Емменеггер Жан-Франсуа

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
Emmenegger J.-F., Chable D. L., Nour Eldin H. A., Knolle H. Sraffa and Leontief Revisited: Mathematical Methods and Models of a Circular Economy. – Berlin : Walter de Gruyter, 2020. – 529 с. (ISBN) 978-3-11-063509-6 Книга адресована як молодим дослідникам, що бажають вивчати основи економіки, так і досвідченим спеціалістам, що мають намір розглянути потенціал цінових моделей Сраффи, пов'язаних з аналізом таблиць „витрати-випуск” Леонтьєва. Читачі, що прагнуть зрозуміти надбання Сраффи та результати сучасних досліджень кругових процесів у міжгалузевих обмінах та економіці в цілому, знайдуть численні приклади із повними розв’язками та багату формальну математичну методологію, що розкриває економічний зміст результатів. Показано, як розроблену методологію можна застосувати до розгляду екологічних проблем та до вивчення офіційних таблиць „витрати-випуск”. Emmenegger J.-F., Chable D.L., Nour Eldin H.A., Knolle H. Sraffa and Leontief Revisited: Mathematical Methods and Models of a Circular Economy. - Berlin: Walter de Gruyter, 2020. - 529 с. (ISBN) 978-3-11-063509-6 Книга адресована как молодым исследователям, желающих изучать основы экономики, так и опытным специалистам, намеревающимся рассмотреть потенциал ценовых моделей Сраффы, связанных с анализом таблиц "затраты-выпуск" Леонтьева. Читатели, которые хотят понять достояние Сраффы и результаты современных исследований круговых процессов в межотраслевых обменах и экономике в целом, найдут многочисленные примеры с полными решениями и богатую формальную математическую методологию, раскрывающую экономическое содержание результатов. Показано, как разработанную методологию можно применить к рассмотрению экологических проблем и к изучению официальных таблиц "затраты-выпуск".
Дарувальник: 
Емменеггер Ж.-Ф.
Подаровані книги: