Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2020 році

У 2020 р. Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського видано 39 наукових видань загальним обсягом 601,83 обл.-вид. арк. (10 колективних та індивідуальних монографій, 4 збірники документів, 13 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, 9 збірників наукових праць, 2 науково-методичних видання); опубліковано 802 наукові публікації загальним обсягом 414,78 обл.-вид. арк. (39 публікацій у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, 527 статей у вітчизняних виданнях, 23 статі у зарубіжних виданнях, 201 стаття у наукових фахових періодичних виданнях, що входять до міжнародних баз даних; 252 тези до конференцій).

 

Перелік опублікованих книжкових видань

(галузь науки: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, архівознавство, історія науки, інформаційні технології, літературознавство, мовознавство)

Монографії

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: бібліотекознавство та бібліотечна діяльність в інноваційному процесі розвитку (2002–2020) / О. М. Василенко, Т. М. Коваль, Т. Л. Кулаковська [та ін.]  ;  НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 338 с. (15,36 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9465-3. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9466-0

У колективній монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського репрезентовано основні напрями прикладних наукових досліджень у царині бібліотекознавства, які мають позитивний визначальний вплив на розвиток вітчизняної бібліотечної справи. Розкрито основні тенденції формування системи комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування НБУВ, становлення багаторівневої системи підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів, науково-організаційна робота і комунікаційні зв’язки бібліотекознавчих структур у професійно-бібліотечному середовищі.

 

Січова О.  Архівні фонди наукових установ НАН України : традиції та сучасність : монографія / Оксана Січова / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; відп. ред. Л. М. Яременко. – Київ, 2020. – 126 с. (6,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-966-02-9416-6.

У монографії вперше на основі дослідження історії формування та сучасного стану продовжуваних архівних фондів наукових установ НАН України окреслено статус та функції архівних підрозділів установ НАН України як суб’єктів формування архівних фондів, висвітлено принципи і критерії фондової організації архівних документів державних установ наукового профілю, розкрито особливості описування документів та формування системи довідкового апарату до архівних фондів наукових установ НАН України.

 

Шаповал А. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія / Андрій Шаповал ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 570 с. (34,8 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-966-02-9417-2.

У монографії на основі аналізу широкого комплексу архівних документів, передусім, епістолярної спадщини українських учених, а також бібліографічних джерел, відображена діяльність видатного філолога, історика давньої української літератури й театру, етнографа, джерелознавця, палеографа і бібліографа Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) з розвитку українознавства, дослідження української книжкової та рукописної спадщини та організації українського наукового життя.

 

Буряк Л., Патик В. Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер’єрі архівних документів і наукової спадщини: монографія / Л. Буряк, В. Патик ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2020. – 560 с. (30,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9467-7. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9468-4

Видання знайомить з архівними документами, епістолярною та науковою спадщиною Гната Павловича Житецького – інтелектуала, науковця, педагога, одного із засновників та першого керівника відділу рукописів Всенародної бібліотеки України.

 

І. Стамбол. Листування Івана Липи (1892−1922) : монографія / упоряд. Ігор Стамбол. – Київ : Темпора, 2020. – 576 с. (19,7 обл.-вид. арк.) – Тираж 500. – ISBN (друк.) 978-617-569-443-5

У документальному виданні «Листування Івана Липи» зібрано епістолярну спадщину Івана Львовича Липи (1865−1923) — письменника, лікаря, громадського та політичного діяча. Більшість листів, які зберігаються в багатьох архівосховищах України, друкуються вперше. Листи інформують читача про суспільно-політичне та літературне життя українців на порубіжжі ХІХ і ХХ століть та знайомлять із психологічною складовою позиціонування себе українцем у Російській імперії. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться розвитком української літератури та громадсько-політичних рухів.

