ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА ШВЕЦОВА–ВОДКА: до 80-річчя від дня народження

ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА ШВЕЦОВА–ВОДКА: до 80-річчя від дня народження

Швецόва (Швецόва-Водка) Галина Миколаївна (01.12.1943, с. Анаш Новоселівського р-ну Красноярського краю РФ – 30.04.2023, Рівне) – вчений у галузі бібліографознавства, книгознавства, документознавства, доктор історичних наук (2002), професор (2005).

Закінчила в 1966 р. бібліотечний факультет Східно-Сибірського державного інституту культури (м. Улан-Уде), у 1971 р. – аспірантуру Ленінградського державного інституту культури (нині – Санкт-Петербурзький державний університет культури і мистецтв) за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».

У 1966–1967 рр. та  1971–1979 рр. працювала викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бібліографії Східно-Сибірського державного інституту культури. З року заснування (1979) працювала в Рівненському державному інституті культури на посаді доцента кафедри бібліографознавства. У 1987–1993 рр. – зав. кафедри бібліографознавства, з 1995 р. – професор кафедри бібліографознавства, з 1998 р. – професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії. З вересня 1999 р. Рівненський державний інститут культури припинив існування, оскільки ввійшов до складу Рівненського державного гуманітарного університету. З 1999 р. – на посаді професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, з 2015 р. – професор кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи.  Викладала навчальні курси: «Загальне бібліографознавство», «Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці», «Документознавство» та ін. За підручниками Галини Миколаївни "Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика", "Вступ до бібліографознавства", "Документознавство", «Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України» навчаються студенти всіх вищих навчальних закладів України зі спеціальностей "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" і "Документознавство та інформаційна діяльність". Наукові дослідження зосереджувала на питаннях історії та типології книгознавчих періодичних видань, типології книги, класифікації бібліографічних посібників, типології документа як об’єкта бібліографії, теорії документа і документознавства. Її науковий доробок  охоплює понад 300 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії (із них 2 – у співавторстві), 2 авторські збірники статей, 13 навчальних посібників. Створила власну наукову школу як науковий керівник шістьох кандидатських дисертацій, захищених у 2010–2015 рр. Г. М. Швецова-Водка входила до складу редколегій багатьох фахових журналів, зокрема "Бібліотечна планета", "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія"; наукових збірників "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки РДГУ", "Економіка та менеджмент: наукові записки РДГУ", "Термінологія документознавства та суміжних галузей знань".

Ерудованість, ґрунтовність, працездатність, упевненість,  талановитість, мудрість – це ті риси, які віддзеркалювали непересічну постать Галини Миколаївни, викликали повагу і захоплення усіх, хто з нею працював. Росіянка за національністю, Галина Миколаївна перфектно вивчила українську мову, вона постійно прагнула вдосконалюватись, опановуючи сучасні технології, беручи активну участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Галина Миколаївна нагороджена премією Міністерства культури Російської Федерації за підсумками конкурсу на кращу наукову роботу з актуальних проблем бібліотекознавства і бібліографознавства у складі авторського колективу бібліографічного посібника «Земля Иркутская» (1989); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток національної освіти (2002); Почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації за внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства (2003); нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2014).

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ

1.Швецова-Водка Г. М. 
Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кн. палата України, 1998. - 78 c. - Бібліогр.: с. 74-78. 

Висвітлюються питання, що складають теоретичний вступ до навчальної дисципліни "Документознавство": визначення поняття "документ", класифікація документів, визначення поняття "книга" у співвідношенні з поняттям "документ".

Шифр НБУВ: ВА585393

2. Швецова-Водка Г. М. 
Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха, М. П. Лико, Ж. В. Бабенко, М. С. Пацко; Кн. палата України. - К., 1999. - 116 c. - укp.

Приведено в систему найбільш поширені основні терміни бібліографознавства, показано їх зв'язок та співвідношення з термінами з галузі соціальної інформатики. Подано термінологію науково-інформаційної діяльності, яка частково пересікається з бібліографічною діяльністю, її визначення українською мовою, а також еквіваленти термінів російською та англійською мовами. Ряд розділів присвячено видам бібліографічних посібників за різними ознаками.

Шифр НБУВ: ВА592240

3. Швецова-Водка Г. М. 
Типологія книги : навч. посіб. для студ. вузів культури і мистец. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. ін-т культури. - К. : Кн. палата України, 1999. - 68 c. - Бібліогр.: 30 назв. - 

Висвітлюються питання з курсу документознавства, що стосуються тих документів, які об'єднуються поняттям "книга". Розглядаються загальні поняття типології книги, зокрема, способи типологічного пізнання книги, основні категорії книги та ін. Аналізуються типи літератури за віковою і мовною ознаками, а також за соціальним призначенням. Велика увага приділяється жанрам літературних творів та видам друкованих праць.

Шифр НБУВ: ВА591495

4. Швецова-Водка Г. М. 
Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка; Рівн. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2000. - 205 c. - Бібліогр.: с. 178-192.

Подано характеристику основних видів бібліографії, що виділяються за суспільним призначенням, а також особливого виду - бібліографії бібліографії. Характеристика кожного виду бібліографії включає: теоретичні (у т.ч. термінологічні) проблеми визначення даного виду, цільове та читацьке призначення, завдання, організаційні центри, структуру системи бібліографічних посібників. Останнє питання розглянуто з урахуванням наявності бібліографічних посібників різного галузевого змісту, але перевагу надано виданням універсального та багатогалузевого характеру.

