Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2011 році

Монографії

 1. Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2011. — 160 с.
  (8,39 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-6166-2.

  У монографії розглядається поняття національного інформаційного суверенітету, інфраструктура його забезпечення, організаційно-методологічна база використання, збереження й поповнення суверенних інформаційних ресурсів.
  В монографии рассматривается понятие национального информационного суверенитета, инфраструктура его обеспечения, организационно-методологическая база использования, сохранения и пополнения суверенных информационных ресурсов.
 2. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, В. І. Попик, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2011. — 224 с.
  (14,13 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-6229-4.

  У монографії висвітлюються проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ. Розглядаються основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва.
  В монографии освещаются проблемы развития глобальных информационных обменов на базе структуризации международных библиотечных систем и других больших центров концентрации информационных ресурсов, включение в этот процесс отечественных библиотек, в частности НБУВ. Рассматриваются основные принципы развития современного информационного сотрудничества.
 3. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2011. — 332 с.
  (14,94 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-6284-3.

  У монографії розлядаються проблеми функціонування бібліотечних установ у системі сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності на основі комп'ютеризації, шляхи піднесення суспільної значущості в умовах розвитку інформатизації українського суспільства.
  В монографии рассматриваются проблемы функционирования библиотечных учреждений в системе современных информационных коммуникаций, усовершенствование технологий их деятельности на основе компьютеризации, пути повышения общественной значимости в условиях развития информатизации украинского общества.
 4. Бугаєва О. В. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [монографія] / Олена Бугаєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2011. — 387 с. : фото, табл. — (Із історії музичної спадщини України). — Бібліогр.: с. 137-159.
  (25,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5160-1.

  Монографію присвячено історико-архівознавчому та культурологічному дослідженню архівної спадщини Музичного товариства імені М.Д. Леонтовича, що репрезентує джерельну унікальність даного архіву для наук гуманітарного профілю. У дослідженні представлено історію формування і склад документів архівного фонду МТЛ. Окремо розглянуто історію створення Музично-теоретичної бібліотеки ім. К. Стеценка. Висвітлено діяльність філій МТЛ, виявлено широке коло нових імен музикантів-професіоналів і музикантів-аматорів, які зробили безцінний внесок у скарбницю музичної культури України, національну музично-бібліотечну, музично-музейну, музично-виставкову справу. Монографію проілюстровано фотодокументами архіву МТЛ, анкетами, листами та зверненнями членів Товариства, каталогами нотних друкованих і рукописних творів, іншими документами.
  Монография посвящена историко-архивоведческому и культурологическому изучению архивного наследия Музыкального общества имени Н.Д. Леонтовича (МОЛ), которая раскрывает уникальность данного архива как источниковедческой базы для наук гуманитарного. В работе представлена история создания и состав архивного фонда МОЛ. Отдельно рассмотрена история организации Музыкально-теоретической библиотеки им. К. Стеценко. Освещена роль филиалов МОЛ, выявлен широкий круг нових имен музыкантов-профессионалов и музыкантов-любителей, которые сделали бесценный вклад в сокровищницу музыкальной культуры Украины, национальное музыкально-библиотечное, музыкально-музейное, музыкально-выставочное дело. Монография проиллюстрирована фотодокументами архива МОЛ, анкетами, письмами и обращениями членов Общества, каталогами опубликованных и рукописных нотних произведений, другими документами.
 5. Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 502 с.
  (27,13 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-6091-7.

  Запропоноване дослідження є першою у вітчизняному бібліотекознавстві спробою використання термінологічного та компаративного підходів до вивчення теоретичних аспектів американського бібліотекознавства. На прикладі засадничих понять американської бібліотечно-інформаційної терміносистеми "формування бібліотечного фонду" та "організація інформації" розкрито тенденції розвитку окремих напрямів сучасного бібліотекознавства, серед них: комплектування, розвиток бібліотечного фонду, каталогізація, бібліотечно-бібліографічна класифікація, предметизація, бібліографічний контроль тощо. У монографії подано методику підготовки двомовного англо-українського словника бібліотечно-інформаційної термінології, розглянуть проблеми запозичень, синонімії та полісемії.
  Предложенное исследование является первой в отечественном библиотековедении попыткой использования терминологического и компаративного подходов к изучению теоретических аспектов американского библиотековедения. На примере основополагающих понятий американской библиотечно-информационной терминосистеми "формирование библиотечного фонда" и "организация информации" раскрыты тенденции развития отдельных направлений современного библиотековедения, среди них: комплектование, развитие библиотечного фонда, каталогизация, библиотечно-библиографическая классификация, предметизация, библиографический контроль и т.п. В монографии подана методика подготовки двуязычного англо-украинского словаря библиотечно-информационной терминологии, рассмотрены проблемы заимствований, синонимии и полисемии.
 6. Ісаєнко О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2011. — 157 с.
  (9,7 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5960-7.

  Монографію присвячено впровадженню, функціонуванню та розвитку інноваційних технологій інформаційного обслуговування в бібліотеках. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців, доповнено і уточнено поняттєвий та класифікаційний апарати з даної проблематики. Узагальнено досвід впровадження інноваційних технологічних складників у практику роботи провідних бібліотек України. Розроблено комплексну трикомпонентну модель інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки. Запропоновано стратегічні напрями розвитку інноваційних технологій в системі бібліотечного інформаційного обслуговування. Розглянуто управлінський аспект функціонування сучасної бібліотеки в умовах інноваційних структурно-функціональних перетворень. Описано методику й інструменти та здійснено аналіз даних, зібраних за підсумками проведеного соціологічного дослідження серед користувачів бібліотеки.
  Монография посвящена внедрению, функционированию и развитию инновационных технологий информационного обслуживания в библиотеках. Проанализированы взгляды отечественных и зарубежных специалистов, дополнены и уточнены понятийный и классификационный аппараты по данной проблематике. Обобщен опыт внедрения инновационных технологических составляющих в практику работы ведущих библиотек Украины. Разработана комплексная трехкомпонентная модель информационного обслуживания современной библиотеки. Предложены стратегические направления развития инновационных технологий в системе библиотечного информационного обслуживания. Рассмотрен управленческий аспект функционирования современной библиотеки в условиях инновационных структурно-функциональных превращений. Описана методика, инструменты и осуществлен анализ данных, собранных по итогам проведенного социологического исследования среди пользователей библиотеки.
 7. Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського / Г. І. Ковальчук (наук. ред.) — К., 2010. — 856 с.
  (56,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5373-5.

  Книга присвячена Київському митрополиту Євгенію (Є.О.Болховітінову, 1767-1837) — історику, одному з основоположників російської та української біобібліографії, пам'яткознавства, сфрагістики. Цей перший, певною мірою експериментальний, біобібліографічний довідник є водночас спробою висвітлення творчої лабораторії вченого і підсумком сучасної болховітініани. Здійснено певну реконструкцію бібліотеки Є.О.Болховітінова, укладено каталог рідкісних видань і рукописів з його зібрання, найповніший на сьогодні зведений каталог опублікованих праць вченого, а також праць, відредагованих і перекладених ним; представлено покажчики листування, архівних матеріалів, а також досліджень біографії, творчості, бібліотеки Є.О.Болховітінова, бібліографічних джерел про нього, його іконографії, віршів. Наведено списки видань друкарні Києво-Печерської Лаври за період управління єпархією митрополитом Євгенієм (1822-1837) і дисертацій студентів Київської духовної академії, удостоєних Євгеніє-Рум'янцевської премії. Вміщено алфавітний покажчик праць митрополита, його власницьких написів та ін.
  Книга посвящена Киевскому митрополиту Евгению (Е.А. Болховитинову, 1767-1837) — историку, одному из основоположников русской и украинской биобиблиографии, памятниковедения, сфрагистики. Этот первый, в определенной степени экспериментальный, биобиблиографический справочник является в то же время попыткой освещения творческой лаборатории ученого и итогом современной болховитинианы. Осуществлена определенная реконструкция библиотеки Е.А.Болховитинова, составлен каталог редких изданий и рукописей из его собрания, самый полный на сегодня сводный каталог опубликованных трудов ученого, а также трудов, отредактированных и переведенных им; представлены указатели переписки, архивных материалов, а также исследований биографии, творчества, библиотеки Е.А.Болховитинова, библиографических источников о нем, его иконографии, стихов. Приведены списки изданий типографии Киево-Печерской Лавры за период управления епархией митрополитом Евгением (1822-1837) и диссертаций студентов Киевской духовной академии, удостоенных Евгение-Румянцевской премии. Помещен алфавитный указатель трудов митрополита, его собственных надписей и др.

  Збірники документів і матеріалів
 8. М. В. Келдиш та українська наука = М. В. Келдыш и украинская наука / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського ; [ред. кол.: Б. Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко ( кер. авт. колективу) та ін.]. — К. : Академперіодика, 2011. — 272, [24] с. : фото. — Бібліогр.: с. 253-270.
  (22,2 обл.-вид. арк.). — Тираж 700. — ISBN 978-966-360-163-2.