 

Дзира О. Українці в Канаді: суспільно-політичне становище в контексті імміграційної політики 1918–1939 рр. : монографія / Олеся Дзира / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2020. – 365 с. (16,8 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9462-2. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9463-9

У книзі досліджуються шляхи формування суспільно-політичного статусу українців Канади в міжвоєнний період, участь українців у політичному та громадському житті та впливи на них політики Канади. Розкрито причини другої хвилі імміграції українців до Північної Америки, а також її характер, склад, умови переїзду. Показано залежність імміграційних процесів від законодавства Канади, еміграційної політики Польщі, Румунії, Чехословаччини, СРСР, діяльності мореплавних компаній та допомогових товариств. Виявлено цілі створення українських громадських організацій та освітніх закладів, охарактеризовано напрями та результати їх діяльності. Обґрунтовано вплив українських громадських об’єднань на консолідацію українських сил діаспори, збереження національної самобутності та запобігання асиміляційним тенденціям. Досліджено роль українців у політичному житті країни. Показано ставлення владних кіл та громадськості Канади до діяльності українців.

 

Шип Н. А. Слов’янофільство - духовний феномен XIX ст.: погляд з Києва: монографія / Надія Шип / відп. ред. О. С. Онищенко; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2020. – 240 с. (15,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9448-6. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9449-9

На основі наукового аналізу історіографічного доробку соціогуманітаріїв та презентабельної джерельної бази здійснено комплексне дослідження слов’янофільства як релігійно-філософської течії суспільно-політичної думки в Росії 40-70-х років ХІХ ст.; схарактеризовано засновників, прихильників і послідовників ідеї слов’янської взаємності; доведена історична обумовленість слов’янофільства, розкрита його релігійна і моральна суть, політична компонента і трансформація до панславізму та євразійства. Адресується всім, кого цікавлять світоглядні парадигми слов’янофілів та їх відлуння у теперішньому часі.

 

Струнгар В. Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи : монографія /  Валерія Струнгар ; наук. ред. Ю. Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 315 с. (15,75 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9411-0. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9412-7

У монографії комплексно досліджено бібліотечний сегмент соціальних медіа, розкрито специфіку його формування і функціонування в контексті суспільного використання соціальних медіа. Висвітлено напрями діяльності вітчизняних і зарубіжних бібліотек щодо використання соціальних медіа, визначено їх особливості. Запропоновано комплекс діючих методів та критеріїв, які мають використовувати бібліотечні установи для розвитку бібліотечного представництва в соціальних медіа та вдосконалення ефективності комунікаційної діяльності. Окреслено перспективні напрями та завдання розвитку інформаційно-бібліотечних процесів в інтерактивному медіасередовищі в контексті сучасної трансформації бібліотек в інформаційні центри з акумуляції та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.

 

Желай О. Електронний сервіс сучасної бібліотеки: [монографія] / Оксана Желай; наук. ред. В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 235 c. (10,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9494-3. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9495-0

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід функціонування електронного сервісу сучасної бібліотеки, зокрема у рамках інформаційно-аналітичного обслуговування з урахуванням еволюції користувацького запиту. Закцентовано увагу на важливості вдосконалення дистанційних форм інформаційного, інформаційно-аналітичного обслуговування для підвищення ефективності суспільно-інформаційного забезпечення.

 

Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах: монографія / відповід. ред.: Л.В. Муха; Затока Л.П., Куява Л.М., Крікова Т.В. Лобузіна К.В., Муха Л.В., Остапенко А.А., Савчук Я.І.; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 180 с. (7,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9469-1. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9470-7

Монографію присвячено впровадженню превентивних методів збереження документів у діяльність наукових бібліотек. Розглянуто можливі зовнішні та внутрішні чинники впливу сучасних екологічних умов на стан фондів бібліотек України. Висвітлено основні складові організації процесу впровадження превентивних методів у бібліотеці: матеріалознавчі, технологічні та екологічні аспекти, а також інтеграцію досягнень інноваційних технологій.

 

Імплементація міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського): монографія / Коваль Т. М., Лопата О. М., Туровська Л. О., Шевченко І. В. ;  LAP International Lambert Academic Publishing. – Mauritius, 2020. – 130 p. (6,44 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN 978-620-2-67451-5.

Стратегічний курс української держави на інтеграцію з Європейським Союзом зобов’язує всі її інституції (у тому числі бібліотечні) імплементувати міжнародні стандарти як національні із залученням відповідного виконавчого інструментарію. Спираючись на законотворчі документи, монографія простежує основні тенденції впровадження міжнародних стандартів у діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зокрема узагальнює результати теоретичних і практичних досліджень Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ за три роки (2017-2019) стосовно розвитку нормативно-методичної бази статистичного обліку читачів відповідно до міжнародних стандартів. Використовуючи багаторічні традиції вивчення читацької аудиторії, висвітлює основні етапи розвитку вітчизняної бібліотечної статистики, визначає параметри оцінки бібліотечної діяльності, простежує зміни у політиці бібліотечної справи. Викладає сучасний досвід нормативно-регламентуючої діяльності НБУВ стосовно реєстрації інтелектуальної власності БД «Читачі НБУВ» та організації запису читачів. Окремим блоком досліджує існуючу у світі систему поглядів, підходів і методів щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечних БД; розглядає проблеми захисту інформаційних бібліотечних активів та збереження персональних даних користувачів НБУВ.

 

Історія Національної академії наук України. 1961–1965 : Частина 1. Документи і матеріали / редкол. : О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2020. – 880 с. (60,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9413-4. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9414-1

Дана книга продовжує видання документів та матеріалів з історії Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, що характеризують науково-дослідну та науково-організаційну діяльність АН УРСР упродовж 1961–1965 рр. Видання розраховане на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів закладів вищої освіти та студентів.

 

Родинне листування протоієрея Петра Гавриловича Лебединцева : збірник документів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; упор., авт. вступ. статті Г. Ю. Калініч. Київ, 2020. – 540 с. (12,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9446-2. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9447-9

У даному виданні представлене родинне листування київського протоієрея Петра Гавриловича Лебединцева (1819–1896) із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Листи подані у хронологічному порядку і відображають життєвий шлях і діяльність братів Лебединцевих, процеси у церковному, освітньому й громадському житті Києва і Київщини, підросійської Польщі, Одеси, Петербурга другої половини ХІХ ст., соціальні прагнення та політичну позицію представників православного духовенства і російського чиновництва. Тексти листів супроводжуються науковими примітками і коментарями та вступною статтею.

 

Юрій Гойда: постскриптум : Ювілейний збірник до сторіччя поета і громадського діяча / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Потушняка;  Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; упор. О. Д. Гаврош, С. С. Кіраль. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2020. – 256 с. (7,08 обл.-вид. арк.) – Тираж 150. – ISBN (друк.) 978-617-596-299-2.

Юрій Гойда (псевд. І. Карпатський) (1919-1955), випускник природничо-географічного факультету Дебреценського університету, відповідальний секретар Закарпатського відділення Спілки письменників України (1947-1954), редактор альманаху «Радянське Закарпаття» (з 1953 р.), відомий поет, автор пісень, ораторій, кантат, громадський діяч. Його твори вийшли в перекладі багатьма мовами світу, лауреат премії ім. Д. Вакарова (посмертно, прожив лише 36 років).

 

Іван Чендей  у колі сучасників : зб. спогадів, статей, есе, худож. творів, бібліогр. джерел / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф.Потушняка ; уклад. : О.Д. Гаврош, С.С. Кіраль, І.В. Когутич, М.І. Трещак, О.В. Шмайда ; [2-е вид. доп.]. – Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2020. – 532 с. (18,4 обл.-вид. арк.) – Тираж 400. – ISBN (друк.) 978-617-7868-10-0.

Збірник матеріалів «Іван Чендей у колі сучасників» уперше вийшов у світ 2017 р. із нагоди 95-річчя від дня народження українського письменника, лауреата Державної (нині – Національної) премії ім. Т. Г. Шевченка, який мав на меті показати не тільки постать митця, але й епоху, в якій жив і творив. Друге видання містить публікації І. Чендея про видатних його сучасників, зокрема М. Кречка, Ф. Манайла, П. Тичину та ін., атакож спогади, статті, есе, художні твори, розвідки літературознавців, колег по перу, журналістів, друзів, рідних, які на-віч спілкувалися з ним.

