова. – Москва : Либерея, 2006. – 480 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. 30).

Шифр ВА673420

 

12. Бойкова О.Ф.  Правовая среда российской библиотеки: учеб.-практ. пособ. / О. Ф. Бойкова, В. К. Клюев. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2011. – 224 с. http://www.library.ru/1/kb/articles/kluev/3/24_pravovaya.pdf

 

13. Борисова Е. И Библиотеки и правообладатели: возможен ли компромисс? / Е. И. Борисова // Библиосфера – 2014. – № 4. – С. 41-44

Шифр Ж25872/2014/4

 

14. Вітушко Н. Авторське право та обмеження інформаційної бази аналітичної діяльності бібліотек: інтернет-аспект / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.Київ. – 2011. –  Вип. 30. – С.123-133

 Шифр Ж70113/2011/30

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_30_11

 

15. Дрешер Ю. Н.  Организация патентно-лицензионной деятельности и авторское право : учеб.-метод. пособ. / Ю. Н. Дрешер. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 248 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

Шифр Ва656234

 

16.Евтушенко Н. Авторское право и МБА / Н. Евтушенко, И. Красильникова // Независимый библиотечный адвокат. – 2015. – № 3. – С.43-50.

 

17. Захарова Г. М. Законодательство об авторском праве и библиотеки / Г. М. Захарова // Научные и технические библиотеки. – 2008. –  № 7. – С.10-14.

Шифр Ж29584/2008/7

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2008&num=7&art=2

 

18. Заявление ИФЛА по поводу библиотек и интеллектульной свободы // Бибилотека и закон : юрид. журн.-справ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – Вып. 24. – С. 89–90.

Шифр Ж69947/24

 

19. Іванова М. Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні (на основі аналізу фондів НБУВ) / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.Київ. – 2016. –  Вип. 43. – С.199-220

 Шифр Ж70113/2016/43

 

20. Кириленко О. Г. Актуальні проблеми охорони об’єктів інтелектуальної власності НБУВ / О. Г. Кириленко, Т. М. Коваль // Бібліотека. Наука. Комунікація  : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Ч. 1. – С.63-68.

Шифр В355901/1

 

21. Калиничева Е.  Пиратам  - бой! / Е. Калиничева // Независимый библиотечный адвокат. – 2015. – № 2. – С.17-19

 

22. Калинкина А. В. Интеллектуальная собственность – стимул или тормоз прогресса? / А. В. Калинкина // Библиотековедение. – 2011. –  № 4. – С.14-16

Шифр Ж29530/2011/4

 

23. Кузьминич Т. Законодательство Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах в контексте деятельности современной / Т. Кузьминич // Бібліятэчны свет. – 2008. –№4.– С.6-9.

Шифр Ж15925/2008/4

 

24. Литвинова Л. Службові твори Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкт інтелектуальної власності / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.Київ. – 2016. –  Вип. 44. – С.151-161

 Шифр Ж70113/2016/44

 

 25. Маркеев А. И. О праве библиотек на использование объектов авторских прав в цифровой форме / А И. Маркеев // Библиосфера. – 2012. – № 3. – С. 69–72.

Шифр Ж25872/2012/3

 

26. Мельникова Т.Н. Интеллектуальная собственность библиотек: правовая поддержка. (Из опыта работы ГПНТБ России) / Т. Н. Мельникова, И. А. Саввина //  Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 2. – С.52-57.

Шифр Ж29584/2011/2

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=2&art=5

 

27. Николсон  Дениз  Договор в интересах слабовидящих людей и проект договора по ограничениям и исключениям в авторском праве для библиотек и архивов: что это означает для развивающихся стран / Д. Николсон // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 9. – С.45-55.

Шифр Ж29584/2014/9

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2014/9/ntb_9_4_2014.pdf

 

28. Пилч Джейнис Ограничения и исключения в авторском праве, предусмотренные для библиотек и учреждений образования: общемировая востребованность / Дж. Пилч // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 3. – С. 108-115

Шифр Ж29584/2011/3

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=3&art=12

 

29. Розколупа Т. Електронна доставка документів і авторське право / Т. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2005. – № 4. – С.19-21.

Шифр Ж15184/2005/4

 

30. Серова О. В. «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» / О. В. Серова // Библиотековедение. – 2013. – № 3. –  С. 40-43

Шифр Ж29530/2013/3

 

31. Суслина И. В. Охрана авторских прав в Интернете / И. В. Суслина, К. К. Покровский   // Библиотековедение. – 2011. –  № 4. – С.17-21

Шифр Ж29530/2011/4

 

32. Фирсов В. Р.  Работа библиотек в условиях современного авторского права: российская и международная практика, рекомендации / В. Р. Фирсов ; Рос. библ. ассоц., ИФЛА, Комитет по свободному доступу к информации и свободе выражения. – СПб., 2009. – 112 с.

Шифр Ва716499

 

33. Шрайберг Я. Л. Авторское право и библиотеки / Я. Л. Шрайберг, В. В. Терлецкий, В. Р. Фирсов, А. И. Земсков. –  [б. м.] : ГПНТБ России, 2007. – 48 с.

Шифр Р113226

http://avtoprav.narod.ru/slides/avtprobl1.html

 

 

 

 

Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де експонуєтся розгорнута тематична виставка.

 

Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М

Контактна інформація

Відділ теорії та методології бібліотечної справи
просп. Голосіївський, 3, 2-й поверх, кімнати 333–336.
+38 (044) 524-2314
+38 (044) 524-3592 (читальний зал)
+38 (044) 524-3592 (мережа бібліотек НДУ НАН України)
Читальний зал
бібліотекознавчої літератури

9.15 – 18.00 (понеділок – субота)