НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС: НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС: НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Головними завданнями бібліотек під час російсько-української війни є збереження їх самих як науково-інформаційних інституцій і максимальна популяризація науки про виживання, перемогу і повоєнну відбудову. Участь у інформаційному забезпеченні потреб фронту і тилу стає найпершим критерієм їхньої діяльності. Тому, необхідно посилення курсу на формування інтегрованих ресурсів у всіх видах і на всіх носіях інформації, розгортання багатоваріантного бібліотечного сервісу і розвитку у бібліотекарів компетенцій творця, знавця і менеджера інформації.                         

Війна порушила звичний, відпрацьований ритм бібліотечного життя, привнесла багато серйозних викликів, загроз і негативних впливів. Але бібліотечне співтовариство відновлюється і перебудовує свою діяльність,  щоб і у важких умовах воєнного стану виконувати свою професійну місію – нести людям знання, освіту, культуру, робити свій внесок у перемогу, мінімізацію негативних наслідків збройної агресії і післявоєнну відбудову. Національні академічні бібліотеки імені В. І. Вернадського та імені В. С. Стефаника, як і раніше, повинні прагнути збирати все, що опубліковано українською і всіма мовами в Україні, що опубліковано українцями українською і всіма мовами за кордоном, і все, що опубліковано про Україну всіма мовами за кордоном. Вторгнення Російської Федерації на територію України не повинно зірвати наше традиційне бажання, зібрати всю повноту Україніки і демонструвати її вагоме місце в світовому фонді. Бібліотеки академічних інститутів накопичили солідні фонди профільної і суміжної літератури. Важливо примножити зусилля, щоб попри труднощі воєнного часу нові надходження до їхніх фондів не зменшувалися. Прагнення до максимально можливого поповнення фондів – закон бібліотечного життя. Однак були і є пріоритети для кожної бібліотеки і для кожного часу. Нині – пріоритет інформації з питань безпеки й оборони. Сучасна війна – війна технологій (фізико-технічних, хімічних, біологічних, соціальних, гуманітарних, інформаційних). Тому, увага бібліотек сконцентрована на формуванні масивів технологічної інформації і доведення її до всіх зацікавлених. Необхідно зосередитися на формуванні тематичних баз інформації, які узагальнюють відбудовний досвід, як вітчизняний так і зарубіжний. Чим швидше ми накопичимо якісний матеріал з питань відбудови, тим краще буде інформаційний супровід самої відбудови. Націленість на інформаційне забезпечення перемоги й відбудови диктує необхідність пришвидшеного збору, синтезу і передачі інформації. Це вимагає максимально можливої цифровізації бібліотечно-інформаційного процессу. Ідеал бібліотеки – багатий науково-інформаційний ресурс, поєднаний з багатим якісним сервісом. У час великої війни, коли загострюється потреба в різноманітній достовірній інформації і цілеспрямованій її доставці, необхідно взяти курс на підготовку узагальнених і предметних аналітик із найбільш життєво важливих на сьогодні питань, зокрема таких як: збереження життя і здоров’я в умовах війни, можливих варіантів суспільно-корисної діяльності різних категорій людей, запобігання конфліктів, мінімізація і подолання наслідків воєнних дій агресора, викриття ворожих фейків про Україну. Курс на багатий інтегрований науково-інформаційний ресурс, системне цілеспрямоване науково-інформаційне забезпечення, формування бібліотекаря як інформаційного експерта і менеджера – така відповідь бібліотечного співтовариства на виклики війни, потреби перемог і успішної повоєнної відбудови.

В цьому контексті Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського проводить щорічну Міжнародну наукову конференцію «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек», м. Київ, 3–5 жовтня 2023 року. Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечноінформаційного потенціалу в сучасних умовах, виокремлення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та визначення шляхів їх подолання, оприлюднення результатів актуальних наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек. До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти. У межах конференції проводитимуться пленарне засідання та робота в секціях, круглих столах, семінарі: 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління. 2. Цифрові ресурси та сервіси наукової бібліотеки. 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій. 4. Актуальні питання збереження бібліотечних та архівних фондів, що становлять культурне надбання України. 5. Українська книгознавча періодика: до 100-річчя журналу «Бібліологічні вісті». 6. Сучасні тенденції формування, збереження, дослідження рукописних фондів. 7. Українська біографіка в контексті наукових і культурних зв’язків країн і народів Центрально-Східної Європи. 8. Архіви і наука: потенціал, інновації, професійні компетенції. 9. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення: до 100-річчя журналу «Музика». 10. Преса в контексті бібліотекознавчих, бібліографознавчих і джерелознавчих досліджень. 11. Ґарет Джонс: Постать журналіста у дослідженні історії голодомору в Україні. 12. Давнє українське книговидання в оптиці сьогодення: до 450-ліття заснування першої української друкарні Івана Федоровича у Львові. 13. Роль Інституту Президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід. 14. Юдаїка в бібліотеках, архівах і музеях України.

Представлені бібліотекознавчі розвідки, зокрема: наукові публікації, одноосібні та колективні монографії, аналітичні записки, бібліографічні покажчики, науково-методичні збірники та навчальні посібники належать когорті кваліфікованих фахівців, здатних освоїти та розвивати сучасні тенденції та актуальні напрями бібліотечної справи.

 

КНИГИ

1. Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина XIX- початок XXI століття). Матеріали до бібліографії [Текст] : наук.-допоміж. покажч. / [упоряд. В. Березкіна ; наук. ред. Т. Д. Антонюк] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : НБУВ, 2019. - 241, [2] с. - Парал. тит. арк. англ.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик підготовлено за матеріалами довідково-інформаційних  фондів відділу зарубіжної україніки Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Бібліотеки імені О. Ольжича. Покажчик містить вибрані різногалузеві вторинні опубліковані й неопубліковані, періодичні, неперіодичні, продовжувані видання (809 позицій), випущені або надруковані поза межами України, а також на території України в різні часи її історії 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою) протягом 1858 – 2017 рр.

Шифр НБУВ: ВС66035

2. Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.) / відп. ред. О. М. Василенко ; редакційна колегія: Л. А. Дубровіна; О. М. Василенко; О. В. Дзира; М. Б. Закіров; Л. В. Івченко; Т. М. Коваль; Г. І. Ковальчук; К. В. Лобузіна; В. І. Попик; В. М. Удовик; В. В. Черноіваненко; А. І. Шаповал. – Київ: НБУВ, 2022. – 588 с.978-966-02-9673-2(електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004349

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4–6 жовтня 2022 р.), в яких висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек, актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, найбільш гострі проблеми у бібліотечній сфері та шляхи їх подолання, результати наукових пошуків, пропозиції щодо вдосконалення діяльності бібліотек. Розкрито теоретичні та прикладні питання організації і управління бібліотечно-інформаційним комплексом в умовах трансформації наукових комунікацій; цифрових бібліотечних технологій організації знань; електронних ресурсів бібліотек як складника інформаційної основи сучасного національного розвитку. Висвітлено, зокрема: питання трансформації українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства); традиції, перспективи формування, дослідження, цифровізація архівної та рукописної наукової спадщини; музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення; нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань у сучасній біографіці та біобібліографії. Низку матеріалів присвячено діяльності дослідників української діаспори; питанням збереження і вивчення єврейської друкованої спадщини України.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004349

3. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.) / відп. вип. М. В. Іванова ; ред. Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Н. П. Бондар, О. М. Василенко, Т. Ю. Гранчак, Л. В. Івченко, Т. В. Коваль, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, В. І. Попик, О. О. Хамрай. – Київ: НБУВ, 2021. – 806 с. – URL: : http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004116

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (5–7 жовтня 2021 р.), в яких висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек в умовах продукування нового знання. Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності в умовах продукування нового знання, зокрема: управління бібліотечно -інформаційним комплексом в умовах трансформації наукових комунікацій; технології управління знаннями в науковій бібліотеці; наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору; біографіки та біобібліографії: знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства; рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань; музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення; досвід, проблеми та сучасні тенденції функціонування інституту президентства в сучасному інформаційному просторі; тиражування, рефлексії, інтерпретації святого Письма в українській рукописній та друкованій традиції (до 440-ліття виходу друком Острозької Біблії 1581 р.); актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України; академічна юдаїка в незалежній Україні (1991–2021): досвід наукових бібліотек.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004116

4. Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2020 р.) / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін. ; наук. ред. О. З. Клименко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУВ НАН України, 2020. - 735 с. - Бібліогр. в кінці ст. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836

У збірнику висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек в умовах цифровізації. Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності в умовах цифровізації, зокрема: сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації; цифрові проєкти наукових бібліотек; бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект; бібліометричні технології та наукометричні дослідження; результати впровадження в бібліотеках України Міжнародного стандарту каталогізації. Представлено сучасні особливості книгознавчих досліджень історико-культурних фондів; традиції, інновації, перспективи збереження бібліотечних фондів; проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі історичної біографіки в сучасному українському суспільстві; розглянуто історію формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку архівних фондів наукової спадщини України в цифрову епоху; висвітлено українську музичну культуру і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації.

Шифр НБУВ: ВА845358

5. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019.

            Т. 1. - 2019. - 466 с. - Бібліогр. в кінці ст.

            Т. 2. - 2019. - 396 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності у цифрову епоху, зокрема: діяльність, управління, взаємодія наукових бібліотек у цифрову епоху; розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації; біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій; сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія; інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики. Представлено сучасні особливості формування та використання архівної та рукописної наукової спадщини; традиції, інновації, перспективи збереження бібліотечних фондів; розглянуті атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складової наукових досліджень.

Шифр НБУВ: В357971/1 

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003400

Шифр НБУВ: В357971/2      

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003402

6. Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу страте-гічних комунікацій українського суспільства [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 248, [1] с. - Бібліогр.: с. 223-[249].

У монографії розглядається зростаюче значення стратегічних інформаційних комунікацій в організації національного інформаційного простору, розкривається їхній зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства, досліджується джерельна база забезпечення їх функціонування, у якій особлива увага приділяється системі наукових бібліотек, Розглянуто перспективи розвитку цієї соціальної інформаційної системи.

Шифр НБУВ: ВС68824

7. Бібліотечні портали знань : монографія / відп. ред. К. В. Лобузіна ; ред. С. С. Гарагуля; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2022. – 378 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004512

Монографію присвячено використанню порталів знань в діяльності наукових бібліотек. Розглянуто принципи функціонування та технології бібліотечних порталів знань, які призначені для консолідації та впровадження єдиної системи організації знань для удосконалення системи доступу до джерел наукової інформації. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в царині впровадження порталів знань для організації системи підтримки наукових досліджень та представлення цифрових історико-культурних ресурсів України. Визначено роль та розроблено інструментарій формування електронних бібліотечних тематичних і персональних колекцій як одного з важливих елементів організації знань бібліотечного порталу. Показано способи використання бібліотечних лінгвістичних інструментів (тематичного рубрикатора, авторитетних файлів) для удосконалення доступу до інформаційних ресурсів бібліотечного порталу.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004512

8. Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність [Текст] : наук.-метод. посіб. / [авт.-уклад.: О. Яковенко, А. Венідиктова ; відп. ред. О. Василенко ; пер. з англ.: Т. Арсеєнко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2019. - 131 с. : табл. - Бібліогр.: с. 125-129.

У науково-методичному посібнику охарактеризовано основні види традиційних та інноваційних послуг, які надають бібліотеки, розглянуто питання організації статистики, визначено показники ефективності, методи оцінювання якості бібліотечно-інформаційних послуг згідно з положенням національних стандартів.

Шифр НБУВ: ВА844803

9. Бондар Наталія Петрівна.

Вільнюські Євангелія 1575 - 1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  [Текст] : дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій / Наталія Бондар ; [відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : [б. в.], 2021. - 480, [1] с. : іл., табл. - Назва на корінці : Вільнюські Євангелія 1575 - 1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004406

Пропонована праця складається з дослідження, бібліографічного опису видань та примірників Євангелій, виданих у Вільнюсі упродовж 1575–1644 рр., та альбому ілюстрацій цих видань (130 зображень). До складу каталогу включено деталізовані описи 32 примірників чотирьох вільнюських видань Євангелій – друку П. Мстиславця 1575 р., Євангелій без сигнатур 1600 р. та з сигнатурами 1610–1620-х рр. друкарні Мамоничів та Святодухівського братства 1644 р., а також фрагментів невідомого в бібліографії друку 20–30-х рр. ХVІІ ст. Вільнюські видання Євангелій містять оригінальні за змістом власницькі й вкладні записи, вартісні оправи, відзначаються прикметною історією побутування. Публікація включає ґрунтовний науково-довідковий апарат, додатки з ідентифікаторами аркушів, схемою міграції примірників, таблиці розміщення філіграней. Роботу проілюстровано значною кількістю зображень варіантів друку, власницьких записів, фрагментів тиснення оправ, філіграней описаних примірників.

Шифр НБУВ: СО38485

10. Булатова Світлана Олегівна.

Рукописна Polonica: Podróžne Potrawy z postem - пам'ятка з історії кулінарії середини XVII століття у фондах інституту рукопису Національної бібілотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : монографія / Світлана Булатова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2022. - 258 с. : іл. - Назва обкл. : Рукописна Polonica: Podróžne Potrawy z postem - пам'ятка з історії кулінарії середини XVII століття. - Текст укр., пол. - Бібліогр.: с. 235-248.– URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004432

Монографію присвячено дослідженню галицької рукописної збірки Podróżne potrawy z postem середини ХVІІ ст. та власне публікації її рецептур старопольськоюмовою. У виданні розглянуто кодикологічний аспект рукописної збірки, питання щодо складу, авторства рецептур, виконано їхній історико-філологічний аналіз. У бароковому контексті вивчені локальні галицькі рецептури та іноземні запозичення в елітарній кухні ХVІІ ст., визначені історико-кулінарні характеристики інгредієнтів та ретроспективних технологій, висвітлені дискурси дієтетики та посту. Текст рукописних рецептур, підготовлений у відповідності до правил опублікування старопольських археографічних джерел, супроводжують переклад українською мовою, наукові коментарі, термінологічний словник та покажчики.

Шифр НБУВ: ВС70133

11. Вакульчук Ольга Анатоліївна.

Багатотиражна преса України 1917-1941 років: становлення, розвиток, контент [Текст] : монографія / О. А. Вакульчук ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 534, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 473-[535]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004099

У монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з процесами становлення, розвитку і функціонування багатотиражних газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917–1941 років. Багатотиражна преса цього періоду є специфічним явищем і окремим видом газетної періодики, яка слугувала формуванню радянських ідеологічних засад в усіх галузях економічної, політичної та культурної діяльності держави, організовувала трудові колективи на виконання поставлених владою завдань. Вона об’єднувала у собі всі різновиди газет, котрі видавалися заводськими, фабричними, шахтними, транспортними установами та підприємствами, об’єднаннями, політвідділами МТС, а також редакціями колгоспів, радгоспів, навчальних та культурних закладів, профспілкових та громадських організацій тощо. У роботі проаналізовано специфіку етапів становлення багатотиражної преси, розкрито загальне та специфічне у розвитку її різних видів, встановлено особливості функціонування багатотиражних газет на тлі суспільно-політичної ситуації, що склалася у період 1917 – початку 1940-х років.

Шифр НБУВ: ВС68745

12. Взаємодія в українській бібліотечній науці і практиці (1926–2021) : анотована бібліографія / ред. О. З. Клименко ; уклад. О. Л. Сокур. – Київ: НБУВ, 2022. – 226 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004447

Анотована бібліографія містить інформацію про дисертації, автореферати, монографії, статті з наукових збірників, журналів, матеріалів конференцій із питань бібліотечної взаємодії, співпраці, співробітництва, партнерства, кооперації, інтеграції, які було видано упродовж 1926–2021 рр.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004447

13. В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв'язки, пам'ять : довідник / авт. уклад: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко. – Київ: НБУВ, 2023. – 496 с.978-617-14-0059-7 (друковане видання). – 978-617-14-0060-3 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004513

Видання продовжує реалізацію проєкту "Володимир Іванович Вернадський і Україна", який здійснюють у тісній співпраці Комісія НАН України з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та інші установи НАН України. У Довіднику подано відомості щодо українських локацій, пов’язаних із життям, дослідженнями, науково-організаційною і викладацькою діяльністю першого президента УАН академіка В. І. Вернадського, підготовкою його наукових праць, подіями, у яких він брав участь чи стосовно яких висловлював своє ставлення, родинними зв’язками тощо. Представлено інформацію про коло осіб, які через український контент були знайомі або співпрацювали з видатним ученим (колеги, друзі, учні).

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004513

14. В. І. Вернадський і Україна: з листування [Текст] : [в 2 кн.] / [авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін. ; редкол.: А. Г. Загородній (голова) та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Ін-т архівознавства Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2018 - 2019. - ISBN 978-966-02-8431-9

            Кн. 1 : А - І. - 2018. - 568 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в комент.: с. 486-553.

Шифр НБУВ: В357113/1

            Кн. 2 : К - Я. Офіційне. Родинне. - 2019. - 1037 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в комент.: с. 877-929.

Видання продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна», започатковану в низці томів серії «Вибрані наукові праці академіка
В. І. Вернадського». Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки і культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.

Шифр НБУВ: В357113/2

15. Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки [Текст] = Using web technology instruments as a basis for expanding library online services in the creation of the modern library image : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., Ужгород, 18-25 черв. 2019 р. / [редкол.: М. М. Медведь (голов. ред.) та ін.] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2019. - 202 с. : іл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. Парал. тит. арк. англ.

У збірник увійшли праці бібліотечних фахівців, викладачів бібліотечної справи та вищої школи, магістрів як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки; представлено результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначено шляхи вирішення певних проблем, висвітлено діяльність бібліотеки як особливого середовища, що сприяє інтелектуальному та культурному розвитку особистості. Особливий акцент звернено на можливості сайту бібліотеки, впро- вадження онлайн-послуг, університетський репозитарій, значення відкритого доступу до електронного каталогу у бібліотеках.

Шифр НБУВ: ВА843797

16. Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науково-довідкове видання / ред. Т. Д. Антонюк, О. А. Вакульчук, Г. І. Ковальчук, К. В. Лобузіна ; авт. уклад: О. С. Залізнюк, С. Ю. Мельник, І. М. Швець. – Київ: НБУВ, 2023. – 326 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004502

Науково-довідкове видання "Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" включає 259 унікальних джерел для дослідження історії створення, складу і змісту, умов функціонування преси національних спільнот України у період 1988–2004 рр. Усі джерела представлені мовою оригіналу. Видання споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з п`ятьох покажчиків – іменного, географічного, хронологічного, мов видання і покажчика видань національних спільнот; є список скорочених назв у заголовках і підзаголовках газет та їх повне найменування. Науково-довідкове видання «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського» стане у нагоді для дослідницької роботи в усіх галузях науки і культури.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004502

17. Горбань Юрій Іванович.

Консервація і зберігання документів [Текст] : практикум / Юрій Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2020. - 155 с. : іл. - Бібліогр.: с. 140-149.

У   практикумі   наведено   рекомендації   з   вивчення   дисципліни «Консервація і зберігання документів» та основні теми для опрацювання. Подано плани та матеріали лекцій, теми і плани семінарських занять, завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для індивідуальних занять. Наведено список рекомендованої літератури, термінологічний словник. У тексті використані схеми та ілюстровані матеріали.

Шифр НБУВ: ВА843698

18. Горбач Наталія Вікторівна.

Художня рецепція Голокосту: український контекст [Текст] : [монографія] / Наталія Горбач ; Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Запоріз. нац. ун-т. - Дніпро : Ткума, 2021. - 175 с. - (Українська бібліотека Голокосту). - Бібліогр. в кінці гл. 

Об’єктом уваги монографії стали різноманітні за своєю естетичною природою прозові твори українських письменників XX-початку XXI ст., написані українською та іншими мовами, у яких відтворено долю євреїв під час Другої світової війни. До аналізу залучено і твори зарубіжної літератури вихідців з України або їх нащадків, що розширюють пам’яттєвий дискурс Катастрофи на українських землях. У дослідженні акцентовано увагу на можливості художньої прози про Шоа як засобу трансформації комунікативної, історичної пам’яті в пам’ять культурну та формування інклюзивного художнього простору.

