Державне регулювання економіки

Необхідність забезпечення сталих темпів економічного зростання та забезпечення на цій основі соціального розвитку обумовлює соціальність втручання органів державної влади в національну економіку.

Прямим методом державного регулювання є правове регулювання, яке здійснюється за допомогою розробки та прийняття законодавчо-нормативних актів, що створюють правові умови розвитку економіки та соціальної сфери.

Україна поступово інтегрує в європейський економічний простір, що обґрунтовує актуальність державного регулювання на всіх рівнях управління. Це вимагає використання системного, науково обґрунтованого підходу до прийняття рішень органами державної влади та всіма суб’єктами державного регулювання економіки.

Економіка є основою для підвищення рівня життя населення та поліпшення його якості, а це - кінцева мета існування державного устрою.

Книжки представлені на виставці:

 1. Азарян Олена Михайлівна.

  Прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Азарян, О. О. Шепелев ; під ред. д-ра екон. наук., проф. О. О. Шубіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 148 с.

  У монографії розглянуті теоретико-методологічні основи прогнозування інноваційного розвитку економічної системи, визначена сутність механізму прогнозування макроекономічних процесів. Розроблена концепція інноваційного розвитку економічної системи, модель прогнозування інноваційного розвитку економічної системи. Проведено аналіз розвитку системи соціально-економічного прогнозування в Україні, інноваційного розвитку національної економіки, інноваційного розвитку високотехнологічного сектору промисловості, інноваційного розвитку регіональної економіки. Проведена практична реалізація моделі прогнозування інноваційного розвитку економічної системи.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 734741

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 А-35

 2. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Сто­лярчук [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334, [2] с.

  У монографії проведено комплексне дослідження циклічно-нерівномірного характеру розвитку капіталістичної ринкової системи з розкриттям еволюції його соціально- економічних вимірів, визначено критерії ідентифікації економічних циклів та здійснено економетричне оцінювання економічних циклів XX ст. Значну увагу приділено оцінюванню ефективності ключових важелів та інструментів антициклічного регулювання економіки, ре­алізованих провідними країнами світу протягом останнього століття. Досліджено модифіка­цію циклічної форми руху капіталістичного відтворення в епоху глобалізації та розкрито по­літекономію глобального економічного циклу. Розглядається також вплив глобальної економічної кризи 2007—2009 рр. на економіку України у її галузево-секторальному вимірі та визначаються національні пріоритети антициклічного регулювання української економі­ки.
  Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52002

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 А-72

 3. Базилевич Віктор Дмитрович.

  Державні фінанси [Текст] : навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; заг. ред. В. Д. Базилевич. - К. : Атіка, 2002. - 368 с.

  У навчальному посібнику розкривається еко­номічна природа державних фінансів, логічно ви­будовується система формування доходів та видат­ків Державного бюджету, аналізуються причини бюджетного дефіциту, визначаються принципи побудови оптимальної податкової системи, що особ­ливо актуально в умовах трансформаційних пере­творень економіки України.
  У роботі оригінально розв’язуються питання управління державними фінансами та контролю за їх використанням. Матеріал подано з урахуванням діючих нормативних документів та Бюджетного кодексу, також вводиться новітній категоріальний апарат кредитно-фінансових відносин. Навчальний посібник є органічною складовою системи підго­товки економістів (як практиків, так і теоретиків), буде важливим джерелом знань для всіх, хто праг­не мати системні, ґрунтовні знання у фінансовій сфері України, намагається самостійно розібратися у складних проблемах сучасного бюджетотворення.
  Автори з вдячністю приймуть усі критичні за­уваження та конструктивні пропозиції щодо по­кращення структури та змісту навчального по­сібника.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 624543

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-17

 4. Бандурка Олександр Маркович.

  Державне регулювання економіки [Текст] : підручник для вищих закл. освіти МВС України / О. М. Бандурка [та ін] ; Університет внутрішніх справ. - Х. : Вид-во Ун-ту внутрішніх справ України, 2000. - 160 с.

  Підручник містить систематичний виклад основних положень курсу “Державне регулювання економіки”. Метою підручника є роз’яс­нення принципів і закономірностей розвитку і реалізації державного регулювання економіки, його специфіки в умовах України.
  Для курсантів і слухачів вищих закладів освіти МВС України, а та­кож тих, хто цікавиться питаннями державного регулювання еконо­мікою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 599164

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Б-23

 5. Бєляєв Олександр Олександрович.

  Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії [Текст] / О. О. Бєляєв [и др.] ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 190 с.

  У роботі відображені основні підходи з проблем зв’язків та залежностей між державою і перехідною економікою. Дано теоретичний аналіз та уза­гальнення основних функцій держави в перехідній економіці, її роль у роз­робці відповідної економічної стратегії і тактики, які повинні забезпечити постановку та реалізацію адекватних сучасному станові соціально-економічних завдань в Україні в контексті ринкових трансформацій.
  Книга розрахована на студентів усіх спеціальностей, аспірантів, викла­дачів, які цікавляться зазначеними проблемами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650205

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Б-44

 6. Бланк Ігор Олександрович.

  Управління фінансами підприємств [Текст] : підруч. / І. О. Бланк, Г. В. Ситник ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 2006. - 780 с.

  У підручнику висвітлюються основні питання з управління фінансами підприємств: концептуальні засади управління фінансами, методологічні засади побудови систем забезпечення управління фінансами підприємств, теоретичні засади та методичний інструментарій управління активами та капіталом підприємства, методологічні основи управління інвестиціями та грошовими потоками, питання управління фінансовими ризиками, основи антикризового фінансового управління. Підручник містить практикум, який дозволяє здійснити контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою питань та тестових завдань, опанувати практичний інструментарій управління фінансами підприємств на основі вирішення ситуаційних вправ.
  Розрахований для студентів та викладачів економічних вузів, буде корисним для керівників та фінансових менеджерів підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684650

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 1)Б-68

 7. Бланк Игорь Александрович.

  Управление денежными потоками [Текст] / И. А. Бланк. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - К. : Эльга ; К. : Ника-Центр, 2007. - 752 с.

  В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными потоками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис управления денежными потоками, сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий; определе­ны формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков. Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежными потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат.
  Первое издание книги вышло в 2002 году.
  В настоящем издании обновлен нормативный и методический материал, расширено изложение теоретических вопросов управления денежными потоками предприятия, рас­смотрен современный практический опыт этого управления.
  Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, препо­давателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689672

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Б-68

 8. Бова Тетяна Вячеславівна.

  Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку [Текст] : монографія / Т. В. Бова ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 450 с.

  У монографії досліджено теоретичні засади державної іннова­ційно-інвестиційної політики. Закладено методологічні засади фор­мування державної інноваційно-інвестиційної політики. Дослідже­но стан ефективності державної інноваційно-інвестиційної політи­ки. Визначено сучасний стан і проведена оцінка реалізації регіональ­ної інноваційно-інвестиційної політики держави з метою економічного розвитку. Розроблено напрями розвитку державної інноваційно-інве­стиційної політики України. Визначено шляхи підвищення ефектив­ності державної інноваційно-інвестиційної політики.
  Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управ­ління, економіки, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 750216

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Б-72

 9. Васильченко Віталій Сергійович.

  Державне регулювання зайнятості [Текст] : навч. посіб. / В. С. Васильченко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2008. - 456 с.

  Розглядаючи сутність, принципи, теоретичні основи і забезпечення держав­ного регулювання зайнятості, а також методи та технології її впровадження й ре­зультати державного регулювання зайнятості. Розглядається також державна по­літика зайнятості в Україні як складова соціально-економічної політики. Поруч із відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практи­ка регулювання зайнятості з урахуваннями як позитивних, так і негативних тен­денцій глобалізації, якій притаманне наростання впливу на національні економі­ки та соціальну політику.
  Для викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів, спеціалістів і керівників держав­ної служби і підвищення кваліфікації кадрів ДСЗ.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 705588

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 В-19

 10. Гаман Микола Васильович.

  Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід [Текст] / М. В. Гаман. - К. : Вікторія, 2004. - 311 с.:

  У монографії всебічно розглянуто стан інноваційної діяль­ності в Україні, визначено основні напрями інноваційної політики держави. Здійснено огляд практики державного управління і під­тримки інновацій в різних країнах світу.
  Книга може бути корисною для фахівців у сфері державно­го управління та економіки, студентів та аспірантів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 653200

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Г-18

 11. Герасимчук Зоряна Вікторівна.

  Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук ; Луцький національний технічний ун-т. - Луцьк : Надстир`я, 2008. - 528 c.

  У монографії досліджено теоретичні та прикладні основи сталого розвитку регіону, визначено концептуальні засади його політики. В цьому аспекті узагальнено відповідні проблеми, сформовано напрямки їх подолання і теоретико-методологічні підходи до діагностики та забезпечення безпеки регіонального розвитку. В книзі розкривається також зарубіжний досвід становлення регіональної політики сталого розвитку, зосере­джується увага на визначенні та реалізації її стратегічних пріоритетів, фінансовому за­безпеченні, поглибленні конкурентоспроможності регіону в контексті його сталого розвитку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46711

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Г-37

 12. 12. Государственный сектор в экономике Украины [Текст] / Л. М. Кузьменко [и др.] ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : [б.и.], 2007. - 256 с.:

  Обобщены теоретические материалы, касающиеся процессов возникновения и развития института государственного сектора экономики. Рассмотрены особенности функционирования государственного сектора в условиях трансформационной эконо­мики Украины. Значительное внимание уделено проблемам управления государствен­ным сектором промышленности, корпоративными правами государства, подходам к совершенствованию структуры госсектора. В монографии обозначены приоритетные направления дальнейшего развития государственного сектора экономики Украины, выделенные на основании степени их соответствия основным функциям государст­венного сектора в рамках украинской модели экономики.
  Книга рекомендуется научным работникам, преподавателям и студентам эко­номических специальностей, работникам органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689516

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Г-72

 13. Гриньова Валентина Миколаївна.

  Державне регулювання економіки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - 736 c.

  У підручнику «Державне регулювання економіки» розглянуто: основні теоре­тичні питання державного регулювання економіки; елементи системи державного регулювання; макроекономічного планування як інструмента державного регу­лювання; програмно-цільове регулювання економіки; регулювання регіонального розвитку; державне регулювання ринку праці; можливості використання балансів у системі державного регулювання; антиінфляційна політика та державне регу­лювання цін; питання державної підтримки інвестиційної діяльності; бюджетно-фінансового та податкового регулювання економіки; державного регулювання під­приємницької діяльності; забезпечення державних гарантій і соціального розвит­ку; грошово-кредитних відносин і валютного регулювання економіки; державного забезпечення інноваційного розвитку галузей економіки; державного регулюван­ня екологічної безпеки та розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Теоретич­ний матеріал доповнено статистичними даними, що характеризують досягнутий, рівень економічного та соціального розвитку України.
  Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також органів державної влади, які здійснюють регулювання національної економіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 685804

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Г-85

 14. Гриньова Валентина Миколаївна.

  Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c.

  У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні засади держав­ного регулювання за основними напрямами національної економіки. Висвітлено складові системи державного регулювання, розкрито взаємозв’язки цілей, завдань, функцій, процесу, методів, принципів, інструментів та ресурсного забезпечення макроекономічного регулю­вання. При викладенні матеріалу акцент зроблено на необхідності за­безпечення збалансованого макроекономічного розвитку як найважли­вішого чинника регулювання в динамічних умовах господарювання. Обґрунтовано шляхи забезпечення державними органами влади макроекономічного розвитку та послідовного зростання добробуту на­селення. Теоретичний матеріал доповнено статистичними даними, що характеризують досягнутий рівень економічного та соціального роз­витку України. До кожної теми додаються контрольні запитання і зав­дання. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.
  Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, працівників установ державної влади, які здійснюють регулю­вання національної економіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 704013

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-85

 15. Гусєв Вячеслав Олександрович.

  Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження [Текст] : монографія / В. О. Гусєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 623 с.

  У монографії досліджуються теоретико-методологічні засади формуван­ня державної інноваційної політики й управлінських механізмів її впрова­дження. З позицій інституціонально-системного підходу розкрито зміст дер­жавної інноваційної політики в контексті парадигми сталого інноваційного розвитку. Визначено основні інституціональні чинники формування держав­ної інноваційної політики на загальнодержавному, галузевому, регіонально­му і міжнародному рівнях, а також у секторі малого та середнього підприєм­ництва. Проведено аналіз і розкрито структуру національної інноваційної системи як інституціональної основи впровадження державної інновацій­ної політики. Досліджено функції державного управління у сфері інновацій­ної діяльності як основного засобу впровадження державної інноваційної політики та регулювання пріоритетних інноваційних процесів.
  Розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників наукової та освітньої галузі «Державне управління», а також працівників державних органів влади, органів місцевого самоврядування, які займаються або цікав­ляться проблемами державної інноваційної політики й управління у сфері інноваційної діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 750214

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Г-96

 16. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І. Р. Михасюка. - Львів­ський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене - К.: Атіка, Ельга-Н, 2000.- 592 с.

  Підручник з державного регулювання економіки підготовлено відповід­но до програми Міністерства освіти України. У ньому розкрито зміст (сут­ність), форми та механізм державного регулювання економіки, організацію і методологію прогнозування, макроекономічного планування, особливості державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки.
  Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 602190

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Д-36

 17. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.— К.: КНЕУ, 2000. — 316 с.

  У навчальному посібнику «Державне регулювання економіки» викла­даються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання еко­номіки; методологічні й організаційні основи соціально-економічного про­гнозування, державного програмування та макроекономічного планування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структур­ної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіо­нальної, соціальної та екологічної політики.
  Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 601726

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Д-36

 18. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / за ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2007. - 768 с.

  Монографію присвячено розкриттю сутності державної регіональ­ної політики, аналізу стану та проблем державного регулювання регіонального розвитку в Україні. Визначено особливості регіонально­го розвитку країни, окреслено нові підходи та пріоритети розвитку місцевого самоврядування. Розглянуто особливості сучасної регіо­нальної політики України, визначено стратегічні пріоритети та ме­ханізми її реалізації на сучасному етапі. Проаналізовано актуальні про­блеми регіональної політики України в контексті розвитку інтег­раційних процесів.
  Розрахована на широке коло фахівців, державних службовців, на­родних депутатів України, представників місцевих органів влади та са­моврядування, науковців, широке коло зацікавлених осіб.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693864

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Д-36

 19. Держава та економічне зростання (концепція державного регулю­вання відтворювальних процесів в економіці України) / за редакцією д-ра екон. наук Кваснюка Б.Є. - К.: Ін-т економ, прогнозує., 2001. - 88 с.

  Концепція відображає результати багаторічних наукових досліджень стану та перспе­ктив відтворення суспільного продукту, переходу України на траєкторію економічного зростання. В ній представлено узагальнені рекомендації щодо посилення ролі держави в трансформаційних процесах, впровадження інноваційної моделі розвитку, антимонопольного регулювання, удосконалення промислової політики, поліпшення стану домашніх го­сподарств, розвитку інвестиційного потенціалу розширеного відтворення та економічного зростання. Концепцію, її кількісні аналітичні параметри побудовано на базі національних рахун­ків та міжгалузевого балансу України. Розрахунки та висновки виконані на основі сучас­них наукових методів, деякі з них мають піонерний характер, розкривають нові обрії для дослідження та розроблення важливих аспектів державного регулювання економіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 621173

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Д-36

 20. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2010.-288 с.

  Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання управ­ління регіональним соціально-економічним та суспільно-політичним розвитком в Україні на основі оптимального поєднання державної вла­ди та місцевого самоврядування. Розроблено шляхи удосконалення ме­ханізмів управління розвитком регіонів.
  Розраховано на широке коло фахівців, державних службовців, на­родних депутатів України, представників місцевих органів влади та ор­ганів місцевого самоврядування, науковців, усіх зацікавлених осіб.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 734944

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Д-36

 21. Державна політика стабілізації фінансів підприємств : монографія / [А.І.Данипенко, В.В.Зимовець, О.М.Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2011. - 452 с.

  У монографії викладені результати досліджень, що охоплюють методологічні про­блеми державної регуляторної політики в сфері фінансів реального сектора та канали і сфери можливого впливу держави на фінансовий стан підприємств. Особливу увагу приділено: податковим інструментам зміцнення фінансового стану підприємств; розвитку кредитних відносин між комерційними банками і підприємствами щодо формування оборотних коштів промислових підприємств і механізму залучення інвестиційного капі­талу підприємствами на фондовому ринку; питанням методичних підходів до аналізу і оцінки фінансової стійкості підприємств; проблемі збитковості, фінансового плану­вання та антикризового управління.
  Для науковців, державних службовців, аспірантів і студентів економічних спеціаль­ностей вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 752618

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Д-36

 22. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За ред. М. К. Галянтича. - К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2005. - 176 с.

  У монографії сформульовано поняття ПФГ як промислово-фінансового об’єднання підприємств особливого виду, що створюється і діє на засадах партнерських відносин між державою і суб’єктами господарювання, пропо­нуються зміни до визначеного у законодавстві поняття ПФГ, шляхи спрощен­ня порядку створення ПФГ, виокремлено стадії створення ПФГ. Обґрунтова­но доцільність встановлення у законодавстві вимоги до створення спеціаль­них фондів ПФГ. Велика увага приділяється правовій природі Генеральної угоди ПФГ з урахуванням її кваліфікації як організаційного господарського договору. Систематизовано основні принципи правового забезпечення дер­жавного регулювання створення та діяльності ПФГ. Наголошується на не­обхідності подальшого розвитку правового забезпечення управління ПФГ з урахуванням посилення принципів централізації в управлінні ними.
  Розрахована на наукових працівників, працівників органів законодавчої та виконавчої влади, студентів та аспірантів правових та економічних спеціаль­ностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 671696

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 623 1) Д-36

 23. Дмитриченко Лилия Ивановна.

  Государственное регулирование экономики: методология и теория [Текст] / Л. И. Дмитриченко. - Донецк : УкрНТЭК, 2001. - 330 с.

  В монографии осуществлено комплексное политико-экономичес­кое исследование проблемы государственного регулирования экономи­ки. Проанализированы его методологические предпосылки, сущность, целевая функция и структурно-функциональные связи механизма мак­роэкономического регулирования в единстве с законами рынка. Разра­ботаны предложения по совершенствованию макроэкономического ре­гулирования социально-экономических процессов, обусловливающие формирование в Украине социально ориентированной рыночной эко­номики.
  Для преподавателей и научных работников, студентов и аспиран­тов, практических работников органов государственного управления, а также всех, кого интересует данная научная проблема.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 614853

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Д-53

 24. Жарая Світлана Борисівна.

  Механізми державного регулювання підприємницької діяльності на регіональному рівні: шляхи розвтику в Україні та європейська практика [Текст] : монографія / Світлана Жарая ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : К.І.С., 2011. - 270 с.

  У монографії висвітлено проблеми формування та розвитку механізмів держав­ного регулювання підприємницької діяльності на регіональному рівні; обґрунтовано підходи щодо вдосконалення регіональної підтримки розвитку підприємництва; уза­гальнено міжнародний досвід спрощення дозвільних процедур ведення підприєм­ницької діяльності та організації єдиних дозвільних центрів у зарубіжних системах державного управління, придатний для застосування у практиці державного регулю­вання підприємницької діяльності в Україні.
  Особлива увага приділяється впровадженню в Україні європейських стандар­тів надання адміністративних послуг з питань ведення підприємницької діяльності, інноваційних технологій в організації надання послуг органами місцевого самовря­дування.
  Для слухачів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів і науковців, екс­пертів у сфері державного управління та державних службовців.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 743372

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 621  Ж-34

 25. Желюк Тетяна Леонтіївна.

  Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2010. - 511 с.

  У монографії «Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти» обґрунтовано концептуальні засади управління довгостроковим розвитком національної економіки; проаналізовано фактори та передумови для довгострокового розвитку національної економіки; розкрито інституційні, організаційні, методологічні засади реалізації функціо­нальних складових управління довгостроковим розвитком економіки України на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному рівнях; проаналізовано ефективність використання економічного інструментарію управління довгостроковим розвитком в контексті досягнення стратегічних пріоритетів довгострокового розвитку національної економіки; запропоновано напрямки модернізації функціональних складових управління довгостроковим розвитком економіки України з врахуванням нагромадженого досвіду управління в розвинутих країнах світу.
  Для науковців, аспірантів, слухачів магістратури, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 731485

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Ж-52

 26. Заблоцький Богдан Федорович.

  Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. - Л. : Новий Світ - 2000, 2009. - 582 с.

  Монографічний підручник написаний відповідно до освітньо-професій­ної програми підготовки фахівців у вищій школі України за спеціальностя­ми напряму 0501 “Економіка і підприємництво” і призначений для вивчення національної економіки. У ньому висвітлено теоретичні основи формуван­ня національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому роз­витку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробуту і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.
  Висвітлено роль демократизації, економічної свободи, прогнозування і регулювання економічних процесів країни. У підручнику також розкрито сутність політики економічного зростання, інтеграції у світове господар­ство та основи національної економічної безпеки.
  Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лек­тором, індивідуального навчального плану студентом, запропоновано те­сти для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Підруч­ник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам управління економікою, науковцям.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707992

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 З-12

 27. Зимовець Владислав Вікторович.

  Державна фінансова політика економічного розвитку [Текст] / Зимовець В. В. ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 355 с.

  Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Проаналізовано вплив державної фінансової політики на макроекономічну стабільність, нагромадження ка­піталу та добробут населення. Досліджуються інституційні чинники формування фі­нансової системи та розподілу капіталу між інституційними секторами економіки. Державна фінансова політика економічного розвитку розглядається у контексті вза­ємозв’язку фіскальної і монетарної політики у короткостроковому періоді та її впливу на нагромадження капіталу і рівень добробуту населення у довгостроковому, визна­чено концептуальні засади реалізації державної фінансової політики економічного розвитку та її стратегічні цілі.
  Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться проблемою державної фінансової політики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 738592

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 З-62

 28. Кабанов Володимир Григорович.

  Державне регулювання та активізація діяльності на ринку фінансових інвестицій в Україні [Текст] : монографія / В. Г. Кабанов ; Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Дорадо-Друк, 2009. - 356 с.

  Монографія присвячена актуальній проблемі вітчизняної економічної науки - дослідженню еволюції державного регулювання ринку фінансових інвестицій за умов становлення глобальної регулятивної системи. Викла­дено теоретико-методологічні питання специфіки функціонування фінан­сових інвестицій. Визначено умови, та новітні особливості реалізації дер­жавних регулятивних функцій за дії факторів фінансової глобалізації. За­пропоновано концептуальний проект модернізації ринків фінансових ін­струментів в Україні. Обґрунтовано рекомендації щодо напрямів та захо­дів реформування системи державного регулювання фінансових інвести­цій.
  Розраховано на наукових працівників, керівників та фахівців мене­джерів фінансових установ, підприємств, викладачів, аспірантів, студен­тів, а також широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 49709

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-12

 29. Кизим Микола Олександрович.

  Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу [Текст] : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. - Х. : Інжек, 2009. - 328 с.

  У монографії комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з основами господарювання суб’єктів малого бізнесу та державної підтримки його розвитку.
  Проведено аналіз стану малого бізнесу та проблем його розвитку. Для підвищення ефективності державних заходів підтримки розвитку малого бізнесу подано комплексний підхід щодо оцінки його стану та динаміки розвитку, а також її практичне використання. Досліджено механізм державної під­тримки розвитку малого бізнесу України та провідних країн світу. Проаналізовано сукупність програм державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні та її областях, визначено недоліки програм. Досліджено переваги використання методів програмно-цільового управління в процесі формування інструментів підтримки малого бізнесу в Україні. Запропоновано удосконалену структуру цільової програми, методику оцінки якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу, подано її практичне застосування.
  Книга призначена для працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних заходів. Викладені в монографії теоретико - методичні підходи дозволять читачам у процесі самостійної роботи розвинути індивідуальні аналітич­ні можливості, необхідні для прийняття управлінських рішень.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 727901

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-38

 30. Кизим Микола Олександрович.

  Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України [Текст] : монографія / М. О. Кизим, Є. М. Крячко ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. - Х. : Інжек, 2010. - 291 с.

  У монографії викладаються теоретичні основи і практичні рекомендації щодо процесу формування державної цільової програми з підвищення конкурентоспроможності регіонів України.
  Проведено аналіз впливу конкурентоспроможності країн світу на економічне зростання та якість життя їх населення з використанням кореляційного і кластерного аналізів. Проаналізо­вано динаміку соціально-економічного розвитку регіонів України. Запропоновано комплексну методику оцінки конкурентоспроможності регіонів країни. Розроблено механізм першочерго­вості вибору регіонів України, що підлягають включенню до державної цільової програми.
  Монографію розраховано на фахівців у галузі управління економічним розвитком регіо­ну та органів державної влади, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів економічних спеці­альностей вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 736318

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-38

 31. Ковтун Олег Іванович.

  Державне регулювання економіки [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. екон. спец. / О. І. Ковтун [та ін.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : [б.в.], 2001. - 219 с.

  Навчально-методичний посібник складено у вигляді підручника відповідно до програми курсу «Державне регулювання» з урахуванням основних напрямів реформування економіки України і нових (функціональних) підходів до її структуризації, регулювання і планування. Посібник призначений для забезпеченні поглибленого, системного і комплексного вивчення студентами економічний спеціальностей очної, заочної та вечірньої форм навчання тем і питань з тео­рії, методології і практики державного регулювання економіки ринкового і пе­рехідного типів; з методики вибору й обґрунтування конкретних важелів впливу (економічних, юридичних та адміністративних) на умови господарювання економічних суб’єктів у ринкових і перехідних економічних системах; методів і форм обрання й обґрунтування економічної політики держави та оцінки її вивчення передумов для прийняття управлінських рішень на макроекономічному рівні; з методики розрахунку й обґрунтування структури прогнозів, індикативних планів і програм (інформаційно-аналітичної бази регулювання), які визна­чають специфіку, напрями й ефективність розвитку окремих галузево територіальних підрозділів, окремих видів діяльності та ринків.
  Цей навчально-методичний посібник сприятиме ефективнішій самостій­ній роботі студентів.
  Навчально-методичний посібник призначений для індивідуальної роботи і самостійного поглибленого комплексного вивчення курсу "Державне регулю­вання економіки ”, його укладено для студентів економічних спеціальностей як денної, вечірньої, так і заочної форм навчання.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 617576

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-56

 32. Кривцов Александр Станиславович.

  Роль государства в рыночной экономике [Текст] : обзорный конспект лекций по курсу "Государственное регулирование экономики" / А. С. Кривцов, В. М. Бережной ; Харьковский гос. автомобильно-дорожный технический ун-т. - Х. : Факт, 2001. - 80 с.

  В работе рассматриваются сущность, цели и методы государственного регулирования экономики, его основные теоретические концепции. Особое внимание приводится проблемам государственного регулирования переходной экономики на примере Украины.
  Издание рассчитано на студентов экономических специальностей, будущих руководителей производства, предпринимателей, а также слушателей экстерната.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605814

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-82

 33. Кривцов Александр Станиславович.

  Государственное регулирование экономики [Текст] : учеб. пособие для студ. экон. спец. и слушателей экстерната / А. С. Кривцов, В. М. Бережной ; Харьковский гос. автомобильно-дорожный технический ун-т. - Х. : Факт, 2001. - 72 с.

  В учебном пособии рассматривается один из важнейших аспектов современной экономической теории - государственное регулирование экономики.
  При условии ограниченного количества учебно-методической литературы по курсу «Экономическая политика» данное издание наверняка пригодится как студентам экономических специальностей, так и будущим юристам, руководителям  производства,предпринимателям, а также слушателям экстерната.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 605039

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-82

 34. Круш Петро Васильович.

  Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / П. В. Круш, І. А. Максименко ; ред. П. В. Круш ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 424 с.

  Досліджено теоретичні та прикладці аспекти регулювання сучасних економічних систем. Комплексно проаналізовано формаційний, цивілізаційний та інституціональний підходи до регулювання ринкової економіки. Розглянуто роль усіх основних інститутів регулювання сучасних економічних систем: ринку, держави, корпорацій, недержавних організацій. Визначено основні проблеми взаємодії суб’єктів економіки в умовах ринкової трансформації, економічну роль та функції держави в умовах гло­балізації національної економіки, а також запропоновано напрями вдосконалення механізму регулювання глобальної економіки на сучасному етапі її розвитку.
  Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 696811

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 К-84

 35. Малий Іван Йосипович.

  Економіка державного сектора [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Малий, М. К. Галабурда ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 280 с.

  Висвітлюються проблеми функціонування ринкової економіки, на основі яких подано обґрунтування нормативних функцій держави, здійснено позитив­ний аналіз практики державного регулювання економічних систем. Особливу увагу приділено принципам оптимізації розмірів та масштабів державного сектора в умовах досяжного оптимуму з урахуванням факторів викривлення.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо - професійною програмою підготовки бакалаврів напряму «Економічна теорія».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 691698

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 М-19

 36. Механізм державного інноваційно-інвестиційного розвитку регіону: стратегічний аспект: монографія / В.М. Гончаров, П.С. Петренко, А.Є. Пожидаєв, О.В. Орлова-Курілова, О.В. Онікієнко, О.С. Захарова. - Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. - 186 с.

  Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологіч­них, методичних і практичних питань щодо формування та реалізації інноваційно-інвестиційної політики держави у розвитку економіки регі­ону.
  Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників і фахівців підприємств та органів державної влади.
  Дана монографія видається відповідно до Координаційного плану науково-дослідних робіт в області організації виробництва і соціальних систем на 2011-2015 рр.. Міжнародної академії науки і практики органі­зації виробництва (м. Воронеж, Росія).

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763618

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 М-55

 37. Національна економіка : навч. посіб. / ГО- П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Савченка. — К. : КНЕУ, 2011, —646, [2] с.

   «Національна економіка» — це навчальна дисципліна, покликана забезпечу­вати фундаментальну економічну підготовку бакалаврів усіх напрямів галузей знань «Економіка і підприємництво» і «Менеджмент і адміністрування».
  «Національна економіка: Навчальний посібник» призначений дати студен­там теоретичні знання та найпростіші методичні навички з питань, що відобра­жають виробничі, фінансові й інституційні умови та результати розвитку госпо­дарського комплексу країни.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 759054

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Н-35

 38. Національна економіка: Підручник. / Заред. проф., к.е.н. П.В. Кру­ша. - К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. - 416 с.

  Пропонований підручник є узагальненням надбань зарубіжної та віт­чизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей форму­вання та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально - економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві.
  Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, а також-молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 702197

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Н-35

 39. Національна економіка: Тексти лекцій / О. П. Тищенко, 35 А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.; За заг. ред. А. Г. Савченка. — К.: КНЕУ, 2007. — 464 с.

   «Національна економіка» — це навчальна дисципліна, покликана забезпечу­вати фундаментальну економічну підготовку бакалаврів усіх спеціальностей на­пряму «Економіка і підприємництво».
  «Національна економіка: Тексти лекцій», призначені надати студентам тео­ретичні знання та найпростіші методичні навички з питань, що відображають виробничі, фінансові та інституційні умови і результати розвитку господарсько­го комплексу країни.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 691420

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018,0 Н-35

 40. Новікова Ольга Федорівна.

  Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання [Текст] : монографія / О. Ф. Новікова [и др.] ; НАН України, Інститут економіки промисловості. - Донецьк : [б.в.], 2009. - 220 с.

  Досліджено теоретичні, науково-методичні, правові питання державного регу­лювання соціальної орієнтації економіки. Здійснено комплексний аналіз стану і тенденцій соціально-економічного розвитку України в контексті соціалізації економіки. Обґрунтовано оптимальне співвідношення соціальних витрат у структурі державного бюджету. Розраховано порогові значення соціальних чинників, які забезпечують економічне зростання та обумовлюють ефективність управлінських рішень. Запропоно­вано напрями удосконалення концептуального забезпечення соціальної орієнтації економіки, які визначають особливості їх використання в системі національної безпеки та обумовлюють можливості формування стратегій розвитку соціальної держави. Ви­значено пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на подолання кризових явищ в українській економіці.
  Для фахівців, державних і регіональних органів управління, наукових працівни­ків, роботодавців, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 720107

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Н-73

 41. Пабат Олександр Вікторович.