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні  видання

 

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у 2020році: бібліогр. покажч. / НАН України, Нац.б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л.А. Пестрецова, І.О. Шульга, Є.М. Білько, А.О. Ткаченко, М.Ю. Кузнeцова, І.М. Смелік ; відп. ред. О.М.Василенко. –Київ: НБУВ, 2020. – 191с. (6,6 обл.-вид. арк.) – Тираж 50. – ISBN (друк.) 978-966-02-9407-3. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9408-0

У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ здокументообміну. Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв та інших наукових установ для формування та поповнення бібліотечних фондів.

 

Томозов В. В. Родовід: як знайти своє коріння. – Київ : Мистецтво. – 80 с. (10 обл.-вид. арк.) – Тираж 500. – ISBN (друк.) 978-966-577-292-7

Ця книга є своєрідний путівником у лабіринтах людської історії для тих, хто зацікавився своїм родоводом та хоче знайти своє коріння, відновити генетичний зв’язок зі своїми пращурами, пам’ять про яких загубилася у перебігу століть бурхливого минулого нашої батьківщини. Читач зможе зрозуміти, що це за наука – генеалогія, коли вона з’явилася та як розвивалася, чим займається і чому важлива для кожного з нас. У книзі надаються рекомендації щодо процесу здійснення родовідного пошуку, характеризуються джерела, які можуть містити необхідну для починаючого дослідника інформацію про його предків, пропонуються способи фіксації генеалогічного матеріалу.

 

Ціборовська-Римарович І. Видання друкарні луцького домініканського монастиря (1787–1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис. / НАН України; Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського; Ін-т книгознавства. – Київ: НБУВ, 2020. –  131 с. (8,1 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9319-9. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9320-5

Видання присвячене історії та видавничій діяльності друкарні Луцького домініканського монастиря, яка була однією з двох друкарень католицьких монастирів на Правобережній Україні у XVIII ст. У книгознавчій статті, що передує каталогу, на джерельній базі в контексті історії монастирської друкарні подано книгознавчий аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, приділено увагу атрибуції контрафактних видань, представлено інформацію про розповсюдження та побутування примірників її видань у другій половині XVIII–XIX століттях на примірниках, що зберігаються у фондах НБУВ. У каталозі бібліографічно відтворено репертуар друкарської продукції, за сучасною науковою методикою бібліографування стародруків і рідкісних видань, подано науковий попримірниковий опис екземплярів луцьких видань, виявлених у фондах НБУВ. Робота містить багатий фактографічнй матеріал, який може бути використаний при дослідженнях у різних галузях історичної науки.

 

Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. – Київ: НБУВ, 2020. – 300 с.  (17,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9315-1 (загальний, друковане видання). – ISBN (електрон.) 978-966-02-9317-5 (загальний, електронне видання).  Вип. 1 Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва ISBN (друк.) 978-966-02-9316-8. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9318-2.

Перший випуск довідника з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського репрезентує колекційні фонди історичних бібліотек дореволюційних навчальних закладів Києва, а саме: фундаментальної бібліотеки Київського університету св. Володимира з усіма її складниками, Колегії Павла Ґалаґана, Інституту шляхетних дівчат, Київського комерційного інституту, 1-ї, 2-ї, 3-ї, 5-ї (Києво-Печерської) київських гімназій, Київського реального училища, Київського комерційного училища. В описових статтях подано інформацію про фондоутворювачів, дату та місце формування фонду, історичну довідку про книгозбірню, характеристику тематичного та мовного складу зібрання, кількісний склад, зовнішні ознаки колекції, її науково-довідковий апарат тощо.

 

Релігійні газети України 1989–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад.: І. М. Швець, О. С. Залізнюк ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2020. –  358 с. (14,93 обл.-вид. арк.) – Тираж 200.

Каталог «Релігійні газети України 1989–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 530 назв періодич¬них видань. Усі газети досліджено укладачами de visu. Каталог складається з 530 повних бібліографічних описів газет та всіх наявних у фондах різноманітних додатків до них (399 газет і 131 додаток), розташованих за алфавітом назв у хронологічному порядку. Опис газет здійснено мовою оригіналу. Видання споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з п’ятьох допоміжних покажчиків – іменного, географічного, де перелічено всі назви газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву), хронологічного, мов видання і покажчика конфесійної приналежності виданя; є список скорочень та їх розшифрування. Каталог розрахований на дослідників різних галузей гуманітарної науки, усіх зацікавлених.

