Ландшафтний дизайн як мистецтво

Ландшафтний дизайн є розділ ландшафтної архітектури, орієнтований на еколого-естетичний благоустрій відкритого простіру антропогенного ландшафту.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Белочкина Ю.В. Ландшафтный дизайн. Х.: ФОЛИО, 2006. 317 с.: ил. — ISBN 966-03-3265-3
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА670391
  Совсем не обязательно быть профессиональным дизайнером, чтобы сделать свой участок красивым и комфортным. В книге даны подробные рекомендации, многочисленные схемы, объясняющие, что делать, из какого материала и как именно.
 2. Аллелопатии и дизайн ландшафтных композиций / Э.А. Головко, В.К. Пузик // Інтродукція рослин. — 2003. — N 1-2. — С. 149-157. — Библиогр.: 31 назв. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж22632
  Уперше сформульовано алелопатичні аспекти формування та функціонування ландшафтних композицій у природних екосистемах, ботанічних садах і дендропарках. Вони побудовані на трьох основних принципах: кластерних методах; алелопатичних властивостях декоративних культиварів дерев і кущів; донорно-акцепторній взаємодії вищих рослин. Розглянуто алелопатичну грунтовтому під монокультурою інтродукованих рослин (Syringa vulgaris L.) і нагромадження фітотоксичних сполук у рослинних рештках, внесених як мульча.
 3. Біоекологічні основи створення садово-паркового ландшафту (у світлі поглядів Л.І. Рубцова) / С.І. Кузнецов, Ю.О. Клименко // Інтродукція рослин. 2002. N 2. С. 104-108. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж22632
  Наведени відомості про наукові та практичні досягнення Л.І. Рубцова у вивченні і створенні садово-паркових ландшафтів , а також результати досліджень, проведених у відділі дендрології з використанням його підходів до аналізу ландшафтів і рослинності парків.
 4. Васенина Леонора Федоровна. Пейзажные сады Западной Европы: Учеб. пособие для студ. направления 521700 бакалавр архитектуры и спец. 630100 — архитектура / Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. Кафедра градостроительства. СПб., 2001. 51с.: ил.
  Шифр зберігання в НБУВ: СО25091
  Рассмотрены наиболее важные этапы в развитии пейзажного садово-паркового искусства европейских стран от середины ХVIII в. до современных садов и парков. Главное внимание обращено на постепенную эволюцию планировочно-пространственных идей и философско-символическое значение различных элементов сада.
 5. Вергунов Аркадий Павлович, Горохов Владислав Андреевич. Вертоград; Садово- парковое искусство России (от истоков до начала ХХ века). М.: Культура, 1996. 431с. : ил. ISBN 5-8474-0124-8. Шифр зберігання в НБУВ: ВС31240
  Приведена історія розвитку садово-паркового мистецтва, починаючи з Стародавньої Персії, Вавилону та Єгипту. Описані перші регулярні сади Стародавньої Греції та Римської імперії. Описаний розвиток садово-паркового мистецтва в Київській Русі, Російській Імперії та в Україні. Показані сучасні методи озеленення населених міст та досвід вирощування карликових дерев за японськими методами Ікебана.
 6. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование: Учеб. пособие для вузов по спец. Архитектура / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. М.: Высш. шк., 1991. 240 с.: ил. ISBN 5-06-001070-8. Шифр зберігання в НБУВ: ВС28837
  Рассмотрены основные закономерности ландшафтного проектирования, его роль в установлении эстетических, экологически приемлемых связей объектов градостроительства и архитектуры с их природным окружением.
 7. Вплив різних співвідношень компонентів субстрату на вміст пластидних пігментів у листках газонних трав / В.П. Бессонова, О.В. Шокало // Питання біоіндикації та екол. — Запоріжжя, 2000. — Вип. 5, N 2. — С. 48-61. — Бібліогр.: 18 назв. — укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж69735
  В модельном опыте исследовалось влияние разных соотношений компонентов субстрата (песок, почва, органо-минеральный композит удобрение на основе осадка городских сточных вод с добавлением лингина) на содержание пластидных пигментов в листьях газонных трав. Установлено, что внесение в песчаный субстрат только органо-минерального композита, хотя и вызывает повышение содержания пластидных пигментов и несколько нормализует соотношение хлорофиллов a и b, все же является достаточно эффективным. Наиболее благоприятными являются следующие соотношения песка, почвы и органо-минерального композита: 1 : 1 : 1 и 1 : 0,5 : 0,5, но вполне приемлемым можно считать и соотношение 1 : 0,25 : 0,25.
 8. Глазачев Борис Олексійович, Пушкар Василь Васильович. Посібник майстра зеленого господарства: Навч. посібник для учнів професійно-техн. навч. закладів. К. : Техніка, 1996. 184c. ISBN 5-7705-0651-2. Шифр зберігання в НБУВ: ВА568099
  Наведено основні відомості про класифікацію, структуру та принципи формування зелених насаджень у містах і селищах міського типу. Висвітлено питання підбору дерев, чагарників, квіткових рослин і газонних трав, а також технології створення й утримання деревно-кущевих насаджень, квітників і газонів та ін.
 9. Глухов Олександр Захарович, Шевчук Оксана Михайлівна. Донецький ботанічний сад НАН України. Путівник. — Донецьк: Дедра-Схід, 2002. 128 с.: іл. Шифр зберігання в НБУВ: ВА637738
  Про історію створення ботанічного саду у Донецьку, його унікальність, специфіку і перспективи розвитку, рослинні колекції та експозиції, архітектурні рішення композицій, красоту та привабливість ландшафтів.
 10. Горохов Владислав Андреевич, Лунц Леонид Борисович. Парки мира. М.: Стройиздат, 1985. 328 с.: ил. Шифр зберігання в НБУВ: СО22231
  Рассматриваются история, теория и практика проектирования и строительства парков различных типов. Обобщен опыт выдающихся мастеров прошлого и настоящего зодчих, художников, скульпторов по созданию прекрасных образцов садово-паркового искусства во многих странах мира.
 11. Декоративна дендрологія: Тези до лекцій для студ. спец. 7.020210 Дизайн ландшафту/ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Сергій Іванович Кузнєцов (уклад.), Василь Васильович Пушкар (уклад.). К. : ДАКККіМ, 2003.76с. Бібліогр.: с. 73. Шифр зберігання в НБУВ: ВА648440
  Дані тези допоможуть спеціалісту з дизайну ландшафту вільно знаходити необхідні йому види та форми деревних рослин і зі знанням основних закономірностей садово-паркового мистецтва грамотно використовувати їх на об"єктах ландшафтної архітектури.
 12. Дендрологический парк Софиевка / Косенко И.С. и др. К.: Наук. думка, 1990. 160 с. ISBN 5-12-000806-2 Шифр зберігання в НБУВ: ВА515631
  Представлены сведения об истории создания и реконструкции уманского парка Софиевка с начала его строительства и по настоящее время. Дается описание растительности, садово-парковых композиций и ландшафтов, архитектурных и гидротехнических сооружений.
 13. Диапазон применимости модели региональных архитектурно-ландшафтных систем / О.С. Шило // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. 2004. N 4. С. 51-55. Библиогр.: 9 назв. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж69446
  На основе представлений о первичных и вторичных планировочных макроритмодинамических процессах раскрыты базовые условия эволюции региональных архитектурно-ландшафтных систем.
 14. Дизайн квітників: Навч. посіб. / В.В. Пушкар, А.Д. Жирнов, О.К. Вільгельм-Швадчак; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. К., 2003. 132 с. Бібліогр.: 19 назв. укp. Шифр зберігання в НБУВ: ВА648543
  Викладено основи теорії кольорознавства, проаналізовано психофізіологічний вплив кольору, основні закономірності контрастних кольорових поєднань. Наведено характеристику різних типів квітників, висвітлено їх дизайн, основні принципи художньо-естетичного оформлення та догляду за ними (підготовка ділянки, догляд за надземною частиною рослин, їх укриття на зиму).
 15. Дормидонтова Виктория Владиславовна. Гармония искусства и природы. Кишинев: Штиинца, 1992. 140 с. Шифр зберігання в НБУВ: ВА549689
  Рассматриваются усадебные парки Молдовы середины XIX — начала XX в. Анализируется комплекс оригинальных композиционных приемов, благодаря которым достигаются разнообразие и цельность малых простанств парков. На примерах композиций молдавских усадебных парков раскрывается специфика произведений садово-паркового искусства.
 16. Екотопи парків центральної частини м. Києва / Ю.О. Клименко, У.М. Альошкіна // Укр. ботан. журн. 2004. 61, N 5. С. 62-73. Бібліогр.: 10 назв. укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж22024
  Разработана методика выделения экотопов для парков Киева. Дан сравнительный анализ экотопов пяти парков центральной части города. На основе общеевропейской классификации CORINE и унифицированной украинской классификации экотопов до седьмого иерархического уровня построена классификация экотопов парков Киева.
 17. Иванова Нина Васильевна. Эколого-эстетические основы регионального проектирования озеленения города: Учеб. пособие / Волгоградская гос. архитектурно-строительная академия. Волгоград : ВолгГАСА, 2000. 82с.: рис.+ прил. Библиогр.: с. 77-79. ISBN 5-230-03453-Х. Шифр зберігання в НБУВ: ВА631770
  Рассматривается ключевая прoблема положение о проектировании озеленения города на основе разработанной автором гипотетической модели каркаса аэрации, направленной на улучшение микроклимата и эстетики улиц, пешеходных зон, площадей и других планируемых элементов города.
 18. Исследование основных тенденций развития ленд-арта / Н.М. Кохан // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. 2005. N 2. С. 52-58. Библиогр.: 13 назв. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж714808
  Розглянуто різні аспекти ленд-арту. Наведено приклади класичних зразків і тенденцій його розвитку в Україні. З'ясовано взаємозв'язок ленд-арту з іншими видами мистецтва та продовження його ідей у ландшафтному проектуванні на прикладі парків японського дизайнера Макото Йошиди. Ленд-арт розглянуто, як одну з творчих лабораторій дизайну.

 19. Карпенко Юрій Олександрович, Графін Михайло Володимирович. Стежками Сокиринського парку / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Чернігів, 2001. 40с. : рис. Авт. на обкл. не зазнач. Шифр зберігання в НБУВ: Р99154
  Про Сокиринський садово-парковий комплекс, його історію і природу, мальовничі краєвиди, екологічні маршрути, таємниц
 20. Каспрук Олеся Ігорівна. Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності: Автореф. дис... канд. с. -г. наук: 06.03.01 / Український держ. лісотехнічний ун-т. Л., 2004. 18с. Шифр зберігання в НБУВ: РА330028
  Вивчення стану садово-паркових фітоценозів старовинної частини великого міста та розробка заходів , спрямованих на підвищення життєвості та меліоративної ефективності зелених насаджень.
 21. Кетчел Роберт. Японский сад за несколько дней: Планировка, устройство, готовые проекты / О.В. Козлова (пер.с англ.). М.: Кладезь-Букс, 2002. 159с.: ил. ISBN 0-600-60304-0 (англ.). ISBN 5-93395-0297 (русск.). Шифр зберігання в НБУВ: ВС38866
  Эта книга практическое руководство по созданию более 20 японских элементов и приспособлений от соцу до чайного дерева на имеющемся у вас участке. Даны советы по ряду практических вопросов от прокладки дорожек из камней до сооружения бамбуковых арок.
 22. Клименко Ю.О., Кузнецов С.І., Черняк В.М. Старовинні парки України загальнодержавного значення: Довідник/ НАН України; Центральний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. Тернопіль : Мандрівець, 1996. Ч.1 : Полісся та лісостеп. 105с. Шифр зберігання в НБУВ: В342038
  Викладено основні відомості про історію, архітектурні особливості, дендрологічний склад та деякі інші дані стосовно старовинних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Полісся та Лісостепу України.
 23. Кольхепп Вольфганг. Бонсай из деревьев европейских лесов. Пер. с нем. В. Чекмарева. М.: Издательский Дом Кристина, 2000. 112 с. Шифр зберігання в НБУВ: ВА649387
  Большое внимание уделено не искусству классических японских форм бонсай, а переносу естественной формы роста дерева в природных условиях на миниатюрную форму бонсай.
 24. Композиційні принципи формування міських садів України: Автореф. дис., канд. архіт.: 18.00.01 / В.М. Дударець; Акад. образотв. мистец. і архіт. К., 2000. 20 с. укp. Шифр зберігання в НБУВ: РА308971
  Дисертацію присвячено виникненню та розвитку міських садів в Україні. На основі нових інформаційних фактів і дослідницьких критеріїв виявлено та науково обгрунтовано перспективні принципи формування міських садів центрального регіону України. Розроблено історичну та сучасну класифікації міських садів, визначено рекреаційний потенціал міста щодо малих ландшафтів та виділено перспективні типи міського саду XXI ст.
 25. Корчемний Василь Григорович. Заповідники та парки Надзбруччя. Тернопіль: Книж. -жур. видавництво, Тернопіль, 1994. 52 с.: іл. Шифр зберігання в НБУВ: ВА558831
  Про величаві діброві, заповідники, парки і дендропарки Надзбруччя, що створила сама природа, а також створених за допомогою людини, з точки зору садово-паркового мистецтва.
 26. Корчемний Василь Григорович. Зелені скарби Поділля/ Тернопільська сільськогосподарська дослідна станція. Тернопіль, 1994. 120 с. : іл.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА557364
  З великим інтересом читачі дізнаються про Подільські зелені шедеври садово-паркового мистецтва сади і парки Вінницької, Хмельницької і Тернопільської областей та про своєрідних переселенців із інших країн екзотичні дерева та кущі ( рослини, які походять із інших країн і континентів), що водночас є пам"ятками природи і свідками історичних подій минулого.
 27. Кучерявий Володимир Панасович. Озеленення населених місць: Підручник для студ. вищих навч. закл.. Л.: Світ, 2005. 455с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 450. ISBN 966-603-278-3. Шифр зберігання в НБУВ: ВС40416
  Розкрито ландшафтно-типологічні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтва, технологія створення зелених насаджень. Особливу увагу приділено добору рослинного матеріалу та формуванню садово-паркових композицій.
 28. Лазарева Екатерина Владимировна. Малый сад в городской среде: Автореф. дис. канд. архитектуры: 18.00.04 / Московский архитектурный ин-т (Государственная Академия). М., 2001., 26с. Шифр зберігання в НБУВ: РА323776
  Изучение особенностей формирования малого сада как объекта ланшафтной архитектуры. Малые сады рассматриваются на протяжении всей истории развития ланшафтной архитектуры. Географически предпочтение отдается садам Европы, Азии, Америки.
 29. Ландшафт в архітектурному образі європейських міст /І.А. Дида // Містобудування та терит. планув. 2003. N 16. С. 62-71. укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж69861
  Розглянуто принципи узгодження архітектури з ландшафтом у різних європейських регіонах і в різні часи. Визначено дві альтернативні позиції в стосунках міської архітектури з природним довкіллям, проаналізовано фактори впливу на виникнення та розвиток цих позицій, визначено спрямованість даного процесу на сучасному етапі.
 30. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство (вертикальная планировка озеленяемых территорий): Учеб. пособие для студ. и спец. ланшафтной архитектуры и садово-паркового строительства. М.: Изд-во МГУЛ, 1999. 99 с.: ил. Шифр зберігання в НБУВ: СО24513
  Дана целевая ориентация будущих специалистов на разработку проектов по организации рельефа территории объекта ландшафтной архитектуры, организации поверхностного стока и устранения явлений эрозии, в соответсвии с общим архитектурно-ландшафтным замыслом с учетом сохранения почв и существующего ценного растительного покрова.
 31. Ландшафтне і архітектурне проектування: Конспект лекцій з ландшафт. і архітектур. проект. ботан. саду для студ. спец. 7.020210 Дизайн" спеціалізації Дизайн ландшафту/ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Сергій Іванович... Кузнецов (уклад.) К. : ДАКККіМ, 2003. 60с. : рис. Бібліогр.: с. 59-60. Шифр зберігання в НБУВ: ВА648544
  Основна мета цієї роботи дати рекомендації для формування типового ботанічного саду і цим сприяти створюванню такої категорії зелених насаджень у містах України.
 32. Ландшафтне і архітектурне проектування. Основи ландшафтознавства. Технологія ландшафтного будівництва і дизайну: Метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. 7.020210 спеціалізації. Дизайн ландшафту/ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Василь Васильович Пушкар (уклад.), Ірина Олександрівна Сидоренко (уклад.) К. : ДАКККіМ, 2003. 54с. : рис. Бібліогр.: с. 39. Шифр зберігання в НБУВ: ВА651931
  Методичні рекомендації присвячені питанням дендропроектування, розкривають природні декоративні властивості, композиційні елементи зелених насаджень, основні принципи їх підбору при створенні ланшафтних композицій.
 33. Мак-Кой Питер, Ивелей Тесса. Ландшафтный дизайн: Планирование, проектирование и дизайн приусадебного участка: Практическая энциклопедия / А.И. Ким (пер.с англ.), О.В. Юрцева (пер.с англ.). М. : РОСМЭН, 2002. 512с.: ил. Авт. на обл. не указаны. ISBN 5-353-00016-1. Шифр зберігання в НБУВ: СО25543
  Практические рекомендации по благоустройству приусадебного участка с точки зрения ландшафтного дизайна.
 34. Марутяк Софія Богданівна. Особливості формування газонів в умовах Львівщини: Автореф. дис... канд. с. -г. наук: 06.03.01 / Український держ. лісотехнічний ун-т. Л., 2002. 17с. Шифр зберігання в НБУВ: РА319141
  Дослідження особливостей формування газонів в умовах Львівщини, вивчення їх фітоценотичної структури та тенденцій розвитку у багатофакторному урбогенному середовищі, розробка заходів, направлених на підвищення стійкості, довговічності та естетичності рослинних угруповань.
 35. Методическое руководство и технические условия по реконструкции городских зеленых насаждений. М.: МГУЛ, 2001. 60 с. Шифр зберігання в НБУВ: ВА623182
  Нормативно-методические материалы, адаптированные к современным потребностям ведения зеленого хозяйства города.
 36. Мирошниченко А.А. Аграрно-рекреационные зоны в Украине (социально-экологическое обоснование планировки и развития). Днеропетровск, 1998. 178 с. Шифр зберігання в НБУВ: СО23919
  Предложена методика учета и использования рекреационных ресурсов, дано обоснование приращения их за счет аграрных территорий , приводится теоретическое обоснование агропарка, как нового ландшафтно-рекреационного объекта.
 37. Мисник Гавриил Евменович. Ландшафты Тростянецкого парка. К.: Наук. думка, 1967. 40 с. Шифр зберігання в НБУВ: АО183789
  Подан краткий очерк создания одного из красивейших парков на Украине- Тростянецкого, особенностей его ландшафта, рассказывается о видовом составе многих растений, произрастающих в дендропарке, и научной работе в нем.
 38. Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє: Зб. наук. -техн. пр. / Ред.: Д.Л. Дудюк. Л., 2001. 394 с (Наук. вісн. Укр. держ. лісотехн. ун-ту; Вип. 11.5). укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж68985
  Розглянуто історико-філософські та історико-технологічні особливості садово-паркового будівництва. Висвітлено проблеми функціонування ботанічних садів та парків як об'єктів ландшафтної архітектури. Обговорено концепцію закладання нових та реконструкції існуючих ботанічних садів в Україні. Розкрито екологічний підхід до формування садово-паркових ландшафтів. Проаналізовано роль ботанічних садів і дендропарків України в інтродукції рослин для озеленення міст. Запропоновано методику комплексної оцінки територій під зелені насадження з урахуванням екологічних умов. Зазначено, що серед кліматичних факторів найбільш впливовими є термічний режим взимку та умови зволоження влітку, серед едафічних товщина кореневого шару, гумусний горизонт, вміст органіки, рівень грунтових вод та вміст у них солей, текстура, засоленість та карбонатність.
 39. Модель территориального развития РАЛС / О.С. Шило // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. 2004. N 5. С. 49-53. Библиогр.: 9 назв. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж69446
  На основании представлений о региональной планировочной интерференции раскрыты положения модели территориального развития региональных архитектурно-ландшафтных систем.
 40. Николаев Владимир Александрович. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: Учеб. пособие для студ. вузов по геогр. спец.. М. : Аспект Пресс, 2003. 175с. : рис. Библиогр.: с. 165-168. ISBN 5-7567-0307-1. Шифр зберігання в НБУВ: ВА645028
  Изложены научно-методические основы ландшафтной эстетики. Анализируются принципы и методы эстетического восприятия ландшафтов и оценки их эстетических достоинств. Дан обзор истории ландшафтного искусства. Рассмотрены приемы современного ландшафтного дизайна городских, рекреационных и других антропогенных геосистем.
 41. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт. М.: Стройиздат, 1989. 344 с.: ил. ISBN 5-274-00591-8. Шифр зберігання в НБУВ: ВА501913
  Исследованы эстетические закономерности, система архитектурных и художественных средств и приемов, свойственных садово-парковому искусству. Показаны технические средства и архитектурно-ландшафтные способы формирования садово-парковой композиции на восстанавливаемых территориях разных видов.
 42. Начала планировочной ритмодинамики региональных архитектурно-ландшафтных систем / О.С. Шило // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. 2004. N 3. С. 53-57. Библиогр.: 8 назв. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж69446
  Раскрыты базовые закономерности динамики региональной архитектурно-ландшафтной системы на стадии ее самопроявления, самоорганизации и планировочной кибернетики.
 43. Нехуженко Наталия Александровна. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры: Учеб. пособие для студ. вузов. СПб. : Издательский Дом Нева, 2004. 190с. : ил. Библиогр.: с. 189-190. ISBN 5-7654-3751-6. Шифр зберігання в НБУВ: ВА658984
  Рассматриваются проблемы взаимодействия природных и городских ландшафтов, история ландшафтной архитектуры, основные приемы формирования пейзажа.
 44. Ожегов Сергей Сергеевич. История ландшафтной архитектуры: Учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов . Архитектура М. : Архитектура-С, 2004. 230с. : ил. (Специальность, Архитектура). На обл. авт. не указ. Библиогр.: с. 222. ISBN 5-274-01865-3. Шифр зберігання в НБУВ: ВС38996
  Большое внимание уделено анализу важнейших памятников ландшафтной архитектуры России и различных регионов мира, рассмотрены современные тенденции развития.
 45. Озеленение населенных мест. Справочник. / В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова, Т.И. Вольфтруб и др.; Под ред. В.И. Ерохиной. М.: Стройиздат, 1987. 480 с.: ил. Шифр зберігання в НБУВ: ВА457411
  Рассмотрены основные принципы проектирования и создания объектов озеленения с учетом природных, климатических и градостроительных особенностей населенных мест. Описана система ухода за зелеными насаждениями.
 46. Парки родини Галаганів/ Т.М. Курбаль // Інтродукція рослин. 2003. N 4. С. 145-149. Бібліогр.: 10 назв. укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж22632
  Наведено історичні відомості щодо створення трьох старовинних парків на Чернігівщині, якими володіла родина Галаганів у XVIII на початку XX ст., дані про склад їх дендрологічних колекцій.
 47. Паркознавство як біоекологічна основа паркобудівництва / С.І. Кузнецов, Ю.О. Клименко // Інтродукція рослин. 2003. N 1-2. С. 131-141. — Бібліогр.: 24 назв. укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж22632
  Наведено основні положення наукової та освітньої дисципліни паркознавство, яка базується на біоекологічних і фітоценотичних особливостях створення різних категорій паркових культур фітоценозів, а також на використанні видових, родових і флористичних комплексів. Подано розгорнуте обгрунтування 10-ти основних складових частин і напрямів подальшого розвитку паркознавства.
 48. Пас Франсиско Хавьер Алонсо де ла. Бонсай. Большой атлас / Пер. с исп. М.: БММ АО, 2001.192 с.: ил. Шифр зберігання в НБУВ: СО25712
  Все секреты древнего восточного искусства разведения бонсай вы найдете в этой книге.
 49. Пилипчук Валентина Федорівна. Дендрофлора покритонасінних у парках Києва та перспективи оптимізації їх насаджень: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / НАН України; Центральний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. К., 1996. 21с. Шифр зберігання в НБУВ: РА291906
  Аналіз сучасного стану деревних покритонасінних як структурного компоненту парків, та опрацювання наукових основ оптимізації паркових культурфітоценозів з використанням аборигенних та інтродукованих видів в умовах урбанізованого середовища.
 50. Полякова Г.А. Флора и растительность старых парков Подмосковья. М.: Наука, 1992. 225 с. ISBN 5-02-004120-3. Шифр зберігання в НБУВ: ВА554353
  Описание около 630 усадебных парков Подмосковья. Охарактеризовано современное состояние и использование старых парков. Даны характеристики основных местных древесных пород, а также одичавших декоративных травянистых растений, слагающих парки. В приложении имеется карта старых усадеб Подмосковья.
 51. Принципы композиционного взаимодействия структур региональных архитектурно-ландшафтных систем / О.С. Шило // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. 2003. N 8. С. 55-60. Библиогр.: 3 назв. рус. Шифр зберігання в НБУВ: Ж69446
  Раскрыты важнейшие принципы композиционного взаимодействия интерференционно-планировочных структур региональных архитектурно-ландшафтных систем.
 52. Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць: Матеріали Першого міжнар. семінару, 25-27 червня 1997 р. / Український держ. лісотехнічний ун-т / В.П. Кучерявий (ред.). Львів, 1997. 245с. Т.1 245с. ISBN 5-8326-0053-3. Шифр зберігання в НБУВ: В341733
  На прикладі досягнень в галузі садово-паркового будівництва розкриті шляхи дальшої інтродукції рослинності підвищення естетичності міських і сільських ландшафтів. Особлива увага приділяється реконструкції, реставрації і консервації старовинних парків.
 53. Продукційні та адаптаційні процеси у садівництві Криму / В.І. Митрофанов, В.М. Єжов, А.В. Смиков, І.В. Митрофанова, М.Є. Опанасенко, В.В. Корженевський // Вісн. аграр. науки. 2001. N 11. С. 22-25. укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж14378
  Розглянуто дві складові частини загальної теорії керування стійкістю агропатосистем як основи стабільності рослинництва України. Показано, що перша агрономічна субсистема керування ростом і родючістю грунтується на використанні якісних ознак, а друга агроекологічна субсистема регуляції росту популяції на використанні кількісних оцінок патосистемних взаємодій в агроценозі. На підставі такого підходу обгрунтовано два типи природного відбору, які взаємно доповнюють один одного та забезпечують розвиток життя на Землі.
 54. Рекреационные зоны и ландшафтная архитектура в условиях рыночной экономики // Строительство и архитектура: Вопросы архитектуры и градостроительства. Проблемный доклад. М., 2002. С. 1-42. Шифр зберігання в НБУВ: СО24664
  Рассмотрены новые тенденции эколого-ландшафтного формирования среды для отдыха, вопросы формирования новых парковых зон, восстановления исторических ландшафтов в зонах отдыха и туризма.
 55. Сад вашей мечты / Е. Астахова (сост.). Х. : Книжный клуб, Клуб семейного досуга, 2005. — 320с. : ил. — ISBN 966-343-123-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА664459
  Книга поможет всем любителям и ценителям красоты растений Украины создать свой Сказочный Сад на своих участках.
 56. Садово-паркове мистецтво. Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів: Навч. посіб. для вузів / В.І. Білоус; Акад. наук вищ. шк. України, Лісівн. акад. наук України, Уман. держ. аграр. акад. — К.: Наук. світ, 2001. — 299 с. — Бібліогр.: с. 297-299. — укp. Шифр зберігання в НБУВ: ВА616862
  Висвітлено історію розвитку садово-паркового мистецтва з часів Стародавньої Персії, Вавилону та Єгипту, описано перші регулярні сади Стародавньої Греції та Римської імперії. Розглянуто становлення ландшафтних парків Франції, Італії, Німеччини, Англії, Голландії, на яких позначилися впливи мистецьких напрямків доби класицизму, Ренесансу, бароко. Проаналізовано характерні риси садів і парків Київської Русі, Московського князівства, Російської Імперії.
 57. Садово-паркове та ландшафтне будівництво: Навч. посіб. / О.І. Кузьмич; Ін-т змісту і методів навчання, Укр. держ. акад. вод. госп-ва. — Рівне, 1998. — 208 с. — Бібліогр.: 49 назв. — укp. Шифр зберігання в НБУВ: ВА592307
  На основі узагальнення та аналізу ландшафтної архітектури висвітлено питання створення системи садово-паркових масивів у містобудуванні. Розглянуто основні положення композиції зелених насаджень, елементів і компонентів ландшафту, завдання садово-паркового будівництва. Значну увагу приділено проектам благоустрою та озеленення житлових районів, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд, зон відпочинку, значних водогосподарських, гідротехнічних об'єктів, складних технічних комплексів, обширних меліоративних територій.
 58. Сады, парки и заповедники Украинской ССР / И.Д. Родичкин и др. — К.: Будівельник, 1985. — 167 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС23862
  Рассмотрены лучшие сады, парки и заповедники Украины, большое внимание уделено анализу современных городских и загородных парков.
 59. Семантика пространстра как ключ к сохранению и восстановлению дворцово-парковых ансамблей Украины / Н. Седак, А. Седак // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 192-205. — рус.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж69861
  Рассмотрена семантика пространства, раскрывающая феномен ансамбля дворцово-парковых образований эпохи классицизма в Украине. Современное следование законам их композиционно-пространственного построения может оказывать содействие сохранению и восстановлению единства природной и антропогенной составных. Проанализованы пространство парка в Тульчине и архитектурные сооружения этой усадьбы, несущие семантическую содержательность эпохи, от единства и сценарности построения которых зависит целостность ее образа. Приведены впервые вводимые в научный обиход архивные материалы.
 60. Соловйова Ольга Семенівна. Садово-паркове мистецтво як виразник культур, що змінюються (питання семантичної та просторової ієрархії): Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Харківський держ. ін-т культури. — Х., 1998. — 19с.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА300425
  Мета даної праці — виявити закономірності ієрархічної побудови палацо-паркових структур, як функції соціума й культури різних епох.
 61. "Софіївка" як прообраз французьких пейзажних парків другої половини XVIII століття / І.С. Косенко // Інтродукція рослин. — 2003. — N 1-2. — С. 142-148. — Бібліогр.: 7 назв. — укp. Шифр зберігання в НБУВ: Ж22632
  На підставі літературних і власних досліджень висвітлено історію появи пейзажного паркобудівництва у Франції та встановлено, що за взірець для "Софіївки" правили такі французькі парки, як Шантійї, Малий Тріанон, "Пустеля", Монсо, Марлі та ін. Висвітлено проблеми охорони, збереження, збагачення та реконструкції старовинних парків України. Розглянуто питання історії створення парків, інтродукції рослин, шляхів охорони, збереження та збагачення флори парків. Наведено методичні засади та результати досліджень відтворення та реконструкції старовинних парків, селекції та розмноження декоративних рослин і декоративного оформлення дендрологічних парків та ботанічних садів.
 62. Типологія об'єктів ландшафту, архітектури та дизайну: Навч. -метод. комплекс для студ. спец. 7.020210 "Дизайн ландшафту" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Тетяна Серафимівна Нечаєва (уклад.). — К. : ДАКККіМ, 2003. — 47с. — Бібліогр.: с. 46-47. Шифр зберігання в НБУВ: P102088
  Розкриття закономірностей та типологічних особливостей основ формування різних типів об"єктів ландшафту та ландшафтного дизайну у взаємозв"язку з типологією об"єктів архітектури, міського та позаміського середовища.
 63. Тюльдюков Владимир Алексеевич, Кобозев Илья Васильевич, Парахин Николай Васильевич. Газоноведение и озеленение населенных территорий: Учеб. пособие для студ. вузов по агроном. спец.. М. : КолосС, 2002. 264 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). ISBN 5-9532-0012-9. Шифр зберігання в НБУВ: ВА641490
  Рассмотрены биологические и экологические особенности газонных трав, приведена классификация газонов, подробно описаны способы создания и коренного улучшения, содержания и ремонта газонов и дерновых покрытий разного назначения. Рассказано об озеленении населенных территорий, создании живых изгородей, альпийских горок, садовых водоемов и т.п.
 64. Уманская Анжелика / Андрей Дмитрук // Вокруг света. — 2004. — N 1. — С. 4-17. — рус. Шифр зберігання в НБУВ: Жс5470/а
  Авторские впечатления и от знаменитого дендрологического парка Софиевка и от его авантюрной истории
 65. Фітоценотична структура паркових насаджень Львівщини та шляхи її вдосконалення: Автореф. дис... канд. с. -г. наук: 06.03.01 / Н.А. Імшенецька; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 18 с. — укp. Шифр зберігання в НБУВ: РА309863
  Досліджено та узагальнено структурні особливості паркових фітоценозів. Визначено дві нові асоціації паркової рослинності та основні гіперсинузії за едифікаторними видами. Розроблено шкали оцінки еколого-ценотичної стратегії деревних і чагарникових видів рослин у паркових насадженнях. Запропоновано модель розвитку паркового фітоценозу за часом. Особливу увагу приділено підходам до прогнозу розвитку фітоценозів та оптимізації їх структури.
 66. Федорук Анатолий Тарасович. Садово-парковое искусство Белоруссии. — Мн.: Ураджай, 1989. — 247 с.: ил. — ISBN 5-7860-0086-9. Шифр зберігання в НБУВ: ВС26229
  Изложены основные исторические этапы развития садово-паркового искусства на территории Белоруссии. Характеризуются регулярные и пейзажные парки, особенности их планировочного построения многообразие архитектурных сооружений, водоемов, насаждений.
 67. Формування і дизайн ландшафтних груп із хвойних на об'єктах садово- паркового будівництва: Метод. рек. для спец. садово-паркового буд. -ва, ландшафт. архіт. і дизайну та проектних орг. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Василь Васильович Пушкар (уклад.) — К. : ДАКККіМ, 2003. — 52с. : рис. — Бібліогр.: с. 50. Шифр зберігання в НБУВ: ВА652350
  Надається допомога у роботі над дизайном ландшафтніх груп із хвойних як основного композиційного елементу зелених насаджень.
 68. Щербань Валентин Кириллович. Ландшафт и архитектура города. — К.: Будівельник, 1987. — 88 с. Шифр зберігання в НБУВ: ВА457420
  Освещаются вопросы структурной оценки ландшафтов, формирования архитектурно-пространственной композиции на основе выявления структурных особенностей ландшафта.
 69. Beckett, Kenneth a.o. The contained garden / K.A. Beckett, D. Carr, D. Stevens. — Lnd.etc.: Penguin books, 1987. — 168 p.: ill. ISBN 0-14-046-805-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: IB184236
 70. Buttlar Adrian von. Az angolkert. Bdp.: Balassi Kiado, 1999. — 149 old.: kep. — Бібліогр.: Old.125-129. — ISBN 963-506-287-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ІB197730
 71. Christopher Lloyd. The Well-Tempered Garden. — New and rev. ed. — Lnd.etc.: Penguin books, 1987. — 479 p.: ill. — ISBN 0-14-046562-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: IB184271
 72. Czerwieniec Marek, Lewinska Janina. Zielen w miescie / Instytut gospodarki przestrzennej i komunalnej / Anna... Bulat (wspolpraca). — Warszawa, 1996. — 82 s., tab. (10 l.). — Бібліогр.: s.: 75-80.. — ISBN 83-86309-11-3..
  Шифр зберігання в НБУВ: IВ192575
 73. Fischer, Ellen. Das Topfgartenbuch: Gartnern in Topfen, Terrakotten und Kubeln. — Stutt.: Ulmer, 1993. — 221 s.: ill. — ISBN 3-8001-6540-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: IB188883
 74. Foerster, Karl. Der Steingarten der sieben Jahreszeiten: Naturhaft oder architektonisch gestaltet: Arbeits- und Anschauungsbuch fur Anfanger und Kenner. — Radebeul: Neumann, 1993. — 256 S.: ill. — ISBN 3-7402-0076-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: IC11314
 75. Kelly, John. The All-seasons garden. — N.Y.etc.: Penguin books, 1987. — 167 p.: ill. — ISBN 0-14-046-800-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: IB183839
 76. Mioulanie Patrick, Titchmarsh Alan. Encyclopedie des plantes du jardin d'agrement / Conseillers: K.A. Beckett e.a.; Ed. fr. A ete real. Par F. Botkine; Trad.: P. Mioulane. — P.: CIL, 1986. — 255 p.: ill. — ISBN 2-7318-0166-2.
  Шифр зберігання в НБУВ: IC10737
 77. Paul, Anthony, Rees, Yvonne. The water garden. — N.Y. etc.: Penguin books, 1986. — 167 p.: ill. — ISBN 0-14-046-756-4.
  Шифр зберігання в НБУВ: IB183838
 78. Saville, Diana. The illustrated garden planter / Ill. By P. Gunn. — N.Y.etc.: Penguin books, 1984. — 112 p.: ill. — ISBN 0-14-046718-1. (Panguin handbooks).
  Шифр зберігання в НБУВ: IB184237
 79. Salisbury, Marjorie Cecil, Marchioness of. The gardens of Queen Elizabeth the Queen Mother / With phot. By D. Moore. — Lnd.: Viking: Waterstone, 1988. — 192 p.: ill. — ISBN 0-670-81216-1.
  Шифр зберігання в НБУВ: IB184238

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438