Генетична інженерія у світі біотехнології

Біотехнологія - надзвичайно перспективна науково-технічна галузь, яка використовує значні досягнення сучасних наук , насамперед молекулярної біології, генетики, хімії, мікробіології. Біотехнологія стає могутнім фактором подальшого розвитку та інтенсифікації народного господарства.

Генетична інженерія - це нова галузь молекулярної біології, яка розробляє методи перенесення генетичного матеріалу від одного живого організму до іншого з метою одержання нової генетичної інформації та управління спадковістю. Розвиток генетичної інженерії пов'язаний з досягненнями сучасної генетики, мікробіології, біохімії та інших наук.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Вакула Владимир Леонтиевич. Биотехнология: что это такое?.- М. : Мол. Гвардия, 1989.- 301 [3] с., ил.- (Эврика).- ISBN 5-235-00642-9/
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА507533
  Розповідається про новий науково-практичний світогляд для рішення глобальних проблем наших днів: продовольчих, енергетичних, охорони здоров'я людини. Читач ознайомиться як з традиційною біотехнологією (хлібопечення, виробництво кисломолочних продуктів, виноробство та ін.), так і з новітньою, пов'язаною з генетичною, клітинною, білковою інженерією.
 2. Егорова Татьяна Алексеевна, Клунова Светлана Михайловна, Живухина Елена Александровна. Основы биотехнологии: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Биология". - М. : Academia, 2003. - 208с. : рис. - (Серия "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 5-7695-1022-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА642272
  Викладено традиційні та новітні технології, пов'язані з досягненнями біохімії, молекулярної та клітинної біології, розглянуто соціально-економічні проблеми та перспективи розвитку біотехнології у третьому тисячолітті.
 3. Слободян В. О. Основи біотехнології: Навч. посіб. / Ін-т менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 188 с.: рис. - Бібліогр.: с. 183-385. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА624582
  Висвітлено основні методи та об'єкти, що використовуються в біотехнології, зокрема, генетичної та клітинної інженерії, клонування живих організмів, іммобілізації ферментів. Проаналізовано етапи одержання гібридних клітин. Наведено напрямки застосування біотехнологічних процесів у переробній промисловості, сільському господарстві, медицині та фармакології, селекції рослин, а також у видобувній промисловості та космічних дослідженнях. Розглянуто особливості використання іммобілізованих ферментів і клітин у харчовій промисловості, зокрема, одержання глюкозо-фруктозних сиропів, безлактозного молока, цукру з молочної сироватки, L-яблучної кислоти. Описано методи одержання моноклональних антитіл. Проаналізовано вплив генотипу клітини-хазяїна на продукцію інтерферонів. Запропоновано шляхи перспективного розвитку біотехнології в Україні та за її межами.
 4. Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. / Под ред. И. Хиггинса, Д. Беста и Дж. Джонса.- М. : Мир, 1988.- 480 с., ил.- ISBN 5-03-000058-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА482417
  Розглянуто використання мікроорганізмів для отримання біопалива, харчових продуктів і біоматеріалів, також застосування біотехнології у хімічної промисловості, медицині, сільському господарству і для переробки відходів. Особу увагу приділено відношенню біотехнології і хімічної технології.
 5. Сассон Альбер. Биотехнология: свершения и надежды: Пер. с англ. / Под ред. с предисл. И дополн. В. Г. Дебабова.- М. : Мир, 1987.- 411 с.: ил.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА471274
  Автор знайомить читача з розвитком і досягненнями біотехнології і описує унікальні можливості практичного використання результатів досліджень у цієї області.
 6. Емцев Всеволод Тихонович. Рубежи биотехнологии.- М. : Агропромиздат, 1986.- 159 с.: ил.
  Шифр зберігання в НБУВ: АО243404
  Ця книга - популярна та захоплена розповідь про біотехнологію - нову, надзвичайно перспективну науково-технічну галузь, яка використовує значні досягнення сучасних наук , насамперед молекулярної біології, генетики, хімії, мікробіології. Біотехнологія стає могутнім фактором подальшого розвитку та інтенсифікації народного господарства.
 7. Олескин Александр Владимирович. Современная биотехнология в свете основных научных подходов к живой природе: Социальные и философские проблемы биотехнологии. Препринт / Отред. и подгот. к печати в ОНТИ НЦБИ.- Пущино, 1989.- 45 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Р70467
  Зрівнюються основні наукові підходи до біологічного об"єкту на матеріалі сучасної біотехнології.
 8. Новые направления биотехнологии: Тез. докладов Всесоюзной конференции, 3-5 октября 1988 г., Пущино/ АН СССР, Науч. центр биол. исследований, Науч. совет по проблемам биотехнологии; Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов.- Пущино, 1988.- 139 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА488392
  Освітлюються результати досліджень з найважливіших напрямків сучасної біотехнології: генетичної і клітинної інженерії, білкової інженерії і біосенсорів.
 9. Новые биотехнологические процессы и биологические препараты: Межвуз. сб.- Горький: Изд-во ГГУ, 1985.- 122 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА452744
  Присвячено питанням з біотехнології: розробці нових біотехнологічних процесів, створенню нових біологічних препаратів, розробці математичного і технічного забезпечення біотехнологічних систем та ін.
 10. Станишкис Юргис-Казимерас Юргевич. Оптимальное управление биотехнологическими процессами.- Вильнюс: Мокслас, 1984.- 256 с.: ил.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА419794
  Розглянуто деякі принципи й питання створення математичних моделей періодичних і безперервних біотехнічних процесів з метою застосування їх для послідуючий оптимізації.
 11. Научное приборостроение: Методы и приборы биотехнологии: Сб. науч. трудов/ Отв. ред. М. Л. Александров.- Л. : "Наука", Ленингр. отд-ние, 1988.- 112 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА486505
  Присвячено актуальним питанням теорії й практиці створення приладів для наукових досліджень в біотехнології.
 12. Виестур У. Э., Шмите И. А., Жилевич А. В. Биотехнология: Биологические агенты, технология, аппаратура.- Рига: Зинатне, 1987.- 263 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА476684
  Надано визначення біотехнологічної системи, розглянуто Ії складові частини - біологічні агенти, субстрати, продукти, апарати, також прогнозовано основні тенденції їх розвитку. Розглянуто створення й використання нових біологічних агентів методами генної інженерії, біотехнологія клітин людини, тварин і рослин, перетворення енергії та ін.
 13. Самсонов Георгий Васильевич. Меленевский Александр Тарасович. Сорбционные и хроматографические методы физико-химической биотехнологии.- Л. : Наука, 1986.- 229 с.- (Фундаментальные науки).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА457276
  Розглянуто проблеми теоретичного аналізу сорбційних і хроматографічних методів виділення, розділення й отримання фізіологічно активних речовин, використання цих процесів у біотехнології.
 14. Печуркин Николай Савельевич. Популяционные аспекты биотехнологии / Н.С. Печуркин, А.В. Брильков, Т.В. Марченкова; Отв. ред. Р. Г. Хлебопрос.- Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990.- 173 с.- ISBN 5-02-029234-6/
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА516433
  Розглянуто застосування популяційних законів до рішення таких задач біотехнології, як культивування мікроорганізмів і клітин, нестійкість характеристик штамів-продуцентів, зокрема, рекомбінантних. Освітлено традиційні проблеми технічної мікробіології й перспективи популяційного підходу в біотехнології, питання боротьби зі забрудненням навколишнього середовища, а також безпеки у зв'язку із можливістю неконтрольованого розповсюджування рекомбінантних штамів мікроорганізмів, трансгенних тварин і рослин.
 15. Молекулярные и клеточные аспекты биотехнологии: Сб. науч. трудов/ Под ред. С. Г. Инге-Вечтомова.- Л. : Наука, 1986.- 253 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА451581
  Книгу складають оригінальні роботи в області молекулярної біології, генетичної і кліткової інженерії, біотехнології.
 16. Молекулярно-клеточные основы функционирования биосистем: Третий съезд Белорусского общества фотобиологов и биофизиков:тезисы докладов/ Белорусское общество фотобиологов и биофизиков/ И. Д. Волотовский (ред.). - Минск, 1998. - 238с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА589909
 17. Коваленко Сергей Петрович. "Сконструированные" клетки в биотехнологии.- Минск: Наука и техника, 1989.- 64 с.- ISBN 5-343-00168-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА511605
  Обмірковуються перспективи застосування мікроорганізмів методами генетичної, геномної та клітинної інженерії для збільшення виробництва харчових і кормових продуктів, лікування спадкових хвороб , охороні навколишнього середовища.
 18. Кравченко Ірина Анатоліївна. Біотехнологія в фармації та медицині: Навч. посіб. / Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : АстроПринт, 1999. - 84 с. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА602570
  Розглянуто основні розділи біотехнології, досягнення якої використовуються в фармації та медицині, зокрема, способи створення промислових штамів мікроорганізмів, напрямки імунобіотехнології, галузі застосування моноклональних антитіл. Описано методи одержання імуноцитів, іммобілізованих ферментів і білків, мікрокапсульованих ферментів, пептидів, органічних кислот.
 19. Успехи в области изучения и производства антибиотиков: Проблемы биотехнологии физиологически активных веществ: Труды ин-та/ М-во медицинской промышленности СССР, ВНИИ антибиотиков.- М., 1990.- 148 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА547295
  Розглянуто методи визначення активності антибіотиків, процеси їх біосинтезу, імуноферментна аналітична система , її використання для визначення фізіологічно активних речовин та ін.
 20. Елисеев Сергей Андреевич, Кучер Роман Владимирович. Поверхностно-активные вещества и биотехнология/ Отв. ред. В. П. Кухарь.- К.: Наук. думка, 1991.- 116 с.: ил.- ISBN 5-12-001750-9
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА534655
  Викладено результати досліджень, пов'язаних з біотехнологічними аспектами вивчення поверхово-активних речовин (ПАР) штучного та природного походження, показано перспективи застосування ПАР у біотехнології.
 21. Черкасов Андрей Николаевич, Пасечник Владимир Артемович. Мембраны и сорбенты в биотехнологии.- Л.: Химия, 1991.- 240 с.- ISBN 5-7245-0683-1
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА532907
  Наведено дослідження і засоби застосування мембран і сорбентів в біотехнології, а також приклади практичного використання мембран і сорбентів для очищення біологічно-активних речовин.
 22. Глобальна біоетика: сучасні виміри, проблеми, рішення: Матеріали III Міжнар. симпозіуму з біоетики, Україна, Київ, 7 - 8 квіт. 2004 / Упоряд.: О. М. Лисенко; С. В. Вєковшиніна; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л.Шупика, Укр. асоц. по біоетиці, Асоц. психіатрів України, Київ. екол.-культ. центр, Всеукр. благод. фонд "За гідність людини". - К.: Сфера, 2004. - 200 с. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649666
  Розглянуто актуальні питання біоетики. Охарактеризовано глобальну біоетику як метаетику та новий тип світогляду, а також як сучасну медичну етику. Запропоновано методологію викладання біоетики, розкрито її біологічні та інноваційні аспекти. Висвітлено соціоекологічні проблеми використання генних біотехнологій. Наведено шляхи взаємодії екологічної етики та біоетики. Проаналізовано особливості біоетичної трансформації екологічного світогляду, а також біоетичні особливості забруднення атмосферного повітря на території Донбасу. Охарактеризовано сайти біоетики як чинники вивчення англійської мови
 23. Шинкаренко Л. Н. Современные биотехнологии в производстве сырья для косметических средств // Хім. пром-сть України. - 2002. - N 5. - С. 46-48. - рус.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж14738
 24. Баран Александр Александрович, Тесленко Александр Яковлевич. Флокулянты в биотехнологии.- Л.: Химия, 1990.- 144 с.: ил.- ISBN 5-7245-0530-4.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА514038
  Наведено знання про флокулянти, використання їх у біотехнології для очищення стічних вод мікробіологічних виробництв.
 25. Дмитренко Г. Н., Гвоздяк П. И. Биотехнология очистки высококонцентрированных сточных вод от органических растворителей // Химия и технология воды. - 2002. - 24, N 2. - С. 185-190. - Библиогр.: 3 назв. - рус.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж14165
  Розроблено та впроваджено у виробництво біотехнологію очищення висококонцентрованих стічних вод лакофарбового виробництва від органічних розчинників та йонів важких металів з використанням на початковій стадії обробки води окиснених сполук азоту та сірки як термінальних акцепторів електронів і залученням до біотехнологічного процесу гідробіонтів різних трофічних рівнів. Вирішено проблему біологічного очищення даних стічних вод, які неможливо було очищати в побудованих окситенках, що дозволяє значно знизити експлуатаційні витрати на обробку й уникнути утворення великих об'ємів надлишкового активного мулу. Якість очищеної води відповідає нормам ГДК для скиду в міську каналізацію.
 26. Дубровский Вилис Станиславович, Виестур Улдис Эрнестович. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов.- Рига: Зинатне, 1988.- 204 с.- ISBN 5-7966-0056-7
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА483175
  Наведено докладний аналіз складу і властивостей сировини та можливостей отримання біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва, показано напрямки оптимізації процесу, його позитивне значення для охорони природи і економії енергії.
 27. Лукашевич Євген Анатолійович. Розробка біотехнології очистки стічних вод і виробництва біогазу на відходах молочних заводів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / Національний ун-т харчових технологій. - К., 2003. - 20с. : рис.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА324979
  Вперше розроблено й прийнято до впровадження комплексну технологію одночасної переробки сироватки і стічної води з одержанням біогазу, кормових продуктів і очищеної води, що значною мірою розв'язує екологічну проблему.
 28. Дичко А. О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / Укр. держ. ун-т харч. технологій. - К., 2002. - 20 с. - укp..
  Шифр зберігання в НБУВ: РА317980
  Досліджено процеси біотрансформації органічних забруднень, що містяться в стічних водах олійно-жирового виробництва та розглянуто питання розробки технології локального очищення стоків зазначеної категорії. Особливу увагу приділено дослідженню періодичного анаеробного бродіння стічних вод олійно-жирового комбінату за різних температурних режимів. Запропоновано оптимальний режим безперервного метанового зброджування стоків. Висвітлено вихід біогазу та його енергетичну цінність залежно від параметрів анаеробної ферментації. Доведено доцільність застосування симбіотехнології для доочищення зброджених стічних вод олійно-жирових виробництв згідно з вимогами до якості стоків, що скидаються в каналізацію. Описано технологію комплексного локального очищення висококонцентрованих стічних вод олійно-жирових підприємств, що включає термофільне метанове бродіння та аеробну обробку з застосуванням іммобілізованої мікрофлори. Показано можливість застосування кінетичних констант метанової ферментації, отриманих під час лабораторних досліджень для передбачення результатів анаеробного зброджування відходів за напівпромислових та промислових умов.
 29. Дмитренко Г. М. Енергозберігаюча біотехнологія очищення стічних вод виробництва дріжджів// Экотехнологии и ресурсосбережение. - 1999. - N 2. - С. 38-43. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж28350
  Розроблено та впроваджено біотехнологію очищення стічних вод виробництва пекарських дріжджів за рахунок реконструкції існуючих очисних споруд. Біотехнологія вміщує послідовну обробку води в анаеробних біореакторах, крапельному біофільтрі, аеротенку-мінералізаторі та біологічних ставках. Якість очищеної води відповідає нормам ГДК. Біотехнологія може бути рекомендована до впровадження на підприємствах харчової та мікробіологічної промисловості.
 30. Сучасні напрямки у фізіології та генетиці рослин: Тез. доп. VIII конф. молодих вчен., 23 - 25 жовт. 2002 р., м. Київ/ Ред.: В. В. Моргун; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. - К., 2002. - 83 с. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА635991
  Розглянуто питання оптимізації процесів фотосинтезу і мінерального живлення, регуляції росту, розвитку та стійкості рослин. Проаналізовано особливості застосування класичної та молекулярної генетики в селекції, генній інженерії та біотехнології, а також структури епідерми листків під дією водного та сольового стресів.
 31. Мельничук М. Д. Біотехнологія рослин: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М. Д. Мельничук, Т. В. Новак, В. А. Кунах. - К.: Поліграфконсалтинг, 2003. - 520 с. - Бібліогр.: с. 513. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС38228
  Висвітлено механізми біотехнологічних процесів, які використовують під час створення сортів сільськогосподарських культур із заданими властивостями. Описано сучасні методи досліджень з генетичної інженерії та приклади практичного використання трансгенних рослин, стійких проти біотичних, абіотичних факторів навколишнього середовища. Розглянуто проблеми кріозбереження рослинного матеріалу та створення колекцій, банків генетичних ресурсів рослин, одержання біологічно активних речовин, екологічної безпеки використання біотехнологій. Запропоновано методи діагностики та ідентифікації генетично модифікованих рослин з метою оцінки їх якості та сертифікації сільськогосподарської продукції. Наведено визначення найуживанішої термінології в біотехнології.
 32. Основы сельскохозяйственной биотехнологии / Муромцев Г. С. и др..- М.: Агропромиздат, 1990.- 384 с.: ил.- ISBN 5-10-001924-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА513321
  Розповідається про роботи по підвищуванню біологічної фіксації азоту, створенню гербіцидостійких рослин, покращенню амінокислотного складу білків злакових методами інженерії білків, підвищенню стійкості рослин до заморозків та ін. Описано генно-інженерні підходи до створення інтенсивних технологій в тваринництві і ветеринарії та ін.
 33. Рудишин Сергій Дмитрович. Основи біотехнології рослин.- Вінниця, 1998.- 224 с.- ISBN 5-7763-2165-4.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА585800
  Висвітлені сучасні положення, методи та наукова ідеологія біотехнології рослин. Наведено основні етапи історії дисципліни, особливості біотехнологічної лабораторії, відомості про поживні середовища та методи стерилізації рослинного матеріалу. Особливий акцент зроблено на питаннях мікроклонального розмноження, дії фітогормонів, одержанні безвірусного матеріалу, природі сомаклональної мінливості, культурі протопластів, генетичній трансформації рослин.
 34. Пузік Володимир Кузьмич. Культура ізольованих органів, тканин і клітин в біотехнології рослин: Навч. посіб. для студ. агроном. спец. вузів III-IV рівнів акредитації / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х., 1997. - 98 с. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА588391
  Розглянуто предмет і задачі біотехнології, її складові частини. Показано значення генетичної інженерії для створення нових рослин. Наведено методику культивування окремих ізольованих клітин, протопластів, пиляків, пилку та ін. Представлена характеристика клітинних популяцій in vitro, описується клітинна селекція і мутагенез, культура клітинних суспензій, а також висвітлюються методи in vitro для оздоровлення і розмноження рослин.
 35. Биотехнологическое использование отходов растениеводства / АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного; Под ред. В. С. Подгорского и В. Н. Иванова.- К.: Наук. думка, 1990.- 96 с.- ISBN 5-12-001792-6
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА518001
  Розглянуто проблему біотехнологічного використання відходів рослинництва для виробництва кормового білка: сировинні ресурси, економіка і технологія гідролізу сировини, технологія біосинтезу, сучасний стан і перспективи розвитку біотехнологічних виробництв по переробці сільськогосподарських відходів.
 36. Кислухина О., Кюдулас Игнас. Биотехнологические основы переработки растительного сырья.- Каунас: Технология, 1997.- 184 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА583474
  Наведено застосування ферментних препаратів для переробки рослинної сировини, а також її мікробіологічна біоконверсія.
 37. Биотехнология вторичных органических субстратов: Сб. статей / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т биологии.- Улан-Удэ, 1990.- 115 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА536448
  Розглянуто питання мікробіологічного синтезу біологічно-активних речовин, розробки наукових підходів по створенню комплексних рослинних препаратів.
 38. Дишкантюк О. В., Капрельянц Л. В. Біотехнологія одержання молочної кислоти та її солей на основі вторинних продуктів переробки зерна // Укр. біохім. журн. - 2002. - 74, N 4б (дод. 2). - С. 181. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж21341/а
 39. Шпирко Т.В. Розробка біотехнології переробки зернової сировини в харчові добавки: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / Одес. нац. акад. харч. технологій. - О., 2003. - 18 с.: рис. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА326564
  Обґрунтовано вибір вітчизняної низькоякісної сировини - пшениці V, VI класів для виробництва сухої клейковини за раціональною технологічною схемою, яка дає змогу одержувати продукти з високими функціональними властивостями. Розроблено технологію переробки борошна, одержаного з пшениці V, VI класів з використанням ферментних препаратів у харчові домішки: сухої модифікованої пшеничної клейковини, вуглеводно-білкового сиропу, стійкого крохмалю, які можна використовувати в хлібопеченні, макаронній, кондитерській, м'ясній та інших галузях харчової промисловості. Установлено, що амінокислотний склад сильної, середньої та слабкої пшениці загалом однаковий, за винятком нижчої кількості цистин-цистеїнових залишків, що призводить до порушення дисульфідних зв'язків та утворення вільних сульфгідрильних груп, тобто сприяє послабленню структурно-механічних і реологічних властивостей тіста. Установлено, що у разі спільної дії ферменту глюкозооксидази та аскорбінової кислоти на білковий комплекс клейковини відбувається її зміцнення, тобто покращання реологічних та структурно-механічних властивостей, що забезпечує її виділення та застосування. Науково обґрунтовано технологію виробництва хлібних виробів з використанням сухої модифікованої пшеничної клейковини. Установлено, що диференціація функціональних властивостей продуктів, мінімально збагачених сухою клейковиною, виявляється на стадії змішування напівфабрикатів, а максимально збагачених - під час бродіння та на початкових стадіях випічки.
 40. Невмиваний С. Л. Розробка біотехнології ферментованих соєпродуктів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / Одес. держ. акад. харч. технологій. - О., 2002. - 18 с. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА320823
  Вперше досліджено і установлено вплив деяких продуктів переробки сої, а також технологічних периметрів на накопичення біомаси і кислотності лакто-та біфідобактеріями на соєвому екстракті. Отримано ферментовані аналоги кисломолочних продуктів, що містять комплекс харчових волокон сої. Розроблено науково обґрунтовану технологію виробництва ферментованих продуктів на основі продуктів переробки сої з використанням йогуртових заквасок і чистих біфідобактерій.
 41. Наумова Галина Васильевна. Торф в биотехнологии / Под ред. И. И. Лиштвана.- Мн.: Наука и техника, 1987.- 151 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА461807
  Розглянуто основні властивості верхового мало розкладеного торфу, його біологічно-активні речовини, процеси і продукти гідролітичної деструкції, можливі напрями використання торфу в біотехнології.
 42. Коваленко В. П., Горбатенко І. Ю. Біотехнологія у тваринництві й генетиці.- К.: Урожай, 1992.- 152 с.- ISBN 5-337-01057-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА542145
  Висвітлено результати та перспективи використання біотехнології в сільськогосподарському виробництві з метою підвищення продуктивності, створення нових організмів із заданими ознаками. Розглянуто питання створення генетичних клонів, регуляції статі, одержання трансгенних організмів. Показана ефективність підвищення генетичного потенціалу та прискорення селекційного прогресу за допомогою методів біотехнології.
 43. Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби / В. П. Буркат, В. В. Влізло, Р. Й. Кравців, С. Г. Шаловило, М. М. Шаран. - Л., 2004. - 150 с.: рис. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649013
  Розглянуто важливі питання біотехнології, зокрема, методи генної та клітинної інженерії тварин. Викладено способи гормонального стимулювання суперовуляції у корів-донорів та їх штучного осіменіння. Висвітлено питання одержання, морфологічної оцінки та пересадки ембріонів великої рогатої худоби. Проаналізовано особливості кріоконсервування ранніх ембріонів з метою їх довготривалого зберігання та перевезення на далекі відстані.
 44. Ривак Г. П. Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат-бройлерів: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2002. - 20 с. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА320874
  Зазначено, що біотехнологічний продукт мікробіологічного синтезу провіт містить комплекс біологічно активних речовин (вітамінів групи В, зокрема, холіну, амінокислот, макро- та мікроелементів), а також інші поживні речовини, належить до четвертого класу небезпеки як кормова домішка та є нетоксичним для лабораторних тварин та курчат-бройлерів. Встановлено, що введення провіту в комбікорм порісних і підсисних свиноматок позитивно впливає на якісні показники їх молозива та молока, підвищує живу масу їх приплоду під час народження, сприяє їх збереженості до відлучення, стимулює ріст і розвиток поросят-сисунів, забезпечує покращання гематологічних показників крові, а також обмінних процесів і резистентного статусу організму. Доведено, що домішка в комбікорм курчат-бройлерів стимулює їх ріст і розвиток, сприяє покращанню морфологічних і біохімічних показників крові, обмінних процесів організму птиці, підвищує поживну цінність продукції. Визначено, що оптимальною дозою згодовування для порісних і підсисних свиноматок і курчат-бройлерів є 15 кг провіту на 1 тонну комбікорму.
 45. Левицький Т. Р. Біотехнологія отримання та використання йодбілкового препарату в годівлі сільськогосподарських тварин: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2002. - 20 с. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА320800
  Вперше досліджено стабільність препарату у процесі зберігання за різних температурних режимів, встановлено оптимальні умови та термін зберігання, за яких йодбілковий препарат зберігає свої якісні характеристики. Доведено, що внесення даного препарату в склад преміксів, як джерела йоду, забезпечує стабільний вміст йоду протягом гарантійного терміну зберігання преміксів і відсутність негативного впливу на збереженість вітаміну А в їх складі. Встановлено, що внесення йодбілкового препарату в комбікорми гарантує стабільний вміст йоду протягом гарантійного періоду зберігання. Досліджено токсикологічні параметри йодбілкового препарату на лабораторних і сільськогосподарських тваринах. За умов західної біогеохімічної зони України розроблено технологію застосування даного препарату. Проаналізовано вплив йодбілкового препарату на біохімічні, морфологічні, імунологічні показники крові та продуктивність, забезпеченість організму тварин йодом у раціонах молодняку великої рогатої худоби та свиней на відгодівлі.
 46. Шевчук В. Я. Біотехнологія одержання органомінеральних добрив із вторинної сировини / В. Я. Шевчук, К. О. Чеботько, В. М. Разгуляєв. - К., 2001. - 201 с.: рис. - Бібліогр.: с. 191-201. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА612627
  Розглянуто законодавчі та нормативні засади утилізації осадів стічних вод (ОСВ), проаналізовано сучасний стан проблеми їх використання як бази для виробництва органо-мінеральних добрив. Досліджено склад і властивості ОСВ індустріальних міст України. Наведено агрохімічну характеристику компонентів органо-мінеральних добрив, розроблено технології їх одержання та застосування, обґрунтовано принципи розробки бізнес-плану для створення їх виробництва на основі ОСВ.
 47. Экологическая биотехнология: Пер. с англ. / Под ред. К. Ф. Форстера, Д. А. Дж. Вейза.- Л.: Химия, 1990.- 384 с.: ил.- ISBN 5-7245-0418-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА519137
  Описано сучасне використання біотехнологічних методів для охорони навколишнього середовища. Розглянуто біоочищення стічних вод, переробку твердих відходів, відходів сільського господарства і гірничої промисловості, застосування біотехнологічних методів для отримання добрива і пестицидів та ін.
 48. Біотехнологія. Освіта. Наука: Зб. тез Другої всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю Нац. ун-ту "Львів. політехніка", Львів, 6 - 8 жовт. 2004 р. / Ред.: В. П. Новіков; О. В. Швед; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Ін-т хімії та хім. технологій. - Л., 2004. - 176 с. - англ.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА656207
  Розглянуто актуальні проблеми у галузі біотехнологій, зокрема, медичної, харчової, промислової, агро-, екобіотехнології та біотехніки. Описано методи управління якістю підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з біотехнології. Висвітлено народногосподарські перспективи застосування традиційної та молекулярної біотехнології в Україні.
 49. Газарян Карлен Григорьевич, Тарантул Вячеслав Залманович. Биотехнология за рубежом.- М.: Знание, 1990.- 64 с.- ( Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Биология"; №10).- ISBN 5-07-000740-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА523282
  Вчені наполягають, що подальший прогрес людства залежить від розвитку біотехнології, бо інакше не вдасться прогодувати все населення Землі. Розповідається, як на основі методів біотехнології організовано виробництво медичних препаратів, деяких продуктів харчування та кормів для тварин.
 50. Микробиология и биотехнология ХХІ столетия: Материалы международной конференции, 22-24 мая 2002 г. / НАН Беларуси, Отд-е биолог. наук, Науч. совет по проблемам биотехнологии; Ин-т микробиологии; Концерн "Белбиофарм"; Отв. ред. А. Г. Лобанок, Л. И. Стефанович.- Минск, 2002.- 286 с.- ISBN 985-6329-35-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: СО25926
 51. Набокина Светлана Михайловна. Введение в генетическую инженерию: Учеб. пособие. - Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 2001. - 75 с. : рис. - ISBN 5-7103-0614-2.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА624330
  Висвітлено основні принципи молекулярного клонування ДНК, розглянуто сучасні методи структурно-функціонального аналізу рекомбінантних ДНК, системи господарь-вектор, а також питання та задачі за курсом генетичної інженерії.
 52. Ніколайчук В. І., Горбатенко І. Ю Генетична інженерія: [Підручник]. - Ужгород, 1999. - 188с. - ISBN 966-7400-03-9*.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА593801
  В основу лягли останні досягнення в галузі молекулярної генетики - генетичної інженерії вітчизняних та зарубіжних фахівців. Складовими частинами є такі напрямки, як структура та організація функціонування геному, використання векторних систем, практичне застосування генетичної інженерії. Показана перспектива використання генно-інженерних розробок на початку 3-го тисячоліття.
 53. Руденко Світлана Степанівна. Генетична інженерія: Навч. посібник для вищ. і серед. навч. закладів / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 1997. - 182с. - ISBN 5-7707-9916-7*.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА583846
  Вперше в повному обсязі розглядається історія становлення, технологія, прикладне та фундаментальне значення сучасних методів генетичної інженерії.
 54. Глик Бернард, Пастернак Джек. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Н. В. Бакакова (пер.с англ.). - М. : Мир, 2002. - 590с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник). - Библиогр.: с. 541-542. - ISBN 5-03-003328-9 (рус.). - ISBN 1-55581-1361- (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС37810 vРозглянуто основи генної інженерії, механізми реплікації, транскрипції та трансляції, методи клонування , ампліфікації і секвенірування ДНК, конструювання рекомбінантних ДНК, а також практичне застосування генної інженерії для створення ліків, вакцин, факторів росту, інсектицидів та ін.
 55. Картель Николай Александрович. Биоинженерия: методы и возможности.- Минск: Ураджай, 1989.- 144 с.: ил.- ISBN 5-7860-0315-9
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА502806
  Викладено суть і методи генетичної і клітинної інженерії. Особливу увагу приділено питанням спрямованого конструювання тварин і рослин за допомогою генетичної інженерії.
 56. Воронина Лариса Николаевна, Шоно Нина Андреевна, Загайко Андрей Леонидович. Основы биохимической инженерии: Учеб. пособие для студ. вузов / Национальный фармацевтический ун-т. - Х. : Золотые страницы, 2004. - 240с. - Библиогр.: с. 222. - ISBN 966-614-187-1*. - ISBN 966-8494-31-8
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА659255
  Посібник вміщує інформаційний матеріал із сучасних проблем генетичної інженерії, іммобілізованих ферментів, імуноферментного аналізу, моноклональних антитіл, культивування тваринних клітин; залікові питання з кожної теми.
 57. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. Т. 1 / Ред.: В. В. Моргун; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики, УААН. - К. : Логос, 2001 . - 641 с. - Бібліогр.: 91 назв. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344463
  Висвітлено основні етапи розвитку генетики. Досліджено проблеми генетики та селекції в Україні, зокрема: молекулярної та медичної генетики, генетики мікроорганізмів і тварин, біотехнології, генетичної інженерії. Розглянуто загальні питання генетики та селекції рослин, експериментального мутагенезу, імунітету рослин, спеціальної генетики та селекції злаків, технічних культур, круп'яних, зернових, бобових, олійних, ефіроолійних і лікарських, кормових, овочевих та баштанних, деревних, плодових і декоративних культур.
 58. Про стан та перспективи розвитку в Україні біотехнологій на основі генетичної технології / О. Ф. Дембновецький, Р. Б. Рудий // Наука та наукознавство. - 1999. - N 3. - С. 75-80. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж14597
  Висвітлено досягнення в галузі новітніх біотехнологій на основі генетичної інженерії, їх велику користь та загрози, які вони несуть людству та довкіллю. Розглянуто проблеми біобезпеки та біоетики, стан справ у цій галузі в Україні та запропоновано заходи щодо його поліпшення.
 59. Албертс Брюс, Брей Деннис, Льюис Джулиан, Рэфф Мартин, Робертс Кейт, Уотсон Джеймс Д. Молекулярная биология клетки: В 3. т. / Т. Н. Власик (пер.) - 2. изд., перераб. и доп. - М. : Мир, 1994. - 517с. : ил. Т. 1 - 517с. : ил. - ISBN 5-03-001985-5 . - ISBN 0-8240-3695-6
  Шифр зберігання в НБУВ: В340692
  Розглянуто еволюцію клітин, їх хімічний склад, методи досліджень, структуру і функції плазматичної мембрани, мітохондрій, хлоропластів.
 60. Албертс Брюс, Брей Деннис, Льюис Джулиан, Рэфф Мартин, Робертс Кейт, Уотсон Джеймс Д. Молекулярная биология клетки: В 3. т. / Т. Я. Абаимова (пер.) - 2. изд., перераб. и доп. - М. : Мир, 1994. - 539с. : ил. Т. 2 - 539с. : ил. - ISBN 5-03-001985-5 . - ISBN 0-8240-3695-6
  Шифр зберігання в НБУВ: В340692
  Описано структуру і функції ядра і цитоскелета, механізми клітинного ділення, організацію процесів внутри- та міжклітинного транспорту.
 61. Албертс Брюс, Брей Деннис, Льюис Джулиан, Рэфф Мартин, Робертс Кейт, Уотсон Джеймс Д. Молекулярная биология клетки: В 3. т. / В. П. Корж (пер.) - 2. изд., перераб. и доп. - М. : Мир, 1994. - 504с. : ил. Т. 3 - 504с. : ил. - ISBN 5-03-001985-5 . - ISBN 0-8240-3695-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: В340692
  Розглянуто проблеми клітинного диференціювання і організації спеціалізованих тканин, аналізуються загальнобіологічні і молекулярно-генетичні аспекти злоякісного переродження клітин.
 62. Уотсон Дж. Рекомбинантные ДНК: Краткий курс : Пер. с англ. / Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц.- М.: Мир, 1986.- 288 с.: ил.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС24880
  Описано способи генетичної інженерії і результати їх застосування при вивченні геному еукаріот. Показано прикладні можливості генетичної інженерії в медиціні, селекції рослин, біотехнології.
 63. Рекомбинантные молекулы: значение для науки и практики : Пер. с англ. / Под ред. Р. Бирса и Э. Бэсита.- М.: Мир, 1980.- 624 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА353214
  Присвячено теоретичним і практичним аспектам генетичної інженерії. Велику увагу приділено питанням, пов'язаним з потенційною небезпекою рекомбінантних молекул ДНК, обговорюються різні запобіжні заходи, яки перешкоджають розповсюдженню цих молекул за межі лабораторії.
 64. Щелкунов Сергей Николаевич. Клонирование генов / АН СССР, Сиб. отд-ние, Новосиб. Ин-т биоорганической химии; Отв. ред. В. В. Власов.- Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1986.- 230 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА446738
  Узагальнено результати експериментальних робіт з генетичної інженерії бактерії Bacillus subtilis, дріжджів Saccharomyces cerevisiae і культивованих клітин тварин. Вперше детально розглянуто стабільність гібридних ДНК в клітинах >
 65. Щелкунов Сергей Николаевич. Конструирование гибридных молекул ДНК / АН СССР, Сиб. отд-ние, Новосиб. Ин-т биоорганической химии; Отв. ред. В. В. Власов.- Новосибирск: Наука, 1987.- 168 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА459869
  Узагальнено великий експериментальний матеріал з питань конструювання, відбору та стабільності гібридних молекул ДНК. Детально розглянуто штами E. Coli , що створюють чужорідні білки.
 66. Методы молекулярной генетики и генной инженерии / АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т цитологии и генетики; Отв. ред. Р. И. Салганик.- Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990.- 248 с.- ISBN 5-02-02956515.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА522034
  Розглянуто методи виділення ДНК, введення мітки у ДНК, рестрикційного аналізу, клонування, комп'ютерного аналізу ДНК та ін. Монографія має велику довідкову інформацію.
 67. Новое в клонировании ДНК. Методы: Пер. с англ. / Под ред. Д.Гловера.- М.: Мир, 1989.- 368 с.: ил.- ISBN 5-03-001270-2 (русск.)
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА507386
  Описано техніку використання різних векторів, нові еукаріотичні експресіруючи системи, засоби виділення деяких продуктів експресії.<
 68. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики: Навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації .- К.: Здоров'я, 2001. - 136 с. - Бібліогр.: с. 133-135. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА606405
  Викладено основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики, молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організмів. Наведено сучасні відомості про методи генетичного обстеження та спадкові хвороби: вади розвитку, захворювання, пов'язані зі спадковими порушеннями різних видів метаболізму. Описано фармакогенетичні ензимопатії, деякі первинні імунодефіцити та онкозахворювання. Висвітлено сучасні можливості лікування та профілактики спадкової патології, основи медико-генетичного моніторингу, медичні аспекти генної інженерії. Запропоновано контрольні питання та задачі з медико-генетичного консультування. Наведено генетичний глосарій основних термінів та симптомів.