Шифр НБУВ: ВА857565

19. Деменко Людмила Михайлівна.

"Supplementum": додаткові відділи бібліотек польського короля Станіслава Августа Понятовського "Collectio Regia" та Волинського ліцею в Кременці [Текст] : каталог / [Людмила Деменко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства, Від. бібл. зібрань та іст. колекцій. - Київ : НБУВ, 2021. - 378 с. : фот. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 347-353. Авт. на тит. арк. не зазнач.

– URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004118

 Каталог розкриває склад і зміст додаткових відділів двох історичних книгозбірень, час формування яких припадає на другу половину XVIII ст. – початок ХІХ ст.: «Collectio Regia. Supplementum» бібліотеки останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського та «Supplementum ad Bibliothecam» бібліотеки Волинського ліцею в Кременці. Наразі вони є частиною фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У передмові на документальній основі за хронологією подається історія формування, опису і переміщення цих фондів. Видання містить алфавітні каталоги, покажчики: хронологічні, місць друку, видавців і друкарів, топографічні, провенієнцій; список джерел і літератури, які сприяли атрибуції. Наприкінці каталогу – фотододаток.

Шифр НБУВ: ВА854628

20. Дзира Олеся Іванівна.

Українці в Канаді: суспільно-політичне становище в контексті імміграційної політики 1918–1939 рр. : монографія / Олеся Дзира / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2020. – 365 с.  – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004119

У книзі досліджуються шляхи формування суспільно-політичного статусу українців Канади в міжвоєнний період, участь українців у політичному та громадському житті та впливи на них політики Канади. Розкрито причини другої хвилі імміграції українців до Північної Америки, а також її характер, склад, умови переїзду. Показано залежність імміграційних процесів від законодавства Канади, еміграційної політики Польщі, Румунії, Чехословаччини, СРСР, діяльності мореплавних компаній та допомогових товариств. Виявлено цілі створення українських громадських організацій та освітніх закладів, охарактеризовано напрями та результати їх діяльності. Обґрунтовано вплив українських громадських об’єднань на консолідацію українських сил діаспори, збереження національної самобутності та запобігання асиміляційним тенденціям. Досліджено роль українців у політичному житті країни. Показано ставлення владних кіл та громадськості Канади до діяльності українців. 

Шифр НБУВ: ВС68732

21. Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві : аналітична записка / О. С. Онищенко [и др.] ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2019. – 44 с.– URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004081.

В аналітичній записці розглянуто поняття суспільного ідеалу у системі смислотворчих орієнтирів суспільного розвитку, розглянуто політичні, економічні, соціокультурні зміни як чинники трансформації суспільних уявлень про бажане майбутнє. Висвітлено роль наукових та мистецьких рефлексій і соціокультурних практик як механізму осмислення та трансформацій ідеалів національного розвитку. Приділено увагу аналізу стану суспільно-політичної свідомості як простору функціонування суспільного ідеалу. Окремим аспектом аналітичної записки стало з’ясування перспектив репрезентації в суспільному ідеалі можливостей постконфліктного примирення.

Шифр НБУВ: Р137716

22. Добко Тетяна Василівна. 
Українська революція (1917-1921) у бібліографічних покажчиках
 : монографія / Т. Добко, О. Дуднік; ред.: Л. А. Дубровіна; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2022. - 386, [1] c. - Бібліогр. в знесках - укp.

Охарактеризовано бібліографічні джерела з історії Української революції та визвольної боротьби українського народу (1917-1921), видані в УРСР, СРСР, незалежній Україні та за кордоном у XX - на початку XXI ст. Увага акцентовано на ідеологічних і методологічних засадах їх укладання, аналізується їхній зміст та інформаційне наповнення. Проаналізовано бібліографічні покажчики, списки, огляди, методико-бібліографічні матеріали, біобібліографічні видання, присвячені окремим регіонам, визначним подіям, військовим і державним структурам, підрозділам, органам і організаціям революційної доби, а також визначним діячам Української революції 1917-1921 р. - В. Винниченку, М. Грушевському, В. Липинському, Н. Махну, С. Петлюрі, П. Скоропадському та ін. Розглнуто покажчики, що розкривають зміст окремих періодичних видань. Значну увагу приділено аналізу покажчиків, підготовлених представниками українських національно-патріотичних сил за кордоном, бібліографічних видань радянських дослідників, а також актуальним сучасним бібліографічним працям, присвяченим 100-річчю Української революції. Праця містить список бібліографічних посібників, які висвітлюють питання Української революції, її видатних діячів і учасників.

 Шифр НБУВ: ВС69776

23. Добровольська Вікторія Василівна.

Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні [Текст] : монографія / Вікторія Добровольська ; [відп. ред.: С. Х. Литвин] ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2020. - 351 с. - Бібліогр.: с. 303-351.

Комплексно досліджено проблему інформаційно-документаційного забезпечення розвитку сучасного соціокомунікаційного простору культури України в епоху цифрового суспільства. Окреслено перспективи розвитку документальних цифрових систем культурної спадщини в соціокомунікаційному просторі культури. Введено до наукового обігу визначення поняття "соціокомунікаційний простір культури" в контексті теорії соціальних комунікацій, обґрунтовано основні його складові - інфраструктурну, змістову та суб'єктну. Висвітлено діяльність міжнародних організацій у сфері створення цифрового фонду документації культурної спадщини для формування інтегрованих ресурсів у глобальній мережі Інтернет. Досліджено формування суспільного інформаційного образу закладів культури, бібліотек, архівів, музеїв у спільнотах соціальних мереж. Проаналізовано інформаційні ресурси мережі Інтернет для документування історичних та історико-культурних процесів в Україні та світі. Установлено й узагальнено критерії та пріоритети відбору об'єктів історико-культурної документальної спадщини для оцифрування. Обґрунтовано основні засади збереження цифрової культурної спадщини. Представлено документальні цифрові системи культурної спадщини в соціальних комунікаціях України. Визначено концептуальні підходи до висвітлення стану документальних цифрових систем культурної спадщини та засоби їх включення в систему документаційного регулювання. Окреслено перспективи розвитку документальних цифрових систем і ресурсів культурної спадщини в соціокомунікаційному просторі культури України.

Шифр НБУВ: ВА843254

24. Желай Оксана.

Електронний сервіс сучасної бібліотеки [Текст] : монографія / Желай Оксана ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 204, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 180-[205].

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід функціонування електронного сервісу сучасної бібліотеки, проаналізовано ефективність інформаційно-аналітичного обслуговування різних категорій бібліотечних користувачів, зокрема представників органів державної влади та самоврядування. Закцентовано увагу на важливості вдосконалення дистанційних форм інформаційного, інформаційно-аналітичного обслуговування для підвищення ефективності суспільно-інформаційного забезпечення.

Шифр НБУВ: ВА854062

25. Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; відпов. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. Київ : НБУВ, 2020. 632 с.  – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003837

Видання «Життя в науці» присвячене Любові Андріївні Дубровіній, члену-кореспонденту Національної академії наук України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Перший розділ «Час, події, творчі орієнтири» висвітлює життєвий та творчий шлях ученої. Другий складають історичні студії з актуальних питань сучасної історичної науки.

Шифр НБУВ: ВС67415

26. З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки : монографія / ред. Г. І. Ковальчук. – Київ: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2021. – 400 с. : c. іл.978-966-360-437-4. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004382

Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016—2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотвор чих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI—XХ ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах.

Шифр НБУВ: ВС68252

27. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2021–2022 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / відп. ред. О. М. Василенко ; уклад. З. Р. Андрійчук, О. Б. Вихристюк, Л. В. Леонова, Є. А. Рибак, М. С. Сергієва, А. К. Ятченко. – Київ: НБУВ, 2022. – 97 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004500

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, які надійшли з усіх джерел комплектування у 2021–2022 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004500

28. Засновники і президенти Національної академії наук України [Текст] : біобібліогр. матеріали / [О. В. Бугаєва  та ін. ; уклад.: Т. В. Добко (керівник) та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 945, [1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004169

Представлено біографічні довідки та бібліографічні матеріали прозасновників та президентів Національної академії наук (НАН) України. Першимиакадеміками (дійсними членами) Української академії наук згідно з наказом ГетьманаПавла Скоропадського по Міністерству народної освіти та мистецтва від 14 листопада1918 р. були обрані відомі вчені: Дмитро Багалій, Володимир Вернадський, МиколаКащенко, Володимир Косинський, Агатангел Кримський, Орест Левицький, МиколаПетров, Степан Смаль-Стоцький, Федір Тарановський, Степан Тимошенко, МихайлоТуган-Барановський, Павло Тутковський. Деякі з них також були обрані йпрезидентами НАН України. Це, зокрема Володимир Іванович Вернадський, ОрестІванович Левицький. Очолювали Академію також: Микола Прокопович Василенко,Володимир Іполитович Липський, Данило Кирилович Заболотний, ОлександрОлександрович Богомолець, Олександр Володимирович Палладін, Борис ЄвгеновичПатон. Нині НАН України очолює відомий український вчений Анатолій ГлібовичЗагородній. Відображено літературу, переважно представлену у фондах Національноїбібліотеки України імені В. І. Вернадського. На допомогу науковцям, історикам,бібліотечно-інформаційним працівникам.

Шифр НБУВ: ВС69007

29. Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи [Текст] / [Головченко М. М. та ін.] ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. ін-т муніцип. упр. та міськ. госп-ва, Каф. інформ. діяльності та документознавства. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 165 с.

Шифр НБУВ: ВА845055

30. Зубко Надія Несторівна.

Енциклопедичне гасло про видавництво: досвід і методика укладання [Текст] / Надія Зубко ; [наук. ред. Лариса Головата] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2021. - 379 с. : рис. - Бібліогр.: с. 337-366.

