Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2012 році

У 2012 р. на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ видано 38 наукових праць загальним обсягом 871,73 обл.-вид. арк., 700 статей загальним обсягом  626,105 обл.-вид. арк.

Упродовж звітного року співробітниками опубліковано вісім монографій, чотири збірники документів і матеріалів, вісім  збірників наукових праць, 11 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, один навчальний посібник, два науково-методичних видання, чотири автореферати дисертацій.

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського видаються такі фахові періодичні видання :

Журнали:
 1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник» (з 1993 р.).
 2. Український реферативний журнал «Джерело» (з 1999 р.).
 3. Журнал «Україна: події, факти, коментарі»  (з 1998 р.).
Збірники наукових праць:
 1. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.).
 2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.).
 3. «Українська біографістика» (з 1996 р.).
 4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.).
 5. «Українсько-македонський науковий збірник» (з 2005 р.).
 6. «Слов’янські обрії. Міждисциплінарний збірник наукових праць» (з 2006 р).
Характеристика основних видань:
Галузь –  Історичні науки

Монографії

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, Л.А. Дубровіна [та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – 246 с.

Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов'язаних, зокрема, з удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек.

Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с.

У монографії розглядається значення інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільнозначущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль бібліотечної діяльності в інформатизації, в активізації міжнародних інформаційних обмінів.

Академії наук країн Європи: у 2 кн. / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012. – Кн. 1. – 648 с.

Академії наук країн Європи: у 2 кн. / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012. – Кн. 2. – 1140 с.

Монографія присвячена історії, розвитку та сучасному стану академій наук країн Європи. У книзі комплексно відображено становлення, структурну організацію та основні напрями наукових досліджень академій наук європейських країн. Як складова європейського наукового простору розглядається українська академічна наука.

Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація: монографія / Т. Гранчак; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – 481 с.

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства, розглянуто соціально-політичний та інформаційний аспекти політичної комунікації, особливості її функціонування, закономірності і тенденції розвитку, окреслено пріоритетні напрями розвитку діяльності бібліотек у системі політичної комунікації.

Гнатенко Л.А. Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфрграфічне дослідження. Палеографічний альбом / Л.А. Гнатенко; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) [та ін.] – К., 2012. – 154 с.: 52 іл.

У виданні представлено наукові археографічні описи та кодиколого-палеографічне й графіко-орфографічне дослідження 12 кириличних пам'яток писемності ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ, здійснені з урахуванням сучасних досягнень археографії, палеографії, кодикології та кодикографії, а також досліджень давніх південно- та східнослов'янських графіко-орфографічних систем. Подано довідково-бібліографічний апарат та палеографічний альбом, в якому вміщено 52 ілюстрації. Повністю публікуються тексти усіх найдавніших кириличних уривків, що зберігаються в ІР НБУВ.

Іващук Л.А. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918–1934 рр.) : монографія / Леся Іващук. – К., 2012. – 350 с.

Монографію присвячено архівознавчому та документознавчому дослідженню архівної спадщини музейних закладів при ВУАН, а саме: Кабінету-музею антропології та етнології ім. Ф. К. Вовка, Українського театрального музею, Музею українських діячів науки та мистецтва, Київської картинної галереї та Музею мистецтв при ВУАН. Хронологічні рамки – 1920–1930-ті рр. Здійснено історичну реконструкцію діяльності академічних музеїв за персонологічним, хронологічним, тематичним, адміністративно-територіальним принципами, обґрунтовано унікальність джерелознавчого значення архівної спадщини для наук гуманітарного профілю. Проведено аналіз та класифікацію архівних комплексів, біографічних та бібліографічних матеріалів музейних діячів А. З. Носова, Л. С. Шульгіної, М. Я. Рудинського, Є. Я. Рудинської, П. І. Руліна, С. О. Гілярова, М. О. Макаренка, І. І. Врони, М. Ф. Христового. Приділено увагу епістолярній спадщині Д. П. Гордєєва та П. І. Руліна.

