Поліграфія та видавнича справа на сучасному етапі

"Поліграфія (від полі… і …графія), - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень"

"Видавнича справа - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції"

Книжки представлені на виставці:

 1. Алексеев Григорий Алексеевич, Ярема Степан Михайлович. Применение метода фотоупругости в полиграфии. - К. : Вища школа, 1994. - 138с. : рис. - ISBN 5-11-004205-5.
  Предложено использовать метод фотоупругости для решения сложных многофакторных задач и проблем в полиграфии через обобщенный показатель - напряженно деформированное состояние. Приведены основные сведения о сущности метода, его применении, лабораторных установках и материалах.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА561604
 2. Анісімова Світлана Вікторівна, Олексій Любомира Миколаївна, Токарчик Зіновія Григорівна, Шибанов Володимир Володимирович. Лабораторний практикум з поліграфічного матеріалознавства: Навч. посіб. / Науково-методичний центр вищої освіти; Українська академія друкарства / Володимир Володимирович Шибанов (ред.). - Л. : Афіша, 2001. - 179с. : рис. - ISBN 966-7760-64-2.
  Адресовано в першу чергу студентам, які навчаються за спеціальністю "Фото- та поліграфічні матеріали".
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА613895
 3. Аппаратно-программное обеспечение полиграфического оборудования: Межведомственный сб. науч. тр. / Московский гос. ун-т печати / А.С. Сидоров (гл.ред.). - М. : МГУП, 2001. - 178с. - (Технология и оборудование полиграфического производства). - ISBN 5-8122-0432-2.
  Интерес представляют исследования и разработки специалистов в области полиграфии и смежных отраслей, направленные на совершенствование технических средств и автоматизации полиграфического производства, развитие теории и моделирования электронных устройств и систем, создание новых информационных технологий в печати и издательском деле.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА632947
 4. Барановський Нестор Ігорович. Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2005. - 21с.
  Визначено особливості технології та організації поліграфічного виробництва, а також їх вплив на побудову облікової та контрольної систем. Обгрунтовано критерії вибору методу обліку витратних ресурсів і запропоновано прогресивну методику їх класифікації. Визначено номенклатуру статей витрат для потреб галузевого виробничого обліку. Запропоновано прогресивну методику ведення первинного обліку з визначеним комплексом параметрів для відображення у первинних документах та нові форми вхідних інформаційних носіїв. Розроблено вдосконалену систему обліку прямих витрат з визначеним комплексом заходів з ефективного накопичення й аналізу інформації про матеріальні та трудові витратні ресурси, а також функціональну систему обліку і розподілення непрямих витрат. Створено концепцію автоматизації облікових процедур та визначено етапи впровадження сучасних ЕОМ до виробничої інформаційної системи організації внутрішнього контролю з використанням виробничих ресурсів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА338793
 5. Бенеш Рената Вітольдівна. Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.01/ Укр. акад. друкарства. - Л., 2006. - 20 с. - укp.
  Досліджено питання автоматизованого аналізу критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування. Здійснено класифікацію систем автоматичного керування на підставі відомих класифікаційних ознак за особливостями відбору й опрацювання даних для додрукарського та друкарського устаткування. Класифіковано друкарські машини за системами автоматичного керування на прикладі машин фірми Heidelbrg. Розроблено імітаційне моделювання координат кольору на відбитку у разі зміни відносної площі друкарських елементів, що реалізовано у програмі MATLAB. Запропоновано нові критерії оцінювання якості відбитків, а саме: амплітуду оптичної густини фарби, амплітуду та крок відносної площі друкарських елементів на відбитку. Для визначення даних критеріїв якості друкованого зображення розроблено та реалізовано модель базової структури вимірювальної системи з застосуванням міні-відеокамери.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА341569
 6. Білецька Наталія Павлівна. Ефективність підприємництва у видавничо-поліграфічному комплексі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2000. - 19 с.
  Дисертацію присвячено питанню ефективності функціонування підприємницьких структур у видавничо-поліграфічному комплексі. Розглянуто організаційно-правові основи та принципи підприємництва, його основні організаційні форми. Проведено порівняльний аналіз основних техніко-економічних показників та аналіз фінансової діяльності державних і приватизованих підприємств за період 1995 - 1999 рр. Вдосконалено методику комплексної оцінки діяльності різних підприємницьких структур. На основі проведеного аналізу фінансового стану підприємств обгрунтовано шляхи вдосконалення механізму розвитку для становлення ефективного підприємницького сектора у видавничо-поліграфічому комплексі.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА310963
 7. Вартанян Сурен Паруйрович. Оптоэлектронные приборы и устройства в полиграфии: Курс лекций для спец. 281400 "Технология полиграфического производства" / Московский гос. ун-т печати. - М. : Издательство МГУП, 2000. - 187с. : рис. - ISBN 5-8122-0130-7.
  Рассмотрена элементная база оптоэлектронных приборов и устройств, типовые оптоэлектронные приборы и устройства, оптоэлектронные компоненты издательской и полиграфической техники.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА607534
 8. Ветохин Дмитрий Валерьевич. Увлажнение.- К.: СПД ФО Бішевой В.Ю., 2002.- 96 с.: ил.- (Теория и практика совр. офсет. печати).- ISBN 966-8238-05-2/
  Цель данной книги - облегчить печатникам и технологам современное получение нужной и важной информации об увлажнении в офсетной печати.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА661884
 9. Ввід і вивід зображень в комп'ютерних видавничих системах / М.В. Шовгенюк, В.Є Білорус, І.З. Міклушка та ін.- Львів: Українська академія друкарства, 1998.- 144 с.- ISBN 5-87332-070-5.
  Дано аналіз сучасних додрукарських систем поліграфічної підготовки видань засобами комп'ютерної техніки та перспективам розвитку комп'ютерних видавничих систем. Розглядаються пристрої та технології вводу і виводу графічної інформації у видавничих системах на базі персональних комп'ютерів. Подається перелік обладнання комп'ютерних видавничих систем різного рівня, яке пропонується на українському ринку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА584358
 10. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (XIX-перша третина XX ст.): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Віталіївна Зелінська (ред.), Надія Віталіївна... Зелінська (авт.-упоряд.). - Л. : Світ, 2003. - 612с. - Бібліогр.: с. 608-611. - ISBN 966-603-222-8.
  Розкриваються маловідомі сторінки редакційно-видавничого досвіду визначних українських письменників , учених, політиків. На багатому цитатному матеріалі простежується формування професійної видавничої діяльності в Україні та вироблення теоретичних засад і методики редагування.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС38679
 11. Влодарчик Яцек. Маркетинг у видавничій справі - фантазія чи дійсність? / Олег Гірний (пер.з пол.). - Л. : Кальварія, 2002. - 143с. : рис. - ISBN 966-663-074-5.
  Ця книжка - не виклад "сухої" теорії, а практичний посібник для всіх, хто хоче оволодіти таким непростим бізнесом, як видавнича справа.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА642645
 12. Волощак Ігор Андрійович, Стрепко Ігор Теодорович. Автоматизований електропривод поліграфічних машин: Підручник для студ. поліграф. вузів, які навч. за спец. 7.092501 "Автоматизоване управління технол. процесами та виробництвами поліграфії". - Львів : Фенікс, 1998. - 239с. - ISBN 5-87332-073-X.
  Розглянуто будову принцип дії та характеристики електричних машин, що застосовуються в поліграфії. Викладено основи теорії електроприводу стосовно поліграфічних машин, розглянуто механічні характеристики електродвигунів, способи і пристрої регулювання швидкості, перехідні процеси в електроприводах , методи розрахунку потужності. Розглянуто принципи побудови і елементи електромеханічних систем керування поліграфічними машинами. Значна увага приділена системам підпорядкованого і цифрового керування.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА585217
 13. Воржева О. В., Лазаренко Е. Т., Романишина В. Є. Інтернет для поліграфістів: Довідник / С.Ф. Гавенко (ред.). - Л. : УАД, 2006. - 64с. - Бібліогр.: с. 63. - ISBN 966-322-058-9.
  Складено довідковий матеріал щодо пошукових WEB-сторінок у світі та в Україні, адміністративних та громадських організацій, поліграфічних порталів та часописів, видавництв і поліграфічних підприємств, виробників та постачальників устаткування та матеріалів тощо.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА678549
 14. Воробьев Дмитрий Васильевич. Технология послепечатных процессов: Учебник.- Изд-е 4-е, перераб. и доп.- М.: Изд-во МГУП, 2000.- 393 с.: ил.-ISBN 5-8122-0126-9/
  Излагаются теоретические основы процессов деформирования, склеивания, сушки, старения и механики разрушения полимеров, технология отделочных процессов при переработке оттисков в листовые и книжные издания и изделия и технология брошюровочно-переплетных процессов в производстве изданий в обложке и в переплетной крышке, приведены требования к отделочным и переплетным материалам, полуфабрикатам и готовой продукции.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА611063
 15. Гавенко Світлана Федорівна, Дурняк Богдан Васильович, Зацерковна Роксолана Станіславівна. Логістика в поліграфічному виробництві: Навч. посібник. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 144с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 139-141. - ISBN 966-322-070-8.
  Дано основні поняття логістики, характеристику матеріального потоку, склади в системі логістики поліграфічного підприємства, транспортну, закупівельну, інформаційну логістику, логістичний сервіс.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА681548
 16. Гавенко Світлана Федорівна. Нормалізація технології незшивного клейового скріплення книг: теоретичні та практичні аспекти.- Львів: Каменяр, 2002.- 320 с.- ISBN 5-7745-0918-4.
  Висвітлені теоретичні основи методів і засобів удосконалення технологічного процесу виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення та оптимізації параметрів їх конструкцій. Виявлені закономірності формування клейових з'єднань у корінцях книжкових блоків, скріплених дисперсійними, термо- і поліуретановими клеями та розроблено практичні рекомендації щодо конструктивної міцності та довговічності книжкової продукції.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА623786
 17. Гавенко С.Ф., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги: Навч. посібник.- Львів: Фенікс, 1999.- 136 с.- ISBN 6-87332-065-9.
  Розглядаються книжкові конструкції, елементи композиції видань: книжкових блоків, форзаців, обкладинок, палітурок тощо. Описано матеріали, устаткування та особливості технології виготовлення книг. Наведена методика розрахунків конструктивних елементів книги та витратних матеріалів для проектування брошурувально- палітурних робіт.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА595166
 18. Гавенко Світлана Федорівна, Мельников Олександр Валерійович. Оцінка якості поліграфічної продукції: Навч. посіб. / Українська академія друкарства / Е.Т. Лазаренко (ред.). - Л. : Афіша, 2000. - 120с. : рис. - Бібліогр.: с. 113-118. - ISBN 966-7760-19-7.
  Розглянуто системи якості поліграфічної продукції, основні принципи та методи побудови систем якості, метрологічне забезпечення якості продукції, кваліметричні методи оцінки якості друкованої продукції.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА612469
 19. Гавенко Світлана Федорівна, Воржева Ольга Василівна, Конюхова Іванна Іванівна, Мельников Олександр Валерійович. Практикум з оцінки якості поліграфічної продукції: Навч.-метод. посіб. / Е.Т. Лазаренко (ред.). - Л. : Афіша, 2001. - 60с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.54-56. - ISBN 966-7760-83-9.
  Показано практичні аспекти кваліметрії друкарських процесів та брошурувально-палітурних процесів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА619686
 20. Гавенко Світлана Федорівна, Мельников Олександр Валерійович. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти; Українська академія друкарства. - Л., 2006. - 134с. - ISBN 966-322-044-9
  Розглянуто основи стандартизації, організація роботи зі стандартизації , питання стандартизації в Україні, міжнародне співробітництво у сфері стандартизації.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА681547
 21. Грабовський Є.М. Спеціальні види друку: Конспект лекцій.- Харьків: Вид. ХНЕУ, 2007.- 72 с.
  Розглянуто поняття спеціальних видів друку, їх класифікацію, основні технології й обладнання. Наведено специфіку використання спеціальних видів друку в сучасній економіці та проаналізовано їх конкурентні позиції на ринку поліграфічних послуг.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА682886
 22. Гудилин Дмитрий Юрьевич. Устройства автоматизированной смены форм в печатном оборудовании: Учеб. пособие.- М.: Изд-во МГУП, 2000.- 90 с.- ISBN 5-8122-0209-5.
