Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році

У 2022 р. Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського в межах виконання науково-дослідного проекту, що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230) видано 1 наукове видання загальним обсягом 37 обл.-вид. арк. (збірник матеріалів міжнародної наукової конференції). 

У межах бюджетної програми КПКВК 6541030 Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського видано 35 наукових видань загальним обсягом 580,75 обл.-вид. арк. (6 колективних та індивідуальних монографій, 1 збірник документів, 13 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, 7 науково-методичних видань; 9 збірників наукових праць); опубліковано 751 наукову публікацію загальним обсягом 336,2 обл.-вид. арк. (32 публікації у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, 501 статтю у вітчизняних виданнях, 26 статей у зарубіжних виданнях, 240 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що входять до міжнародних баз даних; 224 тез до конференцій).

 

Перелік опублікованих книжкових видань
у межах науково-дослідного проекту, що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230)

Збірники наукових праць

Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.) / відп. ред. О. М. Василенко ; редакційна колегія: Л. А. Дубровіна; О. М. Василенко; О. В. Дзира; М. Б. Закіров; Л. В. Івченко; Т. М. Коваль; Г. І. Ковальчук; К. В. Лобузіна; В. І. Попик; В. М. Удовик; В. В. Черноіваненко; А. І. Шаповал. – Київ: НБУВ, 2022. – 585 с. (37 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. 

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4–6 жовтня 2022 р.), в яких висвітлені традиційні та інноваційні напрями у діяльності наукових бібліотек, актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, найбільш гострі проблеми у бібліотечній сфері та шляхи їх подолання, результати наукових пошуків, пропозиції щодо вдосконалення діяльності бібліотек. Розкрито теоретичні та прикладні питання організації і управління бібліотечно-інформаційним комплексом в умовах трансформації наукових комунікацій; цифрових бібліотечних технологій організації знань; електронних ресурсів бібліотек як складника інформаційної основи сучасного національного розвитку. Висвітлено, зокрема: питання трансформації українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства); традиції, перспективи формування, дослідження, цифровізація архівної та рукописної наукової спадщини; музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення; нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань у сучасній біографіці та біобібліографії. Низку матеріалів присвячено діяльності дослідників української діаспори; питанням збереження і вивчення єврейської друкованої спадщини України.

 

Перелік опублікованих книжкових видань
у межах бюджетної програми КПКВК 6541030

Монографії

Булатова С. Рукописна Polonica: Podróżny potrawy z postem – пам’ятка з історії кулінарії середини ХVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ: НБУВ, 2022. 260 с. (15 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-02-9497-4. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9468-4.

Монографію присвячено дослідженню галицької рукописної збірки Podróżne potrawy z postem середини ХVІІ ст. та власне публікації її рецептур старопольською мовою. У виданні розглянуто кодикологічний аспект рукописної збірки, питання щодо складу, авторства рецептур, виконано їхній історико-філологічний аналіз. У бароковому контексті вивчені локальні галицькі рецептури та іноземні запозичення в елітарній кухні ХVІІ ст., визначені історико-кулінарні характеристики інгредієнтів та ретроспективних технологій, висвітлені дискурси дієтетики та посту. Текст рукописних рецептур, підготовлений у відповідності до правил опублікування старопольських археографічних джерел, супроводжують переклад українською мовою, наукові коментарі, термінологічний словник та покажчики. 

 

Потіха А. Л. Інформаційно-аналітичний ресурс засобів масової інформації політичних партій України. – К., НБУВ, 2022. – 214 с. (13,2 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-617-14-0018-4. – ISBN (електрон.) 978-617-14-0019-1.

Монографію присвячено висвітленню специфіки сучасних засобів масової комунікації політичних партій як джерела в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України в період з 1990 р. по 2010-ті рр., розкриттю відображення бібліотечними фондами періодики трансформацій системи партійних засобів масової комунікації і партійної системи України, висвітленню науково-методичних підходів вітчизняних бібліотечних інституцій до використання інформації електронних ЗМК політичних партій – її збереження, систематизації, опрацювання в рамках науково-аналітичної діяльності, організації доступу до неї, створення на її основі аналітичного продукту. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, викладачів, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною роботою.

 

Цифровий простір наукових знань: український сегмент: кол. монографія / Л. Й. Костенко та ін. - К. : Ліра-К, 2022. - 82 с. (3,17 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.)

Розглянуто цифрові науково–інформаційні ресурси України, шо мають загальнодержавного значення. Обґрунтовано доцільність обрання концептуальних положень NBICS-конвергенції в якості методологічного базису формування українського сегменту цифрового простору наукових знань. Окреслено світові тенденції поширення відкритого доступу до інформації та знань. Розвинено теоретичні уявлення щодо бібліорізноманіття, інтероперабельності цифрових середовищ і когнітивізації наукових комунікацій. Висвітлено становлення цифрової науки та її вплив на інформаційну сферу. Визначено суспільні функції наукометрії, наведено світові бібліометричні платформи для їх реалізації.

 

Сокур О. Л., Клименко О. З. Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотечної мережі Національної академії наук України в системі наукових комунікацій. Київ: НАН України; НБУВ, 2022. 300 с. (12 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-617-14-0014-6. – ISBN (електрон.) 978-617-14-0015-3.

Монографію присвячено комплексному дослідженню питання бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотечної мережі НАН України у контексті науково-організаційного забезпечення, можливостей корпоративної співпраці, оцінки стану, тенденцій та перспектив їх подальшого функціонування задля інтеграції українського наукового інформаційного простору у світовий. Узагальнено накопичені теоретичні напрацювання й практичний досвід, запропоновано шляхи ефективної взаємодії на основі уніфікації технологічних процесів та нормативно-методичного забезпечення, що відповідають вимогам сучасного інформаційного середовища. Визначено роль і місце бібліотек НАН України у формуванні українського наукового інформаційного простору задля зміцнення наукового потенціалу країни. Сформульовано практичні рекомендації з активізації взаємодії бібліотечної мережі НАН України.

 

Бібліотечні портали знань : монографія / відп. ред.: К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2022. – 368 с. (14 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-617-14-0016-0. – ISBN (електрон.) 978-617-14-0017-7.

Монографію присвячено використанню порталів знань в діяльності наукових бібліотек. Розглянуто принципи функціонування та технології бібліотечних порталів знань, які призначені для консолідації та впровадження єдиної системи організації знань для удосконалення системи доступу до джерел наукової інформації. Висвітлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в царині впровадження порталів знань для організації системи підтримки наукових досліджень та представленню цифрових історико-культурних ресурсів України. Визначено роль та розроблено інструментарій формування електронних бібліотечних тематичних і персональних колекцій як одного з важливих елементів організації знань бібліотечного порталу. Показано способи використання бібліотечних лінгвістичних інструментів (тематичного рубрикатора, авторитетних файлів) для удосконалення доступу до інформаційних ресурсів бібліотечного порталу.

 

Добко Т. Василь Степанович Бабич – бібліотечний діяч, вчений, педагог : до 90-річчя від дня народження: монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2022. – 484 с. : іл. (30 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. - ISBN (друк.) 978-966-602-360-8

У книзі відображено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності відомого вченого в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, педагогіки, заслуженого працівника культури України, професора Василя Степановича Бабича (1932–2016). Окремий розділ складають спогади про В. С. Бабича його колег, учнів та рідних. Подано бібліографію основних наукових праць В. Бабича та літературу про нього, фотоілюстративний додаток. Включено також матеріали до життєпису бібліографа, бібліотекознавця Євдокії Кононівни Бабич. Для наукового загалу, а також для всіх, кого цікавить розвиток бібліотечної справи в Україні, її визначних діячів.

 

Збірники документів

Кирилична рукописна книга XVII ст. у зібранні Бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька. Київ: НБУВ, 2022. 180 с. (10 обл.-вид. арк.) – Тираж 200.

Видання репрезентує рукописну книгу XVII ст. із зібрання Історико-філологічного інституту князя Безбородька, що зберігається в Інституту рукопису Національних бібліотеки імені В.І. Вернадського. Дослідження містить описи кодексів та уривків XVII ст. ніжинського зібрання, що є ґрунтовною джерельною базою для вивчення рукописної спадщини. Більшість матеріалів залучаються до наукового обігу вперше. Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків та палеографічного альбому.  

