Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2018 році

У 2018 р. Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського видано 26 наукових видань загальним обсягом 906,23 обл.-вид. арк. (4 колективних та індивідуальних монографій, 6 збірників документів і матеріалів, 8 збірників наукових праць, 6 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, 2 науково-методичних видання); опубліковано 848 наукових публікацій загальним обсягом 381,45 обл.-вид. арк. (514 статей у вітчизняних виданнях, 6 статей у зарубіжних виданнях, 79 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що входять до міжнародних баз даних; 279 тез до конференцій).

 

Перелік опублікованих книжкових видань

Монографії

Історія науки

Національна академія наук України (1918-2018). До 100-річчя від дня заснування / редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред) та ін.; Нац. акад. наук України. Київ: Академперіодика, 2018. – 336 с. (28,37 обл.-вид. арк.). – Тираж 1500. – ISBN 978-966-360-361-2  

У ювілейному виданні схарактеризовано основні етапи розвитку Національної академії наук України як найвищої державної наукової організації за сто років її діяльності. Увагу зосереджено на основних наукових здобутках академічних установ та відомих учених, провідних наукових шкіл у фундаментальних дослідженнях та науково-технічних розробках, на впровадженні їх у суспільну практику. Визначено шляхи вдосконалення діяльності академії на сучасному етапі, завдання і перспективи її роботи в наступні десятиріччя.

В юбилейном издании охарактеризованы основные этапы развития Национальной академии наук Украины как высшей государственной научной организации за сто лет ее деятельности. Внимание сосредоточено на основных научных достижениях академических учреждений и известных ученых, ведущих научных школ в фундаментальных исследованиях и научно-технических разработках, на внедрении их в общественную практику. Определены пути совершенствования деятельности академии на современном этапе, задачи и перспективы ее работы в последующие десятилетия.

 

Історія науки

Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона : до сторіччя від дня народження / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, О. К. Маковецька [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 350 с. : іл.  (28,22 обл.-вид. арк.). Тираж 500. – ISBN 978-966-02-8634-4 (друк.).– ISBN 978-966-02-8635-1 (електрон.)

Ця книга є своєрідним науковим і соціальним портретом Бориса Євгеновича Патона – унікальної особистості, великого вченого, організатора науки і видатного державного і громадського діяча. Йдеться про його внесок у вічну проблему з’єднання матеріалів (новаторські науково-технічні прориви в галузі електрозварювання на землі, у воді, космосі), розбудову Національної академії наук України як головного вітчизняного і визнаного міжнародного наукового центру, формування національної наукової системи в Україні, відповідальну громадянську позицію в складних доленосних соціальних ситуациях.

Эта книга является своеобразным научным и социальным портретом Бориса Евгеньевича Патона – уникальной личности, великого ученого, организатора науки и выдающегося государственного и общественного деятеля. Речь идет о его вкладе в вечную проблему соединения материалов (новаторские научно-технические прорывы в области электросварки на земле, в воде, космосе), развитие Национальной академии наук Украины как главного отечественного и признанного международного научного центра, формирование национальной научной системы в Украине, ответственную гражданскую позицию в сложных судьбоносных социальных ситуациях.

 

Інформаційні технології  (соціальні комунікації)

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : [монографія] / О. Онищенко, В. Горовий, Л. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2018. – 222 с. (12,11 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.– ISBN 978-966-02-8713-6 (друк.).– ISBN 978-966-02-8714-3 (електрон.)

У монографії розглядаються основні  напрями спільної культурної  еволюції регіонів  українського   суспільства в умовах становлення  євроінтеграційних орієнтирів  розвитку об’єднавчих  процесів у рамках  соціальних  перетворень інформаційного суспільства.

В монографии рассматриваются основные направления совместной культурной эволюции регионов украинского общества в условиях становления евроинтеграционных ориентиров развития объединительных процессов в рамках социальных преобразований информационного общества.

 

  Історія

Стамбол І. І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець / І. І. Стамбол; наук. ред. і вступ. ст. В. М. Хмарський; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Київ ; Одеса, 2017. – 296 с. (18,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.– ISBN 978-966-02-8515-6 (друк.).–ISBN 978-966-02-8513-3 (електрон.)