  Рассмотрены классификация, схемы построения и типовые конструкции автоматизированных устройств замены печатных форм.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА631721
 23. Диссертационные работы по полиграфии, издательскому делу и книжной торговле: Ретроспективный библиографический указатель диссертаций (1993-2000 гг.) / Московский гос. ун-т печати / Марина Равилевна... Асадуллина (сост.). - М. : Издательство МГУП, 2000. - 42с. - К 70-летию Университета печати.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р91962
 24. Должанський Андрій Миколайович. Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Львівська комерційна академія Укоопспілки. - Львів, 2002. - 20с.
  Досліджено тенденції розвитку та сучасні проблеми поліграфії, вплив її організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку та контролю виробничих витрат. Обгрунтовано необхідність встановлення відповідно взаємозв'язку витрат і доходів з класифікаційних ознак всієї сукупності для поліграфічних підприємств. Вдосконалено методику калькулювання собівартості друкованої продукції відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розглянуто питання організації контролю виробничих витрат за сучасних умов господарювання як основного елемента управління підприємствами поліграфії. Розроблено методику проведення внутрішньогосподарського контролю.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА319234
 25. Доповіді 6-й міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів "Друкарство молоде".- К., 2006.
  Зібрані матеріали конференції за наступними питаннями: технологія поліграфічного виробництва, устаткування, поліграфічні матеріали, економіка та організація видавничо-поліграфічної справи, видавнича справа, книгознавство, історія друкарства, дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА674617
 26. Друкарське устаткування: Підручник / Я.І. Чехман, В.Т. Сенкусь, В.П. Дідич та ін.- Львів: УАД, 2005.- 468 с.- ISBN 966-322-017-1.
  Розглянуті загальні основи теорії друкарського контакту, характерні схеми будови друкарських машин та їх вузлів, методика розрахунку деяких специфічних пристроїв, порівняльна характеристика сучасних друкарських машин, короткий опис принципу будови й роботи машин спеціальних видів друку.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС41478
 27. Дунець Роман Богданович. Аналіз та синтез топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем / Українська академія друкарства. - Л. : НВФ "Українські технології", 2003. - 192с. : іл. - Бібліогр.: с. 168-184. - ISBN 966-666-094-6.
  Проаналізовано способи задання топологій видавничо-поліграфічних систем і показано, що для комп'ютерного аналізу та синтезу топологій найбільш придатними є матричні способи на базі матриць суміжностей. Запропоновано загальні методи виявлення всіх типів топологій, обґрунтовано критерії оптимізації і розглянуто методи оптимізації таких ліній та ін.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА653443
 28. Дунець Роман Богданович. Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005. - 36с.
  Розроблено новий напрямок у математичному моделюванні та обчислювальних методах, який ґрунтується на застосуванні матриць суміжностей як математичних моделей топологій таких систем. Створено методи виявлення нециклічних та циклічних структур, перетворення топологічних структур. Запропоновано матричні методи визначення часу критичних і мінімальних шляхів, визначення блоків, які утворюють такі шляхи, одержано верхні оцінки кількості мінімальних і екстремальних шляхів. Удосконалено метод синтезу топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем і наведено матричні методи виявлення "вузьких" місць топологій. Розроблено загальну структуру програми топологічного аналізу, алгоритми роботи основних її модулів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА337294
 29. Дурняк Богдан Васильович, Стрепко Ігор Теодорович, Титов Генадій Ніконович. Пристрої та системи цифрового друку: Навч. посібник.- Львів: Феникс, 2002.- 106 с.- ISBN 5-87332-138-8.
  Викладено основні принципи побудови сучасних пристроів та системцифрового друку, розглянуто структуру та функціонування систем цифрового керування пристроями додрукарської обробки зображень та цифрового виводу на формні матеріали і безпосередньо на папір.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА621620
 30. Дурняк Богдан Васильович, Тимченко Олександр Володимирович. Математичне моделювання і реалізація систем керування стрічкопровідними системами.- К.: Видавничий центр "Просвіта", 2003.- 232 с.- ISBN 966-7551-67-9.
  Викладені основні підходи до створення математичних моделей і реалізації на їх основі систем керування стрічкопровідними системами рулонних ротаційних машин. Розглянуті особливості опису моделей основних вузлів машин, досліджені математичні моделі стрічкопереробних механізмів, дані приклади оптимізації систем регулювання натягу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА671608
 31. Дурняк Богдан Васильович. Стрічкопровідні системи рулонних ротаційних машин. Моделювання. Управління.- К.: Атика, 2002.- 292 с.- ISBN 966-8074-335.
  Монографія присвячена питанням створення і дослідження математичних моделей, а також розвитку нових теоретичних положень теорії моделювання нелінійних і нестаціонарних стрічкопровідних систем багатосекційних і багатодвигунних рулонних ротаційних машин з пружними зв"язками в умовах нестабільності технологічних факторів та управління ними.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА671628
 32. Ефимов Михаил Васильевич. Теоретические основы переработки информации в полиграфии: Учебник для студ. полиграф. вузов, обучающихся по спец. "Управление и информатика в технических системах", "Автоматизированные системы обработки информации и управления":В 2 кн. / Московский гос. ун-т печати. - М. : МГУП, 2001. - 340с. : ил. Кн. 1. - 340с. : ил. - ISBN 5-8122-0275-3.
  Включает в себя 2 раздела: информационные основы переработки текста и изображений, теоретические основы преобразования текстовой информации в процессе производства.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В346230/1
 33. Ефимов Михаил Васильевич. Теоретические основы переработки информации в полиграфии: Учебник для студ. полиграф. вузов, обучающихся по спец. "Управление и информатика в технических системах", "Автоматизированные системы обработки информации и управления":В 2 кн. / Московский гос. ун-т печати. - М. : МГУП, 2001. - 416с. : ил. - Библиогр.: с. 395-400. Кн. 2. - 416с. : ил. - ISBN 5-8122-0276-1.
  Включает в себя 2 раздела: структурний анализ и синтез изображений, методы исследования операций при планировании и управлении обработкой информации.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В346230/2
 34. Жидецький Юрій Цезарійович. Поліграфічне матеріалознавство: Підручник. - Л. : Світ, 2000. - 222с. : іл. - ISBN 966-603-059-4.
  Розглянуто властивості матеріалів поліграфічної промисловості залежно від їх складу та фізико-хімічних характеристик. Подано визначення понять і назв процесів , матеріалів і обладнання.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС34417
 35. Жидецький Юрій Цезарійович. Теоретичні та методичні основи ступеневої професійної освіти фахівців поліграфічного профілю / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти / С.У. Гончаренко (ред.). - Л. : Видавництво Укр. академії друкарства, 2004. - 312с. - Бібліогр.: с. 300. - ISBN 966-322-003-1.
  Досліджуються філософські, соціальні, історичні, психолого-педагогічні передумови ступеневої професійної освіти фахівців поліграфічного профілю в умовах інформаційного суспільства.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА672319
 36. Закон України "Про видавничу справу": За станом на 20 березня 2004р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 20с. - (Серія "Закони України"). - ISBN 966-611-288-4.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р100610
 37. Збірник нормативно-правових актів з питань видавничої справи.- Дніпропетровськ: Вид-во "Зоря", 2000.- 48 с.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р93800
 38. Кавин Ярослав Михайлович. Динаміка стрічкоживильних та стрічкопровідних систем поліграфічних машин: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.01 / Українська академія друкарства. - Львів, 1996. - 23с.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА292724
 39. Каров Петер. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий: Пер. с англ.- М.: Мир, 2001.- 454 с.: ил.- ISBN 5-03-003360-2.
  Освещаются такие темы, как история и технология производства шрифтов, шрифтовой рынок, методы определения качества шрифта, удобочитаемость, классификация шрифтовой формы и проблемы защиты авторского права.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА640868
 40. Каталог оборудования и материалов для полиграфии и рекламы. - К. : Экслибрис, 1998. - 32с. : ил. Вып. 1 - 32с. : ил.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В342510
 41. Кнабе Георгий Алексеевич. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа.- М.: Изд. дом "Вильямс", 2006.- 736 с.: ил.- ISBN 5-8459-0906-6.
  Систематизированы как художественные основы дизайна, так и специфика подготовки макетов для полиграфии и публикации документов в электронном виде.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс43006
 42. Колбина Е.Л. Клеи и технология склеивания в послепечатных процессах: Учеб. пособие.- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2001.- 48 с.
  Рассмотрены теоретические аспекты адгезии, виды клеев и технология их применения в послепечатных процессах. Большое внимание уделено современным представлениям о клеевом бесшвейном скреплении книжных блоков, исследовательским работам и практическому применению новых технологий в этой области.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р96408
 43. Комп"ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць / Ред. колегія: С.М. Гунько (відп. ред.), О.П. Стецьків (заст. відп. ред.), І.Т. Стрепко та ін.- Львів, 1998.- 248 с.
  Розглядаються результати досліджень, пов"язаних з розробкою систем автоматичного керування поліграфічними комплексами, алгоритмів і моделей інформаційних технологій, проблеми опрацювання сигналів, ідентифікації та розпізнавання.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602475
 44. Коншин Андрей Александрович. Защита полиграфической продукции от фальсификации. - М. : ООО "Синус", 2000. - 158с. - ISBN 5-901224-01-9.
  Анализ современных средств и методов защиты полиграфической продукции от всех известных видов подделок и злоупотреблений. Рассмотрены способы идентификации подлинности, специальные условия использования, обращения и хранения защищенной полиграфической продукции.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА648951
 45. Котляревський Ярослав Вікторович. Формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Європейський ун-т. - К., 2006. - 20с.
  Досліджено питання формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств. Розроблено методичні підходи до вибору цих стратегій. Проаналізовано існуюче та запропоновано нове визначення категорії "стратегія". Розкрито суть поняття "ринкова структура". Доведено вплив зовнішнього середовища на організаційне середовище підприємства. Здійснено класифікацію чинників зовнішнього середовища. За результатами діагностики функціонування утворених продуктово-організаційних структур видавничо-поліграфічних підприємств виявлено відмінності у їх діючих інвестиційних і маркетингових стратегіях, у ефективності діяльності, а також обгрунтовано різні варіанти стратегій управління цими структурами. Розроблено принципову схему прийняття управлінських рішень щодо вибору стратегії розвитку з урахуванням концепції взаємозв'язку факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ діяльності підприємств, що спричиняють структурні зміни певної організації та позицій у зовнішньому середовищі.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА348391
 46. Кузьмінов Борис Павлович. Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2006. - 39с.
  Проведено експериментально-токсикологічне та гігієнічне дослідження характеру змін у видавничо-поліграфічному комплексі України у період його інтеграції у міжнародний інформаційний простір, наведено узагальнену гігієнічну оцінку хімічної небезпеки та її впливу на умови праці та здоров'я робітників сучасного поліграфічного виробництва. На підставі результатів санітарно-гігієнічних досліджень, атестації робочих місць, оцінки стану здоров'я робітників галузі, а також за підсумками інвентаризації основних і допоміжних поліграфічних матеріалів доведено, що трансформація друкарського виробництва у єдиний видавничо-поліграфічний комплекс обумовила суттєві зміни у технології й організації виробництва та негативно, за рахунок підвищеної хімічної небезпеки, вплинула на гігієнічні показники умов праці та стан здоров'я робітників. Здійснено токсиколого-гігієнічну оцінку основних груп поліграфічних матеріалів (друкарських фарб, розчинників та розріджувачів, лаків, фотополімерних композицій), питома вага яких (за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи) досягає 9 % серед нехарчової продукції. Обгрунтовано гігієнічні регламенти компонентів фотополімерних композицій (1-діазо-2-нафтол-4-сульфохлориду, ацетофлату целюлози, гліцидилметакрилату), які за умов виробництва надходять у повітря робочої зони та відкриті водойми. Розроблено та впроваджено систему заходів щодо забезпечення безпеки та збереження фізичного здоров'я та трудового потенціалу працівників галузі, а також нормативно-методичну документацію для органів практичної охорони здоров'я.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА346208
 47. Мартинюк Володимир Трофимович. Основи додрукарської підготовки образотворчої інформації: У 2-х кн. Книга 1. Основи опрацювання образотворчої інформації: Підручник.- К.: ІВЦ, "Варта", 2005.- 240 с.: іл.- ISBN 966-585-146-2.
  Викладено основи питання підготовки до друку образотворчої інформації. Розглянуто основи додрукарської підготовки та пристрої , за допомогою яких здійснюється опрацювання, і їх вплив на якість оброблення образотворчих оригіналів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349147/1
 48. Масловатий М. М. Основи маркетингу для видавничо- поліграфічного комплексу (ВПК): Навч. посібник / Українська академія друкарства. - Дніпропетровськ : Фенікс, 1996. - 64с. Ч. 1. - 64с. - ISBN 5-87332-054-3.
  Побудовано на матеріалах відомих зарубіжних і вітчизняних підручників і довідників з маркетингу. Його зміст адаптован до особливостей ВПК на підставі досліджень, спостережень і досвіду автора в умовах здійснення ВПК України перших кроків в ринковій економіці.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341102/1
 49. Международная ассоциация полиграфических учебных заведений. Материалы 32- ой конференции, г.Санкт-Петербург, Российская Федерация, 26 мая - 3 июня 2001 г.=International circle of educational institutes for graphic arts, technology and management: Materials of the 32nd annual international conference. - М. : МГУП, 2001. - 195с. - Текст параллельно на англ. и рус. яз.. - ISBN 5-8122-0446-2.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА619118
 50. Мельников Олександр Валерійович. Друкування на аркушевих офсетних машинах / За ред. д.т.н., проф. Е.Т. Лазаренка.- Львів: Афіша, 1999.- 160 с.- ISBN 966-95063-3-6.
  Розглянуті особливості друкування на аркушевих офсетних машинах, наводяться відомості про: основні пристрої машин, їх налагодження та регулювання, основні матеріали, що застосовуються, догляд за машиною, умови праці та техніку безпеки. Наведено опис дефектів та неполадок, що виникають в процесі друкування, їх можливі причини та методи їх усунення.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА592111
 51. Мельников Олександр Валерійович. Технологія плоского офсетного друку: Підр. / За ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Т. Лазаренка.- 2-е вид., випр.- Львів: Укр. Академія друкарства, 2007.- 388 с.- ISBN 966-322-072-4.
  Детально охарактеризовані усі складові технологічного процесу плоского офсетного друку застосуванням аркушевих офсетних машин: основні механізми та пристрої друкарських машин, виготовлення друкарських форм, матеріали, підготовка до друку та друкування, контроль якості друкарського процесу та готової продукції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43539
 52. Миргородский Виктор Романович. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3: Защита объектов печати в чрезвычайных ситуациях: Курс лекций / Под ред. Н.Н. Пахомова.- М.: Изд-во МГУП, 2001.- 288 с.- ISBN 5-8122-0451-9.
  Рассмотрены устойчивость объектов полиграфии, требования к их проектированию и строительству, возможные пути повышения их устойчивости. Описаны организация и проведение аварийно-спасательных робот в ЧС на объектах полиграфии.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В345840/3
 53. Мосеев Николай Прокофьевич. Теоретические основы цветовоспроизведения: Учеб. пособие.- К.: ХаГар, 1998.- 93 с.
  Изложены фундаментальные основы теории воспроизведения многоцветной репродукции.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА584459
 54. Назарова Людмила Іванівна. Підвищення ефективності функціонування видавничо-поліграфічного комплексу регіону: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 20с.
  Розкрито суть категорій "видавничо-поліграфічний комплекс та його учасники", "видавнича продукція та її роль на регіональному ринку товарів і послуг". Удосконалено поняття "ефективність функціонування видавничо-поліграфічного комплексу", що відображає співвідношення між виробництвом і споживанням видавничої продукції у межах даної території, використання якої дає змогу визначити затребуваність видавничо-поліграфічної діяльності у суспільному виробництві. З'ясовано джерела розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та обгрунтовано необхідність залучення інвестицій. Проаналізовано діяльність даного комплексу регіону. Актуалізовано методи посилення мотивації праці у видавничо-поліграфічному комплексі шляхом відновлення нормування праці, зміни на більш прогресивну форму оплати праці, що сприятиме удосконаленню взаємозв'язку результатів з оплатою праці та підвищенню відповідальності персоналу. Оптимізувати ефективність функціонування видавничо-поліграфічного комплексу регіону запропоновано шляхом створення Регіональної Асоціації суб'єктів видавничої справи, яка сприятиме консолідації зусиль підприємств комплексу щодо розширення ринку видавничої продукції та підвищення її конкурентоспроможності.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА337088
 55. Настольная книга издателя: Справочное пособие для редактора, технического редактора, верстальщика и художника / Е.В. Малышкин, А.Э Мильчин, А.А. Павлов и др.- М.: АСТ; Олимп, 2005.- 811, [5] с.: ил, 24 л. ил.- ISBN 5-17021420-0 (ООО "Изд-во АСТ").
  Содержит рекомендации и необходимые нормативные материалы по использованию настольно-издательских систем при подготовке книжных и других изданий к печати. Информация о видах печати, форматах изданий, требованиях к обработке иллюстративных материалов поможет издателям планировать свою деятельность и снять множество проблем производственного этапа подготовки книжной продукции.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА679153
 56. Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали: Навч. посібник/ С. Гавенко, Е. Лазаренко, Б. Мамут та ін.- К.-Львів: Ун-т "Україна"; УАД, 2003.- 180 с.- ISBN 996-7979-38-5.
  Розглянуто будову, технологічні характеристики, особливості конструкції сучасного устаткування та матеріалів для оздоблення продукції, способи лікування, припресування, бронзування та друкування металізованими фарбами, тіснення, перфорування, бігування, висікання тощо.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА647571
 57. Офсетний друк: Навч. посібник: У 2-х кн. Кн. 1: Технологія та обладнання додрукарських процесів/ С.І. Мельнічук, С.М. Ярема.- К.: УкрНДІСВД: ХаГар, 2000.- 467 с.- ISBN 966-7457-07-9 (Кн. 1)
  Висвітлено сучасний стан офсетного плоского друку, основні напрями його розвитку, будову, технологічні характеристики, особливості конструкції та експлуатації сучасного вітчизняного і зарубіжного додрукарського обладнання виготовлення форм офсетного плоского друку.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В343571/1
 58. Офсетний друк: Навч. посібник: У 2-х кн. Кн. 2: Друкарські машини, оздоблювальне та допоміжне обладнання / С.М. Ярема, В.А. Карплюк, С.І. Мельнічук та ін.- К.: ХаГар, 2002.- 507 с.- ISBN 966-7457-10-9 (Кн. 2).
  Описано будову і принципи дії друкарських машин та допоміжного обладнання офсетного виробництва. Особливу увагу приділено сучасним зразкам поліграфічного обладнання, вказано провідні світові фірми, які його виготовляють.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В343571/2
 59. Панчук М. Н. Научно-техническое прогнозирование в полиграфии / НПО "Всесоюзная книжная палата"; Научно-информационный центр по издательскому делу, полиграфической промышленности и книжной торговле ("Информпечать"). - М. : Книжная палата, 1988. - 56с. - (Полиграфическая промышленность). - На обл. автор не указан.. - Бібліогр.: с. 54-50.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА589630
 60. Пашуля Петро Лук'янович. Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Якість у поліграфії: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання; Українська академія друкарства. - К., 1997. - 288с. - ISBN 5-7763-9013-3.
  Викладено основи метрології, стандартизації, сертифікації, особливості стандартизації в поліграфії, технічний контроль, теоретичні основи і прикладну кваліметрію. Дається довідково-інформаційний матеріал з якості продукції та технологічних процесів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА576560
 61. Післядрукарські процеси : Навч. посібник / Ткаченко В.П. та ін.- Х.: ХНУРЕ, 2005.- 168 с.- ISBN 966-659-083-2.
  Розглянуто етап післядрукарської підготовки поліграфічної продукції: загальні відомості про брошурувально-палітурні процеси, типові технологічні схеми виготовлення видань, зіштовхування і розрізання, фальцювання аркушів, пресування зошитів, комплектування, скріплення і обробку блоків, додаткові елементи зошитів, види криття блоків обкладинкою, палітурні кришки і їх оформлення, новітні види тиснення.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА670145
 62. Піх Ірина Всеволодівна. Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо- поліграфічних процесах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.04 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004. - 20с.
  Розроблено узагальнений технологічний процес та інформаційно-технологічну модель додрукарської підготовки книжкових видань, а також спосіб розв'язання загальної задачі системного аналізу й опрацювання параметрів видання шляхом її розділення на локальні підзадачі, кожна з яких відповідає множині параметрів даного рівня стратифікації. Побудовано узагальнену багаторівневу схему зв'язків між параметрами, що ідентифікують структурні частини книжкових видань. Наведено метод оптимізації зв'язків між параметрами ідентифікації сторінок складних книжкових видань на підставі задання вагових значень пріоритетності дії параметра та використання засобів теорії графів. Розв'язано задачу параметричного прогнозування якості книжкових видань з урахуванням багатьох факторів, взаємодія яких залежить від вибраних критеріїв та їх вагових значень, з використанням алгоритму оптимізації на графах. Запропоновано програму розрахунку варіантів реалізації методу прогностичного керування якістю видань для різних початкових значень вагових коефіцієнтів. Удосконалено математичні моделі процесів обміну даними між видавництвом і друкарнею з використанням часткової кількості інформації у разі передавання одного знаку. Ці моделі дозволяють визначити обсяги інформаційних потоків за неповної достовірності їх передавання видавничими мережами. Запропоновано спосіб організації масивів текстової інформації та розроблено функціональну схему руху потоків даних.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА332871
 63. Полиграфия в современной России: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4- 5 апр. 2001 г. / Омский гос. технический ун-т ; Межрегиональная ассоциация полиграфистов ; Международная федерация терминологических центров и банков ; Международный выставочный центр "Интерсиб" ; Медиа принт академия / Л.М. Дмитриева (отв.ред.), И.А. Сысуев (отв.ред.) - Омск : Издательство ОмГТУ, 2001. - 198с. : ил. - Библиогр.: в конце работ. - ISBN 5-8149-0066-0.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА629934
 64. Поліграфічні матеріали: Підручник / За заг ред. Е.Т. Лазаренка.- Львів: Афіша, 2001.- 328 с.- ISBN 966-7760-35-9.
  Розглянуто властивості матеріалів поліграфічної промисловості залежно від їх складу та фізико-хімічних характеристик. Подано визначення понять і назв процесів, матеріалів і обладнання. Книга містить інформацію про: фотоматеріали, формні матеріали різних способів друку, папір, фарбу та лак, декільні матеріали та ін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА605247
 65. Поліграфічні підприємства України: Довідник / Книжкова палата України / О.Л. Щеглова (уклад.). - 1. вид. - К., 2001. - 112с. - ISBN 966-647-001-2.
  Містить систематизовані відомості про 1028 підприємств - виготівників друкованої продукції України, що функціонують на території України.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА606510
 66. Полиграфия Киева от А до Я. Справочник / Сост. Н.А. Смуглова, Т.А. Лукашина.- К.: Одекс Плюс, 1999.- 237 с.
  Ежегодное, дополненное, систематизированное, упорядоченное издание. Содержит информацию о деятельности полиграфических предприятий столицы.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА592370
 67. Полюдов Олександр Миколайович. Механіка поліграфічних і пакувальних машин: Навч. посібник / Українська академія друкарства. - Л. : Видавництво УАД, 2005. - 180с. : рис. - До 75-річчя Української академії друкарства.. - Бібліогр.: с. 177. - ISBN 966-322-023-4.
  В основу аналізу і синтезу механізмів покладено методи теорії подібності, які роблять можливим узагальнення науково обґрунтованих критеріїв якісної оцінки законів руху та механізмів, що їх здійснюють.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА667233
 68. Полюдов Олександр Миколайович, Книш Олег Богданович. Проектування поліграфічних та пакувальних машин. Динамічні розрахунки циклових механізмів: Навч. посіб. / Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2006. - 132с. - Бібліогр.: с. 123-126. - ISBN 966-322-059-7.
  Наведено методи динамічного аналізу та синтезу циклових механізмів, оптимізації динамічних характеристик шляхом введення в конструкцію механізмів різного роду демпферів, антивібраторів, пристроїв програмного зрівноваження.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА678456
 69. Полюдов Олександр Миколайович, Кузнецов Владислав Олександрович, Коломієць Андрій Борисович. Розрахунки циклових механізмів поліграфічних і пакувальних машин на персональному комп'ютері (теорія, програми, інструкції): Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Українська академія друкарства. - Л. : Видавництво УАД, 2004. - 96с. : рис. - Бібліогр.: с. 89. - ISBN 966-8013-21-2.
  Викладено скорочені теоретичні відомості і залежності для кінематичних розрахунків циклових механізмів поліграфічних і пакувальних машин. Наведені фрагменти змісту програм, створених в середовищі математичного процесора MathCad для розрахунків циклових механізмів. />

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА667230
 70. Потапов Юрий, Потапова Ульяна. Мир трафаретной печати: Практ. пособ.- М.: ООО "Гелла-Принт", 2001.- 112 с.
  Дается общее понятие о трафаретной печати, об изображении и что с ним делать, освещаются вопросы изготовления трафарета, матрицы, непосредственно вопросы печати и профессионального оборудования, трансферов, раскрываются секреты мастерства.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА622897
 71. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості: ДНАОП 1.9.40-1.01-96 / Комітет по нагляду за охороною праці України / Б.А. Гайванович (розроб.). - К. : Основа, 1999. - 380с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА590966
 72. Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості: ВДОП 1.10-4.01-96. - К., 1998. - 347с.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА587994
 73. Практика фальцовки: от спуска полос до готовой продукции. Фальцевальные системы Heidelberg Finishing: Учеб. пособие/ В.С. Карпенко, Ю.А. Шостачук, В.Г. Сысюк и др.- К.: Техніка, 2001.- 240 с.
  Приведены современные методы и принципы фальцовки как составной части полиграфического производства. Изложены технологические особенности проектирования и выпуска изданий. Рассмотрены новые технологические решения в фальцевальных системах фирмы Heidelberg и средства их компьютерной автоматизации и интеграции с цифровым управлением производством.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Со24486
 74. Практические указания при обосновании целесообразности новых решений в полиграфии: Учеб.-практ. руководство / Омский гос. технический ун-т / Е.А. Воронов (сост.), А.Н. Тягун (сост.) - Омск : Издательство ОмГТУ, 2001. - 115с. - Библиогр.: с. 112.
  Раскрыто содержание, порядок и последовательность рассмотрения и изложения технико-экономического обоснования принимаемых инженерных решений, рассматриваются различные аспекты планирования и возможной реализации результатов квалификационной работы. Приводятся конкретные методики, расчетные формулы, схемы.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА630447
 75. Рак Юрій Павлович. Малі друкарські системи: прогнозування, аналіз, синтез.- К.: Наук. думка, 1999.- 256 с.- ISBN 966-00-0492-3.
  Проаналізовано тенденції розвитку оперативної поліграфії, показано можливості застосування різних типів малих друкарських систем. Обґрунтовано критерії оптимізації, розглянуто методи аналізу та синтезу технологічних ліній оперативної поліграфії, що застосовують операції розпаралелювання та конвеєризації. В якості моделі технологічних ліній оперативної поліграфії використано графи технологічних ліній та суміщені часові діаграми. Описана інформаційно-пошукова експертна система, з допомогою якої проводиться вибір друкарських систем для комплектування технологічних ліній.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА591614
 76. Рак Юрій Павлович, Дунець Роман Богданович. Проектування технологічних ліній оперативної поліграфії: системний підхід: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Дрогобич : Каменяр, 2002. - 112с. : рис. - Бібліогр.: с. 107-110. - ISBN 5-7763-0414-8.
  Розглянуто тенденції розвитку технологічних ліній оперативної поліграфії, критерії та концептуальний підхід до проектування, аналіз та синтез технологічних ліній.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА634544
 77. Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє / За ред. проф. В.В. Різуна.- К.: РВЦ "Київський університет", 1997.- 232 с.- ISBN 966-594-015-5.
  Монографія присвячена актуальним питанням редакційно-видавничої справи, зокрема підготовці фахівців для видавничої сфери, історії фотожурналістики, видавничої діяльності, редагуванню, питанням журналістської творчості тощо.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА580143
 78. Самарин Юрий Николаевич, Синяк Максим Александрович. Технико-экономическая оценка и выбор фотонаборных автоматов для полиграфического производства / Московский гос. ун-т печати. - М. : МГУП, 2001. - 166с. : рис. - Библиогр.: с. 135-142. - ISBN 5-8122-0351-2.
  Описан механизм и научно обоснована последовательность принятия решений при оснащении полиграфического производства фотонаборными автоматами. Даны сведения о применяемых допечатных технологиях и используемом оборудовании. Предложены методики определения емкости цифровых шрифтов и времени обработки файлов в регистрирующих процессорах. Разработана база данных, содержащая техническую информацию о фотонаборных автоматах.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА632260
 79. Стандарты по издательскому делу / Александр Александрович Джиго (сост.), Сергей Юрьевич Калинин (сост.). - М. : Юристъ, 1998. - 375с. - (Книжное дело). - ISBN 5-7975-0063-9.
  Сборник содержит тексты важнейших нормативно-технических документов, определяющих правила подготовки изданий к выпуску, включает 11 государственных и 5 отраслевых стандартов. Снабжен алфавитно-предметным вспомогательным указателем, который оказывает методическую помощь в быстрейшем нахождении требуемых пунктов стандартов.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА590714
 80. Тамподрук / Е. Мудрак, Р. Рибка, Л. Рудник та ін.; За ред. Е. Лазаренка.- Л.: Укр. Академія Друкарства, 2004.
  Розглянуто основні принципи виготовлення друкованої продукції, саме тамподрук і сфери його використання, друкарські форми для тамподруку, тампони, фарби, друкарське устаткування та ін.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА666353
 81. Техника флексографской печати: Учеб. пособие. В 2-х ч. / Пер. с нем.; Под ред. В.П. Митрофанова, Б.А. Сорокина.- М.: Изд-во МГУП Ч. 1.- 2000.- 192 с. Ч. 2.- 2001.- 208 с.
  Изложены основы техники и технологии флексографской печати, начиная с изготовления печатных форм и кончая организацией контроля качества готовой продукции.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В344481/1-2
 82. Технологія формних процесів: Навч. посібник / За заг. ред. проф. П.Л. Пашулі.- Львів: Афіша, 2002.- 176 с.
  Викладено технологію виготовлення друкарських форм для основних способів друку. Даються короткі загальні відомості до процесів, характеристика формних матеріалів, методи оцінювання якості друкарських форм в залежності від технологічних чинників.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА652230
 83. Тимошик Микола Степанович. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми: Текст лекції для студ. Інституту журналістики з курсу "Видавнича справа та редагування" / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут журналістики. Лекційний фонд. - К. : Інститут журналістики, 2002. - 23с. - Бібліогр.: с. 21-22.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р97260
 84. Тимошик Микола. Видавнича справа та редагування: Курс лекцій:Для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. "Журналістика":У 2 ч. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - Вишневе, 2003. - 98с. - Бібліогр.: с. 95-96. Ч. 1. - 98с.
  Розглядаються загальні, правові та організаційні питання, пов'язані з діяльністю редакційно-видавничого підрозділу чи видавництва певного типу. Аналізуються, зокрема, тенденції сучасної редакційно-видавничої справи в світі і в Україні, структури західних і вітчизняних видавничих систем, види видавничої продукції, зовнішня і внутрішня структура видавничого продукту.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В347787/1
 85. Тимошик Микола Степанович. Видавнича справа та редагування: Курс лекцій для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Журналістика":У 2 ч. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2002. - 128с. - Бібліогр.: в кінці тем.. Ч. 2. - 128с. - ISBN 966-594-170-4.
  Розглядаються питання, пов'язані з організацією редакційно-видавничого процесу та роллю редактора в цьому процесі. Акцентується увага на методиці редакторської підготовки до друку різних видів видань, зокрема газетно-журнальних, рекламних, інформаційних, наукових, довідкових та ін. Висвітлюються відносини видавництва і реалізаторів видавничої продукції, а також складові її собівартості.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: В346897/2
 86. Тимошик Микола. ЇЇ величність- книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834- 1999. - К. : НВЦ "Наша культура і наука", 1999. - 306с. - Бібліогр.: с. 287-297. - ISBN 966-95575-0-Х.
  Висвітлено історичні витоки українського наукового книговидання, простежено період від зачатків університетського друкарства в Києві до третього тисячоліття.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА589163
 87. Тимошик Микола Степанович. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи: Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Лекційний фонд. - К. : Інститут журналістики, 2002. - 24с. - Бібліогр.: с. 22-23. Шифр зберігання книги в НБУВ: Р98958
 88. Ткаченко Володимир Пилипович та ін. Оперативні та спеціальні види друку. Технологія, обладнання: Навч. посібник / В.П. Ткаченко, В.П. Манаков, А.В. Шевчук.- Харків: ХНУРЕ, 2005.- 336 с.- ISBN 966-659-103-0.
  Викладено основні відомості про найбільш розповсюджені і перспективні види спеціального та оперативного друку, наведені їх аналіз і класифікація , сучасні технології та обладнання, тенденції їх сучасного розвитку.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА667208
 89. Ткачук Микола Петрович. Трафаретний друк: Навч. Посібник.- К.: "ХаГар", 2000.- 264 с.- ISBN 966-7457-00-1/
  Викладені теоретичні основи друку трафаретним способом. Показано залежність елементів якості відбитка від основних факторів. Розглянуто різні способи виготовлення друкарських форм та отвердження фарби на відбитку. Визначені методи і засоби контролю основних параметрів матеріалів і процесів та ін.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА604426
 90. Топольницький Петро Володимирович, Книш Олег Богданович. Нові технології та пристрої для різання поліграфічних матеріалів та книжково-журнальних блоків: Навч. посібник для студ. поліграф. спец. вищих навч. закл. / Українська академія друкарства. - Л. : Афіша, 2003. - 88с. : рис. - Бібліогр.: с. 83-84. - ISBN 966-8013-21-2.
  Розглядаються сучасні способи різання поліграфічних, пакувальних матеріалів та книжково-журнальних блоків; пристрої для зміни напрямку переміщення книжкових блоків у потокових лініях клейового незшивного скріплення. Приводяться принципові схеми пристроїв для різання продукції.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА638998
 91. Хведчин Юрій Йосипович. Брошурувально-палітурне обладнання. Ч. 1. Брошурувальне устаткування: Підручник.- Львів: ТеРус, 1999.- 336 с.- ISBN 966-95612-0-5.
  Розглянуті технологічні схеми, будова, принцип дії, конструкція основних вузлів, Їх регулювання, розрахунок найважливіших специфічних механізмів, основні моделі та напрямки вдосконалення брошурувального устаткування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: 343180/1
 92. Хведчин Юрій Йосипович, Шостачук Юрий Александрович, Оучар Михаель. Резальные машины и комплексы Polar: Учеб. пособие.- К.: ПКП "СТ-Друк", 2004.- 204 с.
  Приведены современные методы резки и построения резальных комплексов как составной части полиграфического производства. Изложены технологические особенности резальных машин. Рассмотрены новые технологические решения построения резальных комплексов и выпуска различных изданий.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со26485
 93. Шаблій Ігор Васильович. Технологія друкарських процесів.- Львів: Оріяна-Нова, 2003.- 208 с.- ISBN 5-8326-0111-4/
  Вміщено узагальнені дані щодо історії, тенденції розвитку і результатів досліджень друкарських процесів. Розглянуто прогресивні методи підвищення ефективності друкарських робіт, дано характеристику найновішому поліграфічному обладнанню.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648363
 94. Шевченко Вікторія Едуардівна. Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту: конспект лекцій для студ. від-ня "Видавнича справа та редагування" з курсу "Шрифтознавство" / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2005. - 105с. : рис. - На тит. арк. авт. не зазн.. - Бібліогр.: с. 103-104.
  Показано графічні ознаки шрифтів, класифікацію, естетику і зручність читання, накреслення і форму, види шрифтів за призначенням.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА685004
 95. Ярема Степан Михайлович. Видавничі поліграфічні технології та обладнання: (Загальний курс):Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" і "Технологія розроблення, виготовлення та оформлення пакувань" / Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2003. - 320с. : іл. - Авт. на тит. арк. не зазнач.. - Бібліогр.: с. 268-270. - ISBN 966-7979-24-5.
  Висвітлено технологію редакційно-видавничого процесу підготовки видань до друку, технології та обладнання додрукарських , друкарських, палітурно-брошурувальних, оздоблювальних процесів поліграфічного виробництва, а також організацію пакування та розповсюдження видавничої продукції.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА64064
 96. Ярема Степан Михайлович. Флексографія. Обладнання. Технологія. Навч. посібник.- К.: Либідь, 1998.- 312 с.- ISBN 966-06-0050-X.
  Висвітлено сучасний стан флексографії , основні напрями її розвитку. Розглянуто класифікацію , технічні характеристики, особливості конструкції та експлуатації сучасного вітчизняного й зарубіжного формного і друкарського обладнання для флексографії, технологічні процеси флексографічного способу друку.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА585083
 97. Ярема Степан Михайлович, Мамут Борис Григорович. Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин.- К.: Ун-т "Україна": ХК "Бліц-Інформ", 2003.- 191 с.- ISBN 966-7457-03-06.
  Описано конструкції фарбових апаратів машин високого, офсетного, глибокого, флексографічного та спеціальних способів друку, зволожувальних апаратів сучасних офсетних друкарських машин, ракельних і лакувальних пристроїв друкарських машин. Розглянуто вплив на механізм переходу фарби на друкарську форму і задрукований матеріал.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА640133

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38