 

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні  видання

Тарас Григорович Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 2004–2019/ НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; авт. кол.: І. Д. Войченко, О. П. Андрущенко ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.] ; наук. ред. С. С. Кіраль. – Київ, 2022. – 950 с.  (59,85 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. 

Книга містить бібліографію праць, присвячених життю і творчості Тараса Шевченка, що з’явились упродовж 2004–2019 рр. У покажчику подано науково-бібліографічний опис видань українською та 10-ма іноземними мовами (всього 4963 позиції). Більшість записів супроводжують анотації, у яких розкрито зміст монографій, збірників, випусків наукових записок та журналів, повністю або частково присвячених Т. Шевченкові. Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний покажчик, іменний покажчик, список використаних періодичних та продовжуваних джерел. Видання адресоване шевченкознавцям, книгознавцям, бібліографам, музейним та бібліотечним працівникам, а також усім, кого цікавить життя і творчість Кобзаря.

 

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19): дослідження, лікування, вплив на суспільство : бібліографічний покажчик / Т. В. Добко, Л. П. Мацкевич, П. М. Штих ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2022. – 103 с. (6,2 обл.-вид. арк.). Електронне видання

До покажчика включено бібліографічні описи переважно вітчизняних наукових публікацій щодо коронавірусної хвороби Covid-19. Бібліографічний покажчик відображає видання з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та електронні ресурси. Включено матеріали, що висвітлюють загальні питання щодо коронавірусної хвороби, офіційні документи, медичні аспекти, лікування захворювання. Висвітлено проблеми впливу пандемії коронавірусу на економіку і суспільство, організацію освіти під час пандемії коронавірусу та інші питання впливу Covid-19 на життєдіяльність людини. Представлено документи, опубліковані у 2020 – на початку 2022 рр. Для медичних працівників, вчених, дослідників та широкого кола користувачів, які цікавляться питаннями коронавірусної хвороби Covid-19, її лікування та подолання наслідків пандемії.

 

Коронавірусна хвороба: дослідження, лікування, вплив на суспільство : бібліографія зарубіжної літератури / уклад. А. О. Жабін ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ: НБУВ, 2022. – 419 с. (28 обл.-вид. арк.) Електронне видання

До покажчика включено бібліографію зарубіжних наукових публікацій щодо коронавірусної хвороби Covid-19, які відображені в електронних базах даних. Бібліографічний список публікацій англійською мовою, систематизовано за абеткою авторів. Покажчик має універсальний характер та охоплює широке коло праць з медицини, економіки, психології, освіти та інших сфер, пов’язаних з життєдіяльності людини в умовах пандемії. До посібника включено 626 бібліографічних записів. Це статті з наукових журналів, опубліковані у 2020–2021 рр., що мають статус "відкритого доступу". Для лікарів, вчених, дослідників та широкого кола користувачів, які цікавляться питаннями коронавірусної хвороби Covid-19, її лікування та подолання наслідків пандемії.

 

Степан Євстахійович Сапеляк – поет, літературознавець, громадський діяч (1952–2012) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Терноп. обл. універс. наук. б-ка. – Київ, 2022. – 152 с. : фот. (6,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-617-7324-56-9.

Пропонований читачам посібник охоплює бібліографію окремих друкованих видань та публікації творів видатного українського поета, публіциста, літературознавця, правозахисника Степана Євстахійовича Сапеляка (1952–2012), а також літературу про його життя й діяльність, опубліковану упродовж 1974–2021 рр. Біобібліографічний покажчик адресовано літературознавцям, історикам, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться життям і творчістю С. Сапеляка та українською поезією загалом.

 

Юхимець Г. Європейський гравірований портрет XVI―XIX cт. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідження, ілюстрований каталог / Гліб Юхимець, Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Петро Скрипник ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Академперіодика, 2022. — 480 с., іл. (39,94 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN (друк.) 978-966-360-468-8 

У покажчику, який презентує літературу із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із заявленої теми, представлено бібліографічні описи книг і статей, в яких відображено історію, стан і проблеми народної культури, мови, фольклору канадських українців, що набули дещо відмінних від культури історичної батьківщини рис; подано також бібліографічні описи опублікованих досліджень вітчизняних та канадсько-українських учених із зазначених проблем. Допоміжні покажчики: іменний, назв, алфавітно-предметний; періодичних та продовжуваних видань, географічних назв; видавництв і видавничих організацій Канади, які друкували праці з пропонованої теми.