Книгу присвячено життю та діяльності І. Л. Липи (1865–1923), що були нерозривно пов'язані з українським суспільно-політичним та літературним процесом. Досліджуючи лікарську, письменницьку та громадсько-політичну роботу І. Л. Липи, автор визначає його місце в українському національному русі кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. Важливим доповненням дослідження є маловідомі раніше публіцистичні праці І. Л. Липи, що наведені в додатках.

Книга посвящена жизни и деятельности И. Л. Липы (1865-1923), которые были неразрывно связаны с украинским общественно-политическим и литературным процессом. Исследуя врачебную, писательскую и общественно-политическую работу И. Л. Липы, автор определяет его место в украинском национальном движении конца XIX – первой четверти ХХ в. Важным дополнением исследования являются малоизвестные ранее публицистические труды И. Л. Липы, приведенные в приложениях.

 

Збірники документів

Історія науки

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2018. – 948 с. (Джерела з історії науки в Україні). (90,52 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.–

ISBN 978-966-02-8287-2 (загальний).–ISBN 978-966-02-8288-9 (Кн.1)

Цим виданням розпочинається тритомна публікація підсумкових документів і матеріалів  з наукової діяльності Національної академії наук України за 100-річний період її існування. У першій книзі акумульовано та систематизовано звітну документацію НАН України за період 1918–1945 рр., яка висвітлює становлення і розвиток Академії наук як провідного наукового вітчизняного центру, створює цілісну картину головних тенденцій розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Україні. 

Этим изданием начинается трехтомная публикация итоговых документов и материалов по научной деятельности Национальной академии наук Украины за 100-летний период ее существования. В первой книге аккумулировано и систематизированы отчетную документацию НАН Украины за период 1918-1945 гг., которая освещает становление и развитие Академии наук как ведущего научного отечественного центра, создает целостную картину основных тенденций развития фундаментальных и прикладных научных исследований в Украине.

 

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1088 с.  (75,28 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.– ISBN 978-966-02-8606-1.– ISBN 978-966-02-8607-8 (Кн.2. Ч.1)

Цим науковим виданням продовжується публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. У другій книзі видання «Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки» представлено науково-звітну документацію Національної академії наук України за 1946–1991 рр. До першої частини цієї книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії у 1946–1970 рр.

Этим научным изданием продолжается публикация комплекса отчетных документов Национальной академии наук Украины, представляющего направления научных исследований и достижения академических коллективов за столетний период. Во второй книге издание «Национальная академия наук Украины – 100: главные тенденции развития и достижения» представлена научно-отчетная документация Национальной академии наук Украины за 1946-1991 гг. В первую часть этой книги вошли малоизвестные архивные документы, материалы периодических изданий, характеризующие научную деятельность Академии в 1946-1970 гг.

 

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2: 1971–1991 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архіво-знавства – Київ, 2018. – 1136 с. (83,07 обл.-вид. арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-8606-1 (загальний.–)

ISBN 978-966-02-8608-5 (Кн.2. Ч. 2)

Це видання є другою частиною Книги 2 «Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали». Цим науковим виданням продовжується публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До другої частини другої книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії у 1971–1991 рр.

Это издание является второй частью Книги 2 «Национальная академия наук Украины – 100: главные тенденции развития и достижения: документы и материалы». Этим научным изданием продолжается публикация комплекса отчетных документов Национальной академии наук Украины, представляющего направления научных исследований и достижения академических коллективов за столетний период. Во вторую часть второй книги вошли малоизвестные архивные документы, материалы периодических изданий, характеризующие научную деятельность Академии в 1971-1991 гг.

 

Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 3. Документи і матеріали. 1992–2018 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г.В. Індиченко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства.. – Київ, 2018. – 584 с. (55,62 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.– ISBN 978-966-02-8287-2 (загальний). –ISBN 978-966-02-8668-9 (Кн.3)

Цим науковим виданням завершується публікація звітних документів Національної академії наук України, які репрезентують напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До третьої книги увійшли матеріали періодичних видань та окремі публікації, що характеризують наукову діяльність Академії у 1992–2018 рр. У виданні представлені щорічні звітні доповіді президента НАН України, виголошені на сесіях Загальних зборів АН, та його інтерв’ю про підсумки діяльності Академії наук за рік, а також звітні матеріали про діяльність секцій та відділень наук.

Этим научным изданием завершается публикация отчетных документов Национальной академии наук Украины, которые представляют направления научных исследований и достижения академических коллективов за столетний период. В третью книгу вошли материалы периодических изданий и отдельные публикации, характеризующие научную деятельность Академии в 1992-2018 гг. В издании представлены ежегодные отчетные доклады президента НАН Украины, произнесенные на сессиях Общего собрания АН, и его интервью об итогах деятельности Академии наук за год, а также отчетные материалы о деятельности секций и отделений наук.

 

Історія науки

 

В. І. Вернадський і Україна: листування. Кн. 1 : А-І  / авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: А. Г. Загородній (голова), О.С. Онищенко (заст. голови) ) [та ін.] ; НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 572 с. (36,40 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.– ISBN 978-966-02-8432-6

Видання продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна», започатковану в низці томів серії «Вибрані наукові праці академіка
В. І. Вернадського». Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки і культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.

Издание продолжает тематику «Владимир Иванович Вернадский и Украина», начатую в ряде томов серии «Избранные научные труды академика В. И. Вернадского». Представленный в издании эпистолярный материал представляет переписку В.И. Вернадского как с деятелями науки и культуры, живших и работавших в Украине, так и с другими учеными, с которыми Владимир Иванович контактировал по вопросам развития науки и образования в Украине, а также с членами своей семьи, описывал в своих письмах украинские события или высказывал мысли о них. Переписка представлена тремя блоками – частно-деловым, официальным и семейным.

Історія науки

Ляшко С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук / підготовка до видання документів, упорядкування, текстологія, наукові розділи, коментар, додатки С. М. Ляшко ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 532 с. (30,60 обл.-вид. арк.).– Тираж 30. – ISBN 978-966-02-8563-7

Збірка автобіографічних документів є продовженням вивчення діяльності і досягнень Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України, що діяла в складі Всеукраїнської академії наук в 1918-1933 роках. Автобіографічні наративи як особлива форма характеристики людської діяльності сукупно складають відповідний соціальний і культурний контексти часу, в які автор кожного документа вписав образ свого «Я». Значна частина документів публікується вперше.

Сборник автобиографических документов является продолжением изучения деятельности и достижений Постоянной комиссии для составления Биографического словаря деятелей Украины, действовавшей в составе Всеукраинской академии наук в 1918-1933 годах. Автобиографические наративы как особая форма характеристики человеческой деятельности совокупно составляют соответствующий социальный и культурный контексты времени, в которые автор каждого документа вписал образ своего «Я». Значительная часть документов публикуется впервые.

 

 

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 

Гутник Л. М. Український кіноплакат 1947-1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науковий каталог / Людмила Гутник ; авт. вступ. сл. С.В. Тримбач ; авт. вступ. сл. Л. М. Гутник ; відп. ред. Г. М. Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с., 104 с. іл. (64,44 обл.-вид. арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-360-357-5

Представлено бібліографічну інформацію про масив українського друкованого кіноплаката окресленого періоду (3442 назви). До наукового обігу уперше уводиться значний за обсягом та хронологічними рамками документальний пласт. Видання вміщує 365 кольорових зображень кіноплакатів, більшість з яких репродуктується вперше. Довідково-пошуковий апарат каталогу: покажчик художників, іменний покажчик, покажчик назв фільмів.

Представлена библиографическая информация о массиве украинского печатного киноплаката очерченного периода (3442 названия). В научный оборот впервые вводится значительный по объему и хронологическим рамкам документальный пласт. Издание содержит 365 цветных изображений киноплакатов, большинство из которых репродуцируется впервые. Справочно-поисковый аппарат каталога: указатель художников, именной указатель, указатель названий фильмов.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника  / авт-уклад.: Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В. І Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису.– Київ, 2017. – 616 с. (50,05 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.–

ISBN 978-966-02-8536-1

Матеріали до біобібліографічного словника українських діячів бібліотечної справи репрезентують біографічні довідки співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек – як знаних бібліотекознавців – розробників теорії, історії, методики та організації бібліотечної справи, так і пересічних, імена котрих удалося встановити за архівними джерелами та за згадками в опублікованих документах. У виданні надані також відомості про українців – діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи інших держав, які зробили свій внесок у розвиток української національної книжкової культури та бібліотечної справи.

