Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2009 році

Монографії

 1. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : нац. доп. / В. М. Геєць (заг. ред.) та ін.; НАН України ; Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 687 с. (34,18 обл.-вид. арк.). — Тираж 1200. — ISBN 978-966-02-5465-7.

  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогу влади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери.
  Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов'язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України.
  Праця є першою із серії запланованих НАН України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
  Осуществлен комплексный анализ состояния и определяющих тенденций экономического, социального, политико-правового и гуманитарного развития Украины в свете угроз и рисков, связанных в том числе с кризисными процессами в современном мире. Отражены макроэкономические изменения, трансформации, реального сектора экономики, опасности в сфере энергетики, экологии. Значительное внимание уделено проблемам достижения эффективного государственного управления, преодоления политического кризиса, стабилизации, финансового сектора, развитию диалога власти, бизнеса и гражданского общества, трансформации социогуманитарной сферы.
  Авторами доклада предложено видение стратегии, путей и механизмов преодоления системного кризиса и выведения страны, на ориентиры динамического роста. Решение социально-экономических проблем органически связано с сохранением и укреплением демографического потенциала, приоритетами человеческого развития, задачами консолидации украинской политической нации и формирования целостного социогуманитарного пространства Украины.
  Труд является первым из серии запланированных НАН Украины ежегодных докладов по ключевым проблемам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития современной Украины.
 2. Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т рукопису. — К., 2009. — 530 с. (33,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5286-8.

  У монографії виствітлюються основні тенденції розвитку й доля бібліотек та бібліотечної справи в Україні в ХХ ст.: функціонування в різних суспільно-політичних умовах, фундаментальні зміни в організації книгозбірень та їх роль у суспільстві, традиції та інновації в діяльності бібліотек, формування бібліотечної мережі, бібліотечні фонди, інформаційні ресурси, науково-довідковий апарат, обслуговування, культурно-інформаційна та видавнича діяльність. Розглядаються види та типи бібліотек, правові засади бібліотечної справи, професійна освіта, створення громадських організацій тощо. Значна увага приділена розвитку бібліотечної науки — книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, теорії та практиці бібліотечної справи. Відзначено роль бібліотек у розвитку української державності, національної освіти, науки, культури.
  В монографии освещаются основные тенденции развития и история библиотек и библиотечного дела в Украине в ХХ в.: функционирование в различных общественно-политических условиях, фундаментальные изменения в организации библиотек и их роль в обществе, традиции и инновации, в деятельности библиотек, формирование библиотечной сети, библиотечные фонды, информационные ресурсы, научно-справочный аппарат, обслуживание, культурно-информационная и издательская деятельность. Рассматриваются виды и типы библиотек, правовые основы библиотечного дела, профессиональное образование, создание общественных организаций и тому подобное. Значительное внимание уделено развитию библиотечной науки — книговедения, библиотековедения, библиографоведения, теории и практики библиотечного дела. Отмечена роль библиотек в развитии украинской государственности, национального образования, науки, культуры.
 3. Дениско Л. М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / О. С. Онищенко (наук. ред.). ; НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2009. — 476 с. (20,17 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4975-2.

  Монографія презентує приватну універсальну бібліотеку та архів старшого діловода Державного контролю Державної Ради Росії, історика селянського питання, українського бібліофіла, мешканця Нової Праги Олександрійського району Кіровоградської області О. З. Попільницького. Монографія включає "Алфавітний каталог книг бібліотеки О. З. Попільницького" і "Каталог документів із особового архіву О. З. Попільницького в Інституті рукопису НБУВ".
  Монография презентует частную универсальную библиотеку и архив старшего деловода Государственного контроля Государственного Совета России, историка крестьянского вопроса, украинского библиофила, жителя Новой Праги Александрийского района Кировоградской области А. З. Попильницкого. Монография включает "Алфавитный каталог книг библиотеки А. З. Попильницкого" и "Каталог документов из личного архива А. З. Попильницкого в Институте рукописи НБУВ".
 4. Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 198 с. (10,82 обл.-вид. арк.). — Тираж 300 . — ISBN 978-966-02-5432-9.

  Обгрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду "мережевої україніки". Розроблено підхід до кооперативного створення архіву науково-інформаційних і суспільно значущих інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Запропоновано інформаційну технологію опрацювання цих ресурсів, що базується на використанні Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні. Досліджено тенденції розвитку правового підгрунтя архівування мережевих ресурсів — перехід від заборонної парадигми класичного авторського права до дозвільної системи поширення знань. Розглянуто сформований у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського фонд мережевих ресурсів.
  Обоснована необходимость развития деятельности научной библиотеки по созданию новой информационной составляющей — фонда текущих сетевых ресурсов. Определена база формирования фонда "сетевой украиники". Разработан подход к кооперативному созданию архива научно-информационных и общественно значимых интернет-ресурсов ведущими отраслевыми и региональными библиотеками. Предложена информационная технология обрабатывания этих ресурсов, которая базируется на использовании Дублинского ядра метаданных и полнотекстовом индексировании. Исследованы тенденции развития правовой основы архивирования сетевых ресурсов — переход от запретительной парадигмы классического авторского права к разрешительной системе распространения знаний. Рассмотрен сформированный в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского фонд сетевых ресурсов.
 5. Малолєтова Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1918-2008: Започаткування. Становлення. Розвиток / Малолєтова Н. І., Красій Р. Л.; О. С. Онищенко (ред.). ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2009. — 144 с. (6,03 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5233-2.

  Автори нарису, залучаючи архівні матеріали, довідкові видання, публікації у спеціальній літературі, спираючись на досвід бібліотекарів Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, висвітлюють 90-річну історію міжнародного книгообміну Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, розкривають його організаційні, науково-методичні та практичні засади. У додатку до видання подається низка інструктивно-методичних матеріалів.
  Авторы очерка, привлекая архивные материалы, справочные издания, публикации в специальной литературе, опираясь на опыт библиотекарей Центра формирования библиотечно-информационных ресурсов, освещают 90-летнюю историю международного книгообмена Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, раскрывают его организационные, научно-методические и практические принципы. В приложении к изданию подается ряд инструктивно-методических материалов.
 6. Сербін О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації : історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О. С. Онищенко (наук. ред.). ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2009. — 138 с. (7,43 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5235-6.
  У монографії представлено аналіз історичних аспектів створення, запровадження і використання класифікаційних систем та нові історичні факти щодо даної проблеми на теренах України; наведено хронологію та історичну періодизацію видання й використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою; проаналізовано фундаментальні та структурні характеристики класифікацій, що використовувались і використовуються в інформаційному просторі України, з огляду на специфічність останнього; проведено аналітичне дослідження та висвітлено сучасний стан класифікаційних систем українською мовою, які застосовуються в бібліотечно-інформаційних установах України; здійснено оцінку перспектив щодо впровадження онлайнових каталогізаційних та систематизаційних технологій у практику роботи бібліотечно-інформаційних установ України; розроблено та подано концептуальну модель Індексаційного конгломерату ІПМ як інструментального механізму здійснення процесів каталогізації у бібліотечно-інформаційних установах України на сьогодні.
  В монографии представлен анализ исторических аспектов создания, внедрения и использования классификационных систем, и новые исторические факты относительно данной проблемы на территории Украины; приведена хронология и историческая периодизация изданий и использования библиотечно-библиографических классификационных систем на украинском языке; проанализированы фундаментальные и структурные характеристики классификаций, которые использовались и используются в информационном пространстве Украины, учитывая специфичность последнего; проведено аналитическое исследование и отражено современное состояние классификационных систем на украинском языке, которые применяются в библиотечно-информационных учреждениях Украины; осуществлена оценка перспектив относительно внедрения онлайновых каталогизационных и систематизационных технологий в практику работы библиотечно-информационных учреждений Украины; разработана и подана концептуальная модель Индексационного конгломерата ИПЯ как инструментального механизма осуществления процессов каталогизации в библиотечно-информационных учреждениях Украины на сегодня.
 7. Супронюк О. К. Литературная среда раннего Гоголя : монографія. — К. : Академпериодика, 2009. — 177 с. (14,08 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-360-113-7.