  У книзі подані матеріали про зв'язки всесвітньо відомого вченого і організатора науки Мстислава Всеволодовича Келдиша з українською науковою спільнотою. Книга ілюстрована фотографіями, зробленими під час перебування М.В. Келдиша в Україні.
  В книге представлены материалы о связях всемирно известного ученого и организатора науки Мстислава Всеволодовича Келдыша с украинским научным сообществом. Книга иллюстрирована фотографиями, сделанными во время пребывания М.В. Келдыша в Украине.
 9. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, Кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність в Україні (1918-1921) / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України; ред. кол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Багров, В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв [та ін.]. — K.: НБУВ, 2011. — 670 с. — (Вибрані наук. пр. акад. В.І. Вернадського).
  (50,25 обл.-вид. арк.). — Тираж 1000. — ISBN 978-966-02-6294-2

  Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, Кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України; ред. кол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Багров, В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін]. — K., НБУВ, 2011. — 584 с. — (Вибрані наук. пр. акад. В.І. Вернадського).
  (22,2 обл.-вид. арк.). — Тираж 1000. — ISBN 978-966-02-6295-9

  Видання є першим томом ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського", ініційованого Національною академією наук України і присвяченого 150-річчю від дня народження вченого. Перший том серії "Володимир Іванович Вернадський і Україна" представлений у двох книгах: книга перша — "Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність", книга друга — "Володимир Іванович Вернадський і Україна. Вибрані праці". У першій книзі першого тому "Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність" вперше або в повному обсязі і з науковим коментарем публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль ученого в організації науки та освіти в Україні, документи та праці вченого, що висвітлюють його участь у створенні Академії наук і вищої школи в Україні, його діяльність як голови Комісії із створення Української академії наук, голови Тимчасового комітету із створення Національної бібліотеки України, голови Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора організації наукових товариств і комітетів. У цій книзі вміщено низку вступних статей, зокрема, переднє слово президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона до серії, колективну вступну статтю, присвячену внеску В.І. Вернадського у розвиток низки наукових напрямів, спеціальний огляд зв'язків В.І. Вернадського з Україною, розглянуто принципи підготовки видання — відбору матеріалу та подання текстів документів. Книга друга першого тому "Володимир Іванович Вернадський і Україна" серії "Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського" містить праці В.І. Вернадського, пов'язані з Україною. Серед них: природознавчі статті та нотатки, написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії науки; суспільно-політичні та публіцистичні твори, які в тій чи іншій мірі стосуються питань, що хвилювали українське суспільство в 10-20-х роках ХХ ст. Окремий блок складають статті, відгуки, нотатки, доповіді про діяльність українських вчених, з якими В.І. Вернадського пов'язували роки плідної співпраці. Включено також окремі маловідомі меморіальні статті українських вчених, колег та близьких знайомих В. І. Вернадського, присвячені науковому внеску вченого у розвиток природничих наук. Останні були написані в найближчі роки після його кончини та опубліковані в 1945-1947 рр.
  Издание является первым томом юбилейной серии "Избранные научные труды академика В.И. Вернадского", инициированной Национальной академией наук Украины и посвященной 150-летию со дня рождения ученого. Первый том серии "Владимир Иванович Вернадский и Украина" представлен в двух книгах: книга первая — "Владимир Иванович Вернадский и Украина. Научно-организационная деятельность", книга вторая — "Владимир Иванович Вернадский и Украина. Избранные труды". В первой книге первого тома "Владимир Иванович Вернадский и Украина" впервые или в полном объеме и с научными комментариями публикуются документы, раскрывающие фундаментальную роль ученого в организации науки и образования в Украине, документы и труды ученого, отражающие участие ученого в создании Академии наук и высшей школы в Украине, его деятельность как председателя Комиссии по созданию Украинской академии наук, председателя Временного комитета по созданию Национальной библиотеки Украины, председателя Комиссии в делах высшей школы и научных заведений, инициатора организации научных обществ и комитетов. В этой книге помещен ряд вступительных статей, в частности, вступительное слово президента НАН Украины академика НАН Украины Б.Е. Патона к серии, коллективная вступительная статья, посвященная вкладу В.И. Вернадского в развитие ряда научных направлений, специальный обзор связей В.І. Вернадского с Украиной, рассмотрены принципы подготовки издания — отбора материала и передачи текстов документов. Книга вторая первого тома "Владимир Иванович Вернадский и Украина" серии "Избранные научные труды академика В.И. Вернадского" содержит труды В.И. Вернадского, связанные с Украиной. Среди них статьи по естественным наукам и заметки, написанны в Киеве, Полтаве и Крыму; труды по истории и философии науки; общественно-политические и публицистические произведения, в той или иной степени касающиеся вопросов, волновавших украинское общество в 10-20-х годах ХХ ст. Отдельный блок составляют статьи, отзывы, заметки, доклады о деятельности украинских ученых, с которыми В.И. Вернадского связывали годы плодотворного сотрудничества. Включены также отдельные малоизвестные мемориальные статьи украинских ученых, его коллег и близких знакомых, посвященные научному вкладу ученого в развитие естественных наук. Последние были написаны в ближайшие годы после его кончины и опубликованы в 1945-1947 гг.
 10. Гізель Інокентій. Вибрані твори: у 3 т. Т. 2/ Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; Товариство дослідників Центрально-Східної Європи ; Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell' Universita di Milano / Лариса Довга (упоряд.). — К.; Л. : Свічадо, 2011. — 459 с.
  (32,72 обл.-вид. арк.). — Тираж 700. — ISBN 978-966-395-484-4.

  У цій книзі опубліковано вибрані місця з філософського курсу Інокентія Гізеля під назвою "Твір про всю філософію", що був прочитаний у Києво-Могилянському колегіумі у 1645/46-1646/47 навчальних роках і є першим повним курсом філософії, викладеним у цьому навчальному закладі, який зберігся до сьогоднішнього часу. Увазі читачів представлено критичний текст латиномовного рукопису цього курсу та його переклад сучасною українською мовою.
  В этой книге опубликованы избранные места из философского курса Иннокентия Гизеля под названием "Произведение о всей философии", который был прочитан в Киево-Могилянском коллегиуме в 1645/46-1646/47 учебных годах и является первым полным курсом философии, изложенным в этом учебном заведении, который сохранился до сегодняшнего времени. Вниманию читателей представлен критический текст латиноязычной рукописи этого курса и его перевод на современный украинский язык.
 11. Гізель Інокентій. Вибрані твори: у 3 т. Т. 3/ Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; Товариство дослідників Центрально-Східної Європи ; Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell' Universita di Milano / Лариса Довга (упоряд.). — К.; Л. : Свічадо, 2011.- 450 с.
  (34,57 обл.-вид. арк.). — Тираж 1000. — ISBN 978-966-395-452-3.

  У цьому томі представлено статті сучасних українських та зарубіжних учених, присвячені працям Інокентія Гізеля, а також каталог примірників богословських творів, які впорядкував та опублікував архимандрит Інокентій.
  В этом томе представлены статьи современных украинских и зарубежных ученых, посвященные трудам Иннокентия Гизеля, а также каталог экземпляров богословских произведений, которые упорядочил и опубликовал архимандрит Иннокентий.

  Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання
 12. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження, транслітер. текст, словопокажчик / [О. С. Онищенко та ін. ; підгот.: І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Укр. мовно-інформ. фонд. — Вид. 2-е, допов. — К.: НБУВ, 2011. — 700 с. : фотоіл.
  (66,38 обл.-вид. арк.). — Тираж 1000. — ISBN 978-966-02-6014-6.

  Пересопницьке Євангеліє — визначна пам'ятка української мови та книжкового мистецтва XVI ст. загальнослов'янського значення — публікується в повному обсязі. Це один з перших перекладів українською мовою канонічного євангельського тексту. Видання супроводжується науковими дослідженнями про рукопис та повним словопокажчиком з вичерпною граматичною характеристикою кожної словоформи та її локалізацією в тексті.
  Пересопницкое Евангелие — выдающийся памятник украинского языка и книжного искусства XVI в. общеславянского значения — публикуется в полном объеме. Это один из первых переводов на украинский язык канонического евангельского текста. Издание сопровождается научными исследованиями о рукописи и полным словоуказателем с исчерпывающей грамматической характеристикой каждой словоформы и ее локализацией в тексте.
 13. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 14 "Р" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / В.Ю. Омельчук (наук. ред.) ; С.Й. Петров (зібрали), С.С. Петров (зібрали). — К., 2011. — 408с. — (Національна бібліографія України).
  (15,23 обл.-вид. арк.). — Тираж 250. — ISBN 978-966-02-6085-6.

  Чотирнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "Р"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 2990 позицій.
  Четырнадцатый выпуск указателя содержит библиографическое описание изданий (буквы "Р"), которые вышли на украинском и русском языках в Украине с 1861 по 1917 год. В него включены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, трудов научных обществ, других общественных, государственных учреждений всех отраслей знания. Указатель построен в алфавите фамилий авторов или названий работ. Всего выпуск насчитывает 2990 позиций.
 14. Іванова О. А. Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. — 791 с. : іл.
  (68,85 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5500-5.