Материалы к биобиблиографическому словарю украинских деятелей библиотечного дела представляют биографические справки сотрудников просветительских, университетских, научных, общественных, сельских и детских библиотек – как известных библиотековедов – разработчиков теории, истории, методики и организации библиотечного дела, так и рядовых, имена которых удалось установить по архивным источниками и по упоминаниям в опубликованных документах. В издании даны также сведения об украинцах – деятелях библиотечного, книжного и издательского дела других государств, внесших свой вклад в развитие украинской национальной книжной культуры и библиотечного дела.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Українські газети 1898-2015, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)  : каталог / уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло ; компьютерна технологія  К.В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2018. – 474 с.(23,42 обл.-вид. арк.). – Тираж 200. –ISBN 978-966-02-8555-2

Каталог містить 672 назви періодичних видань. Усі газети досліджено укладачами de visu. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери одієї газети. Опис газет здійснено мовою оригіналу. Науково-довідковий апарат складається з чотирьох покажчиків – географічного, іменного, хронологічного покажчика мов; є словник псевдонімів та криптонімів і список скорочень.

Каталог содержит 672 названия периодических изданий. Все газеты исследованы составителями de visu. Каталог состоит из полных библиографических описаний газет, расположенных по алфавиту названий. За единицу описания взяты все номера одной  газеты. Описание газет осуществлено на языке оригинала. Научно-справочный аппарат состоит из четырех указателей – географического, именного, хронологического указателя языков; есть словарь псевдонимов и криптонимов и список сокращений.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної  бібліотеки  України імені В.І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2015-2016 рр.)  : наук.-допом. бібліогр. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : І. А. Лавриненко, Є. А.Рибак, О. Б. Вихристюк ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ: НБУВ, 2018. – 223 с. (9,3 обл.-вид. арк.). – Тираж 130.–ISBN 978-966-02-8472-2 (друк.).–

ISBN 978-966-02-8473-9 (електрон.)

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування у 2015-2016 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України.

Указатель представляет сведения о зарубежных периодических изданиях, поступивших из всех источников комплектования в 2015-2016 гг. в фонды Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и библиотек научных учреждений НАН Украины.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

       

 Тарас Григорович Шевченко : бібліографія бібліографії видань творів Т. Г. Шевченка та літератури про нього / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. І. Попик (заст. голови) [та ін.] ; авт. кол.: В. Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. В. Лісовська, Л. С. Новосьолова, О. О. Фіклістова. – Київ, 2018. –  276 с.  (21,42 обл.-вид. арк.).– ISBN 978-966-02-8567-5 (електрон.)

Книга містить відомості про бібліографічні посібники, довідники, путівники, енциклопедії, каталоги бібліотек, бібліографічні огляди, пристатейні та прикнижкові бібліографічні списки літератури про життя і творчість Т. Г. Шевченка. Науково-допоміжний апарат представлено іменним та предметним покажчиками. Покажчик орієнтований на фахівців, науковців, працівників бібліотек та видавництв, усіх, хто цікавиться творчістю Т. Г. Шевченка.

Книга содержит сведения о библиографических пособиях, справочниках, путеводителях, энциклопедиях, каталогах библиотек, библиографических обзорах, пристатейных и прикнижных библиографических списках литературы о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко. Научно-вспомогательный аппарат представлен именным и предметным указателями. Указатель ориентирован на специалистов, ученых, работников библиотек и издательств, всех, кто интересуется творчеством Т. Г. Шевченко.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018 рр.) : наук.-бібліогр. покажч. / НАН України ; редкол.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко, О. С. Онищенко [та ін.] ; наук. ред. С. С. Кіраль; уклад.: С. А. Дзюбич, І. Г. Лиханова ; за участю О. В. Давидович, С. О. Денисової, Е. П. Євженко ; бібліогр. ред. Л. С. Новосьолової. – Київ : НБУВ, 2018. –  593 с. (48,61 обл.-вид. арк.).–ISBN 978-966-02-8637-5 (електрон.)

До покажчика, який продовжує попередні поточні видання (1970, 1975, 1979, 1993, 1998, 2005), включено бібліографічні описи праць співробітників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших авторів, у яких висвітлюється історія й діяльність Бібліотеки; праці загального характеру, теоретичні і науково-методичні публікації співробітників, а також інших авторів із різних аспектів бібліотечної справи, книгознавства, бібліографознавства, біографістики, архівознавства, документознавства, архівної діяльності, дослідження фондів бібліотеки.

 В указатель, который продолжает предыдущие текущие издания (1970, 1975, 1979, 1993, 1998, 2005), включены библиографические описания работ сотрудников Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и других авторов, в которых освещается история и деятельность Библиотеки; труды общего характера, теоретические и научно-методические публикации сотрудников, а также других авторов по различным аспектам библиотечного дела, книговедения, библиографоведения, биографистики, архивоведения, документоведения, архивной деятельности, исследования фондов библиотеки.

 

Науково-методичні видання

Книгознавство, бібліотекознавство

 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналіт. огляд / О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. О.С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 22. –  244 с. (7,58 обл.-вид. арк.). — Тираж 130

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в … р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 105 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, в т.ч. короткі відомості про 10 бібліотек, які знаходяться на території м. Донецька, підконтрольного терористам, та в анексованому Росією Криму. Подано також нові законодавчі й нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності.

Выпуск продолжает серию информационно-аналитических изданий «Работа библиотек научных учреждений Национальной академии наук Украины в ... г.», подготовленных по материалам отчетов библиотек. В выпуск вошли аналитические материалы, статистические таблицы и справочная информация о деятельности библиотечно-информационных подразделений 105 научных учреждений НАН Украины, которые предоставили отчеты в Информационно-библиотечный совет НАН Украины, в т.ч. краткие сведения о 10 библиотек, находящихся на территории г. Донецка, подконтрольного террористам, и в аннексированном Россией Крыму. Представлены также новые законодательные и нормативно-правовые документы в области библиотечного дела и научно-информационной деятельности.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «У Економіка. Економічні науки». Підрозділ «У052 Облік. Аудит» / А. М. Головащук, С.В. Галицька, П. І. Шекера ; наук. ред.: Т. П. Павлуша ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 111 с. (4,23 обл.-вид. арк.). – Тираж 30.–ISBN 978-966-02-8517-0

«Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – робочі таблиці класифікації НБУВ, які використовуються у технологічному циклі бібліотечного опрацювання в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки.

«Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского»  ̶  рабочие таблицы классификации НБУВ, которые используются в технологическом цикле библиотечной обработки в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, информационном поиске, а также выполнении информационных запросов пользователей Библиотеки.

 

Збірники наукових праць

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність : зб. наукових праць  / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред.: О. Василенко, Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2017. –– Вип. 48 – 856 с.(44,38 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.–ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються проблеми імплементації міжнародних стандартів до нормативно-правової та науково-методичної бази діяльності вітчизняних бібліотек, зокрема організаційні й термінологічні аспекти. Окрему вагу приділено актуальним питанням діяльності бібліотек в інформаційному суспільстві; комунікаційним аспектам розвитку бібліотечної діяльності в глобальному інформаційному просторі; особливостям сучасних інформаційних ресурсів та трансформації підходів до їх створення, використання та аналізу.

В сборнике научных трудов представлены материалы, в которых освещаются проблемы имплементации международных стандартов в нормативно-правовую и научно-методическую базы деятельности отечественных библиотек, в том числе организационные и терминологические аспекты. Отдельное внимание уделено актуальным вопросам деятельности библиотек в информационном обществе; коммуникационным аспектам развития библиотечной деятельности в глобальном информационном пространстве; особенностям современных информационных ресурсов и трансформации подходов к их созданию, использованию и анализу.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність : зб. наукових праць  / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2018. –– Вип. 49 – 344 с. (18,68 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.–ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек у системі соціальних комунікацій в умовах глобалізованого світу, впливу інформаційно-комунікаційних технологій на трансформації інформаційних продуктів і послуг, підходи до вирішення стратегічних завдань державного будівництва. 

