День науки — 2006

День науки - 2006
Книжкова виставка"Науковий доробок співробітників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2005-2006 рр."
 1. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Выпуск 3 / Редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. — К.: НБУВ, 2005. — 363 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж 70678
  В статьях сборника, раскрывающих различные аспекты деятельности библиотек и информационных центров Академий наук, отражается трансформация этих научно-информационных учреждений в системообразующие элементы информационной сферы общества, анализируется их роль в системе информационных коммуникаций, прослеживаются и обобщаются новые тенденции кумуляции, аналитико-синтетической обработки, хранения и многоаспектного использования данных и знаний в информационных системах конгнитивного типа. Рассматривается влияние инноваций на изменение структуры и функций современной библиотеки, качественное изменение возможностей информационного обеспечения научных исследований. Большое внимание уделено проблемам международного сотрудничества библиотек, сохранения книжных и электронных собраний.
  Адресован работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и студентам вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.
 2. Віктор Іванович Трефілов / Уклад.: О. М. Василенко, Л. М. Грищишина, В. В. Картузов; Відп. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2005. — 211 с. — (Біобібліографія вчених України / НАН України. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 666327
  В збірці виствітлено основні етапи життя, творчий доробок та досягнення наукової школи Заслуженого діяча науки та техніки України В. І. Трефілова, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Національної академії наук України та семи інших Міжнародних академій наук, автора багатьох теорій, зокрема теорії комірчастих дислокаційних структур, теорії пластичної деформації та руйнування та ін., автора багатьох технологічних розробок, яким немає аналогів у світовій матеріалознавчій практиці. В. І. Трефілов з 1973 по 2001 рр. був директором Інституту проблем матеріалознавства НАН України, віце-президентом Національної академії наук України — з 1974 по 1993 рр., головою МНТК "Порошкова металургія", очолював тривалий час різні науково-технічні товариства.
 3. Гальченко О. М. Оправа східнослов'янських книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2005. — 375 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС 41840
  Монографія присвячена малодослідженій галузі вітчизняного книгознавства — оправі східнослов'янських рукописних книг та стародруків як синкретичному об'єкту, техніці її виготовлення та оздобленню. На підставі матеріалів з історії інтролігаторства та авторських спостережень вперше у вітчизняній науці здійснено спробу проаналізувати розвиток східнослов'янського інтролігаторства взагалі і українського зокрема. Запропоновано хронологію української оправи на підставі двох конструктивних технік оправлення, що побутували на східнослов'нських землях, визначено ознаки, за якими можна з певним ступенем вірогідності здійснювати локалізацію та датування оправ.
  Рисунки, фотографії, словник інтролігаторських термінів, запропоновані в дослідженні, стануть у нагоді як науковцям, які займаються описуванням та каталогізацією давніх східнослов'янських рукописних книг, для поглиблення їхніх знань про оправу, так і аматорам.
  Видання розраховане на фахівців — книгознавців, мистетцтвознавців, реставраторів книг та художників-оформлювачів — та на широкий читацький загал, якому небайдужа історія матеріальної духовної культури України.
 4. Горовий В. М. Особливості соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства. — К.: НБУВ, 2005. — 300 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 666317
  У монографії йдеться про розвиток системи соціальних інформаційних баз у час переходу людства до постіндустріального періоду розвитку. У зв'язку з цим розглядаються певні тенденції змін у процесі суспільної трансформації системи українських інформаційних баз, протягом багатьох століть місць збереження всякої фіксованої інформації — бібліотек і перетворення їх у наш час у загальносуспільні інформаційні центри. Розглядаються також позитивні і негативні сторони впливу глобальних процесів на українські інформаційні бази і суспільство в цілому, перспективи їх розвитку і позиціювання в міжнародному інформаційному просторі. Для науковців, бібліотекознавців, викладачів вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.
 5. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару укр. кн. Випуск 7. "З, И, І, Ї" / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2005. — 404 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: В 343097
  Сьомий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери З, И, І, Ї), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3704 позиції. Для широко кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.
 6. Мяскова Т. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: З історії комплектування (1834-1927 рр.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2005. — 184 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 662532
  Монографія присвячена питанням історії та комплектування бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира. Визначені основні етапи розвитку бібліотеки у взаємозв'язку з історією Університету. На основі комплексного дослідження архівних джерел вивчено історію, особливості формування бібліотеки, перелік та склад колекцій, що надійшли до фондів упродовж 1834-1917 рр. Встановлено основні джерела комплектування бібліотеки, а також принципи відбору наукової лутератури. Показано роль бібліотекарів та їхніх помічників у формуванні фондів бібліотеки та створенні каталогів. Висвітлено сучасний стан колекцій колишнього Імператорського університету Св. Володимира. Для науковців, викладачів, студентів і всіх , хто цікавиться історією бібліотечної справи в Україні.
 7. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Випуск 14 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, АБУ; Редкол: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К., 2005. — 890 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж 70113
  Збірник містить статті, в яких висвітлюються проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек; інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек; бібліотечних технологій інформаційного сервісу та інтеграції науково-інформаційних ресурсів; науково-інформаційного забезпечення інноваційної діяльності бібліотек. Розглядаються також роль історико-культурної спадщини у формуванні стратегії суспільних перетворень; проблеми української біографістики. У збірник включено наукові доповіді, які виголошено на міжнародній науковій конференції "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" (Київ, 12-14 жовтня 2004 р.). Для бібліотечних працівників, істориків, філологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.
 8. Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2005. — 280 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: СО 26752
  Перелік є основним нормамативним документом для установ, організацій і підприємств при визначенні строків зберігання документів та їх відбиранні для внесення до складу Архівного фонду НАН України або для знищення документів. У Переліку визначені види і різновиди документів, що утворюються в науково-організаційній, науково-дослідній та управлінській діяльності академічних установ різних рівнів — Президіїї НАН України і апарату Президії; відділень НАН України, регіональних наукових центрів НАН України; наукових, науково-виробничих та науково-допоміжних установ, закріплені диференційовані строки зберігання документів для цих груп установ. Перелік призначений для використання всіма установами та організаціями НАН України.
 9. Петро Тимофійович Тронько / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. Л. І. Тіманова. — К.: НБУВ, 2005. — 170 с. — (Біобібліографія вчених України).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 666331
  У біобібліографічному виданні відбиті основні періоди діяльності П. Т. Тронька — Героя України, державного, громадського, політичного діяча, відомого українського історика, академіка Національної академіїї наук України, удостоєного багатьох високих державних нагород, Державної премії СРСР та премії Ленінського комсомолу. Видання знайомить читача з головними життєвими віхами, діяльністю вченого, хронологічним покажчиком друкованих праць, іменним покажчиком та алфавітним покажчиком назв творів. Для наукових працівників, усіх, хто відданий історії світової та вітчизняної науки і культури.
 10. Рукописна та книжкова спадщина України. Випуск 9 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.- К., 2004. — 285 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж 68592
  Автори статей збірника на основі вивчення архівних та книжкових фондів НБУВ рокривають такі важливі для української науки та культури питання, як рукописна спадщина Комісіїї ВУАН для виучування продукційних сил України, фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки, архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті, директивно-розпорядчі акти щодо діяльності Києво-Могилянської академії тощо. Історію бібліотек та історичних колекцій репрезентують дослідження С. О. Булатової (бібліотека С. Я. Яблоновського), Ю. П. Ясіновського (друкарня і бібліотека Святоуспенської Унівської лаври). Джерельною базою рубрики "Публікація документів" стали матеріали архіву Київського митрополита Тимофія (Щербацького), епістолярна спадщина Л. Жебуньова. Започатковані нові рубрики — "Інноваційні технології" в бібліотечній та архівній справі" та "Повідомлення". Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизноною історією.