  У каталозі представлено кодикологічні описання 263 слов'янських рукописних книг, уривків та фрагментів ХVІ ст. кириличного письма, які зберігаються у фондах ІР НБУВ. Описання здійснені з урахуванням сучасних досягнень археографії, палеографії, філігранознвства, кодикології та кодикографії. У статтях, розміщених в алфавітно-хронологічної послідовності, розкрито зміст пам'яток, наведено дані про стан збереженості, художнє оздоблення, оправи пам'яток, подані записи щодо історії рукопису, старі шифри, штампи тощо. Каталог супроводжується кількома покажчиками: за фондами, хронологічним, писців, іменним, географічним, наклейок, старих шифрів і штампів.
  В каталоге представлены кодикологические описания 263 славянских рукописных книг, отрывков и фрагментов ХVІ в. кирилличного письма, хранящихся в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Описание осуществлено с учетом современных достижений археографии, палеографии, филигранологии, кодикологии и кодикографии. В статьях, размещенных в алфавитно-хронологической последовательности, раскрыто содержание памяток документов, приведены данные о состоянии сохранности, художественного оформления, оправы памяток, поданы записи относительно истории рукописи, старые шифры, штампы и т.п. Каталог сопровождается несколькими указателями: фондов, хронологическим, писцов, именным, географическим, наклеек, старых шифров и штампов. В палеографическом альбоме поданы образцы почерков ХУІ ст. всех рукописей в порядке последовательности их размещения в каталоге.
 15. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної библиотеки Украини имени В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009-2010 рр) : науково-інформаційний систематичний покажчик / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; уклад Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова. — К., 2011. — 258 с.
  (22,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 100. — ISBN 978-966-02-6090-0.

  Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування за 2009-2010 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
  В указателе приведены сведения о зарубежных периодических изданиях, поступивших из всех источников комплектования за 2009-2010 гг. в фонды Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского и библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины.
 16. Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки: навчальний посібник / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 100 с., іл.
  (5,81 обл.-вид. арк.). — Тираж 100. — ISBN 978-966-02-5640-8.

  Навчальний посібник містить стисло викладений матеріал з частини курсу "Історії книги", вивчається у вищих навчальних закладах, зокрема в Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом з тим, матеріали посібника можуть бути корисними аспірантам спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", а також усім, хто цікавиться питаннями історії книги, книжкової культури давнини, історії культури загалом.
  Учебное пособие содержит кратко изложенный материал части курса "Истории книги", изучается в высших учебных заведениях, в частности, в Киевском национальном университете культуры и искусств. Вместе с тем, материалы пособия могут быть полезны аспирантам специальности "Книговедение, библиотековедение, библиографоведение", а также всем, кто интересуется вопросами истории книги, книжной культуры древности, истории культуры в целом.
 17. Блаже Ристовски : каталог на книж.-информ. изл. од Нац. библ. на Украина "В. И. Вернадски" / Нац. акад. на науките на Украина, Нац. библ. на Украина "В. И. Вернадски" ; сост. И. А. Прокошина ; воведен прил. и научна ред. на Н. Г. Солонска. — К.: НБУВ, 2011. — 25 с. : портр. — Назва обкл. : Блаже Ристовскі. Каталог книжково-інформаційної виставки із фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, — македон., укр.
  (1,86 обл.-вид. арк.). — Тираж 60.

  Каталог книжково-інформаційної виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відображає життєвий шлях і багатопланову творчу та громадську діяльність знаного македонського вченого в галузі історії, слов'янознавства, літературознавства, лінгвістики, культурології Блаже Ристовскі. Його ім'я добре відоме і шанується в Україні, а творчий доробок вельми цінується в колі фахівців. У каталозі представлено найвагоміші монографії Блаже Ристовскі; відбито його творчу діяльність як наукового редактора і наукову діяльність як члена редколегій солідних видань тощо. Мови: македонська, російська, українська, англійська.
  Каталог книжно-информационной выставки из фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского отображает жизненный путь и многоплановую творческую и общественную деятельность известного македонского ученого в отрасли истории, славяноведения, литературоведения, лингвистики, культурологии Блаже Ристовски. Его имя хорошо известно и уважается в Украине, а творческое наследие весьма ценится в кругу специалистов. В каталоге представлены самые весомые монографии Блаже Ристовски; отражена творческая деятельность как научного редактора и научная деятельность как члена редколлегий солидных изданий и т.п. Языки: македонский, русский, украинский, английский.
 18. "Громадська думка": анотований систематичний покажчик. 1905-1906 рр. / Упор. І. Старовойтенко та ін. ; Кер. наук. кол. Л.А. Дубровіна — К.: Темпера, 2011. — 465 с.
  (20,25 обл.-вид. арк.). — Тираж 1000. — ISBN 978-617-569-029-1.

  Систематичний покажчик розкриває повний зміст першої щоденної української газети Наддніпрянщини "Громадська думка", яка виходила в Києві з 31 травня 1905 р. до 18 серпня 1906 р. Її авторами були найвідоміші українці, учасники національного руху — Є. Чикаленко, В. Леонтович, С. Єфремов, Б. Грінченко, Ф. Матушевський, А. Тесленко, І. Огієнко, В. Павленко та ін. Газетні матеріали згруповано за основними рубриками, яких у покажчику 11.
  Систематический указатель раскрывает полное содержание первой ежедневной украинской газеты Надднепрянщины "Громадська думка", которая выходила в Киеве с 31 мая 1905 г. до 18 августа 1906 г. Ее авторами были самые известные украинцы, участники национального движения — Е. Чикаленко, В. Леонтович, С. Ефремов, Б. Гринченко, Ф. Матушевский, А. Тесленко, И. Огиєнко, В. Павленко и др. Газетные материалы сгруппированы по основным рубрикам, которых в указателе 11.

  Науково-методичні видання
 19. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2009 році : інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 16 / Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського / Авт.: В.П.Здановська, А.А.Свобода, Н.І.Смаглова, Г.І.Солоіденко ; А.А.Свобода, Г.І.Солоіденко, (відп. ред.). — К., 2011. — 215 с.
  (8,65 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-6228-7.

  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в ..... році", підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність 103 бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи, консультації зі створення і використання електронних ресурсів, список нових надходжень бібліотекознавчої літератури, додатки з показниками роботи бібліотек.
  Выпуск продолжает серию информационно-аналитических изданий "Робота библиотек научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Украины в ..... году", подготовленных по материалам отчетов этих подразделений. В выпуск вошли аналитические материалы, статистические таблицы и справочная информация о деятельности 103 библиотечно-информационных подразделения НИУ НАН Украины. Также помещены новые законодательные и нормативные документы в области библиотечного дела, консультации по созданию и использованию электронных ресурсов, список новых поступлений библиотековедческой литературы, приложения с показателями работы библиотек.
 20. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського ; Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, І. А. Зарічняк, В. А. Якушко ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2011. — 249 с.
  (6,80 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-6089-4.

  "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки. "381 Кібернетика" і "397 Інформаційна та обчислювальна техніка" — це підрозділи розділу "З Енергетика. Радіоелектроніка" основних таблиць, які входять до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначені для систематизації документів з питань теорії інформації, загальної теорії зв'язку, теорії автоматів, біоніки, обчислювальних машин і пристроїв тощо. Випуск складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової.
  "Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского" — вариант "Рабочих таблиц классификации НБУВ", который используется в технологическом цикле "Путь документов в процессе библиотечной обработки НБУВ" в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, информационном поиске, а также выполнении информационных запросов пользователей Библиотеки. "381 Кибернетика" и "397 Информационная и вычислительная техника" — это подразделы раздела "З Энергетика. Радиоэлектроника" основных таблиц, которые входят в состав "Рубрикатора НБУВ" и предназначены для систематизации документов по вопросам теории информации, общей теории связи, теории автоматов, бионики, вычислительных машин и устройств и т.п. Выпуск состоит из трех частей: систематической, алфавитной, справочной.