  В монографии впервые целостно восстанавливаются литературные и бытовые связи Гоголя со сложившимся во время учебы в Гимназии высших наук князя Безбородько в Нежине кругом литераторов, в котором начиналась творческая биография писателя. Работа выполнена на обширном фактическом материале (преимущественно архивном), значительная часть которого использована впервые. Выявляются условия формирования литературных ориентаций Гоголя и других воспитанников гимназии. Рассматриваются преподавание словесных дисциплин, литературное творчество гимназистов, во многом связанное с учебным процессом. В научный оборот введены каталоги гимназической и частной ученической библиотек. Исследован состав их собраний, определявших круг чтения учащихся. Творческое наследие гимназических литераторов проанализировано в контексте литературного процесса 1820-1830-х годов, изучены их многообразные литературные и дружеские связи с Гоголем.
  У монографії вперше цілісно відтворюються літературні і побутові зв'язки Гоголя, що склалися під час навчання в Гімназії вищих наук князя Безбородько в Ніжині з колом літераторів, в якому зачиналася творча біографія письменника. Робота виконана на обширному фактичному матеріалі (переважно архівному), значна частка якого використана вперше. Досліджуються умови формування літературних орієнтацій Гоголя й інших вихованців гімназії. Розглядаються викладання словесних дисциплін, літературна творчість гімназистів, багато в чому пов'язана з учбовим процесом. У науковий обіг введені каталоги гімназичної і приватної учнівської бібліотек. Досліджений склад їх зібрань, що визначав коло читання учнів. Творча спадщина гімназичних літераторів проаналізована в контексті літературного процесу 1820-1830-х років, вивчені їх багатогранні літературні і дружні зв'язки з Гоголем.
  Збірники документів
 8. Леся Петлюра. Народе мій, улюблений... / підгот. до вид., перед. сл., упоряд., життєпис та комент. Т. Ківшар / О. С. Онищенко (ред. кол.). ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2009. — 668 с. + 48 c. вкл. (33,62 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5223-3.

  У книзі зібрано вірші, статті, малюнки, епістолярна спадщина, іконографія, документи й матеріали, що висвітлюють життєвий та творчий шлях Лесі Петлюри. Вони знайомлять українську громадськість із біографією та творчим доробком доньки С. Петлюри — визначного українського громадського і політичного діяча ХХ ст.
  В книге собраны стихотворения, статьи, рисунки, эпистолярное наследство, иконография, документы и материалы, которые освещают жизненный и творческий путь Леси Петлюры. Они знакомят украинскую общественность с биографией и творческим заделом дочки С. Петлюры — выдающегося украинского общественного и политического деятеля ХХ ст.
 9. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів. Вип. 5 / В.П. Здановська (уклад.), Н.І. Смаглова (уклад.) ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Інформ.-бібл. рада НАН України. — К., 2009. — 130 с. (6,17 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-5115-1 (Вип. 5).

  Збірник продовжує серію видань "Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України", започатковану у 1997 році. До п'ятого випуску увійшли законодавчі та нормативно-правові документи з бібліотечної і науково-інформаційної діяльності, інструктивні матеріали з питань обліку документів, що знаходяться у фондах бібліотек, консультації щодо зберігання книжкових пам'яток та визначення посадових обов'язків бібліотечних працівників, матеріали з досвіду роботи.
  Сборник продолжает серию изданий "Организация работы библиотеки научно-исследовательского учреждения Национальной академии наук Украины", основанную в 1997 году. В пятый выпуск вошли законодательные и нормативно правовые документы по библиотечной и научно информационной деятельности, инструктивные материалы по вопросам учета документов, которые находятся в фондах библиотек, консультации, относительно хранения книжных раритетов и определения должностных обязанностей библиотечных работников, материалы из опыта работы.
  Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання
 10. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12, ч.1 "О — От" / В. Ю. Омельчук (наук. ред). ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 672 с. — (Національна бібліографія України). (23,82 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 978-966-02-5239-4 (Вип. 12); 978-966-02-5240-0 (Ч. 1).

  Частина перша дванадцятого випуску покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "О — От"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 4278 позицій.
  Часть первая двенадцатого выпуска указателя содержит библиографическое описание изданий (буквы "О — От"), которые вышли на украинском и русском языках в Украине с 1861 по 1917 год. В него включены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, трудов научных обществ и других общественных, государственных учреждений из всех областей знаний. Указатель построен в алфавите фамилий авторов или названий трудов. Всего в выпуске представлены 4278 позиций.
 11. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12, ч.2 "От — Ош" / В. Ю. Омельчук (наук. ред.) ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 615 с. — (Національна бібліографія України). (22,68 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 978-966-02-5239-4 (Вип. 12); 978-966-02-5241-7 (ч. 2).

  Частина друга дванадцятого випуску покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "От-Ош"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 2969 позицій.
  Часть вторая двенадцатого выпуска указателя содержит библиографическое описание изданий (буквы "От — Ош"), которые вышли на украинском и русском языках в Украине с 1861 по 1917 год. В него включены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, трудов научных обществ и других общественных, государственных учреждений из всех областей знаний. Указатель построен в алфавите фамилий авторов или названий трудов. Всего в выпуске представлены 2969 позиций.
 12. Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович (1927-2004) : біобібліографічний покажчик / О. С. Онищенко (наук. ред.) ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; УААН / — К. : НБУВ, 2009. — 150 с. (6,10 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 978-966-02-5237-0.

  У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, представницьку та громадську діяльність визначного українського радянського вченого, організатора аграрно-економічної науки другої половини ХХ — початку ХХІ ст., академіка Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Російської академії наук, Російської академії сільськогосподарських наук, іноземного члена Шведської Королівської академії сільського і лісового господарства. Покажчик знайомить читача з науковим доробком ученого.
  В издании отражены основные этапы жизни, научно-исследовательская, научно-организационная, представительская и общественная деятельность выдающегося украинского советского ученого, организатора, аграрно-экономической науки второй половины ХХ — начала ХХІ ст., академика Национальной академии наук Украины, Украинской академии аграрных наук, Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, иностранного члена Шведской Королевской академии сельского и лесного хозяйства. Указатель знакомит читателя с научным наследием ученого.
 13. Газети України 1941-1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Н. Ф. Самохіна (авт.-укл.), О. С. Онищенко (гол. ред.) ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2009. — 504 с. (19,20 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4976-9.

  У каталозі "Газети України 1941-1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", що містить 2119 назв періодичних видань, подаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено часописи, які виходили під час Великої Вітчизняної війни на окупованій території України та за її межами, одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до Української РСР у 1954 році.
  В каталоге "Газеты Украины 1941-1945 гг. в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадського", который содержит 2119 названий периодических изданий, подаются библиографические сведения о республиканских, областных, городских, районных и многотиражных газетах. В каталог также внесены журналы, которые выходили во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории Украины и за ее пределами, однодневные выпуски газет, издания выездных редакций, спецвыпуски и различные дополнения, а также газеты, выходившие в Крыму, который вошел в Украинскую ССР в 1954 году.
 14. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007-2008 рр.) : сист. покажч. / Р. Л. Красій (уклад.), Н. В. Стрішенець (відп. ред.) ; НАН України; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2009. — 291с. (22 обл.-вид. арк.). — Тираж 110. — ISBN 978-966-02-5470-1.

  Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування за 2007-2008 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
  Указатель подает сведения о зарубежных периодических изданиях, которые поступили из всех источников комплектования за 2007-2008 гг. в фонды Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины.
 15. Супронюк О. К. Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии : биобиблиографический словарь. — К. : Академпериодика, 2009. — 252 с. (26,32 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-360-115-1.

  Данный словарь — первая попытка дать в систематизированном виде корпус сведений о среде, в которой Н. В. Гоголь формировался как личность и как писатель. Он представляет контекст жизни и обучения молодого Гоголя в Гимназии высших наук князя Безбородько в Нежине — те связи, контакты, влияния, которые в будущем питали творчество писателя и преломлялись в нем. Биографии людей, которые окружали писателя в юности, демонстрируют картину интенсивной духовной жизни в культурных центрах провинции Российской империи. Кроме того, справочник — источник сведений для атрибуции, датировки, определения кружковой принадлежности литераторов соответствующей среды, комментирования "темних" мест в биографии, произведениях, письмах Гоголя. Словарь может послужить основой для широкого привлечения к изучению источников, которые раньше редко попадали в поле зрения исследователей — дневников, мемуаров, переписки, периодики.
  Даний словник — перша спроба дати в систематизованому вигляді корпус відомостей про оточення, в якому М. В. Гоголь формувався як особа і як письменник. Він представляє контекст життя і навчання молодого Гоголя в Гімназії вищих наук князя Безбородька в Ніжині — ті зв'язки, контакти, впливи, які в майбутньому живили творчість письменника і відбивалися в ній. Біографії людей, які оточували письменника в юності, демонструють картину інтенсивного духовного життя в культурних центрах провінції Російської імперії. Крім того, довідник — джерело відомостей для атрибуції, датування, визначення гурткової приналежності літераторів, коментування "темних" місць в біографії, творах, листах Гоголя. Словник може бути основою для широкого залучення до вивчення джерел, які раніше майже не потрапляли у поле зору дослідників — щоденників, мемуарів, листування, періодики.
 16. Івченко Л. В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : (інструментальна музика) : науковий каталог / Івченко Л. В., Вакульчук О. А. ; О. С. Онищенко (голова редкол.). ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського /. — К. : НБУВ, 2009. — 395 с. (27,4 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5340-7.

  Ретроспективний науковий каталог є продовженням серії нотних каталогів відділу формування музичного фонду НБУВ. У каталозі представлені бібліографічні описи 1010 нотних видань інструментальної музики, здійснені de visu, деякі описи супроводжуються ілюстраціями. Книга також містить довідково-допоміжний апарат — 10 покажчиків, а саме: іменний, назв, серій, місць видання, видавництв, друкарень, хронологічний, автографів, печаток та штампів, систематичний. У додатках подається перелік нотних видань, що вводяться до ббліографічного обігу вперше (210), та перелік нотних видань (67), відомості про можливу публікацію котрих здобуто за різними непрямими джерелами. Пропонована робота може стати основою зведеного каталогу українських нотних видань та створення національного репертуару нотних видань.
  Ретроспективный научный каталог является продолжением серии нотных каталогов отдела формирования музыкального фонда НБУВ. В каталоге представлены библиографические описания 1010 нотных изданий инструментальной музыки, осуществленные de visu, некоторые описания сопровождаются иллюстрациями. Книга также содержит справочно-вспомогательный аппарат — 10 указателей, а именно: именной, названий, серий, мест издания, издательств, типографий, хронологический, автографов, печатей и штампов, систематический. В дополнениях подается перечень нотных изданий, которые вводятся в библиографическое обращение впервые (210), и перечень нотных изданий (67), сведения о возможной публикации которых добыты из различных косвенных источников. Предлагаемая работа может стать основой сводного каталога украинских нотных изданий и создания национального репертуара нотных изданий.
  Науково-методичні видання
 17. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2008 році : інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 14 / В. П. Здановська (уклад.), Н.І. Смаглова (уклад.), Г.І. Солоіденко (уклад.) ; А.А. Свобода (відп. ред.), Г.І. Солоіденко (відп. ред.). Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського / — К., 2009. — 176 с. (7,21 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-5370-4.

  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в ..... р.", підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску увійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 101 НДУ НАН України. Крім того, представлено нові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи, а також інформацію про зарубіжні періодичні видання, передплачені НБУВ на 2009 р., та електронні наукові ресурси відкритого доступу.
  Выпуск продолжает серию информационно-аналитических изданий "Робота библиотек научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Украины в ..... г.", подготовленных за материалами отчетов этих подразделений. Выпуск включает аналитические материалы, статистические таблицы и справочную информацию, о деятельности библиотечно-информационных подразделений 101 НДУ НАН Украины. Кроме того, представлены новые законодательные и нормативные документы в области библиотечного дела, а также информацию, о зарубежных периодических изданиях, подписанных НБУВ на 2009 г., и электронных научных ресурсах открытого доступа.
 18. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М9 Фотокінотехніка" / Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.) ; О. С. Онищенко (голов. ред.) ; НАН України ; Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 227 с. (9,02 обл.-вид. арк.). — Тираж 350. — ISBN 978-966-02-5117-5.

  "Рубрикатор НБУВ" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки.
  "М9 Фотокінотехніка" — це підрозділ, що складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової і призначений для систематизації документів із питань фотокінотехніки.
  "Рубрикатор НБУВ" — вариант "Рабочих таблиц классификации НБУВ", который используется в технологическом цикле "Путь документов в процессе библиотечной обработки в НБУВ" в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, а также выполнении информационных запросов пользователей Библиотеки.
  "М9 Фотокинотехника" — это подраздел, который состоит из трех частей: систематической, алфавитной, справочной и предназначенный для систематизации документов по вопросам фотокинотехники.
  Збірники наукових праць
 19. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 23 / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Асоц. б-к України. — К., 2009. — 314 с. (16,57 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4977-6.

  До збірника наукових праць включено матеріали, присвячені актуальним питанням функціонування бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур в умовах розвитку електронних технології, посилення соціального значення діяльності бібліотечних установ у процесі суспільних перетворень, впровадження і вдосконалення дистантної форми обслуговування користувачів.
  В сборник научных трудов включены материалы, посвященные актуальным вопросом функционирования библиотек и их информационно-аналитических структур в условиях развития электронных технологии, усиления социального значения деятельности библиотечных учреждений в процессе общественных трансформаций, внедрения и совершенствования дистантной формы обслуживания пользователей.
 20. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 24 / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; Асоц. б-к України. — К., 2009. — 344 с. (18,76 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5431-2.

  Збірник містить статті, в яких висвітлюються проблеми трансформації та розвитку інформаційних ресурсів сучасної наукової бібліотеки; досліджуються питання застосування веб-технологій та ресурсів у науковій бібліотеці, документних ресурсів спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі; розглядаються спільне і відмінне, традиції і новаторство книжкових та електронних біографічних видань, інші питання бібліотечно-інформаційної діяльності.
  Сборник содержит статьи, в которых освещаются проблемы трансформации и развития информационных ресурсов современной научной библиотеки; исследуются вопросы применения веб-технологий и ресурсов в научной библиотеке, документных ресурсов специализированных фондов библиотек в современном информационном пространстве; рассматривается общее и отличное, традиции и новаторство книжных и электронных биографических изданий, другие вопросы библиотечно-информационной деятельности.
 21. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 25 / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Асоц. б-к України. — К., 2009. — 346 с. (17,3 обл.-вид. арк.). — Тираж300. — ISBN 978-966-02-5521-0.

  До збірника наукових праць увійшли матеріали, в яких висвітлюється комплекс проблем, пов'язаних з актуальними завданнями бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у системі соціальних інформаційних комунікацій, зростанням їх ролі в процесі впровадження в Україні моделі сталого інноваційного розвитку, з необхідністю підвищення наукового рівня інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек, посилення їх ефективності, використанням інноваційних технологій у забезпеченні наукового супроводу суспільних перетворень.
  В сборник научных трудов вошли материалы, в которых освещается комплекс проблем, связанных с актуальными задачами библиотек, и их информационно-аналитических структур в системе социальных информационных коммуникаций, ростом их роли в процессе внедрения в Украине модели устойчивого инновационного развития, с необходимостью повышения научного уровня информационно-аналитических продуктов библиотек, усиления их, эффективности, использованием инновационных технологий в обеспечении научного сопровождения общественных трансформаций.
 22. Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 13 / Л. А. Дубровіна (відп. ред.) ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т рукопису. — К. : НБУВ, 2009. — 461 с. (24,3 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5499-2.

  До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові документальні джерела, досліджують зміст та склад рукописних і книжкових фондів НБУВ, ЛННБ ім. В. Стефаника, а також — у контексті наукових та культурних зв'язків — Російської національної бібліотеки. Це, зокрема, студії, присвячені історії та книгознавчим характеристикам книгозбірень монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці, "Студіону" у Львові, Київського комерційного інституту; дослідження українських, білоруських, російських рукописних джерел; статті зі спеціальних історичних дисциплін; публікації епістоляріїв Ф. Матушевського та М. Грушевського, П. Стебницького та С. Єфремова; науково-прикладна робота стосовно сучасних технологій та нових матеріалів для зміцнення паперу тощо.
  В сборник вошли статьи, авторы которых, вовлекая в научное обращение новые документальные источники, исследуют содержание и состав рукописных и книжных фондов НБУВ, ЛННБ им. В. Стефаника, а также — в контексте научных и культурных связей — Российской национальной библиотеки. Это, в частности, студии, посвященные истории, и книговедческим характеристикам библиотек монастыря Ордена босых кармелитов в Вишневце, "Студиона" во Львове, Киевского коммерческого института; исследования украинских, белорусских, российских рукописных источников; статьи по специальным историческим дисциплинам; публикации эпистоляриев Ф. Матушевского и М. Грушевского, П. Стебницкого и С. Ефремова;, научно-прикладная работа в области современных технологий и новых материалов для укрепления бумаги и т.п.
 23. Українська біографістика=Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. Вип. 5 / Т. І. Ківшар (гол. ред.) ; НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 296 с. (16,67 обл.-вид. арк.). — Тираж 500.

  Збірник наукових статей продовжує започатковану Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1996 р. серію видань, присвячених теоретичним і методичним проблемам біографістики як окремої історичної дисципліни, вивченню історії, сучасного стану та перспектив розвитку біографічних досліджень в Україні та світі. Частину матеріалів збірника підготовлено в рамках українсько-російського наукового проекту "Російсько-українські культурні зв'язки: біографічний аспект", що виконувалася упродовж 2006-2008 рр. за результатами спільного конкурсу, організованого НАН України та Російським гуманітарним науковим фондом.
  Сборник научных статей продолжает основанную Институтом биографических исследований Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в 1996 г. серию изданий, посвященных теоретическим и методическим проблемам биографистики как отдельной исторической дисциплины, изучению истории, современного состояния и перспектив развития биографических исследований в Украине и мире. Часть материалов сборника подготовлена в рамках украино-российского научного проекта "Российско-украинские культурные связки: биографический аспект", который выполнялся на протяжении 2006-2008 гг. по итогам общего конкурса, организованного НАН Украины и Российским гуманитарным научным фондом.
 24. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 4 / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; МАНМ. — К., 2009. — 444 с. (31,27 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-5234-9.

  Збірник містить статті з актуальних проблем природничих і технічних наук, а також філософії права, соціології, політології, історії, мовознавства, літературознавства, фольклористики тощо.
  Сборник содержит статьи по актуальным проблемам естественных и технических наук, а также философии права, социологии, политологии, истории, языкознания, литературоведения, фольклористики и т. п.
 25. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 7 / А. С. Онищенко (пред. редкол.) ; МААН ; Совет директоров научн. б-к и информ. центров. — К., 2009. — 380 с. (15,66 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5369-8.

  В статьях данного выпуска на основе результатов проведенных исследований, а также практического опыта реализации научных проектов обобщаются достижения научных библиотек в различных сферах библиотечной деятельности. По-прежнему большое внимание уделено теоретическому обоснованию и практике инновационных преобразований, реформированию отрасли, специфике внедрения новых информационных технологий. Последовательно рассматриваются проблемы гармонизации формирования и использования традиционных и электронных документов. В числе важнейших тем — работа с различными категориями читателей, новые формы и методы их обслуживания, вопросы подготовки и использования кадров, международного сотрудничества библиотек. Как и в предыдущих выпусках, в поле зрения авторов вопросы истории библиотек и библиотечных собраний, творческого развития в деятельности библиотек идей и концепций, заложенных их основателями.
  У статтях даного випуску на основі результатів проведених досліджень, а також практичного досвіду реалізації наукових проектів узагальнюються досягнення наукових бібліотек в різних сферах бібліотечної діяльності. Як і раніше велика увага приділена теоретичному обгрунтуванню і практиці інноваційних перетворень, реформуванню галузі, специфіці впровадження нових інформаційних технологій. Послідовно розглядаються проблеми гармонізації формування і використання традиційних і електронних документів. У числі найважливіших тим — робота з різними категоріями читачів, нові форми і методи їх обслуговування, питання підготовки і використання кадрів, міжнародної співпраці бібліотек. Як і в попередніх випусках, у полі зору авторів питання історії бібліотек і бібліотечних зібрань, творчого розвитку в діяльності бібліотек ідей і концепцій, закладених їх засновниками.
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник", 6 номерів — 37,61 обл.-вид. арк. (гол. редактор — акад. НАН України О. С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело", 24 номери — 300 обл.-вид. арк. (гол. редактор — чл.-кор. НАН України В. В. Петров; заст. гол. редактора — акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал "Україна: події, факти, коментарі", 24 випуски — 74,4 обл.-вид. арк.