 

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2021–2022 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / відп. ред. О. М. Василенко ; уклад.: О. Б. Вихристюк, Є. А. Рибак, А. К. Ятченко. – Київ: НБУВ, 2022. – 102 с. (8 обл.-вид. арк.) – Тираж 50.

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, які надійшли з усіх джерел комплектування у 2021–2022 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України. Покажчик розрахований на читачів та працівників бібліотек і служб науково-технічної інформації.

 

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Є. М. Білько, А. О. Ткаченко, М. Ю. Кузнeцова, І. М. Смелік ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2021. – 186 с. (6 обл.-вид. арк.) – Тираж 50.

У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну. Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв та інших наукових установ для формування та поповнення бібліотечних фондів.   

 

Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.01.2022) : анотований бібліографічний покажчик / відп. ред. О. М. Василенко ; уклад. І. В. Соколова. – Київ: НБУВ, 2022. 57 с., іл. (3,1 обл.-вид. арк.) – Тираж 50.

Покажчик містить відомості про національні стандарти з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 1 січня 2022 р. Науково-інформаційне видання призначене для наукових працівників, фахівців бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, аспірантів, студентів спеціальних навчальних закладів, широкого кола користувачів.

 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2021 році: інформ.-аналіт. огляд / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / автори : Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; укладачі : О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко – Київ: НБУВ, 2021. – Вип. 27. –  245 с.  (11,02 обл.-вид. арк.) – Тираж 100.

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у … році», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Видання вміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 95 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Подано  нові законодавчі акти, нормативно-правові та інструктивно-методичні документи в галузі бібліотечної справи і науково-інформаційної діяльності. Представлено інформацію про нові методичні, бібліографічні та інші видання, які були підготовлені бібліотеками у 2021 році. 

 

Взаємодія в українській бібліотечній науці і практиці (1926–2021) : Анотована бібліографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; упоряд. О. Л. Сокур; наук. ред. О. З. Клименко; відп. за вип. Т. М. Коваль. Київ, 2022. 226 с. (12,33 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. 

Анотована бібліографія містить інформацію про дисертації, автореферати, монографії, статті з наукових збірників, журналів, матеріалів конференцій з питань бібліотечної взаємодії, співпраці, співробітництва, партнерства, кооперації, які було видано у період 1926– 2021 рр.

 

Бібліотечні портали знань: науковий реферативний огляд / упор. С. С. Гарагуля, Л. В. Коновал та ін. ; за ред. К. В. Лобузіної ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. – 425 с. (22 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. 

Науковий реферативний огляд присвячено сучасним тенденціям управління знаннями, новітнім формам організації бібліотеками своїх електронних інформаційних ресурсів у форматі єдиного вікна доступу. Розглянуто понад 300 актуальних наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячених організації електронних інформаційних ресурсів у бібліотечних порталах знань. Особливої уваги приділено питанням технологічних моделей побудови бібліотечних порталів знань та задоволення інформаційних потреб наукової аудиторії через сервіси підтримки досліджень. Науковий реферативний огляд представлено у вигляді інтерактивного бібліографічного покажчика, кожна публікація в якому супроводжується рефератом, що вичерпно розкриває зміст і результати дослідження. Науковий реферативний огляд буде корисним для широкого кола бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, які беруть участь у процесі обслуговування користувачів та створення електронних бібліотечних ресурсів.

 

Бібліотеки у розвитку е-інфраструктури управління науковою інформацією : аналітична доповідь / НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. 93 с. (4,65 обл.-вид. арк.) Електронне видання.

В аналітичній доповіді з’ясовано актуальні тенденції формування е-інфраструктур наукової інформації, зокрема, сервісів підтримки наукових досліджень, систем управління знаннями. Визначено оптимальний комплекс цифрових сервісів, що сукупно становлять еінфраструктури управління науковою інформацією. Обґрунтовано засади спільного використання та наповнення цифрових сервісів управління знаннями відповідно до принципів Відкритої Науки. Запропоновано універсальні алгоритми створення комплексного цифрового портфоліо наукової установи (інституційні ідентифікатори та профілі) з метою впровадження у вітчизняній науковій та бібліотечній діяльності. Проаналізовано низку провідних ланок дослідницьких інфраструктур ЄС (ERA, ESFRI, EOSC, ERIC, OpenAIRE, EaPConnect, GEANT тощо) та України (URIS, URAN, OUCI, НРАТ, УарНЕТ, УНГ тощо), з’ясовано рівень інтегрованості та інтероперабельності цих ресурсів. Визначено потенціал розвитку бібліотечного сегменту е-інфраструктури для усунення інформаційних лакун, систематизації даних й побудови всеохопної системи аналітики та управління наукою на національному рівні.

 

Науково-методичні видання

Бібліотекознавство та бібліотечна діяльність в інформаційному суспільстві: Програма та робоча навчальна програма. Київ: НБУВ, 2022. 26 с. (1,4 обл.-вид. арк.) – Тираж 100.

Програма та робоча програма «Бібліотекознавство та бібліотечна діяльність в інформаційному суспільстві» розроблена для аспірантів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і має на меті формування у аспірантів системи наукових знань про теоретико-методологічні, організаційні та науково-методичні засади, сутність і завдання бібліотекознавства та бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства, вироблення навичок їх застосовування у науково-дослідній і практичній діяльності. Програма містить опис навчальної дисципліни, мету та завдання, професійні компетентності, які повинен набути аспірант в результаті вивчення дисципліни, міждисциплінарні зв’язки дисципліни. Подано структуру, програму дисципліни, теми лекцій, питання й завдання для самостійної роботи аспірантів, теми рефератів та методичні поради до їх написання, питання до екзамену, критерії оцінювання. Представлено список рекомендованої літератури. Заняття з вивчення дисципліни передбачені на базі Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Литвин С. Х., Добровольська В. В. Підготовка дослідницької пропозиції та презентація результатів наукових досліджень: Підручник для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 268 с. (11,2 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-617-520-382-8

Матеріал підручника викладено відповідно до програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурах закладів вищої освіти (наукових установ). Особливістю курсу є розгляд всіх етапів підготовки аспірантів: від вступу до аспірантури й вибору теми дисертації до прилюдного її захисту та оформлення атестаційної справи у світлі сучасних вимог. Кожний з розділів підручника містить питання для самостійної роботи та перелік рекомендованих джерел. Подано також список рекомендованих джерел до курсу, адреси вебсайтів для ознайомлення, завдання до контрольних робіт після опрацювання змістових модулів, термінологічний словник і додаток.

 

Культурна дипломатія: навч. посібник / за заг. ред. І.Б. Матяш, В.М. Матвієнка; Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Київ: ДП «ГДІП», 2022. 252 с (14 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN (друк.) 978-617-95108-0-9

У посібнику розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти культурної дипломатії, висвітлено українську й іноземну історіографію досліджень у цій сфері; подано відомості про витоки української культурної дипломатії та ідеологічні інструменти культурної дипломатії УРСР, про роботу інститутів культурної дипломатії сучасної України, зокрема діяльність за цим напрямом українських дипломатичних установ за кордоном. Для викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також для дипломатів і всіх, хто цікавиться питаннями культурної дипломатії.

 

Методичний посібник з авторського права і суміжних прав для архівістів / Л. Ф. Приходько; наук. ред. Л. М. Яременко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Текст. і граф. дані. Київ, 2022. 194 с. (11,6 обл.-вид. арк.) Електронне видання

У посібнику розглянуто і проаналізовано правові, організаційні, теоретичні аспекти положень авторського права та запропоновано методику роботи працівників архівних установ з документами Національного архівного фонду, відносно яких діє законодавство України про авторське право і суміжні права.

