Книжкова виставка присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка.

Представлено бібліографічні та довідкові видання з фонду Відділу довідково-бібліографічного обслуговування

Книжки представлені на виставці:

 1. Библіографичний покажчикъ новоі украінськоі літератури (1798–1883 р.) / зібравъ М. Комаровъ. – К. : Тип. Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1883. – 74 с.

  Подано інформацію про творчу спадщину Шевченка – збірники його творів, окремі видання, публікації у журналах та збірниках, переклади творів різними мовами, малюнки та музику до Кобзаря, спогади про поета та біографію.
  Зі змісту: Шевченко Т. Г. (1814–1861). – С. 52–61.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во6603

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ш5(4УКР)5я1  К63

 2. Каталогъ предметовъ Малорусской старины и рѣдкостей. Коллекціи В. В. Тарновскаго. Вып. 1. Шевченко. –К. : Тип. К. Н. Милевскаго, 1893. – 34 с.

  До видання включено списки літературних творів і листів з автографами, малюнків і гравюр, портретів, бюстів, барельєфів, особистих речей Т. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.72

 3.  Т. Шевченко въ литературѣ и искусствѣ : библіогр. указ. матеріаловъ для изученія жизни и произведеній Т. Шевченка / сост. М. Комаровъ. – Одесса : Тип. Е. И. Фесенко, 1903. – 142 с.

  У покажчику зібрано відомості про видання і публікації творів Т. Г. Шевченка та літературу про нього. Так, в окремих розділах представлено видання поезій Шевченка українською мовою, публікації в збірниках і журналах, твори поета російською мовою, переклади творів, малюнки Шевченка.

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.7

 4. Яшек Микола. Т. Шевченко : матеріали до бібліогр. (1903–1921 рр.). Вип. 1 / Микола Яшек. – Х. : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – 108 с.

  Створюючи працю, автор мав велике бажання внести свій вклад у справу вивчення життя та творчості Великого Кобзаря. Представлене видання є продовженням бібліографічного покажчика праць та матеріалів про життя Тараса Шевченка, виданого Михайлом Комаровим. Хоча праця не є вичерпною (на момент її виходу українська література, видана за кордоном, була недоступною вітчизняному читачу).

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Айзеншток 4958/1

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.39

 5.  Бібліографічний покажчик статей по музейництву і мистецтву, поміщених у «Ділі» в річниках І. - ХLV. (1882-1927 рр.) / упоряд. Е. Ю. Пеленський ; Укр. нац. музей у Львові. – Львів, 1928. – 128 с.

  У покажчику відображено близько сорока бібліографічних описів статей по музейництву і мистецтву, що присвячені Т. Г. Шевченку. Серед них публікації І. Труша «Шевченко в пластичнім світі», О. Новицького «Тарас Шевченко як маляр». Подано інформацію про виставку картин і рисунків Тараса Шевченка в Києві, невідомі малюнки і фотографії митця, нові ілюстрації до творів Шевченка та ін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва567143

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Я172(4Ук)12  Д46

 6. Бібліографія : покажч. вид. Шевченкових творів та спис бібліогр. пр. про Шевченка. Т. 16 / зібрав і впорядкував В. Дорошенко. – Варшава ; Львів : Укр. наук. ін-т, 1939. – 352 с. – (Повне видання творів Тараса Шевченка).

  Книга подає повний і докладний опис усіх окремих видань Шевченкових творів, що відтворює поширення творів Шевченка серед населення України в різні історичні періоди від 1840 до кінця 1938 року. В ній подано відомості про перший повний (львівський) «Кобзар» 1867 року та описано надзвичайно рідкісне женевське видання «Кобзаря» 1881 року.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао186803

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.68

 7. До 125-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка (1814–1861) / склали: В. Б. Михайлова, А. О. Слепнер, К. А. Ферштман ; Дніпропетр. обл. від. нар. освіти, Дніпропетр. дит. обл. б-ка. –  Дніпропетровськ, 1939. – 58 с.

  Книга містить матеріал для масової бібліотечної роботи – докладна біографія поета, списки рекомендованих для читання шевченківських творів за анотаціями, зміст книжкових виставок і ознайомчих бесід зі школярами, тексти плакатів, цитати відомих діячів культури про Т. Г. Шевченка, бібліографічний список праць про творчість і життя поета.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во426557

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.74

 8. Дорошенко В. Бібліографія шевченкознавства : огляд покажч. / Володимир Дорошенко. –  Львів, 1939. – 20 с.

  Представлена праця містить бібліографічні покажчики творів Тараса Шевченка та книг про нього. Подано історію розвитку галузі шевченкознавства, описано структуру наведених бібліографій. Видання є цінним історичним матеріалом для дослідників життя та творчості Т. Г. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Айзеншток №6300

 9. Шевченко в народній творчості / упоряд: Д. Кушнаренко, П. Гонтаренко, М. Родіна ; АН УРСР, Ін-т укр. фольклору. – К. : Вид-во АН УРСР, 1940. – 192 с. : іл.

  Видання є першим збірником фольклорних матеріалів про Т.Г. Шевченка. Це перша спроба заповнити прогалину як у фольклористиці, так і в шевченкознавстві. Матеріал зібраний в місцях перебування поета на Україні та в місцях заслання, а також надісланий окремими кореспондентами та надрукований в періодичній пресі.
  Збірник поділяється на сім розділів: 1. Шевченко – борець проти царизму і кріпацтва; 2. Шевченко – борець проти польського панства; 3. Народ про життя Шевченка; 4. Похорон, могила і вшанування пам’яті Шевченка; 5. Народи Союзу про Шевченка; 6. Пісні, вірші, частушки та приказки про Т. Г. Шевченка; 7. Народні мелодії на вірші з «Кобзаря» Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во325332

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.44

 10. Русские писатели ХІХ века о Т. Г. Шевченко : библиогр. указ. / сост. Р. Б. Гуревич ; Гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – Х., 1941. – 47 с.

  Посібник є бібліографічним довідником висловів російських письменників про Т. Г. Шевченка. Вміщено відомості біографічного характеру, портретні замальовки, загальну оцінку творчості поета та оцінку його окремих творів.
  До списку письменників, твори і листи яких було переглянуто, увійшло вісімдесят найбільш визначних російських письменників, а також митці, які були особисто знайомі з Шевченком чи перекладали його твори.