 

Сохань С.В. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 1. Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522–1785): археографічне дослідження; науковий каталог / редкол.: М.А. Філіпович (голова) [та ін.]. Київ: НБУВ, 2019. –  380 с. (15,4 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 978-966-02-9150-8 (загальний, друковане видання). - ISBN 978-966-02-9152-2 (загальний, електронне видання). ISBN 978-966-02-9151-5 (Вип. 1. друковане видання). - ISBN 978-966-02-9153-9 (Вип. 1. електронне видання)

Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадсько-го. Запропоноване джерелознавче дослідження зумовлене посиленням суспільно-го інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описань. Це – оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот, універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів, духів-ниць тощо. У Додатках міститься каталог документів Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису «Опись краткая имений монастыря Золотоверхого Михайловского Киевского...». Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, покажчика інституцій, списку скорочень літератури й архівних джерел.

 

Іванова О.А. Архів В.С. Косенка (1896–1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження; науковий каталог / ред. кол.: О.П. Степченко (голова) та ін. Київ: НБУВ, 2019. –  196 с. (12,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9148. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9149.

Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора,  піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи йог творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В.С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора. Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.

 

Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври («Кужбушки») з фондів Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського: наук. кат.: у двох част. Частина І: Друкована графіка західноєвропейських шкіл XVI– ХVIII століть / авт.-укл. Н.О. Щеколдіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ: НБУВ, 2019. –  568 с. (18,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 978-966-02-8794-5 (Загальний, електронне видання). - ISBN 978-966-02-8795-2 (Частина 1, електронне видання)

Даним виданням розпочато серію каталогів, що мають на меті залучення до широкого наукового та громадського загалу колекції альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр XVI–XVIII ст. та малюнків учнів і наставників іконописної і малярської майстерні Києво-Печерської лаври, що має назву «Кужбушки» («куншти», «кунштбухи», від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з малювання) і зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України. Публікація описань 48-ми альбомів колекції надає унікальну можливість простежити процес навчання живопису в одному з найстаріших художніх закладів Східної Європи та дослідити вплив європейської культури на творчість українських майстрів. Лаврська майстерня, діяльність якої асоціюється з визначними здобутками київської школи малярства, як навчальна установа почала функціонувати з другої половини XVII ст. У 1763 р. була організована об’єднана лаврська малярня, де працювали ченці-маляри й навчалися учні-«молодики». У різні історичні періоди колекція «Кужбушки» знаходилася у складі фундаментальної бібліотеки Києво-Печерської лаври та – від 1921 р. й донині – у фондах НБУВ НАН України. У першій частині видання представлені описання альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр XVI–XVIII ст. (близько 2000 одиниць) різними техніками. У процесі наукового опрацювання колекції були максимально встановлені імена граверів, художників, видавців, авторів текстів, дати виконання творів, розкрито сюжети, персоніфіковано особи на портретах, ідентифіковано архітектурні споруди тощо. Отож серед гравюр – лицьові Біблії, зображення святих, міфологічні сюжети, пейзажі тощо авторства А. Блумарта, Н. Віссхера-Піскатора, А. Колларта, І. Кока, Ж. Лепотра та інших знаних граверів Європи, а також твори українських майстрів XVII – XVIII ст. – О. Козачківського, І. Щирського, Д. Галаховського, Г. Левицького.

 

«Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / [уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесниченко ; наук. ред. Т. В. Добко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 208, [2] с.». (13,65 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9295-6.

У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації в українських часописах, які виходили українською та російською мовами на території України і поза її межами з 1844 по 2018 р. Хронологічні рамки видання покажчиків – з 1870 по 2019 р.