Шифр НБУВ: ВА600023 

5. Швецова-Водка Г. М. 
Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2001. - 437 c. - Бібліогр.: 890 назв. - укp.

Розглянуто питання теорії документа та книги (як його різновид), грунтуючись на засадах теорії соціальної комунікації: історичний розвиток значень поняття "документ", визначення документа на підставі теорії соціальної інформаційної комунікації, функції та властивості документа, типологічну класифікацію документа за різними ознаками, функціональне призначення книги. Наведено детальну характеристику документа та книги, розглянуто їх місце у системі соціальних комунікацій, завдяки чому аргументовано визначення об'єкта бібліографії та утвердження її документографічно-книгознавчої концепції.

Шифр НБУВ: ВА616594

6. Загальне бібліографознавство [Текст] : навчально-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / уклад. Г. М. Швецова-Водка ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. - Рівне : [б.в.], 2003. - 167 с. - Бібліогр.: в кінці розділів.

Розглянуто засади бібліографознавства, зокрема, об'єкт, предмет, структуру та методологію. Розкрито суть понять бібліографічної інформації (БІ). Охарактеризовано бібліографування як процес виробництва БІ, запропоновано класифікації бібліографічних посібників і бібліографії. Наведено загальну характеристику бібліографічних ресурсів України.

Шифр НБУВ: ВА650950

7. Швецова-Водка Г. М. 
Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004. - 217 c. - укp.

Розкрито зміст поняття бібліографічної інформації, розглянуто її властивості, охарактеризовано зовнішню та внутрішню структуру та визначено основні суспільні функції. Встановлено причини виникнення й основні етапи розвитку бібліографічної діяльності. Наведено загальну характеристику методів бібліографування, розглянуто класифікацію бібліографічних посібників. Охарактеризовано сучасні види класифікування бібліографії за різними ознаками. Розглянуто особливості бібліографічного обслуговування. Визначено об'єкт, предмет і структуру бібліографознавства та його взаємозв'язок з суміжними науками. Висвітлено питання методичного забезпечення бібліографії та бібліографознавства.

Шифр НБУВ: ВА664251 

8. Швецова-Водка Г. М. 
Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 c. - (Вища освіта XXI ст.). - Бібліогр.: с. 389-398. - укp.

Розглянуто теоретичні питання загального документознавства, історичний розвиток терміна "документ", структуру процесу соціальної комунікації, співвідношення інформації та знання, особливості визначення документа в бібліотекознавстві. Наведено інформацію про функції, властивості, ознаки, інформаційну, знакову та матеріальну складові документа, головні концепції та методи документознавства, способи типологічного пізнання книги, типи та жанри літератури, види друкованих видань.

Шифр НБУВ: ВА690228

9. Швецова-Водка, Галина Николаевна.

Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. - К. : Знання ; М. : Рыбари, 2009. - 487 c. - Библиогр.: с. 447-456. - ISBN 978-966-346-518-0 ("Знання", Украина). - ISBN 978-5-93763-008-7 ("Рыбари", Россия)

Висвітлено теоретичні питання загального документознавства. Розкрито функції, властивості та ознаки документа, його сучасні визначення в інформатиці та бібліотекознавстві. Розглянуто структуру, види та класифікацію соціальної інформації. Приділено увагу функціям та властивостям книги, типам та жанрам літератури, видам друкованих видань.

Шифр НБУВ: ВА702271
 

10. Швецова-Водка, Галина Николаевна.

Документ в свете ноокоммуникологии [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М. : Литера, 2010. - 381 с. : рис., табл. - (Серия "Современная библиотека" ; вып. 65). - Бібліогр.: с. 344-381. 

Шифр НБУВ: ВА741734

11. Концепції сучасного документознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. документ. комунікацій. - Рівне : РДГУ, 2010. - 119 с. - Бібліогр.: с. 20-27.

Навчальна програма курсу “Концепції сучасного документознавства” визначає зміст цієї дисципліни та послідовність вивчення окремих тем. Курс складається з двох розділів: “Трактування документознавства як науки” і “Основні концептуальні проблеми документознавства”. Курс спрямований на формування знань щодо генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ.

Шифр НБУВ: ВА728863
 

12. Швецова-Водка Г. М. 
Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид. – К.: Знання, 2012. – 320 c. : табл.

Словник-довідник містить терміни і поняття, що відповідають програмі навчального курсу "Документознавство". Використано терміни і визначення, подані в різних джерелах, але іноді зі змінами, що відповідають авторському баченню. Посібник складається з термінів та їх визначень, розташованих за алфавітом. Основний текст доповнюють статті, присвячені термінології документознавства, і таблиці класифікації документа, систем документації, літератури, видань. Наводиться також допоміжний тематичний покажчик. 

Шифр НБУВ: ВА747894 (2011)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000019759

13. Швецова-Водка Г. М. 
Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2011. - 495 c. - укp.

Висвітлено питання теорії та історії бібліографії, практичну бібліографічну діяльність бібліотек (БДБ). Розглянуто методологію бібліографії, документ як складову частину об'єкта БДБ, його типологію як об'єкта національної бібліографії. Наведено визначення загальної ретроспективної бібліографії та її об'єкта, завдання національного виховання в контесті рекомендаційної бібліографії, термінологію комп'ютерної бібліографії та терміносистему бібліографознавства, термінологічний підхід щодо інформаційної діяльності бібліотек, класифікацію комп'ютерних бібліографічних ресурсів. Подано відомості про "Друкований зведений каталог української книги державних бібліотек та музеїв України (1798 - 1923 рр.)", зокрема, четвертий випуск за 1917 - 1919 рр., науково-допоміжний бібліографічний покажчик (НДБП) "Микола Лисенко", а також НДБП "Бібліотекознавство і бібліографія України" Національної парламентської бібліотеки України. Проаналізовано роль Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук у формуванні галузевого ресурсу національної та науково-допоміжної бібліографії.

Шифр НБУВ: ВА743624

14. Швецова-Водка, Галина Миколаївна.

Загальна теорія документа і книги [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - Київ : Знання, 2014. - 405 с. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр.: с. 391-405. 

У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства — від визначення поняття “документ” до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених — фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни “Документознавство”.

Шифр НБУВ: ВА822290

15. Швецова-Водка Г. М. 
Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 219 c. - укp.

Охарактеризовано сучасний стан бібліографічних ресурсів України відповідно до їх поділу за основними видами бібліографії. Найбільшу увагу приділено поточній і ретроспективній національній (державній) бібліографії. Подано інформацію про основні напрями діяльності Книжкової палати України. Наведено відомості з історії створення українського бібліографічного репертуару. Розглянуто ресурси науково-допоміжної, рекомендаційної, видавничо-книготорговельної, бібліотечно-каталожної бібліографій і метабібліографії. Охарактеризовано систему науково-допоміжних бібліографічних посібників (БП). Визначено роль універсальної та багатогалузевої ланок системи рекомендаційних БП. Досліджено співвідношення бібліотечно-каталожних БП і БП інших видів. Розглянуто метабібліографію й електронні бібліографічні ресурси.

Шифр НБУВ: ВА820623

16. Швецова-Водка Г.

Методичні особливості та види бібліотечно-каталожних бібліографічних посібників / Г. Швецова-Водка // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід = Informacyjna przestrzeń biblioteki: polsko-ukraińskie doświadczenia : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія : А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 18–30. – Бібліографія.

Шифр НБУВ: CDR2208   URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42325

17. Швецова-Водка, Галина Миколаївна.

Ноокомунікологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів магістратури спец. "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар ун-т, Ф-т док. комунікацій та менеджменту, Каф. док. комунікацій і бібл. справи. - Київ : Кондор, 2019. - 108 с. - Бібліогр. в кінці ст., с. 19-32.

Навчальний курс «Ноокомунікологія» є одним із підсумкових у підготовці магістрів спеціальності «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Зміст курсу розкриває теоретико-методологічні засади ноокомунікології як комплексу наук про соціальні інформаційні комунікації.

Шифр НБУВ: ВА831526

18. Швецова-Водка Г. М. 
Документознавство : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 0219 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Г. М. Швецова-Водка, М. С. Костенко; Рівненський державний гуманітарний університет. - Київ : Кондор, 2021. - 138 c. - укp.

Розглянуто генезис, еволюцію та сучасний стан науки про документ. Наведено теоретико-методологічні засади визначення документа та його типологію. Увагу приділено питанням класифікації документів, видів видань, типів і жанрів літератури. Розкрито особливості образотворчих, картографічних, нотних, а також кінофотофонодокументів. Проаналізовано електронні та неопубліковані документи, а також документи з особливим способом публікування. Висвітлено сучасні погляди щодо змісту науки документознавства, визначено його місце серед інших дисциплін та окреслено перспективи розвитку.

Шифр НБУВ: ВА852421 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

19. Швецова-Водка Г. .

Комп’ютерна бібліографія : термінологічні роздуми / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 1996. - № 5. - С. 8-10.

Мета – звернути увагу у спеціалістів бібліотечно-бібліографічної справи на саму проблему розробки системи термінів, пов’язаних із комп’ютеризацією бібліографічних процесів, а також запропонувати деякі кроки на шляху розв’язання зазначеної проблеми.

Шифр НБУВ: Ж15184

20. Швецова-Водка Г. 
Документні чи документальні? / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 3. - С. 10-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1997_3_6

Стаття присвячена спробам установити відтінки значення між указаними терміноелементами і побудованими з їх застосуванням термінами, що складаються з кількох слів.

Шифр НБУВ: Ж14595

21. Швецова-Водка Г. М. 
Інформаційна діяльність бібліотеки: термінологічний підхід / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. - 1998. - Вип. 1. - С. 242-246.

Шифр НБУВ: Ж70113

22. Швецова-Водка Г. 
Про обсяг поняття "книга" в документознавстві / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 4. - С. 9-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1998_4_5

Стаття розглядає проблему доцільності існування в документознавстві поняття "книга" у зв'язку із введенням у терміносистему бібліотекознавства та документознавства поняття "документ". Аналізуються різноманітні підходи до визначення поняття "книга" та його обсягу документознавця Н.Кушнаренко, книгознавців С.Омілянчука, І.Моргенштерна, О.Гречихіна та ін.

Шифр НБУВ: Ж14595

23. Швецова-Водка Г. 
Визначення документа в архівознавстві / Г. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. - 1999. - Т. 4. - С. 99-102. - Режим доступуhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_4_17

Зазначено, що сучасне визначення «документа» в термінологічному словнику «Архівістика» є логічним завершенням розвитку термінологічної праці в галузі архівознавства. Але це не означає, що вже все в документознавстві вирішено і з’ясовано. Потребують подальших досліджень типологія документа, характеристика його окремих видів, типів, жанрів.

Шифр НБУВ:  Ж69076

24. Швецова-Водка Г. М. 
Визначення та функції документа як об'єкта бібліотечно-бібліографічної діяльності / Г. М. Швецова-Водка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 1999. - Вип. 1. - С. 89-95. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

Проаналізовано зміст і обсяг поняття "документ", його співвідношення з поняттям "книга".

Шифр НБУВ: Ж70200 

25. Швецова-Водка Г. 
Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 4. - С. 2-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_4_3

Подолання виявлених недоліків і подальший розвиток бібліографії бібліографії в державі сприятимуть покращенню інформуванню споживачів інформації про бібліотгафічні ресурси України та гарантує інформаційне забезпечення наукових досліджень.

Шифр НБУВ: Ж14595

26. Швецова-Водка Г. 
Комп'ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 5. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_5_6

Розглянуто теоретичні питання комп’ютерної бібліографії, зокрема класифікація комп’ютерних бібліографічних ресурсів.

Шифр НБУВ: Ж14595

27. Швецова-Водка Г. М. 
Співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" / Г. М. Швецова-Водка // Архіви України. - 2001. - № 4-5(247). - С. 33-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2001_4-5%28247%29__3

Для визначення місця поняття "документ" у термінологічній системі гуманітарних наук важливе значення має порівняння того його значення, що сформувалося в документаційно-інформаційній науці, з розумінням поняття "історичне джерело" та місцем документа в класифікації історичних джерел. Розглянуто погляд на співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" та залежність від того, яке із значень першого й другого береться за основу.

Шифр НБУВ: Ж27538

28. Швецова-Водка Г. М. 

Види інформації / Г. М. Швецова-Водка // Вісн. Харк. держ. акад. культури - 2001 - Вип. 6. - С. 233- 242.

Пропонуються нові підходи до побудови багатоаспектної фасетної класифікації соціальної інформації.

Шифр НБУВ: Ж70200

29. Швецова-Водка Г. 
Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін / Г. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. - Т. 12. - С. 120-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2004_12_22

Розглянуто одну з найдискусійніших проблем сучасного документознавства. Визначено структуру цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін.

Шифр НБУВ: Ж69076

30. Швецова-Водка Галина. 
Об’єкт і предмет документознавства / Галина. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. - 2007. - Т. 15. - С. 89-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_15

Охарактеризовано об’єкт і предмет документознавства. Доведено, що подальші дослідження повинні спиратися на чіткі уявлення щодо його місця серед інших наукових дисциплін, а також його диференціацію відповідно до конкретизації об’єкта і предмета досліджень.

Шифр НБУВ: Ж69076

31. Швецова-Водка Г. М. 
Чи потрібний документознавству оновлений термінологічний апарат? / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 3. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_3_7

Розглянуто питання формування терміносистеми документознавства, пов'язаної з терміном "документ" і похідними від нього терміноелементами "документальний", "документний" та термінами "документування", "документалістика" та ін.

Шифр НБУВ: Ж24838

32. Швецова-Водка Г. М. 
Проблеми документознавства на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2004-2008 роки) / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 1. - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_1_5

Розглянуто зміст журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" за 2004- 2008 рр. з погляду відображення в ньому проблем науки про документ. Визначено тематичні групи публікацій, відзначено найбільш вагомі серед них.

Шифр НБУВ: Ж24838

33. Швецова-Водка Г. М. 
Історіографічне дослідження документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 4. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_4_8

Репрезентовано монографію В.В. Бездрабко „Документознавство в Україні: інституалізація та сучасний розвиток” (К., 2009).

Шифр НБУВ: Ж24838

34. Швецова­-Водка Г. М. 
Документальна комунікація як об’єкт загальної теорії документології / Г. М. Швецова­-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 49-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_2_9

Розглянуто поняття, що характеризують види комунікації взагалі та соціальної інформаційної комунікації зокрема, у розрахунку на їхнє використання для характеристики документальної комунікації як об’єкта загальної теорії документології.

Шифр НБУВ: Ж24838

35. Швецова-Водка Г. 
Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 6. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_6_1

Розглянуто роль бібліотек як документальної комунікаційної системи з погляду теорії документології. Охарактеризовано бібліотеку не тільки як термінальну, але й як генеративну і транзитну документальну комунікаційну систему. Запропоновано узагальнену характеристику діяльності бібліотеки, спрямованої на задоволення інформаційних запитів користувачів, пов'язаних з використанням опублікованих документів, друкованих і електронних. Ноголошено на спільному та відмінному у діяльності традиційної та електронної бібліотек.

Шифр НБУВ: Ж14595

36. Швецова-Водка Г. 
Складові системи документальних комунікацій [Електронний ресурс] / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 1. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_1_4
Розкрито зміст поняття документальної комунікації (ДК). Описано властивості та види ДК, розглянуто складові її системи. Зазначено, що система ДК - це суспільна система, що складається з різних авторів (комунікантів) і споживачів інформації (реципієнтів), а також різних каналів ДК. Запропоновано можливі способи (канали) передачі інформації у ДК. Увагу приділено документально-комунікаційній системі (ДОКС), яка організовує опублікування документів з метою передачі інформації, що міститься в них, у соціальну пам'ять. Проаналізовано генеративні, транзитні та термінальні види ДОКС.

Шифр НБУВ: Ж14595

37. Швецова-Водка Г. 
Пошук інформації в електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. Швецова-Водка // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_12

Розглянуто засоби доступу до інформації, що зберігається в повнотекстових базах даних, які є складовими електронної бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Визначено вимоги користувачів щодо покращання доступу до таких баз даних, як "Наукова періодика України", електронна бібліотека авторефератів дисертацій, репозитарій електронних версій книг.

Шифр НБУВ: Ж70113

38. Швецова-Водка Г. М. 
Українське бібліотекознавство 1991-2008 р.: бібліографічне підбиття підсумків / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - С. 65-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_1_14

У рецензії розглянуто зміст і методичні рішення, застосовані укладачами бібліографічного посібника «Українське бібліотекознавство (1991-2008)». Подано поради, адресовані як користувачам цього бібліографічного посібника, так і авторам-укладачам майбутніх аналогічних праць.

Шифр НБУВ: Ж24838

39. Швецова-Водка Г. 
Актуальні проблеми бібліології / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 9. - С. 40-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_9_13

Зазначено, що у зв'язку з необхідністю змінити назву комплексної науки про книгу та книжкову справу з "книгознавства" на "бібліологію" є потреба у визначенні теоретичних проблем, які має розробляти загальна теорія бібліології, тобто бібліософія.

Шифр НБУВ: Ж15184

40. Швецова-Водка Г. М. 
Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 40. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_40_13

Розглянуто зміст бібліографічної підготовки фахівців спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», зважаючи на сучасну структуру наукового бібліографознавчого знання і завдання того чи іншого навчального курсу. Запропоновано необхідний мінімум навчальних дисциплін, визначено вимоги до їх змісту.

Шифр НБУВ: Ж70200

41. Швецова-Водка Г. 
Місце бібліології в системі наукового знання / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 4. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_4_3

Розглянуто бібліологію як комплекс наукових дисциплін, складовими якого є книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, бібліософія та ін. Показано зв'язок бібліології з дисциплінами документологічного комплексу. Уточнено сучасний зміст поняття "книгознавство". 

Шифр НБУВ: Ж14595

42. Швецова-Водка Г. М. 
Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 39. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_39_16

Розглянуто терміни «біобібліографія» і «персональна бібліографія»: їх визначення, зв’язок з визначенням бібліографії та класифікацією бібліографічних посібників, визначеннями біобібліографічного та персонального бібліографічного посібника.

Шифр НБУВ: Ж70200

43. Швецова-Водка Г. 
Розвиток теорії книгознавства у другій половині ХХ — на початку XXI століття / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 2. - С. 28-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_2_9

Висвітлено історію формування книгознавства як комплексної науки про книгу та книжкову справу під час теоретичної дискусії 1960-х рр., а також основні системні концепції щодо структури книгознавства 1970 - 1980-х рр. і початку ХХІ ст.

Шифр НБУВ: Ж15184

44. Швецова-Водка Г. 
Загальна теорія документа і книги як основа документології / Г. Швецова-Водка // Вища шк.. - 2014. - № 2. - С. 95-98. - укp.

Висвітлено етапи розвитку досліджень в галузі документознавства в Україні. Розкрито сутність напрямків розвитку сучасного документознавства: традиційного (класичного) та новітнього, який став основою для формування науки – документології. Охарактеризовано посібник «Загальна теорія документа і книги» як спосіб репрезентації документологічної версії документознавства. Сформовано основні ознаки класифікації документів, визначено місце документології серед інших наук про інформацію, комплекс наук про документ, які входять до складу документології. Особливу увагу приділено книзі як виду документу, викладено теорію книги як науки, яка розглядає її сутність, завдання та місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі. Виявлено перспективи розвитку документології як науки та формування «метатеорії документної комунікації».

Шифр НБУВ: Ж23773

45. Швецова-Водка Г. Н.

Документ в теории документальной информации Е. А. Плешкевича / Швецова-Водка Г. Н. // Научно-техническая информация. Сер.1. Организация и методика информационной работы : Ежемесячный научно- технический сборник / Всероссийский ин-т научной и технической информации (ВИНИТИ) ; ред. Р. Гиляревский. – 2015. – № 1. – С. 27–34. 

Шифр НБУВ: Жс28966:с.1

46. Романуха З. 
Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_9_5

Розглянуто терміни, що застосовуються у процесі довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеках. Запропоновано багатоаспектну класифікацію довідок і консультацій.

Шифр НБУВ: Ж15184

47. Швецова-Водка Г. Н.

Документоведение в библиотечно-библиографическом измерении: размышления над учебником / Г. Н. Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки = Scientific and technical libraries : ежемес. науч.-практ. журн. для специалистов библ.-информ. и смеж. отраслей / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) [та ін.]. – 2016. – № 7. – С. 78–91

Шифр НБУВ: Ж29584

48. Лех Г. 
Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки / Г. Лех, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 28-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_7_8

Розглянуто аспекти створення та використання електронних бібліографічних ресурсів у шкільній бібліотеці Червоноградської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 9 Львівської області, а також застосування інтернет-ресурсів в обслуговуванні. Проведено аналіз електронних бібліографічних посібників, виданих фахівцями шкільної бібліотеки протягом 2010—2015 років, та статистичний моніторинг задоволення запитів за допомогою електронних ресурсів.