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.12

 11. Т.  Г. Шевченко : библиогр. указ. / сост. : О. М. Клеменова, А. К. Гудзий [и др.] ; ред. Н. Ф. Бельчикова ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Госполитиздат, 1941. – 265 с.

  У бібліографічному покажчику відображено творчість Т. Г. Шевченка та її вплив на російську, західноєвропейську та східну культури. Відображено роботи бібліографів М. Комарова, М. Яшека, проф. А. В. Багрія, В. Дорошенка та ін. Видання містить твори Т. Г. Шевченка перекладені іноземними мовами : англійською, італійською, німецькою, французькою, польською та іншими, мистецькі та музичні твори, присвячені Т. Шевченку. Допоміжний апарат складається із покажчика імен авторів, редакторів, перекладачів, художників, композиторів та видавців.

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д Ш37.27

 12. Євніна О. М. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР / О. М. Євніна. – К. : Вид-во худож. л-ри, 1956. – 228 с.

  Представлено інформацію про переклади видань творів Шевченка, матеріали до біографії поета, літературу про нього, вшанування пам’яті поета в зарубіжних країнах: Польщі, Болгарії, Чехословаччині, Німеччині, Австрії, Румунії, Угорщині, Англії, Франції, США, Канаді, Австралії та ін.
  Зі змісту: Дожовтнева українська література. Т. Шевченко. – С. 20–75.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во661155

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ш5(0)-31я1  Є20

 13.  Анісов В. Ф. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / В. Ф. Анісов, Є. О. Середа. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1959. – 459 с.

  Основна частина праці – хронологічний перелік біографічних даних, що стосуються Т. Г. Шевченка та його найближчого оточення. Подані відомості обґрунтовані посиланнями на друковані і архівні джерела.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во733377

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.1

 14.  Т. Г. Шевченко : бібліографія бібліографії (1840–1960) / упоряд.: І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб ; відп. ред. Є. П. Кирилюк ; АН УРСР, Держ. публ. б-ка АН УРСР. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 74 с.

  Покажчик присвячено 100-річчю з дня смерті Т. Г. Шевченка. В ньому охоплено бібліографію шевченківської бібліографії з виходу «Кобзаря» в 1840 році. Покажчик містить статті, огляди, замітки, путівники, каталоги українською та російською мовами за 1840–1960 рр.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во792429

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д Ш37.30

 15.  Тарас Григорьевич Шевченко : библиогр. призведений и лит. о нем, опубликов. в Грузии / сост.: А. Отарова, Ц. Гендзехадзе ; АН Груз. ССР , Центр. науч. б-ка. – Тбилиси : Изд-во АН Груз. ССР, 1963. – 90 с.

  Матеріал представлено в трьох розділах: 1. Переклади творів Т. Г. Шевченка грузинською мовою; 2. Література про Т. Г. Шевченка,  опублікована в Грузії грузинською та російською мовами; 3. Вірші  присвячені Т. Г. Шевченку.
  Допоміжний апарат: покажчик перекладачів творів Шевченка та покажчик авторів статей про Т. Г. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во902088

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.32

 16.  Словник мови Шевченка : в 2 т. / редкол.: В. С. Ващенко, К. П. Дорошенко, Т. К. Черторизька [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1964.

  Т. 1. – 484 с.

  Т. 2. – 566 с.

  Особливість словника полягає у формальних висловлюваннях в поетичному контексті. Матеріали наведені за певною послідовністю. Словникові статті включають в себе дві основні частини : семантичну та фонетико-граматичну. У словнику розкриваються значення Шевченківських слів. Словник налічує 4889 слів у першому томі та 4453 слова у другому. Додаток словника нараховує 774 слова.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В313571/1–2

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.14

 17. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. (19171963) / уклад. М. І. Багрич ; редкол. : Є. П. Кирилюк, Ю. О. Меженко, Ф. К. Сарана ; Держ. ком. Ради міністрів УРСР по пресі ; Книжкова палата УРСР. – X., 1964. – 154 с.

  Покажчик присвячений 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка. До нього включено бібліографію творів поета та їх переклади російською, азербайджанською, білоруською, болгарською та іншими мовами. Допоміжний апарат складається із покажчика імен, покажчика назв видань творів Т. Г. Шевченка та покажчика місць видань творів поета.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во918958

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: дШ37.35

 18.  Шевченко і музика : нотогр. та бібліогр. матеріали (1861–1961) / склала А. І. Касперт ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – К. : Мистецтво, 1964. – 163 с.

  У довіднику зібрано і систематизовано бібліографічні матеріали про музичні твори та обробки народних пісень на слова Т. Г. Шевченка. Нотографія складається із двох розділів: оригінальні музичні твори композиторів і обробки пісень на слова Т. Г. Шевченка та музичні твори за мотивами поезій Т. Г. Шевченка та присвячені йому твори. До нотографії увійшли музичні твори відомих українських композиторів: М. Лисенка, Я. Степового, В. Заремби, Г. Гладкого та ін. Допоміжний апарат складають алфавітні покажчики імен та музичних творів на слова Т. Г. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во921319

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д Ш37.53

 19.  Павловський В. Шевченко в пам’ятниках (1861–1964) / Вадим Павловський ; Укр. вільна акад. наук у США ; Ін-т Шевченкознавства. – Нью-Йорк, 1966. – 41 с. : іл.

  Книга надає короткий огляд історії пам’ятників Т. Шевченкові та конкурсів на них.
  Подано інформацію про відкриття пам’ятників Шевченкові на його могилі, в Харкові, Києві, Москві, Вашингтоні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва598710

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.10

 20.  Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів / упоряд.: А. Г. Адаменко [та ін.] ; відп. ред. Ф. К. Сарана. – К. : Наук. думка, 1966. – 492 с.

  У збірнику подано відомості та факти про неопубліковані та маловідомі листи сучасників Т. Г. Шевченка, а також діячів науки і культури за період 1842–1917 рр. Тексти листів розміщено в хронологічному порядку. Пояснення, фактичні помилки та неточності подаються у посторінкових примітках. Збірник має анотований покажчик імен.
  Допоміжний апарат: покажчик імен; список ілюстрацій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Во997110

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.43

 21.  Т. Г. Шевченко французькою мовою (1847–1967) : бібліогр. покажч. / склав М. М. Гресько ; відп. ред. О. П. Кущ ; Львів. держ. наук. б‑ка. – Львів, 1967. – 43 с.