 

Лариса Дмитрівна Березівська: історик, педагог, бібліотекознавець: біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського; [упоряд.: Вербова В.В. Горбенко Н.А., Страйгородська Л.І.; наук. ред. Добко Т.В.]. – Київ, 2020. – 165 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України»; вип. 35). (10,25 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-966-949-562-4

Біобібліографічний покажчик із серії «Ювіляри НАПН України» присвячено професійній діяльності Лариси Дмитрівни Березівської, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.СухомлинськогоНАПН України. У виданні представлено науковий доробок ученої за 25-річний період їїдіяльності (1995–2020):монографії, підручники, навчальні посібники,довідкові видання,статті в продовжуваних таперіодичних виданнях, матеріалах конференцій тощо.

 

Олександр Іванович Ляшенко: до 70-річчя від дня народження: біобібліогр. покажч. / [авт. вступ. ст.: Ю. І. Мальований ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколаєнко Я. М., Павленко Т.С.; наук. ред. Добко Т. В.; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Василенко Н. М.] ; НАПН України, ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського. – Київ : ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2020. –119 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 29). (6,1 обл.-вид. арк.) – Тираж 100.

У покажчику представлено науковий доробок О. І. Ляшенка – відомого вченого, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти НАПН України за 45 років наукової діяльності (1975–2020). Це, зокрема, дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, посібники, статті в продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах конференцій, довідкових виданнях тощо. Наукова школа О. І. Ляшенка – це його послідовники, які захистили дисертації на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконані під його науковим керівництвом. Видання містить статті та праці про наукову й громадську діяльність вченого.Покажчик адресовано дослідникам освіти, керівникам закладів освіти, педагогам, здобувачам вищої освіти, аспірантам, бібліотекарям тавсім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки, освіти, зокрема теорією та методикою навчання фізики.

 

Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства : аналітична записка / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко, В.І. Попик, Ю.М. Половинчак, К. В. Лобузіна, А.М. Матвійчук [та ін.]   відп. ред. Л.А. Дубровіна;  НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2020. – 93 с. (4,2 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9490-5. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9491-2

В аналітичній записці досліджено суспільний ідеал як соціокультурне явище і наукову категорію їх історичній динаміці, розкрито специфіку формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства, що продукують нові способи глобальних впливів. В дослідженні проаналізовано специфіку функціонування суспільних інститутів як суб’єктів формування та трансляції суспільного ідеалу та роль медіа в суспільному осмисленні національної візії спільного минулого та  майбутнього.

 

Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві : аналітична записка / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко, Ю.М. Половинчак, М.М. Хилько С.Г. Закірова, В.В. Струнгар [та ін.]   відп. ред. Л.А. Дубровіна;  НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2020. – 97 с. (4,3 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9486-8. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9487-5

В аналітичній записці висвітлено динаміку трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві, проаналізовано деструкції суспільної моделі розвитку та основні чинники, що визначають такі деформації. Значну увагу приділено з’ясуванню перспектив репрезентації в суспільному ідеалі можливостей посконфліктного примирення.

 

Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації: аналітична записка / відп. ред. Л.А.Дубровіна ; Нац. академ. наук України., Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 64 с. (3,4 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-966-02-9475-2. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9476-6

Аналітична записка присвячена дослідженню та аналізу міжнародного досвіду створення та розвитку інтелектуальної бібліотечної системи підтримки наукових досліджень, у двох аспектах: цифрова гуманітаристика та управління науковою інформацією. Показана роль наукових бібліотек та їх спеціалістів у формуванні електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотека забезпечує складні функціональні обов’язки на рівні експерта, пов’язані з реалізацією цифрових проектів з підтримки наукових досліджень. Розглянуто основні принципи участі бібліотек у цифрових гуманітарних проектах та організації інноваційних систем управління наукової інформацією (Research Information System, RIS). Показана діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямку формування та розвитку системи підтримки наукових досліджень в Національній академії наук України.

Науково-методичні видання

 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2019 році: інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / автори : О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; укладачі : О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко – Київ: НБУВ, 2020. – Вип. 25. –  191 с.  (7,9 обл.-вид. арк.) – Тираж 100.

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у … році», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Видання вміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 95 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Подано  нові законодавчі акти, нормативно-правові та інструктивно-методичні документи в галузі бібліотечної справи і науково-інформаційної діяльності. Представлено інформацію про нові методичні, бібліографічні та інші видання, які були підготовлені бібліотеками у 2019–2020 роках.

