АДА СЕМЕНІВНА ЧАЧКО: до 90-річчя від дня народження

АДА СЕМЕНІВНА ЧАЧКО:

до 90-річчя від дня народження

Чачко Ада Семенівна [24.11.1933,  Київ – 28.08.2011, там само] – бібліотекознавець, соціолог, книгознавець, педагог. Доктор педагогічних наук (1991), професор (1996).

Вищу освіту здобула в Московському державному бібліотечному інституті (1958). Працювала у бібліотеках Києва на посадах: молодшого бібліотекаря, бібліотекаря масової бібліотеки ім. О. С. Пушкіна (нині – Центральна районна публічна бібліотека ім. О. С. Пушкіна ЦБС Оболонського району) (1957–1961); старшого бібліотекаря, завідувача відділу комплектування, відділу методичної роботи бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) (1961–1973); головного бібліотекаря, завідувача відділу бібліотекознавства, старшого наукового співробітника відділу книгознавства ЦНБ АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) (1973–1987). З 1987 р. – на науковій і викладацькій роботі: старший науковий співробітник Інституту філософії, Інституту соціології АН України (1987–1993); професор кафедри бібліотекознавства Київського державного інституту культури (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКіМ) (1993–2010), яку очолювала протягом 1994–2000 рр.

Наукову діяльність розпочала в середині 1960-х рр., обравши об’єктом вивчення особливості бібліотечної професії, соціологію і психологію діяльності бібліотечних працівників. Кандидатську дисертацію на тему «Проблемы совершенствования работы с кадрами крупной научной библиотеки (профессионально-личностные качества библиотечных специалистов)» – першу в СРСР з питань бібліотечної професіології, захистила у Ленінградському державному інституті культури імені Н. К. Крупської (1979). Матеріали 20-річної дослідницької роботи і дисертації лягли в основу її першої монографії «Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации», яка витримала  два видання (1984, 1986) і в якій науково обґрунтовано професійні вимоги до основних категорій фахівців наукової бібліотеки.

У наступні роки А. Чачко видала низку узагальнювальних праць: «Библиотекари как социально-профессиональная группа», «Библиографы как социально-профессиональная группа», «Вища школа на шляху перебудови», «Общественные науки документально-коммуникативного цикла», «Информационные потребности и чтение библиотекарей как профессиональной группы», «Кадры научных библиотек» та інші, які стали основою її докторської дисертації «Библиотекари как социально-профессиональная группа», захищеної в Московському державному інституті культури (1991).

З 1993 р. поєднувала роботу в Інституті соціології НАН України з обов’язками професора, завідувача кафедри бібліотекознавства КДІК. У 1994 р. вийшла з друку монографія науковиці «Образ мира и коммуникация» (у співавторстві з Ю. Яковенком, доктором соціологічних наук з 1996 р.).

А. Чачко мала широке коло наукових інтересів. Вони формувалися під впливом трансформацій, яких зазнавали бібліотеки у кінці 20 ст. Протягом 1990–2000-х рр. науковиця займалася здебільшого розробленням теорії бібліотеки перехідного періоду. Основна її авторська думка полягала в тому, що в умовах постійних глибоких змін суспільства, віддзеркалюваних у бібліотеці як соціальному інституті, незмінним залишається гуманістичне призначення книгозбірні – служіння розвитку людини. Ключовими фігурами в цьому процесі є бібліотекарі-практики. Відтак від рівня їхньої підготовленості, усвідомлення ними базових цінностей професії та вміння їх застосовувати в різних ситуаціях залежить реальний зміст і ефективність сучасної бібліотечної діяльності. Для обґрунтування своїх поглядів учена використовувала соціально-психологічний підхід до бібліотечно-інформаційної діяльності, залучала широке коло концепцій гуманітарних наук: соціальної філософії, педагогіки, філософії освіти, соціології та ін.