 69. Бердышев Геннадий Дмитриевич. Биологическая инженерия и старение.- К.: Вища шк. Головное изд-во, 1988.- 72 с.: табл, ил.- (Новое в науке и технике студентам и учащимся).- Библиогр.: 32 назв.- ISBN 5-11-000009-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА478140
  Розглянуто методи конструювання генів, хромосом, клітин тканин і організмів з метою вивчення механізмів старіння і розробки методів боротьби з цім біологічним явищем. Описано досягнення генної і клітинної інженерії у визначенні механізмів старіння та профілактиці хвороб старіння.
 70. Біотехнологія: Навч.-метод. посіб. Ч. 1. Генетична інженерія мікроорганізмів / Ред.: В. М. Тоцький; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 76 с.: рис. - Бібліогр.: с. 74. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: В348184
  Висвітлено методи та досягнення нового напрямку біотехнології - генетичної інженерії мікроорганізмів. Запропоновано способи одержання генів, які необхідні для генно-інженерного конструювання клітин. Розглянуто технології створення рекомбінантних ДНК. Наведено методологію виробництва окремих генно-інженерних медичних препаратів.
 71. Генетика промышленных микроорганизмов и биотехнология / АН СССР, Ин-т молекул. генетики; Отв. ред. В. Г. Дебабов.- М.: Наука, 1990.- 280 с.- ISBN 5-02-003986-1
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА516292
  Показано сучасний стан досліджень по проблемам генетики і селекції промислових мікроорганізмів. Обговорюються питання розробки і впровадження методів генетичної і білкової інженерії у селекцію високоактивних штамів мікроорганізмів, а також проблеми суперпродукції біологічески активних сполук.
 72. Социально-правовые аспекты клонирования человека / Киселев Н. Н., Короткий Т. Р., Кравченко А. Н., Недоступ В. И., Тоцкий В. Н.; Сост.: Шевчук, Е. Н. Шевчук (предисл., сост.), Т. Р. Короткий (предисл.,сост.). - О. : ЛАТСТАР, 2001. - 253с. - ISBN 966-7553-79-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА623449
  Розглянуто проблему клонування людини у різних аспектах, надані основні засади міжнародних і внутрішньодержавних актів, які освітлюють біоетичні і юридичні питання клонування людини, а також документи суспільних і релігійних об"єднань.
 73. Кваша Сергій Михайлович. Ідентифікація та характеристика нових генів людини з використанням Notl- "зв'язувальних" бібліотек: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. - К., 2001. - 19с.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА316851
 74. Возианов Александр Федорович. Цитокины: биологические и противоопухолевые свойства / Возианов А. Ф., Бутенко А. К., Зак К. П.; АМН Украины. Ин-т урологии и нефрологии. - К.: Наук. думка, 1998. - 317 с. - Библиогр.: с. 287-313. - рус.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА586412
  Монографія присвячена нещодавно відкритому класу гормоноподібних імуномодуляторів - цитокінам, які продукуються клітинами імунної системи та одержані за допомогою генної інженерії у вигляді рекомбінантних препаратів, що зумовило їх широке використання в клініці. Вони стали новим поколінням ліків. Розглянуто роль різних видів цитокінів (інтерферонів, інтерлейкінів, колонієстимулювальних факторів росту, факторів гальмування росту пухлин та ін.) у фізіологічних та патологічних процесах, протипухлинному захисті організму. Наведено результати власних досліджень застосування інтерферону-альфа, ІЛ-2, Г-КСФ, ГМ-КСФ у терапії раку нирки, злоякісних лімфом та лейкозів, тобто тих захворювань, при яких цитокінотерапія є найперспективнішою.
 75. Горностаєва Наталія Юріївна. Профілактика гемофілії А у дітей з використанням клінічних та молекулярно- генетичних методів: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Одеський держ. медичний ун-т. - О., 1996. - 24с.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА292209
 76. Сельскохозяйственная биотехнология: векторные системы молекулярного клонирования / Г. И. Эйснер (пер. с англ.); Под ред. В. И. Негрука.- М.: Агропромиздат, 1991.- 534 с.- ISBN 5-10-002027-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА536241
  Надано глибокий і систематичний аналіз майже всіх відомих векторних систем клонування за допомогою чудово ілюстративного матеріалу.
 77. Дымань Т. Н. Использование трансгенных животных в селекции // Агроекол. і біотехнологія: Зб. наук. пр. - 1998. - Вип. 2. - С. 254-271. - Библиогр.: 69 назв. - рус.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж70237
  Розглянуто досягнення у сфері генної інженерії тварин та перспективи наукових досліджень, які мають за мету змінити їх господарсько корисні ознаки, підвищити імунітет тварин до інфекційних захворювань, подолати патології людини.
 78. Димань Т. М. Шляхи використання трансгенних сільськогосподарських тварин (огляд) // Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. пр. - 1999. - Вип. 8, ч. 2. - С. 63-68. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж69704
  Представлено досягнення в галузі генної інженерії сільськогосподарських тварин, які спрямовані на зміну їх господарсько корисних ознак, виробництво фармацевтичних препаратів, набуття тваринами імунітету до інфекційних захворювань, отримання трансплантатів органів людини.
 79. Городна Олександра Володимирівна. Молекулярні маркери в еколого-генетичному моніторингу сільськогосподарських тварин: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Інститут агроекології і біотехнології УААН. - К., 2003. - 20с.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА325794
  Обгрунтовано і рекомендовано використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів і конкретних структурних генів при еколого-генетичному моніторингу порід овець і великої рогатої худоби на основі оцінок розподілення генотипів за низкою поліморфних генетико-біохімічних систем, а також продуктів ампліфікації анонімних фрагментів ДНК, що одержані за використанням в якості праймерів певних фрагментів мікросателітних локусів.
 80. Осташ Б. О., Федоренко В. О. Створення продуцентів нових полікетидних антибіотиків методами генетичної інженерії// Біополімери і клітина. - 2002. - 18, N 6. - С. 467-477. - Бібліогр.: 56 назв. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж14252
  Зроблено огляд сучасних експериментальних даних в галузі вивчення біосинтезу полікетидів - однієї з найбільших груп природних сполук, що проявляють широкий спектр цінних біологічних властивостей. Розуміння генетичних і біохімічних аспектів полікетидного синтезу дозволяє створити рекомбінантні штами мікроорганізмів, що продукують нові сполуки з передбачуваною структурою. Описано основні методи генетичного "дизайну" нових полікетидних сполук, наведено приклади геноінженерного конструювання продуцентів промислово важливих полікетидних антибіотиків.
 81. Чернин Леонид Семенович. Первые шаги в будущее: генная инженерия растений.- М.: Агропромиздат, 1990.- 256 с.: ил.- ISBN 5-10-001116-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: АО253758
  Розповідається про історію зародження генетичної інженерії, створення перших гібридних молекул ДНК, успіхи цієї галузі.
 82. Кучук Николай Викторович. Генетическая инженерия высших растений / НАН Украины; Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии.- К.: Наук. думка, 1997.- 152 с.- ISBN 966-00-0129-0
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА581083
  Розглянуто питання, пов'язані з отриманням трансгенних і трансгеномних рослин, основні принципи конструювання векторів і проблеми експресії генів, що переносяться, у геномах рослин. Значну увагу приділено проблемам отримання трансгенних рослин у сільськогосподарських видів рослин і основним досягненням генетичної інженерії у галузі практичного застосування.
 83. Генная инженерия растений: Лабораторное руководство: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Дрейпера и др.- М.: Мир, 1991.- 408 с.: ил.- ISBN 5-03-001854-9 (русск.)
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА534913
  Детальне обговорювання теоретичних основ методів і чіткість викладу практичного матеріалу дозволяє рекомендувати книгу в якості керівництва для починаючих дослідників.
 84. Генетика з основами селекції: Підручник для сту. біологічних ф-тів вищ. навч. закл., а також мед. та с.-г. вузів / С. І. Стрельчук, С. В. Демідов, Г. Д. Бердишев, Д. М. Голда. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 291 с. - Бібліогр.: с.280-288. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: СО24417 ( підручний фонд чит. залу природ. та техн. наук ).
  Систематично викладено основні розділи класичної генетики на прикладах життєвих циклів про- та еукаріот. Простежено розвиток сучасних перспективних напрямків генетики: генетичної інженерії, імуногенетики, генетики людини. Детально висвітлено історію розвитку генетики в Україні, застосування досягнень генетики у селекційному процесі, системі схрещувань, поліплоїдії, мутагенезі, молекулярній та біохімічній генетиці.
 85. Руденко Світлана Степанівна. Бібліотеки та карти геномів: Навч.-метод. розробка до курсу "Генетика з основами селекції" / Чернівецький ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 1995. - 65с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА565728
 86. Калашникова Елена Анатольевна, Родин Анатолий Родионович. Получение посадочного материала древесных, цветочных и травянистых растений с использованием методов клеточной и генной инженерии: Учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Московский гос. ун-т леса / Анатолий Родионович Родин (ред.). - 2. изд., доп. и испр. - М. : Издательство Московского гос. ун-та леса, 2001. - 72с. : ил. - Библиогр.: с. 71-72.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА620394
  Розглянуто історію розвитку культури ізольованих тканин і органів рослин, методи їх культивування, клональне мікроразмноження рослин.
 87. Ладанівський Р. І. Гігієнічна експертиза харчових продуктів / Р. І. Ладанівський, У. Б. Лотоцька, І. Л. Тутік. - Л., 2000. - 100 с. - Бібліогр.: с. 73-74. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА600720
  Розглянуто питання якості та безпеки харчових продуктів, а також різноманітні фактори, які формують дані показники. Викладено порядок організації та принципи проведення гігієнічної експертизи продовольчої сировини і продуктів харчування. Висвітлено проблеми генетичної інженерії та безпеки харчової продукції, а також питання відповідальності за порушення санітарного законодавства та інших нормативно-правових актів.
 88. Використання сучасних молекулярно-генетичних і біотехнологічних розробок у генетико-селекційних дослідженнях: Зб. матеріалів II Міжнар. конф. (м. Одеса) / УААН; Селекційно-генетичний ін-т / В. П. Буркат (ред.). - К. : Аграрна наука, 1998. - 143с. - ISBN 966-540-169-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА587552
  Представлені результати досліджень у рослинництві і тваринництві з питань селекції, генетики та біотехнологій. Особлива увага приділена використанню молекулярно-генетичних маркерів у розв'язанні фундаментальних і прикладних проблем у цих галузях.
 89. Черепенко Елена Иосифовна, Галкин Анатолий Павлович. Проблема репликации ДНК и генетические манипуляции с растениями.- К.: Наук. думка, 1987.- 160 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА461622
  Присвячено центральній проблемі генетичної інженерії вищих рослин - конструюванню і використанню векторних молекул ДНК для введення в клітини генів.
 90. Кондратюк С. Є., Ніконоров О. С. Спадковість в металевих литих матеріалах // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Техн. науки. - 2004. - N 13. - С. 107-113. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж69231
  Розглянуто сучасні уявлення про спадковість у литих металевих матеріалах, механізм явища та його вплив на властивості. Наведено приклади використання технології генної інженерії металів і шляхи заложення, передачі та коригування генетичної інформації.
   
 91. Глазко Валерий Иванович. Словарь терминов по прикладной генетике и ДНК технологиям / Ин-т агроэкологии и биотехнологии УААН.- К., 1999.- 342 с.- ISBN 966-573-065-2.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА591510
 92. Генная и клеточная инженерия в решении фундаментальных проблем биотехнологии: Материалы всесоюз. Конференции, Тарту-Кяэрику, 20-22 сентября 1988 г.: В 2-х тт. / АН Эстон. ССР; Минздрав СССР; Тартуский ун-т- Тарту, 1989.
  Т. 1: 200 с.
  Т. 2: 256 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: В336744 /1-2
 93. Материалы Международной конференции "Молекулярная генетика и биотехнология", 6-8 апреля 1998 г., г. Минск / Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси / Н. А. Картель (отв.ред.), Е. Н. Макеева (отв.ред.). - Минск, 1998. - 304с. - ISBN 985-6194-80-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС32571
 94. Проблеми фізіології рослин і генетики на рубежі третього тисячоліття: Тези доп. VII Конф. молодих вчених (18 - 20 жовт., 2000 р., Київ) / Ред.: В. В. Моргун; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. - К., 2000. - 116 с. - укp.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА612457
  Розглянуто роботи молодих вчених України та країн СНД, в яких висвітлено проблеми фізіології рослин і генетики. Обговорено питання оптимізації процесів фотосинтезу та мінерального живлення, регуляції росту, розвитку та стійкості рослин. Показано застосування сучасних досягнень класичної та молекулярної генетики в селекції, генній інженерії та біотехнології

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438