Збірники наукових праць

 

Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; відпов. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. Київ : НБУВ, 2020. 632 с. (32,4 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9342-7. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9343-4

Видання «Життя в науці» присвячене Любові Андріївні Дубровіній, члену-кореспонденту Національної академії наук України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Перший розділ «Час, події, творчі орієнтири» висвітлює життєвий та творчий шлях ученої. Другий складають історичні студії з актуальних питань сучасної історичної науки.

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2020. – Вип. 25. – 344 с.  (26,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 966-02-2780-9 (серія). – ISBN 978-966-02-9388-5 (вип. 25, друковане видання). - ISBN 978-966-02-9389-2 (вип. 25, електронне видання)

До чергового, 25-го, випуску збірника увійшли фахові розвідки, що залучають до наукового та суспільного обігу результати археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів. Це, зокрема, студії, присвячені вивченню стародруків з фондів НБУВ; архівних документів до історії Української народної партії (1918–1921); матеріалів до шевченкознавства в листах Михайла Комарова. Історію книжкових колекцій та зібрань представляють статті стосовно провенієнцій книжкових фондів навчально-допоміжних підрозділів Університету Cв. Володимира та іконографії образу Св. Великомучениці Варвари в українській графіці XVII–XVIII ст. з фондів НБУВ. Дослідження кодиколого-палеографічних та фонетичних особливостей Лавришівського Євангелія висвітлюють здобутки вітчизняних кодикологів. Спеціальні історичні науки репрезентовані студіями з книгознавства, літописної архео¬графії, бібліотечної справи, бібліографії, біографістики, нумізматики. Проблеми цифрової гуманітаристики та баз даних культурної спадщини в бібліотеках України, а також критерії та пріоритети відбору об’єктів історико-культурної документальної спадщини для оцифрування актуалізовані в новому розділі збірника «Інформаційний ресурс культурної спадщини».

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2020. – Вип. 26. – 412 с.  (30,3 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISSN 2222-4203

Наукові студії 26-го випуску збірника, залучаючи до суспільного обігу нові документальні джерела, висвітлюють результати гуманітарних досліджень архівної та книжкової спадщини України і світу. Серед проблематики, актуалізованої у виданні: характеристика особливостей фондів особового походження як складової частини Диплома¬тичного архіву України; реконструкція та аналіз стосунків і співпраці академіків Української академії наук В. І. Вернадського та С. О. Єфремова; визначення іноземних впливів та запозичень у старопольському кухарському рукопи¬су XVIII століття; дослідження іконографії портретних зображень маршалів Франції доби Наполеона у гравюрах з ви¬дання Gavard Ch. Galerie des marechaux de France. Paris, 1839; джерелознавче вивчення документів Головного відомства «Наука» Служби Розенберга як ідеологічної складової політики нацистів на окупованій території Східної Європи під час Другої світової війни; порівняльна характеристика, на прикладах Голокосту, геноциду в Руанді та Голодомо¬ру в Україні, застосування усної історії як інформації, що має доказове значення; огляд видань діаспорних та зару¬біжних учених, які у своїх працях висвітлювали історію української імміграції до Канади в 1918–1939 роках; визна-чення історичних передумов виникнення таких суспільно-політичних феноменів, як панславізм, австрославізм та слов’янофільство, їхньої понятійної артикуляції та застосування у відповідний історичний період у конкретних країнах; виявлення інформаційного потенціалу документального комплексу джерел з історії Полтавщини гетьманських часів та епістолярію художниць-бойчукісток А. Іванової та О. Павленко 1965–1971 років та ін.

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2020. – Вип. 19. – 308 с.  (19,5 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. – ISSN 2520-2855 (друк.). – ISSN 2520-2863 (електрон.)

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. – Київ, 2020. – Вип. 20. – 374 с.  (23,5 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. – ISSN 2520-2855 (друк.). – ISSN 2520-2863 (електрон.)