  Розділи покажчика: 1. Переклади творів Т. Г. Шевченка французькою мовою – хронологічний покажчик збірок та окремих публікацій, здійснених у 1859–1965 роках; 2. Т. Г. Шевченко і його творчість в оцінках французької критики – хронологічний список літературно-критичних матеріалів, відгуків, рецензій та інших шевченкознавчих матеріалів, опублікованих у 1847–1967 роках.
  Допоміжний апарат: іменний покажчик; список творів Т. Г. Шевченка, перекладених французькою мовою; покажчик періодичних видань.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва35003

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.57

 22.  Т. Г. Шевченко мовами італійською, іспанською, португальською та есперанто : бібліогр. покажч. / склали: М. М. Гресько, Н. М. Андріанова ; Львів. держ. наук. б-ка ; відп. ред. О. П. Кущ. – Львів, 1968. – 55 с.

  Розділи покажчика: 1. Переклади творів Т. Г. Шевченка італійською мовою (1879–1968); 2. Т. Г. Шевченко і його творчість в оцінках італійської критики; 3. Переклади творів Т. Г. Шевченка іспанською мовою; 4. Переклади творів Т. Г. Шевченка португальською мовою; 5. Переклади творів Т. Г. Шевченка міжнародною мовою есперанто.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва66723

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.55

 23. Т. Г. Шевченко в німецьких перекладах та критиці (1843–1917) ; бібліогр. покажч. / склали: М. Гресько, М. Занічковський, В. Кулик ; Б-ка інозем. л-ри м. Львова. – Львів, 1968. – 68 с.

  Покажчик німецької Шевченкіани дожовтневого періоду. Розділ 1. Переклади творів Т. Г. Шевченка німецькою мовою. Розділ 2. Творчість поета в оцінках німецької критики.
  Допоміжний апарат: іменний покажчик; список творів Т. Г. Шевченка перекладених німецькою мовою; покажчик періодичних видань.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва85194

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.45

 24.  Т. Г. Шевченко : бібліогр. ювіл. л-ри 1960–1964 / склав Ф. К. Сарана ; АН УРСР, Центр. наук. б-ка. – К. : Наук. думка, 1968. – 621 с.

  Ювілейний покажчик містить літературу за період 1960–1964 рр. Дослідження спадщини Т. Г. Шевченка та вшанування його пам’яті зумовило появу видань багатьох його творів в ці роки.
  У покажчику описано книжкові видання та матеріали з журналів, передруки раніше опублікованих праць і художніх творів.
  Матеріал згруповано в дев’яти розділах: 1. Видання творів Т. Г. Шевченка; 2. Життя і творчість Т. Г. Шевченка; 3. Т. Г. Шевченко в літературних взаємозв’язках; 4. Т. Г. Шевченко і сучасність; 5. Т. Г. Шевченко в художній літературі і народній творчості; 6. Т. Г. Шевченко і мистецтво; 7. Шевченківські місця і музеї; 8. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка; 9. Бібліографічні матеріали.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва57507

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.36

 25.  Співдружність літератур : бібліогр. покажч. (1917–1966) / Ком. по пресі при Раді Міністрів УРСР, Книжк. палата УРСР ; складачі: А. І. Ручка, Р. В. Залигіна, Д. Х. Мазус [та ін.]. – Х., 1969. – 591 с.

  Творчість українських письменників мала широке визнання в республіках Радянського Союзу. Так, ще у 1918 році в Москві було випущено «Кобзар» Т. Г. Шевченка в перекладі З. Білоусова. До нього увійшли поезії заборонені царською цензурою. Пізніше було видано багатотомне видання творів Тараса Шевченка з перекладами віршів визначних російських поетів: М. Асєєва, М. Ісаковського, К. Чуковського, П. Антокольського та ін.
  За роки Радянської влади твори Т. Шевченка друкувалися 43 мовами. Видання містить відомості про близько 200 назв творів Шевченка перекладених різними мовами.
  Зі змісту: Тарас Шевченко. – С. 472–475.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва90302

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(0)-31я1  С72

 26. Шевченківський словник : у 2 т. / Ін-т літ. ім. Т. Шевченка АН УРСР ; голов. ред. УРЕ. – К.

  Т. 1. : А – Мол. – 1976. – 415 с.

  Т. 2. : Мол – Я. – 1977. – 410 с.

  Перша персональна енциклопедія містить статті, в яких всебічно висвітлено питання, що стосуються життя і творчості Шевченка, відображення його постаті в літературі і мистецтві, вшанування пам’яті поета.
  Подано статті про окремі твори Шевченка, про дослідників його творчості, перекладачів, ілюстраторів творів, про осіб, що входили до оточення Т. Г. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В327658/1-2

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.60 ; д  Ш37.61

 27.  Тарас Шевченко : документи та матеріали до біографії (1814–1861) / за ред. Є. П. Кирилюка ; упоряд.: Л. І. Внучкова [та ін.] ; рец. М. І. Дубина. – 2-ге вид., доп. – К. : Вища шк., 1982. – 432 с.

  Збірник вміщує матеріали про життєвий і творчий шлях Т. Шевченка та доповнений документальними відомостями прижиттєвих публікацій творів поета. До збірника увійшли офіційні документи та записи друзів Шевченка. Збірник включає 590 документів, зокрема, про перебування поета в Україні, про навчання в Академії мистецтв, про участь в Аральській експедиції та ін. Представлена суспільно-громадська діяльність поета.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва387032

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.37

 28. Движение декабристов: указ. лит. 1960–1976 / АН СССР, Ин-т истории СССР, Гос. публ. ист. б-ка РСФСР ; отв. ред. М. В. Нечкина; сост.: В. С. Барашкова [и др.]. – М. : Наука, 1983. – 302 с.

  Видання містить відомості про декабристів у творах Т. Г. Шевченка, в листах до Ф. П. Толстого, в щоденниках поета. У покажчику знайшли відображення праці Пільгука І. І. «Шевченко та декабристи», Гайдая Г. О. «Романтизм Шевченка і декабристів», «Ідея слов’янського єднання у творах Т. Г. Шевченка і декабристів», «Декабристські мотиви у творчості Т. Г. Шевченка» та ін.
  Зі змісту: Т. Г. Шевченко. – С. 195–197.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва396570

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(2)51я1  Д23

 29.  Смілянська В. Л. Біографічна Шевченкіана (1861–1981) / В. Л. Смілянська ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1984. – 226 с.

  Видання розкриває особистість поета, його багатогранну діяльність. Досліджуючи постать Шевченка, В. Л. Смілянська аналізує мемуари, газетні хроніки, листування, літературну та мистецьку спадщину поета.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва413665

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.15

 30.  Т. Г. Шевченко : біографія / авт.: В. С. Бородін, Є. П. Кирилюк [та ін.] ; ред. Є. П. Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1984. – 557 с.

  Видання охоплює біографічні матеріали з 1814 по 1861 рр. Показано історію розвитку творчості поета, духовне зростання, розкрито ставлення поета до сучасності та його місце в суспільно-політичній боротьбі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва421549

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.38

 31.  Федченко П. М. Тарас Шевченко і сучасність : метод. реком. на допомогу лекторам і активістам т-ва книголюбів / П. М. Федченко ; наук. ред. В. С. Бородін ; рец. Ф. К. Сарана ; Добров. т-во любителів книг УРСР. – К., 1984. – 51 с. : іл.

  Методичний посібник допомагає зорієнтуватися у працях літературознавців і мистецтвознавців, письменників і митців про життя і творчість Тараса Шевченка. Вміщено інформацію про життєвий шлях Т. Шевченка, етапи ідейного зростання, незламний дух поета.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва408429

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.19

 32.  Неділько Г. Я. Тарас Шевченко : семінарій / Г. Я. Неділько, В. Я. Неділько. – К. : Вища шк., 1985. – 359 с.

  Матеріал представлено у чотирьох розділах в яких розглянуто життєвий та творчий шлях українського поета.
  Перший розділ висвітлює творчість поета у дореволюційний період. У другому – йдеться про життя і творчість Тараса Шевченка в документах, спогадах та подано біографічно-творчу хроніку. Третій розділ містить перелік прижиттєвих публікацій поета, основні посмертні видання його творів у дожовтневий період і в радянський час. Четвертий – включає розробку тематики доповідей. Книга пропонує бібліографію видань Т. Г. Шевченка та більше 60 розробок тем для семінарських занять з літературою до них.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао237955

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.9

 33. Словарь русских произведений Шевченко : в 2 т. / редкол.: И. К. Белодед, М. В. Русановский [и др.] ; рец.: М. А. Карпенко, О. П. Петровская. – К. : Наук. думка, 1985.

  Т. 1. – 754 с.

  Т. 2. – 747 с.

  Багатогранність Т. Шевченка прослідковується у його творах написаних російською мовою, що доповнюють та збагачують творчість поета. Словник охоплює 17488 слів, які вживаються в російській мові та літературі, дає вичерпну граматичну та стилістичну характеристику видань Т. Г. Шевченка. Слова та словосполучення мають енциклопедичні визначення і пояснення. Словник систематизує лексико-фразеологічні, художні, публіцистичні та мемуарні твори, написані поетом російською мовою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В333542/1–2

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.13

 34.  Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. (1965–1988) / уклад.: Л. В. Бєляєва, Н. М. Мислович ; відп. ред.: В. С. Бородін; рец. Н. М. Погребецька ; АН УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 1989. – 401 с.

  Покажчик містить твори про життя і творчість Т. Г. Шевченка за 1965–1988 роки. Складається з двох розділів: «Видання творів Т. Г. Шевченка» та «Життя і творчість Т. Г. Шевченка». У межах розділів бібліографічні записи розміщено за хронологією та абеткою. Допоміжний апарат складається із предметно-тематичного покажчика, алфавітного покажчика імен та матеріалів описаних за назвою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва500414

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.42

 35.  Т. Г. Шевченко і його герої в музиці та образотворчому мистецтві : реком. бібліогр. покажч. / складач С. М. Остапенко ; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – К., 1989. – 26 с.

  Видання містить описи літератури, в яких йдеться про відтворення образу Т. Г. Шевченка у творчому доробку композиторів та художників України.
  У першому розділі подано перелік праць видатних діячів культури про Т. Г. Шевченка; другий – висвітлює образ Т. Г. Шевченка та інтерпретацію його творів у доробку українських композиторів; третій – присвячений українській образотворчій Шевченкіані.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р63110

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.51

 36.  Шевченкознавство в Данії, Швеції, Норвегії, Нідерландах і Бельгії : бібліогр. покажч. / уклад. О. О. Миронов ; Харк. держ. ун-тім. О. М. Горького, Центр. наук. б-ка. – Х. : ХДУ, 1989. – 26 с.

  У виданні представлено описи перекладів творів Т. Г. Шевченка датською, шведською, норвезькою, фламандською, голландською мовами.
  Допоміжний апарат складається з іменного покажчика, покажчиків творів Т. Г. Шевченка та творів, приписуваних Т. Г. Шевченкові, покажчика періодичних видань, збірників та енциклопедій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р67666

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.62

 37.  Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Вища шк., 1990. – 254 с.

  Вміщено бібліографічні посібники, присвячені українській літературі в цілому та окремим її представникам. У путівнику характеризуються найважливіші джерела загальної бібліографії, де представлені публікації з питань українського літературознавства.
  Зі змісту: Тарас Григорович Шевченко. – С. 149–162.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва521994

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(4Ук)я1  Г63

 38.  Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : у 5 т. / редкол.: Г. Д. Вервес (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка.

  Т. 4 : Літератури країн Центральної та Південно-Східної Європи на Україні : матеріали до бібліогр. (початок ХІХ ст. –1980 р.) / редкол. тому: Ю. Л. Булаховська (відп. ред.) [та ін.]. – 1991. – 501 с.

  Т. 5 : Українська література в країнах Центральної і Південно-Східної Європи : матеріали до бібліогр. / редкол. тому: В. О. Захаржевська (відп. ред.) [та ін.]. – 1994. – 614 с.

  Бібліографічний матеріал відображає сприйняття української літератури, зокрема творчості Т. Г. Шевченка, нашими сусідами: болгарами, поляками, румунами, угорцями, чехами, словаками, сербами, німцями та її значний внесок у світову літературу.
  Зібрані бібліографічні матеріали містять переклади творів Шевченка та літературно-критичні оцінки творчості поета мовами західних і південних слов’ян. Видання опрацьоване  українськими та  зарубіжними вченими.
  Видання містить відомості про переклади вибраних творів Т. Г. Шевченка, Кобзаря, збірників віршів, драматичних творів у зарубіжних країнах.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В335070

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(0)31я  У45

 39.  Доля : кн. про Т. Шевченка в образах та фактах / авт.-упоряд. В. О. Шевчук. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с. : іл.

  Видання містить інформацію про життя поета, про його оточення та людей, які зустрічалися на його життєвому шляху. У книзі відображено малюнки, портрети, гравюри, картини митця. Подано відомості про художників, котрі ілюстрували твори поета.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс29854

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.5

 40.  Семчишин М. Тисяча років української культури : істор. огляд культ. процесу / Мирослав Семчишин. – 2-ге вид., фототип. – К. : Друга рука ; Фенікс , 1993. – 550 с. : іл.

  У книзі висвітлено історичний процес, який визначав ідею розвитку української культури у різних періодах історії, встановлено етапи розвитку цього процесу, визначено його особливості.
  Зі змісту: Розділ ХІV. Другий – народницький період рр. 1840–1880. Східноукраїнські землі: Початки ідейних спрямувань (1840 роки); Київська романтика і Кирило-Методіївське Братство; Виступ Тараса Шевченка; Тарас Шевченко і його поетична спадщина; Національно-політичний світогляд Шевченка; Світова слава Шевченка; Науково-дослідна праця; Історіографія; Етнографія; Фольклористика; Мовознавство. – С. 255–268.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс29683

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ч11(4Ук)я2  С30

 41.  Історія України в особах : ХІХ-ХХ ст. / авт. кол.: І. Войцехівська (кер.), В. Абліцов, О. Божко [та ін.]. – К. : Україна, 1995. – 480 с.

  Зі змісту: В. Сарбей. Тарас Шевченко. – С. 63–69.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва562303

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук)д.я2  І90

 42. Большаков Л. Н. Оренбургская Шевченковская Энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка : энцикл. одиннадцати лет, 1847–1858 / Л. Н. Большаков. – Оренбург : Печ. Дом «Димур», 1997. – 513 с. : ил.

  Енциклопедія допомагає зрозуміти духовний світогляд та краще пізнати життя Т. Шевченка. Книга складається із 3-х частин : «Имена», «Годы неволи – годы дорог» (фрагменты биохроники), «Память». Матеріал стосується оточення Тараса Шевченка в період Оренбурзької солдатчини. Допоміжний апарат включає покажчики : імен та псевдонімів, постатей із оточення Т. Г. Шевченка,  географічних назв, список головних скорочень.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс32462

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.2

 43.  Одвічні джерела. Острогу 900 : бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: П. І. Демчук [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 192 с.

  Видання містить відомості про перебування Т. Г. Шевченка в Острозі, подорожі поета по Волині та Рівненщині, матеріали про вшанування пам’яті Кобзаря. Відображено такі публікації: Гладуненко О. «Яким Шевченко бачив наше місто [Острог]» та Хведась А. «Кобзар у нашому краї [восени 1846 р.]» та ін.
  Зі змісту: Шевченко Т. Г. – С. 105–106.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва641919

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук-Рів)я1  О-40

 44.  Тарас Шевченко і Крим : енцикл. довід. / упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь, Таврія, 2001. – 288 с.

  Крим відображений не лише в літературній, а й у художній спадщині Шевченка.
  У цьому краї в різний час жили і бували Шевченкові друзі, однодумці та знайомі – І. Айвазовський, О. Афанасьєв-Чужбинський, Я. де Бальмен, К. Бюрно, М. Гулак, М. Данилевський, В. Жуковський, М. Костомаров, М. Максимович та інші видатні особистості. Деякі лишили свої спогади про Кобзаря.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва618762

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.52

 45.  Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.) : короткі біограф. нариси. Іст. та худож. портр. / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев [та ін.] ; ред. В. В. Вороніна. К. : Вища шк., 2002. 359 с. : іл.

  Видання присвячене визначним громадським і політичним діячам, видатним представникам науки і культури. Усі пропоновані матеріали мають спільну тему – особа в історії та історія в житті особи. Кожний біографічний нарис відображає тенденції загального історико-культурного процесу.
  Зі змісту: Тарас Шевченко. – С. 278–281.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао262825

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук)д.я2  В42

 46. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (19522002) : покажч. змісту. Т. 1-34 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси : Брама, вид. Вовчок О. Ю., 2002. – 187 с.

  Вміщено бібліографічну інформацію про тридцять чотири наукові шевченківські конференції, проведені протягом останнього півстоліття (1951–2002) Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка спільно з регіональними вищими навчальними закладами.
  Матеріали досліджень згруповано в рубрики, які включають аналітичні й бібліографічні огляди шевченкознавчих студій, історіографію, біографію поета, естетику й поетику, аналіз мови, мистецьку спадщину та ін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 637166

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Я172(4Ук)12  З-41

 47. Листи до приятелів. Книжки 1176 (19531968) : сист. покажч. змісту / Нац. парлам. б-ка України, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад.: Є. Бабич, В. Патока. К. ; Нью-Йорк : Одигітрія, 2002. 167 с.

  Вміщено інформацію щодо відкриття пам’ятника Т. Шевченку у Вашингтоні та про необхідність створення Культурного фонду ім. Шевченка, яка була опублікована на сторінках часопису «Листи до приятелів», що виходив у США за редакцією Миколи Шлемкевича.
  Подаються відомості про вшанування пам’яті поета: відкриття пам’ятників, проведення концертів, вистав.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва623478

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Я172(4Ук)12  Л-63

 48.  Народжені Україною: меморіал. альманах : в 2 т. – К., 2002. – (Золоті імена України)

  Т. 2 – ЛЯ. 895 с. : іл.

  Зі змісту: Шевченко Т. Г. Поет, прозаїк, драматург, художник, мислитель, громадський діяч. – С. 752–753.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В346899/2

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук)д.я2  Н-30

 49.  Наука і культура. Україна : сист. покажч. змісту. Вип. 1–31 (19662002) / М-во культури і мистец. України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. Є. К. Бабич. К., 2003. 224 с. : іл.

  Посібник вміщує понад три тисячі записів, у яких зібрано різні за видами, формою і жанрами публікації, присвячені питанням суспільних, природничих наук, літературознавства, мистецтвознавства, окремим особам чи їх працям, художні твори, репродукції, фотографії, малюнки тощо.
  У розділі «Скульптура. Пам’ятники» подано інформацію про відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку в Умані скульптора О. Скобликова, архітектора А. Ігнащенка; про пам’ятник Тарасові Шевченку в Харкові скульптора М. Манізера.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ж66776

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Я172(4Ук)12  Н-34

 50.  Провідники духовності в Україні : довід. / за ред. І. Ф. Кураса. К. : Вища шк., 2003. 783 с.