А. Чачко стала фундатором нового напряму в радянському і українському бібліотекознавстві – бібліотечної професіології, яку розвивала як наукову та навчальну дисципліну, розробивши її структуру та окресливши коло завдань і перспективні напрями розвитку. До кола наукових інтересів ученої належали також теми, пов’язані із всебічним вивченням бібліотечних кадрів, підвищенням їх кваліфікації, якості обслуговування користувачів книгозбірень, психологічних характеристик та престижу бібліотечної професії, професійної адаптації молодих спеціалістів до роботи в бібліотеках тощо.

В останні роки життя займалася розробленням нового напряму в бібліотекознавстві – комунікативістики.

Сформувала власну наукову школу. Підготувала 8 кандидатів педагогічних наук з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства, серед яких нині відомі в українській науковій спільноті постаті – Т. Монько, О. Грозовська, О. Башун, Ю. Трач, О. Кашкарьова, І. Конюкова та інші. Консультувала докторантів Л. ПетровуТ. Долбенко, О. Черних. Була ініціатором і керівником наукових читань пам’яті В. Пілецького.

Результати наукової діяльності А. Чачко відображено у понад 150 наукових та навчально-методичних публікаціях, серед яких монографії, статті, навчальні посібники, підручники, програми курсів та ін.

Була членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій у КНУКіМ і Харківській державній академії культури, науково-методичної комісії при Міністерстві освіти України, редколегій кількох бібліотечних часописів і збірників наукових праць.

Нагороджена медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1883), «Ветеран праці» (1986), відзнаками УБА «За відданість бібліотечній справі» (1998) та «За внесок у бібліотекознавство» (2003), низкою почесних грамот міністерств культури СРСР та УРСР, Президії АН України, Подякою Міністерства культури і мистецтв України.

 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ А. С. ЧАЧКО

1978

1.Изучение и совершенствование организации труда в научной библиотеке : указ. литературы (1968 – 1977 гг.) / сост. А. С. Чачко. – Киев, ЦНБ АН УССР, 1978.

1986–1990

2. Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации / А. С. Чачко. – 2-е изд. – Киев : Наук. думка, 1986. – 193 с.

Монографія є першою узагальнюючою працею про бібліотечну професію – одну з наймасовіших, але маловивчених у сфері ідеологічної, культурно-освітньої, науково-інформаційної діяльності. На основі спеціальних, в т. ч. соціологічних дослідженнях автор аналізує специфіку бібліотечної праці, розглядає структуру трудового колективу великої бібліотеки.

Шифр НБУВ : ВА413338

3.Профессиональная адаптация молодых библиотекарей и библиографов : рекомендации /  сост. А. С. Чачко. – Киев : ЦНБ АН УССР, 1986. – 50 с.

Дані рекомендації доповнюють систему методичних посібників по управлінню бібліотечними кадрами, які розробляє ЦНБ АН УССР. Вони відображають в цій області передовий досвід  та результати спеціальних досліджень.

Шифр НБУВ : ВА458307

4. Библиотекари как социально-профессиональная группа: прикладные аспекты библиотечной профессиологии : науч. аналит. обзор в 2 ч. – Киев : ОНИОН АН УССР, 1988. –

Ч. 1 : Современное состояние и основные направления изучения профессии советского библиотекаря. – 48 с. ;

Ч. 2 : Прикладные аспекты библиотечной профессиологии. – 48 с.

5. Библиографы как социально-профессиональная группа срвременного общества : науч. докл. /  АН УССР. Ин-т философии и др.; сост. и науч. ред. А. С. Чачко. – Киев, 1989. –

Ч. 1 : Основные направления исследований. – 47 с. – (Препр.; 1–2);

Ч. 2 : Профессионально-личностные особенности деятельности библиографа.    – 48 с.

Шифр НБУВ : В336421/1-2

6. Истоки и предпосылки формирования библиотечной профессиологии / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1988. – № 8. – С. 3–12.

На основі аналізу публікацій 1920-х років розглянуто початковий етап вивчення професії радянського бібліотекаря.

Шифр НБУВ : Ж29584

7. Изучение и пути повышения информативности библиотечной печати / А. С. Чачко – (Препр. /АН УССР. Ин-т философии. Отдел НИОН, 1). – Киев, 1989. – 48 с.