  Збірники наукових праць
 21. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 29 : Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) [та ін.]. — К., 2011. — 258 с.
  (14,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  У статтях збірника висвітлено результати багатогранних досліджень науковців Інституту бібліотекознавства НБУВ і фахівців з інших бібліотечно-інформаційних установ і ВНЗ з поглибленого аналізу управлінських складових бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах за напрямами: теоретичні та методичні аспекти управління бібліотекою, система управління технологією формування інформаційних ресурсів, бібліотечний маркетинг як технологія управління використанням інформаційних ресурсів.
  У статьях сборника отражены результаты многогранных исследований ученых Института библиотековедения НБУВ и специалистов других библиотечно-информационных учреждений и ВУЗов, углубленного анализа управленческих составляющих библиотечно-информационной деятельности научной библиотеки в современных условиях: теоретические и методические аспекты управления библиотекой, система управления технологией формирования информационных ресурсов, библиотечный маркетинг как технология управления использованием информационных ресурсов.
 22. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 30 / НАН України ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; Асоц. б-к України. — К., 2011. — 304 с.
  (17,14 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  До збірника наукових праць увійшли матеріали, присвячені висвітленню комплексу питань, пов'язаних з перспективами розвитку бібліотек в умовах глобалізації та поглиблення процесу інформатизації. У центрі уваги авторів розробка принципів, механізмів та технологій забезпечення бібліотеками ефективного інформаційно-аналітичного супроводу розвитку різних сфер суспільного буття: економічної, політичної, наукової тощо; питання вдосконалення діяльності бібліотек шляхом упровадження сучасних електронних технологій.
  В сборник научных трудов вошли материалы, посвященные освещению комплекса вопросов, связанных с перспективами развития библиотек в условиях глобализации и углубления процесса информатизации. В центре внимания авторов разработка принципов, механизмов и технологий обеспечения библиотеками эффективного информационно-аналитического сопровождения развития разных сфер общественного бытия: экономической, политической, научной и т.п.; вопросы совершенствования деятельности библиотек путем внедрения современных электронных технологий.
 23. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 31 / НАН України ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; Асоц. б-к України. — К., 2011. — 701 с.
  (40,57 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  До збірника наукових праць включено статті, в яких досліджується теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства; аналізуються нові ресурси та можливості електронного середовища бібліотечної галузі; висвітлюються нові пріоритети розвитку книгознавства та документознавства в інформаційному просторі; розкривається взаємозв'язок біографістики і новітніх інформаційних технологій. Окремий розділ містить дослідження діяльності В. Кордта, присвячені 150-річчю від дня його народження.
  В сборник научных трудов включены статьи, исследующие теоретико-методологические принципы развития библиотековедения; анализируются новые ресурсы и возможности электронной среды библиотечной отрасли; освещаются новые приоритеты развития книговедения и документоведения в информационном пространстве; раскрывается взаимосвязь биографистики и новейших информационных технологий. Отдельный раздел содержит исследования деятельности В. Кордта, посвященные 150-летию со дня его рождения.
 24. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 32 / НАН України ; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського ; Асоц. б-к України. — К., 2011. — 416 с.
  (23,19 обл.-вид. арк.).- Тираж 300.

  У збірнику зібрано статті, в яких висвітлюється інформаційна діяльність як чинник розвитку сучасних соціальних комунікацій та інформаційне забезпечення як метод діяльності органів державної влади; розглянуто українську науку в системі міжнародних документальних комунікацій та взаємодію бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації. В аспекті впровадження сучасних інформаційних технологій у практику бібліотечної діяльності представлено інноваційні технології як фактор розвитку інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотеки, сучасну бібліотечну діяльність в умовах формування національного інформаційного ринку; здійснено аналіз систем керування контентом та окреслено перспективи їх використання в бібліотечних технологіях.
  В сборнике собраны статьи, освещающие информационную деятельность как фактор развития современных социальных коммуникаций и информационное обеспечение как метод деятельности органов государственной власти; рассмотрена украинская наука в системе международных документальных коммуникаций и взаимодействие библиотек с властными структурами в сфере политической коммуникации. В аспекте внедрения современных информационных технологий в практику библиотечной деятельности представлены инновационные технологии как фактор развития информационно-аналитического обслуживания дистантних пользователей библиотеки, современная библиотечная деятельность в условиях формирования национального информационного рынка; осуществлен анализ систем управления контентом и очерчены перспективы их использования в библиотечных технологиях.
 25. Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 14 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. — К. : НБУВ, 2010. — 417 с.
  (21,65 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-6229-4.

  Збірник репрезентує наукові студії з археографії, джерелознавства, архівознавства, кодикології тощо. Дослідження рукописних та книжкових фондів представлені статтями, зокрема, стосовно складу особового архівного фонду академіка В. І. Трефілова, змісту та значення трьох грецьких автографів з фондів ІР НБУВ, Пересопницького Євангелія як шедевру мистецтва української книжності. Історія бібліотечних зібрань та історичних колекція висвітлена у роботах про бібліотеки вищих навчальних закладів м. Києва середини ХІХ — початку ХХ ст, книгозбірні Берестецького монастиря та баронів Шодуарів. У виданні також актуалізовані дослідження зі спеціальних історичних дисциплін, представлені інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі, вміщено публікацію документів.
  Сборник презентует научные исследования по археографии, источниковедению, архивоведению, кодикологии и т.п. Исследования рукописных и книжных фондов представлены статьями, в частности, относительно состава личного архивного фонда академика В. И. Трефилова, содержании и значении трех греческих автографов из фондов ИР НБУВ, Пересопницкого Евангелия как шедевра искусства украинской книжности. История библиотечных собраний и исторических коллекция освещена в работах о библиотеках высших учебных заведений г. Киева середины ХІХ — начала ХХ в., библиотеки Берестецкого монастыря и баронов Шодуаров. В издании также актуализированы исследования по специальным историческим дисциплинам, представлены инновационные технологии в библиотечном и архивном деле, публикуются архивные документы.
 26. Українська біографістика=Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол. : Т.І.Ківшар (гол.ред.) та ін. — К., 2010. — Вип. 8. — 412 с.
  (25,12 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.
  Сборник научных трудов посвящен теоретическим и методическим принципам отечественной биографистики как отдельной специальной исторической дисциплины, современным проблемам, тенденциям и перспективам развития украинской и мировой биографики и биобиблиографии, вопросам формирования электронных биобиблиографических ресурсов, освещению жизненного и творческого пути известных деятелей науки, образования и культуры Украины.
 27. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 5 / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Македонська академія наук і мистецтв. — К., 2011. — 433 с. — Укр., рос., макед., англ.: іл., табл.
  (32,73 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-6028-3.