  Історико-біографічні статті довідника містять не тільки енциклопедичні довідки про видатних представників українського народу, а й розкривають їх роль у духовному відродженні нації .
  Зі змісту: Шевченко Т. Г. Український поет, художник, мислитель. – С. 340–342 : портр.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва646191

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук)д.я2  П-78

 51.  Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : каталог / упоряд.: О. О. Солопченко, Л. Г. Сіленко ; М-во культури і мистец. України, Шевченк. нац. заповідник м. Канів. – К. : Криниця, 2004. – 378 с.

  У каталозі відображена поетична та прозова спадщина Т. Шевченка, прижиттєві і рідкісні видання ХІХ–ХХ ст. та видання з музейних фондів Шевченківського національного заповідника у Каневі. Допоміжний апарат включає абетковий покажчик видавців, редакторів, упорядників, художників-ілюстраторів, оформлювачів, видавництв, авторів вступних статей і коментарів та приміток.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс40220

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО : д  Ш37.83

 52.  Видатні постаті України : біогр. довід. / редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко [та ін.] ; МАУП, Книжк. палата України. – К., 2004. – 872 с.

  Видання інформує про славетне життя видатних людей, дотримуючись вимоги – розповісти про життя кожної особистості так, щоб стало зрозумілим, завдяки якому доробку наш великий співвітчизник посідає почесне місце у становленні української державності. Зі змісту: Шевченко Тарас Григорович (1814–1861). Поет, художник, графік, гравер, борець за національне відродження. – С. 828–832.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс40641

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Укр)д.я2  В42д

 53.  Жданова Р. С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики 1990–2002 / Р. С. Жданова ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2004. – 207 с.

  Хронологічним продовженням бібліографічної праці Л. І. Гольденберга «Джерела українського літературознавства» (К., 1990) є пропоноване видання.
  Об’єктом бібліографування представленого видання стали бібліографічні джерела українською та російською мовами, які опубліковані на території сучасної України.
  Зі змісту: Тарас Шевченко. – С. 97–100.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва662314

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(4Ук)я1  Ж42

 54.  Каталог видань творів Т. Г. Шевченка. Нотографія. Дискографія: із фондів Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської : [до 190-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка] / ред.-упоряд. : Р. П. Авдеєнко [та ін.] ; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської , Літ.-худож. музей Т. Г. Шевченка. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2004. – 51 с.

  Бібліографічні записи каталогу охоплюють 1861–2003 рр. Твори згруповані у трьох розділах. У першому – вміщено літературну спадщину Т. Г. Шевченка; у другому – мистецьку спадщину Т. Г. Шевченка; у третьому – музичні твори на слова Т. Г. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва654216

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.79

 55. 50 знаменитых украинских книг / В. П. Андрусенко, Л. СЗагребельная, Е. В. Козырь, Л. П. Петрова – Х. : Фолио, 2004. 511 с. – (100 знаменитых).

  Шевченко Т. Г. «Кобзарь» (1860). – С. 37–55.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва649433

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ш5(4Ук)я2  П99

 56.  Тарас Шевченко : бібліогр. покажч. (1989-2003) : до 190-річчя від дня народж. Т. Шевченка / уклад. Г. І. Гамалій ; наук. ред Р. С. Жданова ; М‑во культури і мистец. України ; Нац. парламент. б-ка України. – К., 2004. – 238 с.

  Бібліографічний покажчик охоплює видання про Т. Шевченка, які вийшли протягом 1989–2003 рр. У покажчик відібрано книги, статті зі збірників, періодичних видань українською та іноземною мовами. Література згрупована у п’яти розділах. Перший – знайомить із літературними та живописними творами поета. У другому – зібрані матеріали про життя і діяльність Шевченка. Третій розділ містить матеріали про переклади і видання творів Т. Шевченка. До четвертого розділу включено літературу присвячену поетові та образам його героїв. П’ятий – містить літературу про шевченківські місця.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва656618

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.82

 57. Тарас Шевченко і Вінничина : бібліогр. покажч. : до 190-річчя від дня народж. Т. Шевченка / уклад.: Г. Авраменко [та ін.] ; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с.

  Бібліографічний покажчик містить описи книг, публікацій зі збірників та періодичних видань, образотворчих і нотних матеріалів.
  Матеріали у виданні систематизовано за розділами: 1. Поділля в творчості Т. Шевченка; 2. Життя і творчість Т. Шевченка; 3. Вшанування пам’яті Т. Шевченка на Вінниччині; 4. Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва655472

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д Ш37.81

 58.  Тарас Шевченко: шляхами Київщини : біобібліогр. нарис : до 190-річчя від дня народж. / Упр. культури Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; підгот. М. С. Фенько ; наук. ред. М. П. Зніщенко. К. , 2004.   26 с. (Серія «Бібліотеки Київщинознавству» ; вип. 1).

  Жителі Київщини шанують пам’ять Тараса Григоровича Шевченка. Життєвий і творчий шлях великого Кобзаря висвітлено у наукових працях, художніх творах, в образотворчому мистецтві та творчості народних митців. Матеріал у покажчику згруповано за такими розділами: 1. Перебування Т. Г. Шевченка на Київщині; 2. Твори Т. Г. Шевченка написані на Київщині; 3. Київщина в творчості Тараса Шевченка; 4. Твори наших земляків про Шевченка; 5. Музеї Т. Г. Шевченка; 6. Пам’ятники Кобзарю на Київщині.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р103328

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш 37.84

 59.  Шевченкіана української діаспори : кат. виставки / уклад.: О. М. Дмитрієва, М. Ю. Охріменко ; наук. ред. О. І. Волосова ; М-во культури і мистец. України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. центр українознав. – Х. : Вид-во нар. укр. акад., 2004. – 36 с.

  Каталог представлений зібранням творів Т. Шевченка, а також містить матеріали про життя і творчість поета. Включає описи книг і статей за 1916–1999 рр. Бібліографічні описи супроводжуються стислими анотаціями. У межах розділів їх розташовано за алфавітом авторів і назв.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р100881

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.78

 60.  Шевченківська енциклопедія : робочий зошит А («А нумо знову віршувать» - Ашкаренко Григорій) / літ. ред. Р. В. Горобець ; НАНУ, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Від. шевченкознавства. – К., 2004. – 239 с.

  Дане видання є фрагментом Шевченківської енциклопедії, що готується до друку. Робочий зошит на літеру А містить такі розділи як : художній аналіз, поетика, жанрова система, віршова майстерність, особливість прози, малярські твори Т. Г. Шевченка та ін. Призначення даного тому – ознайомлення зі статтями різного типу, присвяченими літературним та малярським творам Шевченка, персоналіям та ін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В348783

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.85

 61.  Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біогр. довід. Ч. 2. / відп. ред. В. О. Горбик ; НАНУ, Ін-т іст. України, Укр. т-во охорони пам'яток іст. та культури України, Центр пам'яткознавства НАНУ та УТОПІК. – К. , 2005. – 346 с.

  Зі змісту: Петро Скрипник. Шевченко Тарас Григорович. С. 288–294.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В348988/Ч2

   

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук-К)д.я2

 62. Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук. К. : Школа, 2005. 284 с.: іл. – (Серія «1000»).

  У виданні подано інформацію про знакові постаті, які були головною рушійною силою суспільного розвитку та визначили подальший шлях української державності, зокрема про цукрозаводчика Платона Симиренка, коштами якого уперше було видано «Кобзар» Шевченка.
  Зі змісту: Пророк Тарас Шевченко (1814–1861). – С. 146–149.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва661851

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Т3(4Ук)д.я2  М48

 63.  Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, Л. В. Задорожна, О. І. Курок. – Суми : Університет. книга, 2005. – 266 с.

  Тарас Григорович Шевченко (1814–1861). – С. 64–66.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва666264

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ч33(4Ук)д.я2  М81

 64.  Палієнко М. Г. «Киевская старина» (1882–1906) : системат. покажч. змісту / М. Г. Палієнко. – К. : Темпора, 2005. – 608 с.

  У даному покажчику міститься 250 бібліографічних описів публікацій з журналу «Киевская старина» за (1882–1906) роки, що присвячені поету, художнику, мислителю Т. Г. Шевченку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672369

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Я172(4Ук)12  К38

 65. Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана : спроба обл. (крайової) Шевченківської енцикл. : у 2 кн. Кн. 1 / П. П. Ротач. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 432 с.

  Подано відомості про перебування Т. Г. Шевченка в Полтавській губернії, твори, які він присвятив Полтавщині та полтавцям; про митців і мистецькі колективи, що зверталися до Шевченківської тематики у своїй творчості.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В350248/Кн. 1

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д Ш37.90

 66.  Тарас Шевченко (1989–2004) : матеріали до бібліогр. : до 190-річчя від дня народж. / уклад. Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консульт.: М. М. Павлюк, І. Д. Бажанов ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, М-во культури і мистец. України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2005. – 299 с.

  Матеріал згруповано у семи розділах. У першому розділі подано літературні та живописні видання Т. Шевченка. У другому – література про життя і діяльність поета. У третьому розділі матеріали про місце Шевченка у світовій та вітчизняній історії. У четвертому – висвітлено ставлення Т. Шевченка до мистецтва. П’ятий розділ розкриває образ митця у художній літературі. Із літературою про шевченківські місця можна ознайомитися в шостому розділі. До сьомого розділу включено бібліографічні матеріали.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва704278

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.91

 67.  Кульбовський М. М. Подільська шевченкіана / М. М. Кульбовський. Хмельницький : Вид-во Алли Цюпак, 2006. – 133 с.

  У 2006 році виповнюється 160 років подорожі Т. Шевченка землями Поділля і Волині. Книга видана культурною громадськістю області за підтримки правління Хмельницького міського Товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» на вшанування пам’яті великого митця.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В349658/2

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.89

 68. Усі українські письменники: Біографічний нарис. Літературно-художній огляд. Перелік основних творів. Література для додаткового користування. Термінологічний словник / упоряд.: Ю. І. Хізова,

  В. В Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

  Зі змісту: Тарас Шевченко (1814–1861). – С. 210–216.

  Стаття містить основні відомості про життя і творчість, коротку характеристику творів і список рекомендованої літератури.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва711480

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ш5(4Ук)д.я2  У75

 69. Мушкудіані О. Н. Симфонія грузинської Шевченкіани : [бібліогр. покажч.] / О. Н. Мушкудіані . К. : Ін-т сходознавства Київ. міжнар. ун-ту, 2009. 103 с.

  Значне місце в грузинській шевченкіані посідають літературознавчі та довідкові матеріали про життєвий і творчий шлях українського поета. Тут є мемуарні згадки, статті, монографічні дослідження.
  Подана бібліографія складається з реєстру перекладів творів Тараса Шевченка грузинською мовою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва719843

  Шифр зберігання книги у ВДБО: д  Ш37.92

 70.  Видання Тараса Шевченка в Україні (1840–1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. І. О. Негрейчук ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М‑во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2010. – 72 с.

  Покажчик містить інформацію про видання творів Тараса Шевченка 1840–1923 рр. Матеріали розташовано за хронологією, у межах хронології – за абеткою авторів і назв творів. Допоміжний апарат включає іменний покажчик, покажчик назв творів та видань Т. Шевченка, місць видань творів друку, видавничі організації та установи, список сиглів та повних назв бібліотек та музеїв.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва728585

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.93

 71.  Видання творів Тараса Шевченка у фондах музею «Кобзаря» : каталог / упоряд.: О. С. Косенко, О. В. Веретільник. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 280 с.

  Хронологічно каталог охоплює період з 1840 по 2008 рік. В ньому вміщено описи видань творів Шевченка мовою оригіналу та в перекладах мовами народів світу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва751372

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.95

 72. Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008: бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж. – К.; Л., 2010. – 244 с.

  Зі змісту: Переклади творів Т. Шевченка французькою та фламандською мовами. – С. 210–212; Про Т. Шевченка. – С. 212–217.

  Див. Іменний покажчик: Шевченко Т. Г.  – С. 234.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc49658

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО:  Ш5(0)-31я1  У45

 73.  Сто великих українців. – К. : Арій, 2011. – 495 с. : іл.

  Видання містить 100 коротких біографічних нарисів – історичних портретів видатних наших земляків, зусиллями яких впродовж віків творилася українська історія та формувався світогляд української нації.