Шифр НБУВ: Ж15184

49. Швецова-Водка Г. 
Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 28-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_12_11

Розглянуто зміст нововведеного державного стандарту України "ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять". Пояснюється логіка запропонованої класифікації видів видань, наводяться визначення основних видів видань, уміщені в стандарті. Подано зауваження щодо трактування і назв окремих видів видань (таких як суспільно-політичне, інформаційне, релігійне тощо). Зроблено пропозиції щодо майбутнього доповнення класифікації видань за деякими ознаками.

Шифр НБУВ: Ж15184

50. Швецова-Водка Г. Н.

Справочно-библиографическое обслуживание: терминологический аспект / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Научные и технические библиотеки = Scientific and technical libraries : ежемес. науч.-практ. журн. для специалистов библ.-информ. и смеж. отраслей / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) [та ін.]. – 2016. – № 3. – С. 71–84.

Шифр НБУВ: Ж29584

51. Романуха З. 
Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_8

Розглянуто терміни, що застосовуються для позначення бібліографічного інформування споживачів як одного із видів бібліографічного обслуговування. Особливу увагу приділено термінам, що позначають види і форми бібліографічного інформу- вання, зокрема за умов впровадження електронних технологій. Запропоновано багатоаспектну фасетну класифікацію інформаційних послуг, які надаються сучасними бібліотеками в режимі бібліографічного інформування.

Шифр НБУВ: Ж14595

52. Швецова-Водка Г. М. 
Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань як складова українського бібліографічного репертуару / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. - 2016. - Вип. 12. - С. 105-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2016_12_17

Розглянуто систему універсальних ретроспективних покажчиків текстових неперіодичних видань, що є підсистемою українського бібліографічного репертуару. Охарактеризовано видання найбільших бібліотек України: Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України, Книжкової палати України; бібліографічні покажчики, підготовлені як колективами цих установ, так і видатними українськими бібліографами Я. П. Запаско і Я. Д. Ісаєвичем, С. Й. і С. С. Петровими.

Шифр НБУВ: Ж73529:Філос.,Культ.,Соціол.

53. Швецова-Водка Г. 
Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 1. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_4

Проалізовано сучасний стан бібліографічної діяльності українських бібліотек. Особливу увагу приділено рекомендаційній бібліографічній продукції Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, Державної бібліотеки України для юнацтва. Наведено приклади новітніх рекомендаційно-бібліографічних проектів об ласних, міських та інших типів бібліотек. Відзначено активізацію рекомендаційно-бібліографічної діяльності читачів у соціальних мережах, появу нових жанрів рекомендаційної бібліографічної інформації, підґрунтям яких є електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології.

Шифр НБУВ: Ж14595

54. Швецова-Водка Г. М. 
Науково-допоміжна бібліографія в діяльності універсальних бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 50. - С. 112-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2017_50_11

Розглянуто результати діяльності універсальних наукових бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України: Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка — у галузі науково-допоміжної бібліографії. Визначено змістові напрями створення ними бібліографічної інформації науково-допоміжного призначення й типи бібліографічних посібників, з яких складається система посібників науково-допоміжної бібліографії.

Шифр НБУВ: Ж70200 

55. Швецова-Водка Г. М. 
Українська метабібліографія / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2017. - Т. 22, Вип. 1. - С. 175-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2017_22_1_14

Стаття присвячена одному з особливих видів бібліографії, що відрізняється об’єктом обліку: це бібліографічні посібники. Пояснюється зміна традиційної назви цього виду – «бібліографія бібліографії» на нову – метабібліографія. Розглянуто результати розвитку метабібліографії в Україні та її сучасний стан. Охарактеризовано універсальні поточні та ретроспективні джерела метабібліографії, а також перші приклади метабібліографічної діяльності в електронному середовищі.

Шифр НБУВ: Ж69659:ББК

56. Швецова-Водка Г. Н.

Учение о библиосфере – новый вклад в библиотечно-информационную науку / Г. Н. Швецова-Водка // Библиосфера = Bibliosphere : ежекварт. науч. журн. по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сибир. отд-ния Рос. акад. наук ; гл. ред. Б. С. Елепов.– 2017. – № 1. – С. 3–9. – DOI: https://doi.org/  10.20913/1815-3186-2017-1-3-9  

Шифр НБУВ: Ж25872

57. Швецова-Водка Г. Н. 
Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований / Г. Н. Швецова-Водка // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2018. - Т. 23, Вип. 1. - С. 187-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2018_23_1_13

У статті охарактеризовано основні наукові концепції, присвячені вивченню ноосфери як наукового феномену та перспективы розвитку суспільства. Головна увага приділена працям А. В. Соколова, у яких розглянуто завдання бібліотек щодо формування ноосфери через виховання «Людини розумної». Показано розвиток ідеї нооінформації та ноосферологічного підходу до бібліографії.

Шифр НБУВ: Ж69659:ББК

58. Швецова-Водка Г. Н.

Ноосферная тематика в документологии/ Г.  Н.  Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки = Scientific and technical libraries : ежемес. науч.-практ. журн. для специалистов библ.-информ. и смеж. отраслей / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) [та ін.]. – 2018. – № 9. – С. 92–105

Шифр НБУВ: Ж29584

59. Швецова-Водка Г. 
Учення про ноосферу як підстава розвитку ноокомунікології / Г. Швецова-Водка // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 2. - С. 10-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_3

Одним із найбільш популярних напрямів розвитку гуманітарних наук на початку XXI ст. стало вчення про ноосферу, або ноосферологія. Виникає потреба у вивченні основ вчення про ноосферу, з якими варто координувати теорії документології та бібліології. Завдання статті – ознайомити з основними рисами вчення про ноосферу. Процес ноосферогенезу продовжується і активізується з ростом впливу на суспільство наукових досягнень людства та участі народних мас у суспільному житті. Ці висновки важливі для подальшого розвитку ноокомунікології та документології, визначення практичних завдань бібліотечної справи.

Шифр НБУВ: Ж101715

60. Швецова-Водка Г. 
Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2019. - № 5. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_5_3

Виокремлено наукові дисципліни, які можна вважати метатеоретичними щодо бібліотекознавства. Подано характеристику бібліотекознавства як науки інформаційної та документо-комунікаційної, як складника соціально-комунікаційного комплексу наук. Обґрунтована можливість розглядати бібліотекознавство в комплексі наук, що становлять ноокомунікологію як комплекс наук про соціальні інформаційні комунікації. Запропонована дефініція бібліотекознавства як ноокомунікологічної дисципліни

Шифр НБУВ: Ж14595

61. Швецова-Водка Г. 
Інфосфера як складник ноосфери / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 6. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_6_3

Розглянуто поняття "інфосфера", що є одним з основних у ноокомунікології. Репрезентовано різні підходи до його трактування: технічний, семантичний, комплексний та природничо-науковий. Охарактеризовано основні публікації з питань інфосфери, зв'язок трактувань понять "інфосфера" та "ноосфера".

Шифр НБУВ: Ж15184

62. Швецова-Водка Г. М. 
Соціальна інформаційна комунікація як об’єкт ноокомунікології / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотечний Меркурій. - 2019. - Вип. 2. - С. 244-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_23

У статті розглядається одне з основних понять ноокомунікології – соціальна інформаційна комунікація – у світлі загальнотеоретичних уявлень про комунікацію. Уточнюються терміни, що позначають структурні елементи соціальної інформаційної комунікації, її види, характеристика комунікаційних каналів. Розглянуто історико-хронологічний підхід до еволюції каналів соціальної інформаційної комунікації. Охарактеризовано уявлення про науки, що вивчають комунікацію: комунікологію, комунікативістику, ноокомунікологію. Показано відмінності між терміноелементами, похідними від «комунікації».

Шифр НБУВ: Ж101821

63. Швецова-Водка Г. 
Метабібліографічний посібник "Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" як наукове бібліографічне видання / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 11. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_11_6

Цінним подарунком дослідникам української історії стало нове видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) — метабібліографічний посібник "Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". (Рецензія).

Шифр НБУВ: Ж15184

64. Швецова-Водка Г. М. 
Загальна класифікація документа: зміни та доповнення / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотечний Меркурій. - 2021. - Вип. 2. - С. 143-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2021_2_13

Стаття присвячується розгляду однієї з найважливіших проблем типології до-кумента: загальній класифікації документа. Здійснено порівняльний аналіз різних концепцій загальної класифікації документа та запропонованих термінів і понятий. Уточнено ознаки, за якими треба здійснювати загальну класифікацію документа, назви та послідовність блоків, з яких складається загальна багатоаспектна фасетна класифікація, характеристика окремих видів документа.

Шифр НБУВ: Ж101821

65. Швецова-Водка Г. М. 
Передумови виникнення і становлення документології / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотечний Меркурій. - 2023. - Вип. 1. - С. 7-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2023_1_3

Розглянуто одну з дискусійних проблем науки про документ: її формуванню в умовах поступового розвитку різноманітних досліджень документа. Показано спільні риси та відмінності у дослідженнях документів офіційного призначення і документів, розрахованих на збереження та розповсюдження знань; обґрунтувано закономірність виникнення науки, яка об’єднала всі напрями дослідження документів, – документології.

Шифр НБУВ: Ж101821

66. Швецова-Водка Г. 
Плагіат сьогодні / Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2023. - № 4. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2023_4_5

Розглянуто вияви плагіату в університетській освіті, переважно зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", з погляду боротьби за академічну доброчесність. Метод, що використовується: понятійний аналіз, визначення найпоширенішого виду плагіату. Результатом статті є характеристика проблеми використання плагіату в студентських і наукових роботах, пропозиції щодо посилення й удосконалення методів боротьби за академічну доброчесність. Галузь застосування — вища освіта. Висновки: слід розробити чіткі вимоги до автоматизованих систем, що виявляють ознаки плагіату; підвищити відповідальність осіб, які оцінюють твори загалом; унеможливити замовчування фактів плагіату в наукових працях

Шифр НБУВ: Ж15184

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

67. Швецова-Водка Галина Миколаївна // Від пошуку- до визнання [Текст] : наукові та навч.- метод. праці викладачів Рівненського державного інституту культури: Бібліографічний покажчик / Рівненський держ. ін-т культури ;  [ред.: В. Д. Ясьмо (голов. ред.), І. В. Мілясевич, Г. М. Швецова-Водка].  - Рівне : [б.в.], 1999. - 310 с. – С. 32–43.