Розглянуто типологічні риси енциклопедії як різновиду довідкового видання, розкрито її структуру, описано види. Охарактеризовано видавництво як суб'єкт книжкової справи, розкрито алгоритми його дослідження, висвітлено основні підходи до структурування матеріалу в статтях про видавництво в українських енциклопедіях ХХ-ХХІ ст. Узагальнено досвід авторів і редакторів щодо формулювання гаслового слова і дефініції, побудови основної частини статті щодо загальної характеристики видавництва й аналізу структури репертуару. Подано пропозиції щодо скорочень слів і словосполучень в енциклопедичній статті, оформлення пристатейного бібліографічного списку. Окреслено видавництво як об’єкт наукових досліджень.

Шифр НБУВ: ВА856853

31. Iмплементація міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек [Текст] : (з досвіду Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського)  / Тетяна Миколаївна Коваль  [та ін.] ; Леся Туровська (ed.). - Beau Bassin : LAP LAMBERT  acad. publ., 2020. - 130 с. : табл. - Бібліогр.: с. 128-130. - ISBN 978-620-2-67451-5

Стратегічний курс української держави на інтеграцію з Європейським Союзом зобов’язує всі її інституції (у тому числі бібліотечні) імплементувати міжнародні стандарти як національні із залученням відповідного виконавчого інструментарію. Спираючись на законотворчі документи, монографія простежує основні тенденції впровадження міжнародних стандартів у діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зокрема узагальнює результати теоретичних і практичних досліджень Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ за три роки (2017-2019) стосовно розвитку нормативно-методичної бази статистичного обліку читачів відповідно до міжнародних стандартів. Використовуючи багаторічні традиції вивчення читацької аудиторії, висвітлює основні етапи розвитку вітчизняної бібліотечної статистики, визначає параметри оцінки бібліотечної діяльності, простежує зміни у політиці бібліотечної справи. Викладає сучасний досвід нормативно-регламентуючої діяльності НБУВ стосовно реєстрації інтелектуальної власності БД «Читачі НБУВ» та організації запису читачів. Окремим блоком досліджує існуючу у світі систему поглядів, підходів і методів щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечних БД; розглядає проблеми захисту інформаційних бібліотечних активів та збереження персональних даних користувачів НБУВ.

Шифр НБУВ: ВА846043

32. Імідж бібліотеки [Текст] : навч. посіб. / Маслак В. І. [та ін.] ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В., 2021. - 357 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 349-357.  На тит. арк. та обкл. зазнач. 1-ші 3 авт.: Маслак В. І., Бутко Л. В., Василенко Д. П._?2,,EC,,U=Ч734?_

У посібнику викладено основи іміджу сучасної бібліотеки, розглянуто його складові, характеристики, завдання, якості, фактори, що на нього впливають; визначено роль позитивного іміджу бібліотеки в забезпеченні її поступального розвитку, стабілізації в умовах мінливого сьогодення.

Шифр НБУВ: ВА847323

33. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження архівного фонду Національної академії наук України (2000-2020) [Текст] : [монографія] / [О. В. Березовська та ін. ; відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2021. - 341, [1] с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004199

У монографії розкрито діяльність Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування, наукового дослідження та реконструкції Архівного фонду Національної академії наук України, відображено роль інституту в процесі управління архівною справою та діловодством у НАН України та її установах.

Шифр НБУВ: ВС69775 

34. Інструкція з обліку фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / [авт.-уклад.: О. М. Василенко та ін. ; відп. ред. О. М. Василенко ; наук. ред. О. З. Клименко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 91 с. : табл. - Бібліогр.: с. 86-90.

Інструкція є нормативним документом, що визначає правила і порядок обліку документів, які входять до складу фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, регламентує організацію системи обліку фонду: види, методи та засоби обліку документів, диференційованих залежно від їхнього виду.

Шифр НБУВ: ВА839312

35. Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи [Текст] : матеріали ІV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листопада 2022 р.). - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2022. - 316 с.

Шифр НБУВ: видання в опрацюванні

36. Інформаційний синтез українського національного простору в контексті варіативності його соціокультурних кодів [Текст] : аналіт. зап. / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 58, [1] с. - Бібліогр.: с. 54-[59]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004353

Варіативність соціокультурних кодів у світосприйманні, історичному мисленні і культурній пам'яті, притаманна сучасній Україні, значним чином зумовлена як історичними умовами розвитку, так і сучасними викликами. Завданням як державної гуманітарної політики, так і діяльності культурних установ є, з одного боку, нівелювання деструктивних аспектів такої варіативності, недопущення її інструменталізації в політичних інтересах як внутрішніх, так і зовнішніх гравців; а з іншого – збереження і використання її конструктивного потенціалу як ресурсу національної адаптивності та основи формування інклюзивної нації.Аналітична записка присвячена дослідженню культури як сукупності матеріальногоі духовного надбання держави та інформаційно-культурного простору. Проаналізовано міжнародний досвід у регулюванні культурної політики та створенні цифрового ресурсу культурної спадщини. Висвітлено концептуальні засади представлення культурної спадщини України та питання консолідаційних аспектів цифрової конвергенції. Запропоновано огляд проєктів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та вчених НАН України з розбудови цифрових ресурсів культурної пам’яті України.

Шифр НБУВ: ВА858628 

37. Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотечної мережі Національної академії наук України в системі наукових комунікацій : монографія / О. Л. Сокур, О. З. Клименко. – Київ: НБУВ, 2023. – 297 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004724

Монографію присвячено комплексному дослідженню питання інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотечної мережі НАН України у контексті науково-організаційного забезпечення, можливостей корпоративної співпраці, оцінки стану, тенденцій та перспектив їх подальшого функціонування задля інтеграції українського наукового інформаційного простору у світовий. Узагальнено накопичені теоретичні напрацювання й практичний досвід, запропоновано шляхи ефективної взаємодії на основі уніфікації технологічних процесів та нормативно-методичного забезпечення, що відповідають вимогам сучасного інформаційного середовища. Визначено роль і місце бібліотек НАН України у формуванні українського наукового інформаційного простору задля зміцнення наукового потенціалу країни. Сформульовано практичні рекомендації з активізації взаємодії мережі бібліотек НАН України.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004724

38. Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар, Л. М. Гутник, О. В. Заєць, Л. В. Івченко, Г. І. Ковальчук, Т. Є. Мяскова , О. К. Супронюк, Г. М. Юхимець; відп. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ: НБУВ, 2021. – 616 с.978-966-02-9666-4 (друк.). – 978-966-02-9667-1 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004117

У монографії розкрито діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського щодо дослідження та опрацювання історико-культурних фондів, що зберігаються у відділах стародруків та рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, зарубіжної україніки, образотворчих видань, музичних фондів і частково картографічних видань. Окрема увага приділена питанню створення електронних ресурсів, що дозволяють наблизити відповідну інформацію для віддалених користувачів, прискорити бібліографічний пошук ретроспективних різновидових видань та колекцій. Бібліографічний покажчик публікацій співробітників названих підрозділів демонструє обсяги і напрямки наукових досліджень історико-культурних фондів НБУВ.

Шифр НБУВ: ВС68667

39. Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 2019. – 364 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004515

Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містить аналіз сучасного стану, проблемно-тематичного діапазону, здобутків і нерозв’язаних проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки, а також завдань і перспектив їх подальшого вдосконалення. Сформульовані в монографії методичні рекомендації адресовані міністерствам і відомствам, науковим установам та закладам освіти, бібліотекам, музеям, видавництвам, редакціям журналів, ЗМІ, інформаційним центрам, громадським осередкам, які працюють у сфері історико-біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та історико-біографічних знань.  

Шифр НБУВ:  ВА837809

40. Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : довідник / [наук. ред. Г. І. Ковальчук]. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020   

Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. - 2020. - 298, [1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004045

Перший випуск довідника з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського репрезентує колекційні фонди історичних бібліотек дореволюційних навчальних закладів Києва, а саме: фундаментальної бібліотеки Київського університету св. Володимира з усіма її складниками, Колегії Павла Галагана, Інституту шляхетних дівчат, Київського комерційного інституту, 1 -ї, 2-ї, 3-ї, 5-ї (Києво-Печерської) київських гімназій, Київського реального училища, Київського комерційного училища. В описових статтях подано інформацію про фондоутворювачів, дату та місце формування фонду, історичну довідку про книгозбірню, характеристику тематичного та мовного складу зібрання, кількісний склад, зовнішні ознаки колекції, її науково-довідковий апарат тощо.

Шифр НБУВ: В358357/1

41. Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микільського монастиря за публікаціями XIX - початку XX ст. з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [зб. док. і матеріалів] / [уклад. І. С. Шекера ; наук. ред. О. В. Заєць] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : НБУВ, 2021. - 450 с. : іл. - Бібліогр.: с. 413. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004202

Збірник складається з уривків текстів опублікованих у ХІХ – на початку ХХ ст. історичних документів, досліджень, описів, путівників, енциклопедій та довідників, у яких міститься інформація про Аскольдову Могилу, Микільський Військовий собор, Пустинно-Микільський монастир та його бібліотеку. Поштовхом до підбору таких матеріалів стало дослідження бібліотеки Пустинно-Микільського монастиря, яка зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій та інших відділах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книги з історичної бібліотеки Київського Пустинно-Микільського монастиря звірені з рукописним каталогом бібліотеки монастиря 1912 р., що перебуває в Інституті рукопису НБУВ.

Шифр НБУВ: ВС69333

42. Історія Національної академії наук України. 1961–1965 : Частина 1. Документи і матеріали / редкол. : О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2020. – 880 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004028

Дана книга продовжує видання документів та матеріалів з історії Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, що характеризують науково-дослідну та науково-організаційну діяльність АН УРСР упродовж 1961–1965 рр.

Шифр НБУВ: В358753/1

43. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : матеріали до бібліографії (2004-2010) / [Ю. В. Вернік та ін. ; ред.: Т. В. Комарянська, Т. В. Котлярова] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. дослідж. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - 403 с. - (Джерела української біографістики / редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; вип. 4). 100-й річниці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського присвяч.  –

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003966

Четвертий випуск бібліографічного покажчика систематизує понад 1300 бібліографічних описів книжкових джерел, виданих у 2004–2010 рр., що містять біографічну інформацію про діячів української історії, науки, культури та інших сфер життя і знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформація про кожне джерело супроводжується анотацією, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на характер біографічного матеріалу (довідка, стаття, біографічний розділ тощо), його структуру, а також на наявність довідково-пошукового апарату, іконографії тощо, із зазначенням шифрів зберіган­ня.

Шифр НБУВ: ВС67235

44. Курганова Олена. 

Від образу до художньої структури: стиль бароко в українській богослужбовій книзі XVII–XVIII ст. : монографія / О. Курганова ; відп. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ: НБУВ, 2023. – 358 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004691

У монографії на матеріалі стародрукованих джерел простежено вплив стилю бароко на редакційно-видавниче оформлення українських богослужбових книг XVІI–XVIII ст. Розроблено комплексну методологію історико-книгознавчого дослідження впливу стилюбароко на українську стародруковану книгу.

Шифр НБУВ: видвння в опрацюванні – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004691

45. Медведєва Валентина.

Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України [Текст] : монографія / Валентина Медведєва, Ольга Шендрик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2020. - 246 с. : фот. - Бібліогр.: с. 141-159.

У монографії вперше у бібліотекознавстві представлено комплексне дослідження проблеми міжнародного співробітництва публічних бібліотек України періоду 90-х років ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Висвітлено теоретико-методологічні проблеми, їх наукове розуміння та інтерпретації, формування понятійнокатегоріальної системи; основні складові, напрями, перспективи міжнародного співробітництва. Досліджено особливості державної культурної політики щодо міжнародного співробітництва публічних бібліотек України як чинника міжкультурної комунікації. Розкрито особливості реалізації міжнародних проектів для розвитку публічних бібліотек України та розроблено рекомендації щодо поліпшення розвитку міжнародної співпраці в умовах інформатизації суспільства.

https://lira-k.com.ua/preview/12705.pdf

Шифр НБУВ: ВА845460 

46. Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред.: Л. Г. Руденко, наук. ред. Л. В. Івченко ; уклад.: Л. Г. Руденко [та ін.]  ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. –– Київ : Академперіодика, 2019. – 1003 с.

Науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії видань відділу музичних фондів НБУВ. У праці представлено понад 4000 бібліографічних та аналітичних описів музичних творів і народних пісень, пов’язаних з іменем Великого Кобзаря. До нотобібліографії увійшли друковані видання (у т. ч. перевидання) і нотні рукописи. Робота складається з п'яти розділів: «Музичні твори на тексти Т. Шевченка», «Музичні твори за мотивами творів Т. Шевченка», «Збірки за назвами і авторські збірки на слова Т. Шевченка», «Присвячено Шевченкові», «Улюблені, використані або записані Т. Шевченком народні пісні». Книга також містить довідково-допоміжний апарат –– вісім покажчиків, а саме: іменний, назв і літературних інципітів, місць видання, видавництв, хронологічний, автографів, печаток і штампів та систематичний.

Шифр НБУВ: ВС67366

47. Народна культура, фольклор і мова українців Канади : анотований бібліографічний покажчик видань із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; ред.: Т. Д. Антонюк, В. Ю. Симкович. – Київ: НБУВ, 2021. – 518 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004203

У покажчику, який презентує літературу із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із заявленої теми, представлено бібліографічні описи книг і статей, в яких відображено історію, стан і проблеми народної культури, мови, фольклору канадських українців, що набули дещо відмінних від культури історичної батьківщини рис; подано також бібліографічні описи опублікованих досліджень вітчизняних та канадсько-українських учених із зазначених проблем. Допоміжні покажчики: іменний, назв, алфавітно-предметний; періодичних та продовжуваних видань, географічних назв; видавництв і видавничих організацій Канади, які друкували праці з пропонованої теми.   

Шифр НБУВ: ВС69339

48. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: бібліотекознавство та бібліотечна діяльність в інноваційному процесі розвитку (2002–2020) : монографія / Є. М. Білько, О. М. Василенко , В. В. Горєва, Т. Ю. Гранчак, Н. Б. Захарова, М. В. Іванова, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Литвинова, С. М. Масловська, Л. А. Пестрецова, З. О. Пономаренко, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко, Л. О. Туровська, І. О. Шульга, О. Г. Яковенко ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ: НБУВ, 2022. – 507 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004354

Колективна монографія авторитетних учених Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського репрезентує основні напрями прикладних наукових досліджень у царині бібліотекознавства, які мають позитивний визначальний вплив на розвиток вітчизняної бібліотечної справи. Розкрито основні тенденції формування системи комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування НБУВ, становлення багаторівневої системи підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів, науково-організаційна робота і комунікаційні зв’язки бібліотекознавчих структур у професійно-бібліотечному середовищі, основні напрями взаємодії НБУВ із закладами освіти, науковими установами, бібліотеками, професійними організаціями в контексті розвитку бібліотекознавства і бібліотечної справи та інші актуальні питання сучасної бібліотечної науки і практики.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004354

49. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 - 2018) [Текст] / [В. М. Горовий та ін. ; відп. ред. В. М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 340, [27] с. : рис., табл., фот. кольор. - Бібліогр. в знесках.

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000-2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами.

Шифр НБУВ: ВС67161

50. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2019) [Текст] / [Л. В. Муха, Л. П. Затока, Л. М. Куява ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації. - Київ : НБУВ, 2019. - 232 с. : фот. - Бібліогр.: с. 143-192. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003705

Наукове видання присвячене історії створення та сучасному станові одного з важливих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Центру консервації і реставрації. В монографії надано характеристику науково-дослідної та науково-практичної діяльності Центру за понад 25 років його функціонування, зокрема висвітлено питання превентивної консервації документів та впровадження інноваційних технологій; визначено принципи, методи та підходи в сучасній системі збереження фондів; репрезентовано дослідження процесів природного та штучного старіння паперу; надано методичні рекомендації, інструкції та технологічні регламенти, що можуть бути використані задля уповільнення процесів старіння паперових та новітніх носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища тощо. Результати науково-дослідної роботи Центру апробовані та запроваджені в умовах НБУ В і можуть бути використані профільними установами України, що зберігають фонди на паперових та електронних носіях інформації. Також у монографії представлений анотований список основних публікацій Центру консервації і реставрації НБУ В за 1993–2019 рр.

Шифр НБУВ: ВС67322

51. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000–2019) : колективна монографія / В. І. Попик, І. Д. Войченко, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський, О. М. Яценко ; відп. ред. В. І. Попик. – Київ: НБУВ, 2019. – 252 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004516

У колективній монографії розглянуто розвиток теоретичних досліджень та розробок у галузі національної бібліографії, науково-бібліографічної інформації, біографістики та біобібліографії у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського впродовж перших десятиліть ХХІ століття. Розкрито основні пріоритети та етапи впровадження у науково-бібліографічну справу комп’ютерних технологій, значення напрацювань НБУВ для розвитку бібліографії в Україні. Висвітлено внесок НБУВ у формування сучасної концепції національної бібліографії України, створення українського бібліографічного репертуару. Дано характеристику підготовлених відділом національної бібліографії фундаментальних багатотомних бібліографічних зводів, праць бібліографічної Шевченкіани. Узагальнено досвід, здобутий відділом науково-бібліографічної інформації у вдосконаленні багатоаспектної довідково-бібліографічної діяльності НБУВ в галузі інформаційного забезпечення установ науки, державного управління, обслуговування широкого кола користувачів. Проаналізовано розширення діапазону наукових розробок Інституту біографічних досліджень, його здобутки, найважливіші друковані видання, проблеми формування електронного науково-інформаційного ресурсу «Український національний біографічний архів», розгортання на його базі роботи віртуальної біографічної дослідницької лабораторії.

Шифр НБУВ:  ВС67358

52. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991-2002) [Текст] : [колект. монографія] / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 448, [2] с. - Бібліогр. в підрядк. прим. –

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003589

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

Шифр НБУВ: ВС67102

53. Нотне видавництво Генріха Їндржишека : 1902–1919 : дослідження / Є. В. Кожушко, Л. В. Івченко. – Київ: НБУВ, 2021. – 520 с.– URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004351

У дослідженні репрезентовано історію і нотну продукцію видавництва Генріха (Ї́ндржиха) Ї́ндржишека (1857–1924) – власника музичного магазину, майстерень з ремонту й виробництва музичних інструментів у Києві, засновника фірми грамзапису «Екстрафон», одного з засновників спортивного товариства «Сокіл» і культурно-просвітницького товариства імені Яна Амоса Коменського у Києві, члена Київської міської думи, активного діяча громадського і політичного життя Києва, чеха за походженням. На початку ХХ століття його видавництво було другим за розміром та значенням нотовидавничим центром в Україні. У роботі характеризовано особливості окремих видань та видавничих серій. Наводиться інформація і наукові описи усіх, виявлених на цей час примірників нотної продукції Їндржишека не тільки з фондів НБУВ, але і з інших бібліотек, приватних колекцій, Інтернет-ресурсів; представлено і ті видання, щодо яких інформацію встановлено за непрямими джерелами (усього 1422 позиції). Прослідковано долю окремих публікацій, що Їндржишек фактично перевидав, використовуючи підготовлені поліграфічні форми (нотні дошки) своїх попередників з ХІХ ст. (А. Соколь, І. Будкевич та ін.), а також пізніші перевидання, здійснені у радянський час з нотних дощок Їндржишека з вихідними даними «Київського музичного підприємства», «Українського музичного видавництва», видавництва «Мистецтво». Дослідження діяльності і реконструкція видавничого репертуару надає змогу відтворити раніше невідомі сторінки історії книжкової справи і культури в Україні. У коментарях до описів подано відомості про авторів музики, слів та про осіб, яким твори присвячено. До видання додається укладена авторами таблиця послідовності нотних дошок, де відтворено хронологію діяльності видавництва, іменний та систематичний покажчики. Працю проілюстровано 305 зображеннями (в основному титульних аркушів). Більшість відомостей про продукцію Г. Їндржишека вводиться до наукового обігу вперше.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004351

54. Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році : бібліографічний покажчик / відп. ред. О. М. Василенко ; уклад. Л. А. Пестрецова [и др.]. – Київ: НБУВ, 2022. – 185 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004439

У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004439

55. Підвищення ефективності діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах цифровізації [Текст] : [наук.-метод. зб.] / [ред. О. М. Василенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т бібліотекознавства. - Київ : НБУВ, 2022. - 190 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст.

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004499

У науково-методичному збірнику висвітлено окремі аспекти діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах розвитку цифровізації суспільства. Розглянуто питання формування та використання бібліотечних ресурсів, бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, соціокультурної, науково-методичної, видавничої, освітньої діяльності, організації бібліотечної статистики, інтелектуальної власності, кадрового забезпечення.

Шифр НБУВ: ВС70131

56. Положення про фонд основного зберігання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науково-методичне видання / авт. уклад О. Г. Яковенко [и др.] ; відп. ред. Т. М. Коваль ; ред. О. М. Василенко. – Київ: НБУВ, 2021. – 36 с.

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004387

У науково-методичному виданні висвітлено основні функції, призначення, склад, структуру фонду основного зберігання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, критерії та принципи його формування, питання зберігання, збереження, використання, управління фондом. Видання орієнтоване на бібліотечних керівників різного рівня, спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери, студентів фахових спеціальностей

Шифр НБУВ:  Р139598

57. Потіха Андрій Леонідович. 

Інформаційно-аналітичний ресурс засобів масової комунікації політичних партій України (1990–2010-ті рр.) : монографія / А. Л. Потіха. – Київ: НБУВ, 2023.– 192 с.–

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004657

Монографію присвячено висвітленню специфіки сучасних засобів масової комунікації політичних партій як джерела в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України в період з 1990 по 2010-ті рр., розкриттю відображення бібліотечними фондами періодики трансформацій системи партійних засобів масової комунікації та партійної системи України, осмисленню науково-методичних підходів вітчизняних бібліотечних інституцій до використання інформації електронних ЗМК політичних партій – її збереження, систематизації, опрацювання в рамках науково-аналітичної діяльності, організації доступу до неї, створення на її основі аналітичного продукту.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004657

58. Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах [Текст] : монографія / [Л. П. Затока та ін. ; відп. ред. Л. В. Муха] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2020. - 123 с. : табл., рис., фот. - Бібліогр. в підрядк. прим.  URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004170

Видання присвячено впровадженню превентивних методів збереження документів у діяльність наукових бібліотек. Розглянуто можливі зовнішні та внутрішні чинники впливу сучасних екологічних умов на стан фондів НБУВ та бібліотек науково-дослідних установ НАН України. Висвітлено основні складові організації процесу впровадження превентивних методів у бібліотеці: матеріалознавчі, технологічні та екологічні аспекти, а також інтеграцію досягнень інноваційних технологій.

Шифр НБУВ:  ВС68731

59. Репрезентації поліфонічності національного буття в державних національних соціогуманітарних стратегіях : стан та перспективи [Текст] : аналіт. зап. / [О. С. Онищенко та ін. ; відп. ред. Ю. М. Половинчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 42, [1] с. - Бібліогр.: с. 38-[43]. –

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004352

Аналітична записка присвячена виявленню стану суспільного сприйняття та державного унормування українського простору у його амбівалентних характеристиках множинності, варіативності та цілісності. Дослідження має на меті введення проблеми репрезентації поліфонічності (варіативності) національного буття в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії. Авторським колективом виконано оцінку результативності системної інформаційно-культурної політики реінтеграції територій, які постраждали від зовнішньої агресії, до українського соціокультурного простору. Записка містить пропозиції стосовно забезпечення цілісності соціокультурного простору в контексті проблеми захисту національної безпеки.

Шифр НБУВ: Р139508

60. Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2021 році : інформаційно-аналітичний огляд / Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред.: О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ: НБУВ, 2022. – Випуск 27. 247 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004451

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у… році». Видання вміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 94 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Подано нові законодавчі акти, нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, представлено консультації фахівців з досвіду роботи НБУВ та матеріали з підвищення кваліфікації.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004451

61. Семантичні технології у науковій бібліотеці [Текст] : [колект.] монографія / [Т. Ю. Власова та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 311 с. : рис. - Бібліогр. в кінці гл.

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003606

Монографію присвячено впровадженню семантичних вебтехнологій у бібліотечно-інформаційну діяльність. Розглянуто принципові зміни, що відбулися у сучасному цифровому середовищі та науковій комунікації (великі, пов’язані та відкриті дані), їх вплив на діяльність наукових бібліотек. Висвітлено зміни підходів до організації наукових електронних бібліотечних ресурсів та систем пошуку  джерел наукової інформації, вимог до компетентності бібліотечних спеціалістів, моделей цифрових об’єктів історику-культурної спадщини та організації знань цифрових історико-культурних колекцій, інтеграції бібліотечних лінгвістичних інструментів до сучасних вебтехнологій.

Шифр НБУВ: ВС67320

62. Січова Оксана Василівна. 

Архівні фонди наукових установ НАН України: традиції та сучасність : монографія / О. Січова. – Київ: НБУВ, 2020. – 128 с. –

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004040

У монографії вперше на основі дослідження історії формування та сучасного стану продовжуваних архівних фондів наукових установ НАН України окреслено статус та функції архівних підрозділів установ НАН України як суб’єктів формування архівних фондів, висвітлено принципи і критерії фондової організації архівних документів державних установ наукового профілю, розкрито особливості описування документів та формування системи довідкового апарату до архівних фондів наукових установ НАН України.  

Шифр НБУВ: ВА846924

63. Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 01.07.2023 р.) : анотований список. – Київ: НБУВ, 2023. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004702

У переліку містяться відомості про національні стандарти з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 1 липня 2023 р.

Підготовлений перелік призначено для наукових працівників та фахівців бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, аспірантів, студентів спеціальних навчальних закладів, широкого кола користувачів.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004702

64. Струнгар Валерія.

Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи [Текст] : монографія / Валерія Струнгар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2021. - 247, [1] с. : рис. - Бібліогр.: с. 217-[248].

– URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004100

У монографії комплексно досліджено бібліотечний сегмент соціальних медіа, розкрито специфіку його формування і функціонування в контексті суспільного використання соціальних медіа. Висвітлено напрями діяльності вітчизняних і зарубіжних бібліотек щодо використання соціальних медіа, визначено їх особливості. Запропоновано комплекс дієвих методів та критеріїв, які мають використовувати бібліотечні установи для розвитку бібліотечного представництва в соціальних медіа та вдосконалення комунікаційної діяльності. Окреслено перспективні напрями та завдання розвитку інформаційно-бібліотечних процесів в інтерактивному медіа середовищі в контексті сучасної трансформації бібліотек в інформаційні центри з акумуляції та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.

Шифр НБУВ: ВА852829

65. Українознавчі студії американського книгознавця й бібліотекознавця Едварда Касинця (до 50-річчя наукової та популяризаторської діяльності) : біобібліографічний покажчик / уклад.: Л. Шпильова, Г. І. Ковальчук. – Київ: НБУВ, 2023. – 67 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004693

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 50-річчя українознавчих студій в галузі книгознавства, бібліотечної справи та бібліографії відомого американського бібліотекаря, дослідника,популяризатора слов’янської книги, запрошеного дослідника Інституту Гувера Стенфордського університету Едварда Касинця. Видання містить науковий нарис про Е. Касинця, хронологічний покажчик його українознавчих публікацій, деяких виставок і заходів, уяких він брав активну участь, перелік подяк йому від дослідників у виданнях, а також вибірковий покажчик публікацій про нього.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004693

66. Українська біографіка XXI століття: мозаїка контекстів і форм [Текст] : колект. монографія / [В. І. Попик та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 399 с. - Назва на корінці : Українська біографіка XXI століття. - Бібліогр.: с. 377-396. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004452

Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотекиУкраїни імені В. І. Вернадського присвячена аналізу сучасного стану, здобутків і невирішених проблем, завдань і визначальних тенденцій розвитку вітчизняної біографіки як інформаційно-комунікативного ресурсу в умовах політичних і соціокультурнихтрансформацій українського суспільства. Сформульовані в монографії теоретичні положення та методичні рекомендації адресовані дослідникам-біографістам, працівникамвидавничої й інформаційної сфери, бібліотекарям, а також представникам громадськихосередків — усім, хто причетний до справи біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та біографічних знань.

Шифр НБУВ: ВА860828

67. Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства [Текст] : аналіт. записка / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. - 65, [1] с. - Бібліогр. в підрядк. прим. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004080

Розглянуто суспільний ідеал як соціокультурне явище, специфіку формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства, що продукують нові способи впливів на свідомість людини. Відзначено специфіку функціонування суспільних інститутів як суб’єктів формування та трансляції суспільного ідеалу і роль науково-комунікаційних структур та інституцій пам’яті у формуванні інформаційно-джерельної бази національної самоідентифікації, забезпеченні розвитку соціокультурного середовища базової інформацією для формування сучасного бачення суспільного ідеалу. Спеціальна увага закцентована на ролі й обов’язках мас-медіа в пропаганді та впливові на суспільне осмислення складових національного суспільного ідеалу. Найважливішого значення надано розвитку інформаційного чинника та виокремленню з глобального інформаційного поля значимих національних соціогуманітарних цифрових ресурсів і проєктів, які були б орієнтиром і джерелами для української спільноти, українських цифрових проєктів, які мали значний вплив на ці процеси національної ідентифікації та самоідентифікації в контексті атрибутів: держава, історія, територія, мова, персоналії, культура. Такий підхід враховує нові реалії цифрового суспільства, формування нового менталітету та покоління, яке існує в мережевому середовищі, де комунікація стає своєрідним способом існування людей.

Шифр НБУВ: ВА846923

68. Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій [Текст] : [монографія] / [О. Онищенко та ін. ; відп. ред. О. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2022. - 221, [2] с. - Бібліогр.: с. 199-[222]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004207

Монографія присвячена дослідженню культуроутворювальних чинників єдності українського простору як важливого фактора забезпечення сталості та поступальності суспільного розвитку. Значну увагу приділено науковому осмисленню варіативності соціокультурного контексту життя територіальних соціумів і зусиль культурних та наукових інституцій (у першу чергу – бібліотек) для неконфліктної та конструктивної репрезентації такої варіативності. У монографії проаналізовано і систематизовано наукові уявлення щодо забезпечення цілісності соціокультурного простору як чинника національного розвитку. З’ясовано та акцентовано передумови, причини виникнення і пускові механізми деструкцій соціокультурного простору та розглянуто перспективи подолання імперської і радянської спадщини соціокультурного контексту життя територіальних спільнот. Представлено висновки щодо динаміки культурного синтезу й культурного регіоналізму та їх впливу на загальноукраїнський національний простір. Дослідниками наголошено роль культурних інституцій у розробці заходів для вдосконалення загальнонаціонального комунікаційного процесу, генерування національної візії майбутнього.

Шифр НБУВ: ВС69334
 

69. Хроніка Голокосту (1933-1945) [Текст] / уклад.: Андрій Руккас, Сергій Гуменний ; Меморіал. центр Голокосту "Бабин Яр", Ін-т історії Голокосту в Україні та Схід. Європі. - Київ : 7БЦ, 2021. - 377 с. : фот. - Бібліогр.: с. 328-354.

Книга «Хроніка Голокосту» - це хронологічно-історичне дослідження Голокосту. Вона поділяється на три розділи. У першому розділі «Хроніка антиєврейських гонінь до Голокосту» виокремлено знакові події, що свідчать про антисемітизм, або упереджене ставлення до євреїв, від першої половини III ст. до н. е. до 1939 року. Другий розділ «Хроніка Голокосту (1933-1945)» містить календаризований виклад подій власне Голокосту, які розгорталися в часі приходу націонал-соціалістичної партії до влади в Німеччині, окупації (аншлюсу) суверенної Австрійської республіки внаслідок політики «умиротворення агресора». Інформація цього розділу територіально охоплює простір Західної та Центрально-Східної Європи, частково атлантичне узбережжя США, Близький Схід та території, окуповані Японською імперією. Останній розділ «Хроніка антиєврейських гонінь, проявів антисемітизму після Голокосту» присвячено висвітленню вже післявоєнних погромів єврейського населення в містах Європи та Близького Сходу, запереченню Голокосту та заідеологізованості міжнародних відносин, історії сучасних країн світу.

Шифр НБУВ: ВС68605

70. Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації: аналітична записка / відп. ред. Л.А.Дубровіна ; Нац. академ. наук України., Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 64 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003844

Аналітична записка присвячена дослідженню та аналізу міжнародного досвіду створення та розвитку інтелектуальної бібліотечної системи підтримки наукових досліджень, у двох аспектах: цифрова гуманітаристика та управління науковою інформацією. Показана роль наукових бібліотек та їх спеціалістів у формуванні електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотека забезпечує складні функціональні обов’язки на рівні експерта, пов’язані з реалізацією цифрових проектів з підтримки наукових досліджень. Розглянуто основні принципи участі бібліотек у цифрових гуманітарних проектах та організації інноваційних систем управління наукової інформацією (Research Information System, RIS). Показана діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямку формування та розвитку системи підтримки наукових досліджень в Національній академії наук України.

Шифр НБУВ: ВА845359

71. Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегмента національного інформаційного простору [Текст] : монографія / [С. С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 413, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 96-107. –

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004171

Монографію присвячено дослідженню та аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду створення та розвитку багатоаспектної бібліотечної системи підтримки наукових досліджень. Проаналізовано принципові зміни, що відбулися у сучасній цифровій науковій комунікації, їх вплив на діяльність наукових бібліотек. Показана роль наукових бібліотек у формуванні електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотечні спеціалісти забезпечують складні функціональні обов’язки на рівні експерта, пов’язані з реалізацією цифрових проєктів. Розглянуто участь наукових бібліотек в цифрових соціогуманітарних проектах, пов’язаних зі створенням цифрових ресурсів національної пам’яті та культурної спадщини. Визначено основні принципи створення бібліотечної системи підтримки наукових досліджень та забезпечення функціонування інституційних систем управління науковою інформацією. Висвітлено досвід та подальші перспективи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямку розвитку електронної дослідницької інфраструктури України.

Шифр НБУВ: ВС69008

72. Шаповал Андрій.

Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія / Андрій Шаповал ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 596 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003840

У монографії на основі аналізу широкого комплексу архівних документів, передусім, епістолярної спадщини українських учених, а також бібліографічних джерел, відображена діяльність видатного філолога, історика давньої української літератури й театру, етнографа, джерелознавця, палеографа і бібліографа Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) з розвитку українознавства, дослідження української книжкової та рукописної спадщини та організації українського наукового життя.

Шифр НБУВ: ВС67582

73. Шип Надія Андріївна. 

Наукова еволюція Василя Данилевича в часі та українському просторі (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) : монографія / Н. А. Шип ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2023. – 220 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004503

На основі історіографічних публікацій і рукописних джерел комплексно досліджено життєвий та науково-педагогічний шлях українського історика, археолога, археографа, нумізмата, музеєзнавця, етнографа і громадського діяча Василя Данилевича – одного з послідовних учнів історичної школи В. Антоновича; відтворено організаторську діяльність, проаналізовано лекційні курси, що викладалися ним у Київському університеті св. Володимира, Харківському університеті та жіночих гімназіях, на Київських Вищих Жіночих Курсах, у Варшавському університеті в Ростові-на-Дону, його ставлення до тогочасних суспільно-політичних подій; схарактеризовано працю у Всеукраїнській академії наук, на Науково-дослідній кафедрі історії України М. Грушевського та у зреформованих вищих навчальних закладах України 1920–1930-х років.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004503

74. Шип, Надія Андріївна.

Слов'янофільство - духовний феномен XIX століття: погляд з Києва [Текст] : [монографія] / Надія Шип ; [відп. ред. О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Ін-т рукопису НБУВ, 2021. - 340, [3] с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 318-330.

На основі наукового аналізу історіографічного доробку соціогуманітаріїв та презентабельної джерельної бази здійснено комплексне дослідження слов'янофільства як релігійно-філософської течії суспільно-політичної думки в Росії 40-70-х років XIX ст.; схарактеризовано засновників, прихильників і послідовників ідеї слов'янської взаємності; доведена історична обумовленість слов'янофільства, розкрита його релігійна і моральна суть, політична компонента і трансформація до панславізму та євразійства. 

Шифр НБУВ: ВС68604

 

СТАТТІ

1. Анісімова Ольга. 
Роль електронних бібліотек у збереженні і доступності культурної спадщини [Електронний ресурс] / О. Анісімова, Ю. Ребренюк // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2023. - Вип. 11. - С. 50-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2023_11_6

Висвітлено важливу роль електронних бібілотек у збереженні і доступності рідкісних та унікальних документів. Підтверджено вагоме значення електронних бібліотек як системи соціально-інформаційних комунікацій, спрямованих на ефективне збереження і доступність рідкісних та унікальних документів. Проаналізовано актуальні напрями їхньої діяльності та проблеми їх адаптації до реалій сьогодення.

Шифр НБУВ: Ж101715

2. Аccєєв Г. 
Інтеграція фондів бібліотек, архівів і музеїв з метою їх збереження та використання [Електронний ресурс] / Г. Аccєєв // Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 4. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_4_4

Проведено аналіз особливостей збереження документів національної пам'яті та ідентичності як частини культурної спадщини країни з фондів бібліотек, архівів і музеїв. Зауважено, що нині прогресивним методом збереження документів бібліотек, архівів і музеїв є оцифрування документів, особливо старих примірників, за допомогою безконтактних сканерів. Наведено рекомендації щодо роботи з різними типами фондів, нагромадженими в бібліотеках, архівах і музеях, оскільки установи мають різні локальні цілі, завдання й рівень автоматизації.

Шифр НБУВЖ15184

3. Василенко Ольга. 
Проблеми наукової комунікації професійного середовища у бібліотекознавчих проєктах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Василенко // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 3. - С. 22-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_3_5

Висвітлено різноаспектні питання еволюції бібліотеки як суб’єкта наукової комунікації у поєднанні з новітніми технологіями. зумовили виокремлення такого процесно-функціонального напряму бібліотеки як інформаційно-комунікаційна діяльність, що характеризується значною кількістю структурних зв’язків, багаторівневістю, нелінійністю, урізноманітненням, розгалуженістю форм і засобів взаємодії; взаємозв’язками і взаємодоповненістю електронних ресурсів традиційними; збільшенням дистанційних бібліотечних сервісів і послуг, які стимулюють розвиток комунікації в електронному середовищі.

Шифр НБУВ: Ж70113

4. Виноградова О. Є. 
Сучасні тенденції збереження інформації / О. Є. Виноградова, І. О. Кирчей, С. Д. Новіков // Страхов. фонд документації. - 2019. - № 2. - С. 17-28. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Висвітлено досвід роботи зі збереження інформації в інших країнах світу та визначено сучасні тенденції збереження інформації для врахування їх у роботі вітчизняних установ СФД.

Шифр НБУВ: Ж100129

5. Вовк Н. 
Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів [Електронний ресурс] / Н. Вовк, А. Пелещишин // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 4. - С. 38-42. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_4_12

Розглянуто проблему розроблення навчального веб-ресурсу для спільного доступу фахівців архівної та бібліотечної галузей. Запропоновано концепцію створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом у галузі збереження культурної спадщини держави в архівних і бібліотечних фондах. Розроблено алгоритм створення сайта платформи, проаналізовано основні ризики її використання та шляхи подолання проблем.

Шифр НБУВ: Ж15184

6. Годлюк Альона. 

Бібліотеки як суб'єкти правової комунікації в сучасному інформаційному просторі / А. Годлюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2023. - Вип. 67. - С. 218-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2023_67_17

Стаття присвячена дослідженню ролі бібліотек як суб’єкта правової комунікації в сучасному інформаційному просторі та виховання інформаційної культури користувачів. Визначається роль бібліотек у правовій комунікації, забезпеченні прав людини на інформацію та підтримки правової держави. Розкрито визначення таких термінів, як правова комунікація, правова інформація, правова грамотність. Сьогодні бібліотеки як інформаційні центри відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до правової інформації та підтримці правової культури суспільства в більшості країн світу.

Шифр НБУВ: Ж70113

7. Денбновецький Станіслав. 

Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень [Електронний ресурс] / С. О. Денбновецький // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2022. - № 1. - С. 26-33.

 Сучасні процеси інформатизації українських бібліотек знаходяться у постійній залежності від новітніх інформаційних технологій, до яких вони весь час вимушені пристосовуватися у ході їхнього просування у суспільстві. Таким чином, бібліотеки сьогодні – це нові сучасні інформаційні хаби, центри активізації життя в громаді, актуальні осередки для навчання і спілкування. Саме у бібліотеках громадяни можуть реалізувати свою потребу в цифровій освіті, отримати доступ до інформаційно-знаннєвого ресурсу. Освоєння цифрових навичок упродовж життя – це потреба сучасної людини, а бібліотеки стають саме тими місцями, де це можливо зробити безкоштовно кожному члену громади.

Шифр НБУВ: Ж24838

8. Дейнека Ярослав. 

Особливості діяльності бібліотек Сполучених Штатів Америки в період світових воєн. Пропаганда і цензура в бібліотечній системі США у воєнний час / Я. Дейнека // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2023. - Вип. 67. - С. 206-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2023_67_16

У статті аналізується роль бібліотечної системи США в Першій та Другій світових війнах, зокрема описано основні напрями роботи бібліотечної системи США в умовах війни, вказано специфічні завдання, виклики та проблеми, з якими зіштовхнулися бібліотеки США у зв’язку з участю країни у світових війнах, такі, як необхідність виконувати вимоги військової цензури, вести пропаганду, пристосовуватися до змін у читацьких інтересах користувачів, зумовлених участю американських військових у бойових діях у рамках світових війн. Визначено, що досвід роботи бібліотек США у воєнний час має величезну цінність для організації і забезпечення функціонування українських бібліотек у зв’язку з російським вторгненням в Україну в лютому 2022 р. і подальшою війною.

Шифр НБУВ: Ж70115

9. Затока Л. П. 
Забезпечення довговічності особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: поєднання різних технологічних підходів / Л. П. Затока // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2022. - Вип. 28. - С. 437-455. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2022_28_26

Метою роботи є дослідження процесів старіння особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на різних матеріальних носіях для створення та підтримання умов щодо забезпечення їхньої довговічності. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні інструментальних, математичних та прикладних методів, що дозволяє максимально вивчити процеси старіння матеріалів, використаних для виготовлення цінних бібліотечних фондів, а також розкрити завдання й перспективи для гарантування збереження цих документів. Актуальною залишається комплексна взаємодія різноманітних превентивних, стабілізаційних, реставраційних заходів для забезпечення збереження оригіналів цінних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з можливістю переведення інформації в інший формат чи на інші носії.   

Шифр НБУВ: Ж68592

10. Кузнецова Людмила. 

Публічні бібліотеки України в умовах воєнного стану: втрати і виклики / Л. Кузнецова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2022. - Вип. 10. - С. 105-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2022_10_11

Досліджено та узагальнено наслідки руйнувань і втрат публічних бібліотек України під час повномасштабного наступу Росії на територію України з 24 лютого 2022 року. Визначено основні тенденції і роль бібліотек у збереженні національних інтересів та вирішення проблеми захисту бібліотечних фондів в умовх війни.

Шифр НБУВ:Ж101715

11. Онищенко Олексій Семенович. 

Цифровізація – стратегічний шлях розвитку бібліотечної сфери [Електронний ресурс] / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 4. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_4_3

Окреслюється коло завдань, які бібліотечному співтовариству необхідно буде вирішувати у найближчому майбутньому. Обґрунтовується важливість істотного оновлення функціоналу бібліотек, у першу чергу, нарощення їхньої аналітичної, експертної діяльності; долучення бібліотек до цифрового всеобучу. Увага акцентується на необхідності пошуку шляхів поповнення бібліотечних фондів, зокрема за рахунок архівно-музейно-інтернетних ресурсів; нарощування темпів оцифрування документів на традиційних носіях; урізноманітнення інформаційного обслуговування користувачів з використанням онлайн-сервісів; ретельного вивчення (із залученням соціології) складу читачів, рівня їхньої цифрової грамотності; піднесення на якісно новий рівень професії бібліотекаря, формування його інформацієзнавчих компетенцій.

Шифр НБУВ: Ж14595

12. Опришко Тетяна.  

Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек / Т. С. Опришко, Г. В. Тимофєєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2019. - Т. 24, Вип. 1. - С. 155-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2019_24_1_12

Досліджено основні завдання та напрями інтернаціоналізації академічних бібліотек та їх співвідношення із традиційними функціями академічної бібліотеки. Автори зосередилися на аналізі таких напрямів роботи бібліотеки як: розвиток бібліотечних сервісів; участь у міжнародних бібліотечних ініціативах відкритого доступу; забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів та дослідників; інтеграція наукових публікацій до міжнародного наукового простору. Відзначено досягнення та недоліки академічних бібліотек вітчизняних вишів у міжнародній інтеграції.

Шифр НБУВ: Ж69659

13. Плєшакова Л. 
Проблеми збереження Національного фонду України в умовах політичних криз та військових конфліктів [Електронний ресурс] / Л. Плєшакова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музеєзнавство і пам'яткознавство. - 2020. - Т. 3, № 2. - С. 172-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucamms_2020_3_2_8

Окреслено проблематику збереження й повернення музейних колекцій із тимчасово окупованих територій до культурного надбання України, реформування державної політики в музейній галузі, зокрема, створенням ефективних державних програм зі збереження національного Музейного фонду та створення єдиної державної уніфікованої системи обліку музейних предметів з усіх зібрань музеїв України.

Шифр НБУВ: Ж70398

14. Посмєтна Ольга. 

Сучасні тенденції формування україномовної частини бібліотечного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018–2020) / О. Посмєтна, Т. Клочок // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 66. - С. 111-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2022_66_10

На підставі проведеного моніторінгу поповнення бібліотечного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського вітчизняними друкованими виданнями за останні три роки виявлено тенденцію зростання частки україномовних видань в нових надходженнях, що свідчить про дієвість вимог Закону щодо підтримки української мови шляхом сприяння її використанню у публічних сферах життя та підтримка державної мови в інформаційному просторі.

Шифр НБУВ: Ж70113

15. Салата Галина.

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Салата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2022. - № 1. - С. 7-13.

У статті доведена необхідність дотримання певного балансу соціального попиту, цільових та ресурсних можливостей кожної бібліотеки. Визначено особливості стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року. Розглянуто питання трансформації уявлень про фахівців бібліотек та проаналізовано ключові завдання бібліотечної справи України. У статті підсумовано, що бібліотечна сфера України потребує модернізації як науки, так і практики бібліотечних справ, так і кадрових ресурсів та бібліотечної освіти.

Шифр НБУВ: Ж24838

16. Сенченко Наталія. 

Актуальні питання формування цифрових колекцій електронних бібліотек / Н. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2023. - № 1. - С. 15-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2023_1_6

У статті висвітлено важливі аспекти формування цифрових колекцій електронних бібліотек. Визначено місце та роль цих ресурсів в умовах широкого впровадження ІКТ, а також проблеми, що супроводжують їх формування. Розглянуто нормативно-методичну базу процесів оцифровування документальної спадщини, зауважено про потребу застосування єдиних міжнародних стандартів у цій сфері. Наведено історію розроблення, впровадження та використання стандарту електронних архівних документів (EAD).

Шифр НБУВ: Ж15184

17. Сидоренко Т. В. 
Сучасні підходи до збереження фондів у бібліотеках України: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / Т. В. Сидоренко, А. О. Фігура // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 2. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_2_3

Дослідження пов’язано з аналізом бібліотекознавчих видань з питань збереження документів у бібліотеках України. Виявлено, що в більшості праць висвітлювалися важливі питання зберігання документів у бібліотеках, але історіографічний огляд сучасних підходів, тенденцій щодо використання методів і способів зберігання документів, не простежений. Це дасть можливість поглибити дослідження з важливих проблем зберігання оригіналів документів та електронних ресурсів.

Шифр НБУВ: Ж24838

18. Погрібна О. 
Збереження фондів провідних національних бібліотек світу в умовах цифровізації суспільства [Електронний ресурс] / О. Погрібна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 62. - С. 164-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_62_13

Висвітлено сучасні напрями діяльності провідних бібліотек світу, пов’язані з накопиченням та збереженням інформаційних фондів. Ключовим напрямом діяльності виділено реставрацію газетних фондів, відео- та звукових колекцій, які через застарілість форматів можуть бути втраченими. Окреслено напрями роботи над створенням цифрових фондів, які формуються на основі оцифрованих фізичних колекцій та видань, здійснених (випущених) у цифровому форматі. Розглянуто тенденції технічного переоснащення старих приміщень-сховищ та розбудови нових бібліотечних корпусів з урахуванням найсучасніших технологічних, архітектурних, естетичних, ергономічних вимог.

Шифр НБУВ: Ж70113

19. Туровська Леся. 

Трансформація діяльності наукової бібліотеки в умовах воєнного стану / Л. Туровська // Вісник Книжкової палати. - 2023. - № 1. - С. 31-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2023_1_8

Мета статті. Визначити загальні тенденції та напрями трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах воєнного стану, спричиненого повномасштабною військовою агресією РФ проти України. Порушено актуальні питання дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів наукової бібліотеки в умовах воєнного стану, проаналізовано спектр дистанційних послуг. За результатами проведеного дослідження з'ясовано, що бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах воєнного стану зберігає основу "книга — читач" із перенесенням практичного складника діяльності в онлайн-простір, де користувачі мають змогу отримувати широкий спектр бібліотечних послуг.

Шифр НБУВ:Ж15184

20. Хрущ Світлана. 
Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: аксіологічні орієнтири функціонування / С. Хрущ // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2022. - Вип. 9. - С. 70-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2022_9_8

Окреслено аксіологічні орієнтири функціонування інноваційного медіапростору сучасної бібліотеки. Обґрунтовано ціннісний підхід до створення і функціонування інноваційного медіапростору сучасної бібліотеки; запропоновано авторське визначення поняття «інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки». 

Шифр НБУВ: Ж101715

21. Яковенко О. 
Бібліотечно-інформаційні ресурси: управління й збереження в контексті національних стандартів (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Яковенко, І. Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 62. - С. 214-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_62_17 

Охарактеризовано бібліотечні фонди й електронні ресурси НБУВ, розглянуто основні положення нормативних документів, які регламентують діяльність бібліотеки з формування, управління та збереження національного інформаційного ресурсу.

Шифр НБУВ: Ж70113

Виставку підготували:

наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

С. Масловська

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Н. Білінець

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592