 

Підвищення ефективності діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах цифровізації : науково-методичний збірник / наук. ред. : О. Г. Яковенко ; відп. ред. О. М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2022. –  235 с. (10 обл.-вид. арк.) – Тираж 200.

У науково-методичному збірнику висвітлено окремі аспекти діяльність бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах розвитку цифровізації суспільства. Розглянуто питання формування та використання бібліотечних ресурсів, бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, соціокультурної, науково-методичної, видавничої, освітньої діяльності, організації бібліотечної статистики, інтелектуальної власності, кадрового забезпечення. Видання містить наукові статті, методичні рекомендації, науково-методичні матеріали. Адресоване спеціалістам бібліотечно-інформаційної сфери, студентам фахових спеціальностей.

 

Положення про фонд основного зберігання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ: НБУВ, 2022. 36 с. (1,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 50.

Положення розроблено спеціалістами-практиками та методистами НБУВ  з використанням  вітчизняних наукових підходів в галузі бібліотекознавства та з урахуванням вимог державних стандартів з бібліотечної справи. Воно підготовлено за всіма правилами опрацювання нормативно-методичних документів із забезпечення основних напрямів діяльності НБУВ. Положення складається з передмови та семи розділів. Включає перелік умовних скорочень. Надає тезаурус основних термінів й понять із заявленої тематики. Містить список використаних джерел (нормативно-правових документів та локальних нормативних актів НБУВ). Наприкінці розміщує Додаток із розкриттям загальної характеристики фонду, хронологічних меж, мовної характеристики, формату документів, розстановки фонду, шифрів документів, кількості метро-полиць розміщення документів та  науково-довідкового апарату секторів колекційних видань, книг, періодичних видань та іноземної літератури.

 

Створення багаторівневого бібліографічного опису на багаточастинні ресурси в електронному каталозі Національної бібліотеки НАН України імені В. І. Вернадського.  Київ, 2022. (1 обл.-вид. арк.) – Тираж 100.

Методичний посібник містить відомості щодо складання бібліографічного опису багаточастинних ресурсів (багатотомних та серіальних) в електронному каталозі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Видання призначене для бібліотечних працівників, які складають бібліографічні описи і працюють в АРМ «Каталогізатор» АБІС «ІРБІС». Інструкція може бути використана каталогізаторами інших наукових бібліотек України. Подано методику заповнення полів у робочих листах «SPEC42 – ТОМ» у прикладах і поясненнях.

 

Збірники наукових праць

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2022. – Вип. 28. – 490 с.  (36,6 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISSN 2222-4203

Наукові студії 28-го випуску збірника, залучаючи до суспільного обігу нові документальні джерела, висвітлюють результати гуманітарних досліджень архівної та книжкової спадщини України і світу. Серед тематики, актуалізованої у виданні: аналіз маргіналій на примірниках трактату Йогана Арндта в перекладі Симона Тодорського «Чотири книги про істинне християнство» (Галле, 1735) із зібрання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; вивчення репрезентації постаті Петра Могили у двох барокових проповідях Антонія Радивиловського, створених на роковини від дня смерті Київського митрополита; загальний огляд друкованих і рукописних матеріалів, пов’язаних з науковою діяльністю та біографічними відомостями українського культурознавця Олексія Селівачова (1887–1919), що відклались у приватному архіві; висвітлення наукового потенціалу Синодика Благовіщенського Золотоніського монастиря в контексті історичних, суспільних та культурних процесів, що відбувалися на українських землях у ранній модерний період; представлення даних відносно формування галузевих колекцій рідкісних видань у бібліотеках некласичних університетів України; введення до наукового простору результатів історико-кодикологічного описування українського перекладного медичного збірника XVII ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ; визначення специфіки почеркознавчої експертизи рукописних пам’яток на основі досвіду експертних досліджень у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка; систематизація фундаментальних досягнень західноєвропейських та американських візантологів і палеославістів протягом півтораста років у міждисциплінарних студіях семітсько-сирійсько-грецького кондака та києво-руського кондaкaрного співу; дослідження процесів старіння особливо цінних документів на різних матеріальних носіях для створення та підтримання умов щодо забезпечення їхньої довговічності тощо.

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2022. – Вип. 29. – 500 с.  (36 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISSN 2222-4203

У 29-му випуску збірника репрезентовані фахові студії, що залучають до наукового та суспільного обігу результати археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів. Це розвідки, присвячені вивченню, зокрема: львівських видань богослужбових книг у василіянських монастирях Марамороського комітату (за матеріалами візитацій 1749 та 1756 років); церковноспівочих рукописів фонду 177 та збірки Михайлівського Золотоверхого монастиря Інституту рукопису НБУВ; особистої бібліотеки представника козацької старшини другої половини XVIII ст. Степана Лашкевича. До історико-культурного простору введено відомості про склад та зміст архівної спадщини академіка АН УРСР Івана Крип’якевича; дослідниці румейської мови, краєзнавці і збирачки фольклору греків українського Надазов’я Римми Харабадот. Дослідження книжкових застібок на українських кириличних пам’ятках XIV–XVIII ст. дозволило визначити їхні основні конструктивні типи, притаманні українським оправам періоду Середньовіччя та Ранньомодерної доби. Студії зі спеціальних історичних дисциплін представлені статтями стосовно історіографічного огляду видань та публікацій про Літопис Самійла Величка періоду незалежності України; характеристики документів Служби Уповноваженого фюрера у справі нагляду за загальним духовним і світоглядним навчанням та вихованням у НСДАП з Федерального архіву Німеччини; особливостей бібліотечно-бібліографічної класифікації літератури Фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ. Історія Свято-Преображенського Мгарського і Свято-Покровського Ладанського монастирів висвітлена в публікації не друкованих раніше документів. Низка дописів присвячена ювілейним датам – 300-літтю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди та 150-тим роковинам від дня народження відомого історика Василя Данилевича

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / редкол.: Н. Кунанець (голов. ред.), В. Горовий (заст. голов. ред.), [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2022. – Вип. 63. – 360 с. (19,34 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. - ISSN 2224-9516 (друк.). - ISSN 2224-9524 (електрон.)

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотеки в умовах цифровізації сучасного інформаційно-освітнього і наукового простору. Розглянуто окремі напрями функціонування бібліотек в умовах війни з РФ та актуальні аспекти протидії агресії; доведено значення бібліотечного ресурсу в сучасній інформаційній діяльності; визначено особливості феномену дилеми інформаційної безпеки особистості; досліджено контент соціальних медіа як об’єкта бібліотечного депонування; проаналізовано нові тренди динаміки академічної діяльності українських вчених; з’ясовано специфіку презентації інституту президентства в соціальних медіа; висвітлено досвід виробництва бібліотечно-інформаційних продуктів Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і національними бібліотеками європейських країн.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Горовий (голов. ред.), Ю. Половинчак, Л. Чуприна [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2022. –  Вип. 64. –  534 с. (30,26 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. - ISSN 2224-9516 (друк.). - ISSN 2224-9524 (електрон.)

У збірнику наукових праць представлено матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання діяльності соціокультурних установ в умовах воєнного стану. Розглянуто правові аспекти збереження культурної спадщини в умовах війни; з’ясовано особливості функціонування бібліотек у кризові періоди для подолання стресових ситуацій. У наукових статтях випуску репрезентовано історичні дослідження архівних та бібліотечних зібрань; проаналізовано творчий доробок виданих діячів науки і культури; визначено особливості методології дослідження документальних комплексів; розкрито методику використання сучасних технологій геоінформаційних систем для представлення на інтерактивній карті даних усноісторичних джерел про Голодомор. Матеріали збірника висвітлюють сучасні тенденції розвитку наукової функції бібліотек; з’ясовано роль бібліотечних установ у дослідженнях і протидії інфодемії COVID-19; розглянуто діяльності бібліотек як комунікативних центрів соціально-правового інформування, їх роль у напрямку формування екологічної  культури та гендерної рівності в Україні. Досліджено структурні особливості інформаційно-документальної складової системи стратегічних комунікацій; проаналізовано особливості співвідношення комунікаційної системи документаційного забезпечення правничої сфери та державної уніфікованої системи документації; з’ясовано специфіку форм збереження та доступу до документальних ресурсів інституту президентства в Республіці Казахстан; розглянуто сутнісні характеристики та проблеми інформаційної безпеки в політичній комунікації.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Горовий (голов. ред.), Ю. Половинчак, Л. Чуприна [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2022. –  Вип. 65. –  322 с. (15,17 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. - ISSN 2224-9516 (друк.). - ISSN 2224-9524 (електрон.)

Збірник присвячено дослідженням у галузі історіографії, бібліотечно-бібліографічної та інформаційної бібліотечної діяльності. Представлено матеріали, в яких репрезентовано історичні дослідження архівних та бібліотечних зібрань; проаналізовано творчий доробок видатних діячів науки і культури; висвітлюються актуальні питання документознавства. У наукових статтях випуску висвітлено тенденції розвитку електронних, зокрема мобільних, технологій в бібліотечній діяльності; розглянуто питання розвитку цифрових архівів вітчизняних та зарубіжних бібліотек.  Досліджено проблеми постконфліктного врегулювання, встановлення історичної правди про перебіг конфлікту, його причини та наслідки; приділено увагу перебігу акцій солідарності світової громадськості з українським народом під час збройної агресії.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Бібліотеки в сучасній системі наукових комунікацій». Київ: НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України, 2022.  Вип. 66. 456 с.  (30 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. - ISSN 2224-9516 (друк.). - ISSN 2224-9524 (електрон.)

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання розвитку діяльності наукових бібліотек в умовах трансформації наукових комунікацій. У статтях науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського висвітлено результати проведеного Інститутом бібліотекознавства дослідження за темою «Бібліотечно-інформаційний комплекс в умовах трансформації наукових комунікацій». У публікаціях розкриті теоретичні та прикладні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек України та зарубіжних країн,; роль і місце наукових комунікацій у сучасній бібліотечній практиці під впливом інтенсивного впровадження інформаційних технологій; оптимального забезпечення доступу користувачів до достовірної, якісної інформації та наукових знань тощо. Окремі розділи присвячено питанням формування, використання та організації доступу до довідково-бібліографічних ресурсів та організації електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному  вебсередовищі.

 

Biography. Біографіка. Біографістика: зб. пр. Ін-ту біогр. дослідж.: електронне наукове видання / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. Київ, 2022. Вип. 1. 237 с. (11,85 обл.-вид. арк.) Електронне видання

Збірник наукових праць та матеріалів Інституту біографічних досліджень Національної бібілотеки України імені В. І. Вернадського присвячений проблемам теорії і методології біографіки, актуальним питанням її досвіду, сучасному стану й перспективним завданням розвитку. Перший випуск збірника містить тези доповідей і повідомлень учасників Вісімнадцятих Біографічних читань «Сучасні моделі біографічних реконструкцій», що відбулися 9 червня 2022 року в Києві. Видання орієнтоване на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло осіб, котрі цікавляться вітчизняною історією та культурою.

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред- кол.: М.Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. Київ, 2022. Вип. 22. 372 с.  (23,74 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. – ISSN 2520-2855 (друк.). – ISSN 2520-2863 (електрон.)

Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень присвячений проблемам теорії та методології сучасної біографіки, аналізу здобутків і нерозв’язаних питань, нових явищ і тенденцій у її розвитку, завдань і перспектив подальшого поступу, висвітленню життєвого й творчого шляху діячів вітчизняної історії, науки та культури. Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліо - графії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією і культурою.

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред- кол.: М.Г. Палієнко (голов. ред.) та ін. Київ, 2022. Вип. 23. 405 с.  (24 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. – ISSN 2520-2855 (друк.). – ISSN 2520-2863 (електрон.)

Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень присвячений проблемам теорії та методології сучасної біографіки, аналізу здобутків і нерозв’язаних питань, нових явищ і тенденцій у її розвитку, завдань і перспектив подальшого поступу, висвітленню життєвого й творчого шляху діячів вітчизняної історії, науки та культури. Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією і культурою.

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2022 р. видавався такий журнал:

1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 4 номери на рік, 32, 4 обл.-вид. арк. (гол. редактор – член-кор., д-р іст. наук, проф. Л. А. Дубровіна).