Шифр НБУВ :  Р68102

8. Кадры научных библиотек: библиогр. указ. / АН УССР. Ин-т философии. Отдел науч. информации по общественным наукам; сост. А. С. Чачко. – Киев, 1990. – 43 с.

Шифр НБУВ: Р70866

1991–1999

9. Бытие книги: заметки о прошлом и настоящем книжного дела / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко. – Киев : Лыбидь, 1991. – 174 с.

Шифр НБУВ :  ВА526354

10. Методологические проблемы библиотечной профессиологии / А. В. Соколов, А. С. Чачко // Библиотечная профессиология: проблемы становления и развития : сб. науч. тр. / СПбГИК. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 17–27.

11. Разработка библиотечной профессиологии: основные этапы, итоги и проблемы / A. C. Чачко // Библиотечная профессиология. Проблемы становления и развития : сб. науч. тр. / СПбГИК. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 3–17.

12. Образ мира и коммуникация : монография / А. С. Чачко, Ю. И. Яковенко. – Киев, 1994. – 260 с.

13. Чачко Ада Семенівна

Бібліотечна професіологія: професіологія бібліотечно-інформаційної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для самопідготов. студ., магістрів та викл. / А. С. Чачко, О. О. Грозовська ; Київський держ. ін-т культури. Кафедра бібліотекознавства. - К. : Четверта хвиля, 1997. - 99 с.: рис. –Бібліогр.: в кінці тем. (Ксерокопія)

Посібник включає авторську програму навчальної дисципліни в цілому; робочу програму для III курсу бібліотечного факультету. Кожна тема представлена планом лекції, списком рекомендованої літератури, змістом семінарських, лабораторних, самостійних робіт і рекомендаціями до їх виконання.

Шифр НБУВ :  СО28561                                                                                                 

14. До розробки тезауруса з бібліотекознавства / А. Чачко, Н. Стельмах // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт.1997 р. – Київ, 1997. – С. 13–16.

Представлено авторську розробку – систему понять одного з розділів бібліотекознавства, а саме бібліотечної професіології (БП) – наукової дисципліни, зафіксованої в середині 70-х і в кінці 80-х років, визнаної в дисертаціях, монографіях, словниках, довідниках тощо.

Шифр НБУВ :  ВА579016

15. Чачко А. 
Бібліотечна професіологія в системі багатоступеневої фахової освіти та її стандартизації / А. Чачко // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 4. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1997_4_3

У статті представлено першу і другу фази профорієнтації ( подано тематику програми навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія», за якою цей курс викладається автором з 1994 р.) Аналізується професіологічний підхід до багаторівневої фахової освіти та її стандартизації.

Шифр НБУВ :  Ж14595                                                                                                           

16. Чачко А. 
Тезаурус бібліотечної професіології / А. Чачко // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 5. - С. 19-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1997_5_9

Маючи в комп’ютері понад 100 слів і словосполучень, які досить часто вживаються в текстах з бібліотечної професіології (БП), дослідниця пропонує підготувати їх для визначення і термінологічного узагальнення.

Шифр НБУВ :  Ж14595

17. Чачко А. 
Старт бібліотекознавства як міжнародно визнаної академічної науки / А. Чачко // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 5. - С. 41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1997_5_21

Шифр НБУВ :  Ж14595

18. Будущие библиотекари накануне XXI века  / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1997. – № 11. – С. 51–57.

В статті представлено окремі аспекти дослідження, проведеного в Київському державному інституті культури.

Шифр НБУВ :  Ж29584

19. Бібліотекарі нового покоління - які вони?: [Бесіда з доктором пед. наук, завідувачкою кафедри бібліотекознавства Київського держ. ун-ту культури і мистецтв, академіком Міжнародної академії інформатизації, професором А.Чачко / Записав Л. Бейліс] [Текст] / Чачко А. // Бібліотечна планета. – 1998. – № 2.– С. 15–17.

Розглянуто бібліотечну професіологію – нову галузь бібліотекознавства, яка відбиває зміни в бібліотечній галузі під впливом змін у суспільстві, у людській свідомості, у вимогах людей до бібліотечно-інформаційного обслуговування. Проаналізовано, яким має бути бібліотекар у демократичному суспільстві, звільненому від авторитаризму та які нові спеціалізації диктує комп’ютерна революція.

Шифр НБУВ: Ж16548

20. Українське бібліотекознавство напередодні ХХІ столітті [Текст] / Чачко А.С. // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. праць / Мін. культури і мистецтв України, КДУКМ; ред. кол.: Ю. Л. Афанасьїв, В. В. Загуменна, В. К. Скнар. – Київ, 1998. – С. 5–12.

Викладено авторське бачення сучасних проблем бібліотечної науки, освіти, професії.

Шифр НБУВ: ВА588371                                

21. Концепція демократичного іміджу публічної бібліотеки [Текст] / Чачко А. // Бібліотечна планета. – 1999. – N2. – С. 16–18.

В статті наголошується, що бібліотека – не лише культурна установа, але й сама культура в її найширшому розумінні. Вона забезпечує людські відносини в сфері творення, пізнання і осягнення духовних цінностей – планетарних та національних. Нині визнано, що бібліотека як форум ідей є частиною ноосфери.

Шифр НБУВ: Ж16548

22. В інтересах користувачів ми маємо очолити пошукову роботу в Інтернеті [Текст] / Чачко А. // Бібліотечна планета. – 1999. – N3. – С. 21–23.

В статті розглядаються дискусійні питання подальшого розвитку публічних бібліотек і професії бібліотекаря у зв’язку з швидким розповсюдженням мережі Інтернет. Подано тематичний план  нового навчального курсу для кваліфікації «Бібліотекар-бібліограф публічної бібліотеки».

Шифр НБУВ: Ж16548

23. Чачко А. 
Концепція кафедри бібліотекознавства: основні положення та коментар / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. - 1999. - № 4. - С. 21-23. - укp.

Базуючись на власному бібліотечному, науковому, викладацькому досвіді, автор оприлюднила погляд на бібліотеку, бібліотекознавство, зміст професійної освіти (навчання й виховання) майбутніх бібліотекарів, проблематику дослідницького супроводження спеціальності «Бібліотекознавство і бібліографія».

Шифр НБУВ: Ж15184

2000–2006

24. Базовые ценности и трансформация современной библиотеки / А. С. Чачко // Библиотековедение. – 2000. – № 4. – С. 26–30.

В статті автор наголошує на тому, що дослідження бібліотеки в контексті та динаміці сучасних соціальних змін потребує перегляду та оновлення структури бібліотекознавства, зокрема його розділів : «Теорія сучасної бібліотеки», «Економіка сучасної бібліотеки» та окремої дисципліни «Історія української бібліотеки».

Шифр НБУВ: Ж29530

25. Чачко Ада Семеновна

Библиотековедение в человеческом измерении [Текст] / А. С. Чачко ; Международная академия информатизации при Организации Объединеннных Наций. Отделение "Библиотековедение". - К. : [б.и.] ; М. : [б.и.], 2000. - 168 с.

Монографія продовжує попередні книги «Библиотечный специалист : особенности труда и профессионализации» (1986), «Бытие книги» (1991), та ін. Ядро дослідження  – це авторська концепція публічної бібліотеки в історичному, теоретичному, комунікативному, професійному, освітньому аспектах.

Шифр НБУВ: СО24262

26. Об'єкт бібліотекознавства – сучасна бібліотека в процесі трансформації [Текст] / А. С. Чачко  // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. праць / КНУКМ. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 109–117.

Аналіз феномену бібліотеки у контексті і динаміці сучасних соціальних змін вимагає перегляду і оновлення структури бібліотекознавства, зокрема таких розділів, як «Теорія сучасної бібліотеки», «Культура сучасної бібліотеки», «Економіка сучасної бібліотеки», а також окремої дисципліни «Історія української бібліотеки».

Шифр НБУВ: В343496

27. Бібліотечна професіологія як навчальна дисциплина: структура, зміст, персоналії [Текст] / Чачко А.С. // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. пр./ КНУКІМ. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 107–117.