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності: монографія / Катерина Лобузіна; відп. ред. О.С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с.

У монографії розглянуто питання формування, упорядкування та управління бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних процесів та формування суспільства знань. Показано шляхи вирішення проблеми актуалізації та інтелектуального доступу до масивів історико-культурної та наукової інформації, що зберігається в документальних джерелах бібліотечних фондів. Запропоновано комплексне вирішення завдань ефективного опрацювання знаннєвого масиву багатоаспектних інформаційних джерел, що зберігається в бібліотечних фондах наукових бібліотек і мережевих бібліотечних ресурсах. Викладено технологічні ресурсно-когнітивні засади перетворення її в організовану систему знань за допомогою нових підходів до використання бібліотекознавчих методів і комп'ютерних технологій.

Збірники документів і матеріалів

Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Ч. 1-2. : Листування: Д–Я / НАН України, Нац. б-ка України імені
В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій, В.Ю. Афіані [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв [та ін]. – К., 2012.
Ч.1 – 742 с.
Ч.2 – 692 с.

У першій та другій книгах другого тому "Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими" вміщуються листи, в значній кількості неопубліковані до цього часу. Ці листи розкривають роль вченого в організації науки та освіти, створенні Академії наук і вищої школи в Україні, розвитку нових наукових напрямів, його участь в експедиціях, конференціях та дослідженнях, пов'язаних з Україною. Вони також висвітлюють політичні погляди, високі моральні якості та багатий духовний світ ученого. Частина листування репрезентує його дружні та родинні стосунки з різними кореспондентами. Публікація супроводжується широким науковим коментарем, який дозволяє зрозуміти суспільний та науковий контекст спілкування вченого та його кореспондентів, розкрити значення цих осіб у житті та діяльності В.І. Вернадського, встановити нові факти його біографії.

Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України імені  В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.П. Волков [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, С.А. Дзюбич, Л.С. Новосьолова, В.Ю. Омельчук, Д.В. Устиновський.– К., 2012. – 603 с. – (Вибр. наук. пр. акад. В.І. Вернадського; т. 10).

Видання є десятим томом ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського", ініційованої НАН України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого. Книга містить бібліографічні матеріали українською, російською, іноземними мовами за період 1885-2012 рр., включає зібрання наукових праць та монографій вченого, публікації у періодичних виданнях, епістолярну спадщину, літературу про життя та діяльність вченого, бібліографічні посібники та довідкові видання.

Гізель Інокентій. Вибрані твори: у 3 т. Т. 1. Кн. 1/ Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; Товариство дослідників Центрально-Східної Європи ; Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell' Universita di Milano / Лариса Довга (упоряд.). – К.; Л. : Свічадо, 2012. – 624 с.

У цій книзі читачам пропонується переклад українською мовою богословського трактату Інокентія Гізеля "Миръ съ Богомъ человЂку, или Покаяніє святоє, примиряющеє Богови человЂка" (К., Друкарня Києво-Печерської лаври, 1669), а також оригінальний текст "Наука о тайнЂ святого покаянія" (К., Друкарня Києво-Печерської лаври, 1671). У передмові подано нові відомості до біографії Інокентія Гізеля.

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 1 "С-См" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2012. – 587 с. – (Національна бібліографія України).

Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 2 "Сн-Сю" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2012. – 587 с. – (Національна бібліографія України).

П'ятнадцятий випуск покажчика (у двох частинах) містить бібліографічний опис видань (літери "С-Сю"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 7861 позицію.

Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського: Каталог: У 2 ч. / уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна, О.С. Лук'янчук, Н.Ф. Самохіна; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012. – Ч. 1. – 570 с.

Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського: Каталог: У 2 ч. / уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна, О.С. Лук'янчук, Н.Ф. Самохіна; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012. – Ч. 2. – 662 с.

Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського: Каталог: У 2 ч. / уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна, О.С. Лук'янчук, Н.Ф. Самохіна; ред.-быблыографи: С.С. Гарагуля, Н.М. Швець; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012. – 410 с.

У каталозі "Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", що містить 6037 назв періодичних видань, та каталозі "Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", що містить 1661 назву періодичних видань, наводяться відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до складу Української РСР у 1954 році.

Івченко Л. В. Українські нотні видання 1924–1930 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: (вокальна музика): науковий каталог / Л.В. Івченко, І.Ф. Бобришева; комп'ютерно-програмна підтримка К.В. Лобузіної; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К.: НБУВ, 2012. – 338 с. – (З історії музичної спадщини України).

Ретроспективний науковий каталог є продовженням серії нотних каталогів відділу формування музичного фонду НБУВ. У каталозі представлені бібліографічні описи 863 нотних видань вокальної музики, здійснені de visu. Деякі описи супроводжуються ілюстраціями (770 титульних аркушів або обкладинок). Книга містить довідково-допоміжний апарат – 9 покажчиків (іменний, назв, серій, місць видання, видавництв, хронологічний, автографів, печаток та штампів і систематичний). У додатках подається перелік нотних видань, що вводяться до бібліографічного обігу вперше (226) та перелік нотних видань (50), відомості про можливу публікацію яких здобуто за різними непрямими джерелами.

Зінаїда Павлівна Тулуб: біобібліографічний покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; уклад.: А.М. Колесніченко, Н.І. Моісеєнко, Т.В. Добко, Ю.С. Левченко; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]; вступ. ст. М.Г. Жулинського. – К.: НБУВ, 2012. – 148 с.

Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчій діяльності видатної української письменниці, поетеси Зінаїди Павлівни Тулуб (1890-1964). Покажчик включає бібліографічні відомості про архівні документи, монографії, матеріали наукових конференцій, дисертації, автореферати дисертацій, статті з енциклопедій, довідників, збірників, журналів, газет українською, російською та англійською мовами, видані в Україні та поза її межами з 1896 по 2012 р.

Степан Онисимович Сірополко (1872–1959): біобібліографічний покажчик / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; уклад., життєпис, хронологія житт і діяльності Т.І. Ківшар; наук. ред. В.І. Попик; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012. – 197 с.

Біобібліографічний покажчик містить бібліографію праць С.О. Сірополка, а також відомості про життєвий і творчий шлях визначного українського вченого, громадського і політичного діяча. У хронологічній послідовності подано бібліографічну інформацію про масштабний і багатоаспектний науковий та публіцистичний доробок історика освіти, педагога, книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа, біографіста, журналіста, редактора. Видання підготовлено до 140-річчя від дня народження С. Сірополка.

Бондар Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – 311 с.: іл.

Пропонована робота є результатом дослідження та бібліографічного опрацювання примірників видань Івана Федорова та Петра Мстиславця, а також безвихідних анонімних видань із фондів НБУВ. Робота складається із текстової частини, опису 10 видань у 44 примірниках та супроводжується додатковими розділами, серед яких іменний покажчик осіб та установ, що згадуються в описах, схема міграції примірників та ін.

Економіка. Економічні науки: покажч. бібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; уклад.: В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна; наук. ред. Т.В. Добко. – К., 2012. – 139 с.

У покажчику представлено різноманітні за жанром бібліографічні посібники з економіки та економічних наук, видані з 1858 по 2010 рр., які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Науково-методичні видання

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського; Авт.: А.А.Свобода, Н.І.Смаглова, Г.І.Солоіденко; Відп. ред. А.А.Свобода, Г.І.Солоіденко. – К., 2012. – Вип. 17. – 204 с.

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в ..... році", підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність 103 бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи, консультації зі створення і використання електронних ресурсів, список нових надходжень бібліотекознавчої літератури, додатки з показниками роботи бібліотек.

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського; Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, І. А. Зарічняк, В. А. Якушко; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 2012. – 387 с. – Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

"Рубрикатор НБУВ" – варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки.

Збірники наукових праць

Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 33 / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського; Асоц. б-к України. – К., 2012. – 568 с.

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів, розвитку діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій в Україні, зокрема вдосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, розширення спектра бібліотечних послуг відповідно до процесів соціокультурної трансформації українського суспільства, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.

Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовтня 2012 р.): додаток до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 33" / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського; Асоц. б-к України. – К., 2012. – 184 с.

Збірник вміщує матеріали учасників Міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття", у яких висвітлюються актуальні питання участі бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у забезпеченні доступу до правової та соціально значущої інформації, зокрема участі бібліотечних структур у забезпеченні інформаційного супроводу державного управління в умовах поширення електронних технологій, удосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, ефективного використання бібліотечного інформаційного ресурсу політико-правового спрямування в сучасних соціальних комунікаціях, розширення спектру бібліотечних послуг, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.

Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 34 / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського; Асоц. б-к України. – К., 2012. – 536 с.

До збірника наукових праць включено статті, у яких досліджуються ресурси бібліотек і їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору; розкриваються ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі; висвітлюється біографіка у сучасному інформаційному просторі.

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 15 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2012. – 350 с.

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові джерельні матеріали, досліджують рукописну та книжкову спадщину, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших вітчизняних споріднених установ. Видання репрезентує наукові студії з археографічної та архівознавчої проблематики, зокрема, стосовно пам'яток караманлійського письма, створених упродовж ХУІІІ-ХІХ ст. на Кримському півострові або в Надазов'ї; просвітницьких студій М.П. Балліна; документальної спадщини Т.С. Петіпи; архівної системи АН УРСР у 1960-1970 роках та інші матеріали. У збірнику також представлені праці з інноваційних технологій в бібліотечній та архівній справі, публікації документів, рецензії та критика.

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 16 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. - К.: НБУВ, 2012. – 547 с.

У збірнику репрезентовані студії з архівної та книжкової спадщини, що зберігається у найзначніших за обсягом і складом книго- та документосховищах України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Так, на матеріалах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського здійснено атрибутування київського примірника видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р., розкрито документальний склад архівів академіків І.Г. Підоплічка та О.І. Кухтенка, досліджено історію та зміст "Літературного зошита" – додатка до заснованої українськими політичними емігрантами у Німеччині 1947 р. газети "Українські вісті" тощо. Окремі розділи збірника подають фахові дослідження з кодикології та кодикографії, історіографії, документознавства, біографістики, розкривають інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі та збереження бібліотечних та архівних фондів.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 10 / НАН України, Нац. б-ка им. В.И.Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров / редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] – Киев, 2012. – 360 с.

У десятому випуску, що вміщує, як і попередні, статті, що узагальнюють результати наукових досліджень бібліотек, інноваційні аспекти їх науково-практичної діяльності, які сприяють модернізації всіх структур бібліотек, трансформації складу фондів і, як наслідок, зміни процесів і технологій бібліотечно-інформаційного обслуговування. Особливістю даного випуску є розміщення в ньому двох ювілейних рубрик, одна з яких приурочена до 150-річчя Російської державної бібліотеки; друга – до 300-річчя з дня народження М.В. Ломоносова.

Слов'янські обрії: збірник наукових праць. Вип. 4 / НАН України, Український комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – 354 с.

У збірнику висвітлюється широке коло питань слов'янського мовознавства, літературознавства, фольклористики, етнології та культури слов'ян, їхніх відносин з іншими народами; представлені наукові статті, доповіді, підготовлені до Дня слов'янської писемності і культури.

Українська біографістика=Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць. / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: Т.І.Ківшар (гол.ред.) та ін. — К., 2012. – Вип. 9. – 456 с.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів –  35,96 обл.-вид. арк. (гол. редактор – акад. НАН України О. С. Онищенко).  З 2012 р. започатковано представлення аудіоанонсів поточних номерів журналу у зібранні «Наукова періодика України» у форматі mp3/
 • Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери – 947,39 обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал «Україна: події, факти, коментарі», 23 випуски – 115,0 обл.-вид. арк.