Шифр НБУВВА588863

68. Галина Миколаївна Швецова-Водка [Текст] : біобібліогр. покажчик / укл.-бібліограф та авт. нарису В. І. Лутовинова ; наук. ред. В. О. Кононенко ; Національна парламентська бібліотека України. - К. : [б.в.], 2004. - 58 с. - (Провідні діячі української книги ; вип. 17)

Викладено біографічний нарис провідного українського бібліографознавця, теоретика книгознавства та документознавства Г.М.Швецової-Водки. Надано бібліометричний аналіз її творчості, основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик праць вченої та літератури про неї, іменний, алфавітний та тематичний допоміжні покажчики.

Шифр НБУВ: ВА659784

69. Лутовинова, Валентина Іванівна.

Покликання – бібліографія / Валентина Лутовинова // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 4. – С. 44–48.

Шифр НБУВЖ15184

70. Швецова-Водка Галина Николаевна // Биобиблиографический указатель авторов юбилейного выпуска научного журнала «Культура народов Причерноморья». – Симферополь, 2007. – № 100. – Т. 3. – С. 94–104.

71. Бездрабко В. В. 
Концепція доументознавства Г. М. Швецової-Водки: генеза і зміст
 / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 1. - С. 52-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_1_15 

В статті з’ясовується значення праць Г. М. Швецової-Водки для розвитку документознавства, розглядається авторська стратегія пояснення змісту науки, бачення перспектив її розвитку. 

Шифр НБУВ: Ж24838

72. Бездрабко В.  

Документознавчі погляди Г. М. Швецової-Водки // Бездрабко В.  Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти : монографія / В. Бездрабко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К. : Четвер. хвиля, 2010. - 206 c. - С. 168–195.

Наведено результати персоналізованого дослідження історії документознавства. Визначено внесок О. О. Федотова-Чеховського, О. О. Жижиленка, К. Г. Мітяєва, А. О. Введенського, П. Отле, сучасних документознавців, бібліотекознавців, бібліографознавців у становлення і розвиток документознавства. Особливу увагу приділено науковій творчості дослідників, їх найвідомішим працям, що наповнили новаторськими ідеями еволюцію науки про документ.

Шифр НБУВВА724338

73. Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна // Українські бібліографи [Текст] : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. : [біобібліогр. довід.] / ДЗ "Нац. парламент. б-ка України". - К., 2008 .

Вип. 2 / [авт.-уклад.: Р. С. Жданова та ін. ; заг. ред. та передм. Р. С. Жданової ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко]. - К. : [б. в.], 2010. - 239 с. – С. 201–204.

Другий випуск біобібліогрфічного довідника знайомить з творчими біографіями українських бібліографів – теретиків іпрактиків. Значне місце займають відомості про бібліографознавців, розробників теорії, історії, методики бібліографії та дослідників проблем організації бібліографічної справи, викладачів бібліографії у ВНЗ України, фахівців у галузі інформаційних технологій.

Шифр НБУВ: В351075/2

 74. Швецова-Водка Галина Миколаївна // Покликання - бібліотекар: до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / Мілясевич І. В., В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2011. - 284 c. - – С. 187–224.

Висвітлено історію розвитку та сучасний стан підготовки бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ Рівного. Увагу приділено діяльності Рівненського культурно-освітнього факультету Київського державного інституту культури (1970 - 1978 рр.), Рівненського державного інституту культури (1979 - 1999 рр.) та Рівненського державного гуманітарного університету (з 1999 р.). Наведено біографічні довідки всіх штатних викладачів фахових кафедр різних періодів, а також біобліографічні відомості про професорсько-викладацький склад сучасної кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Шифр НБУВ: ВА739466

75. Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2012. - 186 c. - (Серія "Академіки, доктори наук, професори РДГУ"). - укp.

Висвітлено основні етапи життя, наукової та викладацької діяльності доктора історичних наук, професора каферди бібліотекознавства і бібліогрфії Рівненського державного гуманітарного університету, відомого вченого в галузі бібліографо-, книго-, документознавства Г. М. Швецової-Водки. У хронологічній послідовності подано перелік її праць, що вийшли окремими виданнями (монографії, навчальні посібники тощо) або опубліковані у наукових збірниках чи періодиці.

Шифр НБУВ: ВА778081

76. Корифею українського бібліографознавства – 70! (до ювілею Галини Миколаївни Швецової-Водки) // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 12. - С. 35-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_12_9 

Розповідь про понад сорокарічний шлях дослідниці від асистента до професора кафедри у вищих навчальних закладах України і Російської Федерації, про рішучість і наполегливість у досягненні поставлених цілей, вміння переконувати людей та завоювати довіру колег і учнів.

Шифр НБУВ: Ж15184

77. Давидова І. 
Галина Миколаївна Швецова-Водка: життя як служіння науці [Електронний ресурс] / І. Давидова, І. Павленко // Вісник Книжкової палати. - 2023. - № 5. - С. 49-52.

Стаття присвячена світлій памяті докторки історичних наук, професорки кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету, провідній фахівчині в галузі бібліографознавства, документознавства, книгознавства Галині Миколаївні Швецовій-Водці.

Шифр НБУВ: Ж15184

Виставку підготували:

наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

С. Масловська

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Н. Білінець

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92