 11. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837-2004: Матеріали до бібліографії / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.; Уклад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко та ін. — К., 2005. — 267 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 663722
  У покажчику подано відомості про праці вчених та фахівців, які відображають українсько-сербські зв'язки в галузі літератури та фольклору, а також переклади творів сербських письменників та творів сербської народної творчості українською мовою. До покажчика включено книги, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, енциклопедій, довідників, газет українською, російською та сербськими мовами, видані на теренах України, а також роботи українських вчених, опубліковані за межами України за період з 1837 до 2004 р. Для наукових працівників, викладачів, співробітників бібліотек та видавництв, усіх, хто цікавиться українсько-слов'янькими зв'язками, сербською лтературою та кульурою.
 12. Українська біографістика : Збірник наукових праць. Випуск 3. — К., 2005. — 374 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж 69079
  Збірник наукових статей та біографічних нарисів продовжує започаткування Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1996 р. серію видань, присвячених теоретичним і методичним проблемам біографістики, як окремої історичної дисципліни. Проаналізовано стан і перспективи розвитку біографічних досліджень в Україні, висвітлено завдання створення в Україні національного електронного біобібліографічного науково-інформаційного ресурсу — "Українського біографічного архіву". Збірник містить велику кількість біографічних статей, оригінальних біографічних та генеалогічних розвідок. Розраховано на вчених, викладачів та студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників музейних та архівних установ, краєзнавців.
 13. Українсько-македонський науковий збірник. Випуск 1 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МАНМ. — К., 2005. — 344 с. : іл., табл. — Укр., рос., макед., англ.
  Шифр зберігання в НБУВ: Ж 72954
  Збірник містить статті, в яких розглядаються проблеми філософії, соціології, права, історії, мовознавства, літературознавства, книгознавства, геофізики, гідробіології, клітинної інженерії тощо. Висвітлюються теоретичні і практичні питання історико-культурних зв'язків України і Республіки Македонія, результати досліджень у галузі україністики і македоністики. У збірнику також вміщено наукові доповіді, виголошені на Міжнародній науковій конференції "Роль науки у соціальній трансформації суспільства України і Республіки Македонія" (Київ, 31 травня — 7 червня 2004 р.). Для фахівців зазначених галузей науки, викладачів, аспірантів і студентів відповідних факультетів, усіх, хто цікавиться питаннями україністики і македоністики.
 14. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: І. Д. Войченко та ін. — К., 2005. — 109 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 663723
  Каталог книжкової виставки, розгорнутої в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, відбиває наукове дослідження, здійснене в рамках теми "Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки". В каталозі представлено рукописи з Інституту рукописів НБУВ, кириличні видання; стародруки; видання українською, сербською, французькою, німецькою мовами, що охоплює весь історико-культурний період розвитку взаємин двох народів від найдавніших часів до сьогодення. Каталог становитиме інтерес для істориків, літературо-, мово-, мистецтвознавців, культурологів, узагалі всіх дослідників, які цікавляться проблемами слов'янознавства.
 15. Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного щрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — К., 2005. — 334 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА 662885
  Пропонована праця є публікацією маргіналій (записів на берегах книг) у стародрукованих виданнях 15-17 ст., що насичені різноманітними відомостями. Найчастіше вони створювалися у зв'язку із купівлею книги, передачею її до церкви на поминання душі або відпущення гріхів. Покрайні записи на примірниках є основним джерелом пізнання шляхів розповсюдження книги і характеру її сприйняття різними верствами населення. В той же час читацькі записи — цінне історичне джерело, особливо в галузі історії культури.До видання подано грунтовний науково-довідковий апарат, що складається з іменного, географічного, хронологічного та предметно-систематичного покажчиків, а також покажчиків цін на книжкову продукціюю. Для істориків, філологів, книгознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

Контактна інформація