  Збірник містить статті з актуальних проблем соціогуманітарних, природничих наук, проблем культури, глобалістики, українсько-македонських і македонсько-українських відносин.
  Сборник включает статьи по актуальным проблемам социогуманитарных, естественных наук, проблемам культуры, глобалистики, украинско-македонских и македонско-украинских отношений.
 28. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 9 / НАН України. Нац. б-ка им. В.И.Вернадского ; МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] — Киев, 2011. — 302 с.
  (14,67 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  Девятый выпуск, вмещающий, как и предыдущие, статьи, которые обобщают результаты научных исследований библиотек, инновационные аспекты их научно-практической деятельности, открывается рубрикой, посвященной 100-летию Информационно-библиотечного совета РАН, оказавшего огромное влияние на развитие теории и практики библиотечного дела. Значительное внимание уделено вопросам совершенствования информационного обеспечения научных исследований как главной задачи академических библиотек, а также созданию информационных продуктов, внедрению новых информационно-библиотечных технологий. В сборник вошли новые рубрики: "Исследования в области книжной культуры", "Книжные памятники. Проблемы сохранности и доступности", "Просветительская деятельность библиотек".
  Дев'ятий випуск, який вміщує, як і попередній, статті, що узагальнюють результати наукових досліджень бібліотек, інноваційні аспекти їх науково-практичної діяльності, відкривається рубрикою, присвяченою 100-річчю Інформаційно-бібліотечної ради РАН, яка мала великий вплив на розвиток теорії і практики бібліотечної справи. Значну увагу приділено питанням удосконалення інформаційного забезпечення наукових досліджень як головного завдання академічних бібліотек, а також створенню інформаційних продуктів, впровадженню нових інформаційно-бібліотечних технологій. До збірника увійшли нові рубрики: "Дослідження в галузі книжкової культури", Книжкові пам'ятники. Проблеми збереження та доступності", "Просвітницька діяльність бібліотек".
 29. Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка Укераїни ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 263 с.
  (17,76 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 978-966-02-5961-4.

  Збірник статей є своєрідним підсумком кількарічного "Почаївського проекту", здійснюваного в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Бібліотеці Російської академії наук. У статтях розкривається історія Почаївського Свято-Успенського монастиря та, насамперед, його друкарні в найбільший плідний період її діяльності (1734-1830), видання якої є стародруками. У науковий обіг уводяться нові матеріали, зокрема з візитаційних описів монастиря; представлено огляди почаївських збірок двох академічних бібліотек — України та Росії, розглянуто питання редакційної підготовки книг у ХVІІІ ст., художнього оформлення почаївських стародруків, тематичного, жанрового репертуару, мови видань цієї друкарні. Збірник доповнюють бібліографічні покажчики почаївських стародруків та список публікацій з теми.
  Сборник статей является своеобразным итогом многолетнего "Почаевського проекта", осуществляемого в Национальнjй библиотеке Украины имени В. И. Вернадского и Библиотеке Российской академии наук. В статьях раскрывается история Почаевського Свято-Успенского монастыря и, в первую очередь, его типографии в наиболее плодотворный период ее деятельности (1734-1830), издания которой являются старопечатными книгами. В научное обращение вводятся новые материалы, в частности, из визитационных описей монастыря; представлены обзоры почаевских сборников двух академических библиотек — Украины и России, рассмотрен вопрос редакционной подготовки книг в ХVІІІ ст., художественного оформления почаевских старопечатных книг, тематического, жанрового репертуара, языка изданий этой типографии. Сборник дополняют библиографические указатели почаевських старопечатных книг и список публикаций по теме.
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник", 6 номерів — 41,8 обл.-вид. арк. (гол. редактор — акад. НАН України О. С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело", 24 номери — 300 обл.-вид. арк. (гол. редактор — чл.-кор. НАН України В.В. Петров; заст. гол. редактора — акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал "Україна: події, факти, коментарі", 25 випусків — 77,5 обл.-вид. арк.