В сборнике научных трудов представлены материалы, в которых освещаются актуальные вопросы функционирования библиотек в системе социальных коммуникаций в условиях глобализирующегося мира, влияния информационно-коммуникационных технологий на трансформации информационных продуктов и услуг, подходы к решению стратегических задач государственного строительства.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Архівознавство, документознавство

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2018. – Вип. 22. – 521 с. (33,9 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.–ISBN 966-02-2780-9 (серія)

До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України. Так, статті, що висвітлюють певні знакові події з історії НАН України, зокрема святкування першого ювілею Академії, склад та зміст особових архівів академіків А. В. Чекунова, О. І. Бродського, А. Д. Коваленка, Є. П. Федорова, родини педагогів та краєзнавців Гориновичів з фондів Інституту архівознавства НБУВ та Інституту рукопису репрезентовані в першому розділі збірника. Дослідження книжкових колекцій та зібрань представлені розвідками про долю книгозбірень католицьких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською імперською владою, про історію особового книжкового зібрання Д. І. Багалія, про становлення бібліотеки Київського реального училища. Студії стосовно атрибуції старообрядницького рукопису 20-х років ХІХ ст. та списків Уставу церковного Єрусалимського XVII ст. вирішують питання кодикології та кодикографії. Історіографічна, археографічна, джерелознавча проблематика аналізується в розділі «Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін». У збірнику також актуалізуються публікації нових документів та напрацювання в галузі інформаційних технологій. Комплекс тематичних статей присвячений ювілеєві відомого українського книгознавця С. Й. Петрова.

В сборник вошли археографические, источниковедческие, архивоведческие, кодикологические студии, статьи по истории книжных коллекций и собраний, публикации документов и т.п., освещающие различные аспекты изучения рукописного и книжного наследия Украины. Так, статьи, освещающие определенные знаковые события в истории НАН Украины, в частности празднование первого юбилея Академии, состав и содержание личных архивов академиков А. В. Чекунова, А. И. Бродского, А. Д. Коваленко, Е.П. Федорова, семьи педагогов и краеведов Гориновичей из фондов Института архивоведения НБУВ и Института рукописи представлены в первом разделе сборника. Изучение книжных коллекций и собраний представлены исследованиями о судьбе библиотек католических монастырей Волынской губернии в свете их кассации 1832 российской имперской властью, об истории личного книжного собрания Д. И. Багалия, о становлении библиотеки Киевского реального училища. Студии относительно атрибуции старообрядческих рукописей 20-х годов XIX в. и списков Устава церковного Иерусалимского XVII в. решают вопрос кодикологии и кодикографии. Историографическая, археографическая, источниковедческая проблематика анализируется в разделе «Исследования в области специальных исторических дисциплин». В сборнике также актуализируются публикации новых документов и наработки в области информационных технологий. Комплекс тематических статей посвящен юбилею известного украинского книговеда С. И. Петрова.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2018. – Вип. 16. – 344 с. (20,0 обл.-вид. арк.).–ISSN 2520-2855

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

Сборник научных трудов посвящен теоретическим и методическим основам отечественной биографистики как отдельной специальной исторической дисциплины, современным проблемам, тенденциям и перспективам развития украинской и мировой биографики и биобиблиографии, вопросам формирования электронных биобиблиографических ресурсов, освещению жизненного и творческого пути известных деятелей науки, образования и культуры Украины.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

 

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] ; НАН України, Нац.  б-ка им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – К., 2018. – Вип. 16.– 240 c. (12,01 обл.-вид. арк.).– ISBN 2224-1825 (серія)

Авторы  данного выпуска сборника, опираясь на итоги проведенных исследований, а также практический опыт реализации научных проектов, обобщают достижения коллективов академических библиотек в различных сферах библиотечной деятельности. Большое внимание уделено теоретическому обоснованию и практике инновационных преобразований в библиотеках и специфике внедрения в них новых информационных технологий, рассматриваются пути совершенствования кадровой политики и проблемы подготовки специалистов библиотечной профессии.

Автори даного випуску збірника, спираючись на підсумки проведених досліджень, а також практичний досвід реалізації наукових проектів, узагальнюють досягнення колективів академічних бібліотек у різних сферах бібліотечної діяльності. Велику увагу приділено теоретичному обгрунтуванню і практиці інноваційних перетворень в бібліотеках і специфіці впровадження в них нових інформаційних технологій, розглядаються шляхи вдосконалення кадрової політики та проблеми підготовки фахівців бібліотечної професії.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

 

Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г. І.Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.(18,32 обл.-вид. арк.).— Тираж 300.–

ISBN 978-966-02-8518-7

Збірник присвячено заступнику директора Всенародної бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) в 1923-1933 рр., керівнику відділу Орієнталія та інших спеціалізованих відділів установи, видатному бібліотекознавцю, книгознавцю, сходознавцю В. Ф. Іваницькому. Збірник складається зі статей про В.Ф. Іваницького, публікації архівних документів та бібліографічних покажчиків – списків праць ученого, літератури про нього, іменного покажчика.

Сборник посвящен заместителю директора Всенародной библиотеки Украины (ныне – Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского) в 1923-1933 гг., руководителю отдела Ориенталия и других специализированных отделов учреждения, выдающемуся библиотековеду, книговеду, востоковеду В. Ф. Иваницкому. Сборник состоит из статей о В. Ф. Иваницком, публикации архивных документов и библиографических указателей – списков трудов ученого, литературы о нем, именного указателя.

 

Книгознавство

Літературознавство

Мовознавство

 

Слов’янські обрії : доп. укр. учасн. ХVІ Міжнар. з’їзду славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 р.) / редкол.: О. Онищенко (голова)  [та ін.] ; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 9. – 440 с.(34,7 обл.-вид. арк.). – Тираж 300

Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень. У збірнику також представлено матеріали круглого столу, присвяченого 200-річчю від дня народження М. Костомарова та П. Куліша.

Студии посвящены актуальным проблемам комплексного изучения славянского языкознания, литературоведения, искусствоведения, фольклористики, этнологии, исторической славистики и историографии славистических исследований. В сборнике также представлены материалы круглого стола, посвященного 200-летию со дня рождения М. Костомарова и П. Кулиша.

 

Книгознавство, бібліотекознавство

Бібліографознавство

Інформаційні технології

 

Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук.конф. (Київ, 6-8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – 824 с. (37,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 200.–ISBN 978-966-02-8614-6

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, в яких висвітлені традиції та інновації у діяльності наукових бібліотек у цифрову епоху. Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору; розглянуті традиції та новації місць зберігання і використання документальних історико-культурних фондів; представлені здобутки і перспективи історії книжкової культури України тощо.

Сборник содержит материалы Международной научной конференции «Библиотека. Наука. Коммуникация », посвященной 100-летию Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, в которых освещены традиции и инновации в деятельности научных библиотек в цифровую эпоху. Украинскими и зарубежными специалистами раскрыты теоретические и прикладные аспекты формирования, использования, организации доступа к электронным информационным ресурсам научной библиотеки в современной веб-среде и оптимизации библиотечной деятельности в развитии национального информационного пространства; рассмотрены традиции и новации мест хранения и использования документальных историко-культурных фондов; представлены достижения и перспективы истории книжной культуры Украины и др.

 

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2018 р. видавалися такі журнали:

1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів на рік32,14 обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.І. Попик). 

2. Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери обсягом 779,6  обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.В. Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О.С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);

   Збірники наукових праць:

1. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.). У 2018 р. вийшли: вип. 48 (856 с., 44,38 обл.-вид. арк.), вип. 49  (344 с.,  18,68 обл.-вид. арк.).

2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.). У 2018 р. вийшов вип. 22 (521 с., 33,9 обл.-вид. арк.).

3.  «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» (з 1996 р.). У 2018 р. вийшов вип. 16 (344 с., 20,0 обл.-вид. арк.).

4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.). У  2018 р. вийшов вип. 16 (240 с., 12,01 обл.-вид. арк.).

 

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» та «Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів»  індексуються в міжнародних базах даних: Research Bible, Scientific Indexing Services (SIS), CiteFactor, BASE, Open Access Infrastructure for Research in Europe, Integrational Institute of Organized Research (12OR), Index Copernicus.