Сікорський Іван Олексійович - психіатр, професор душевних і нервових захворювань при Київському Університеті Св. Володимира. До всенародного Дня здоров’я.

Іван Олексійович Сікорський (26 травня 1842 — † 14 лютого 1919), психіатр, психолог (зокрема визначний у галузі дитячої психології), профессор київського університету Св. Володимира та громадський діяч.  Іван Сікорський народився у с. Антонове Сквирського повіту Київської губернії  у родині священика з польським шляхетським корінням. 1869 р. закінчив з відзнакою медичний факультет київського університету Святого Володимира, в 1872 році захистив дисертацію «Про лімфатичні судини легенів», з 1873 р. працює у Петербурзі, з 1881 р. доцент. У 1884 р. отримав пропозицію перейти у Московський університет, але відмовився та повернувся до Київського університету, де працював майже до своєї смерті.

Іван Сікорський був редактором київського медичного журналу «Вопросы нервно-психической медицины» (1896 — 1905 рр.), засновником та головою низки наукових товариств. З його ініціативи засновано у Києві Лікарсько-Педагогічний Інститут для розумово-відсталих та нервових дітей. Сікорський автор понад 100 наукових праць, багатьох монографій і посібників, у тому числі близько 50 з загальної психології. Його монографія «О заикании» була перекладена на німецьку мову та зробила ім'я Сікорського відомим за кордоном. Іван Сікорський перший у світовій науці почав застосовувати експеримент у вивченні дитячої психології («Душа ребенка», 1901 та інші). Також досліджував психологічні аспекти суїциду. Сікорський тримався російських націоналістичних, монархічних та антисемітичних поглядів, був прихильником концепції «єдиної російської нації». Він був почесним членом Київського клубу російських націоналістів. Серед його головних теоретичних робіт на цю тему «Русские и украинцы: катехизис националиста» — де він аналізував основні психологічні риси, притаманні двом народам. У своїй праці «О психологических основах национализма» він спробував аналізувати націоналізм як психічне явище та збудував власну систему уявлень щодо різних національностей на основі успадкованих ними расово-біологічних розбіжностей.     

Іван Олексійович Сікорський помер 1 (14 за новим стилем) лютого 1919 року та похований на Байковому цвинтарі в Києві. Його син, Ігор Сікорський  емігрував та став видатним авіаконстурктором.

Пропонуємо відомі друковані праці І.О. Сікорського, що зберігаються у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

У список включена праця І.О. Сікорського “Сборникъ Научно-Литературныхъ трудовъ” з запропонованого читачеві видання  у п’яти книгах. У деяких випадках описуються невеликі за обсягом праці, статті з періодичних видань, тощо.

 1. Отецъ Іоаннъ Ильичъ Сергієвъ Кронштадтскій и его пребываніе въ Кіеве. – Кіевъ, 1893. – Типо-лит. Высоч. Утв. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К° въ Москве. – 31 с.

Шифр видання : CVI 12/ 749

 1. Психопатическая эпидемія 1892 года въ кіевской губерніи. – Кіевъ, 1893. – Типо-Литография императорскаго Унив. Св. Владиміра. – 46 с.

Шифр видання: U 3122

 1. Черты изъ психологіи славянъ. Речъ, произнесенная профессоромъ И. А. Сикорскимъ, въ торжественномъ заседаніи Славянскаго благотворительнаго общества 14 мая 1895 года. – Кіевъ, 1895. – Типографія И. И. Чоколова. – 15 с.

Шифр видання: CV 6/ 80

 1. Эпидемическія вольныя смерти и смертоубійства въ Терновскихъ хуторах (близъ Тирасполя) Психологическое исследование. 1897// Собрание научно-лит. статей. Вопросы общественной психологии. -  Киев, 1900. – 57 с.

Шифр видання: U 3121

 1. Объ успехахъ медицины въ деле охраненія высшихъ сторонъ здоровья. Речъ произнесенная проф. Сикорскимъ на торжественномъ годичномъ акте университета Св. Владиміра 16 января 1898 года. – Кіевъ, 1898. – Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра. – 22 с.

Шифр видання: EI 5/ 553

 1. Сборникъ научно-литературныхъ статей по вопросамъ общественной психологіи, воспитанія и нервно-психической гигіены въ п’яти книгахъ. – Киевъ, 1900. – Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Іогансона. –  Кн. 1-5.

Шифр видання: Ее 3051

 1. Успехи русскаго художественнаго творчества. Альбомъ двадцатипятилетія товарищества передвижныхъ художественныхъ виставокъ 1872-1897. XXV. Изд. Фишеръ (подъ непосредственнымъ наблюденіемъ коммиссіи товарищества). – Кіевъ, 1900. – Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К°. – 60 с.

Шифр видання: Е III 1/ 314

 1. Памятная книжка здоровья. Стенныя таблицы для чайныхъ, библіотек и народных школь. Изданіе Юго-Западного Общества Трезвости. – Кіевъ, 1902. – Типографія товарищества И. Н. Кушнеревъ и К°. – 12 с.

Шифр видання: Z 594

 1. Всеобщая Психологія съ физіогномикой въ иллюстрированномъ изложеніи.  – Кіевъ, 1904. – Типографія С. В. Кульженко. – 574 с.

Шифр видання: Z 2885

 1.  Психологическія основы воспитанія. Речъ произнесенная въ торжественном заседаніи Второго Съезда Отечественныхъ Психіатровъ въ Кіевъ Профессоромъ Психіатріи при Университете Св. Владиміра И. А. Сикорскімъ. – Кіевъ, 1905. – Типографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°. – 28 с.

Шифр видання: U 3124

 1.  Начатки психологіи съ 20 фигурами въ тексте. Изд. Второе, дополнительное.  – Кіевъ, 1909. – Тип. С. В. Кульженко. – 136 с.

Шифр видання: Z 6761

 1.  Основы теоретической и клинической психіатріи съ краткимъ очеркомъ судебной психологіи.  (Иллюстрированное изданіе съ 300 фиг. въ тексте) – Кіевъ, 1910.  – Тип. С.В. Кульженко. – 702 с.

Шифр видання: Z 8032

 1.  Душа ребенка съ краткимъ описаніемъ души животныхъ и души взрослаго человека. Съ 20-ю рисунками. –  Кіевъ, 1911. –  Типографія С.В. Кульженко. – 188 с.

Шифр видання: U 2019

 1.  Антропологическая и психологическая генеалогія Пушкина.  – Кіевъ, 1912. – Типографія С.В. Кульженко. – 34 с.

Шифр видання: U 2695

 1.  Основы алкогольной политики въ Россіи. –  Кіевъ, 1912. –  Типографія С.В. Кульженко. – 24 с.

Шифр видання:  U 2696

 1.  Русскіе и Украинцы. (Глава изъ этнологическаго катехизиса ). Докладъ въ Клубе Русскихъ Націоналистовъ въ Кіеве 7 февраля 1913 года. – Кіевъ, 1913.  –  Типографія С. В. Кульженко. – 56 с.

Шифр видання: S 2290

 1. Современная всесветная война 1914 года. Причины войны и устраненіе ихъ. (Сборъ отъ продажи въ пользу семействъ раненыхъ) – Кіевъ, 1914. –  Типографія С.В. Кульженко. – 28 с.

Шифр видання: U 1855

 1. Что такое нація и другія формы народной жизни ?  - Кіевъ, 1915. – Лито-Типографія С.В. Кульженко.  – 56 с.

Шифр видання: U 2186

Виставку підготувала науковий співробітник Гуржій І. О.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства