Бібліотекознавчі періодичні видання України у відкритому доступі


Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1029-7200

Додаткові відомості та надходження

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Межд. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – К.: НБУВ, 2000. - Виходить щорічно. - ISSN 2224-1825

Додаткові відомості та надходження

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. – К.: Вид-во НАКККіМ, 2004. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. / Нац. парламентська б-ка України. – К.: [б. в.], 1998. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження


Книжкова палата України.


Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – К.: Книжкова палата України, 1996. - Виходить щомісяця. - ISSN 2076-9326

Додаткові відомості та надходження

Львівський національний університет імені Івана Франка.


Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології = Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, library studies and informtions tehnologies : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л.: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - Виходить щорічно. - ISSN 2078-4260


У Віснику публікуються праці з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек, а також публікації документів, огляди, рецензії, наукова хроніка тощо.

Додаткові відомості та надходження

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л.: ЛННБУ ім. В. Стефаника НАН України, 1992. - Виходить щорічно. - ISSN 1561-6223

Додаткові відомості та надходження

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Наукова бібліотека.


Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2008. - Виходить раз на два роки


У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково практичної конференції. “Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти”, яка відбулася 7-8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства. Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

Додаткові відомості та надходження

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2224-9516

Додаткові відомості та надходження

Архіви України : наук.-практ. журн. / Держ. архівна служба України, Ін-т. укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Укр. ін-т нац. пам'яті, Нац. акад. наук України, Держ. центр збереження док. Нац. арх. фонду. – К.: [б. в.], 1947. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0320-9466

Додаткові відомості та надходження

Харківська державна академія культури.


Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків: Вид-во ХДАК, 1999. - Виходить двічі на рік

Додаткові відомості та надходження

Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. / Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – К.: [б. в.], 1996. - Виходить щорічно

Додаткові відомості та надходження

Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2222-4203

Додаткові відомості та надходження

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Науково-дослідний центр періодики.


Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Л.: ЛННБУ ім. В. Стефаника, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 1561-6224

Додаткові відомості та надходження

 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28