Доведено, що бібліотекарі забезпечують в першу чергу власні сегменти своєї професії, які межують з іншими професіями. Проте повне коло бібліотечної професії та помітне розширення її компетенції (повноважень, знань, відповідальності) складають цілісність, значно ширшу і має тенденцію до розвитку.

Шифр НБУВ: Ж71951

28. Чачко А. 
Бібліотекарі в інформаційному суспільстві: не проблема, а реальність / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. - 2001. - № 10. - С. 23-25. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Розглянуто концепцію бібліотечної освіти, яка має врахувати вимоги до майбутнього спеціаліста та чітко окреслити межі сучасної бібліотечної професії, перешкодити їх розмиванню, на основі визначених критеріїв відбору змістовних складових.

Шифр НБУВ: Ж15184

29. До сучасного термінологічного словника з українського бібліотекознавства: 2002 рік. / А. С. Чачко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 13–26. (БІБЛІОТЕЧНА НАУКА, ОСВІТА, ПРОФЕСІЯ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ УКРАЇНІ)

На думку дослідниці, здійснений термінологічний аналіз з врахуванням змін семантики традиційних понять, припливу нових термінів, значення, ніби-то суто термі логічних дискусій, засвідчує, що розбіжність між звичайними поняттями бібліотекознавства та їх новою семантикою  до останнього часу не була достатньо усвідомлена, а тим більше – узагальнена, оскільки зміни у бібліотечній сфері відбувалися дуже швидко і майже одночасно.

Шифр НБУВ: Ж71951

30. Библиотекарь – актуальная профессия информационного общества / А. С. Чачко // Вестн. БАЕ. – 2003. – № 1. – С. 70–73.

Бібліотечна професія розвивається не тільки як самостійна галузь, а й в суміжних сферах;  з’являються нові спеціальності: вона заявляє про свій потужний потенціал в інформаційному суспільстві.

Шифр НБУВ: Ж69199

31. Библиотечная профессия: проблемы и их отражение в исследованиях / А. С. Чачко // Российское библиотековедение: XX век: направления развития, проблемы и итоги / Рос. гос. б-ка ; сост. и предисл. Ю. П. Мелентьева ; науч. ред. Л. М. Инькова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС. Пашков дом, 2003. – С. 224–247.

Розглянуто роль та розвиток бібліотечної професії, соціальні ролі бібліотечних спеціалістів в інформаційному суспільстві, бібліотечну професіологію як учбову дисципліну та підготовку магістра як важливе завдання розвитку бібліотечної професії.

Шифр НБУВ: ВА641619

32. Чачко Ада Семеновна

Современная библиотека в процессе трансформаций [Текст] / А. С. Чачко. - К. : [б.и.], 2003. - 138 с.: портр. - Библиогр.: с. 133-138.
Дарств. надпись авт..

Шифр НБУВ: СО25213

33. Современная теория библиотеки с позиций гуманистического подхода / А. Чачко // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 6–10.

Публікація присвячена можливості популяризації розвитку української фахової періодики, зокрема журналу «Бібліотечний форум України», який слугує майданчиком для обговорення нових знань, необхідних всім – від студентів до директорів бібліотек.

Шифр НБУВ: Ж24517

34. Чачко А. 
Ієрархія мети і засобів сучасної бібліотечної діяльності
 / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 2. – С. 22–24. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

Стаття присвячена критичному аналізу типових теоретичних помилок в сучасному бібліотекознавстві.

Шифр НБУВ: Ж15184

35. Чачко А. 
Комунікативістика в системі гуманістичного розвитку сучасної бібліотеки / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. - 2004. - № 1. - С. 30-32. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Об’єктом дослідження статті є теорія бібліотеки, а предметом – комунікативістика, як синтетична дисципліна в контексті її еволюції, методів і досягнень, корисних для розроблення теорії бібліотеки в гуманітарному, культурно-цивільному підході.