  Економічна безпека держави: інноваційні фактори [Текст] : [монографія] / Пабат Олександр Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л. : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2012. - 165 с.

  У монографії представлені розроблені автором теоретико-методологічні основи дослідження впливу інноваційних факторів на економічну безпеку держави. Розкривається суть економічної безпеки, подаються результати аналізу її дослідження. Обґрунтовується методика оцінки впливу на економічну безпеку держави інноваційних факторів. Оціне­но стан економічної безпеки України, досліджено взаємозв’язки між процесами трансферу інновацій та економічною безпекою держави. Окреслюються пріоритетні напрямки зміцнення економічної безпеки України в контексті удосконалення сучасного нормативно-правового забезпечення економічної безпеки та здійснення інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтовано напрямки підвищення ефективності впливу еконо­мічних та соціальних регуляторів інноваційних факторів на забезпечення економічної безпеки держави.
  Призначена для науковців, економістів, керівників органів державного управління, а також для всіх, хто цікавиться проблемами економічної безпеки держави.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 752665

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 П-12

 42. Пешко Анатолій Володимирович.

  Формування і розвиток реальної економіки в Україні [Текст] / А. В. Пешко. - Ужгород : Патент, 2005. - 231 с.

  У монографії вперше визначено суть реальної економіки, її структуру, місце в національній економіці, проаналізовано чинники формування і розвитку. Виявлено особливості функціонування великого капіталу в Україні, в тому числі українських фінансово-промислових груп, транснаціональних компаній, а також малого бізнесу як невід’ємної складової реальної економіки. Обґрунтовано стратегії розвитку реальної економіки на найближчу та віддалену перспективу у зв’язку з переходом до інноваційно-інвестиційної моделі. Визначено чинники економічного зростання. Проаналізовано постіндустріальні процеси, виявлено їх особливості і наслідки. Розкрито зміст державного регулювання реального сектора економіки.
  Розрахована на науковців, аспірантів, викладачів, студентів економічних вузів, фахівців у галузі економічного планування і прогнозування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 674497

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 1)П-31

 43. Пильтяй Олександр Володимирович.

  Державний сектор економіки: теорія, методологія, управління розвитком [Текст] : монографія / О. В. Пильтяй ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. - 392 с.

  У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання управління державним сектором економіки. Велику увагу приділено вдосконаленню інструментарію та організації управління суб’єктами державного сектору в умовах ризиків, спричинених фінансовою кризою та економічною рецесією, що є однією з головних передумов підвищення ефективності системи державного управління загалом.
  Призначено для керівників органів державного управління та місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств та інших суб’єктів державного сектору економіки, а також для викладачів, аспірантів та магістрантів економічних ВНЗ.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 734603

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 П-32

 44. Птащенко Ліана Олександрівна.

  Збалансованість економічних інтересів: інноваційні напрями державного і корпоративного стратегічного управління [Текст] : монографія / Л. О. Птащенко ; Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - К. : ЦУЛ, 2009. - 296 с.

  У монографії досліджені науково-методологічні засади та механізм збалансованості економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин. Проведений аналіз економічної приро­ди та еволюції наукових поглядів щодо формування економічних інтересів. Розглянуто ме­тодичний інструментарій управління економічними інтересами в корпоративному секторі та інноваційні моделі стратегічного управління. Визначені основні напрями удосконалення механізму збалансованості економічних інтересів в умовах розвитку ринкових відносин.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 712415

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 П-87

 45. Роль держави у довгостроковому економічному зростан­ні / За редакцією доктора економічних наук Б.Є. Кваснюка. — К.: Ін-т екон. прогнозуй.: X.: Форт, 2003. — 424 с.

  Робота, що пропонується читачеві, є спробою проаналізувати найважли­віші аспекти проблеми взаємозв’язку держави та довгострокового економіч­ного піднесення у ринковому і трансформаційному суспільстві. В монографії розроблено сучасну парадигму державного регулювання економіки, визначе­но основні важелі державного впливу на економічне зростання 1999-2002 рр. в Україні. Зокрема, показано роль інституційних перетворень, бюджетної зба­лансованості та регулювання основних пропорцій, що забезпечують ринково орієнтовану поведінку економічних суб’єктів. Проведено ретроспективний аналіз темпів зміни ВВП у 1901-2000 рр., розроблено модель підвищення кон­курентоспроможності національної економіки та прогноз соціально-економічного розвитку України у 2002-2011 рр. і на перспективу до 2050 року. В ро­боті детально проаналізовано інвестиційну складову модернізаційного проек­ту, побудовано відтворювальну модель основних фондів (М-VІК).

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639163

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Р-68

 46. Ситнік Інесса Василівна.

  Управління інтеграційними процесами національної економіки [Текст] : монографія / І. В. Ситнік ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 351 с.

  У монографії досліджено сутність інтеграційних процесів, визначено передумови і етапи їх розвитку; теоретично обґрунтовано нову концепцію державного управління інтеграційними процесами економіки України; розроблено науково-методологічні підходи і практичні рекомендації щодо формування ефективного механізму державного управління інтеграційними процесами економіки України.
  Рекомендується вченим і фахівцям, докторантам і аспірантам, які займаються питаннями підвищення ефективності управління інтеграційними процесами національної економіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 750144

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 С-41

 47. Скрипник Андрій Васильович.

  Державне регулювання трансформаційної економіки (аспекти моделювання) [Текст] / А. В. Скрипник ; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. - 312 с.

  У монографії розглянуті проблеми моделювання процесу трансформації української економіки. Основою для побудови макроекономічних моделей є утилітарний підхід, що за­безпечує максимально можливі темпи розвитку економіки. 3 позиції максимізації функції ко­рисності окремої особистості розглядаються питання визначення податкового навантаження. На основі аналізу показника податкового навантаження на економіку робиться висновок про його надзвичайно великий розмір. Внаслідок цього при незмінних податкових ставках частка податкових надходжень у ВВП із року в рік зменшується. В оптимізаційній моделі податкове навантаження визначається їй основі двох макроекономічних показників: усередненої гра­ничної схильності до споживання і рівня використання виробничих потужностей. Аналогічне завдання ставиться і на рівні підприємства. При цьому зроблена спроба врахувати рівень тінізації української економіки. У запропонованій моделі автором аналізуються розміри подат­кових і конвертаційних ставок, які використовувались для виведення частини прибутку в тінь. Автором пропонується використання для оцінки ступеня підтримки діючого уряду кри­теріїв, що істотно відрізняються від використовуваних у країнах із розвиненою ринковою економікою. Багато уваги приділяється моделюванню процесу прийняття колективних рішень і визначення економічних чинників, що визначають результати виборів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 629598

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 С-45

 48. Стеценко Тетяна Олегівна.

  Управління регіональною економікою [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Стеценко, О. П. Тищенко ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 471 с

  Навчальний посібник «Управління регіональною економікою» підготовле­ний на кафедрі макроекономіки та державного управління відповідно до навчаль­ної програми цієї дисципліни, яка викладається для студентів 5 курсу, які нав­чаються у КНЕУ за магістерською програмою «Державне управління еконо­мікою».
  У посібнику розкриваються теоретичні основи та існуюча практика форму­вання та реалізації державної регіональної політики, державного управління на регіональному рівні та роль місцевого самоврядування, з урахуванням світового досвіду та сучасного стану соціально-економічного розвитку держави.
  Навчальний посібник є результатом узагальнення вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень та практики державного регулювання соціально-економіч­ного розвитку регіонів.
  Для студентів, викладачів, спеціалістів - практиків та державних службовців, діяльність яких пов’язана і регіональним розвитком.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 724838

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 С-79

 49. Стеченко Дмитро Миколайович.

  Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посібник / Д. М. Стеченко. - К. : Знання, 2007. - 271 c.

  У навчальному посібнику розглядаються організацій­но-економічні механізми державного регулювання еконо­міки та світовий досвід, набутий у цьому напрямку. Роз­криваються цілі, принципи, функції, методи і засоби дер­жавного регулювання економіки, особливості регулювання її окремих сфер і об’єктів, наводяться характеристики інструментів державного регулювання економіки. Посіб­ник відповідає типовій програмі нормативного курсу “Державне регулювання економіки”.
  Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 695317

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 1)С-79

 50. Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та використання: Монографія / НАН України. Інститут регіональних досліджень; За наук. ред. д.е.н., проф. М. А. Козоріз. - Львів, 2012. - 307 с.

  Проведено узагальнення наукових підходів до дослідження фінансового потенціалу регіону та подано нове бачення вирішення проблеми підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону на основі підвищення ефективності формування та використання власного фінансового потенціалу. Значна увага приділена розробці методичних підходів до оцінювання фінансового потенціалу регіону в розрізі секторів економіки. Окреслено концептуальні засади функціонування системи управління фінансовим потенціалом регіону. Визначено основне коло проблем у формуванні та використанні фінансового потенціалу регіону, подолання яких сприятиме зростанню ефективності його використання, підвищенню рівня фінансової забезпеченості регіонального розвитку, зниженню рівня дотаційності регіонів України, запуску механізмів забезпечення фінансової спроможності регіонів.
  Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 754807

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

 51. Чистов Сергій Миколайович.

  Державне регулювання економіки [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. М. Чистов ; Київський національний економічний ун-т. - К. : Видавництво КНЕУ, 2002. - 208 с.

  Навчально-методичний посібник «Державне регулювання економіки» охоп­лює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для са­мостійного вивчення дисципліни.
  У посібнику наведено: навчальну програму, тематичний план, плани семінар­ських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, тестові та практичні завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, критерії оцінювання знань студентів, список літератури.
  Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму «Економіка і підприємництво» та спеціалізації «Мене­джмент державних установ».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 627821

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Ч-68

 52. Швайка Любов Андріївна.

  Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / Л. А. Швайка. - К. : Знання, 2008. - 462 с.

  За структурою і змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” для студентів економіч­них спеціальностей вищих навчальних закладів. Висвітлюються найак­туальніші проблеми державного регулювання економіки, показано роль держави в перехідній економіці. Розглянуто основні напрями та інстру­менти державної економічної політики, її специфіку в різних країнах і на різних стадіях розвитку ринкових відносин. Охарактеризовано особ­ливості державного регулювання окремих сфер господарської і соціальної діяльності. До кожної теми подано контрольні запитання для самопере­вірки знань студентів і теми для дискусій та обговорення.
  Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів, аспірантів і слухачів закладів післядипломного навчання, викладачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 691777

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 1)Ш-33

Підготували: зав. сектору Смоляр І. Е., провідний бібліотекар Музиченко Я. О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138