  Тарас Шевченко (1814–1861 рр.) – С. 200–205.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва734391

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4УКР)д.я2  С81

 74.  Тарас Шевченко: мозаїка цілости 1814–2014 : кат. вист. шевченкіани зі зб. В. Яцюка (Нац. музей Т. Шевченка, лип.-верес. 2011 р.) / упоряд. В. Яцюк ; наук. ред. С. Захаркін ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка в Америці, Ін-т джерелознавства НТШ-А, Ін-т критики, Нац. музей Т. Шевченка. – К. : Критика, 2012. – 50 с. : іл.

  У каталозі описано експонати виставки, яка відбулася в липні-вересні 2011 року в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Бібліографічні описи виконано із відтворенням особливостей джерела. Фото, ілюстрації, малюнки охоплюють період 1858–1940 рр. Допоміжний апарат: покажчик авторів та персоналій, видавців, художників, фотографів, попередніх власників.
  Видання є вшануванням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс52650

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.94

 75.  Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. , 2012. –

  Т. 1 : А–В / передм. І. М. Дзюби ; ред. В. Л. Смілянська. – 2012. – 742 с. : іл.

  Т. 2 : Г–З / ред. О. В. Бронь. – 2012. – 756 с. : іл.

  Т. 3 : І–Л / ред. В. Л. Смілянська. – 2013. – 886 с. : іл.

  Шеститомна енциклопедія – джерело, яке свідчить про здобутки шевченкознавства, у якій всебічно представлено життя і творчість Т. Шевченка. Твори Т. Г. Шевченка цитуються в оригіналі. До кожного тому додаються основні скорочення, абревіатура, скорочення назв біблійних текстів та бібліографічні скорочення. Додаток складається із опису книжок, що належали Т. Г. Шевченку та переліку ілюстрацій, вміщених на кольоровій вкладці.
  Бібліографічна Шевченкіана. – С. 403–422.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354112/1-3

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.96

 76.  Шевченківські лауреати, 19622012 : енцикл. довід. / вступ. сл. Б. І. Олійника ; авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – вид. 3-тє, змін. і допов. – К. : Криниця, 2012. – 861 с. : портр.

  На честь 50-річчя заснування в Україні премії ім. Тараса Шевченка.
  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка щороку за наслідками конкурсного відбору та після обговорення і таємного голосування визначає твори, гідні високої премії. Президент України своїм Указом, за поданням голови Шевченківського комітету, затверджує Національні премії тим, хто здолав усі сходинки до творчої вершини.
  Довідник включає Указ Президента України «Про відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» (від 17 лютого 2010 року, № 182/2010), Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, біографічні довідки про лауреатів Шевченківської премії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: АО270633

  Шифр зберігання книги у ВДБО: Ч216(4Ук)27я2  Ш37

 77.  Шевченко-художник : бібліогр. покажч. (1839–2012) : У 2 т. Т. 1 / упоряд.: Н. І. Орлова [та ін.] ; редкол.: Д. В. Стус (голова) [та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Нац. музей Т. Шевченка. – К. : Пріоритети, 2013. – 434 с.

  Бібліографічний покажчик, присвячений 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка, подає праці за період 1839–2012 рр. Перший том складається з двох розділів : малярські твори Тараса Шевченка та література про Шевченка-художника.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354461/1

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.88 (1)

 78.  Кульчий О. В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / О. В. Кульчий, Т. М. Малярчук, Ю. В. Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистецтва України. – К. : Кліо, 2013. – 352 с. : іл.

  Видання присвячене 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. У збірнику подано перелік особових фондів Шевченківських лауреатів, що зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України. Серед них Биков Л. Ф., Гончар О. Т., Дзюба І. М., Земляк В. С., Коротич В. О., Малишко А. С. та багато інших. Видання містить перелік особових фондів Шевченківських лауреатів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс56342

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч216(4Ук)27я2  63

 79.  Дати і події: 2014, перше півріччя : календар знаменних дат / уклад.: В. Кононенко [та ін.] ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2013. – 56 с. : іл.

  Випуск календаря містить статтю, присвячену 200-літньому ювілею Т. Шевченка, яка включає список літератури з основних видань творів Шевченка, літературу про нього, бібліографію, електронні ресурси.

  Геній слова і пензля. До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка (1814–1861). – С. 57–63.

  Шифр зберігання книги у фонді НБУВ: Ж74230 1(3)

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я25  Д21

 80.  Тарас Григорович Шевченко : бібліографія видань творів, 1840 – 2014 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. І. Попик (заст. голови) [та ін.] ; авткол.: В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко [та ін.]. – К., 2014. – 546 c.

  Книга містить бібліографічні відомості про видання творів Т. Шевченка мовою оригіналу та мовами народів світу з 1840 р. по 2014 р.
  Матеріали розташовано за розділами: бібліографічний літопис Шевченкових видань, твори мовою оригіналу та твори в перекладах мовами народів світу. Науково-бібліографічний апарат представлено системою з 11-ти покажчиків, що сприяє повнішому розкриттю змісту, зручності пошуку та користування. Серед них покажчики назв видань, іменний, редакторів та упорядників, авторів статей, приміток, коментарів, перекладачів, оформлювачів та ілюстраторів, місць видань, факсимільних репринтних видань, мов, на які перекладено твори Шевченка, хронологічний та ін.

  Шифр зберігання книги у фонді НБУВ: Вс56759

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.100

 81.  Тарас Шевченко і Україна : реком. бібліогр. покажч : у 2 ч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: О. Білик, О. Калганова ; наук. ред. В. Кононенко ; рецензенти: Н. Наумова, С. Зворський. – К., 2014. – (До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка). –

  Ч. 1 : «Земля, яку сходив Тарас…»: Україна в житті і творчості Т. Шевченка. – 216 с. : іл., фото.

  Ч. 2 : «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій…»: увічнення пам’яті Кобзаря на українській землі. – 176 с. : іл., фото.

  Покажчик вийшов у двох частинах. Перша частина містить огляд творчої спадщини Т. Шевченка та інформацію про літературу, яка відображає дитячі та юнацькі роки поета; друга – присвячена увічненню Кобзаря на українській землі.

  Шифр зберігання книги у фонді НБУВ: В354973/1, 2

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д  Ш37.101, 102

Виставку підготували:

зав. сектору Л. П. Мацкевич, пров. бібліогр. Є. П. Коновалова,  пров. бібліогр. Т. А. Гришина, мол. наук. співроб. А. О. Жабін.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45