Шифр НБУВ: Ж15184

36. Чачко Ада Семеновна

Развивающаяся библиотека в информационном обществе [Текст] : научно-методическое пособие / А. С. Чачко. - М. : Либерия, 2004. - 88 с. - (Серия "Библиотекарь и время" : 100 выпусков ; вып. 2).

В посібнику представлено результати термінологічного аналізу та авторське трактування понять : «розвиток », «професія», «бібліотека», «бібліотекар», «бібліотечна професія» та ін. Книга містить матеріали соціологічного дослідження, проведеного автором серед майбутніх бібліотекарів з 1994 року по 2000 рік. 

Шифр НБУВ: ВА654079

37. Роль бібліотеки у вихованні громадянськоїї свідомості молоді та формуванні громадянської культури суспільства / Ада Чачко, Святослав Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 7. – С. 10–11.

Спрямованість особистості, її соціальна позиція, самосвідомість, світогляд, ціннісні орієнтації створюють передумови і здатність обирати серед життєвих цінностей власні смисли, свідомо й відповідально здійснювати власну самореалізацію і поведінку. Домашня або публічна бібліотека переносить нас до книжкової культури, яка надає перевагу активному розуму і веде постійний пошук істини. Що заважає ворогувати між собою.

Шифр НБУВ: Ж15184

38. Перспективы разработки направления «коммуникативистика» в библиотековедении / А. С. Чачко // Библиотечное дело - 2006: Скворцовские чтения (19-20 апр. 2006 г.) : материалы одиннадцатой междунар. науч. конф. – Ч. 1. – Москва: Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – С. 119–120.

39. Чачко А. 
Дослідження українського читачезнавства триває…
(Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.): Монографія. - К.: КНУКіМ, 2005. - 252 с.) / А. Чачко // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. - С. 43-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2006_1_14

Шифр НБУВ :  Ж14595 

Література про життя та діяльність Ади Семенівни Чачко

40. Ада Семенівна Чачко - бібліотекознавець, педагог, соціолог [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. А. Стельмах ; авт. вступ. ст. Е. А. Афонін] ; Міжнар. акад. інформатизації при ООН, Від-ня "Бібліотекознавства". –К. : [б. в.], 1998. - 71 с.
З дарчим написом від авт.; З дарчим написом О. С. Онищенку.

Шифр НБУВ: ВА766539;  Онищенко О. С. ВА1325

41. Афонін Е.

45 років творчої праці у бібліотечній справі України / Е. Афонін // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 12. – С. 30–32.

Шифр НБУВ: Ж15184

42. Бачинська Н. А. Київська науково–освітня школа бібліотечної професіології (до 50-тиріччя підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі в Київському національном ууніверситеті культури і мистецтв) / Н. А. Бачинська // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 134. – С. 157–159.

43. Клюєв В. 
Чачко А. С. Библиотекрведение в человеческом измерении / Междунар. Акад. информатизации при ООН. Отд-ние "Библиотековедение". - К.; М., 2000. - 168 с. / В. Клюєв // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 1. - С. 52-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_1_17

44. Клюев В. К.

Украинский библиотековед в библиографическом освещении / В. К. Клюев // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 126–128.

45. Дригайло В. Ада Семенівна Чачко (до ювілею професора КНУКіМ) / В. Дригайло, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 42.

46. Саприкін Г.

Динаміка змін у бібліотекознавстві / Г. Саприкін // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 12. – С. 14–17.

Шифр НБУВ: Ж15184

47. Столяров Ю. Н.

Чачко Ада Семеновна / Ю. Н. Столяров // Библиотечная энциклопедия. – Москва : Пашков дом, 2007. – С. 1141–1142.

Шифр НБУВ: ВС45388

48. Чачко Ада Семенівна // Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с. – (Серія «Наукові школи»). – С. 171–175. 

49. Чачко Ада Семенівна / Українська бібліотечна енциклопедія

https://ube.nlu.org.ua/article/Чачко%20Ада%20Семенівна

Виставку підготували:

наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

С. Масловська

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Н. Білінець

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Л. Рудицька

Контактна інформація

Головний корпус по
просп. Голосіївський 3,
к. 333-335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92