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

 

Наукові праці Націонал ьної бібліотеки України імені В. І . Верна дського /редкол. : Т. Добко (голов. ред. ), В. Горовий (заст. голов. ред.), Т. Симоненко ( відп .секр.) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2020. – Вип. 57: Бібліотечно -інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – 368 с. (20,63 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання міста і ролі інформаційно-бібліотечних центрів у структурі соціальних комунікацій в Україні і світі. Розглянуто особливості інформаційної діяльності бібліотечних структур, виокремлено напрями оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації, проаналізовано сучасні стратегії функціонування інформаціно-комунікаційних ресурсів. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському і глобальному інформаційному просторі.

 

Наукові праці Націонал ьної бібліотеки України імені В. І. Вернадського /редкол. : Т. Добко (голов. ред. ), В. Горовий (заст. голов. ред.), Т. Симоненко ( відп .секр.) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового ; відп. ред. О. Ворошилов; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2020. – Вип. 58: Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – 490 с. (27,67 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотечних установ в процесі інформатизації українського суспільства, забезпечення доступу всіх категорій користувачів до національних та глобальних інформаційних ресурсів. Розглянуто особливості роботи бібліотечних структур із інформаційно-аналітичного супроводу функціонування стратегічних комунікацій, аналізуються аналітичні продукти наукових бібліотек як складової інформаційного забезпечення міжнародних стратегічних комунікацій. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському і глобальному інформаційному просторі.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: Н. Кунанець (голов. ред.), В. Горовий (заст. голов. ред.), В. Струнгар (відп. секр.) [та ін.] ; наук. ред. О. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2020. – Вип. 59. – 356 с. – (Серія «Слов’янські обрії»; вип. 11). (15,83 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. -  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання комплексного вивчення слов'янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов'янознавства.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.:             Н. Кунанець (голов. ред.), В. Горовий (заст. голов. ред.), В. Струнгар (відп. секр.) [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2020. – Вип. 60. – 350 с. (14,7 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і соціокультурних центрів. Репрезентовано дослідження окремих колекцій з рукописних, книжкових та архівних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячених введенню їх у науковий обіг. Розглянуто особливості інформаційно-комунікаційних аспектів діяльності бібліотек; проаналізовано специфіку віддзеркалення політичних, соціально-економічних і культурних процесів у глобальному та українському медіапросторі. Значну увагу приділено впливу цифрових технологій на сучасні форми бібліотечної діяльності. Матеріали збірника мають наукове і прикладне значення з огляду на актуальність проблем багатофункціональності бібліотечного простору та сучасних практик комунікаційних процесів у бібліотеках.

 

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] ; НАН України, Нац.  б-ка им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – К., 2020. – Вип. 18. – 329  с. (13,7 обл.-вид. арк.) — Тираж 100. – ISSN 2224-1825 (серія)

В статьях данного выпуска представлены результаты научных тсследований по актуальным вопросам в области библиотековедения, книговедения и современных компьютерных технологий, рассмотрены проблемы, которые стоят перед академическими библиотеками. Цель публикации – обьеденить усилия ученых и практиков для решения этих проблем. Отдельные научные статьи украинских и белорусских ученых посвящены вопросам трансформации современной библиотеки как системы в целом и отдельных ее составляющих. Традиционно особое внимание уделено научным проектам и результатам проведенных в библиотеке исследований.

 

Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук –членів МААН; відп. за вип. М.В.Іванова. – Київ, 2020. – 706 с. (29,41 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-966-02-9370-0.– ISBN (електрон.) 978-966-02-9371-7

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (6–8 жовтня 2020 р.), в яких висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек в умовах цифровізації. Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності в умовах цифровізації, зокрема: сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації; цифрові проєкти наукових бібліотек; бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект; бібліометричні технології та наукометричні дослідження; результати впровадження в бібліотеках України Міжнародного стандарту каталогізації. Представлено сучасні особливості книгознавчих досліджень історико-культурних фондів; традиції, інновації, перспективи збереження бібліотечних фондів; проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі історичної біографіки в сучасному українському суспільстві; розглянуто історію формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку архівних фондів наукової спадщини України в цифрову епоху; висвітлено українську музичну культуру і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації.